Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2022/2611(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0291/2022

Внесени текстове :

B9-0291/2022

Разисквания :

PV 09/06/2022 - 4
CRE 09/06/2022 - 4

Гласувания :

PV 09/06/2022 - 6.9
CRE 09/06/2022 - 6.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2022)0245

Приети текстове
PDF 147kWORD 49k
Четвъртък, 9 юни 2022 г. - Страсбург
Нов търговски инструмент за забрана на продукти, произведени чрез принудителен труд
P9_TA(2022)0245B9-0291/2022

Резолюция на Европейския парламент от 9 юни 2022 г. относно нов търговски инструмент за забрана на продукти, произведени чрез принудителен труд (2022/2611(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид речта за състоянието на Съюза на председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен от 15 септември 2021 г.,

–  като взе предвид предложението на Комисията от 23 февруари 2022 г. за директива на Европейския парламент и на Съвета относно дължима грижа на дружествата във връзка с устойчивостта и за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 (COM(2022)0071),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 23 февруари 2022 г. относно достойния труд в световен мащаб за глобален справедлив преход и устойчиво възстановяване (COM(2022)0066),

–  като взе предвид насоките на Комисията и на Европейската служба за външна дейност от 12 юли 2021 г. относно дължимата грижа на дружествата от ЕС с цел избягване на риска от принудителен труд в техните дейности и вериги на доставки,

–  като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2020 г. относно принудителния труд и положението на уйгурите в Синдзян-уйгурския автономен регион(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2021 г. относно принудителния труд във фабриката Линглонг и протестите на природозащитници в Сърбия(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 10 март 2021 г., съдържаща препоръки към Комисията относно корпоративната надлежна проверка и корпоративната отчетност(3),

–  като взе предвид Конвенцията за принудителния труд на Международната организация на труда (МОТ) от 1930 г. и Протокола към нея от 2014 г.,

–  като взе предвид Конвенцията на МОТ от 1999 г. относно най-тежките форми на детския труд,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека,

–  като взе предвид насоките на ОИСР за многонационалните предприятия,

–  като взе предвид въпроса до Комисията относно нов търговски инструмент за забрана на продукти, произведени чрез принудителен труд (O-000018/2022 – B9-0015/2022),

–  като взе предвид член 136, параграф 5 и член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по международна търговия,

А.  като има предвид, че съгласно Конвенцията за принудителния труд на МОТ от 1930 г. (№ 29) принудителен или задължителен труд е „всяка работа или служба, изисквана от лице под заплахата на каквото и да е наказание и за която това лице не се е съгласило доброволно да я извършва“; като има предвид, че МОТ прилага 11 показателя за установяване на използването на принудителен труд; като има предвид, че тези показатели са: злоупотреба с уязвимостта, измама, ограничаване на движението, изолация, физическо и сексуално насилие, сплашване и заплахи, задържане на документи за самоличност, удържане на заплати, обвързване в дълг, злоупотреби с условията на труд и живот и прекомерен извънреден труд; като има предвид, че за да се установи използването на принудителен труд, понякога са необходими повече от един от изброените показатели;

Б.  като има предвид, че според оценките на МОТ 25 милиона души в целия свят са понастоящем в състояние на принудителен труд, като 20,8 милиона от тях полагат принудителен труд в полза на частни лица, а 4,1 милиона – в полза на държавата; като има предвид, че жените и момичетата представляват 61% от лицата, полагащи принудителен труд; като има предвид, че работниците мигранти са особено уязвими по отношение на принудителния труд; като има предвид, че пандемията от COVID-19 задълбочи тази ситуация;

В.  като има предвид, че в последната глобална оценка на МОТ се посочва, че в началото на 2020 г. 160 милиона деца по света са полагали детски труд, което представлява почти 1 на всеки 10 деца по света; като има предвид, че 79 милиона деца – почти половината от всички деца, полагащи детски труд – са жертви на най-тежките форми на детски труд и извършват опасни трудови дейности, които пряко застрашават тяхното здраве, безопасност и морално развитие;

Г.  като има предвид, че изследванията са показали, че принудителният труд възпрепятства устойчивото развитие и оказва отрицателно въздействие върху предаването на бедността от поколение на поколение, неравенството и управлението и подхранва корупцията и незаконните финансови потоци;

Д.  като има предвид, че икономиката на ЕС е свързана с милиони работници по света чрез световните вериги на доставки; като има предвид, че потребителите в ЕС искат да бъдат сигурни, че купуваните от тях стоки са произведени по устойчив и справедлив начин, гарантиращ достоен труд за тези, които ги произвеждат;

Е.  като има предвид, че принудителният труд е неостойностен външен фактор, който задушава иновациите и производителността и дава несправедливо конкурентно предимство на предприятията и правителствата, които го подкрепят;

Ж.  като има предвид, че председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви в речта си за състоянието на Съюза от 2021 г., че Комисията ще предложи забрана на продуктите на пазара на ЕС, произведени чрез принудителен труд;

З.  като има предвид, че в своето предложение за директива относно дължима грижа на дружествата във връзка с устойчивостта Комисията определя задължения за надлежна проверка за големите дружества над определен праг и за някои други дружества в особено чувствителни сектори с цел установяване, предотвратяване, смекчаване и отчитане на действителните и възможните неблагоприятни въздействия върху правата на човека, включително трудовите права, както и върху околната среда в световните вериги на доставки;

И.  като има предвид, че в съобщението на Комисията от 23 февруари 2022 г. относно достойния труд в световен мащаб за глобален справедлив преход и устойчиво възстановяване (COM(2022)0066) се определят плановете на Комисията да подготви нова законодателна инициатива, която ще забрани пускането на пазара на ЕС на продукти, произведени чрез принудителен труд, включително принудителен детски труд; като има предвид, че новата инициатива ще обхваща както местните, така и вносните продукти и че в нея забраната ще бъде съчетана със стабилна и основана на риска рамка за прилагане;

Й.  като има предвид, че принудителният труд е сложно явление и забраната на продуктите, произведени чрез принудителен труд, няма да бъде достатъчна, за да се премахне принудителният труд и да се реши проблемът из основи; като има предвид, че за да се справи с този глобален проблем, ЕС следва също така да се съсредоточи върху диалога с държавите извън ЕС, техническата помощ, изграждането на капацитет и повишаването на осведомеността; като има предвид, че ЕС следва също така да работи активно на многостранно равнище за намиране на колективни решения с цел премахване на принудителния труд;

К.  като има предвид, че редица дружества от ЕС спазват няколко доброволни и припокриващи се набора насоки относно отговорното бизнес поведение, но прилагането им в практиката все още се нуждае от подобрение; като има предвид, че за да се преодолее този проблем, ЕС вече е приел задължителни правила за надлежна проверка в конкретни сектори, като например дърводобив и снабдяване с т.нар. полезни изкопаеми от засегнати от конфликти зони;

Л.  като има предвид, че ефективността на изключването на продуктите, произведени чрез принудителен труд, ще зависи от няколко фактора, като например дела на участващото в бойкота глобално търсене от страна на различните сектори; разходите и възможностите за печалба за дружествата износители при отклоняване и пренасочване на търговията или при преобразуване на продуктите; пазарната мощ на доставчиците; и как приемащото правителство реагира на външния натиск;

М.  като има предвид, че е необходимо комбинираното прилагане на няколко инструмента, за да се решат различните проблеми, свързани с принудителния труд;

Н.  като има предвид, че за да бъде съвместимо с правилата на СТО, всяко изключване на продукти трябва да бъде структурирано така, че да се избягва нарушаване на ангажиментите за свободна търговия, за да не се дискриминират стоки по географски произход; като има предвид, че член XX от Общото споразумение за митата и търговията предвижда правни основания за обосноваване на решенията за изключване на продукти; като има предвид, че всяко такова изключване трябва да се основава на доказателства и да се прилага след проведени консултации със засегнатите страни;

О.  като има предвид, че въвеждането на забрана на продукти, произведени чрез принудителен труд, е политически приоритет както на Парламента, така и на ЕС като цяло;

1.  призовава за нов съвместим с правилата на СТО търговски инструмент, който да допълни разпоредбите относно дължимата грижа на предприятията във връзка с устойчивостта, като забрани вноса и износа на продукти, произведени или транспортирани чрез принудителен труд, и който следва да бъде допълнен от мерки за търговията в рамките на ЕС; подчертава, че всяка бъдеща рамка на ЕС трябва да бъде пропорционална, недискриминационна и ефективна, като зачита ангажимента за отворена и основана на правила търговска система; подчертава, че новото предложение би могло да се основава на най-добрите практики на държави със сходно законодателство като САЩ и Канада;

2.  подчертава, че определянето на това дали е бил използван принудителен труд следва да се основава на показателите на МОТ за принудителен труд, включително на неговата публикация ‘Hard to see, harder to count – Survey guidelines to estimate forced labour of adults and children’ („Което се вижда трудно, се оценява още по-трудно – Насоки за извършване на прегледи с цел оценка на принудителния труд при възрастни и деца“);

3.  счита, че новият инструмент следва да дава възможност за забрана на продуктите, произведени чрез принудителен труд, от определен производствен обект, конкретен вносител или дружество, както и на продуктите от определен регион в случая на наложен от държавата принудителен труд и на продуктите от конкретен транспортен кораб или флот;

4.  счита, че съгласно новия инструмент на ЕС публичните органи, по собствена инициатива или въз основа на информацията, която са получили, следва да задържат стоки на границата на ЕС, когато считат, че са налице достатъчно доказателства, че стоките са били произведени или транспортирани чрез принудителен труд; отбелязва, че на вносителя, чиито стоки са били задържани, следва да бъде предоставена възможност да опровергае това обвинение, като докаже, че стоките не са били произведени или транспортирани чрез принудителен труд, което може да доведе до освобождаване на стоките; подчертава, че доказателствата за липса на принудителен труд трябва да се основават на стандартите на МОТ;

5.  отбелязва, че продуктите следва да бъдат конфискувани вследствие на констатации от страна на публичните органи въз основа на достатъчно доказателства, че за производството или транспортирането на стоките е използван принудителен труд, или ако стоките са с произход от конкретен регион, в който се използва наложен от държавата принудителен труд; подчертава, че конфискуваният товар ще бъде освободен, ако дружеството може да докаже, че не е използван принудителен труд или че са възстановени щети и че вече не са налице показателите за принудителен труд;

6.  признава, че редица дружества от ЕС вече полагат усилия да гарантират, че по техните вериги на доставки не се използват практики, нарушаващи правата на човека и трудовите права; призовава Комисията да предложи на дружествата, по-специално на МСП, техническа и друга подходяща подкрепа при спазването на новите правила, за да се избегне ненужната тежест за МСП; освен това призовава Комисията да направи оценка на прилагането на инструмента и на въздействието му върху дружествата от ЕС;

7.  счита, че Комисията, по-специално главният служител по правоприлагането в областта на търговията, както и националните органи, трябва да бъдат оправомощени да започват разследвания; отбелязва, че публичните органи следва да могат да действат въз основа на информацията, предоставена от заинтересованите страни, НПО или засегнатите работници, и чрез официална и сигурна процедура за подаване на жалби, като например чрез единната входна точка;

8.  призовава Комисията да гарантира, че новият инструмент на ЕС ще изисква от дружествата да предоставят възстановяване на щетите за засегнатите работници и общности, преди да се премахнат ограниченията за внос; призовава за проследяване на възстановяването на щетите и корективните действия, което да се осъществява в сътрудничество със съответните заинтересовани страни, включително организациите на гражданското общество и профсъюзите;

9.  счита, че системата за координация следва да бъде установена на равнище ЕС, за да се подпомогнат митническите органи на държавите членки и да се гарантира прозрачност на всички започнати процедури;

10.  подчертава, че публичните органи могат да поискат от дружествата да разкрият необходима информация относно дъщерни дружества, доставчици, поддоставчици, изпълнители и бизнес партньори във веригата на доставки, при надлежно спазване на търговската тайна; за целта приканва Комисията да състави насоки в помощ на дружествата за установяването на процес за картографиране на веригите на доставки, за да се определи какво е необходима информация; подчертава, че една публична база данни, съдържаща информация за отделните доставчици, риска, който представляват, или напротив, доказателствата за достоен труд, би могла да намали административната тежест за дружествата;

11.  призовава за създаването и поддържането на публичен списък на санкционираните субекти, региони и продукти;

12.  подчертава значението на сътрудничеството с единомислещи партньори, за да се сложи край на принудителния труд в световен мащаб и да се гарантира, че стоките, произведени чрез принудителен труд, не се търгуват; отбелязва, че са необходими съвместни усилия, за да се гарантира, че забраната не се заобикаля и стоките, за които се подозира, че са произведени чрез принудителен труд, не могат да бъдат пренасочени;

13.  счита, че за да се постигне промяна в световен мащаб, ЕС следва да работи в тясно сътрудничество със своите партньори чрез съвместни действия и разследвания; призовава за активна роля на делегациите на ЕС за ангажиране с държавите извън ЕС и заинтересованите страни по въпроси, свързани с новото законодателство;

14.  отбелязва, че новият търговски инструмент за забрана на продукти, произведени чрез принудителен труд, следва да бъде съгласуван и да допълва други инициативи за надлежна проверка и действащите разпоредби относно правата на човека и устойчивостта; отбелязва, че това следва да бъде взето предвид при прегледа на плана за действие от 15 точки във връзка с главите относно търговията и устойчивото развитие (ТУР) и в последващите глави относно ТУР в споразуменията на ЕС за свободна търговия;

15.  призовава за използването на публични и частни инвестиции за развитието на допълнителен производствен капацитет без принудителен труд в засегнатите вериги на доставки;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Комисията, на Съвета и на държавите членки.

(1) OВ C 445, 29.10.2021 г., стp. 114.
(2) Приети текстове, P9_TA(2021)0511.
(3) ОВ C 474, 24.11.2021 г., стр. 11.

Последно осъвременяване: 27 септември 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност