Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2022/2827(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B9-0383/2022

Forhandlinger :

PV 14/09/2022 - 15.3
CRE 14/09/2022 - 15.3

Afstemninger :

PV 15/09/2022 - 11.3

Vedtagne tekster :

P9_TA(2022)0322

Vedtagne tekster
PDF 131kWORD 48k
Torsdag den 15. september 2022 - Strasbourg
Nicaragua, navnlig anholdelsen af biskoppen Rolando Álvarez
P9_TA(2022)0322RC-B9-0383/2022

Europa-Parlamentets beslutning af 15. september 2022 om Nicaragua, navnlig anholdelsen af biskoppen Rolando Álvarez (2022/2827(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Nicaragua, navnlig beslutningen af 16. december 2021 om situationen i Nicaragua(1) og beslutningen af 9. juni 2022 om instrumentaliseringen af retssystemet som et repressivt redskab i Nicaragua(2),

–  der henviser til FN's verdenserklæring om menneskerettigheder, særlig artikel 18 om menings- og ytringsfrihed, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 10 om retten til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed, og den amerikanske menneskerettighedskonvention, særlig artikel 12 om samvittigheds- og religionsfrihed,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og FN's minimumsstandardregler for behandling af fanger (Nelson Mandela-reglerne),

–  der henviser til Rådets afgørelse (FUSP) 2019/1720 af 14. oktober 2019 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Nicaragua(3),

–  der henviser til erklæringen af 14. marts 2022 fra talsmanden for næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) om domfældelsen af politiske fanger,

–  der henviser til erklæringen af 9. maj 2022 fra talsmanden for FN's Menneskerettighedskontor om Nicaraguas undertrykkelse af civilsamfundet og til rapporten af 24. februar 2022 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om menneskerettighedssituationen i Nicaragua og erklæringen fra FN's højkommissær for menneskerettigheder forud for Menneskerettighedsrådets 49. samling den 7. marts 2022,

–  der henviser til FN's Menneskerettighedsråds resolution nr. 49/3 af 31. marts 2022 om fremme og beskyttelse af menneskerettighederne i Nicaragua,

–  der henviser til aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side(4) (associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

A.  der henviser til, at det nicaraguanske nationale politi den 19. august 2022 med magt trængte ind i den episkopale kurie i Matagalpa for uden lov og ret at anholde biskoppen Rolando Álvarez, efter at situationen havde været uafklaret i to uger, sammen med fem præster, to præsteseminariumstuderende og en kameraman, som nu er fængslet i El Chipote-fængslet; der henviser til, at biskop Álvarez spillede en vigtig rolle som mægler i den nationale dialog i 2018 og konstant har opfordret til en fredelig og besindig dialog i Nicaragua, idet han har kritiseret lukningen af syv katolske radiostationer, der drives af Matagalpa-stiftet, den 1. august 2022;

B.  der henviser til, at der i politiets erklæring ikke blev givet nogen begrundelse for anholdelserne, men at det blev anført, de var led i en efterforskning indledt den 5. august 2022 angående "destabiliserende og provokerende" aktiviteter i landet; der henviser til, at politiet senere bekræftede, at der var "retlige undersøgelser" i gang; der henviser til, at Nicaraguas vicepræsident Rosario Murillo nogle timer senere i en tale hævdede, at politiet igen havde skabt ro og orden i Matagalpa, og at anholdelsen af biskoppen var "nødvendig";

C.  der henviser til, at den apostoliske nuntius til Nicaragua, monsignore Waldemar Stanisław Sommertag, blev udvist i marts 2022, at padre Manuel Salvador García blev tilbageholdt i juni 2022, at missionærerne fra velgørenhedsorganisationen under St. Teresa-ordenen i Calcutta blev erklæret ulovlige og udvist i juli 2022, og at det nationale politi angiveligt forbød nogle religiøse processioner, der var planlagt til den 13. og 14. august 2022; der henviser til, at fem andre præster, Uriel Vallejos, Vicente Martínez, Sebastián López, Mangel Hernández og Dani García, gik i eksil som følge af anholdelsen af biskop Álvarez; der henviser til, at biskop Silvio Báez blev tvunget i eksil i 2019 efter dødstrusler bekræftet af Vatikanet; der henviser til, at de nicaraguanske myndigheder den 1. september 2022 idømte monsignore Leonardo José Urbina Rodríguez 30 års fængsel; der henviser til, at disse blot er nogle få eksempler på undertrykkelse rettet mod medlemmer af den romersk-katolske kirke i Nicaragua;

D.  der henviser til, at det nicaraguanske regime siden 2018 systematisk og gentagne gange har fængslet, chikaneret og intimideret præsidentkandidater, oppositionsledere og religiøse ledere – navnlig fra den romersk-katolske kirke – samt studenter- og landdistriktsledere, journalister, menneskerettighedsforkæmpere, civilsamfundsorganisationer, LGBTI-personer og repræsentanter for erhvervslivet;

E.  der henviser til, at der siden da er blevet etableret en ramme for statslig undertrykkelse i Nicaragua, der er kendetegnet ved systemisk straffrihed for krænkelser af menneskerettighederne, en forringelse af institutionerne og retsstatsprincippet og en hemmelig forståelse mellem den udøvende og dømmende magt;

F.  der henviser til, at angrebene på ytrings-, samvittigheds- og religionsfriheden er blevet intensiveret, og at anklagemyndighedens trusler mod flere journalister, menneskerettighedsforkæmpere som kritikere af regimet og medlemmer af den romersk-katolske kirke – på grund af deres mæglingsbestræbelser i de nationale drøftelser i 2018 og deres anmeldelser af de menneskerettighedskrænkelser, der er begået i forbindelse med Nicaraguas nuværende krise – har fået mange af dem til at forlade Nicaragua for at søge beskyttelse;

G.  der henviser til, at de fængslede som præciseret af FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder og mandatindehaverne for FN's Menneskerettighedsråds særlige procedurer blev tilbageholdt af grunde, der er uforenelige med de internationale menneskerettighedsstandarder og den nicaraguanske forfatning;

H.  der henviser til, at lukningen af de katolske radiostationer og yderligere to lokale radio- og tv-stationer kort derefter, gennem overdreven magtanvendelse, er de seneste i en lang række på over 1 700 civilsamfundsorganisationer og mindst 40 kvindeorganisationer, flere politiske partier, medieforeninger og universiteter, som det nicaraguanske regime har slået ned på;

I.  der henviser til, at det nicaraguanske regime i år har tilladt russisk militær tilstedeværelse i landet, hvilket er et klart bevis på de stærke forbindelser og den fælles støtte mellem Ortega-Murillo og Putins regime;

1.  fordømmer på det kraftigste undertrykkelsen og anholdelsen af medlemmer af den romersk-katolske kirke i Nicaragua, navnlig anholdelsen af biskop Rolando Álvarez; opfordrer indtrængende det nicaraguanske regime til øjeblikkeligt at sætte en stopper for undertrykkelsen og atter tilsikre udøvelsen af alle menneskerettigheder, herunder ytrings-, religions- og trosfrihed; opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle de vilkårligt tilbageholdte, herunder biskop Álvarez og dem, der tilbageholdes sammen med ham, og til, at alle retslige skridt mod dem, herunder domme, ophæves;

2.  beklager og fordømmer på det kraftigste den fortsatte forværring af situationen i Nicaragua og optrapningen af undertrykkelsen af den katolske kirke, oppositionsledere, civilsamfundet, menneskerettighedsforkæmpere, journalister, bønder, studerende og oprindelige folk m.fl. samt vilkårlig tilbageholdelse for udelukkende at udøve grundlæggende frihedsrettigheder, umenneskelige og nedværdigende behandling og de forværrede helbredsforhold for disse grupper og personer;

3.  fordømmer den uretmæssige tilbageholdelse, manglen på retsgarantier og de ulovlige domfældelser af politiske fanger, der har fundet sted i Nicaragua; understreger, at retssystemet savner uafhængighed af den udøvende magt; udtrykker bekymring over manipulationen af straffelovgivningen og anvendelsen af retssystemet som et redskab til at kriminalisere udøvelsen af borgerlige og politiske rettigheder;

4.  udtrykker sin bekymring over den forværrede situation for de mere end 206 politiske fanger, der har været tilbageholdt i Nicaragua siden april 2018, ifølge den særlige opfølgningsmekanisme for Nicaragua (MESENI), og opfordrer til, at de omgående løslades, at retssagerne mod dem ophører, og at alle flygtninge og eksil får lov til at vende sikkert tilbage til deres hjem; opfordrer indtrængende det nicaraguanske regime til at sætte en stopper for brugen af grusom og umenneskelig behandling og til at respektere den fysiske integritet, værdighed, frihed og ret til adgang til lægebehandling for de fængslede samt deres familier; holder regimet ansvarlig for at sikre, at forholdene under frihedsberøvelse er i overensstemmelse med dets internationale retlige forpligtelser og standarder på menneskerettighedsområdet, såsom FN's minimumsstandardregler for behandling af fanger;

5.  beklager, at yderligere 100 NGO'er blev lukket den 7. september 2022, hvilket bragte det samlede antal NGO'er, der i år er blevet lukket i Nicaragua, op på 1 850; opfordrer det nicaraguanske regime til at standse vilkårligt lukning af NGO'er og civilsamfundsorganisationer og til at genindføre retschartret for alle organisationer, politiske partier, religiøse organisationer, mediesammenslutninger og -foretagender, universiteter og menneskerettighedsorganisationer, der er blevet udenretsligt lukket, samt til at tilbagelevere al ejendom, aktiver, dokumenter og udstyr, der uretmæssigt er blevet beslaglagt, og til at genetablere deres legitime retlige status;

6.  fordømmer annulleringen af politiske partier i opposition og den manglende frihed til at organisere og deltage i kommunalvalget den 6. november 2022; opfordrer indtrængende til genetablering af de legitime forvaltninger i jurisdiktionerne El Cuá, San Sebastián de Yalí, Santa María de Pantasma, Murra og El Almendro;

7.  opfordrer indtrængende Nicaragua til at ophæve lovgivning vedtaget siden 2018, som uretmæssigt begrænser det civile og demokratiske råderum; gentager sin opfordring til EU om fortsat at støtte civilsamfundsorganisationer, menneskerettighedsforkæmpere og slægtninge til politiske fanger både i Nicaragua og i eksil, herunder bl.a. præsterne Uriel Vallejos, Vicente Martínez, Sebastián López, Mangel Hernández og Dani García;

8.  fremhæver den centrale rolle, som civilsamfundet, menneskerettighedsforkæmpere, journalister og medlemmer af den romersk-katolske kirke i Nicaragua indtager;

9.  opfordrer den nicaraguanske regering til hurtigst muligt at tillade, at internationale organisationer, herunder Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder og FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder kan vende tilbage til landet for at overvåge menneskerettighedssituationen;

10.  opfordrer det nicaraguanske regime til at gennemføre FN's Menneskerettighedsråds resolution nr. 49/3, som for en periode på et år opretter en gruppe af menneskerettighedseksperter, der skal føre tilsyn med troværdige, upartiske og udtømmende undersøgelser, sikre bevismateriale og tage sig af ansvarsplaceringen for de alvorlige krænkelser, der har fundet sted siden 2018; opfordrer de nicaraguanske institutioner til at træde op mod de straffrie tilstande for de alvorlige menneskerettighedskrænkelser og overgreb, der har fundet sted, og give ofrene adgang til domstolsprøvelse og fuld erstatning;

11.  opfordrer Nicaragua til at indlede en inklusiv national dialog for at sikre en fredelig og demokratisk løsning på den politiske, sociale og menneskerettighedsmæssige krise;

12.  opfordrer EU til fortsat gennem sin optræden udadtil og dialog at prioritere fremme af demokrati, retsstatsprincippet, lighed og mediefrihed og til at samarbejde med det internationale samfund om at forsvare dialog, demokrati og menneskerettigheder i Nicaragua; anmoder EU-delegationen i Nicaragua om nøje at overvåge udviklingen i landet, herunder overvågning af retssager og besøg af oppositionsledere og regeringskritikere i fængsler eller under husarrest; opfordrer Kommissionen til at sikre, at dens samarbejdsbistand styrker dens støtte til civilsamfundet, navnlig menneskerettighedsforkæmpere, og at den ikke på nogen måde bidrager til den undertrykkende fremfærd, som de nicaraguanske myndigheders i øjeblikket gør brug af;

13.  minder om, at Nicaragua i lyset af associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika skal respektere og konsolidere retsstatsprincippet, demokratiet og menneskerettighederne, navnlig med hensyn til bestemmelserne i afsnit I; gentager sit krav om, at associeringsaftalens demokratiske bestemmelse under de nuværende omstændigheder skal udløses;

14.  gentager sin opfordring til, at nicaraguanske dommere og anklagere hurtigst muligt opføres på listen over personer omfattet af EU-sanktioner og til, at sanktionslisten over personer og enheder udvides til at omfatte Daniel Ortega og hans inderkreds;

15.  opfordrer medlemsstaterne og FN's Sikkerhedsråd til i overensstemmelse med Romstatuttens artikel 13 og 14 at indlede en formel undersøgelse gennem Den Internationale Straffedomstol af Nicaragua og Daniel Ortega for forbrydelser mod menneskeheden;

16.  gentager sin opfordring til en øjeblikkelig udlevering af Alessio Casimirri til Italien;

17.  anmoder sin Formandskonference om at give tilladelse til udsendelse af en undersøgelsesmission til at overvåge situationen i Nicaragua;

18.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, Det Centralamerikanske Parlament, Limagruppen, Vatikanet og til Republikken Nicaraguas regering og parlament.

(1) EUT C 251 af 30.6.2022, s. 134.
(2) Vedtagne tekster, P9_TA(2022)0238.
(3) EUT L 262 af 15.10.2019, s. 58.
(4) EUT L 346 af 15.12.2012, s. 3.

Seneste opdatering: 18. januar 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik