Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0361(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0356/2021

Predkladané texty :

A9-0356/2021

Rozpravy :

PV 19/01/2022 - 14
PV 19/01/2022 - 16
PV 19/01/2022 - 18
CRE 19/01/2022 - 14
CRE 19/01/2022 - 16
CRE 19/01/2022 - 18
PV 04/07/2022 - 15
CRE 04/07/2022 - 15

Hlasovanie :

PV 20/01/2022 - 3
PV 20/01/2022 - 15
CRE 20/01/2022 - 3
PV 05/07/2022 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2022)0014
P9_TA(2022)0269

Prijaté texty
PDF 137kWORD 51k
Utorok, 5. júla 2022 - Štrasburg
Akt o digitálnych službách ***I
P9_TA(2022)0269A9-0356/2021
KORIGENDÁ
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2022 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o jednotnom trhu s digitálnymi službami (akt o digitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES (COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0825),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0418/2020),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 27. apríla 2021(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 1. júla 2021(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 15. júna 2022, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre právne veci, Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre kultúru a vzdelávanie a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A9-0356/2021),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(3);

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu a ktoré bude uverejnené v sérii C Úradného vestníka Európskej únie;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 286, 16.7.2021, s. 70.
(2) Ú. v. EÚ C 440, 29.10.2021, s. 67.
(3)Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 20. januára 2022 (Prijaté texty, P9_TA(2022)0014).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. júla 2022 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/... o jednotnom trhu s digitálnymi službami a o zmene smernice 2000/31/ES (akt o digitálnych službách)
P9_TC1-COD(2020)0361

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2022/2065.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

VYHLÁSENIE KOMISIE O PODPORE MIKROPODNIKOV, MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV A ZAČÍNAJÚCICH PODNIKOV V SÚVISLOSTI SO ZÁKONOM O DIGITÁLNYCH SLUŽBÁCH

Komisia uznáva význam konkurencieschopnosti, inovácií a investícií do digitálnych služieb, najmä pokiaľ ide o mikropodniky, malé a stredné podniky a začínajúce podniky. Na uvedený účel sa Komisia zaväzuje uľahčovať mikropodnikom, malým a stredným podnikom a začínajúcim podnikom dodržiavanie aktu o digitálnych službách, a to najmä mobilizáciou príslušných programov v prospech inovácií, zavádzania digitálnych technológií a normalizácie.

Posledná úprava: 7. decembra 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia