Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0361(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0356/2021

Indgivne tekster :

A9-0356/2021

Forhandlinger :

PV 19/01/2022 - 14
PV 19/01/2022 - 16
PV 19/01/2022 - 18
CRE 19/01/2022 - 14
CRE 19/01/2022 - 16
CRE 19/01/2022 - 18
PV 04/07/2022 - 15
CRE 04/07/2022 - 15

Afstemninger :

PV 20/01/2022 - 3
PV 20/01/2022 - 15
CRE 20/01/2022 - 3
PV 05/07/2022 - 6.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2022)0014
P9_TA(2022)0269

Vedtagne tekster
PDF 129kWORD 54k
Tirsdag den 5. juli 2022 - Strasbourg
Forordning om digitale tjenester ***I
P9_TA(2022)0269A9-0356/2021
BERIGTIGELSER
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. juli 2022 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre marked for digitale tjenester (forordningen om digitale tjenester) og om ændring af direktiv 2000/31/EF (COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0825),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0418/2020),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 27. april 2021 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til udtalelse af 1. juli 2021 fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 15. juni 2022 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Retsudvalget, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, Økonomi- og Valutaudvalget, Transport- og Turismeudvalget, Kultur- og Uddannelsesudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A9-0356/2021),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(3);

2.  tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, og som vil blive offentliggjort i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende, til efterretning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 286 af 16.7.2021, s. 70.
(2) EUT C 440 af 29.10.2021, s. 67.
(3) Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 20.1.2022 (Vedtagne tekster, P9_TA(2022)0014).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 5. juli 2022 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/... om et indre marked for digitale tjenester og om ændring af direktiv 2000/31/EF (forordningen om digitale tjenester)
P9_TC1-COD(2020)0361

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2022/2065.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN OM STØTTE TIL MIKROVIRKSOMHEDER, SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG NYSTARTEDE VIRKSOMHEDER I FORBINDELSE MED FORORDNINGEN OM DIGITALE TJENESTER

Kommissionen anerkender betydningen af konkurrenceevne, innovation og investeringer inden for digitale tjenester, navnlig for mikrovirksomheder og små, mellemstore og nystartede virksomheder. Kommissionen lægger ud fra dette hensyn betydelig vægt på at bistå mikrovirksomheder og små, mellemstore og nystartede virksomheder med at efterleve forordningen om digitale tjenester, hvilket navnlig skal ske ved at bringe de relevante programmer til fremme af innovation, udbredelse af digital teknologi og standardisering i anvendelse.

Seneste opdatering: 30. november 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik