Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2022/2716(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0331/2022

Debatter :

PV 22/06/2022 - 15
CRE 22/06/2022 - 15

Omröstningar :

PV 23/06/2022 - 8.1
CRE 23/06/2022 - 8.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2022)0249

Antagna texter
PDF 126kWORD 46k
Torsdagen den 23 juni 2022 - Bryssel
Status som kandidatland för Ukraina, Republiken Moldavien och Georgien
P9_TA(2022)0249RC-B9-0331/2022

Europaparlamentets resolution av den 23 juni 2022 om status som kandidatland för Ukraina, Republiken Moldavien och Georgien (2022/2716(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ukraina, Republiken Moldavien och Georgien,

–  med beaktande av artikel 49 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

–  med beaktande av de ansökningar om EU-medlemskap som lämnats in av Ukraina, Republiken Moldavien och Georgien,

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 30 maj 2022 om Ukraina,

–  med beaktande av Versaillesförklaringen av den 10 och 11 mars 2022,

–  med beaktande av kommissionens yttranden av den 17 juni 2022 över de ansökningar om EU-medlemskap som lämnats in av Ukraina (COM(2022)0407), Republiken Moldavien (COM(2022)0406) och Georgien (COM(2022)0405),

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet från ledarna för de politiska grupperna till stats- och regeringscheferna inför Europeiska rådets möte den 23–24 juni 2022,

–  med beaktande av artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Ryska federationen har bedrivit ett oprovocerat, ogrundat och lagstridigt aggressionskrig mot Ukraina sedan den 24 februari 2022. Ukraina ansökte om anslutning till Europeiska unionen den 28 februari 2022, och Republiken Moldavien och Georgien gjorde det den 3 mars 2022.

B.  Ansökningarna lämnas in i kölvattnet av Rysslands militära aggression mot Ukraina, en aggression som bedrivits i en grad som saknar motstycke i modern europeisk historia och där krigsbrott begåtts som kan jämföras med folkmord mot den ukrainska befolkningen. Bakgrunden är även den fortsatta ockupationen av delar av Georgiens och Moldaviens territorier. Ukraina försvarar den europeiska säkerhetsordningen och de principer som ligger till grund för den, såsom Helsingforsslutakten och Parisstadgan för ett nytt Europa.

C.  I artikel 49 i EU-fördraget fastställs att ”varje europeisk stat som respekterar de värden som avses i artikel 2 och som förbinder sig att främja dem får ansöka om att bli medlem av unionen”.

D.  Det finns inget ”snabbspår” för att erhålla EU-medlemskap, och anslutningen är fortfarande en meritbaserad och strukturerad process som kräver att kriterierna för EU‑medlemskap uppfylls och som är avhängig av att reformer genomförs ändamålsenligt och att EU:s regelverk införlivas.

E.  Rådet begärde osedvanligt snabbt att kommissionen skulle avge sina yttranden över Ukrainas, Republiken Moldaviens och Georgiens ansökningar om EU-medlemskap.

F.  I Versaillesförklaringen av den 10 och 11 mars 2022 fastslogs att Europeiska rådet erkänner Ukrainas strävan att närma sig EU och landets europeiska val.

G.  Ukrainas, Moldaviens och Republiken Georgiens folk har under många år konsekvent visat sitt orubbliga stöd för den europeiska utvecklingen i sina länder och anammat europeiska principer och värderingar. Liknande strävanden att leva i ett fritt, suveränt och demokratiskt land uttrycks av majoriteten av det belarusiska folket, som motsätter sig Lukasjenkos ryskstödda regim.

H.  Den tidigare utvecklingen har visat att beslut att avstå från utvidgning medför enorma strategiska kostnader och kan undergräva säkerheten och stabiliteten på vår kontinent.

I.  EU:s förbindelser med Ukraina, Republiken Moldavien och Georgien bygger på ambitiösa associeringsavtal och djupgående och omfattande frihandelsområden som skapar ett gynnsamt klimat för politisk anslutning, tillnärmning av lagstiftningen och ekonomisk integration, vilket är avgörande för en framtida anslutningsprocess. Associeringsavtalen behöver fortfarande genomföras fullt ut.

J.  Ukraina, Republiken Moldavien och Georgien har samtliga lämnat in båda frågeformulären inför EU-anslutningen på rekordtid, vilket inte bara visar att de har ett stort engagemang för EU:s värden, utan också att de har en stark förmåga och vilja att uppnå dessa mål.

K.  Den 17 juni 2022 offentliggjorde kommissionen yttranden över de tre ansökningarna och rekommenderade där att rådet ska bekräfta Ukrainas, Republiken Moldaviens och Georgiens utsikter att bli medlemsstater i EU.

L.  Kommissionen rekommenderade i sina yttranden att Ukraina och Republiken Moldavien skulle beviljas status som kandidatland under förutsättning att vissa reformåtgärder vidtas, t.ex. när det gäller rättsstatsprincipen och korruptionsbekämpningen. När det gäller Georgien rekommenderade kommissionen att status som kandidatland skulle beviljas först efter det att angivna prioriteringar åtgärdats.

M.  Om länderna beviljas status som kandidatland skulle det ge medborgarna i de tre länderna ett starkt budskap om hopp och solidaritet och visa att Europeiska unionen är fast besluten att bemöta de utmaningar som råder och leva upp till sin framtidsvision.

1.  Europaparlamentet välkomnar Ukrainas, Republiken Moldaviens och Georgiens ansökningar om medlemskap som ett uttryck för folkens europeiska strävanden och deras önskan att leva fredligt och säkert i fria, demokratiska och välmående länder som upprätthåller goda grannförbindelser med alla europeiska länder och intensifierar sitt samarbete med EU:s medlemsstater.

2.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens formella rekommendation att bevilja Ukraina och Republiken Moldavien status som kandidatland och Georgien ett europeiskt perspektiv.

3.  Europaparlamentet uppmanar stats- och regeringscheferna att vid Europeiska rådets möte den 23–24 juni 2022 utan dröjsmål bevilja Ukraina och Republiken Moldavien status som kandidatland och att bevilja Georgien samma status så snart landets regering har uppfyllt de prioriteringar som anges i kommissionens yttrande. Parlamentet understryker att stats- och regeringscheferna måste leva upp till sitt historiska ansvar och ge tydliga politiska signaler.

4.  Europaparlamentet understryker att om Europeiska unionen beviljar kandidatstatus kommer detta att vara ett tecken på ledarskap, beslutsamhet och klarsynthet under det pågående brutala ryska aggressionskriget mot Ukraina och ett försök till omdefiniering av den geopolitiska miljön och ett tydligt politiskt budskap om att länderna i fråga oåterkalleligen har valt den europeiska vägen, vilket har accepterats av deras europeiska partner, och inte bör bli föremål för inblandning från tredje part. Parlamentet upprepar att EU måste fortsätta att vara en pålitlig partner och en trovärdig geopolitisk aktör som lever upp till sina egna principer och värderingar genom att visa solidaritet med dem som står upp för samma ideal.

5.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att samla den politiska viljan för att ge förnyad kraft åt utvidgningsprocessen och infria sina löften genom konkreta positiva steg i anslutningsprocessen för de länder som vill ansluta sig till unionen och förtjänar att ingå i den europeiska familjen. Parlamentet uppmanar därför med eftertryck EU:s stats- och regeringschefer att vid mötet den 23–24 juni 2022 ge grönt ljus åt utvidgningsprocessen på västra Balkan, som för närvarande är stoppad.

6.  Europaparlamentet påminner om att för att upprätthålla trovärdigheten i EU:s utvidgningsprocess och dess omdanande kraft måste det långvariga åtagandet gentemot länderna på västra Balkan upprätthållas och det parallella och mer dynamiska spåret på grundval av meriter, politisk anpassning, solidaritet i internationella frågor och överenskomna åtaganden fortsätta att löpa.

7.  Europaparlamentet understryker att anslutning till EU måste ske i enlighet med artikel 49 i EU-fördraget, på grundval av respekt för relevanta förfaranden och på villkor att de fastställda kriterierna uppfylls, särskilt de så kallade Köpenhamnskriterierna för EU-medlemskap. Parlamentet konstaterar att anslutningen alltjämt är en meritbaserad process som kräver antagande och genomförande av relevanta reformer, särskilt på områdena demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter, marknadsekonomi och genomförande av EU:s regelverk.

8.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Ukraina, Republiken Moldavien och Georgien att otvetydigt visa sin politiska beslutsamhet att genomföra sina medborgares europeiska ambitioner genom att kraftigt påskynda utvecklingen med betydande reformer, så att kriterierna för EU-medlemskap så snart som möjligt uppfylls.

9.  Europaparlamentet betonar behovet av att använda Ukrainas, Republiken Moldaviens och Georgiens erfarenheter av genomförandet av deras respektive associeringsavtal som grund för den kommande anslutningsprocessen, så att de tre länderna gradvis kan integreras i EU:s inre marknad och sektorsamarbetet stärkas. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta fram interna strukturer och tillhandahålla ytterligare resurser samt ökat tekniskt och politiskt stöd.

10.  Europaparlamentet erkänner att ukrainare, moldavier och georgier kontinuerligt har ställt sig bakom sina länders proeuropeiska inriktning och förtjänar att leva i fria, demokratiska och välmående länder som stolta och engagerade medlemmar i den europeiska familjen. Parlamentet drar slutsatsen att man vid Europeiska rådets kommande möte kan ta ett viktigt första steg mot att uppfylla människors berättigade strävan i de tre länderna.

11.  Europaparlamentet upprepar EU:s engagemang för Ukrainas, Republiken Moldaviens och Georgiens suveränitet, territoriella integritet och politiska oberoende inom deras internationellt erkända landsgränser, och stöder deras ansträngningar att fullt ut efterleva dessa principer. Parlamentet understryker vikten av att medlemsstaterna är eniga och solidariska i detta hänseende.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att uppdatera politiken för det östliga partnerskapet så att den kan förbli ett omdanande och meningsfullt instrument under Rysslands pågående aggressionskrig mot Ukraina, vilket också är ett hot mot säkerheten i Ukrainas grannländer och påverkar stabiliteten i regionen som helhet. Parlamentet upprepar behovet av regionalt samarbete mellan länderna i det östliga partnerskapet.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att inleda en förstärkt och strukturerad politisk dialog med kandidatländer och potentiella kandidatländer för att främja ytterligare ekonomisk integration och harmonisering av lagstiftningen samt gradvis inkludering i EU-institutionernas arbete och förfaranden, där så är lämpligt.

14.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till EU-institutionerna om att påskynda de åtgärder som krävs för att EU:s beslutsfattande ska bli effektivare.

15.  Europaparlamentet bekräftar sitt engagemang för utvidgningen, som det inte finns något alternativ till och som mer än någonsin tidigare är en geostrategisk investering i ett stabilt, starkt och enat EU. Parlamentet anser bestämt att utsikterna om ett fullvärdigt EU-medlemskap för de länder som strävar efter att bli medlemsstater i EU ligger i unionens egna intressen såvitt avser politik, ekonomi och säkerhet.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt presidenterna, regeringarna och parlamenten i Ukraina, Republiken Moldavien, Georgien och länderna på västra Balkan.

Senaste uppdatering: 30 september 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy