Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2243(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0190/2022

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0190/2022

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2022 - 11.11
CRE 06/07/2022 - 11.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2022)0289

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 233kWORD 77k
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 - Στρασβούργο
Διατομεακές διακρίσεις στην ΕΕ: η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των γυναικών με καταγωγή από την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, τη Λατινική Αμερική και την Ασία
P9_TA(2022)0289A9-0190/2022

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2022 σχετικά με τις διατομεακές διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των γυναικών με καταγωγή από την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, τη Λατινική Αμερική και την Ασία (2021/2243(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 8, το άρθρο 153 παράγραφος 1 και το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο «Χάρτης»),

–  έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, και ιδιαίτερα τον στόχο 5,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για την κατάργηση πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου της 15ης Σεπτεμβρίου 1995 και τα αποτελέσματα των αναθεωρητικών διασκέψεών της,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1996 και το άρθρο 2 του Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα του 1996,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 25ης Νοεμβρίου 2020, με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου III – Ένα φιλόδοξο θεματολόγιο για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στην εξωτερική δράση της ΕΕ 2021-2025» (JOIN(2020)0017), και το συνοδευτικό κοινό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Στόχοι και δείκτες για την πλαισίωση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης για θέματα φύλου III (2021-25)» (SWD(2020)0284),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2021, με τίτλο «Ένωση ισότητας: στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030» (COM(2021)0101),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Μια Ένωση ισότητας: στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025» (COM(2020)0152),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2020, με τίτλο «Μια Ένωση ισότητας: σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού 2020-2025, (COM(2020)0565).

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2020, με τίτλο «Μια Ένωση ισότητας: στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά (COM(2020)0620),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου 2020, με τίτλο «Ένωση ισότητας: στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ 2020-2025» (COM(2020)0698),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής(1) (οδηγία για τη φυλετική ισότητα),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(2) (οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση),

–  έχοντας υπόψη το Φόρουμ για την Ισότητα των Γενεών που πραγματοποιήθηκε στην Πόλη του Μεξικού από τις 29 έως τις 31 Μαρτίου 2021 και στο Παρίσι από τις 30 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2021,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Ιουνίου 2021 σχετικά με την κατάσταση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων στην ΕΕ, στο πλαίσιο της υγείας των γυναικών(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2022 σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου ΙΙΙ(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά: καταπολέμηση των αρνητικών συμπεριφορών απέναντι σε άτομα καταγωγής Ρομανί στην Ευρώπη(6),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής στην Ευρώπη(7),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) με τίτλο «Intersecting inequalities: Gender Equality Index 2019» (Διασταυρούμενες ανισότητες: Δείκτης Ισότητας των Φύλων 2019),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωκεντροασιατικής Λεσβιακής* Κοινότητας (EL*C) της 29ης Ιουνίου 2021, με τίτλο «Resistance as a Way of Living: Lesbian lives through the COVID-19 Pandemic» (Η αντίσταση ως τρόπος ζωής: ζωές λεσβιών στην πανδημία της COVID-19),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της EL*C της 1ης Οκτωβρίου 2021, με τίτλο «Lesbophobia: an intersectional form of violence» (Λεσβιοφοβία: μια διατομεακή μορφή βίας»),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), της 14ης Μαΐου 2020, με τίτλο «A long way to go for LGBTI equality» (Η απόσταση μέχρι την ισότητα των ατόμων ΛΟΑΤΙ είναι μεγάλη) (Δεύτερη έρευνα ΛΟΑΤΙ του FRA),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της EL*C της 7ης Φεβρουαρίου 2022, με τίτλο «A bitter pill to swallow: gaps and discriminations in access to healthcare for lesbians» (Ένα χάπι που δύσκολα καταπίνεται: κενά και διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση των λεσβιών στην υγειονομική περίθαλψη),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Ρατσισμού (ENAR) της 14ης Σεπτεμβρίου 2020, με τίτλο «Intersectional discrimination in Europe: relevance, challenges and ways forward» (Διατομεακές διακρίσεις στην Ευρώπη: συνάφεια, προκλήσεις και μελλοντική πορεία),

–  έχοντας υπόψη το σημείωμα καθοδήγησης της Επιτροπής σχετικά με τη συλλογή και χρήση δεδομένων για την ισότητα με βάση τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή(8),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Φορέων Ισότητας με τίτλο «Collection and Use of Complaints Data by Equality Bodies» (Συλλογή και χρήση δεδομένων για τις καταγγελίες από φορείς ισότητας)(9),

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο Δεδομένων Ισότητας(10),

–  έχοντας υπόψη τις κοινές κατευθυντήριες αρχές της Επιτροπής για τα εθνικά σχέδια δράσης κατά του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων, του Μαρτίου του 2022,

–  έχοντας υπόψη τη σκιώδη έκθεση του ENAR με τίτλο «Racism & Discrimination in Employment in Europe 2013-2017» (Ρατσισμός και διακρίσεις στην απασχόληση στην Ευρώπη 2013-2017)(11),

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα αφρικανικής καταγωγής 2015-2024,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του FRA, της 4ης Απριλίου 2019, με τίτλο «Second European Union Minorities and Discrimination Survey – Roma women in nine EU Member States» (Δεύτερη έρευνα για τις μειονότητες και τις διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Οι γυναίκες Ρομά σε εννέα κράτη μέλη της ΕΕ)(12),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του FRA, της 15ης Νοεμβρίου 2019, με τίτλο «Second European Union Minorities and Discrimination Survey – Being Black in the EU» (Δεύτερη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις μειονότητες και τις διακρίσεις: Ζώντας ως μαύρος στην ΕΕ)(13),

–  έχοντας υπόψη το ενημερωτικό δελτίο του Κέντρου Διατομεακής Δικαιοσύνης του Απριλίου 2020, με τίτλο «Intersectionality at a Glance in Europe» (Διατομεακότητα με μια ματιά στην Ευρώπη)(14),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων στήριξης της Μονάδας των ΗΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών και της εταιρικής σχέσης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, το οποίο δημοσιεύτηκε το 2021 με τίτλο «Intersectionality Resources and Toolkit: An Intersectional Approach to Leave No One Behind» (Πόροι και εργαλειοθήκη διατομεακότητας: μια διατομεακή προσέγγιση για να μην μείνει κανείς στο περιθώριο)(15),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A9-0190/2022),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν διασταυρούμενες ανισότητες και διακρίσεις στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατομεακές διακρίσεις είναι μια κατάσταση στην οποία διάφοροι λόγοι διακρίσεων λειτουργούν και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, όπως για παράδειγμα το φύλο με άλλους λόγους διάκρισης όπως η φυλή, το χρώμα, η εθνική ή κοινωνικοοικονομική κατάσταση, η ηλικία, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα και η έκφραση φύλου, τα χαρακτηριστικά φύλου, τα γενετικά χαρακτηριστικά, η θρησκεία ή οι πεποιθήσεις, η εθνικότητα, το καθεστώς διαμονής, η κατάσταση πρόσφυγα ή η αναπηρία, μεταξύ άλλων, κατά τρόπο αδιάρρηκτο με αποτέλεσμα να παράγονται συγκεκριμένες μορφές διακρίσεων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατομεακές διακρίσεις διαφέρουν από τις πολλαπλές διακρίσεις, οι οποίες προκύπτουν όταν κάθε είδος διάκρισης μπορεί να αποδειχθεί και να αντιμετωπιστεί ανεξάρτητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση των διατομεακών διακρίσεων, οι λόγοι της διάκρισης είναι αλληλένδετοι και δημιουργούν μία μοναδική μορφή διάκρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατομεακότητα επιτρέπει μια προοπτική που εξηγεί τους διασταυρούμενους λόγους χωρίς να δίνει προτεραιότητα σε έναν λόγο έναντι ενός άλλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατομεακή προσέγγιση λαμβάνει υπόψη τον πολυδιάστατο χαρακτήρα των εμπειριών και των ταυτοτήτων των ανθρώπων και εμπεριέχει μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση διατομεακής προσέγγισης στην ανάλυση και τις πολιτικές απαιτεί να σκεφτούμε διαφορετικά σχετικά με την ταυτότητα, την ισότητα και τις ανισορροπίες ισχύος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή διατομεακής ανάλυσης μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε και να κατανοήσουμε τις κοινωνικές ανισότητες, τον αποκλεισμό και τις διακρίσεις από μια ολοκληρωμένη, συστημική και διαρθρωτική σκοπιά, υπερβαίνοντας παράλληλα μια μονοαξονική προσέγγιση των διακρίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές της ΕΕ δεν έχουν συμπεριλάβει μέχρι στιγμής μια διατομεακή προσέγγιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επικεντρωθεί μόνο στις επιμέρους διαστάσεις των διακρίσεων, γεγονός που υποβαθμίζει τη θεσμική, διαρθρωτική και ιστορική της διάσταση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος του ρατσισμού και η διαδικασία φυλετικοποίησης συχνά παραβλέπονται ως σημαντικό φαινόμενο που εμποδίζει την ισότητα στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατομεακές πολιτικές δεν μπορούν να εφαρμοστούν αν δεν τοποθετούν τα άτομα που είναι εκτεθειμένα σε φυλετικές διακρίσεις στο επίκεντρο των διασταυρούμενων διακρίσεων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη της ισότητας των φύλων δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν έχουν εκριζωθεί όλες οι πολλαπλές μορφές διακρίσεων, σκόπιμες και ακούσιες, στην ατομική, διαρθρωτική, θεσμική και ιστορική μορφή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή μιας διατομεακής προσέγγισης αποσκοπεί στην εξέταση των διασυνδέσεων μεταξύ ρατσισμού/αποικιοκρατίας, οικονομικής ανισότητας και πατριαρχίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραδοσιακοί νόμοι κατά των διακρίσεων δεν καταπολεμούν όλες τις μορφές διακρίσεων και τις συνδυασμένες αρνητικές επιπτώσεις τους στις ενδιαφερόμενες γυναίκες και ότι δεν καλύπτουν ρητά όλα τα κράτη μέλη τις πολλαπλές διακρίσεις και τις διατομεακές διακρίσεις στην εθνική τους νομοθεσία(16)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες δεν αποτελούν ομοιογενή κατηγορία και ότι η κατανόηση της πολυμορφίας τους έχει καίρια σημασία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χάραξη πολιτικής δεν θα συνεχίσει να εισάγει άμεσα ή έμμεσα διακρίσεις και/ή να καθιστά ορισμένες ομάδες γυναικών αόρατες, για παράδειγμα κοινωνικοοικονομικά μειονεκτούσες γυναίκες από την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, τη Λατινική Αμερική, την Ασία, καθώς και Ρομανί· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, και ιδίως οι γυναίκες με αναπηρία, οι μετανάστριες και οι γυναίκες που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, οι μαύρες γυναίκες, οι έγχρωμες γυναίκες, οι γυναίκες Ρομά, οι ηλικιωμένες γυναίκες, οι γυναίκες με χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης, οι γυναίκες με προβλήματα υγείας και οι γυναίκες ΛΟΑΔΜ+, υπόκεινται συχνότερα σε πολλαπλές και διατομεακές μορφές διακρίσεων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βασική πρόκληση για την επιχειρησιακή εφαρμογή της διατομεακότητας και την αντιμετώπιση των διατομεακών μορφών διακρίσεων είναι η απουσία διατομεακών δεδομένων για την ισότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη σχετικών δεδομένων οδηγεί σε σοβαρές αδυναμίες και εμποδίζει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν ενεργά την κατάσταση ανισότητας και να αντιμετωπίζουν και να αναλύουν την έκταση των διατομεακών διακρίσεων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης των μειονοτικών και των περιθωριοποιημένων ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν συλλέγουν επί του παρόντος τέτοιου είδους δεδομένα, αφήνοντας έτσι αόρατες ομάδες ανθρώπων κατά τη χάραξη πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή τέτοιων δεδομένων, ιδίως όσον αφορά τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή και την αναπηρία, θα πρέπει να παρέχεται εθελοντικά και ανώνυμα σύμφωνα με τα πρότυπα προστασίας των δεδομένων και σύμφωνα με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή διατομεακής πολιτικής σημαίνει τη διενέργεια ενδελεχών εκτιμήσεων επιπτώσεων των πολιτικών και της νομοθεσίας, την κατάργηση των μέτρων που είναι επιζήμια για τις περιθωριοποιημένες ομάδες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις και τη διασφάλιση της ουσιαστικής συμμετοχής των ατόμων που πλήττονται από ανισότητες σε όλες τις εκφάνσεις τους· κατά τον σχεδιασμό, τη θέσπιση και την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που υφίστανται διασταυρούμενες διακρίσεις αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια στην πρόσβαση στην επίσημη αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα να είναι ευάλωτες σε διακρίσεις, φτώχεια, οικονομική εκμετάλλευση, κοινωνικό αποκλεισμό και έμφυλη βία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακομεταχείρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε όλη την ΕΕ, το 91 % των μαύρων γυναικών διαθέτουν περισσότερα προσόντα από αυτά που απαιτεί η θέση εργασίας τους, σε σύγκριση με το 48 % των λευκών γυναικών, και ότι αντιμετωπίζουν συστηματικά διακρίσεις και προσβολές για ήσσονος σημασίας ζητήματα, με αποτέλεσμα υψηλότερα ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση των διπλωμάτων που αποκτώνται στο εξωτερικό εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν τα τρία τέταρτα (72%) όλων των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων στην ΕΕ και το 92 % των θυμάτων εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση είναι γυναίκες και κορίτσια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες σε επισφαλείς καταστάσεις που αντιμετωπίζουν κακές συνθήκες στέγασης, κοινωνικό αποκλεισμό και διακρίσεις είναι ακόμη πιο ευάλωτες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα της απασχόλησης οι γυναίκες εξακολουθούν να υπερεκπροσωπούνται σε επισφαλείς και χαμηλά αμειβόμενους τομείς, γεγονός που μπορεί να τις οδηγήσει να αντιμετωπίζουν διακρίσεις, σεξουαλική παρενόχληση και κακομεταχείριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμπόδια για την ένταξη και την παραμονή στην αγορά εργασίας συχνά ενισχύονται από τη διασταύρωση του φύλου με πρόσθετους παράγοντες, όπως για παράδειγμα η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, η θρησκεία ή οι πεποιθήσεις, η αναπηρία, η ηλικία ή ο γενετήσιος προσανατολισμός και έχουν σημαντικές επιβλαβείς οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις για τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα αυτών των εμποδίων, οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν φυλετικές διακρίσεις τείνουν να ασκούν κατά κύριο λόγο επαγγέλματα με υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης επαγγελματικών ασθενειών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστριες είναι θύματα ρατσισμού και ξενοφοβίας σε ολόκληρη την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό συμβάλλει στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και, ως εκ τούτου, δυσχεραίνει την πρόσβαση σε πόρους και βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η στέγαση, η κοινωνική ασφάλιση, καθώς και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την προώθηση της εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες που έχουν γεννηθεί εκτός ΕΕ εργάζονται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας στην ΕΕ και ότι το 18 % των μεταναστριών διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες από τις περισσότερες περιθωριοποιημένες ομάδες αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των χαμηλότερα αμειβόμενων θέσεων σε υπηρεσίες φροντίδας, οι οποίες εκτελούν τις βαρύτερες, έμμεσες εργασίες φροντίδας ή οικιακές εργασίες και συχνά υποφέρουν από διαχωρισμό λόγω φύλου, ρατσισμό, κακές συνθήκες εργασίας και πενιχρές αμοιβές, καθώς και βία και παρενόχληση στην εργασία(17)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επισφαλής κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι μετανάστριες οικιακές βοηθοί, που είναι κατά κύριο λόγο γυναίκες εκτεθειμένες σε φυλετικές διακρίσεις, και ιδίως νεαρές εργαζόμενες, είναι ένα παράδειγμα που καθιστά ορατό τον διατομεακό χαρακτήρα της φυλής, του φύλου, της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και της εθνικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, οι άδειες εργασίας μακράς διάρκειας είναι συχνά διαθέσιμες μόνο για θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας που υποβιβάζουν τους εργαζόμενους μέσης και χαμηλής ειδίκευσης σε εκμετάλλευση, με επισφαλείς συμβάσεις σε υποτιμημένους τομείς·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 20 % των γυναικών με αναπηρία εργάζονται στην ΕΕ με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και έχουν αισθητά χαμηλότερο εισόδημα(18)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 22 % αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με αναπηρία αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην εκπαίδευση, καθώς το 13 % των γυναικών με αναπηρία στην ΕΕ έχουν πτυχίο πανεπιστημίου σε σύγκριση με το 29 % των γυναικών χωρίς αναπηρία·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, οι ερωτηθέντες στην έρευνα II του FRA για τα άτομα ΛΟΑΤΙ επισημαίνουν πρόσθετους λόγους διακρίσεων, με το 40 % να αντιμετωπίζει πρόσθετες διακρίσεις λόγω της ιδιότητας μέλους εθνοτικής μειονότητας ή της ιδιότητας του μετανάστη, το 15 % λόγω του χρώματος του δέρματος, το 36 % λόγω αναπηρίας και το 28 % λόγω θρησκείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αφρικανοφοβία, η ισλαμοφοβία, ο αντιαθιγγανισμός και ο αντισημιτισμός αποτελούν διαδεδομένες μορφές ρατσισμού στην ΕΕ, και ότι συχνά προωθούνται μέσω λαϊκιστικών και ακροδεξιών συζητήσεων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λεσβιοφοβία πρέπει να νοείται ως βία στο σημείο τομής της ομοφοβίας και του μισογυνισμού, η οποία αποτελεί έναν τύπο βίας με δικές του ρίζες, μοτίβα, τρόπους και συνέπειες που έχουν διαμορφωθεί από αυτή τη διατομεακή εμπειρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι μία στις έξι λεσβίες ή αμφιφυλόφιλες γυναίκες (16 %) ανέφεραν επεισόδια διακρίσεων κατά την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης ή σε κοινωνικές υπηρεσίες·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το υψηλό ποσοστό ανεργίας των γυναικών Ρομά δεν μπορεί να εξηγηθεί από έναν μόνο παράγοντα, όπως οι διακρίσεις λόγω εθνοτικής καταγωγής, φύλου ή κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου, καθώς οι λόγοι αυτοί αλληλοενισχύονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνον το 16 % των γυναικών Ρομά έχουν απασχόληση, έναντι 34 % των ανδρών Ρομά· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν επίσης επαρκή πρόσβαση στην εκπαίδευση και ότι πάνω από το ένα τέταρτο (28 %) των γυναικών Ρομά, σε σύγκριση με το 6 % των ανδρών Ρομά, ασχολούνται με μη αμειβόμενη οικιακή εργασία, συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας παιδιών και συγγενών, γεγονός που ενισχύει τη δυσκολία να σπάσει ο κύκλος της φτώχειας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής παραμένει σε σταθερά υψηλά επίπεδα, τόσο με την πάροδο του χρόνου όσο και μεταξύ των διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων στα διάφορα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του FRA τα άτομα που προέρχονται από φυλετικές ή εθνοτικές μειονότητες ή οικογένειες μεταναστών (συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, των μουσουλμάνων, των Εβραίων και των ατόμων αφρικανικής καταγωγής) αντιμετωπίζουν τακτικά υψηλά επίπεδα διακρίσεων λόγω της εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής τους, καθώς και λόγω της θρησκείας ή των πεποιθήσεών τους σε διάφορους τομείς της ζωής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισλαμοφοβία και ο αντισημιτισμός αποτελούν επίμονες μορφές μίσους και διακρίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 71 % των Εβραίων τουλάχιστον περιστασιακά αποφεύγουν να έχουν μαζί τους ή να επιδεικνύουν αντικείμενα που αποκαλύπτουν ότι είναι Εβραίοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το ένα τρίτο (39 %) του συνόλου των μουσουλμάνων γυναικών που φορούν δημοσία θρησκευτική ενδυμασία έχουν βιώσει ανάρμοστα και παρατεταμένα βλέμματα ή προσβλητικές χειρονομίες·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υψηλός βαθμός προκαταλήψεων και οι συνακόλουθες πολιτικές που αφορούν την επίδειξη θρησκευτικών συμβόλων προκαλούν περαιτέρω άνιση μεταχείριση και πολλαπλασιάζουν τα σχετικά εμπόδια, κάτι που έχει ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο σε μουσουλμάνες, κατά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και τη στέγαση, αποκλείοντάς τις από τη δημόσια σφαίρα και κάθε μορφή ουσιαστικής συμμετοχής σε κοινωνικές διαδικασίες και αποφάσεις, με αποτέλεσμα να παραμένουν σε επισφαλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία της COVID-19 έχει επιδεινώσει τις υφιστάμενες διαρθρωτικές ανισότητες μεταξύ των φύλων, ιδίως για τα κορίτσια και τις γυναίκες από περιθωριοποιημένες ομάδες, και ότι οι αναφορές για έμφυλη βία λόγω του εγκλεισμού έχουν αυξηθεί απότομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία είχε δυσανάλογες επιπτώσεις στη σταθερότητα της απασχόλησης όλων των γυναικών, ιδίως των μαύρων γυναικών, των έγχρωμων γυναικών και των γυναικών από εθνοτικές μειονότητες, και ότι παρατηρείται υστέρηση στην οικονομική ανάκαμψη και την ανάκαμψη της απασχόλησης ειδικά για τις μαύρες γυναίκες σε σύγκριση με τις λευκές γυναίκες·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν φυλετικές διακρίσεις, οι γυναίκες από μειονεκτούντα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα, οι γυναίκες με αναπηρία, οι μετανάστριες και τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ αντιμετωπίζουν πρόσθετα εμπόδια και βία κατά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την πληροφόρηση για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, εξαιτίας νόμων και πολιτικών που εισάγουν διακρίσεις, στιγματισμού και στερεοτύπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αυτές είναι πιθανότερο να αντιμετωπίσουν γυναικολογική και μαιευτική βία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ολοκληρωμένης εκπαίδευσης και η έλλειψη μεθόδων αντισύλληψης τις επηρεάζουν δυσανάλογα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρτιση των επαγγελματιών του τομέα της υγείας μπορεί να είναι επωφελής εν προκειμένω, διασφαλίζοντας το βασικό δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, το οποίο θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας και στοχευμένες εγκαταστάσεις ψυχικής υγείας·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που είναι εκτεθειμένες σε φυλετικές διακρίσεις είναι πιθανότερο να μην γίνουν πιστευτές όταν αναφέρουν τα συμπτώματά τους σε παρόχους ιατρικών υπηρεσιών, καθώς η ιατρική εκπαίδευση σε πολλά κράτη μέλη δεν καλύπτει ασθένειες και συμπτώματα που πλήττουν γυναίκες από την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, τη Λατινική Αμερική και την Ασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες οι μαύρες γυναίκες είναι τέσσερις φορές πιθανότερο και οι Ασιάτισσες δυο φορές πιθανότερο να πεθάνουν κατά τον τοκετό από ό,τι οι λευκές γυναίκες, και ότι οι γυναίκες αφρικανικής καταγωγής διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από θανατηφόρες ασθένειες, έστω κι αν αυτές είναι λιγότερο διαδεδομένες μεταξύ τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, καθώς και η πρόληψη, εξάλειψη και τιμωρία όλων των μορφών διακρίσεων που περιορίζουν την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για όλες τις γυναίκες, έχουν κεφαλαιώδη σημασία προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα των γυναικών να ασκούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες Ρομά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ρατσισμό και διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και σε υπηρεσίες υποστήριξης σε περίπτωση βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι γυναίκες Ρομά εξακολουθούν να υφίστανται εθνοτικό διαχωρισμό σε περιβάλλοντα αναπαραγωγικής υγειονομικής περίθαλψης, αντιμετωπίζοντας αυξημένες μορφές λεκτικής, σωματικής και ψυχολογικής βίας και παρενόχλησης, μεταξύ άλλων κατά τον τοκετό, ενώ συχνά πέφτουν θύματα εμπορίας και/ή σεξουαλικής εκμετάλλευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες Ρομά και οι γυναίκες με αναπηρία έχουν υποστεί σε ολόκληρη την ιστορία τους συστηματικές πρακτικές αναγκαστικής και αναγκαστικής στείρωσης στην ΕΕ και σε πολλές δεν έχει επιτραπεί η χρήση μέσων έννομης προστασίας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ σε ολόκληρη την Ευρώπη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις κατά την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, με το 16 % όσων απάντησαν στην έρευνα να αναφέρουν ότι έχουν νιώθει ότι υφίστανται διακρίσεις από το προσωπικό των υπηρεσιών υγείας ή των κοινωνικών υπηρεσιών λόγω της ταυτότητάς τους και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διεμφυλικά άτομα αναφέρουν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τρανσφοβικής και συμπεριφοράς και έλλειψης σεβασμού έναντί τους από το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη τα διεμφυλικά άτομα υπόκεινται στην πρακτική της αναγκαστικής στείρωσης ή αναγκαστικής ιατρικής περίθαλψης, στοιχεία που παραβιάζουν τα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές και νομικές αλλαγές, καθώς και η έρευνα στον ιατρικό και τον βιολογικό τομέα, οδήγησαν στην αναγνώριση της πολυμορφίας στον ορισμό του «φύλου», πέραν των γυναικών και των ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις λόγω φύλου έχουν ερμηνευθεί ευρύτερα στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να περιλαμβάνουν τα διεμφυλικά άτομα που υποβάλλονται σε ιατρική μετάβαση·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων μπορεί να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στη ζωή των θυμάτων έμφυλης βίας, όπως ο ακρωτηριασμός των γυναικείων ή ίντερσεξ γεννητικών οργάνων, για παράδειγμα περιορίζοντας ή εμποδίζοντας την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες πρόληψης, υποστήριξης και προστασίας που χρειάζονται εξαιτίας του συνδυασμού ορισμένων μορφών διακρίσεων και πολιτιστικών και γλωσσικών φραγμών, με αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών ή αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχική τους υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με θύματα έμφυλης βίας συχνά στερούνται κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της διατομεακότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία αποτελεί τόσο συνέπεια όσο και μία από τις αιτίες των συνεχιζόμενων ανισοτήτων μεταξύ των φύλων·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία στις τρεις διεμφυλικές γυναίκες υφίσταται διακρίσεις κατά την αναζήτηση εργασίας και ότι ο αριθμός αυτός αυξάνεται σε μία στις δύο διεμφυλικές γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 26 % των διεμφυλικών γυναικών στην ΕΕ έχουν βιώσει την έλλειψη στέγης κάποια στιγμή στη ζωή τους και το 25 % δηλώνουν ότι τα βγάζουν πέρα με δυσκολία ή με μεγάλη δυσκολία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκτεθειμένες σε φυλετικές διακρίσεις διεμφυλικές γυναίκες στην ΕΕ υφίστανται μοναδικές και εξαιρετικά έντονες διαρθρωτικές και θεσμικές διακρίσεις που επηρεάζουν την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την περίθαλψη, τη στέγαση και την ικανότητά τους να παραμένουν εκτός φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα της στέγασης είναι συχνά χαμηλότερη για τις περιθωριοποιημένες ομάδες, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερη έκθεση σε επιβλαβείς περιβαλλοντικές επιδράσεις που οδηγούν σε ασθένειες για τους ίδιους και τα παιδιά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα αύξηση των τιμών της ενέργειας θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στις γυναίκες που προέρχονται από μειονεκτούντα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με αναπηρία έχουν δεκαπλάσιες πιθανότητες να υποστούν σωματική ή σεξουαλική επίθεση απ’ ό,τι οι γυναίκες χωρίς αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεμφυλικές γυναίκες και τα ίντερσεξ άτομα υφίστανται περισσότερη σωματική βία και σεξουαλικές επιθέσεις σε σύγκριση με άλλες κατηγορίες ΛΟΑΤΚΙ+· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 27 % των μουσουλμάνων γυναικών αφρικανικής καταγωγής που έχουν δηλώσει ότι φορούν θρησκευτική ενδυμασία εκτός του σπιτιού αναφέρουν ότι έχουν βιώσει ανάρμοστα και παρατεταμένα βλέμματα ή προσβλητικές χειρονομίες, το 15 % ότι έχουν βιώσει λεκτικές προσβολές ή προσβλητικά σχόλια και το 2 % ότι υπέστησαν σωματικές επιθέσεις·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάρα πολλές γυναίκες και ιδίως μετανάστριες και γυναίκες που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, μαύρες γυναίκες και έγχρωμες γυναίκες, γυναίκες Ρομά και γυναίκες ΛΟΑΤΚΙ+ εξακολουθούν να υφίστανται σεξουαλική παρενόχληση σε δημόσιους χώρους και στον χώρο εργασίας λόγω στερεοτύπων που διαιωνίζονται και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο οικονομικής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους κατά ατόμων ασιατικής καταγωγής, ιδίως μελών κινεζικών κοινοτήτων, ή όσων θεωρούνται ασιατικής προέλευσης, αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19, συμπεριλαμβανομένων των ρατσιστικών επιθέσεων και ξυλοδαρμών, του βίαιου εκφοβισμού, των απειλών και της κακοποίησης με ρατσιστικά κίνητρα και της κυβερνοβίας·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης και επιβολής του νόμου θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη μια διατομεακή προσέγγιση ως νομική έννοια στις πρακτικές και αποφάσεις τους προκειμένου να αποφεύγεται η επιδείνωση των διακρίσεων, της φτώχειας και του αποκλεισμού, που θα μπορούσαν να έχουν καταστρεπτικές συνέπειες ιδίως για τις γυναίκες σε όλη τους την πολυμορφία από ευάλωτες ομάδες·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελλιπής καταγγελία και η ελλιπής καταγραφή εγκλημάτων μίσους, βίας και λεκτικής κακοποίησης εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης στις δημόσιες αρχές και των διαρθρωτικών φραγμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό συνεπάγεται τον κίνδυνο οι κυβερνήσεις να μην βλέπουν την εξάπλωση του φαινομένου, με αποτέλεσμα να μην βλέπουν το διαρθρωτικό πρόβλημα και, κατά συνέπεια, να μην αναλαμβάνουν δράση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 88 % των σωματικών επιθέσεων κατά των Ρομά με κίνητρο το μίσος δεν καταγγέλλονται, όπως και το 79 % των σοβαρότερων περιστατικών αντισημιτικής παρενόχλησης και το 80 % των περιπτώσεων σωματικής ή σεξουαλικής βίας κατά ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατιμωρησία αυτή αντιπροσωπεύει όχι μόνο τον κίνδυνο επανάληψης και επιδείνωσης της βίας, αλλά και τον κίνδυνο να νιώθουν τα θύματα ότι η κοινωνία αδιαφορεί για αυτά και τα έχει ξεχάσει·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά ΛΟΑΤΚΙ+ και τα παιδιά με μειονοτικό φυλετικό ή εθνοτικό υπόβαθρο αποτελούν στόχους διακρίσεων που τα εμποδίζουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, το 80 % των ατόμων από την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ βιώνουν εκφοβισμό στο σχολείο λόγω του πραγματικού ή αντιληπτού σεξουαλικού προσανατολισμού τους και τα παιδιά Ρομά και τα παιδιά με αναπηρίες συχνά αποκλείονται από τη γενική συμπεριληπτική εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά των οικογενειών «ουράνιο τόξο» συχνά στιγματίζονται, καθιστάμενα στόχοι διακρίσεων και εκφοβισμού που επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές τους επιδόσεις και τις προοπτικές απασχόλησής τους, την καθημερινή τους ζωή και την προσωπική και οικογενειακή τους ευημερία·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υψηλής ποιότητας, χωρίς αποκλεισμούς, ολοκληρωμένη και κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με την ισότητα, τον σεβασμό και την ανεκτικότητα, αρχής γενομένης από πολύ πρώιμο στάδιο, αποτελεί το καλύτερο εργαλείο για την αντιμετώπιση του ρατσισμού και των διακρίσεων για πολλαπλούς λόγους και για την οικοδόμηση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς(19)·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που βιώνουν διασταυρούμενες διακρίσεις διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να τεθούν τα παιδιά τους υπό κρατική μέριμνα και να μην λαμβάνουν επαρκή χρηματοδοτική στήριξη για το μεγάλωμα των παιδιών τους·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές προκαταλήψεις και οι διαρθρωτικές ανισότητες είναι πιθανόν να ενσωματωθούν στις νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, και αυτό προκαλεί ανησυχία·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι ο τερματισμός των γάμων παιδιών θεωρείται προτεραιότητα στο σχέδιο δράσης 2015-2019 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων 2016-2020 και στη στρατηγική δέσμευση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων 2016-2019, το φαινόμενο εξακολουθεί να συμβαίνει σε ορισμένα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα αυτό είναι ευρέως διαδεδομένο στις περιθωριοποιημένες κοινότητες, οι οποίες πλήττονται από χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης και υψηλά ποσοστά φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ζητεί την ποινικοποίηση της πράξης του εξαναγκασμού ενός παιδιού να συνάψει γάμο, ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να αρνούνται να την κυρώσουν και στη νομοθεσία τους επιτρέπουν τους γάμους παιδιών·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναικείες ΜΚΟ και τα δίκτυά τους συμβάλλουν σημαντικά στην προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και στην καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των γυναικών·

Χάραξη πολιτικής για τις διατομεακές διακρίσεις

1.  υπογραμμίζει την ανάγκη η χάραξη πολιτικής της ΕΕ να αντιμετωπίσει και να εξαλείψει τις διατομεακές μορφές διακρίσεων, μεταξύ άλλων μέσω νομοθεσίας και τις πολιτικές της ΕΕ κατά των διακρίσεων και σχετικά με την ισότητα των φύλων· ζητεί να ενισχυθούν, να βελτιωθούν και να προσαρμοστούν όπου είναι αναγκαίο οι πολιτικές και οι δράσεις στο πλαίσιο της Ένωσης Ισότητας και να προωθηθεί ένα ενωσιακό πλαίσιο για τις διατομεακές διακρίσεις με οριζόντιους στόχους και μέτρα· αναγνωρίζει την ανάγκη να ενσωματωθεί η ισότητα και η ισότητα των φύλων στις πολιτικές της ΕΕ και να δημιουργηθούν συμπεριληπτικές λύσεις που θα προστατεύουν τα πλέον περιθωριοποιημένα άτομα και όσους αντιμετωπίζουν διατομεακές διακρίσεις στις κοινότητές μας·

2.  ζητεί τη δημιουργία ενός μηχανισμού ενσωμάτωσης της διάστασης της συνεργασίας και του συντονισμού για τις ενωσιακές και τις εθνικές πολιτικές ισότητας, ο οποίος θα διασφαλίζει ότι όλες οι μορφές διακρίσεων, ιδίως οι διασταυρούμενες, θα λαμβάνονται υπόψη κατά την επανεξέταση και την έγκριση των πολιτικών, μεταξύ άλλων μέσω συστηματικών εκτιμήσεων επιπτώσεων ως προς το φύλο και την ισότητα· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ή να ενισχύσουν το ποινικό και αστικό δίκαιο που απαγορεύει τόσο τις διατομεακές όσο και τις πολλαπλές διακρίσεις και ζητεί την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ορθών πρακτικών για την υιοθέτηση μιας διατομεακής προσέγγισης στη χάραξη πολιτικής·

3.  καλεί τις επερχόμενες προεδρίες της ΕΕ και τα κράτη μέλη που έχουν καθοριστική πλειοψηφία αυτή τη στιγμή να αναδείξουν σε βασική προτεραιότητα την ίση μεταχείριση και την καταπολέμηση των διακρίσεων σε όλες τους τις μορφές, προκειμένου να βγούμε από το αδιέξοδο, και να εγκρίνουν χωρίς καθυστέρηση την οδηγία κατά των διακρίσεων έτσι ώστε να επιτευχθεί κοινή και εναρμονισμένη προστασία για όλους τους ανθρώπους εντός της ΕΕ στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης, των κοινωνικών πλεονεκτημάτων, της εκπαίδευσης, της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες και της παροχής τους, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης· ζητεί να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η εν λόγω οδηγία είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις διατομεακές διακρίσεις, οι οποίες απουσιάζουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, και να διασφαλίσει την ένταξη και την προστασία όλων των γυναικών που είναι εκτεθειμένες σε φυλετικές διακρίσεις·

4.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την επιβολή της υφιστάμενης ενωσιακής νομοθεσίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ισότητα των φύλων και να κινούν διαδικασίες επί παραβάσει αν τα κράτη μέλη δεν μεταφέρουν ή εφαρμόζουν πλήρως την εν λόγω νομοθεσία·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, με βάση την εθελοντική συμμετοχή, την εμπιστευτικότητα, την ανωνυμία, τον αυτοπροσδιορισμό και την εν επιγνώσει συναίνεση, να λάβουν μέτρα για τη συλλογή αξιόπιστων και συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με την ισότητα, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων ανά φύλο, φυλετική και εθνοτική καταγωγή (όπως ορίζεται στην οδηγία της ΕΕ για τη φυλετική ισότητα), τον γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα, με παράλληλο σεβασμό των βασικών αρχών και προτύπων της προστασίας των δεδομένων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ, με σκοπό τον εντοπισμό των βαθύτερων αιτίων, τη μέτρηση της έκτασης και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων σύμφωνα με τα σχετικά εθνικά νομικά πλαίσια και τις προσπάθειες για χρήση των δεδομένων αυτών για την τεκμηρίωση της χάραξης πολιτικής· σημειώνει ότι τα δεδομένα για την ισότητα αποτελούν βασικό εργαλείο για την κατανόηση, την αποκάλυψη και την καταπολέμηση όλων των ειδών και των διαστάσεων των διακρίσεων, ιδίως των διατομεακών, διαρθρωτικών και θεσμικών· καλεί την ΕΕ να ενθαρρύνει τη συλλογή τέτοιων δεδομένων και να παράσχει τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή των υφιστάμενων σχετικών κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής και να προωθήσει τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων κοινοτήτων σε αυτή τη διαδικασία·

6.  λαμβάνει υπό σημείωση την εν εξελίξει αναθεώρηση των ευρωπαϊκών στατιστικών για τον πληθυσμό· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η αναθεώρηση αυτή περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερους σαφείς λόγους διακρίσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συλλογή αξιόπιστων δεδομένων για την ισότητα·

7.  χαιρετίζει τον διορισμό Επιτρόπου Ισότητας και συντονιστών της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού, καθώς και για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και την προώθηση της εβραϊκής ζωής και τη δημιουργία ενός συντονιστή αρμόδιου για την καταπολέμηση του αντιμουσουλμανικού μίσους· ζητεί τον άμεσο διορισμό του συντονιστή για το αντιμουσουλμανικό μίσος, η θέση του οποίου παραμένει κενή για ένα έτος· τονίζει ότι, προκειμένου να θεσμοθετηθεί μια προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη τη διατομεακή διάσταση, η Επιτροπή θα πρέπει να ορίσει συντονιστές που θα ευθυγραμμίζονται με όλες τις επιμέρους στρατηγικές για την ισότητα, και να εφαρμόζει πάντοτε μια προσέγγιση ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, η οποία χαράσσει πολιτικές για τις γυναίκες σε όλη την έκταση της πολυμορφίας τους· πιστεύει ότι το συλλογικό έργο των συντονιστών αυτών θα συμβάλει στη θεσμοθέτηση της διατομεακότητας, θα ενισχύσει το σημαντικό έργο του Επιτρόπου για την Ισότητα και την εφαρμογή κάθε στρατηγικής·

8.  ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος και η συνεργασία της ειδικής ομάδας της Επιτροπής για την ισότητα και να ενταθεί η συνεργασία της με άλλους φορείς, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα μέτρα πολιτικής περιλαμβάνουν μια διατομεακή προοπτική βασισμένη σε εκτιμήσεις επιπτώσεων των πολιτικών και της νομοθεσίας· σημειώνει ότι η εντολή της εν λόγω ειδικής ομάδας πρέπει να θεσμοθετηθεί, να είναι πιο διαφανής και να συνεργάζεται στενά με ομάδες που υφίστανται διατομεακές διακρίσεις· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησης του στρατηγικού δυναμικού αυτής της πρωτοβουλίας· σημειώνει ότι ο ρόλος του Επιτρόπου Ισότητας πρέπει να ενισχυθεί για την υλοποίηση και την εποπτεία της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου και της ουσιαστικής ισότητας·

9.  θεωρεί ότι η πλατφόρμα της Επιτροπής για την αναπηρία αποτελεί εμβληματική πρωτοβουλία με στρατηγικό δυναμικό· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει παρόμοιες δομές για να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή όλων των στρατηγικών στο πλαίσιο της Ένωσης Ισότητας·

10.  επιδοκιμάζει τις διαφορετικές πρόσφατες σχετικές στρατηγικές της Επιτροπής, και ιδίως τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ 2020-2025(20) και τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων 2020-2025(21), οι οποίες περιλαμβάνουν αμφότερες μια διατομεακή προσέγγιση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν μια προοπτική διατομεακού χαρακτήρα και να διασφαλίσουν ότι οι υφιστάμενες πολιτικές και η νομοθεσία δεν έχουν έμμεσες και ακούσιες δυσμενείς επιπτώσεις, όπως η εκ νέου περιθωριοποίηση ορισμένων ομάδων, και ειδικότερα των γυναικών που υφίστανται φυλετικές διακρίσεις· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη βαθιά λύπη του για την έλλειψη διατομεακής διάστασης στο νέο σύμφωνο της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο(22)·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξανόμενη αναφορά της διατομεακότητας στα έγγραφα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης οδηγίας για τη μισθολογική διαφάνεια, αλλά εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη σαφών στόχων, δεικτών και δράσεων για την εφαρμογή της·

12.  επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντικατοπτρίζει ως έναν βαθμό μια διατομεακή προσέγγιση, βάσει μιας ευρείας ερμηνείας ορισμένων από τους υπάρχοντες λόγους στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση το μοντέλο της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) και της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΔΑΑ), στις οποίες θεωρείται ότι οι γυναίκες και τα άτομα με αναπηρία αντίστοιχα εμπλέκονται σε διασταυρούμενες μειονεκτικές θέσεις· υποστηρίζει πλήρως την περαιτέρω ανάπτυξη και διευκόλυνση μιας τέτοιας προσέγγισης, όταν αυτό είναι δυνατό, επίσης υπό το φως της ευελιξίας που προβλέπεται στο άρθρο 21 του Χάρτη·

13.  υπενθυμίζει ότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών δεν μπορεί να περιορίζεται στην απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου ενός ατόμου και ότι ισχύει επίσης για τις διακρίσεις που προκύπτουν από την ταυτότητα φύλου ενός ατόμου· υπενθυμίζει ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ερμηνεύσει τις διακρίσεις λόγω φύλου στο πλαίσιο της αρχής της ίσης μεταχείρισης ως περιλαμβάνουσες διεμφυλικά άτομα που έχουν υποβληθεί σε ιατρική μετάβαση, σημειώνει ωστόσο ότι δεν έχουν εκδοθεί τέτοιες αποφάσεις σχετικά με μη δυαδικά ή ίντερσεξ άτομα, αμφισβητώντας τη χρησιμότητα και την ικανότητα της νομοθεσίας της ΕΕ κατά των διακρίσεων για τον μεγάλο διεμφυλικό πληθυσμό στην Ευρώπη που δεν μπορεί ή δεν θέλει να έχει πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη επιβεβαίωσης φύλου ή για ίντερσεξ άτομα· υπενθυμίζει ότι τα άτομα αυτά δεν θα υφίστανται επανόρθωση εάν υφίστανται διακρίσεις σε σύγκριση με τα άτομα που έχουν επιφέρει αλλαγές στο σώμα τους· υπενθυμίζει την ανάγκη να προχωρήσει η ΕΕ κατά των διακρίσεων πέρα από το δυαδικό φύλο και να αναγνωρίσει τις διακρίσεις λόγω φύλου· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση που να αποφεύγει κάθε κίνδυνο νομικής αβεβαιότητας στο θέμα αυτό·

14.  τονίζει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη οδηγία σχετικά με την έμφυλη βία με διατομεακή προσέγγιση, η οποία θα καλύπτει όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια σε όλη τους την πολυμορφία και τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ με βάση την ταυτότητα φύλου, την έκφραση φύλου ή τα χαρακτηριστικά φύλου· τονίζει ότι στην πρόταση οδηγίας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας αναφέρεται η διατομεακή προσέγγιση, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει ενσωματωθεί επαρκώς·

15.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αναγνωριστεί με ποιο τρόπο οι εκτεθειμένες σε φυλετικές διακρίσεις γυναίκες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο βίας και ότι οι διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων επιδεινώνουν τις συνέπειες της έμφυλης βίας, μεταξύ άλλων λόγω των διαιωνιζόμενων προκαταλήψεων και στερεοτύπων που παρατηρούνται όσον αφορά τις πολιτικές και τους φορείς επιβολής του νόμου και της εκ νέου θυματοποίησης των περιθωριοποιημένων ατόμων· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα περιστατικά έμφυλης βίας διερευνώνται, διώκονται και τιμωρούνται δεόντως και ότι οι υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων είναι αρκετά ολοκληρωμένες ώστε να αντιμετωπίζουν όλες τις μορφές βίας με μια προσέγγιση επικεντρωμένη στα θύματα, ιδίως εκείνη που προκύπτει από διατομεακές διακρίσεις·

16.  καλεί όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ και τα κράτη μέλη να εντείνουν την αντίδρασή τους στο φαινόμενο της παρενόχλησης των γυναικών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τη διαδικτυακή παρενόχληση που στοχεύει δυσανάλογα τα κορίτσια και τις γυναίκες, ιδίως στον δημόσιο και πολιτικό βίο·

17.  καλεί την Επιτροπή να καταστήσει λειτουργική τη διατομεακότητα στην επικείμενη οδηγία για την ενίσχυση του ρόλου και της ανεξαρτησίας των φορέων ισότητας και να συμπεριλάβει τη διατομεακή διάσταση στα κριτήρια αξιολόγησης και εφαρμογής της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων και της οδηγίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, αξιολογώντας τον αντίκτυπο στις πιο περιθωριοποιημένες ομάδες, ιδίως στις εκτεθειμένες σε φυλετικές διακρίσεις γυναίκες, διασφαλίζοντας τη διαβούλευση με διάφορους συμφεροντούχους και ζητώντας τη συλλογή αναλυτικών δεδομένων για την ισότητα· τονίζει ότι πρόκειται για σημαντικά βήματα για τον σχεδιασμό και την ενίσχυση ισχυρής και αποτελεσματικής νομικής προστασίας σε επίπεδο ΕΕ κατά όλων των μορφών διακρίσεων σε ολόκληρη την ΕΕ·

18.  τονίζει ότι το ευρωπαϊκό σύνθημα «Ενωμένοι στην πολυμορφία» δεν ισχύει μόνο για την Ένωση και τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη της, αλλά και για την πολυμορφία που απαντάται στο εσωτερικό κάθε κράτους μέλους και θα πρέπει να προωθηθεί από κοινού ως δύναμη και πλεονέκτημα·

19.  ζητεί μια ειδική σύνθεση του Συμβουλίου για την ισότητα και την ισότητα των φύλων·

20.  υπενθυμίζει ότι οι νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν να εντείνουν και να επιδεινώσουν τις υφιστάμενες ανισότητες και διακρίσεις· υπενθυμίζει επιπλέον τους πιθανούς κινδύνους των τεχνολογιών αυτών για τις γυναίκες, σε όλη τους την πολυμορφία, οι οποίες αντιμετωπίζουν διατομεακές διακρίσεις, και ιδίως εκείνες που είναι εκτεθειμένες σε φυλετικές διακρίσεις· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα καθοδηγούνται από τις αρχές της διαφάνειας, της εξηγησιμότητας, της δικαιοσύνης και της λογοδοσίας και ότι θα θεσπιστούν μέτρα, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων, για να αποτραπεί η επιδείνωση των διακρίσεων, του ρατσισμού, του αποκλεισμού και της φτώχειας από αυτά τα συστήματα·

21.  τονίζει τη σημασία της ύπαρξης πολιτικών ευαίσθητων ως προς την αναπηρία στο πλαίσιο των οποίων να υιοθετείται διατομεακή προσέγγιση·

Εξουσία και εκπροσώπηση

22.  επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να επιτύχει την ισότητα των φύλων σε όλα τα επίπεδα, αλλά εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη στόχων σχετικά με την πολυμορφία και τη συνολική πολυμορφία στα θεσμικά όργανα της ΕΕ· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημαντική λειτουργία προτύπου προς μίμηση των δημόσιων υπηρεσιών και θεσμών·

23.  ζητεί αυξημένη παρουσία γυναικών σε όλη τους την πολυμορφία σε θέσεις υψηλού επιπέδου και λήψης αποφάσεων και τη λήψη μέτρων θετικής δράσης, όπως οι προσωρινές ποσοστώσεις, οι μηχανισμοί παροχής κινήτρων και η καθοδήγηση, για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν διατομεακές διακρίσεις προκειμένου να καταλάβουν θέση σε δημόσιους οργανισμούς, μεταξύ άλλων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί η δίκαιη εκπροσώπηση της πολυμορφίας της κοινωνίας στη λήψη αποφάσεων· σημειώνει ότι οι ποσοστώσεις από μόνες τους δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών διακρίσεων με ολιστικό τρόπο·

24.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να εγκρίνουν εθνικά σχέδια δράσης κατά του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων και των διακρίσεων κατά των Ρομά, και να προωθήσουν την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ σύμφωνα με τα στρατηγικά πλαίσια· σημειώνει ότι αυτό θα πρέπει να γίνει σε στενή συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών που είναι εκτεθειμένες σε φυλετικές διακρίσεις και των μη δυαδικών ατόμων· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η συνολική αξιολόγηση του νομικού πλαισίου, όπως περιγράφεται στο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση του ρατσισμού, εφαρμόζεται με διατομεακή προσέγγιση και λαμβάνει ρητά υπόψη τον αντίκτυπο των γυναικών που υφίστανται διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων, όπως οι γυναίκες που έχουν φυλετικό χαρακτήρα·

25.  καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΕ να παρέχουν προγράμματα κατάρτισης και εκστρατείες για τις σιωπηρές προκαταλήψεις και την ευαισθητοποίηση εντός των θεσμικών τους οργάνων, μεταξύ άλλων σε δικαστικά ιδρύματα, κέντρα διεκπεραίωσης και υποδοχής αιτούντων άσυλο, στην εκπαίδευση, καθώς και στην αστυνομία, στους επαγγελματίες του τομέα της υγείας και άλλους δημόσιους υπαλλήλους, και να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις των σιωπηρών προκαταλήψεων στις αποφάσεις, τις ενέργειες και τις αλληλεπιδράσεις που προκύπτουν από στερεότυπα που διαιωνίζονται, και την υποεκπροσώπηση ορισμένων ομάδων σε αυτούς τους τομείς και υπογραμμίζει ότι αυτές οι προκαταλήψεις ανοίγουν το δρόμο για διακρίσεις και αποκλεισμό ·

26.  καλεί την Επιτροπή να διαθέσει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» σε οργανώσεις βάσης της κοινωνίας των πολιτών που έχουν επικεφαλής γυναίκες και προορίζονται για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν διατομεακές διακρίσεις, και να σχεδιάσει επιχορηγήσεις ειδικά για έργα που αποσκοπούν στην καταπολέμηση των διατομεακών διακρίσεων στην ΕΕ·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν στοχευμένες πολιτικές και να μεγιστοποιήσουν τη χρήση της χρηματοδότησης της ΕΕ από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για τη στήριξη των γυναικών που πλήττονται από διατομεακές διακρίσεις·

28.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ που διατίθεται για ανακαινίσεις στους τομείς της στέγασης και της ενέργειας στηρίζει συγκεκριμένα τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, τα οποία συχνά είναι γυναικών από την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, τη Λατινική Αμερική και την Ασία·

29.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να προσεγγιστούν οι νέες γυναίκες από τη διασπορά και τις περιθωριοποιημένες ομάδες, πολλές από τις οποίες εργάζονται σε υπηρεσίες φροντίδας και οι οποίες συχνά αντιμετωπίζουν διακρίσεις στην αγορά εργασίας ενώ συχνά διαθέτουν υψηλότερα προσόντα από ό,τι απαιτεί θέση τους και υποαπασχολούνται στην εργασία τους·

30.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις μόνες μητέρες από την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, τη Λατινική Αμερική και την Ασία, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή τους στην κοινωνία·

31.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν ποικίλες απόψεις στους κλάδους των μέσων ενημέρωσης και των οπτικοακουστικών μέσων, και επισημαίνει τη σημασία του ρόλου τους ως διαμορφωτών της κοινής γνώμης· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προώθηση της προβολής της συμβολής των γυναικών από τη διασπορά, της παρουσίας τους σε όλα τα επίπεδα, ιδίως στους ρόλους λήψης αποφάσεων, και για την καταπολέμηση των διακρίσεων και της παρενόχλησης· επιμένει στην αξία της ευαισθητοποίησης με διάφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης κατά των διακρίσεων και των υποσυνείδητων προκαταλήψεων·

32.  υπογραμμίζει τον ρόλο του αθλητισμού της βάσης στην κοινωνική ένταξη και τον υγιεινό τρόπο ζωής και, ως εκ τούτου, τον αρνητικό αντίκτυπο των χαμηλότερων ποσοστών συμμετοχής των κοριτσιών και των γυναικών από τη διασπορά· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τους διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς διοίκησης του αθλητισμού και τους συμφεροντούχους να εφαρμόσουν μέτρα για την αντιμετώπιση οργανωτικών νοοτροπιών που εμποδίζουν τις γυναίκες της διασποράς να ενταχθούν σε συλλόγους και να συμμετάσχουν στον αθλητισμό βάσης και τον επαγγελματικό αθλητισμό και να αποκτήσουν ηγετικές θέσεις στον αθλητισμό, όπως η χαμηλή προβολή στην κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, και οι διαφορές στους μισθούς, τα πριμ και τα βραβεία· επιμένει ότι πρέπει να καταβληθούν συνεχείς προσπάθειες για την αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας, παρενόχλησης και στερεοτύπων·

Διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης και ίσων δικαιωμάτων

33.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συνεπή εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας13, της οδηγίας για τη φυλετική ισότητα, της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων και της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να αξιολογεί τακτικά την υλοποίηση της ίσης μεταχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, και να αναλάβει σχετική δράση, συμπεριλαμβανομένης της κίνησης διαδικασιών επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που δεν κατορθώνουν να εξαλείψουν τις πρακτικές διαχωρισμού·

34.  ζητεί εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση του διαχωρισμού στην αγορά εργασίας με ποικίλα μέσα, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων εκστρατειών και προγραμμάτων κατάρτισης για την καταπολέμηση των διακρίσεων, των υποσυνείδητων προκαταλήψεων, του διαχωρισμού της αγοράς εργασίας ως προς το φύλο και την πολυμορφία, με βάση το φύλο και τη διαφορετικότητα, με στόχο την αντιμετώπιση διαδεδομένων προκαταλήψεων, όπως εκδηλώνονται στα διαρθρωτικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, οι γυναίκες Ρομά και οι μουσουλμάνες, οι διεμφυλικοί μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο, καθώς και οι γυναίκες με αναπηρία·

35.  τονίζει τη σημασία της καταπολέμησης των στερεοτύπων και των διακρίσεων σε πολύ μικρή ηλικία και, στο πλαίσιο αυτό, ζητεί αναλύσεις των προκαταλήψεων, των στερεοτυπικών αναπαραστάσεων και της ελλείπουσας εκπροσώπησης στο διδακτικό υλικό, την πιθανή αναθεώρησή τους και μια εκπαίδευση χωρίς προκαταλήψεις· καλεί τα κράτη μέλη και τα ενθαρρύνει να διασφαλίσουν την εκπαίδευση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να αναπτύξουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τους νέους με στόχο την καταπολέμηση των διατομεακών διακρίσεων, την καταπολέμηση του ρατσισμού και την προώθηση της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων στην εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα της σχολικής εκπαίδευσης, αρχής γενομένης από νεαρή ηλικία· αναγνωρίζει τον ρόλο των σχολείων και των εκπαιδευτικών στην προώθηση της ισότητας, της ισότητας των φύλων, του σεβασμού, της ευαισθητοποίησης και της απαγόρευσης των διακρίσεων και τη σημασία της καλύτερης διαπολιτισμικής ευαισθησίας του σχολικού προσωπικού και των εκπαιδευτικών συστημάτων χωρίς αποκλεισμούς στα κράτη μέλη·

36.  ζητεί να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, κατάρτιση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και αξιοπρεπή απασχόληση χωρίς αποκλεισμούς για τα περιθωριοποιημένα κορίτσια και τις νέες γυναίκες σε όλη την πολυμορφία τους, και καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη με στοχοθετημένα έργα Erasmus+, μεταξύ άλλων για τα μαθήματα STEAM και παρέχοντάς τους δίκαιη προβολή σε εγχειρίδια και άλλο διδακτικό υλικό, τα οποία θα μπορούσαν επίσης να χρησιμεύσουν ως εργαλείο για την ενδυνάμωση αυτών των κοριτσιών και γυναικών και να διευκολύνουν τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας· τονίζει τον περίπλοκο αντίκτυπο της εκπαίδευσης των παιδιών στις επαγγελματικές και προσωπικές προσπάθειες των γυναικών και υπενθυμίζει την ανάγκη να έχουν όλα τα παιδιά αποτελεσματική πρόσβαση στη δωρεάν εκπαίδευση, όπως προβλέπεται από το δίκαιο της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μια διατομεακή προσέγγιση για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των παιδιών περιθωριοποιημένων ομάδων, κατά την εφαρμογή της σύστασης για μια ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά·

37.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δημιουργήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα χωρίς αποκλεισμούς για τα άτομα με αναπηρία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την εκπαίδευση και το επακόλουθο χάσμα απασχόλησης, δεδομένου ότι το συνεχιζόμενο υψηλό ποσοστό των νέων με αναπηρία που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο ενδέχεται να καταδεικνύει δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα·

38.  υπογραμμίζει το υψηλό δυναμικό και τη σημασία της πολυγλωσσίας για τις κοινωνίες μας και τονίζει ότι κάθε γλώσσα πρέπει να εκτιμάται με τον ίδιο τρόπο και ότι μια θεωρητική ιεράρχηση των γλωσσών βασίζεται σε προκαταλήψεις και στερεότυπα·

39.  ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ιδίως στον τομέα της φροντίδας, που θα επιτρέψει την αποτελεσματική πρόληψη της εργασιακής εκμετάλλευσης, της έμφυλης βίας και άλλων μορφών κακής μεταχείρισης, και θα διευκολύνει την άσκηση των εργασιακών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των δυνητικών θυμάτων εκμετάλλευσης, η πλειονότητα των οποίων είναι γυναίκες, μεταξύ άλλων από τις περισσότερες περιθωριοποιημένες ομάδες και γυναίκες με διαφορετική καταγωγή, των οποίων η εκπροσώπηση είναι δυσανάλογα υψηλή στον τομέα της φροντίδας·

40.  καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν τη δημιουργία νέων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων νόμιμων οδών μετάβασης σε άλλους τομείς, σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων μεσαίας και χαμηλής ειδίκευσης, που προωθούν την αυτονομία, την αξιοπρεπή εργασία, τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων και την κοινωνική ένταξη των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών των πλέον περιθωριοποιημένων ομάδων ή των γυναικών από τη διασπορά· ζητεί να διενεργηθεί διατομεακή αξιολόγηση στο πλαίσιο της τρέχουσας αναθεώρησης των πολιτικών της ΕΕ για το άσυλο και τη μετανάστευση και να θεσπιστούν πολιτικές για τη χορήγηση καθεστώτος μετανάστη σε άτομα ανεξάρτητα από σύζυγο, σύντροφο ή εργοδότη, με σκοπό την εξάλειψη των δεσμών που συρρικνώνουν τις επιλογές και περιορίζουν τις ευκαιρίες και την ασφάλεια·

41.  επισημαίνει ότι οι μετανάστριες συχνά πέφτουν θύματα εμπορίας ανθρώπων και άλλων μορφών βίας, όπως η έμφυλη βία, οι καταναγκαστικοί γάμοι και ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων, γεγονός που συχνότατα εξακολουθεί να μην αναγνωρίζεται στις διαδικασίες ασύλου· τονίζει ότι είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η συγκεκριμένη εμπειρία των γυναικών που πέφτουν θύματα διατομεακών διακρίσεων στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των πολιτικών ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης·

42.  σημειώνει ότι οι γυναίκες ποινικοποιούνται δυσανάλογα λόγω της κατάστασης ή του καθεστώτος τους και δεν έχουν ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη εξαιτίας έμφυλων στερεοτύπων, νόμων που εισάγουν διακρίσεις, διασταυρούμενων ή σύνθετων διακρίσεων και απαιτήσεων και πρακτικών που αφορούν διαδικαστικά θέματα ή αποδεικτικά στοιχεία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι διαθέσιμη από φυσική, οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική άποψη για όλες τις γυναίκες·

43.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μια συνολική και διατομεακή προσέγγιση σε όλα τα στάδια του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης και να διασφαλίσουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τις γυναίκες, σε όλη τους την πολυμορφία, οι οποίες αντιμετωπίζουν διατομεακές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε ποιοτική νομική αρωγή και σε γλώσσα που μπορούν να κατανοήσουν·

44.  ζητεί ολιστικές, βάσει δικαιωμάτων, πολυτομεακές και ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις όσον αφορά τις υπηρεσίες προστασίας και υποστήριξης (συμπεριλαμβανομένης της έμφυλης βίας και της εμπορίας ανθρώπων), οι οποίες θα αντιμετωπίζουν τους θεσμικούς παράγοντες που ωθούν τις γυναίκες σε καταστάσεις εξάρτησης και κακοποίησης, και να προσφερθούν πραγματικές ευκαιρίες για αξιοπρεπείς και σταθερές άδειες διαμονής και εργασίας, χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε υπηρεσίες, υποστήριξη και επανόρθωση·

45.  σημειώνει ότι, λόγω της έλλειψης οικογενειακής περιουσίας, οι γυναίκες από την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, τη Λατινική Αμερική και την Ασία συχνά δυσκολεύονται να χρηματοδοτήσουν μικρές επιχειρήσεις και υπογραμμίζει ότι η προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ αυτών των ομάδων μπορεί να προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες για την ενίσχυση της οικονομικής ανεξαρτησίας και ενδυνάμωσής τους·

46.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ειδικά μέτρα για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, ώστε να μπορέσουν οι πιο περιθωριοποιημένες γυναίκες να συνδυάσουν την εργασία, την εκπαίδευση και την επαγγελματική πρόοδο με τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις και να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις και τις προκαταλήψεις που εξακολουθούν να τις επηρεάζουν στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση και στην καθημερινή ζωή·

47.  σημειώνει ότι η πρόσβαση στην περίθαλψη μπορεί να υπονομευθεί από την επιδεινούμενη επίδραση των διατομεακών διακρίσεων· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν καθολική και προσβάσιμη υγειονομική κάλυψη, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας, και να άρουν επειγόντως τα εμπόδια που υπάρχουν στην υγειονομική περίθαλψη για όλους, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών που βρίσκονται σε παράτυπη διοικητική κατάσταση και με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες σε όλη τους την πολυμορφία· επισημαίνει ότι η πρόσβαση στην υγεία δεν θα πρέπει ποτέ να παρεμποδίζεται από άγνοια, προκαταλήψεις ή στιγματισμό· τονίζει ότι είναι σημαντικό οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας να παρέχουν περίθαλψη με ανθρώπινο, αμερόληπτο και μη επικριτικό τρόπο, με σεβασμό στην ελεύθερη, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεση και στα δικαιώματα των ασθενών· σημειώνει ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη δεδομένων σχετικά με τις γυναίκες από περιθωριοποιημένες ομάδες και τις μετανάστριες που έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ιδίως σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας·

48.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις αυξημένες επιπτώσεις των διατομεακών διακρίσεων στην πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και διαγνωστική φροντίδα, ιδίως όσον αφορά την αναπαραγωγική υγεία και ειδικά για τις μαύρες γυναίκες, τις έγχρωμες γυναίκες και τις γυναίκες που ανήκουν σε μειονότητες· υπενθυμίζει ότι τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα και η υγεία αποτελούν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα στα οποία όλοι οι άνθρωποι, στην πολυμορφία τους, θα πρέπει να έχουν ασφαλή και νόμιμη πρόσβαση·

49.  καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές, πολιτικές και προγράμματα για την προώθηση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των δικαιωμάτων των περιθωριοποιημένων ομάδων γυναικών και για την εξάλειψη των συστημικών, οικονομικών, νομικών, πρακτικών και κοινωνικών φραγμών που αντιμετωπίζουν και να διασφαλίσουν την προστασία και τον σεβασμό της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον οικογενειακό προγραμματισμό και τη σφαιρική κατάλληλη με κάθε ηλικία σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και να βοηθήσουν τις γυναίκες που βρίσκονται σε ευάλωτη ή επισφαλή κατάσταση να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν αντισύλληψη σε όλες τις μορφές της, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα αντιμετωπίσουν πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας·

50.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν προσβάσιμες και διαφανείς νομικές διαδικασίες αναγνώρισης φύλου με βάση την αυτοδιάθεση και στο πνεύμα του εγγράφου ICD-11 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, να αναγνωρίσουν νομικά τα διεμφυλικά, μη δυαδικά και ίντερσεξ άτομα και να καταργήσουν φραγμούς όπως οι υποχρεωτικές χειρουργικές επεμβάσεις ή η υποχρεωτική ψυχολογική υποστήριξη· ζητεί από τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν τον ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων ίντερσεξ και να διασφαλίσουν ότι τα ίντερσεξ βρέφη δεν υποβάλλονται σε μη ζωτικής σημασίας ιατρική ή χειρουργική θεραπεία κατά τη διάρκεια της νηπιακής ή παιδικής ηλικίας·

51.  καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν τέλος στην πρακτική της αναγκαστικής στείρωσης και της αναγκαστικής αντισύλληψης, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών με αναπηρία και των γυναικών Ρομά, καθώς και στην ιατρικοποίηση των διεμφυλικών ατόμων, και να σεβαστούν τη σωματική τους αξιοπρέπεια και ακεραιότητα· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν αποτελεσματικά και έγκαιρα διορθωτικά μέτρα για όλα τα άτομα που έχουν υποβληθεί σε βίαιη και αναγκαστική στείρωση και αναγκαστικό διαζύγιο, μεταξύ άλλων μέσω της θέσπισης αποτελεσματικών συστημάτων επανόρθωσης·

52.  υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες σε όλη τους την πολυμορφία, ιδίως εκείνες που αντιμετωπίζουν διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων, σε περιθωριοποιημένες καταστάσεις και σε περιβάλλοντα συγκρούσεων, πλήττονται δυσανάλογα από την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειές της· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλες οι δράσεις για το κλίμα περιλαμβάνουν μια διατομεακή προοπτική, συμπεριλαμβανομένης της διάστασης του φύλου και της φυλής και ότι εφαρμόζονται στοχοθετημένα κονδύλια και μέτρα για τον σκοπό αυτό και να διασφαλίσουν την ίση συμμετοχή των γυναικών σε όλη την πολυμορφία τους στους φορείς λήψης αποφάσεων σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο·

53.  καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν ταχεία, αποτελεσματική και συντονισμένη δράση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αντιμετώπιση των αναγκών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας των γυναικών και των κοριτσιών και των περιθωριοποιημένων πληθυσμών που πλήττονται από τη σύγκρουση στην Ουκρανία·

o
o   o

54.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.
(2) ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
(3) ΕΕ C 456 της 10.11.2021, σ. 191.
(4) ΕΕ C 81 της 18.2.2022, σ. 43.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2022)0073.
(6) ΕΕ C 385 της 22.9.2021, σ. 104.
(7) ΕΕ C 108 της 26.3.2021, σ. 2.
(8) https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/guidance_note_on_the_collection_and_use_of_equality_data_based_on_racial_or_ethnic_origin_final.pdf
(9) https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2021/07/Collection-and-use-of-complaints-data.pdf
(10) https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/equality-data-collection_en#equality-data
(11) https://ec.europa.eu/migrant-integration/sites/default/files/2018-07/ENAR_Shadowreport_2013_2017.pdf
(12) https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-eu-minorities-survey-roma-women_en.pdf
(13) https://fra.europa.eu/en/publication/2018/being-black-eu
(14) https://www.intersectionaljustice.org/img/2020.4.14_cij-factsheet-intersectionality-at-a-glance-in-europe_du2r4w.pdf
(15) https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-01/Intersectionality-resource-guide-and-toolkit-en.pdf
(16) «Συγκριτική ανάλυση των νομοθεσιών για την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη 2020».
(17) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/662491/IPOL_STU(2020)662491_EN.pdf
(18) https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-503-x/2015001/article/14695-eng.htm
(19) https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-10-key-topics-combating-racism-a/16808b75f7
(20) Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2020, με τίτλο «Ένωση ισότητας: στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ 2020-2025» (COM(2020)0698),
(21) Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Μια Ένωση ισότητας: στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025» (COM(2020)0152).
(22) Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Σεπτεμβρίου 2020, για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο (COM(2020)0609).

Τελευταία ενημέρωση: 21 Αυγούστου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου