Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2022/2734(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0339/2022

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2022 - 11.12
CRE 06/07/2022 - 11.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2022)0290

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 173kWORD 48k
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 - Στρασβούργο
Εθνικά βέτο με σκοπό την υπονόμευση της παγκόσμιας φορολογικής συμφωνίας
P9_TA(2022)0290RC-B9-0339/2022

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2022 σχετικά με τα εθνικά βέτο με σκοπό την υπονόμευση της παγκόσμιας φορολογικής συμφωνίας (2022/2734(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον τίτλο III και τα άρθρα 113, 115.116 και 326 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 4 και 20 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση εντός του χωρίς αποκλεισμούς πλαισίου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)/της G20 για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση των κερδών (BEPS) με τίτλο «Λύση δύο πυλώνων για την αντιμετώπιση των φορολογικών προκλήσεων που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση της οικονομίας», την οποία προσυπέγραψαν και με την οποία συμφώνησαν 137 από τα 141 μέλη στις 4 Νοεμβρίου 2021,

–  έχοντας υπόψη τους πρότυπους κανόνες για την εγχώρια εφαρμογή του πυλώνα 2 του χωρίς αποκλεισμούς πλαισίου για τη BEPS των ΟΟΣΑ/G20,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2021, για οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των πολυεθνικών ομίλων στην Ένωση (COM(2021)0823),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του, της 19ης Μαΐου 2022, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των πολυεθνικών ομίλων στην Ένωση(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Ιανουαρίου 2019, με τίτλο «Προς μια πιο αποτελεσματική και πιο δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων στη φορολογική πολιτική της ΕΕ» (COM(2019)0008),

–  έχοντας υπόψη την ανάλυση του φορολογικού παρατηρητηρίου της ΕΕ, της 25ης Οκτωβρίου 2021, με τίτλο «Revenue effects of the global minimum tax: country-by-country estimates» (Επιπτώσεις του παγκόσμιου ελάχιστου φόρου στα έσοδα: εκτιμήσεις ανά χώρα),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων, της 5ης Απριλίου 2022, και τα αποτελέσματα της συνόδου της 17ης Ιουνίου 2022,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης και το ψήφισμά του της 4ης Μαΐου 2022 σχετικά με τη συνέχεια στα συμπεράσματα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2021 με τίτλο «Ψηφιακή φορολογία: διαπραγματεύσεις ΟΟΣΑ, φορολογική κατοικία των ψηφιακών εταιρειών και πιθανός ευρωπαϊκός ψηφιακός φόρος»(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2022 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη δίκαιη και απλή φορολόγηση για τη στήριξη της στρατηγικής ανάκαμψης (συνέχεια που δίδεται από το ΕΚ στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής του Ιουλίου και στις 25 πρωτοβουλίες της στον τομέα του ΦΠΑ, των επιχειρήσεων και της ατομικής φορολόγησης)(4),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), της 25ης Μαΐου 2021, με τίτλο «Taxing Multinationals in Europe» (Φορολόγηση των πολυεθνικών εταιρειών στην Ευρώπη),

–  έχοντας υπόψη τις τελευταίες εκτιμήσεις του ΔΝΤ, στο πλαίσιο του Fiscal Monitor (Δημοσιονομικό παρατηρητήριο) του Απριλίου του 2022,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Μαΐου 2022 σχετικά με τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία για την ΕΕ – ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ για δράση(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Νοεμβρίου 2021, 137 από τα 141 μέλη του χωρίς αποκλεισμούς πλαισίου των ΟΟΣΑ/G20 για την BEPS, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών, συμφώνησαν επί της μεταρρύθμισης του διεθνούς φορολογικού συστήματος μέσω μιας λύσης δύο πυλώνων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση της οικονομίας, μεταξύ άλλων με την επιβολή πολυμερώς συμφωνηθέντων περιορισμών στη μετατόπιση των κερδών και στον φορολογικό ανταγωνισμό με τη θέσπιση παγκόσμιου ελάχιστου συντελεστή 15 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αποτελεί προϊόν διευρυμένου συμβιβασμού και αποτυπώνει την έκβαση αρκετών γύρων διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν επί σειρά ετών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή του παγκόσμιου ελάχιστου φορολογικού συντελεστή στο πλαίσιο αυτής της μεταρρύθμισης βάσει δύο πυλώνων θα είχε ως αποτέλεσμα οι χώρες να συγκεντρώνουν νέα έσοδα ύψους περίπου 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ετησίως(6)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιστορική συμφωνία που επιτεύχθηκε στη σύνοδο σχετικά με το χωρίς αποκλεισμούς πλαίσιο των ΟΟΣΑ/G20 για την BEPS τον Οκτώβριο του 2021, η οποία χαίρει ευρείας στήριξης από χώρες που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 90 % της παγκόσμιας οικονομίας, αποτελεί μεγάλη πολιτική επιτυχία που πρέπει να εφαρμοστεί γρήγορα και ευρέως ώστε να μετατραπεί σε κοινωνική και οικονομική επιτυχία και να προωθηθεί η δίκαιη φορολόγηση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του ΔΝΤ, ο ελάχιστος φορολογικός συντελεστής εκτιμάται ότι θα επιφέρει αύξηση των παγκόσμιων εσόδων από τον φόρο εισοδήματος εταιρειών κατά 5,7 % μέσω του συμπληρωματικού φόρου και ενδεχομένως κατά επιπλέον 8,1 % μέσω των συμφωνηθέντων περιορισμών της μετατόπισης των κερδών και του φορολογικού ανταγωνισμού(7)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ από μόνη της θα μπορούσε να αυξήσει τα έσοδά της από τον φόρο εισοδήματος εταιρειών κατά περίπου 64 δισεκατομμύρια EUR ετησίως, με την επιβολή ελάχιστου πραγματικού συντελεστή φορολογίας εταιρειών 15 % σύμφωνα με τον πυλώνα 2 της εν λόγω παγκόσμιας συμφωνίας(8)·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φορολογικά θέματα στην Ένωση υπόκεινται σε ειδική νομοθετική διαδικασία και οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται με ομοφωνία στο Συμβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2021, για οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή του πυλώνα 2 του χωρίς αποκλεισμούς πλαισίου έχει ως βάση το άρθρο 115 ΣΛΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι χώρες του ΟΟΣΑ και της G20, συμπεριλαμβανομένων και των 27 κρατών μελών της ΕΕ, υποστήριξαν τη συμφωνία μεταρρύθμισης των διεθνών φορολογικών κανόνων τον Οκτώβριο του 2021·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη δέσμευση αυτή, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις στη σύνθεση Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (ECOFIN) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατέστη δυνατό να εγκριθεί οδηγία της ΕΕ για την υποστήριξη και την εφαρμογή του πυλώνα 2 της εν λόγω διεθνούς συμφωνίας (οδηγία για τον πυλώνα 2), λόγω της έλλειψης ομοφωνίας·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου, η Πολωνία άσκησε εθνικό βέτο για να εμποδίσει την έγκριση της οδηγίας για τον πυλώνα 2 σε ολόκληρη την Ένωση, παρά το γεγονός ότι αυτή υποστηρίζεται και από τα υπόλοιπα 26 κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πολωνία στη συνέχεια απέσυρε την αντίθεσή της·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουγγαρία, παρά το γεγονός ότι είχε συμφωνήσει επί της εφαρμογής της οδηγίας σε προηγούμενες συνόδους του ECOFIN, επικαλέστηκε βέτο στη σύνοδο ECOFIN του Ιουνίου του 2022, αφότου η Πολωνία απέσυρε το βέτο της·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημόσια έσοδα που θα προέκυπταν από την εφαρμογή της οδηγίας για τον πυλώνα 2 στην ΕΕ θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικά υπό το πρίσμα του πρωτοφανούς αντικτύπου που έχουν συνδυαστικά η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, η διαταραχή των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού και λαμβανομένων υπόψη της ανάγκης να διασφαλιστεί η οικονομική ανάκαμψη μετά την πανδημία και των επενδύσεων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για τη θέσπιση ελάχιστου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος εταιρειών στην Ένωση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τελικό αποτέλεσμα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης περιλαμβάνει προτάσεις για δημοσιονομικές και φορολογικές πολιτικές, οι οποίες εκτίθενται συναφώς στην έκθεση της 9ης Μαΐου 2022·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας θα ενίσχυε τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της φορολογίας και θα οδηγούσε σε περισσότερο απτά, συναφή και φιλόδοξα αποτελέσματα για τη φορολογική πολιτική της ΕΕ·

Γενικοί προβληματισμοί

1.  βεβαιώνει ότι οι υφιστάμενοι διεθνείς φορολογικοί κανόνες είναι σε μεγάλο βαθμό παρωχημένοι και δεν δύνανται να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ψηφιοποίηση της οικονομίας και να περιορίσουν αποτελεσματικά τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή· επισημαίνει ότι απαιτείται επειγόντως η μεταρρύθμιση των κανόνων, μέσω της έγκρισης της παγκόσμιας φορολογικής συμφωνίας των ΟΟΣΑ/G20, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα διεθνή, ενωσιακά και εθνικά φορολογικά συστήματα θα μπορούν να αντεπεξέλθουν στις νέες οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές προκλήσεις του 21ου αιώνα·

2.  σημειώνει με μεγάλη ανησυχία τον κατακερματισμό των εθνικών συντελεστών φορολογίας εταιρειών εντός της ΕΕ, ο οποίος είναι δυνατόν να έχει στρεβλωτικές επιπτώσεις στην ενιαία αγορά και να βλάψει την οικονομία της ΕΕ· σημειώνει, επιπλέον, τη συνεχιζόμενη μείωση των μέσων συντελεστών φορολογίας εισοδήματος εταιρειών στην ΕΕ τις τελευταίες δεκαετίες· επαναλαμβάνει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να θεσπιστεί ευρεία φορολογική βάση και να μειωθούν τα περιθώρια για φοροδιαφυγή, φορολογική απάτη και επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής της συμφωνίας των ΟΟΣΑ/G20 σε επίπεδο ΕΕ·

3.  επισημαίνει ότι οι υφιστάμενοι φορολογικοί κανόνες και οι αποκλίσεις ως προς τους φορολογικούς κανόνες μεταξύ των κρατών μελών και πέραν αυτών, σε συνδυασμό με την έλλειψη διεθνούς συνεργασίας, μεταξύ άλλων, επιτρέπουν στις πολυεθνικές εταιρείες να συμμετέχουν σε επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό που επιφέρει σημαντική μείωση των πραγματικών φορολογικών συντελεστών τους· υπενθυμίζει ότι η κατάσταση αυτή θέτει επίσης τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σε σημαντικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα, καθώς καταβάλλουν σημαντικά υψηλότερους πραγματικούς φορολογικούς συντελεστές απ’ ό,τι οι πολυεθνικές εταιρείες, γεγονός που είναι απαράδεκτο·

4.  επισημαίνει την πρόσφατα εγκριθείσα θέση του σχετικά με την οδηγία για τον πυλώνα 2, με την οποία ζητεί ταχεία εφαρμογή έως τον Ιανουάριο του 2023·

5.  υπογραμμίζει ότι τα αναφερόμενα αιτήματα της Ουγγαρίας, ιδίως σε σχέση με τις εξαιρέσεις επί της ουσίας, έχουν ήδη, σε μεγάλο βαθμό, ληφθεί υπόψη στη διεθνή συμφωνία·

6.  υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, σε όλα τα κράτη μέλη τη δέσμευσή τους στην παγκόσμια συμφωνία του ΟΟΣΑ· τονίζει ότι η ταχεία και εκτεταμένη εφαρμογή της συμφωνίας θα είναι αποφασιστικής σημασίας για την επιτυχία της διαδικασίας σε παγκόσμιο επίπεδο· τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναλάβει η ΕΕ ηγετικό ρόλο παγκοσμίως στην καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων με το να καταστεί η πρώτη περιφέρεια στον κόσμο που θα εφαρμόσει τη συμφωνία του ΟΟΣΑ· τονίζει τους κινδύνους που ενέχει και συνεπάγεται η μη εφαρμογή της οδηγίας για τον πυλώνα 2 στην ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η μη εφαρμογή της οδηγίας για τον πυλώνα 2 από την ΕΕ θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εφαρμογή του πυλώνα 2 από τις ΗΠΑ και άλλες δικαιοδοσίες·

Η τρέχουσα διαδικασία λήψης αποφάσεων και ο αντίκτυπος των εθνικών βέτο

7.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η ομοφωνία, όπως προβλέπεται από τις Συνθήκες, πρέπει να αντισταθμίζεται από πολύ υψηλό επίπεδο ευθύνης και πρέπει να συνάδει με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας που βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 ΣΕΕ·

8.  τονίζει ότι η ψηφοφορία με ομοφωνία στο Συμβούλιο σχετικά με τη φορολογική πολιτική δεν ευνοεί τη δρομολόγηση των αλλαγών που απαιτούνται προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες προκλήσεις· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η τρέχουσα κατάσταση συχνά έχει ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις και μη επίτευξη προόδου όσον αφορά την εναρμόνιση και τον συντονισμό των φορολογικών κανόνων σε ολόκληρη την Ένωση, η οποία θα ήταν προς όφελος όλων·

9.  υπογραμμίζει ότι τα εθνικά βέτο έχουν επανειλημμένως παρεμποδίσει την επίτευξη προόδου σε πολλούς σημαντικούς τομείς της φορολογίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι εκκρεμεί η έγκριση από το Συμβούλιο προτάσεων όπως αυτές που αφορούν την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ), την αναθεώρηση της οδηγίας για τους τόκους και τα δικαιώματα και τη μεταρρύθμιση του κώδικα δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων·

10.  καταδικάζει το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν χρησιμοποιήσει καταχρηστικά τα εθνικά βέτο σε φορολογικά θέματα για να επιτύχουν παραχωρήσεις σε άλλους τομείς πολιτικής· τονίζει ότι η άσκηση αυτών των βέτο απειλεί να διαιωνίσει τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές και την κοινωνική αδικία, που υπονομεύουν την ικανότητα της Ένωσης να λειτουργεί αποτελεσματικά, να προάγει ίσους όρους ανταγωνισμού και να προστατεύει τα συμφέροντα των πολιτών της και των ΜΜΕ·

Συστάσεις για δράση και τομείς μεταρρύθμισης

11.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να εγκρίνει ταχέως την οδηγία για τον πυλώνα 2, ώστε να διασφαλιστεί η έναρξη ισχύος της συμφωνίας έως τον Ιανουάριο του 2023·

12.  προτρέπει την Ουγγαρία να σταματήσει αμέσως να εμποδίζει την έγκριση της παγκόσμιας φορολογικής συμφωνίας στο Συμβούλιο· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ένα μόνο κράτος μέλος έχει την ικανότητα να επιβάλει στασιμότητα τόσο όσον αφορά την εφαρμογή μιας τέτοιας ιστορικής συμφωνίας όσο και έναντι των υπολοίπων 26 κρατών μελών·

13.  παροτρύνει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μην συμμετάσχουν σε πολιτικές διαπραγματεύσεις με κράτη μέλη που χρησιμοποιούν καταχρηστικά τα εθνικά τους βέτο·

14.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εμμείνουν στη συμφωνηθείσα αιρεσιμότητα των πολιτικών της ΕΕ και στη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και να μην εγκρίνουν το ουγγρικό εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας έως ότου η Ουγγαρία συμμορφωθεί πλήρως με όλα τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό, ιδίως με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις όσον αφορά το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της απάτης, των συγκρούσεων συμφερόντων και της διαφθοράς·

15.  τονίζει ότι όλα τα ενδεχόμενα σενάρια θα πρέπει να παραμείνουν ανοικτά στις παρούσες συνθήκες και ότι πρέπει να αναληφθεί ταχεία δράση εάν η Ουγγαρία συνεχίσει να ασκεί το εθνικό της βέτο κατά τους προσεχείς μήνες· παροτρύνει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διερευνήσουν εναλλακτικές επιλογές που θα επιτρέψουν στην ΕΕ να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει σε επίπεδο ΟΟΣΑ/G20·

16.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν πιθανά βραχυπρόθεσμα μέτρα που θα επιτρέψουν στην ΕΕ να εκπληρώσει τις διεθνείς δεσμεύσεις της, όπως για παράδειγμα να προσδιορίσουν κατά πόσον θα ήταν σκόπιμο, ως έσχατη λύση, να εφαρμόσουν την παγκόσμια φορολογική συμφωνία μέσω της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας που ορίζεται στο άρθρο 20 ΣΕΕ· θεωρεί, σε περίπτωση που δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία επί άλλων εναλλακτικών λύσεων για την εφαρμογή σε ενωσιακό επίπεδο, ότι η μονομερής εφαρμογή της οδηγίας για τον πυλώνα 2 από όλα τα κράτη μέλη θα αποφέρει αποδεκτά αποτελέσματα·

17.  καλεί την Επιτροπή να κάνει χρήση της διαδικασίας για ορισμένες φορολογικές πολιτικές, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 116 ΣΛΕΕ, κατά περίπτωση· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις προγραμματικές δηλώσεις της Ursula von der Leyen ως υποψήφιας Προέδρου της Επιτροπής, που περιλάμβαναν τη δέσμευση για «χρήση των ρητρών των Συνθηκών που επιτρέπουν την έγκριση προτάσεων για τη φορολογία με τη διαδικασία της συναπόφασης και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο»·

18.  υπενθυμίζει την ομιλία του πρώην Προέδρου της Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, για την κατάσταση της Ένωσης του 2018, με την οποία ζητούσε τη λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία για ορισμένα φορολογικά θέματα·

19.  τονίζει ότι, μακροπρόθεσμα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη την προστιθέμενη αξία της μετάβασης στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία, όπως συνέστησε η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να εκκινήσει εκ νέου τη συζήτηση σχετικά με τη χρήση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία για ορισμένα φορολογικά θέματα μέσω μιας σταδιακής προσέγγισης, ως συνέχεια της ανακοίνωσής της του 2019 επί του θέματος, και ως απάντηση στο αποτέλεσμα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης·

o
o   o

20.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2022)0216.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2022)0141.
(3) ΕΕ C 506 της 15.12.2021, σ. 54.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2022)0082.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2022)0219.
(6) https://www.oecd.org/tax/international-community-strikes-a-ground-breaking-tax-deal-for-the-digital-age.htm
(7) ΔΝΤ, Fiscal Policy from Pandemic to War (Δημοσιονομική πολιτική: από την πανδημία στον πόλεμο), σ. 28, https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2022/04/12/fiscal-monitor-april-2022
(8) https://www.taxobservatory.eu/wp-content/uploads/2021/10/Note-2-November-2021-1.pdf

Τελευταία ενημέρωση: 30 Νοεμβρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου