Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2022/2742(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0365/2022

Indgivne tekster :

B9-0365/2022

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 07/07/2022 - 9.12
CRE 07/07/2022 - 9.12

Vedtagne tekster :

P9_TA(2022)0302

Vedtagne tekster
PDF 162kWORD 51k
Torsdag den 7. juli 2022 - Strasbourg
Den amerikanske højesterets afgørelse om at ophæve retten til abort i USA og behovet for at beskytte retten til abort og kvinders sundhed, herunder i EU
P9_TA(2022)0302B9-0365/2022

Europa-Parlamentets beslutning af 7. juli 2022 om den amerikanske højesterets afgørelse om at omstøde abortrettigheder i USA og behovet for at beskytte abortrettigheder og kvinders sundhed i EU (2022/2742(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention fra 1950,

–  der henviser til konventionen fra 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (chartret) fra 2000,

–  der henviser til sin beslutning af 24. juni 2021 om situationen for så vidt angår seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i EU inden for rammerne af kvinders sundhed(1),

–  der henviser til sin beslutning af 9. juni 2022 om globale trusler mod abortrettigheder: højesterets mulige omstødelse af abortrettigheder i USA(2),

–  der henviser til den amerikanske højesteretsafgørelse af 24. juni 2022, der med fem stemmer for og fire imod omstødte dommen i sagen Roe mod Wade, hvorved den føderale forfatningssikrede ret til abort blev bragt til ophør,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A.  der henviser til, at USA's højesteret med den skelsættende sag Roe mod Wade (1973) skabte en præcedens, som senere blev bekræftet i sagen Planned Parenthood mod Casey (1992) og i sagen Whole Woman's Health mod Hellerstedt (2016), der garanterer den forfatningssikrede ret til lovlig abort før levedygtighed i USA; der henviser til, at højesteret den 24. juni 2022 med fem stemmer for og fire imod besluttede at omstøde dommen i sagen Roe mod Wade og dermed bragte den føderale forfatningssikrede ret til abort til ophør, gav delstaterne mulighed for at forbyde abort på et hvilket som helst tidspunkt under graviditeten og åbnede mulighed for indførelse af fuldstændige forbud mod abort;

B.  der henviser til, at otte stater efter denne højesteretsafgørelse allerede har forbudt abort; der henviser til, at det forventes, at 26 stater kan ende med at vedtage love, der næsten fuldstændigt ulovliggør abort; der henviser til, at 13 stater har såkaldte "udløsende" love, som straks trådte i kraft, efter at Roe mod Wade-dommen var blevet omstødt; der henviser til, at der siden har været et stigende antal demonstrationer både i USA og på verdensplan for at forsvare retten til abort; der henviser til, at der i mellemtiden har været stigende modstand mod højesteretsafgørelsen, navnlig med offentliggørelsen den 24. juni 2022 af et "tilsagn fra flere stater", hvori guvernørerne i Californien, Oregon og Washington "forsvarer adgangen til reproduktiv sundhedspleje, herunder abort og svangerskabsforebyggende midler, og forpligter sig til at beskytte patienter og læger mod andre staters bestræbelser på at eksportere deres abortforbud til vore stater"(3);

C.  der henviser til, at kvinders og pigers liv i hele USA vil blive påvirket af højesteretsafgørelsen, og at dens skadelige følger mest akut vil ramme enkeltpersoner i sårbare situationer; der henviser til, at andre aspekter af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR) også kan blive negativt påvirket; der henviser til, at indskrænkning af eller et forbud mod abort i USA i uforholdsmæssigt høj grad vil ramme fattige kvinder, især racialiserede kvinder, herunder sorte kvinder, kvinder med latinamerikansk baggrund og kvinder fra oprindelige folk samt kvinder fra landdistrikter, LGBTIQ-personer, kvinder med handicap, teenagere, migrantkvinder, herunder irregulære migranter, og husstande, hvor familieoverhovedet er en enlig mor; der henviser til, at offentlige aborttjenester kan give almen adgang til sikker og lovlig abort for alle kvinder, herunder kvinder i sårbare socioøkonomiske situationer;

D.  der henviser til, at SRSR, herunder sikker og lovlig abort, udgør en grundlæggende rettighed; der henviser til, at kriminalisering, forsinkelse og nægtelse af adgang til SRSR udgør en form for vold mod kvinder og piger; der henviser til, at disse restriktioner og forbud ikke mindsker antallet af aborter, men blot tvinger folk til at rejse over lange afstande eller til at ty til usikre aborter, hvilket også gør dem sårbare over for strafferetlig efterforskning og retsforfølgelse, og rammer de mennesker, der har de færreste ressourcer og den ringeste adgang til information; der henviser til, at næsten alle dødsfald som følge af usikre aborter forekommer i lande, hvor abort er stærkt begrænset; der henviser til, at det årlige antal dødsfald blandt mødre i USA som følge af usikre aborter anslås at ville stige med 21 %(4) inden for to år efter ikrafttrædelsen af et forbud; der henviser til, at disse dødsfald helt kan forebygges; der henviser til, at forbud mod abort også vil føre til en stigning i antallet af dødsfald i forbindelse med tvungen graviditet;

E.  der henviser til, at graviditets- og fødselskomplikationer er den vigtigste dødsårsag på verdensplan blandt teenagepiger i alderen 15-19 år; der henviser til, at teenagemødre er betydeligt mere tilbøjelige til at afbryde deres studier og blive arbejdsløse, hvilket forværrer fattigdomscyklussen;

F.  der henviser til, at der er stigende bekymring over databeskyttelse, i forbindelse med at dommen i sagen Roe mod Wade er blevet omstødt; der henviser til, at det ved hjælp af apps til sporing af menstruation eller geolokaliseringsværktøjer og søgemaskiner er muligt at indsamle data om personer, der har kontaktet en abortklinik, købt en abortpille eller søgt efter oplysninger; der henviser til, at personer potentielt kan blive registreret for dette, eller de indsamlede oplysninger kan blive brugt mod dem; der henviser til, at de retslige myndigheder i stater, der har forbudt abort eller agter at gøre det, kan anvende digitale data om personer, der søger, udfører eller letter abort;

G.  der henviser til, at trods generelle fremskridt med hensyn til beskyttelse af seksuelle og reproduktive rettigheder i hele verden, herunder i Europa, er tilbageskridt med hensyn til retten til adgang til sikker og lovlig abort et alvorligt problem; der henviser til, at en omstødelse af dommen i sagen Roe mod Wade kunne styrke antiabortbevægelsen i Den Europæiske Union; der henviser til, at Polen er den eneste EU-medlemsstat, der har fjernet en grund til abort fra sin lovgivning, idet den ulovlige forfatningsdomstol den 22. oktober 2020 traf afgørelse om at ophæve polske kvinders veletablerede rettigheder, hvilket indebærer et de facto-forbud mod abort; der henviser til, at abort er forbudt i Malta; der henviser til, at medicinsk abort tidligt i graviditeten ikke er lovlig i Slovakiet og ikke er tilgængelig i Ungarn; der henviser til, at adgangen til abort også udhules i Italien(5); der henviser til, at adgang til abort nægtes i andre EU-medlemsstater, f.eks. for nylig i Kroatien(6);; der henviser til, at det er bydende nødvendigt, at EU og dets medlemsstater forsvarer SRSR og understreger, at kvinders rettigheder er umistelige, og at de ikke kan fjernes eller udvandes; der henviser til, at det er afgørende, at EU og dets medlemsstater fortsætter med at gøre fremskridt med hensyn til at garantere adgang til sikker, lovlig og rettidig abort i overensstemmelse med WHO's anbefalinger og dokumentation;

H.  der henviser til, at kvinder i Europa stadig møder forhindringer, der forhindrer dem i at nyde godt af deres rettigheder og frihedsrettigheder på grund af retlige begrænsninger, som tilsidesætter kvinders rettigheder og unødigt bringer deres liv i fare; der henviser til, at det i en nylig sag blev forbudt Andrea Prudente, en amerikansk turist, at få abort i Malta, skønt hendes liv var i fare; der henviser til, at kvinderettighedsforkæmperen Justyna Wydrzyńska er blevet tiltalt i henhold til Polens drakoniske antiabortlov for at have leveret piller til medicinsk abort til en anden kvinde;

I.  der henviser til, at chartret knæsætter de vigtigste grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder for personer, der bor i EU; der henviser til, at beskyttelsen af sikker og lovlig abort har direkte konsekvenser for den effektive udøvelse af rettighederne i chartret, såsom menneskelig værdighed, personlig selvbestemmelse, lighed og fysisk integritet;

J.  der henviser til, at Parlamentet den 9. juni 2022 vedtog en stærk beslutning med titlen "Globale trusler mod abortrettigheder: højesterets mulige omstødelse af abortrettigheder i USA"; der henviser til, at henstillingerne i denne beslutning fortsat er relevante og bør anvendes(7);

1.  fordømmer på det kraftigste tilbagegangen med hensyn til kvinders rettigheder og SRSR på verdensplan, herunder i USA og i visse EU-medlemsstater; minder om, at SRSR er grundlæggende menneskerettigheder, som bør beskyttes og styrkes og på ingen måde må udvandes eller ophæves; opfordrer regeringerne i de stater, som har vedtaget love og andre foranstaltninger vedrørende forbud mod og begrænsninger af abort til at ophæve dem og sikre, at deres lovgivning er i overensstemmelse med internationalt beskyttede menneskerettigheder for kvinder og med internationale menneskerettighedsstandarder;

2.  foreslår at medtage retten til abort i chartret; mener, at der bør forelægges Rådet et forslag om ændring af chartret om grundlæggende rettigheder, som følger:

Artikel 7 a (ny):""Artikel 7aRet til abortAlle har ret til sikker og lovlig abort";"

3.  gentager i den forbindelse sin beslutning af 9. juni 2022 om opfordring til et konvent om revision af traktaterne; forventer, at Det Europæiske Råd træder sammen med henblik herpå; foreslår at medtage retten til sikker og lovlig abort i chartret under denne proces; opfordrer til at inddrage Europa-Parlamentet i alle faser af processen;

4.  udtrykker sin stærke solidaritet med og støtte til kvinder og piger i USA samt til de personer, der er involveret både i udførelsen af og som fortalere for retten og adgangen til lovlig og sikker abort under sådanne udfordrende omstændigheder; støtter ligeledes opfordringerne til den amerikanske Kongres om at vedtage et lovforslag til beskyttelse af abort på føderalt plan;

5.  er dybt bekymret over, at forbud mod og andre begrænsninger af abort i uforholdsmæssigt høj grad rammer fattige kvinder, især racialiserede kvinder, herunder sorte kvinder, kvinder med latinamerikansk baggrund og kvinder fra oprindelige folk samt kvinder fra landdistrikter, LGBTIQ-personer, kvinder med handicap, teenagere, migrantkvinder, herunder irregulære migranter, og husstande, hvor familieoverhovedet er en enlig mor; understreger, at kvinder, som på grund af økonomiske eller logistiske hindringer ikke har råd til at rejse til klinikker for reproduktiv sundhed i nabostater eller -lande, har større risiko for at gennemgå usikre og livstruende procedurer og for at blive tvunget til at gennemføre deres graviditet mod deres vilje, hvilket er en krænkelse af menneskerettighederne og en form for kønsbaseret vold(8);

6.  opfordrer den amerikanske regering til at sikre databeskyttelse for alle, navnlig dem, der søger, udfører og letter aborter, ved at tillade privat og sikker adgang, standse adfærdssporing, styrke politikker for sletning af data, kryptere data i transit, muliggøre end-to-end-kryptering af meddelelser som standard, forhindre lokalisering og sikre, at brugerne bliver underrettet, når der søges efter deres data(9);

7.  fremhæver den manglende adgang til prævention og de eksisterende udækkede behov(10); understreger, at der bør lægges vægt på at bekæmpe seksuel vold og på omfattende, alderssvarende og evidensbaseret seksual- og samlivsundervisning for alle, en bred vifte af tilgængelige, sikre, prismæssigt overkommelige og, hvor det er relevant, gratis præventionsmetoder og -forsyninger af høj kvalitet og rådgivning om familieplanlægning samt sundhedsydelser; anerkender den rolle, som NGO'er spiller som tjenesteudbydere og som fortalere for SRSR, og opfordrer dem til at fortsætte deres arbejde;

8.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge deres politiske støtte til menneskerettighedsforkæmpere og sundhedstjenesteydere, der arbejder for at fremme SRSR, samt til kvinderettigheds- og civilsamfunds- og græsrodsorganisationer inden for SRSR, som er centrale aktører i kampen for samfund med kønsligestilling og vigtige udbydere af SRSR-tjenester og -information, navnlig dem, der arbejder under udfordrende forhold i Europa; opfordrer indtrængende Kommissionen til at beskytte og støtte disse forsvarere mod enhver form for forfølgelse, de måtte blive udsat for;

9.  er bekymret over en mulig stigning i strømmen af penge til finansiering af grupper verden over, herunder i Europa, som er imod kønsligestilling og muligheden for abort;

10.  opfordrer EU og dets medlemsstater til juridisk at anerkende abort og forsvare respekten for retten til sikker og lovlig abort og til andre aspekter af SRSR; opfordrer endvidere EU til at optræde som fortaler for og gøre anerkendelsen af denne ret til en central prioritet i forhandlinger i internationale institutioner og i andre multilaterale fora såsom Europarådet samt slå til lyd for at medtage den i verdenserklæringen om menneskerettigheder;

11.  fordømmer, at mange kvinder i EU stadig ikke kan få adgang til aborttjenester som følge af de tilbageværende retlige, finansielle, sociale og praktiske begrænsninger i nogle medlemsstater;

12.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at afkriminalisere abort og fjerne og bekæmpe hindringer for sikker og lovlig abort og adgang til SRSR; opfordrer medlemsstaterne til at sikre adgang til sikre, lovlige og gratis aborttjenester, sundhedsydelser og sundhedspleje for gravide kvinder og mødre, frivillig familieplanlægning, prævention, ungdomsvenlige tjenester og til hiv-forebyggelse, ‑behandling, ‑pleje og ‑støtte uden forskelsbehandling;

13.  anbefaler, at der hurtigst muligt arrangeres en delegationsrejse til USA med henblik på at evaluere virkningerne af højesteretsafgørelsen og støtte kvinderettigheds-NGO'er og bevægelser, der er tilhængere af fri abort, i landet; anmoder om, at kommende delegationer fra Europa-Parlamentet, der rejser til Washington, konsekvent tager spørgsmålet om abortrettigheder op og mødes med kvinderettighedsorganisationer;

14.  opfordrer Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Kommissionen og alle EU's medlemsstater til at benytte alle de værktøjer, de har til rådighed, til at styrke deres indsats for at modvirke tilbagerulningen af kvinders rettigheder og SRSR, bl.a. ved at kompensere for eventuel nedgang i det amerikanske økonomiske bidrag til SRSR på globalt plan og ved kraftigt at slå til lyd for og prioritere universel adgang til sikker og lovlig abort og andre former for SRSR i deres eksterne forbindelser;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, USA's præsident og hans regering, den amerikanske Kongres og USA's højesteret.

(1) EUT C 81 af 18.2.2022, s. 43.
(2) Vedtagne tekster, P9_TA(2022)0243.
(3) https://www.gov.ca.gov/2022/06/24/west-coast-states-launch-new-multi-state-commitment-to-reproductive-freedom-standing-united-on-protecting-abortion-access/
(4) https://ncpolicywatch.com/2022/05/05/study-shows-an-abortion-ban-may-lead-to-a-21-increase-in-pregnancy-related-deaths/
(5) https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680687bdc; http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/608853/IPOL_BRI(2018)608853_EN.pdf
(6) https://www.roda.hr/en/news/support-for-accessible-safe-and-legal-termination-of-pregnancy-in-croatia.html
(7) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0243_DA.html
(8) https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/SexualHealth/INFO_Abortion_WEB.pdf
(9) https://www.eff.org/deeplinks/2022/06/effs-statement-dobbs-abortion-ruling
(10) UNFPA's rapport om udviklingen i verdens befolkning, "Seeing the Unseen: The case for action in the neglected crisis of unintended pregnancy", den 30. marts 2022.

Seneste opdatering: 30. november 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik