Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2022/2826(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0409/2022

Rozpravy :

PV 14/09/2022 - 15.2
CRE 14/09/2022 - 15.2

Hlasovanie :

PV 15/09/2022 - 11.2
CRE 15/09/2022 - 11.2

Prijaté texty :

P9_TA(2022)0321

Prijaté texty
PDF 137kWORD 49k
Štvrtok, 15. septembra 2022 - Štrasburg
Porušovanie ľudských práv v Ugande a Tanzánii v súvislosti s investíciami do projektov v oblasti fosílnych palív
P9_TA(2022)0321RC-B9-0409/2022

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. septembra 2022 o porušovaní ľudských práv v Ugande a Tanzánii v súvislosti s investíciami do projektov v oblasti fosílnych palív (2022/2826(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Ugande a Tanzánii,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv a usmernenia EÚ v oblasti ľudských práv týkajúce sa slobody prejavu online a offline,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948, ktorej signatárom je Uganda, a najmä na jej článok 9,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach zo 16. decembra 1966, ktorý Uganda ratifikovala 21. júna 1995, najmä na jeho článok 9, ktorý zaručuje právo na ochranu pred svojvoľným zatýkaním alebo zadržiavaním,

–  so zreteľom na Deklaráciu o práve a povinnosti jednotlivcov, skupín a orgánov spoločnosti podporovať a chrániť všeobecne uznávané ľudské práva a základné slobody, známu tiež ako Deklarácia o ochrancoch ľudských práv, prijatú 9. decembra 1998,

–  so zreteľom na Parížsku dohodu prijatú na 21. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy v Paríži 12. decembra 2015 a podpísanú 22. apríla 2016 okrem iného všetkými krajinami EÚ, Ugandou a Tanzániou,

–  so zreteľom na spoločnú stratégiu Afriky a EÚ,

–  so zreteľom na rezolúciu prijatú Valným zhromaždením OSN 28. júla 2022, o ktorej hlasovalo 161 krajín vrátane všetkých členských štátov EÚ a v ktorej sa prístup k čistému a zdravému životnému prostrediu vyhlasuje za všeobecné ľudské právo,

–  so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže na rozvojovom projekte jazera Albert sa podieľa niekoľko partnerov, a to francúzska nadnárodná ropná spoločnosť TotalEnergies (Total) ako hlavný investor, China National Offshore Oil Corporation, Uganda National Oil Company a Tanzania Petroleum Development Corporation; keďže produkcia v rámci tohto projektu sa bude dodávať do prístavu Tanga v Tanzánii cez cezhraničný plynovod, konkrétne Východoafrický ropovod (East African Petroleum Pipeline, EACOP); keďže EACOP sa začal realizovať 1. februára 2022 a jeho dokončenie sa plánuje do roku 2025; keďže spoločnosť Total začala dva veľké projekty prieskumu ložísk ropy v Ugande, pričom jedným z nich je projekt Tilenga, ktorý bude zahŕňať ťažbu ropy v prírodnej rezervácii Murchison Falls;

B.  keďže sa očakáva, že fázy výstavby a prevádzky budú mať ďalšie závažné nepriaznivé vplyvy na komunity v oblastiach ťažby ropy a ropovodu vrátane ohrozenia vodných zdrojov a nenapraviteľného poškodenia živobytia poľnohospodárov, rybárov a vlastníkov podnikov v oblasti cestovného ruchu, ktorí sú závislí od bohatých prírodných zdrojov regiónu; keďže zariadenia ropovodu EACOP umiestnené na mori pri pobreží Tanzánie budú postavené v oblasti s vysokým rizikom cunami, čo ohrozuje chránené morské oblasti; keďže na tieto riziká upozornila vo svojej správe Advisory Review of the resubmitted Environmental and Social Impact Assessment for the EACOP holandská komisia pre environmentálne hodnotenie, ktorá zdôraznila najmä to, že navrhovaná technika prechodov cez vodu a mokrade (otvorená priekopa) môže mať významné negatívne vplyvy, najmä v mokradiach;

C.  keďže riziká a vplyvy spôsobené ropnými poľami a rozvojom plynovodnej infraštruktúrysú už podľa správ obrovské a boli podrobne zdokumentované v mnohých komunitných posúdeniach vplyvu a nezávislých odborných štúdiách; keďže sa predpokladá, že projekt ohrozí prírodné rezervácie a biotopy; keďže napriek tomu, že partneri projektu oznámili, že projekt prinesie ekonomické výhody a bude prínosom pre zamestnanosť, mnohí občania východnej Afriky a tamojšie organizácie občianskej spoločnosti naďalej vyjadrujú dôrazný nesúhlas s výstavbou plynovodu a s ním súvisiacimi projektmi, pričom tvrdia, že jeho vplyv na miestne spoločenstvá a životné prostredie nestojí za riziko, ktoré je s ním spojené;

D.  keďže väčšina plánovanej produkcie z tohto rozsiahleho ropného projektu by sa mala vyťažiť a predávať po roku 2030; keďže ťažbou ropy v Ugande by sa vyprodukovalo až 34 miliónov ton emisií uhlíka ročne; keďže Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA) v správe z roku 2021 varovala, že obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 °C s cieľom zabrániť najdeštruktívnejším dôsledkom zmeny klímy by si vyžadovalo okamžité zastavenie rozvoja nových činností súvisiacich s ťažbou ropy a zemného plynu; keďže viacerí odborníci na životné prostredie a klímu poukázali na to, že v týchto hodnoteniach environmentálnych a sociálnych vplyvov je niekoľko kritických nedostatkov, a domnievajú sa, že „ropné úniky v rámci projektu EACOP sa budú vyskytovať počas celého trvania projektu“;

E.  keďže štyria osobitní spravodajcovia OSN pre situáciu obhajcov ľudských práv vo svojom oznámení z 24. januára 2022 vyjadrili obavy v súvislosti so zatýkaním, zastrašovaním a súdnym obťažovaním obhajcov ľudských práv a mimovládnych organizácií (MVO), ktorí pracujú v ropnom a plynárenskom odvetví v Ugande; keďže viacerí obhajcovia ľudských práv, novinári a aktéri občianskej spoločnosti boli údajne vystavení kriminalizácii, zastrašovaniu a obťažovaniu vrátane Maxwella Atuhura, aktivistu za práva v oblasti životného prostredia a terénneho pracovníka mimovládnej organizácie African Energy Management Institute v Buliise, ktorý sa stal obeťou vlámania a bol svojvoľne zatknutý, Federicy Marsiovej, talianskej novinárky, ktorá bola svojvoľne zatknutá 25. mája 2021, Jossa Kaheeru Mugisu, predsedu mimovládnej organizácie Oil and Gas Human Rights Defenders Association, ktorý strávil 56 nocí vo väzení bez toho, aby bol odsúdený súdom, Roberta Birimuyeho, vodcu ľudí, na ktorých má vplyv projekt EACOP v okrese Kyotera, ktorý bol svojvoľne zatknutý, Yisitu Kayingu Muddua, koordinátora siete komunitnej transformácie – Community Transformation Foundation Network (COTFONE), do ktorého domu a kancelárie sa niekto vlámal v ten istý deň, a Freda Mwesigwu, ktorý svedčil v konaní proti TotalEnergies vo Francúzsku a následne sa mu vyhrážali zavraždením;

F.  keďže od roku 2019 sa v súvislosti s projektmi Tilenga a EACOP a ich vplyvom na ľudské práva podnikajú vo Francúzsku právne kroky proti spoločnosti Total na základe obvinení, že nezaviedla primeraný plán náležitej starostlivosti, ktorý by sa vzťahoval na riziká v oblasti zdravia, bezpečnosti, životného prostredia a ľudských práv, ako sa vyžaduje vo francúzskom práve týkajúcom sa povinnosti náležitej starostlivosti; keďže francúzsky kasačný súd zamietol odvolania spoločnosti Total v decembri 2021 a o veci sa má rozhodnúť v určovacom konaní, teda zatiaľ nebolo vydané žiadne rozhodnutie;

G.  keďže misii delegácie EÚ a veľvyslanectiev Francúzska, Belgicka, Dánska, Nórska a Holandska bolo 9. novembra 2021 nebolo dovolené vstúpiť do ropnej oblasti;

H.  keďže tieto ropné projekty majú dosah na takmer 118 000 ľudí: niektorým z nich boli zbúrané domy, aby sa uľahčila výstavba prístupových ciest alebo spracovateľského závodu, ďalším boli pozemky čiastočne alebo úplne vyvlastnené a už nemôžu slobodne používať svoj majetok, v dôsledku čoho prišli o živobytie, a to bez toho, aby im bola vopred vyplatená spravodlivá a primeraná náhrada; keďže vyplácaná kompenzácia je často príliš nízka na to, aby si poľnohospodári, ktorým bola vyvlastnená pôda, mohli kúpiť porovnateľnú pôdu, na ktorej by mohli pokračovať v poľnohospodárskej činnosti, a keďže táto nízka kompenzácia preto zásadne a nezvratne zhoršuje ich príjmy a životné podmienky, pretože presídlené osoby už nemajú dostatočný príjem na to, aby dokázali uživiť svoje rodiny, aby ich deti mohli chodiť do školy alebo aby mali prístup k zdravotnej starostlivosti; keďže práva komunít pôvodného obyvateľstva na slobodný, predchádzajúci a informovaný súhlas sa nedodržiavajú v súlade s medzinárodnými normami;

1.  vyjadruje vážne znepokojenie nad porušovaním ľudských práv v Ugande a Tanzánii v súvislosti s investíciami do projektov fosílnych palív vrátane neoprávneného väznenia obhajcov ľudských práv, svojvoľného pozastavenia činnosti mimovládnych organizácií, svojvoľných trestov odňatia slobody a vysťahovania stoviek ľudí z ich pôdy bez spravodlivej a primeranej náhrady; vyjadruje znepokojenie nad zatýkaním, zastrašovaním a súdnym obťažovaním obhajcov ľudských práv a mimovládnych organizácií pôsobiacich v ropnom a plynárenskom odvetví v Ugande; žiada orgány, aby zabezpečili, aby obhajcovia ľudských práv, novinári a skupiny občianskej spoločnosti mohli slobodne vykonávať svoju prácu v rizikových komunitách, a žiada, aby všetci svojvoľne zatknutí obhajcovia ľudských práv boli okamžite prepustení;

2.  vyzýva vlády Ugandy a Tanzánie, aby iniciovali konkrétne opatrenia na zabezpečenie toho, aby orgány, bezpečnostné sily a politiky rešpektovali a dodržiavali normy v oblasti ľudských práv; trvá predovšetkým na tom, aby EÚ a iní medzinárodní aktéri zachovávali a posilňovali integrovaný a koordinovaný prístup k Ugande, ktorý zahŕňa podporu dobrej správy vecí verejných, demokracie a ľudských práv, ako aj posilnenie systému súdnictva a právneho štátu, a naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby na tieto otázky upozorňovali prostredníctvom verejných a diplomatických kanálov; naliehavo vyzýva ugandskú vládu, aby opätovne udelila povolenie 54 mimovládnym organizáciám, ktoré boli svojvoľne zatvorené alebo ktorým bola pozastavená činnosť, a aby osobám, ktoré boli vysídlené bez toho, aby dostali spravodlivú a primeranú náhradu, umožnila prístup k ich pôde;

3.  pripomína, že viac ako 100 000 ľuďom hrozí bezprostredné riziko vysídlenia v dôsledku projektu EACOP bez náležitých záruk primeranej náhrady; naliehavo žiada, aby osoby, ktoré boli vysťahované alebo ktorým bol odopretý prístup k ich pôde, boli okamžite, spravodlivo a primerane odškodnené, ako sa stanovuje v ugandskej ústave a ako prisľúbili spoločnosti; žiada orgány, aby podnikli ďalšie kroky s cieľom primerane odškodniť ľudí za stratu majetku a pôdy, chránili práva miestnych komunít na zdravie, životné prostredie, živobytie a občianske slobody a poskytli odškodnenie tým, ktorí boli v posledných desaťročiach postihnutí činnosťami súvisiacimi s ťažbou ropy; vyzýva obe vlády, aby aktualizovali vnútroštátne právne predpisy o nadobúdaní a oceňovaní a pôdy presídľovaní s cieľom zabezpečiť ich súlad s regionálnymi a medzinárodnými normami vrátane práva na slobodný, predchádzajúci a informovaný súhlas;

4.  opakuje svoju výzvu ugandským orgánom, aby organizáciám občianskej spoločnosti, nezávislým novinárom, medzinárodným pozorovateľom a výskumným pracovníkom umožnili slobodný, zmysluplný a neobmedzený prístup do ropnej zóny;

5.  opakuje svoju výzvu na silnú a ambicióznu smernicu o povinnej náležitej starostlivosti podnikov a ambiciózny právne záväzný medzinárodný nástroj na riešenie záväzkov v oblasti ľudských práv, životného prostredia a klímy, ako sa uvádza v jeho uznesení z 10. marca 2021 s odporúčaniami pre Komisiu o náležitej starostlivosti a zodpovednosti podnikov(1);

6.  vyzýva EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby vyvíjali maximálny tlak na ugandské a tanzánijské orgány, ako aj na predkladateľov projektov a zainteresované strany, aby chránili životné prostredie a ukončili ťažobné činnosti v chránených a citlivých ekosystémoch vrátane pobrežia jazera Albert, a zaviazali sa využívať najlepšie dostupné prostriedky na zachovanie kultúry, zdravia a budúcnosti dotknutých komunít a preskúmali alternatívy v súlade s medzinárodnými záväzkami v oblasti klímy a biodiverzity; vyzýva predkladateľov projektu EACOP v Ugande a Tanzánii, aby vyriešili všetky spory, ktoré mali byť vyriešené pred začatím projektu, a aby zohľadnili všetky uvedené riziká ohrozujúce tento projekt; naliehavo vyzýva spoločnosť TotalEnergies, aby jeden rok pred začatím projektu preskúmala uskutočniteľnosť alternatívnej cesty na lepšiu ochranu chránených a citlivých ekosystémov a vodných zdrojov Ugandy a Tanzánie, čím by sa obmedzila zraniteľnosť povodí v oblasti Veľkých jazier v Afrike, ktorá je pre región kritickým zdrojom, a aby sa preskúmali alternatívne projekty založené na obnoviteľných zdrojoch energie v záujme lepšieho hospodárskeho rozvoja;

7.  vyjadruje znepokojenie nad rastúcim hospodárskym vplyvom Číny a Ruska, najmä v odvetví energetiky; v tejto súvislosti je znepokojený záujmom ugandských orgánov o vybudovanie jadrovej elektrárne s ruskou pomocou; pripomína, že demokratický svet uložil v reakcii na jeho agresiu voči Ukrajine cielené reštriktívne opatrenia voči ruským spoločnostiam a subjektom vrátane subjektov z odvetvia energetiky;

8.  poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Európskej komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi Európskej únie pre ľudské práva, prezidentovi Ugandskej republiky, prezidentovi Tanzánijskej republiky a predsedom ugandského a tanzánijského parlamentu.

(1) Ú. v. EÚ C 474, 24.11.2021, s. 11.

Posledná úprava: 18. januára 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia