Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 149kWORD 64k
Joi, 23 iunie 2022 - Bruxelles
Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat în cadrul FEADR ca răspuns la invadarea Ucrainei de către Rusia ***I
P9_TA(2022)0250
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 23 iunie 2022 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 în ceea ce privește o măsură specifică de acordare a unui sprijin excepțional și temporar din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) ca răspuns la invadarea Ucrainei de către Rusia (COM(2022)0242 – C9-0185/2022 – 2022/0166(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2022)0242),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 42 și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0185/2022),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 iunie 2022(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 17 iunie 2022, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 59 și 163 din Regulamentul său de procedură,

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 23 iunie 2022 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2022/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 în ceea ce privește o măsură specifică de acordare a unui sprijin temporar cu caracter excepțional în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) ca răspuns la invadarea Ucrainei de către Rusia
P9_TC1-COD(2022)0166

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 42 și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2),

întrucât:

(1)  Fermierii și întreprinderile rurale din Uniune au fost afectați într-un mod fără precedent de consecințele invadării Ucrainei de către Rusia. Creșterea prețurilor factorilor de producție, în special pentru energie, îngrășăminte și hrană pentru animale, a creat perturbări economice pentru sectorul agricol și comunitățile rurale din Uniune și a condus la probleme de lichiditate pentru fermieri și pentru micile întreprinderi rurale care își desfășoară activitatea în domeniul prelucrării, comercializării sau dezvoltării produselor agricole. Astfel s-a a creat o situație excepțională care trebuie să fie remediată printr-o măsura cu caracter excepțional.

(2)  Pentru a contracara impactul invadării Ucrainei de către Rusia asupra sectorului agricol și al sectorului alimentar ale Uniunii, este necesar să se prevadă o măsură nouă, excepțională și temporară în prezentul regulament, care să abordeze problemele de lichidități care pun în pericol continuitatea activităților fermelor și ale micilor întreprinderi care își desfășoară activitatea în domeniul prelucrării, comercializării sau dezvoltării de produse agricole.

(3)  Sprijinul în cadrul măsurii prevăzute de prezentul regulament, care vizează asigurarea competitivității întreprinderilor agroalimentare și a viabilității fermelor din Uniune, ar trebui să concentreze resursele disponibile către beneficiarii care au fost cei mai afectați de consecințele invadării Ucrainei de către Rusia și să fie acordat pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii. În cazul fermierilor, ar trebui să fie posibil ca astfel de criterii să includă sectoarele de producție, tipurile de agricultură sau de structuri de ferme și, în cazul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), sectoarele, tipurile de activități, tipurile de regiuni sau alte constrângeri specifice.

(4)  Criza actuală gravă din sectorul agricol al Uniunii confirmă necesitatea de a accelera tranziția către sustenabilitate, pentru a ne putea pregăti mai bine pentru crizele viitoare. Prin urmare, este necesar ca sprijinul în cadrul măsurii prevăzute de prezentul regulament să nu ducă la o reducere a cotei totale din contribuția Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) rezervată pentru măsurile menționate la articolul 59 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(3).

(5)  Având în vedere urgența și caracterul temporar și excepțional al măsurii prevăzute de prezentul regulament, ar trebui să fie stabilită o plată unică și o dată limită pentru aplicarea măsurii. De asemenea, ar trebui respectat principiul în temeiul căruia plățile efectuate de Comisie se realizează în conformitate cu creditele bugetare și în funcție de disponibilitatea fondurilor.

(6)  Pentru a acorda un sprijin sporit celor mai afectați fermieri sau IMM-uri, este adecvat să se permită statelor membre să ajusteze nivelul sumelor forfetare pentru anumite categorii de beneficiari eligibili, de exemplu prin stabilirea anumitor intervale sau a unor categorii largi, pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii.

(7)  Pentru a asigura o finanțare adecvată a măsurii prevăzute de prezentul regulament, fără a pune în pericol alte obiective ale programelor de dezvoltare rurală, este necesar să fie stabilită o cotă maximă a contribuției Uniunii la respectiva măsură.

(8)  Prin urmare, este necesar ca Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 să fie modificat în consecință.

(9)  Având în vedere invadarea Ucrainei de către Rusia și urgența abordării impactului invadării respective asupra sectorului agricol și a sectorului alimentar ale Uniunii, se consideră oportun să se invoce excepția de la termenul de opt săptămâni prevăzută la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

(10)  Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume de a aborda situația excepțională creată în sectorul agricol și sectorul alimentar ale Uniunii de impactul invadării Ucrainei de către Rusia, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele acțiunii, acesta poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv.

(11)  Dat fiind caracterul urgent al situației referitoare la impactul invadării Ucrainei de către Rusia asupra sectorului agricol și a sectorului alimentar al Uniunii, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 se modifică după cum urmează:

1.  Se introduce următorul articol:"

Articolul 39c

Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de impactul invadării Ucrainei de către Rusia

(1)  Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri oferă asistență de urgență fermierilor și IMM‑urilor care au fost afectați în mod deosebit de invadarea Ucrainei de către Rusia, cu scopul de a asigura continuitatea activității acestora, sub rezerva condițiilor prevăzute în prezentul articol.

(2)  Se acordă sprijin fermierilor și IMM-urilor care își desfășoară activitatea în domeniul prelucrării, comercializării sau dezvoltării produselor agricole prevăzute în anexa I la TFUE sau a bumbacului, cu excepția produselor pescărești. Rezultatul procesului de producție poate fi un produs care nu face obiectul anexei respective.

(3)  Statele membre direcționează sprijinul către beneficiarii cei mai afectați de impactul invadării Ucrainei de către Rusia prin stabilirea, pe baza dovezilor disponibile, a condițiilor de eligibilitate și, atunci când statele membre în cauză consideră adecvat, a unor criterii de selecție, care trebuie să fie obiective și nediscriminatorii. Sprijinul acordat de statele membre contribuie la securitatea alimentară sau vizează corectarea dezechilibrelor pieței și sprijină fermierii sau IMM-urile care se angajează în una sau mai multe dintre următoarele activități care urmăresc aceste obiective:

   (a) economia circulară;
   (b) gestionarea nutrienților;
   (c) utilizarea eficientă a resurselor;
   (d) metodele de producție favorabile mediului și climei.

(4)  Sprijinul ia forma unei sume forfetare care urmează să fie plătită până la 15 octombrie 2023, pe baza cererilor de sprijin aprobate de autoritatea competentă până la 31 martie 2023. Rambursarea ulterioară de către Comisie se efectuează în conformitate cu creditele bugetare și sub rezerva finanțării disponibile. Nivelul plăților poate fi diferențiat pe categorii de beneficiari, în conformitate cu criterii obiective și nediscriminatorii.

(5)  Cuantumul maxim al sprijinului nu depășește 15 000 EUR per fermier și 100 000 EUR per IMM.

(6)  Atunci când acordă sprijin în temeiul prezentului articol, statele membre iau în considerare sprijinul acordat prin alte instrumente de sprijin naționale sau ale Uniunii sau scheme private pentru a răspunde impactului invadării Ucrainei de către Rusia.”

"

2.  La articolul 49, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

„(2) Autoritatea statului membru responsabilă cu selecția operațiunilor se asigură că operațiunile, cu excepția celor care fac obiectul articolului 18 alineatul (1) litera (b), al articolului 24 alineatul (1) litera (d), al articolelor 28–31, 33, 34 și 36‑39c, sunt selectate în conformitate cu criteriile de selecție menționate la alineatul (1) de la prezentul articol și potrivit unei proceduri transparente și bine documentate.”

"

3.  La articolul 59 se introduce următorul alineat:"

„(6b) Sprijinul din FEADR acordat în temeiul articolului 39c nu depășește 5 % din totalul contribuției FEADR la programul de dezvoltare rurală pentru anii 2021–2022, astfel cum este prevăzut în partea a doua din anexa I.”

"

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președinta Președintele

(1)Avizul din 16 iunie 2022 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(2)Poziția Parlamentului European din 23 iunie 2022.
(3)Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).

Ultima actualizare: 24 iunie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate