Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2022/2825(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B9-0388/2022

Forhandlinger :

PV 14/09/2022 - 15.1
CRE 14/09/2022 - 15.1

Afstemninger :

PV 15/09/2022 - 11.1

Vedtagne tekster :

P9_TA(2022)0320

Vedtagne tekster
PDF 135kWORD 50k
Torsdag den 15. september 2022 - Strasbourg
Menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med tvangsdeportationen af ukrainske civile til og tvangsadoptionen af ukrainske børn i Rusland
P9_TA(2022)0320RC-B9-0388/2022

Europa-Parlamentets beslutning af 15. september 2022 om menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med tvangsdeportationen af ukrainske civile til og tvangsadoptionen af ukrainske børn i Rusland (2022/2825(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Ukraine og Rusland, navnlig beslutninger af 7. april(1), 5. maj(2) og 19. maj(3) 2022,

–  der henviser til FN-pagten,

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til Haagerkonventionerne,

–  der henviser til Genèvekonventionerne og tillægsprotokollerne hertil,

–  der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol (ICC),

–  der henviser til den internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding,

–  der henviser til FN-konventionen af 20. november 1989 om barnets rettigheder og tillægsprotokollerne hertil,

–  der henviser til konventionen om forebyggelse af og straf for folkedrab,

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 30. maj 2022 om Ukraine,

–  der henviser til rapporter af 13. april 2022 og af 14. juli 2022 fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) om krænkelser af den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning og om krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, der er begået i Ukraine,

–  der henviser til rapporterne fra det ukrainske parlaments menneskerettighedskommissær,

–  der henviser til drøftelserne i FN's Sikkerhedsråd den 7. september 2022 om tvangsfordrivelse og tvangsdeportation af ukrainske borgere samt tvangsadoptioner af ukrainske børn i Rusland,

–  der henviser til rapport af 1. september 2022 fra Human Rights Watch med titlen ""We Had No Choice": "Filtration" and the Crime of Forcibly Transferring Ukrainian Civilians to Russia",

–  der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

A.  der henviser til, at Den Russiske Føderation den 24. februar 2022 på ny iværksatte en ulovlig, uprovokeret og uberettiget angrebskrig mod Ukraine; der henviser til, at Rusland har begået massive og alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og krigsforbrydelser siden begyndelsen af landets omfattende invasion af Ukraine, herunder massedrab på civile og krigsfanger, tortur, seksuel vold, tvungne forsvindinger, tvangsdeportation, plyndring og hindring af evakuering og af humanitære konvojer, som alle er forbudt i henhold til folkeretten og skal retsforfølges;

B.  der henviser til, at det ukrainske parlaments menneskerettighedskommissær (ombudsmanden) anslår, at over én million ukrainere siden den 24. februar 2022 er blevet tvangsdeporteret til Den Russiske Føderation, ofte så langt som til den østlige del af Rusland; der henviser til, at forskellige kilder har angivet, at disse tal er en undervurdering, idet de højeste skøn ligger på 2,5 millioner, og at tallene konstant stiger; der henviser til, at der kan drages stærke historiske paralleller mellem tvangsdeportationerne fra Ukraine, som lettes af de såkaldte "filtreringslejre", og Sovjetunionens tvungne massedeportationer og Gulag-koncentrationslejrene; der henviser til, at tvangsforflyttelse er en krigsforbrydelse og en potentiel forbrydelse mod menneskeheden;

C.  der henviser til, at internationale organisationer som OSCE og FN har konstateret, at den omfattende tvangsdeportation af ukrainske civile til Den Russiske Føderation er en af de alvorligste krænkelser af den humanitære folkeret, som Den Russiske Føderation har begået i sin angrebskrig mod Ukraine;

D.  der henviser til, at FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR) har bekræftet, at der findes en såkaldt "filtrering", som indebærer en omfattende, obligatorisk, skrap og urimelig sikkerhedsscreening, der har resulteret i talrige krænkelser af de ukrainske borgeres menneskerettigheder; der henviser til, at ukrainske civile reelt blev interneret, mens de ventede på at gennemgå denne proces, der havde en varierende varighed på mellem nogle få timer og næsten en måned; der henviser til, at ukrainske borgere under "filtreringen" udsættes for detaljerede forhør, legemsbesigtigelse, undertiden med tvungen nøgenhed, og tortur; der henviser til, at ukrainske kvinder og piger under sådanne omstændigheder risikerer seksuel udnyttelse;

E.  der henviser til, at "filtreringsprocessen" er systematisk og udgør en omfattende ulovlig dataindsamling, som giver de russiske myndigheder enorme mængder personoplysninger om ukrainske civile, herunder også deres biometriske data; der henviser til, at dette er en klar krænkelse af retten til privatlivets fred og kan bringe dem, som udsættes herfor, i fare for at blive valgt som mål i fremtiden;

F.  der henviser til, at de russiske myndigheder under denne proces ofte konfiskerer ukrainske pas og tvinger ukrainere til at underskrive aftaler om at blive i Rusland og hæmmer dermed deres mulighed for at vende hjem i et åbenbart forsøg på at ændre Ukraines demografiske sammensætning; der henviser til, at Rusland ud over tvangsdeportationer og ‑adoptioner i forbindelse med sit geopolitiske koncept "Russkij mir" ("den russiske verden") i de besatte områder i Ukraine gennemfører en fremskyndet russificering;

G.  der henviser til, at de ukrainske borgere, som "dumper" "filtreringsprocessen", tilbageholdes og overføres til russiske detentionscentre og fangelejre og risikerer alvorlige skader, bl.a. tortur og mishandling, eller bortføres med magt; der henviser til, at OHCHR har udarbejdet troværdige rapporter om, at børn er blevet adskilt fra deres familier, når den ledsagende voksne ikke bestod "filtreringsprocessen";

H.  der henviser til, at børn, som flygter fra krigen, navnlig uledsagede børn, er i øget risiko for vold, misbrug og udnyttelse og for at forsvinde og blive ofre for menneskehandel, navnlig når de bevæger sig på tværs af grænserne, og at især piger er i risiko for kønsbaseret vold;

I.  der henviser til, at den ukrainske ombudsmand den 3. september 2022 hævdede, at over 200 000 børn allerede var blevet bortført med magt til Den Russiske Føderation med det formål at bortadoptere dem til russiske familier, og kunne bekræfte omstændighederne ved tvangsdeportationen af 7 000 ukrainske børn; der henviser til, at de russiske myndigheder bevidst adskiller ukrainske børn fra deres forældre og bortfører andre fra børnehjem, andre børneinstitutioner og hospitaler, inden de frigiver dem til adoption i Rusland; der henviser til, at denne foranstaltning fra Den Russiske Føderations side er systematisk og omfattende og bl.a. omfatter ødelæggelse af de deporterede personers personlige optegnelser;

J.  der henviser til, at Ukraine har oprettet portalen "krigsbørn" for at give forældre til forsvundne, fordrevne og deporterede børn mulighed for at dele alle tilgængelige oplysninger;

K.  der henviser til, at børns afrejse eller genforening med deres værger udgør en utroligt kompleks procedure, når børnene allerede befinder sig i de russiskbesatte områder eller i Rusland selv; der henviser til, at de manglende formelle procedurer for ukrainske børns tilbagesendelse til Ukraine eller for deres genforening med deres værger og omsorgspersoner er årsag til, at ansvaret for denne procedure i vid udstrækning ender hos enkeltpersoner med støtte fra lokale frivillige, NGO'er og bagdørsforhandlinger;

L.  der henviser til, at præsident Vladimir Putin den 25. og 30. maj 2022 undertegnede dekreter om forenkling af proceduren for tildeling af russisk statsborgerskab til ukrainske statsborgere, herunder børn uden forældreomsorg, og for russiske familiers adoption af ukrainske børn, hvilket yderligere komplicerer deres tilbagevenden til Ukraine og letter processen med tvungen assimilering af ukrainske børn; der henviser til, at hundredvis af ukrainske børn siden har fået russisk statsborgerskab og er blevet sendt til nye forældre i forskellige regioner i Rusland;

M.  der henviser til, at folkeretten utvetydigt forbyder deportation inden for et besat område eller fra et besat område til besættelsesmagtens område, hvilket udgør en alvorlig overtrædelse af Genèvekonventionerne og en krigsforbrydelse i henhold til Romstatutten for ICC; der henviser til, at folkeretten og folkeretlig praksis forbyder adoption under eller umiddelbart efter nødsituationer; der henviser til, at Ukraine vedtog et moratorium for internationale adoptioner tidligt i krigen; der henviser til, at FN's konvention om barnets rettigheder og den fjerde Genèvekonvention forbyder besættelsesmagter at ændre børns personlige status, herunder deres nationalitet;

N.  der henviser til, at tvangsforflyttelse af en gruppes børn til en anden gruppe med den hensigt helt eller delvis at ødelægge en national, etnologisk, racemæssig eller religiøs gruppe udgør folkedrab i henhold til artikel II i FN's konvention om forebyggelse af og straf for folkedrab;

O.  der henviser til, at ældre, personer med handicap og andre sårbare grupper synes at være i særlig risiko for at blive fanget i russiskbesatte områder eller i Rusland, eftersom de ofte anbringes mod deres vilje i faciliteter såsom plejehjem, der ligger i Rusland eller russiskbesatte områder; der henviser til, at disse faciliteter er lukkede institutioner, og anbringelsen af sårbare personer i disse faciliteter grundlæggende undergraver deres ret til fri bevægelighed;

P.  der henviser til, at ukrainske statsborgere, der befinder sig i Rusland eller i russisk besatte områder, står over for betydelige vanskeligheder såsom mangel på subsistensmidler, manglende evne til at veksle ukrainske hryvnia eller hæve midler fra bankkort, mangel på tøj og hygiejneartikler og uden mulighed for at kontakte slægtninge; der henviser til, at ukrainske civile tvangsflyttes til økonomisk belastede eller isolerede områder i Rusland, ofte i Sibirien, uden mulighed for at vende tilbage; der henviser til, at dem, der forsøger at forlade Rusland, ofte oplever vanskeligheder med at krydse grænsen fra Rusland, fordi de mangler passende identifikationsdokumenter, som de efterlod i Ukraine, da de flygtede fra krigen, eller som de har fået dem konfiskeret af de russiske myndigheder;

Q.  der henviser til, at en forvrænget fortælling om Anden Verdenskrig ligger til grund for Kremls propaganda, der retfærdiggør Ruslands angrebskrig mod Ukraine i dag;

1.  fordømmer i de kraftigste vendinger Den Russiske Føderations angrebskrig mod Ukraine samt Belarus' aktive involvering i denne krig og kræver, at Rusland øjeblikkeligt indstiller alle militære aktiviteter i Ukraine og betingelsesløst trækker alle styrker og militært udstyr tilbage fra hele Ukraines internationalt anerkendte territorium; udtrykker sin udelte solidaritet med det ukrainske folk, støtter fuldt ud Ukraines uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet inden for landets internationalt anerkendte grænser og understreger, at denne krig udgør en alvorlig krænkelse af folkeretten;

2.  fordømmer på det kraftigste de rapporterede grusomheder, der er begået af de russiske væbnede styrker, deres håndlangere og forskellige besættelsesmyndigheder, navnlig den tvungne deportation af ukrainske civile, herunder børn, til Rusland, samt Ruslands afskyelige praksis i de såkaldte "filtreringslejre", hvor familier adskilles, og dem, der anses for "upålidelige", forsvinder;

3.  opfordrer Rusland til fuldt ud at overholde sine forpligtelser i henhold til folkeretten og øjeblikkeligt indstille den tvungne deportation og tvangsforflyttelse af ukrainske civile til Rusland og de besatte russiske områder, alle tvangsforflyttelser af børn til de russiskbesatte områder og Den Russiske Føderation samt alle internationale adoptioner af børn overført fra hele Ukraines internationalt anerkendte område; opfordrer Rusland til at ophæve al lovgivning, der letter adoption af ukrainske børn;

4.  understreger behovet for, at internationale og europæiske organisationer, herunder Den Internationale Røde Kors Komité, De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge, Den Internationale Organisation for Migration og OHCHR, har uhindret adgang til at besøge "filtreringslejrene" og andre steder, hvor ukrainske statsborgere befinder sig efter deres overførsel til Rusland og de russiskbesatte områder, til at overvåge disse faciliteter og til at bistå både de ukrainske statsborgere, der ønsker at vende tilbage til Ukraines område, med at gøre dette, og de ukrainske statsborgere, der ønsker at rejse til et tredjeland for at søge asyl og ansøge om flygtningestatus og/eller familiesammenføring uden at rejse gennem Ukraine;

5.  kræver, at Den Russiske Føderation straks giver oplysninger om navne, opholdssteder og helbredstilstand for alle ukrainere, der tilbageholdes eller deporteres, og tillader og muliggør sikker tilbagesendelse af alle ukrainske civile, herunder børn, navnlig dem, der er blevet tvangsdeporteret til Den Russiske Føderations område eller til de ukrainske områder, der i øjeblikket er besat af Den Russiske Føderation, ved at etablere sikre kommunikations- og rejsekanaler;

6.  opfordrer alle stater og internationale organisationer til at presse Rusland til at overholde forbuddet mod tvangsforflyttelser, herunder mod at tvinge civile til at evakuere til uønskede destinationer, og til at lette sikker passage for civile til en destination efter eget valg, navnlig for sårbare grupper;

7.  kræver, at Rusland fuldt ud overholder sine forpligtelser og indstiller systematiske "filtreringsoperationer", indstiller alle igangværende processer til indsamling og opbevaring af biometriske data, sletter ulovligt indsamlede data og sikrer, at civile sikkert og under internationalt tilsyn kan tage til de ukrainsk kontrollerede områder, hvis de ønsker det; opfordrer Rusland til at opgive ethvert forsøg på russificering og på at fratage ukrainere deres nationale identitet;

8.  understreger, at børn, der adskilles fra deres forældre under krig eller en humanitær nødsituation, ikke kan anses for at være forældreløse, og at de skal have lov til og mulighed for hurtigt at vende tilbage til og blive genforenet med deres forældre eller værger;

9.  opfordrer indtrængende Den Russiske Føderations myndigheder til straks at give internationale organisationer som OHCHR og UNICEF adgang til alle ukrainske børn, som er blevet tvangsdeporteret til de russiskbesatte områder og Rusland; opfordrer de russiske myndigheder til at sikre ukrainske børns sikkerhed og velbefindende, mens de befinder sig i Rusland og i de russiskbesatte områder, og til at beskytte dem mod de farer, der er forbundet med krigen og dens konsekvenser;

10.  opfordrer til, at der øjeblikkeligt udarbejdes en EU-børnebeskyttelsespakke for at beskytte og bistå børn og unge, der flygter fra krigen i Ukraine, hvilket ville indebære sikker passage, beskyttelse mod vold, misbrug, udnyttelse og menneskehandel samt nødhjælp, bestræbelser på at genforene familier og langsigtet rehabiliteringsstøtte;

11.  opfordrer næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og medlemsstaterne til at gøre en indsats for at lette de vanskelige forhold for sårbare grupper, herunder børn, ældre og personer med handicap, i EU's offentlige erklæringer om tvangsforflyttelser og til at støtte aktivister og NGO'er på stedet, som forsøger at tage sig af dem og lette deres sikre tilbagevenden;

12.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at samarbejde med de ukrainske myndigheder, internationale organisationer og civilsamfundet med henblik på at etablere mekanismer til at dokumentere de faktiske omstændigheder i forbindelse med tvangsoverførsler (antal personer og deres identitet, herunder børn, opholdssted for personer, der ikke har bestået "filtreringsprocessen", betingelserne for deres ophold i Rusland osv.), blandt andet for at fastslå, hvor de befinder sig, hjemsende navnlig forsvundne børn og bistå med familiesammenføring og opsporing; understreger behovet for at indsamle oplysninger, såsom navnene på personer, der er forsvundet under "filtreringsprocessen", deres tvungne indespærring eller deres overførsel til Rusland;

13.  opfordrer medlemsstaterne til via deres diplomatiske missioner i Rusland at støtte udstedelsen af midlertidige rejsedokumenter, der gør det muligt for ukrainske statsborgere, der er fanget i Rusland uden deres identitets- eller rejsedokumenter, at forlade landet, hvis de ønsker det, og om nødvendigt yde midlertidig husly i EU;

14.  fordømmer på det kraftigste de russiske præsidentielle dekreter af 25. maj og 30. maj 2022;

15.  opfordrer indtrængende Rusland til at opgive sin politik med masseudstedelse af pas og give ukrainere mulighed for at beholde deres originale identifikationsdokumenter;

16.  insisterer på, at gerningsmændene til krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden og muligt folkedrab eller forbrydelser med henblik på folkedrab, samt de ansvarlige regeringsembedsmænd og militære ledere skal drages til ansvar; bemærker, at tvangsflytning og -deportation af ukrainske børn, herunder børn fra institutioner, til Den Russiske Føderation og de russiskbesatte områder og deres tvungne adoption i russiske familier er i strid med ukrainsk og international ret, navnlig artikel II i FN's konvention om forebyggelse af og straf for folkedrab; opfordrer i denne forbindelse medlemsstaterne til at støtte de ukrainske og internationale myndigheders bestræbelser på at indsamle, dokumentere og sikre beviser for de menneskerettighedskrænkelser, der er begået i forbindelse med den russiske krig mod Ukraine;

17.  opfordrer Ukraines regering til at ratificere Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol for at lette retsforfølgningen af krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, herunder tvangsdeportationer, og opfordrer alle europæiske lande til at undertegne eller ratificere FN's internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding;

18.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte alle legitime internationale og nationale processer, herunder i henhold til princippet om universel jurisdiktion, og til at efterforske påståede forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser med henblik på at drage alle gerningsmænd til ansvar for en domstol, herunder sager om tvangsforflyttelser, tvungne adoptioner og tvungne forsvindinger; glæder sig meget over Den Internationale Straffedomstols igangværende efterforskning i denne henseende;

19.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at yde politisk, juridisk, teknisk, finansiel og enhver anden form for støtte, der er nødvendig for at oprette en særlig domstol, der behandler Den Russiske Føderations aggressionsforbrydelser mod Ukraine;

20.  glæder sig over Rådets hurtige vedtagelse af sanktioner og opfordrer til fortsat sammenhold mellem EU-institutionerne og -medlemsstaterne over for Ruslands aggression mod Ukraine samt til en høj grad af koordinering blandt G7-landene; opfordrer alle partnere, navnlig EU-kandidatlande og potentielle kandidatlande, til at slutte op om sanktionspakkerne; opfordrer til, at listen over personer, der er omfattet af sanktionerne, udvides til navnlig at omfatte alle enheder og personer, der er identificeret som ansvarlige for forberedelsen og tilrettelæggelsen af tvungne deportationer og tvungne adoptioner eller for driften af de såkaldte "filtreringslejre";

21.  bemærker stærke historiske paralleller mellem Ruslands forbrydelser i Ukraine og de sovjetiske forbrydelser i de områder, der var besat af Sovjetunionen ; anerkender de sovjetiske massedeportationer, som det sovjetiske kommunistiske regime beordrede, planlagde og udførte, og hele Gulag-systemet som forbrydelser mod menneskeheden; understreger betydningen af historiebevidsthed, historisk forskning og uddannelse om den totalitære fortid med henblik på at styrke samfundsbevidstheden og opbygge modstandsdygtighed over for desinformation; opfordrer til en grundig historisk og juridisk evaluering og en gennemsigtig offentlig debat om sovjetiske forbrydelser, vigtigst af alt i Rusland, for at gøre det umuligt at gentage lignende forbrydelser i fremtiden;

22.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder, FN's Højkommissariat for Flygtninge, Den Internationale Organisation for Migration, Den Internationale Røde Kors Komité, Den Internationale Straffedomstol, De Forenede Nationers Børnefond, Ukraines præsident, regering og parlament, de belarusiske myndigheder og Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament.

(1) Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2022 om EU's beskyttelse af børn og unge, der flygter på grund af krigen i Ukraine (vedtagne tekster, P9_TA(2022)0120).
(2) Europa-Parlamentets beslutning af 5. maj 2022 om konsekvenserne af krigen mod Ukraine for kvinder (vedtagne tekster, P9_TA(2022)0206).
(3) Europa-Parlamentets beslutning af 19. maj 2022 om kampen mod straffrihed for krigsforbrydelser i Ukraine (vedtagne tekster, P9_TA(2022)0218).

Seneste opdatering: 18. januar 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik