Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0361(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0356/2021

Teksty złożone :

A9-0356/2021

Debaty :

PV 19/01/2022 - 14
PV 19/01/2022 - 16
PV 19/01/2022 - 18
CRE 19/01/2022 - 14
CRE 19/01/2022 - 16
CRE 19/01/2022 - 18
PV 04/07/2022 - 15
CRE 04/07/2022 - 15

Głosowanie :

PV 20/01/2022 - 3
PV 20/01/2022 - 15
CRE 20/01/2022 - 3
PV 05/07/2022 - 6.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2022)0014
P9_TA(2022)0269

Teksty przyjęte
PDF 139kWORD 53k
Wtorek, 5 lipca 2022 r. - Strasburg
Akt o usługach cyfrowych ***I
P9_TA(2022)0269A9-0356/2021
SPROSTOWANIA
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o usługach cyfrowych) i zmieniającego dyrektywę 2000/31/WE (COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2020)0825),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0418/2020),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 27 kwietnia 2021 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 1 lipca 2021 r.(2),

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 15 czerwca 2022 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając opinie przedstawione przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisję Prawną, Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Komisję Gospodarczą i Monetarną, Komisję Transportu i Turystyki, Komisję Kultury i Edukacji oraz Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A9-0356/2021),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu(3);

2.  przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji, które zostanie opublikowane w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

4.  zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 286 z 16.7.2021, s. 70.
(2) Dz.U. C 440 z 29.10.2021, s. 67.
(3) Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte dnia 20 stycznia 2022 r. (Teksty przyjęte, P9_TA(2022)0014).


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 lipca 2022 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/... w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych i zmieniające dyrektywę 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych)
P9_TC1-COD(2020)0361

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2022/2065.)


ANEKS DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

OŚWIADCZENIE KOMISJI W SPRAWIE WSPARCIA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ PRZEDSIĘBIORSTW TYPU START-UP W ZWIĄZKU Z AKTEM O USŁUGACH CYFROWYCH

Komisja uznaje znaczenie konkurencyjności, innowacji i inwestycji w usługi cyfrowe, w szczególności w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw typu start-up. W tym celu Komisja zobowiązuje się do ułatwiania mikroprzedsiębiorstwom, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz przedsiębiorstwom typu start-up przestrzegania aktu o usługach cyfrowych, w szczególności poprzez uruchomienie odpowiednich programów na rzecz innowacji, wdrażania technologii cyfrowych i normalizacji.

Ostatnia aktualizacja: 30 listopada 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności