Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2022/2716(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0331/2022

Rozpravy :

PV 22/06/2022 - 15
CRE 22/06/2022 - 15

Hlasovanie :

PV 23/06/2022 - 8.1
CRE 23/06/2022 - 8.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2022)0249

Prijaté texty
PDF 134kWORD 47k
Štvrtok, 23. júna 2022 - Brusel
Štatút kandidátskej krajiny Ukrajiny, Moldavskej republiky a Gruzínska
P9_TA(2022)0249RC-B9-0331/2022

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. júna 2022 o statuse kandidátskej krajiny Ukrajiny, Moldavskej republiky a Gruzínska (2022/2716(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na predchádzajúce uznesenia o Ukrajine, Moldavskej republike a Gruzínsku,

–  so zreteľom na článok 49 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ),

–  so zreteľom na žiadosti Ukrajiny, Moldavskej republiky a Gruzínska o členstvo v EÚ,

–  so zreteľom na závery Európskej rady o Ukrajine z 30. mája 2022,

–  so zreteľom na vyhlásenie z Versailles z 10. a 11. marca 2022,

–  so zreteľom na stanoviská Komisie zo 17. júna 2022 k žiadostiam o členstvo v EÚ, ktoré podali Ukrajina (COM(2022)0407), Moldavská republika (COM(2022)0406) a Gruzínsko (COM(2022)0405),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie vedúcich predstaviteľov politických skupín Európskeho parlamentu adresované hlavám štátov a predsedom vlád v súvislosti so zasadnutím Európskej rady 23. a 24. júna 2022,

–  so zreteľom na článok 132 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Ruská federácia vedie od 24. februára 2022 nevyprovokovanú, neoprávnenú a nezákonnú útočnú vojnu proti Ukrajine; keďže Ukrajina požiadala o pristúpenie do Európskej únie 28. februára 2022 a Moldavská republika a Gruzínsko tak urobili 3. marca 2022;

B.  keďže žiadosti prichádzajú na pozadí ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine, ktorá je vedená v rozsahu, ktorý je v moderných európskych dejinách bezprecedentný, a počas ktorej boli zaznamenané vojnové zločiny, ktorý by mohli mať charakter genocídy voči ukrajinskému obyvateľstvu, ako aj pokračujúcej okupácie častí územia Gruzínska a Moldavskej republiky; keďže Ukrajina bráni európsky bezpečnostný poriadok a zásady, na ktorých bol vybudovaný, ako je Helsinský záverečný akt a Parížska charta pre novú Európu;

C.  keďže podľa článku 49 Zmluvy o EÚ môže o členstvo v Únii požiadať každý európsky štát, ktorý rešpektuje hodnoty uvedené v článku 2 a zaviaže sa ich podporovať;

D.  keďže pre členstvo v EÚ neexistuje „zrýchlený postup“ a keďže pristúpenie zostáva zložitým štruktúrovaným procesom založeným na zásluhách, ktorý si vyžaduje splnenie kritérií členstva v EÚ a ktorý závisí od účinného vykonávania reforiem a transpozície acquis EÚ;

E.  keďže Rada výnimočne rýchlo požiadala Komisiu, aby predložila svoje stanoviská k žiadostiam Ukrajiny, Moldavskej republiky a Gruzínska o členstvo v EÚ;

F.  keďže vo vyhlásení z Versailles z 10. a 11. marca 2022 Európska rada uznala európske ambície a európsku voľbu Ukrajiny;

G.  keďže obyvatelia Ukrajiny, Moldavskej republiky a Gruzínska už roky dôsledne preukazujú neochvejnú podporu európskemu smerovaniu svojich krajín a prijímajú európske zásady a hodnoty; keďže podobné túžby žiť v slobodnej, zvrchovanej a demokratickej krajine vyjadruje väčšina bieloruského ľudu, ktorý je proti Ruskom podporovanému režimu prezidenta Lukašenka;

H.  keďže vývoj v minulosti ukázal, že nerozširovanie má obrovské strategické náklady a môže ohroziť bezpečnosť a stabilitu na našom kontinente;

I.  keďže vzťahy EÚ s Ukrajinou, Moldavskou republikou a Gruzínskom sú založené na ambicióznych dohodách o pridružení a prehĺbených a komplexných zónach voľného obchodu, ktoré vytvárajú priaznivé prostredie na politické združovanie, aproximáciu právnych predpisov a hospodársku integráciu, čo sú kľúčové prvky budúceho prístupového procesu; keďže ešte stále treba dosiahnuť plné vykonávanie dohôd o pridružení a prehĺbených a komplexných zón voľného obchodu;

J.  keďže Ukrajina, Moldavská republika a Gruzínsko predložili oba dotazníky o pristúpení k EÚ v rekordne krátkom čase, čo dokazuje nielen ich veľkú oddanosť hodnotám EÚ, ale aj ich veľkú schopnosť a vôľu dosiahnuť tieto ciele;

K.  keďže 17. júna 2022 Komisia uverejnila stanoviská k týmto trom žiadostiam a odporučila Rade, aby potvrdila perspektívu Ukrajiny, Moldavskej republiky a Gruzínska stať sa členskými štátmi EÚ;

L.  keďže Komisia vo svojich stanoviskách odporučila udeliť Ukrajine a Moldavskej republike štatút kandidátskej krajiny za predpokladu, že sa prijmú určité reformné opatrenia, napríklad v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii; keďže v prípade Gruzínska Komisia odporučila udeliť status kandidátskej krajiny až po vyriešení stanovených priorít;

M.  keďže udelenie štatútu kandidátskej krajiny by občanom týchto troch krajín vyslalo silný signál nádeje a solidarity a ukázalo by, že Európska únia je odhodlaná čeliť súčasným výzvam a plniť svoje budúce vízie;

1.  víta žiadosti Ukrajiny, Moldavskej republiky a Gruzínska o členstvo ako výraz európskych ambícií ľudu a jeho želania žiť v mieri a bezpečí v slobodných, demokratických a prosperujúcich krajinách, ktoré udržiavajú dobré susedské vzťahy so všetkými európskymi krajinami a stále užšie spolupracujú s členskými štátmi EÚ;

2.  víta formálne odporúčanie Komisie udeliť Ukrajine a Moldavskej republike status kandidáta na členstvo v EÚ a Gruzínsku európsku perspektívu;

3.  vyzýva hlavy štátov a predsedov vlád, ktorí sa stretnú na zasadnutí Európskej rady 23. a 24. júna 2022, aby bezodkladne udelili Ukrajine a Moldavskej republike status kandidáta na členstvo v EÚ a aby rovnaký status udelili Gruzínsku potom, ako jeho vláda vyrieši priority uvedené v stanovisku Komisie; zdôrazňuje, že hlavy štátov a predsedovia vlád musia splniť svoju historickú zodpovednosť a vyslať jasné politické signály;

4.  zdôrazňuje, že udelenie štatútu kandidátskej krajiny Európskou úniou bude znamenať preukázanie vodcovstva, odhodlania a vízie v dnešnom kontexte brutálnej ruskej agresie voči Ukrajine a pokusu o opätovné vymedzenie geopolitického prostredia, a vysiela jasný politický signál, že príslušné krajiny si nezvratne zvolili európsku cestu, ktorú prijali ich európski partneri, a nemali by byť predmetom zasahovania žiadnej tretej strany; opakuje, že EÚ musí byť naďalej spoľahlivým partnerom a dôveryhodným geopolitickým aktérom, ktorý dodržiava svoje vlastné zásady a hodnoty a prejavuje solidaritu s tými, ktorí sa zasadzujú za rovnaké ideály;

5.  vyzýva členské štáty, aby zaistili potrebnú politickú vôľu na oživenie procesu rozširovania a splnili svoje sľuby prostredníctvom konkrétnych pozitívnych krokov v prístupových procesoch krajín, ktoré sa usilujú o vstup do Únie a zaslúžia si byť súčasťou európskej rodiny; naliehavo preto vyzýva hlavy štátov a predsedov vlád EÚ, aby 23. a 24. júna 2022 schválili proces rozširovania krajín západného Balkánu, ktorý je v súčasnosti blokovaný;

6.  pripomína, že v záujme zachovania dôveryhodnosti procesu rozširovania EÚ a naplnenia jeho transformačnej sily sa musí zachovať dlhotrvajúci záväzok voči krajinám západného Balkánu a ich paralelná cesta musí neochvejne pokračovať s väčšou dynamikou na základe zásluh, politického zosúladenia, solidarity v medzinárodných otázkach a dohodnutých záväzkov;

7.  zdôrazňuje, že pristúpenie k EÚ sa musí uskutočniť v súlade s článkom 49 Zmluvy o EÚ, musí byť založené na dodržiavaní príslušných postupov a podmienené splnením stanovených kritérií, najmä tzv. kodanských kritérií pre členstvo v EÚ, a zostáva procesom založeným na zásluhách, ktorý si vyžaduje prijatie a vykonávanie príslušných reforiem, najmä v oblasti demokracie, právneho štátu, ľudských práv, trhového hospodárstva a vykonávania acquis EÚ;

8.  vyzýva orgány Ukrajiny, Moldavskej republiky a Gruzínska, aby jednoznačne preukázali svoje politické odhodlanie realizovať európske ambície svojich občanov výrazným zvýšením pokroku v oblasti zásadných reforiem s cieľom čo najskôr účinne splniť kritériá členstva v EÚ;

9.  zdôrazňuje, že je potrebné využiť skúsenosti Ukrajiny, Moldavskej republiky a Gruzínska s vykonávaním ich príslušných dohôd o pridružení a prehĺbených a komplexných zón voľného obchodu ako základ pre nadchádzajúci prístupový proces, čo umožní týmto trom krajinám ďalšiu integráciu do jednotného trhu EÚ a posilnenie spolupráce v jednotlivých odvetviach; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pripravili vnútorné štruktúry a poskytli dodatočné zdroje, ako aj zvýšenú technickú pomoc a politickú podporu;

10.  uznáva, že Ukrajinci, Moldavci a Gruzínci neprestajne podporovali proeurópsku orientáciu svojich krajín a zaslúžia si žiť v slobodných, demokratických a prosperujúcich krajinách, ktoré sú hrdými a oddanými členmi európskej rodiny; konštatuje, že nadchádzajúce zasadnutie Európskej rady môže byť prvým dôležitým krokom k naplneniu legitímnych ambícií obyvateľov týchto troch krajín;

11.  opakuje záväzok EÚ týkajúci sa zvrchovanosti, územnej celistvosti a politickej nezávislosti Ukrajiny, Moldavskej republiky a Gruzínska v rámci ich medzinárodne uznaných hraníc, ako aj podporovať ich úsilie o plné presadzovanie týchto zásad; zdôrazňuje význam jednoty a solidarity členských štátov v tomto smere;

12.  vyzýva Komisiu, členské štáty a podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby aktualizovali politiku Východného partnerstva tak, aby mohla zostať transformačným a zmysluplným nástrojom v terajšom kontexte ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine, ktorá ohrozuje aj bezpečnosť susedných krajín Ukrajiny a ovplyvňuje stabilitu v regióne ako celku; opätovne zdôrazňuje potrebu regionálnej spolupráce a medzi krajinami Východného partnerstva;

13.  vyzýva Komisiu a Radu, aby nadviazali posilnený a štruktúrovaný politický dialóg s kandidátskymi a potenciálnymi kandidátskymi krajinami s cieľom pokročiť v ďalšej hospodárskej integrácii a harmonizácii právnych predpisov, ako aj v prípade potreby v postupnom začleňovaní do práce a postupov inštitúcií EÚ;

14.  opakuje svoju výzvu inštitúciám EÚ, aby urýchlili potrebné kroky na zefektívnenie rozhodovacieho procesu EÚ;

15.  opätovne potvrdzuje svoj záväzok k rozširovaniu, ktoré nemá alternatívu a ktoré je viac ako kedykoľvek predtým geostrategickou investíciou do stabilnej, silnej a zjednotenej EÚ; je pevne presvedčený, že vyhliadka na plné členstvo v EÚ pre krajiny, ktoré sa snažia stať členskými štátmi EÚ, je vo vlastnom politickom, hospodárskom a bezpečnostnom záujme Únie;

16.  poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a prezidentom, vládam a parlamentom Ukrajiny, Moldavskej republiky, Gruzínska a krajín západného Balkánu.

Posledná úprava: 30. septembra 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia