Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2022/2705(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0307/2022

Ingivna texter :

B9-0307/2022

Debatter :

PV 09/06/2022 - 3
CRE 09/06/2022 - 3

Omröstningar :

PV 09/06/2022 - 6.8
CRE 09/06/2022 - 6.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2022)0244

Antagna texter
PDF 143kWORD 45k
Torsdagen den 9 juni 2022 - Strasbourg
Uppmaningen om ett konvent för att göra en översyn av fördragen
P9_TA(2022)0244B9-0307/2022

Europaparlamentets resolution av den 9 juni 2022 om uppmaningen om ett konvent för att göra en översyn av fördragen (2022/2705(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 48 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

⎯  med beaktande av rapporten av den 9 maj 2022 om slutresultatet av konferensen om Europas framtid (konferensen),

⎯  med beaktande av sin resolution av den 4 maj 2022 om uppföljningen av slutsatserna från konferensen om Europas framtid(1),

⎯  med beaktande av sina resolutioner av den 16 februari 2017 om möjliga utvecklingar och justeringar av den nuvarande institutionella strukturen för Europeiska unionen(2), och av den 13 februari 2019 om läget i debatten om Europas framtid(3),

–  med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den aktuella versionen av fördragen trädde i kraft den 1 december 2009 och Europeiska unionen har sedan dess stått inför flera kriser och enorma utmaningar.

B.  Konferensen avslutade sitt arbete den 9 maj 2022 och lade fram sina slutsatser, vilka inbegriper 49 förslag och 326 åtgärder.

C.  Utöver lagstiftningsförslag bör en institutionell reformprocess inledas för att genomföra rekommendationerna och uppfylla förväntningarna från denna process för medborgardeltagande.

D.  Ny politik och, i vissa fall, fördragsändringar är nödvändiga, inte som medel i sig utan för att de syftar till att omforma EU på ett sätt som stärker dess kapacitet att agera samt dess demokratiska legitimitet och ansvarsskyldighet, vilket ligger i alla EU-medborgares intresse.

1.  Europaparlamentet välkomnar slutsatserna från konferensen av den 9 maj 2022.

2.  Europaparlamentet påpekar att Europaparlamentet, rådet och kommissionen i enlighet med konferensens grundtext har förbundit sig att följa upp slutsatserna från konferensen på ett effektivt sätt, var och en inom ramen för sin behörighet och i enlighet med fördragen.

3.  Europaparlamentet konstaterar att flera av konferensens förslag kräver ändringar av fördragen, och noterar att parlamentets utskott för konstitutionella frågor ska utarbeta förslag till fördragsändringar i enlighet med detta.

4.  Europaparlamentet påpekar, särskilt efter de allra senaste kriserna, att man brådskande måste ändra fördragen för att unionen ska ha befogenhet att agera mer effektivt i framtida kriser.

5.  Av dessa skäl, och i enlighet med det ordinarie ändringsförfarandet i artikel 48 EU-fördraget, lägger Europaparlamentet fram bland annat följande förslag till ändring av fördragen för rådet:

   Att stärka unionens kapacitet att agera genom att reformera omröstningsförfarandena, inbegripet möjligheten att rådet kan fatta fler beslut med kvalificerad majoritet i stället för enhällighet på relevanta områden, såsom antagande av sanktioner och så kallade övergångsklausuler och i händelse av en nödsituation.
   Att anpassa de befogenheter som unionen har tilldelats i fördragen, särskilt på områdena hälsa och gränsöverskridande hot mot människors hälsa, i samband med fullbordandet av en energiunion baserad på energieffektivitet och förnybara energikällor som utformats i linje med internationella avtal för att begränsa klimatförändringarna, inom ramen för försvaret samt inom socialpolitiken och den ekonomiska politiken. Att säkerställa att den europeiska pelaren för sociala rättigheter genomförs fullt ut och införliva sociala framsteg i artikel 9 i EUF-fördraget som är kopplade till ett protokoll om sociala framsteg i fördragen. Att stödja stärkandet av EU-ekonomins konkurrenskraft och resiliens, med särskild uppmärksamhet på små och medelstora företag och konkurrenskraftskontroller, och att främja framtidsinriktade investeringar som är inriktade på den rättvisa, gröna och digitala omställningen.
   Att ge parlamentet fullständiga medbeslutanderättigheter om EU:s budget och rätt att ta initiativ till, ändra eller upphäva lagstiftning.
   Att stärka förfarandet för skydd av de värden som EU bygger på och att klargöra fastställandet och konsekvenserna av kränkningar av grundläggande värden (artikel 7 i EU-fördraget och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna).

6.  Europaparlamentet föreslår mer specifikt att följande fördragsartiklar ändras på följande sätt:

   Artikel 29 i EU-fördraget
"”Rådet ska anta beslut som anger unionens inställning till en särskild fråga av geografisk eller tematisk karaktär. Om ett beslut föreskriver att de ekonomiska och finansiella förbindelserna med ett eller flera tredjeländer helt eller delvis ska avbrytas eller begränsas, ska rådet besluta med kvalificerad majoritet. Medlemsstaterna ska se till att deras nationella politik överensstämmer med unionens ståndpunkter.”"
   Artikel 48.7 fjärde stycket i EU-fördraget
"”Vid antagandet av dessa beslut ska Europeiska rådet besluta med kvalificerad majoritet enligt definitionen i artikel 238.3 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt efter godkännande av Europaparlamentet, som ska besluta med en majoritet av sina ledamöter.”"

7.  Europaparlamentet uppmanar rådet att lägga fram dessa förslag direkt för Europeiska rådet för behandling, i syfte att sammankalla ett konvent bestående av företrädare för de nationella parlamenten, medlemsstaternas stats- och regeringschefer, parlamentet och kommissionen.

8.  Europaparlamentet anser att företrädare för arbetsmarknadens parter i EU, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Europeiska regionkommittén, EU:s civila samhälle och kandidatländerna bör bjudas in som observatörer till konventet.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och att vidarebefordra den till kommissionen och till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) Antagna texter, P9_TA(2022)0141.
(2) EUT C 252, 18.7.2018, s. 201.
(3) EUT C 449, 23.12.2020, s. 90.

Senaste uppdatering: 27 september 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy