Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0310(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0325/2021

Indgivne tekster :

A9-0325/2021

Forhandlinger :

PV 13/09/2022 - 9
CRE 13/09/2022 - 9

Afstemninger :

PV 25/11/2021 - 8
PV 14/09/2022 - 8.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2022)0316

Vedtagne tekster
PDF 124kWORD 51k
Onsdag den 14. september 2022 - Strasbourg
Passende mindstelønninger i Den Europæiske Union ***I
P9_TA(2022)0316A9-0325/2021
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. september 2022 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om passende mindstelønninger i Den Europæiske Union (COM(2020)0682 – C9-0337/2020 – 2020/0310(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0682),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 153, stk. 2, sammenholdt med artikel 153, stk. 1, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0337/2020),

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det danske Folketing, det maltesiske Repræsentanternes Hus og den svenske Riksdag, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 25. marts 2021fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til udtalelse af 19. marts 2021fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 15. juni 2022 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 40,

–  der henviser til udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A9-0325/2021),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 220 af 9.6.2021, s. 106.
(2) EUT C 175 af 7.5.2021, s. 89.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. september 2022 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/... om passende mindstelønninger i Den Europæiske Union
P9_TC1-COD(2020)0310

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2022/2041.)

Seneste opdatering: 18. januar 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik