Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2022/2705(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0307/2022

Texte depuse :

B9-0307/2022

Dezbateri :

PV 09/06/2022 - 3
CRE 09/06/2022 - 3

Voturi :

PV 09/06/2022 - 6.8
CRE 09/06/2022 - 6.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2022)0244

Texte adoptate
PDF 145kWORD 45k
Joi, 9 iunie 2022 - Strasbourg
Convocarea unei convenții pentru revizuirea tratatelor
P9_TA(2022)0244B9-0307/2022

Rezoluția Parlamentului European din 9 iunie 2022 referitoare la convocarea unei convenții pentru revizuirea tratatelor (2022/2705(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 48 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

⎯  având în vedere raportul privind rezultatul final al Conferinței privind viitorul Europei (numită în continuare „Conferința”) din 9 mai 2022,

⎯  având în vedere rezoluția sa din 4 mai 2022 referitoare la acțiunile de întreprins în urma concluziilor Conferinței privind viitorul Europei(1),

⎯  având în vedere rezoluția sa din 16 februarie 2017 referitoare la posibile evoluții și ajustări ale structurii instituționale actuale a Uniunii Europene(2) și rezoluția sa din 13 februarie 2019 referitoare la stadiul dezbaterii privind viitorul Europei(3),

–  având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât actuala versiune a tratatelor a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009 și întrucât Uniunea Europeană s-a confruntat de atunci cu mai multe crize și provocări fără precedent;

B.  întrucât la 9 mai 2022 Conferința și-a încheiat lucrările și și-a prezentat concluziile, care conțin 49 de propuneri și 326 de măsuri;

C.  întrucât, pe lângă propunerile legislative, este necesară declanșarea unui proces de reforme instituționale pentru a pune în aplicare recomandările și a satisface așteptările formulate în cadrul procesului de participare a cetățenilor;

D.  întrucât sunt necesare noi politici și, în unele cazuri, modificări ale tratatului nu ca acte în sine, ci în interesul tuturor cetățenilor UE, urmărind să dea o nouă formă UE într-un mod care să-i mărească acesteia capacitatea de acțiune și legitimitatea și responsabilitatea democratică,

1.  salută concluziile Conferinței din 9 mai 2022;

2.  subliniază că, în conformitate cu textul fondator al Conferinței, Parlamentul European, Consiliul și Comisia s-au angajat să dea curs efectiv concluziilor Conferinței, fiecare în limitele competențelor care le revin și în conformitate cu tratatele;

3.  observă că mai multe propuneri ale Conferinței fac necesare modificări ale tratatelor și că Comisia pentru afaceri constituționale a Parlamentului pregătește propuneri de modificare a tratatului în consecință;

4.  subliniază, mai ales după ultimele crize, că tratatele trebuie modificate urgent pentru a garanta că Uniunea are competența de a lua măsuri mai eficace când se va mai confrunta cu crize;

5.  prezintă Consiliului, în conformitate cu procedura ordinară de revizuire prevăzută la articolul 48 din TUE, din aceste motive, următoarele propuneri de modificare a tratatelor, printre altele:

   să consolideze capacitatea Uniunii de a acționa prin reformarea procedurilor de vot, inclusiv prin autorizarea deciziilor în cadrul Consiliului prin vot cu majoritate calificată în loc de unanimitate în domenii relevante, cum ar fi adoptarea de sancțiuni și așa-numitele clauze-pasarelă, precum și în situații de urgență;
   să adapteze competențele conferite Uniunii prin tratate, în special în domeniul sănătății și al amenințărilor la adresa sănătății cu caracter transfrontalier, în domeniul finalizării uniunii energetice bazate pe eficiență energetică și energie din surse regenerabile concepute în concordanță cu acordurile internaționale de atenuare a schimbărilor climatice, în domeniul apărării și în cel al politicilor sociale și economice; să asigure punerea în aplicare deplină a Pilonului european al drepturilor sociale și să includă progresul social în articolul 9 al TFUE, care este legat de includerea protocolului privind progresul social în tratate; să sprijine consolidarea competitivității și a rezilienței economiei UE, acordând o atenție deosebită întreprinderilor mici și mijlocii și verificării competitivității, și să promoveze investiții orientate spre viitor axate pe tranziția justă, tranziția verde și tranziția digitală;
   să acorde Parlamentului drepturi depline de codecizie cu privire la bugetul UE și dreptul de a iniția, modifica sau abroga legislație;
   să consolideze procedura de protecție a valorilor pe care se întemeiază UE și să clarifice modul de determinare a încălcărilor valorilor fundamentale și consecințele acestora (articolul 7 din TUE și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene);

6.  propune, mai precis, ca următoarele articole din tratat să fie modificate după cum urmează:

   Articolul 29 din TUE
"„Consiliul adoptă decizii care definesc poziția Uniunii într-o anumită chestiune de natură geografică sau tematică. Dacă o decizie prevede întreruperea sau reducerea parțială sau totală a relațiilor economice și financiare cu una sau mai multe țări terțe, Consiliul hotărăște cu majoritate calificată. Statele membre asigură conformitatea politicilor lor naționale cu pozițiile Uniunii.”"
   Articolul 48 alineatul (7) al patrulea paragraf din TUE
"Pentru adoptarea acestor decizii, Consiliul European hotărăște cu majoritate calificată, așa cum este definită la articolul 238 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, după aprobarea Parlamentului European, care se pronunță cu majoritatea membrilor care îl compun.”"

7.  invită Consiliul să prezinte aceste propuneri spre examinare direct Consiliului European în vederea convocării unei convenții alcătuite din reprezentanți ai parlamentelor naționale, ai șefilor de stat sau de guvern ai statelor membre, ai Parlamentului și ai Comisiei;

8.  consideră că reprezentanții partenerilor sociali ai UE, ai Comitetului Economic și Social European, ai Comitetului European al Regiunilor, ai societății civile din UE și ai țărilor candidate ar trebui invitați la Convenție în calitate de observatori;

9.  încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) Texte adoptate, P9_TA(2022)0141.
(2) JO C 252, 18.7.2018, p. 201.
(3) JO C 449, 23.12.2020, p. 90.

Ultima actualizare: 27 septembrie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate