Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2022/2825(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0388/2022

Rozpravy :

PV 14/09/2022 - 15.1
CRE 14/09/2022 - 15.1

Hlasovanie :

PV 15/09/2022 - 11.1

Prijaté texty :

P9_TA(2022)0320

Prijaté texty
PDF 143kWORD 49k
Štvrtok, 15. septembra 2022 - Štrasburg
Porušovanie ľudských práv v súvislosti s nútenou deportáciou ukrajinských civilistov do Ruska a núteným osvojením ukrajinských detí v Rusku
P9_TA(2022)0320RC-B9-0388/2022

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2022 o porušovaní ľudských práv v súvislosti s nútenou deportáciou ukrajinských civilistov do Ruska a núteným osvojením ukrajinských detí v Rusku (2022/2825(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Ukrajine a Rusku, najmä na uznesenia zo 7. apríla 2022(1), 5. mája 2022(2) a 19. mája 2022(3),

–  so zreteľom na Chartu OSN,

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na Haagske dohovory,

–  so zreteľom na Ženevské dohovory a ich dodatkové protokoly,

–  so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (MTS),

–  so zreteľom na Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z 20. novembra 1989 a na dodatkové protokoly k nemu,

–  so zreteľom na Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídia,

–  so zreteľom na závery Európskej rady o Ukrajine z 30. mája 2022,

–  so zreteľom na správu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (ďalej len „OBSE“) o porušovaní medzinárodného humanitárneho práva a práva v oblasti ľudských práv, vojnových zločinoch a zločinoch proti ľudskosti spáchaných na Ukrajine z 13. apríla 2022 a 14. júla 2022,

–  so zreteľom na správy komisára ukrajinského parlamentu pre ľudské práva,

–  so zreteľom na diskusiu v Bezpečnostnej rade OSN zo 7. septembra 2022 o nútenom vysídľovaní a deportáciách ukrajinských občanov, ako aj o nútených osvojeniach ukrajinských detí v Rusku,

–  so zreteľom na správu organizácie Human Rights Watch s názvom „We Had No Choice: Filtration a Crime of Forcibly Transferring Ukrainian Civilians to Russia“ (Nemali sme inú možnosť: filtrácia, Zločin násilného presunu ukrajinských občanov do Ruska) z 1. septembra 2022,

–  so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Ruská federácia začala 24. februára 2022 nevyprovokovanú, neoprávnenú a nezákonnú útočnú vojnu proti Ukrajine; keďže Rusko sa od začiatku celoplošnej invázie na Ukrajinu dopúšťa rozsiahleho a závažného porušovania ľudských práv a vojnových zločinov vrátane masového zabíjania civilistov a vojnových väzňov, mučenia, sexuálneho násilia, nedobrovoľných zmiznutí, nútenej deportácie, plienenia a bránenia evakuácii a humanitárnym konvojom, čo sú všetko činy zakázané podľa medzinárodného práva, ktoré musia byť stíhané;

B.  keďže komisár ukrajinského parlamentu pre ľudské práva (ombudsman) odhaduje, že od 24. februára 2022 bolo do Ruskej federácie násilne deportovaných viac ako milión Ukrajincov, a to často až na ďaleký východ Ruska; keďže z rôznych zdrojov vyplýva, že tieto čísla sú podhodnotené, pričom podľa najvyšších odhadov je ich až 2,5 milióna, a že tieto údaje sa neustále zvyšujú; keďže nútené deportácie z Ukrajiny cez tzv. filtračné tábory vykazujú silnú historickú paralelu s nútenými masovými sovietskymi deportáciami a koncentračnými tábormi (gulagmi); keďže nútený presun je vojnový zločin a potenciálny zločin proti ľudskosti;

C.  keďže medzinárodné organizácie, ako sú OBSE a OSN, označili rozsiahle nútené deportácie ukrajinských civilistov do Ruskej federácie za jedno z najzávažnejších porušení medzinárodného humanitárneho práva, ktorého sa dopustila Ruská federácia vo svojej agresii voči Ukrajine;

D.  keďže Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) overil existenciu postupu tzv. filtrácie, ktorá zahŕňa široké, povinné, represívne a nezákonné bezpečnostné preverovanie, ktoré viedlo k mnohým porušeniam ľudských práv ukrajinských občanov; keďže ukrajinskí civilisti sú fakticky internovaní, keď čakajú na tento postup, ktorého trvanie sa pohybuje od niekoľkých hodín až po takmer mesiac; keďže počas filtrácie sú ukrajinskí občania podrobovaní podrobnému vypočúvaniu, telesným prehliadkam, ktoré niekedy zahŕňajú nútené vyzliekanie a mučenie; keďže za takýchto okolností sú ukrajinské ženy a dievčatá vystavené riziku sexuálneho vykorisťovania;

E.  keďže postup filtrácie je systematický a predstavuje hromadný nezákonný zber údajov, ktorý ruským orgánom poskytuje obrovské množstvo osobných údajov o ukrajinských civilistoch vrátane ich biometrických údajov; keďže ide o jasné porušenie práva na súkromie a mohlo by viesť k riziku, že v budúcnosti budú dotknuté osoby terčom útokov;

F.  keďže počas tohto procesu ruské orgány často konfiškujú ukrajinské pasy a nútia Ukrajincov k podpísaniu dohôd o pobyte v Rusku, čo im bráni v možnosti návratu domov, pričom ide o zjavné úsilie o zmenu demografického zloženia Ukrajiny; keďže Rusko vo svojej geopolitickej koncepcii „Russkij mir“ („ruský svet“) na okupovaných územiach Ukrajiny okrem nútených deportácií a osvojení vedie zrýchlenú „rusifikáciu“;

G.  keďže ukrajinskí občania, ktorí neprešli postupom filtrácie, sú zadržiavaní a presunutí do ruských detenčných centier a trestných kolónií a sú vystavení riziku vážnej ujmy vrátane mučenia a zlého zaobchádzania, alebo sú nútene zmiznutí; keďže Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva zdokumentoval dôveryhodné správy o odlúčení detí od rodín, keď sprevádzajúca dospelá osoba neprešla postupom filtrácie;

H.  keďže deti, ktoré utekajú pred vojnou, najmä keď sú bez sprievodu, sú vystavené zvýšenému riziku násilia, zneužívania a vykorisťovania, stávajú sa nezvestnými a obeťami obchodovania s ľuďmi, a to predovšetkým keď prechádzajú cez hranice, pričom najmä dievčatám hrozí rodovo motivované násilie;

I.  keďže ukrajinský ombudsman 3. septembra 2022 uviedol, že viac ako 200 000 detí už bolo násilne presunutých do Ruskej federácie s cieľom sprístupniť ich ruským rodinám na osvojenie, a boli overené okolnosti nútenej deportácie 7 000 ukrajinských detí; keďže ruské orgány zámerne oddeľujú ukrajinské deti od rodičov a ďalšie unášajú zo sirotincov, iných detských ústavov a nemocníc predtým, ako ich v Rusku následne pripravia na osvojenie; keďže táto činnosť Ruskej federácie je systematická a rozsiahla a okrem iných priestupkov zahŕňa zničenie osobných záznamov deportovaných osôb;

J.  keďže Ukrajina zriadila portál „Deti vojny“ s cieľom umožniť rodičom stratených, vysídlených a deportovaných detí vymieňať si všetky dostupné údaje;

K.  keďže keď sa deti nachádzajú na územiach okupovaných Ruskom alebo v samotnom Rusku, proces odchodu alebo zlúčenia s opatrovníkmi je nesmierne zložitý; keďže bez zavedených formálnych postupov na návrat ukrajinských detí na Ukrajinu alebo na ich zlúčenie s ich opatrovníkmi a opatrovateľmi je celý postup vo veľkej miere na pleciach jednotlivcov s podporou miestnych dobrovoľníkov, mimovládnych organizácií a neoficiálnych rokovaní;

L.  keďže prezident Vladimír Putin 25. a 30. mája 2022 podpísal dekréty, ktorými sa zjednodušuje postup udeľovania ruského občianstva ukrajinským občanom vrátane detí bez rodičovskej starostlivosti a osvojenia ukrajinských detí ruskými rodinami, čím sa ešte viac komplikuje ich návrat na Ukrajinu a uľahčuje proces nútenej asimilácie ukrajinských detí; keďže stovky ukrajinských detí odvtedy dostali ruské občianstvo a boli vyslané novým rodičom v rôznych regiónoch Ruska;

M.  keďže medzinárodné právo jednoznačne zakazuje deportáciu na okupovanom území alebo z okupovaného územia na územie okupačnej mocnosti, čo predstavuje závažné porušenie ženevských dohovorov a vojnový zločin podľa Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu; keďže medzinárodné právo a prax zakazujú osvojenie dieťaťa počas núdzových situácií alebo bezprostredne po nich; keďže Ukrajina prijala moratórium na medzištátne osvojenia detí na začiatku vojny; keďže Dohovor OSN o právach dieťaťa a štvrtý Ženevský dohovor zakazujú okupačným mocnostiam meniť osobné postavenie detí vrátane ich štátnej príslušnosti;

N.  keďže podľa článku II Dohovoru OSN o zabránení a trestaní zločinu genocídia predstavuje násilný presun detí skupiny do inej skupiny s úmyslom úplne alebo čiastočne zničiť národnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu genocídu;

O.  keďže starším ľuďom, osobám so zdravotným postihnutím a iným zraniteľným skupinám zjavne hrozí mimoriadne riziko uviaznutia v oblastiach okupovaných Ruskom alebo v Rusku, keďže sú často proti svojej vôli umiestňovaní v zariadeniach opatrovateľskej starostlivosti nachádzajúcich sa v Rusku alebo v oblastiach okupovaných Ruskom; keďže tieto zariadenia sú uzatvorené inštitúcie a umiestnenie zraniteľných osôb do nich zásadne oslabuje ich právo na slobodu pohybu;

P.  keďže ukrajinskí občania v Rusku a na územiach okupovaných Ruskom čelia značným ťažkostiam, ako je nedostatok prostriedkov na živobytie, nemožnosť vymeniť si ukrajinské hrivny alebo vybrať finančné prostriedky pomocou bankových kariet, chýbajúce oblečenie a hygienické potreby a nemožnosť kontaktovať príbuzných; keďže ukrajinskí civilisti sú násilne premiestňovaní do hospodársky znevýhodnených alebo izolovaných oblastí v Rusku, často na Sibíri a nemajú žiadne prostriedky na návrat; keďže osoby, ktoré sa snažia opustiť Rusko, často čelia ťažkostiam pri prechode z Ruska, pretože im chýbajú potrebné identifikačné doklady, ktoré nechali na Ukrajine, keď utekali pred vojnou, alebo im ich ruské orgány skonfiškovali;

Q.  keďže skreslený príbeh druhej svetovej vojny je základom kremeľskej propagandy odôvodňujúcej agresívnu vojnu, ktorú Rusko v súčasnosti vedie proti Ukrajine;

1.  čo najdôraznejšie odsudzuje útočnú vojnu Ruskej federácie proti Ukrajine, ako aj aktívne zapojenie Bieloruska do nej a žiada, aby Rusko okamžite ukončilo všetky vojenské akcie na Ukrajine a bezpodmienečne stiahlo všetky vojská a vojenské vybavenie z celého medzinárodne uznaného územia Ukrajiny; vyjadruje bezvýhradnú solidaritu s ukrajinským ľudom, plne podporuje nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc a zdôrazňuje, že táto vojna predstavuje vážne porušenie medzinárodného práva;

2.  dôrazne odsudzuje hlásené zverstvá páchané ruskými ozbrojenými silami, ich blízkymi spojencami a rôznymi okupačnými orgánmi, najmä násilné deportácie ukrajinských civilistov vrátane detí do Ruska, ako aj tvrdé praktiky Ruska v tzv. filtračných táboroch, v ktorých sú rodiny rozdeľované a osoby, ktoré sa považujú za „nespoľahlivé“, zmiznú;

3.  vyzýva Rusko, aby v plnej miere dodržiavalo svoje záväzky podľa medzinárodného práva a okamžite zastavilo nútené deportácie a nútené presuny ukrajinských civilistov do Ruska a území okupovaných Ruskom, všetky nútené presuny detí na ruskom okupované územia a do Ruskej federácie, ako aj akékoľvek medzištátne osvojenia detí presunutých z celého medzinárodne uznaného územia Ukrajiny; vyzýva Rusko, aby zrušilo všetky právne predpisy uľahčujúce osvojenie ukrajinských detí;

4.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby medzinárodné a európske organizácie vrátane Medzinárodného výboru Červeného kríža, Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov, Medzinárodnej organizácie pre migráciu a Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva mali neobmedzený prístup do filtračných táborov a iných miest, kde sa nachádzajú ukrajinskí občania po ich presune do Ruska a na územia okupované Ruskom, aby monitorovali tieto zariadenia a pomáhali tým ukrajinským občanom, ktorí sa chcú vrátiť na územie Ukrajiny, vrátiť sa, ako aj tým ukrajinským občanom, ktorí chcú odísť do tretej krajiny, požiadať o azyl a o štatút utečenca a/alebo o zlúčenie rodiny bez toho, aby prešli cez Ukrajinu;

5.  žiada Ruskú federáciu, aby bezodkladne poskytla informácie o menách, mieste pobytu a podmienkach pobytu všetkých zadržiavaných alebo deportovaných Ukrajincov a umožnila bezpečný návrat všetkých ukrajinských civilistov vrátane detí, najmä tých, ktorí boli násilne deportovaní na územie Ruskej federácie alebo na ukrajinské územia, ktoré v súčasnosti okupuje Ruská federácia, vytvorením bezpečných komunikačných kanálov a ciest;

6.  vyzýva všetky štáty a medzinárodné organizácie, aby naliehali na Rusko, aby dodržiavalo zákaz nútených presunov vrátane nútenia civilistov, aby sa evakuovali do neželaných destinácií, a aby uľahčili bezpečný prechod civilistov do destinácie podľa vlastného výberu, najmä pre zraniteľné skupiny;

7.  žiada, aby Rusko v plnej miere dodržiavalo svoje záväzky a zastavilo systematické filtračné operácie, všetky prebiehajúce postupy zberu a uchovávania biometrických údajov, vymazalo nezákonne zozbierané údaje a zabezpečilo, aby civilisti mohli bezpečne a pod medzinárodným dohľadom odísť na územie kontrolované Ukrajinou, ak sa tak rozhodnú; vyzýva Rusko, aby upustilo od akýchkoľvek pokusov o „rusifikáciu“ a o zbavenie Ukrajincov ich národnej identity;

8.  zdôrazňuje, že deti odlúčené od svojich rodičov počas vojny alebo humanitárnej núdzovej situácie nemožno považovať za siroty a musí sa im povoliť a umožniť rýchlo sa vrátiť a zlúčiť sa so svojimi rodičmi alebo zákonnými opatrovníkmi;

9.  naliehavo vyzýva orgány Ruskej federácie, aby okamžite poskytli medzinárodným organizáciám, ako sú OHCHR a UNICEF, prístup ku všetkým ukrajinským deťom, ktoré boli násilne deportované na územia okupované Ruskom a do Ruska; vyzýva ruské orgány, aby zaistili bezpečnosť a dobré podmienky ukrajinským deťom počas ich pobytu v Rusku a na územiach okupovaných Ruskom a aby ich chránili pred nebezpečenstvami vyplývajúcimi z vojny a jej dôsledkov;

10.  vyzýva na okamžité vytvorenie balíka EÚ na ochranu detí na ochranu a pomoc deťom a mladým ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine, ktorý by zahŕňal bezpečný prechod, ochranu pred násilím, zneužívaním, vykorisťovaním a obchodovaním s ľuďmi, ako aj núdzovú pomoc, úsilie o zlúčenie rodiny a dlhodobú rehabilitačnú pomoc;

11.  vyzýva podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a členské štáty, aby sa vo verejných vyhláseniach EÚ o nútených presunoch zaoberali kritickou situáciou zraniteľných skupín vrátane detí, starších ľudí a osôb so zdravotným postihnutím a aby podporovali aktivistov a MVO na mieste, ktoré sa o ne snažia postarať a uľahčiť ich bezpečný návrat;

12.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby spolupracovali s ukrajinskými orgánmi, medzinárodnými organizáciami a občianskou spoločnosťou s cieľom vytvoriť mechanizmy na zdokumentovanie faktov o nútených presunoch (počet a totožnosť osôb vrátane detí, miesto pobytu osôb, ktoré neprešli postupom filtrácie, podmienky ich pobytu v Rusku atď.), a to aj s cieľom určiť miesto ich pobytu, repatriovať najmä všetky nezvestné deti a pomôcť pri zlučovaní rodiny a pátraní; zdôrazňuje potrebu zhromažďovať informácie, ako sú mená osôb, ktoré zmizli počas procesu filtrácie, núteného zadržiavania alebo presunu do Ruska;

13.  vyzýva členské štáty, aby prostredníctvom svojich diplomatických misií v Rusku podporovali vydávanie dočasných cestovných dokladov umožňujúcich ukrajinským občanom uviaznutým v Rusku bez dokladov totožnosti alebo cestovných dokladov opustiť krajinu, ak si to želajú, a v prípade potreby poskytnúť dočasné útočisko v EÚ;

14.  dôrazne odsudzuje ruské prezidentské dekréty z 25. mája a 30. mája 2022;

15.  naliehavo vyzýva Rusko, aby upustilo od svojej politiky pasportizácie a umožnilo Ukrajincom ponechať si pôvodné doklady totožnosti;

16.  trvá na tom, že voči páchateľom vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti a prípadnej genocídy alebo genocídneho úmyslu, ako aj zodpovedným vládnym predstaviteľom a vojenským veliteľom sa musí vyvodiť zodpovednosť; konštatuje, že nútené premiestnenie a deportácie ukrajinských detí vrátane detí z ústavov do Ruskej federácie a na územia okupované Ruskom a ich nútené osvojenie ruskými rodinami je v rozpore s ukrajinským a medzinárodným právom, najmä s článkom II Dohovoru OSN o zabránení a trestaní zločinu genocídia; v tejto súvislosti vyzýva členské štáty, aby podporili úsilie ukrajinských a medzinárodných orgánov zhromažďovať, dokumentovať a uchovávať dôkazy o porušovaní ľudských práv, ku ktorému došlo v súvislosti s ruskou vojnou proti Ukrajine;

17.  vyzýva vládu Ukrajiny, aby ratifikovala Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu s cieľom uľahčiť stíhanie vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti vrátane nútených deportácií, a vyzýva všetky európske krajiny, aby podpísali alebo ratifikovali Medzinárodný dohovor OSN o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľnými zmiznutiami;

18.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali všetky legitímne medzinárodné a vnútroštátne postupy, a to aj podľa zásady univerzálnej jurisdikcie, a aby vyšetrili údajné zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny s cieľom postaviť všetkých páchateľov na zodpovednosť pred súdom vrátane prípadov nútených presunov, nútených osvojení a nedobrovoľných zmiznutí; dôrazne víta prebiehajúce vyšetrovania Medzinárodného trestného súdu v tejto súvislosti;

19.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby poskytli politickú, právnu, technickú, finančnú a akúkoľvek inú podporu potrebnú na zriadenie osobitného tribunálu, ktorý by sa zaoberal trestným činom agresie Ruskej federácie voči Ukrajine;

20.  víta rýchle prijatie sankcií Radou a vyzýva na nepretržitú jednotu inštitúcií EÚ a členských štátov v reakcii na ruskú agresiu voči Ukrajine, ako aj vysokú úroveň koordinácie medzi krajinami G7; vyzýva všetkých partnerov, najmä kandidátske krajiny EÚ a potenciálne kandidátske krajiny, aby sa zosúladili s balíkmi sankcií; požaduje rozšírenie zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú sankcie, a to najmä tak, aby zahŕňal všetky subjekty a osoby, ktoré boli identifikované ako zodpovedné za prípravu a organizáciu nútených deportácií a nútených osvojení, alebo za činnosť tzv. filtračných táborov;

21.  berie na vedomie silnú historickú paralelu medzi trestnými činmi Ruska na Ukrajine a sovietskymi zločinmi na územiach okupovaných Sovietskym zväzom; považuje masové sovietske deportácie, ktoré nariadil, naplánoval a vykonal sovietsky komunistický režim a celý systém gulagov za zločiny proti ľudskosti; zdôrazňuje význam pamiatky, historického výskumu a vzdelávania o totalitnej minulosti s cieľom posilniť občianske povedomie a zvyšovať odolnosť voči dezinformáciám; požaduje dôkladné historické a právne hodnotenie a transparentnú verejnú diskusiu o sovietskych zločinoch, najmä v samotnom Rusku, s cieľom znemožniť opakovanie podobných trestných činov v budúcnosti;

22.  poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva, Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov, Medzinárodnej organizácii pre migráciu, Medzinárodnému výboru Červeného kríža, Medzinárodnému trestnému súdu, Detskému fondu OSN, prezidentovi, vláde a parlamentu Ukrajiny, bieloruským orgánom a prezidentovi, vláde a parlamentu Ruskej federácie.

(1) Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. apríla 2022 o ochrane EÚ poskytovanej deťom a mladým ľuďom na úteku pred vojnou na Ukrajine (Prijaté texty, P9_TA(2022)0120).
(2) Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2022 o vplyve vojny proti Ukrajine na ženy, Prijaté texty (P9_TA(2022)0206).
(3) Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. mája 2022 o boji proti beztrestnosti za vojnové zločiny na Ukrajine Prijaté texty (P9_TA(2022)0218).

Posledná úprava: 18. januára 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia