Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2021/0375(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0223/2022

Indgivne tekster :

A9-0223/2022

Forhandlinger :

PV 15/09/2022 - 5
CRE 15/09/2022 - 5

Afstemninger :

PV 15/09/2022 - 11.9
CRE 15/09/2022 - 11.9

Vedtagne tekster :

P9_TA(2022)0328

Vedtagne tekster
PDF 253kWORD 98k
Torsdag den 15. september 2022 - Strasbourg
Statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde ***I
P9_TA(2022)0328A9-0223/2022

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 15. september 2022 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (omarbejdning) (COM(2021)0734 – C9-0432/2021 – 2021/0375(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)
(2a)   Princippet om integrering af ligestillingsaspektet er fastlagt i artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), i henhold til hvilken Unionen i alle sine aktiviteter tilstræber at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder.
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)
(3a)   Chartrets artikel 21 fastslår retten til ligestilling mellem kønnene på alle områder.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)
(12a)  Forskellige niveauer af tilhørsforhold og en kategori af "forskningspartnerskaber" bør anerkendes i forbindelse med europæiske politiske fonde for at give mulighed for større fleksibilitet og fremme forskningsfriheden.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 23
(23)  Den europæiske retlige status, der indrømmes europæiske politiske partier og deres tilknyttede fonde, bør give dem retsevne og anerkendelse i alle medlemsstaterne. Sådan retsevne og anerkendelse berettiger dem ikke til at nominere kandidater til nationale valg eller valg til Europa-Parlamentet. Alle disse og lignende rettigheder forbliver under medlemsstaternes kompetence.
(23)  Den europæiske retlige status, der indrømmes europæiske politiske partier og deres tilknyttede fonde, bør give dem retsevne og anerkendelse i alle medlemsstaterne. Sådan retsevne og anerkendelse berettiger dem ikke til at nominere kandidater til nationale valg eller i nationale eller regionale valgkredse ved valg til Europa-Parlamentet. Alle disse og lignende rettigheder forbliver under medlemsstaternes kompetence.
Ændringsforslag 144
Forslag til forordning
Betragtning 30
(30)  Europæiske politiske partier og deres medlemspartier bør agere som rollemodeller med hensyn til at mindske kønsskævheden på det politiske område. Hvis de ønsker at modtage EU-støtte, bør de europæiske politiske partier have interne regler, der fremmer en ligelig kønsfordeling, og bør være åbne om kønsbalancen i deres medlemspartier. Europæiske politiske partier bør fremlægge dokumentation for kønsfordelingen og kønsrepræsentationen i deres medlemspartier for så vidt angår kandidater til og medlemmer af Europa-Parlamentet . De europæiske politiske partier opfordres også til at fremlægge oplysninger om deres medlemspartiers inklusivitet og om repræsentationen af mindretal.
(30)  Europæiske politiske partier, deres medlemspartier og europæiske politiske fonde bør agere som rollemodeller med hensyn til at mindske kønsskævheden på det politiske område. Hvis de ønsker at modtage EU-støtte, bør europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde have interne regler, der fremmer ligestilling mellem kønnene, herunder en ligestillingsplan og en protokol for forebyggelse, afsløring og bekæmpelse af seksuel chikane og chikane på grund af køn. Desuden bør europæiske politiske partier være åbne om kønsbalancen i deres medlemspartier og fremlægge dokumentation for kønsrepræsentationen i deres medlemspartier for så vidt angår kandidater til og medlemmer af Europa-Parlamentet. Europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde bør også fremlægge dokumentation for deres interne ligestillingspolitik i en årlig rapport. De europæiske politiske partier opfordres også til at fremlægge oplysninger om deres medlemspartiers inklusivitet og om repræsentationen af mindretal.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 38
(38)  I forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 erkendes der ud over bidrag fra Den Europæiske Unions budget kun to indtægtskategorier for europæiske politiske partier og fonde, nemlig bidrag fra medlemmer samt donationer. En række indtægtskilder fra egne økonomiske aktiviteter (såsom salg af publikationer eller konferencegebyrer) falder uden for disse to kategoriers anvendelsesområde, hvilket skaber problemer i forbindelse med regnskab og gennemsigtighed. Der bør derfor oprettes en tredje indtægtskategori ("egne indtægter"). Andelen af egne indtægter i et europæisk politisk partis eller en europæisk politisk fonds samlede budget bør begrænses til 5 % for at undgå, at den udgør for stor en andel af disse enheders samlede budget.
(38)  I forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 erkendes der ud over bidrag fra Den Europæiske Unions budget kun to indtægtskategorier for europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde, nemlig bidrag eller associeringsgebyrer fra medlemmer samt donationer. En række indtægtskilder fra egne økonomiske aktiviteter (såsom salg af publikationer eller konference- eller workshopgebyrer) falder uden for disse to kategoriers anvendelsesområde, hvilket skaber problemer i forbindelse med regnskab og gennemsigtighed. Der bør derfor oprettes en tredje indtægtskategori ("accessoriske egenindtægter"). Andelen af accessoriske egenindtægter i et europæisk politisk partis eller en europæisk politisk fonds samlede budget bør begrænses til 10 % af det beløb, der hidrører fra bidrag og associeringsgebyrer, den fortsat er forholdsmæssigt afpasset til disse enheders samlede budget.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 39
(39)  For at kunne nå ud til deres medlemmer og valgkredse i hele Unionen bør europæiske politiske partier have ret til at bruge deres finansiering på grænseoverskridende politiske kampagner. Finansiering af og begrænsninger for partiers og kandidaters udgifter i disse kampagner bør reguleres af de regler, der gælder i hver enkelt medlemsstat.
(39)  For at kunne nå ud til deres medlemmer og valgkredse i hele Unionen bør europæiske politiske partier have ret til at bruge deres finansiering på grænseoverskridende politiske kampagner, såsom folkeafstemningskampagner og kampagner, der gennemføres i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet, herunder opstilling og fremme af EU-dækkende lister over kandidater til sådanne valg. Finansiering af og begrænsninger for partiers og kandidaters udgifter i disse kampagner bør reguleres af de regler, der gælder i hver enkelt medlemsstat.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 41
(41)  Europæiske politiske partier bør hverken direkte eller indirekte finansiere andre politiske partier, navnlig nationale partier eller kandidater. Europæiske politiske fonde bør hverken direkte eller indirekte finansiere europæiske eller nationale politiske partier eller kandidater. Forbuddet mod indirekte finansiering bør imidlertid ikke forhindre europæiske politiske partier i offentligt at støtte og samarbejde med deres medlemspartier i Unionen om spørgsmål af relevans for Unionen eller i at støtte politiske aktiviteter af fælles interesse med henblik på at kunne udføre deres opgave i henhold til artikel 10, stk. 4, i TEU. Endvidere bør europæiske politiske partier og deres tilknyttede europæiske politiske fonde kun finansiere aktiviteter i forbindelse med nationale folkeafstemningskampagner, når de vedrører gennemførelsen af TEU og TEUF . Disse principper afspejler erklæring nr. 11 om artikel 191 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, der er knyttet som bilag til slutakten til Nicetraktaten.
(41)  Europæiske politiske partier og europiske politiske fonde bør ikke anvende de midler, de modtager fra Den Europæiske Unions almindelige budget, til direkte eller indirekte finansiering af andre politiske enheder, navnlig nationale partier eller kandidater. Forbuddet mod indirekte finansiering bør imidlertid ikke forhindre europæiske politiske partier eller europæiske politiske fonde i offentligt at støtte og samarbejde med deres medlemspartier eller medlemsorganisationer i Unionen om spørgsmål af relevans for Unionen, i at støtte politiske aktiviteter af fælles interesse eller i at beskæftige sig med uddannelsesaktiviteter med henblik på at kunne udføre deres opgave i henhold til artikel 10, stk. 4, i TEU og styrke det europæiske demos. Forbuddet mod indirekte finansiering bør ikke forhindre, at repræsentanter og ansatte i politiske partier eller potentielt politisk aktive personer deltager i begivenheder organiseret af europæiske politiske fonde. Europæiske politiske fonde bør dog ikke beskæftige sig med uddannelse af politiske kandidater i de sidste seks måneder forud for nationale valg eller valg til Europa-Parlamentet. Endvidere bør europæiske politiske partier kun finansiere aktiviteter i forbindelse med nationale folkeafstemningskampagner, når de vedrører spørgsmål, som er direkte knyttet til Unionen. Disse principper afspejler erklæring nr. 11 om artikel 191 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, der er knyttet som bilag til slutakten til Nicetraktaten.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 50
(50)  Det er nødvendigt at oprette et fælles lager over de oplysninger, som europæiske politiske partier skal fremlægge. Myndigheden bør i betragtning af sin særlige rolle i gennemførelsen af nærværende forordning oprette og forvalte dette lager inden for rammerne af registret over europæiske politiske partier. De oplysninger, der overføres til lageret, bør af de europæiske politiske partier fremsendes til myndigheden ved brug af et standardformat og kan automatiseres. Europæiske politiske partier bør i dette lager give myndigheden adgang til oplysninger, som gør det muligt at forstå den bredere kontekst for og målet med den politiske annonce. Oplysningerne om det beløb, der afsættes til politisk reklame i forbindelse med en bestemt kampagne, der skal opbevares i lageret, kan baseres på en anslået tildeling af midler. De beløb, der skal angives i lageret, omfatter donationer til særlige formål eller naturalydelser.
(50)  Det er nødvendigt at oprette en fælles database over de oplysninger, som europæiske politiske partier skal fremlægge. Myndigheden bør i betragtning af sin særlige rolle i gennemførelsen af nærværende forordning oprette og forvalte denne database inden for rammerne af registret over europæiske politiske partier. De oplysninger, der overføres til databasen, bør af de europæiske politiske partier fremsendes til myndigheden ved brug af et standardformat og kan automatiseres. Europæiske politiske partier bør i denne database give myndigheden adgang til oplysninger, som gør det muligt for borgerne at forstå den bredere kontekst for og målene med den politiske annonce. Oplysningerne om det beløb, der afsættes til politisk reklame i forbindelse med en bestemt kampagne, der skal opbevares i databasen, kan baseres på et realistisk skøn over finansieringen og de faktiske beløb, når de kendes. De beløb, der skal angives i databasen, omfatter donationer til særlige formål, naturalydelser, bidrag, associeringsgebyrer og accessoriske egenindtægter.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 61
(61)  For at gøre det lettere at overvåge gennemførelsen af denne forordning bør hver enkelt medlemsstat udpege centrale kontaktpunkter, der er ansvarlige for koordineringen på europæisk niveau. Kontaktpunkterne bør tildeles tilstrækkelige ressourcer til at kunne sikre en effektiv koordinering, herunder med hensyn til spørgsmål vedrørende overvågning af politisk reklame.
(61)  For at gøre det lettere at overvåge gennemførelsen af denne forordning bør hver enkelt medlemsstat udpege centrale kontaktpunkter, der er ansvarlige for koordineringen på europæisk niveau. Kontaktpunkterne bør tildeles tilstrækkelige ressourcer til at kunne sikre en effektiv koordinering, herunder med hensyn til spørgsmål vedrørende overvågning af politisk reklame. Myndigheden bør regelmæssigt indkalde de centrale kontaktpunkter, der er udpeget af medlemsstaterne, med henblik på at udveksle bedste praksis vedrørende spørgsmål af fælles interesse.
Ændring 10
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
b)  er enten anerkendt af eller etableret i overensstemmelse med lovgivningen i mindst én medlemsstat
b)  er enten anerkendt af eller etableret i overensstemmelse med lovgivningen i mindst én medlemsstat eller i et tredjeland, der er medlem af Europarådet og har fuld ret til repræsentation heri
Ændring 11
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3
3)  "europæisk politisk parti": en "politisk alliance", der forfølger politiske mål, og som søger at forfølge disse mål i hele Unionen, og som er registreret hos den myndighed for europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde, der er omhandlet i artikel 7, i overensstemmelse med denne forordning
3)  "europæisk politisk parti": en "politisk alliance", der forfølger politiske mål, og som søger at forfølge disse mål i hele Unionen, og hvoraf et flertal af medlemspartierne enten er anerkendt af eller etableret i overensstemmelse med lovgivningen i mindst én medlemsstat og er hjemmehørende i Den Europæiske Union, og som er registreret hos den myndighed for europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde, der er omhandlet i artikel 7, i overensstemmelse med denne forordning
Ændring 12
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7
7)  "donation": kontante pengegaver, enhver ydelse i naturalier, levering til en pris under markedsværdien af enhver vare eller tjenesteydelse (herunder lån) eller ethvert arbejde og enhver anden transaktion, som udgør en økonomisk fordel for det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond, bortset fra bidrag fra medlemmer og almindelige politiske aktiviteter, der gennemføres af enkeltpersoner på frivillig basis
7)  "donation": enhver betaling, enhver ydelse i naturalier, levering til en pris under markedsværdien af enhver vare eller tjenesteydelse (herunder lån) eller ethvert arbejde og enhver anden transaktion, som udgør en økonomisk fordel for det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond, bortset fra bidrag, associeringsgebyrer, accessoriske egenindtægter og almindelige politiske aktiviteter, der gennemføres af enkeltpersoner på frivillig basis
Ændring 13
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8
8)  "bidrag fra medlemmer": enhver kontant betaling, herunder medlemsgebyrer, eller bidrag i form af naturalier, eller levering til en pris under markedsværdien af enhver vare eller tjenesteydelse (herunder lån) eller ethvert arbejde og enhver anden transaktion, som udgør en økonomisk fordel for det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond, der ydes det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond af et af dets eller dens medlemmer, bortset fra almindelige politiske aktiviteter, der gennemføres af de enkelte medlemmer på frivillig basis
8)  "bidrag": enhver kontant betaling, medmindre det er tydeligt angivet, at bidraget kommer fra Den Europæiske Unions almindelige budget, herunder medlemsgebyrer, eller bidrag i form af naturalier, eller levering til en pris under markedsværdien af enhver vare eller tjenesteydelse (herunder lån) eller ethvert arbejde og enhver anden transaktion, som udgør en økonomisk fordel for det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond, der ydes det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond af et af dets eller dens medlemmer, der har sit hjemsted eller bopæl i Unionen, bortset fra almindelige politiske aktiviteter, der gennemføres af de enkelte medlemmer på frivillig basis
Ændring 14
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt)
8a)  "associeringsgebyrer": enhver betaling til europæiske politiske partier eller europæiske politiske fonde fra et af deres medlemspartier eller en af deres medlemsorganisationer, som er hjemmehørende i et tredjeland, der er medlem af Europarådet, og som har fuld ret til repræsentation heri.
Ændring 15
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9
9)  "egne indtægter": indtægter fra egne økonomiske aktiviteter såsom konferencegebyrer og salg af publikationer
9)  "accessoriske egenindtægter": indtægter fra egne økonomiske aktiviteter såsom fra fælles aktiviteter med andre politiske enheder, salg af publikationer, gebyrer for deltagelse i konferencer eller workshopper eller andre aktiviteter, der er direkte knyttet til politiske aktiviteter
Ændring 16
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10
10)  "indirekte finansiering": finansiering, som giver deltagerstaten en økonomisk fordel, selv om der ikke sker en direkte overførsel af midler; dette bør omfatte tilfælde, hvor medlemspartiet kan undgå udgifter, som det ellers skulle have afholdt, i forbindelse med andre aktiviteter af fælles interesse end politiske aktiviteter, som gennemføres udelukkende til egen fordel
10)  "indirekte finansiering": finansiering, som giver deltagerstaten en økonomisk fordel, selv om der ikke sker en direkte overførsel af midler; dette bør omfatte tilfælde, hvor medlemspartiet kan undgå udgifter, som det ellers skulle have afholdt, i forbindelse med andre aktiviteter end fælles aktiviteter med andre politiske enheder, der medfinansieres i det omfang de vedrører spørgsmål af relevans for Unionens aktivitetsområder, og som gennemføres udelukkende til egen fordel;
Ændring 17
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 16
16)  "politisk reklame": reklame som defineret i artikel 2, nr. 2), i forordning (EU) 2022/XX [om gennemsigtighed og målretning i forbindelse med politisk reklame]
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 18
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 17
17)  "politisk annonce": annonce som defineret i artikel 2, nr. 3), i forordning (EU) 2022/XX [om gennemsigtighed og målretning i forbindelse med politisk reklame]
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 19
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18
18)  "politiske reklametjenester": tjenester som defineret i artikel 2, nr. 5), i forordning (EU) 2022/XX [om gennemsigtighed og målretning i forbindelse med politisk reklame]
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 20
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d
d)  den respekterer, navnlig i sit program og i sine aktiviteter, de værdier, som Unionen bygger på, som udtrykt i artikel 2 i TEU, dvs. respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet og menneskerettighederne, herunder rettighederne for personer, der tilhører minoriteter. Den afgiver en skriftlig erklæring ved brug af skabelonen i bilag I
d)  den respekterer, navnlig i sit program og i sine aktiviteter, de værdier, som Unionen bygger på, som udtrykt i artikel 2 i TEU, dvs. respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling og retsstatsprincippet samt menneskerettighederne, herunder rettighederne for personer, der tilhører minoriteter, og den afgiver en skriftlig erklæring herom i form af skabelonen i bilag I
Ændring 21
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra e
e)  den sikrer også, at dens medlemspartier, som er hjemmehørende i Unionen, respekterer værdierne i artikel 2 i TEU, og at dens medlemspartier, som er hjemmehørende uden for Unionen, respekterer tilsvarende værdier. Den afgiver en skriftlig erklæring ved brug af skabelonen i bilag I
e)  den sikrer, at dens medlemspartier, som er hjemmehørende i Unionen, respekterer værdierne i artikel 2 i TEU, og at dens medlemspartier, som er hjemmehørende i et tredjeland, der er medlem af Europarådet og har fuld ret til repræsentation heri, respekterer tilsvarende værdier, og den afgiver en skriftlig erklæring herom i form af skabelonen i bilag I
Ændring 22
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c
c)  den respekterer, navnlig i sit program og i sine aktiviteter, de værdier, som Unionen bygger på, som udtrykt i artikel 2 i TEU, dvs. respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet og menneskerettighederne, herunder rettighederne for personer, der tilhører minoriteter. Den afgiver en skriftlig erklæring ved brug af skabelonen i bilag I
c)  den respekterer, navnlig i sit program og i sine aktiviteter, de værdier, som Unionen bygger på, som udtrykt i artikel 2 i TEU, dvs. respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet og menneskerettighederne, herunder rettighederne for personer, der tilhører minoriteter, og den afgiver en skriftlig erklæring herom i form af skabelonen i bilag I
Ændring 23
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra d
d)  den sikrer også, at dens medlemsorganisationer, som er hjemmehørende i Unionen, respekterer værdierne i artikel 2 i TEU, og at dens medlemsorganisationer, som er hjemmehørende uden for Unionen, respekterer tilsvarende værdier. Den afgiver en skriftlig erklæring ved brug af skabelonen i bilag I
d)  den sikrer også, at dens medlemsorganisationer, som er hjemmehørende i Unionen, respekterer værdierne i artikel 2 i TEU, og at dens medlemsorganisationer, som er hjemmehørende i et tredjeland, der er medlem af Europarådet, og som har fuld ret til repræsentation heri, respekterer tilsvarende værdier, og den afgiver en skriftlig erklæring herom i form af skabelonen i bilag I
Ændring 24
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra i
i)  et krav om, at medlemspartier skal vise det europæiske politiske partis logo på en klart synlig og brugervenlig måde, med angivelse af, at logoet skal placeres øverst på forsiden af medlemspartiets websted og således, at det er lige så synligt som medlemspartiets eget logo
udgår
Ændring 131
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra j
j)  dens interne regler om en ligelig kønsfordeling.
j)  dens egne interne regler om en ligestilling mellem kønnene.
Ændring 26
Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)
Artikel 4a
Gennemsigtighedsforpligtelser med hensyn til anvendelse af logoer, offentliggørelse af politiske programmer og kønsbalance
1.  Hvert europæisk politisk parti sikrer, at medlemspartierne på deres websteder offentliggør det europæiske politiske partis politiske program og logo. Det europæiske politiske partis logo skal vises øverst på forsiden af medlemspartiets websted på en klart synlig måde.
2.  Hvert europæisk politisk parti og dets medlemspartier skal på deres websteder offentliggøre oplysninger om kønsfordelingen mellem kandidaterne til valget til Europa-Parlamentet, som finder sted efter ... [dato for denne forordnings ikrafttræden], sammen med ajourførte oplysninger om kønsfordelingen mellem deres medlemmer af Europa-Parlamentet. Hvert europæisk politisk parti sikrer, at dets medlemspartier offentliggør disse oplysninger om deres respektive kandidater til valget til Europa-Parlamentet og om deres medlemmer af Europa-Parlamentet på deres websteder.
Ændring 27
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2
2.  Senest fem arbejdsdage efter den første udbredelse fremsender hvert europæisk politisk parti oplysninger til myndigheden om hver politisk annonce, som det sponsorerer eller offentliggør direkte, med det formål at sætte borgerne i stand til at forstå den bredere kontekst for og målet med den politiske annonce. Oplysningerne skal som minimum omfatte de oplysninger, der er anført i punkt 1 i bilag II.
2.  Hvert europæisk politisk parti fremsender oplysninger til myndigheden om hver politisk annonce, som det sponsorerer eller offentliggør direkte, med det formål at sætte borgerne i stand til at forstå den bredere kontekst for og målene med den politiske annonce. Oplysningerne skal som minimum omfatte de oplysninger, der er anført i punkt 1 i bilag II. Oplysningerne skal gives til myndigheden i en let tilgængelig form og i et almindeligt sprog.
Ændring 28
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3
3.  Myndigheden offentliggør straks de i stk. 2 omhandlede oplysninger i det lager, der er omhandlet i artikel 8. Oplysningerne forelægges i lettilgængelig, klart synlig og brugervenlig form og i et almindeligt sprog.
3.  Myndigheden offentliggør uden unødig forsinkelse de i stk. 2 omhandlede oplysninger i den database, der er omhandlet i artikel 8.
Ændring 29
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6
6.  Medlemsstaterne udpeger en eller flere nationale tilsynsmyndigheder med kompetence til at føre tilsyn med, at kravene i stk. 1, 2 og 4 overholdes, og underretter myndigheden herom. Disse nationale tilsynsmyndigheder eller -organer udøver deres beføjelser upartisk og åbent og skal være juridisk adskilt fra regeringen og funktionelt uafhængige af deres respektive regeringer og ethvert andet offentligt eller privat organ. Myndigheden offentliggør og ajourfører på sit websted en liste over medlemsstaternes nationale tilsynsmyndigheder. I forbindelse med nationale tilsynsmyndigheders afgørelser sikres der adgang til effektive retsmidler. Medlemsstaterne sikrer, at der på anmodning af enhver berørt part kan søges om passende godtgørelse, idet det kræves, at det europæiske politiske parti bringer enhver overtrædelse af de i stk. 1, 2 eller 4 fastsatte forpligtelser til ophør.
udgår
Ændringsforslag 133
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra i a (nyt)
ia)  dens egne interne regler om ligestilling mellem kønnene.
Ændringsforslag 134
Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)
Artikel 6a
Krav til regler om ligestilling mellem kønnene
1.  Europæiske politiske partiers og europæiske politiske fondes kollegiale styrende organer skal være kønsafbalanceret.
2.  Europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde skal vedtage en ligestillingsplan med mekanismer, der sikrer den aktive deltagelse af kvinder i al deres mangfoldighed, og europæiske politiske partier skal opfordre deres medlemspartier til at gøre det samme.
3.  Europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde skal have en protokol til forebyggelse, afsløring og bekæmpelse af seksuel og kønsbaseret chikane. De sikrer, at de eksperter, der foretager undersøgelserne, er uafhængige og besidder ekspertise, og træffer passende foranstaltninger over for gerningsmændene til disse overtrædelser. Europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde skal indarbejde forbuddet mod seksuel chikane og kønsbaseret chikane i deres interne regler.
Ændring 30
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2
Myndigheden træffer afgørelse om registrering og afregistrering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde i overensstemmelse med de procedurer og betingelser, der er fastsat i denne forordning. Derudover skal myndigheden regelmæssigt kontrollere, at de registreringsbetingelser, der er fastsat i artikel 3, og de forvaltningsbestemmelser, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra a), b), d), e) og f), samt artikel 6, stk. 1, litra a)-e) og g), fortsat overholdes af de registrerede europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde.
Myndigheden træffer afgørelse om registrering og afregistrering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde i overensstemmelse med de procedurer og betingelser, der er fastsat i denne forordning. Derudover skal myndigheden regelmæssigt kontrollere, at de registreringsbetingelser, der er fastsat i artikel 3, og de forvaltningsbestemmelser, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, litra a), b), d), e), f) og h), samt artikel 6, stk. 1, litra a)-e) og g), fortsat overholdes af de registrerede europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde.
Ændring 31
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5
5.  Ændringer af de dokumenter eller den statut, der er indgivet med henblik på ansøgning om registrering i henhold til artikel 9, stk. 2, skal meddeles myndigheden, som skal opdatere registreringen i overensstemmelse med procedurerne i artikel 18, stk. 2 og 4, mutatis mutandis.
5.  Ændringer af de dokumenter eller den statut, der er indgivet med henblik på ansøgning om registrering i henhold til artikel 9, stk. 2, skal meddeles myndigheden inden for to måneder. På baggrund af sådanne ændringer skal myndigheden opdatere registreringen efter procedurerne i artikel 18, stk. 2 og 4, mutatis mutandis.
Ændring 32
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6
6.  Den opdaterede liste over medlemspartier i et europæisk politisk parti, der er vedlagt som bilag til partiets statut i henhold til artikel 4, stk. 2, sendes hvert år til myndigheden. Ændringer, der kan betyde, at det europæiske politiske parti ikke længere opfylder den betingelse, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, litra b), meddeles myndigheden senest fire uger efter ændringen.
6.  Den opdaterede liste over medlemspartier i et europæisk politisk parti, der er vedlagt som bilag til partiets statut i henhold til artikel 4, stk. 2, sendes senest den 30. september hvert år til myndigheden. Ændringer, der kan betyde, at det europæiske politiske parti ikke længere opfylder den betingelse, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, litra b), meddeles myndigheden senest fire uger efter ændringen.
Ændring 33
Forslag til forordning
Artikel 11 – overskrift
Kontrol af overholdelse af registreringsbetingelser og -krav
Kontrol af overholdelse af registreringsbetingelser og ‑krav og undersøgelse af grunde til sletning fra registret fra myndighedens side
Ændring 34
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1
1.  Med forbehold af den procedure, der er fastsat i nærværende artikels stk. 3, kontrollerer myndigheden regelmæssigt, at de registreringsbetingelser, der er fastsat i artikel 3, og de forvaltningsbestemmelser, der er fastsat i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), b), d), e) og f), samt artikel 6, stk. 1, litra a)-e) og g), fortsat overholdes af de registrerede europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde.
1.  Med forbehold af den procedure, der er fastsat i artikel 11a, kontrollerer myndigheden regelmæssigt, at de registreringsbetingelser, der er fastsat i artikel 3, og de forvaltningsbestemmelser, der er fastsat i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), b), d), e), f) og h), samt artikel 6, stk. 1, litra a)-e) og g), fortsat overholdes af de registrerede europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde.
Ændring 35
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2
2.  Hvis myndigheden finder, at en eller flere af registreringsbetingelserne eller forvaltningsbestemmelserne i stk. 1, bortset fra betingelserne i artikel 3, stk.1, litra d), og artikel 3, stk. 2, litra c), ikke længere overholdes, underretter den det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond.
2.  Hvor myndigheden vurderer, efter at have udført en kontrol i henhold til stk. 1 i denne artikel, at en af grundene til afregistrering i henhold til artikel 19, stk. 1, litra a), nr. i) eller ii), kan finde anvendelse på et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond, skal myndigheden uden unødig forsinkelse underrette det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond herom.
Hvor myndigheden har kendskab til omstændigheder, der tyder på, at en af grundene til afregistrering i henhold til artikel 19, stk. 1, litra a), eller artikel 19, stk. 2, kan finde anvendelse på et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond, skal myndigheden uden unødig forsinkelse underrette det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond herom.
Når myndigheden underretter det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond i overensstemmelse med første eller andet afsnit, opfordrer myndigheden det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond til at fremsætte sine bemærkninger senest en måned efter modtagelsen af de pågældende oplysninger.
Ændring 36
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1
3.  1 Europa-Parlamentet, der handler på eget initiativ eller efter begrundet anmodning fra en gruppe borgere indgivet i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i Parlamentets forretningsorden, eller Rådet eller Kommissionen kan indsende en anmodning til myndigheden om at kontrollere, at et bestemt europæisk politisk parti eller en bestemt europæisk politisk fond overholder de betingelser, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, litra d), og artikel 3, stk. 2, litra c). I sådanne tilfælde, samt i de tilfælde der er omhandlet i artikel 19, stk. 3, litra a), anmoder myndigheden det udvalg af uafhængige fremtrædende personer, der er omhandlet i artikel 14, om at afgive udtalelse om spørgsmålet. Udvalget afgiver sin udtalelse inden for to måneder.
3.  I tilfælde af manglende overholdelse af artikel 3, stk. 1, litra c), f) eller g), artikel 3, stk. 2, litra e), f) eller g), eller af forvaltningsbestemmelserne i stk. 1 i denne artikel giver myndigheden det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond mulighed for at træffe de nødvendige foranstaltninger til at afhjælpe situationen inden for den frist, der er fastsat i stk. 2 i denne artikel. Myndigheden kan forlænge fristen efter begrundet anmodning fra det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond, hvis og i det omfang en sådan forlængelse er nødvendig og hensigtsmæssig med hensyn til de korrigerende foranstaltninger, som det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond påtænker at træffe.
Ændring 37
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 2
Såfremt myndigheden får kendskab til omstændigheder, der kan rejse tvivl om et bestemt europæisk politisk partis eller en bestemt europæisk politisk fonds overholdelse af de betingelser, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, litra d), og artikel 3, stk. 2, litra c), underretter den Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, således at de får mulighed for at indsende en anmodning om kontrol, jf. første afsnit. Uden at det berører første afsnit, skal Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen tilkendegive deres intention senest to måneder efter modtagelsen af disse oplysninger.
udgår
Ændring 38
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 3
De procedurer, der er fastsat i første og andet afsnit, igangsættes ikke inden for en periode på to måneder forud for valg til Europa-Parlamentet. Denne tidsbegrænsning gælder ikke for proceduren i artikel 12.
udgår
Ændring 39
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 4
Hvad angår udvalgets udtalelse beslutter myndigheden, om det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond skal afregistreres. Myndighedens afgørelse skal være behørigt begrundet.
udgår
Ændring 40
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 5
Myndighedens afgørelse om afregistrering på grundlag af manglende overholdelse af de betingelser, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, litra d), og artikel 3, stk. 2, litra c), kan kun vedtages i tilfælde af massiv og alvorlig overtrædelse af disse betingelser. Den er underlagt proceduren i stk. 4.
udgår
Ændring 41
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 – afsnit 1
4.  Myndighedens afgørelse om at afregistrere et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond på grund af massiv og alvorlig overtrædelse af de betingelser, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, litra d), og artikel 3, stk. 2, litra c), meddeles Europa-Parlamentet og Rådet. Afgørelsen træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har meddelt myndigheden, at de ikke agter at gøre indsigelse. I tilfælde af en indsigelse fra Europa-Parlamentet og fra Rådet bliver det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond ved med at være registreret.
4.  Ved udløbet af de frister, der er omhandlet i stk. 2 og 3, eller ved modtagelsen af eventuelle bemærkninger eller oplysninger vedrørende korrigerende foranstaltninger fra det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond inden for denne frist vurderer myndigheden uden unødig forsinkelse og på baggrund af sådanne bemærkninger fra det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond, om grundene til afregistrering i henhold til artikel 19, stk. 1, litra a), eller artikel 19, stk. 2, finder anvendelse på det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond.
Ændring 42
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 – afsnit 2
Europa-Parlamentet og Rådet kan kun gøre indsigelse mod afgørelsen af grunde, der vedrører vurderingen af overholdelse af registreringsbetingelsen i artikel 3, stk. 1, litra d), og artikel 3, stk. 2, litra c).
udgår
Ændring 43
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 – afsnit 3
Det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond skal underrettes om, at der er gjort indsigelse mod myndighedens afgørelse om afregistrering.
udgår
Ændring 44
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 – afsnit 4
Europa-Parlamentet og Rådet vedtager en holdning i overensstemmelse med deres respektive regler for beslutningstagningen som fastlagt i overensstemmelse med traktaterne. Enhver indsigelse skal være behørigt begrundet og skal offentliggøres.
udgår
Ændring 45
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5
5.  En afgørelse truffet af myndigheden om at afregistrere et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond, som der ikke er gjort indsigelse mod efter proceduren i stk. 4, meddeles det pågældende europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond og offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende sammen med en detaljeret begrundelse for afregistreringen. Afgørelsen får virkning ved meddelelse herom i overensstemmelse med artikel 297 i TEUF.
udgår
Ændring 46
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 6
6.  En europæisk politisk fond fortaber automatisk sin status, hvis det europæiske politiske parti, den er tilknyttet, slettes i registret.
udgår
Ændring 47
Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)
Artikel 11a
Kontrol af registreringsbetingelserne vedrørende de værdier, som Unionen bygger på
1.  Europa-Parlamentet, der handler på eget initiativ eller efter begrundet anmodning fra en gruppe borgere indgivet i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i Parlamentets forretningsorden, eller Rådet eller Kommissionen kan indgive en anmodning til myndigheden om at kontrollere, om et bestemt europæisk politisk parti eller en bestemt europæisk politisk fond overholder de betingelser, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, litra d) og e), og artikel 3, stk. 2, litra c) og d). I sådanne tilfælde og i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 11b, stk. 2, underretter myndigheden uden unødig forsinkelse det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond, opfordrer det pågældende parti eller den pågældende fond til at fremsætte bemærkninger og giver det pågældende parti eller den pågældende fond mulighed for at indføre foranstaltninger til at afhjælpe situationen inden for en måned.
Myndigheden kan forlænge fristen efter begrundet anmodning fra det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond, hvis en forlængelse er nødvendig og hensigtsmæssig med hensyn til de korrigerende foranstaltninger, som det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond påtænker at træffe.
Ved udløbet af den frist, der er omhandlet i første og andet afsnit, eller ved modtagelsen af eventuelle bemærkninger og oplysninger vedrørende korrigerende foranstaltninger fra det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond inden for denne frist sender myndigheden bemærkningerne fra det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond og, hvis det er relevant, en beskrivelse af de korrigerende foranstaltninger, som det pågældende parti eller den pågældende fond har truffet, til det i artikel 14 omhandlede udvalg af uafhængige fremtrædende personer og anmoder dette udvalg om en udtalelse om emnet. Udvalget afgiver sin udtalelse inden for to måneder.
Såfremt myndigheden får kendskab til omstændigheder, der giver anledning til tvivl om et bestemt europæisk politisk partis eller en bestemt europæisk politisk fonds overholdelse af de betingelser, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, litra d) og e), og artikel 3, stk. 2, litra c) og d), underretter den Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, således at de får mulighed for at indgive en anmodning om kontrol, jf. første afsnit. Uden at det berører første afsnit, skal Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen tilkendegive, om de agter at indgive anmodning om kontrol, senest to måneder efter modtagelsen af underretningen.
2.  De i stk. 1 fastsatte procedurer må ikke indledes inden for de sidste to måneder forud for et valg til Europa-Parlamentet.
3.  Myndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond skal afregistreres eller ej, under hensyntagen til udtalelsen fra det udvalg af uafhængige fremtrædende personer, der er omhandlet i artikel 14. Myndighedens afgørelse skal være behørigt begrundet.
4.  En afgørelse fra myndighedens side om afregistrering på grund af manglende overholdelse af de betingelser, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, litra d) eller e), eller artikel 3, stk. 2, litra c) eller d), må kun træffes i tilfælde af åbenbar og alvorlig overtrædelse af disse betingelser. Afgørelsen er underlagt proceduren i stk. 5.
5.  En afgørelse fra myndighedens side om afregistrering af et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond på grund af åbenbar og alvorlig overtrædelse af de betingelser, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, litra d) eller e), eller artikel 3, stk. 2, litra c) eller d), skal meddeles Europa-Parlamentet og Rådet. Afgørelsen træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af afgørelsen har gjort indsigelse, eller hvis de inden udløbet af denne frist begge har meddelt myndigheden, at de ikke agter at gøre indsigelse. I tilfælde af en indsigelse fra Europa-Parlamentet og fra Rådet bliver det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond ved med at være registreret.
6.  Europa-Parlamentet og Rådet kan kun gøre indsigelse mod myndighedens afgørelse om afregistrering af et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond af grunde, der vedrører vurderingen af overholdelse af registreringsbetingelserne i artikel 3, stk. 1, litra d) eller e), eller artikel 3, stk. 2, litra c) eller d) .
7.  Hvis der er gjort indsigelse mod myndighedens afgørelse om afregistrering af et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond, underretter myndigheden det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond om denne indsigelse.
8.  Europa-Parlamentet og Rådet fastlægger deres holdning i overensstemmelse med deres respektive traktatfæstede regler for beslutningstagning. Enhver indsigelse mod myndighedens afgørelse om afregistrering af et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond skal være behørigt begrundet og offentliggøres.
Ændring 48
Forslag til forordning
Artikel 11 b (ny)
Artikel 11b
Kontrol af forpligtelser i henhold til national ret
1.  Hvis et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond har undladt at opfylde relevante forpligtelser i henhold til national lovgivning, der finder anvendelse som følge af artikel 17, stk. 2, første afsnit, og hvis den manglende opfyldelse set i forhold til retten til foreningsfrihed, der er nedfældet i artikel 12 i chartret, og behovet for at sikre en pluralisme af politiske partier i Europa er alvorlig nok til at begrunde afregistrering, kan den medlemsstat, hvor det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond er hjemmehørende, sende myndigheden en anmodning om afregistrering. Anmodningen skal være behørigt begrundet. Den skal navnlig præcist og udtømmende identificere de ulovlige handlinger og de specifikke nationale krav, der ikke er blevet opfyldt.
Hvis indholdet af medlemsstaternes anmodning udelukkende eller overvejende vedrører elementer, der berører respekten for de værdier, Unionen bygger på, som nedfældet i artikel 2 i TEU, indleder myndigheden en kontrolprocedure i henhold til artikel 11a.
For så vidt angår alle andre spørgsmål, hvor medlemsstaten i sin anmodning i henhold til første afsnit bekræfter, at der findes effektive retsmidler mod en sådan anmodning på nationalt plan, og alle retsmidler vedrørende en sådan anmodning er udtømt, vurderer myndigheden efter at have hørt repræsentanten for det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond, om afregistreringsgrunden i henhold til artikel 19, stk. 1, litra d), finder anvendelse på det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond.
2.  Hvis et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond i alvorlig grad har undladt at opfylde relevante forpligtelser i henhold til national ret, der finder anvendelse som følge af artikel 17, stk. 2, andet afsnit, og hvis sagen udelukkende eller i overvejende grad drejer sig om elementer, der berører respekten for de værdier, Den Europæiske Union bygger på, som nedfældet i artikel 2 i TEU, kan den berørte medlemsstat sende myndigheden en anmodning i henhold til bestemmelserne i stk. 1, første afsnit. Myndigheden handler i overensstemmelse med stk. 1, andet afsnit.
3.  Myndigheden handler i alle tilfælde uden unødig forsinkelse. Myndigheden underretter den pågældende medlemsstat og det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond om, hvilken opfølgning der er foretaget i forbindelse med den begrundede anmodning om afregistrering.
Ændring 49
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2
2.  Hvis myndigheden får kendskab til en afgørelse truffet af en national tilsynsmyndighed som omhandlet i artikel 4, nr. 21), i forordning (EU) 2016/679, hvori det konstateres, at en fysisk eller juridisk person har overtrådt gældende regler om beskyttelse af personoplysninger, og hvis det af afgørelsen følger, eller hvis der er andre rimelige grunde til at formode, at overtrædelsen er knyttet til et europæisk politisk partis eller en europæisk politisk fonds politiske aktiviteter i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet, indbringer myndigheden sagen for udvalget af uafhængige fremtrædende personer, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 14. Myndigheden kan om nødvendigt samarbejde med den pågældende nationale tilsynsmyndighed.
2.  Myndigheden underrettes om alle afgørelser truffet på nationalt plan af en tilsynsmyndighed som defineret i artikel 4, nr. 21), i forordning (EU) 2016/679, hvori det konstateres, at en fysisk eller juridisk person har overtrådt gældende regler om beskyttelse af personoplysninger, og hvis det af afgørelsen følger, eller hvis der er andre rimelige grunde til at formode, at overtrædelsen er knyttet til et europæisk politisk partis eller en europæisk politisk fonds politiske aktiviteter i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet, indbringer myndigheden sagen for udvalget af uafhængige fremtrædende personer, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 14. Myndigheden kan om nødvendigt samarbejde med den pågældende tilsynsmyndighed.
Ændring 50
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4
4.  Under hensyntagen til udvalgets udtalelse afgør myndigheden i overensstemmelse med artikel 30, stk. 2, litra a), nr. vii), om det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond skal pålægges finansielle sanktioner. Myndighedens afgørelse skal være behørigt begrundet, navnlig med hensyn til udvalgets udtalelse, og den skal offentliggøres hurtigst muligt.
4.  Under hensyntagen til udvalgets udtalelse afgør myndigheden i overensstemmelse med artikel 30, stk. 1, litra a), nr. vii), om det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond skal pålægges finansielle sanktioner. Myndighedens afgørelse skal være behørigt begrundet, navnlig med hensyn til udvalgets udtalelse, og den skal offentliggøres hurtigst muligt.
Ændring 51
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5
5.  Den procedure, der er fastsat i denne artikel, berører ikke den procedure, der er fastsat i artikel 11.
5.  Den procedure, der er fastsat i denne artikel, berører ikke den procedure, der er fastsat i artikel 11, artikel 11a og artikel 11b. Den periode, der er omhandlet i artikel 11a, stk. 2, finder ikke anvendelse på proceduren i denne artikel.
Ændring 52
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1
Myndigheden udarbejder og offentliggør hvert år en rapport om europæiske politiske partiers politiske reklameaktiviteter. Rapporten skal indeholde en faktuel sammenfatning af de rapporter, som europæiske politiske partier i det pågældende rapporteringsår har offentliggjort i medfør af artikel 5, stk. 4, samt eventuelle afgørelser, som de nationale tilsynsmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 5, stk. 6, eller de tilsynsmyndigheder, der er omhandlet i artikel 5, stk. 7, har truffet, og hvori det konstateres, at et europæisk politisk parti har overtrådt nærværende forordnings artikel 5.
Myndigheden udarbejder og offentliggør hvert år en rapport om europæiske politiske partiers politiske reklameaktiviteter. Rapporten skal indeholde de rapporter, som europæiske politiske partier i det pågældende rapporteringsår har offentliggjort i overensstemmelse med artikel 5, stk. 4.
Ændring 53
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1
1.  Et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond fortaber sin status som europæisk juridisk person ved meddelelse af en afgørelse i henhold til artikel 11, stk. 5.
1.  Et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond fortaber sin status som europæisk juridisk person på grundlag af en afgørelse fra myndigheden om sletning fra registret:
a)  hvis myndigheden inden for rammerne af proceduren i artikel 11 finder, at
i)  en af betingelserne for registrering i artikel 3, stk. 1, litra a), b), c), f) eller g), eller i artikel 3, stk. 2, litra a), b), e), f) eller g), ikke er opfyldt af det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond
ii)  en af forvaltningsbestemmelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), b), d), e), f), h) eller i) , eller i artikel 6, stk. 1, litra a)-e) eller g), ikke er opfyldt af det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond
iii)  det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond befinder sig i en af de udelukkelsessituationer, der er omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046
iv)  afgørelsen om at registrere det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond er baseret på oplysninger, som var af afgørende karakter for registreringsafgørelsen, men som var urigtige eller vildledende, eller afgørelsen blev opnået ved svigagtig adfærd
b)  hvis myndigheden inden for rammerne af proceduren i artikel 11a finder, at betingelserne for registrering i artikel 3, stk. 1, litra d) eller e), eller artikel 3, stk. 2, litra c) eller d), vedrørende respekt for de værdier, der er nedfældet i artikel 2 i TEU, på åbenbar og alvorlig vis er blevet krænket af det pågældende europæiske politiske parti eller dets medlemspartier eller af den pågældende europæiske politiske fond eller af dens medlemsorganisationer
c)  på anmodning af det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond eller
d)  på anmodning af en medlemsstat, der opfylder kravene i artikel 11b, stk. 1 og 3.
Ændring 54
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2
2.   Et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond slettes i registret på grundlag af en afgørelse fra myndigheden:
2.   Hvis myndigheden beslutter at slette et europæisk politisk parti fra registret, skal den også slette en europæisk politisk fond, der er tilknyttet det, fra registret.
a)  som konsekvens af en afgørelse vedtaget i henhold til artikel 11, stk. 2-5
b)  under de omstændigheder, der er omhandlet i artikel 11, stk. 6
c)  på anmodning af det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond
d)  i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 3, første afsnit, litra b).
Ændring 55
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3
3.   Hvis et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond i alvorlig grad har undladt at opfylde relevante forpligtelser i henhold til national lovgivning, der finder anvendelse som følge af artikel 17, stk. 2, første afsnit, kan den medlemsstat, hvor det eller den er hjemmehørende, sende myndigheden en behørigt begrundet anmodning om afregistrering, som nøjagtigt og udtømmende skal angive de ulovlige handlinger og de specifikke nationale krav, som er blevet overtrådt. I sådanne tilfælde skal myndigheden:
3.  Myndighedens afgørelse om at slette et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond fra registret skal sendes til og bekendtgøres over for det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond. Afgørelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.
a)  for så vidt angår anliggender, der udelukkende eller i overvejende grad drejer sig om elementer, der berører respekten for de værdier, Unionen bygger på, som udtrykt i artikel 2 i TEU, igangsætte en kontrolprocedure i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 11, stk. 3. Nærværende forordnings artikel 11, stk. 4, 5 og 6, finder ligeledes anvendelse
b)  for så vidt angår alle andre anliggender, og når den begrundede anmodning fra den pågældende medlemsstat bekræfter, at alle nationale retsmidler er udtømt, beslutte at slette det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond i registret.
Hvis et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond i alvorlig grad har undladt at opfylde relevante forpligtelser i henhold til national ret, der finder anvendelse som følge af artikel 17, stk. 2, andet afsnit, og hvis sagen udelukkende eller i overvejende grad drejer sig om elementer, der berører respekten for de værdier, Den Europæiske Union bygger på, som udtrykt i artikel 2 i TEU, kan den berørte medlemsstat sende myndigheden en anmodning i henhold til bestemmelserne i nærværende stykkes første afsnit. Myndigheden handler i overensstemmelse med nærværende stykkes første afsnit, litra a).
Myndigheden handler i alle tilfælde uden unødig forsinkelse. Myndigheden underretter den pågældende medlemsstat og det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond om, hvilken opfølgning der er foretaget i forbindelse med den begrundede anmodning om afregistrering.
Ændring 56
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4
4.  Myndigheden fastsætter datoen for offentliggørelse, jf. stk. 1, efter høring af den medlemsstat, hvor det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond er hjemmehørende.
udgår
Ændring 57
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1
1.  Et europæisk politisk parti, der er registreret i henhold til de betingelser og procedurer, der følger af denne forordning, som er repræsenteret i Europa-Parlamentet med mindst et af sine medlemmer, og som ikke befinder sig i en af de situationer, der medfører udelukkelse, jf. artikel 136, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 , kan ansøge om finansiering via Den Europæiske Unions almindelige budget i henhold til de betingelser, der er opstillet i en indkaldelse af bidrag offentliggjort af Europa-Parlamentets anvisningsberettigede.
1.  Et europæisk politisk parti, der er registreret i henhold til de betingelser og procedurer, der følger af denne forordning, som er repræsenteret i Europa-Parlamentet med mindst et af sine medlemmer, og som ikke befinder sig i en af de situationer, der medfører udelukkelse, jf. artikel 136, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 , kan ansøge om finansiering via Den Europæiske Unions almindelige budget i henhold til de betingelser, som Europa-Parlamentets anvisningsberettigede offentliggør i en indkaldelse af bidrag fra Den Europæiske Unions almindelige budget.
Ændring 58
Forslag til forordning
Artikel 20– stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)
Direkte medlemskab af Europa-Parlamentet accepteres i de tilfælde, hvor et medlem af Europa-Parlamentet ikke er medlem af et nationalt eller regionalt parti, der er tilknyttet et europæisk politisk parti.
Ændring 59
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 5
5.  Inden for de i artikel 24 og 25 fastsatte grænser omfatter omkostninger, der er støtteberettigede via et finansielt bidrag, administrative omkostninger og omkostninger i forbindelse med teknisk bistand, møder, forskning, arrangementer på tværs af grænser, studier, information og publikationer samt omkostninger i forbindelse med kampagner.
5.  Inden for de i artikel 24 og 25 fastsatte grænser omfatter omkostninger, der er støtteberettigede via et finansielt bidrag fra Den Europæiske Unions almindelige budget, administrative omkostninger og omkostninger i forbindelse med teknisk bistand, møder, forskning, arrangementer på tværs af grænser, studier, information og publikationer samt omkostninger i forbindelse med kampagner.
Ændring 60
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1
1.  For at modtage finansiering via Den Europæiske Unions almindelige budget skal et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond, der opfylder betingelserne i artikel 20, stk. 1 eller 2, indgive en ansøgning til Europa-Parlamentet efter en indkaldelse af bidrag eller forslag.
1.  For at modtage finansiering via Den Europæiske Unions almindelige budget skal et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond, der opfylder betingelserne i artikel 20, stk. 1 eller 2, indgive en ansøgning til Europa-Parlamentet efter en indkaldelse af bidrag fra Den Europæiske Unions almindelige budget eller en indkaldelse af forslag.
Ændring 61
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2
2.  Det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond skal på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen opfylde betingelserne i artikel 26. Fra ansøgningsdatoen og indtil afslutningen af det regnskabsår eller af den foranstaltning, som bidraget eller tilskuddet dækker, skal det eller den være registreret i registret og ikke være omfattet af nogen af de sanktioner, der er fastsat i artikel 27, stk. 1, og artikel 30, stk. 2, litra a), nr. v)-ix) .
2.  Det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond skal på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen opfylde betingelserne i artikel 26. Fra ansøgningsdatoen og indtil afslutningen af det regnskabsår eller af den foranstaltning, som bidraget eller tilskuddet fra Den Europæiske Unions almindelige budget dækker, skal det eller den være registreret i registret og ikke være omfattet af nogen af de sanktioner, der er fastsat i artikel 27, stk. 1, og artikel 30, stk. 2, litra a), nr. v) og vi).
Ændring 62
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3
3.  Et europæisk politisk parti skal i sin ansøgning medtage dokumentation for, at dets EU-medlemspartier på deres websteder som hovedregel i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra i), har offentliggjort det europæiske politiske partis program og logo i alle de 12 måneder forud for den endelige dato for indgivelsen af ansøgningen.
udgår
Ændring 63
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 4
4.  Et europæisk politisk parti skal i sin ansøgning medtage dokumentation for, at det overholder artikel 4, stk. 1, litra j), og at dets medlemspartier i 12 måneder forud for ansøgningens indgivelse løbende på deres websteder har offentliggjort oplysninger om kønsfordelingen blandt kandidaterne ved de seneste valg til Europa-Parlamentet og om udviklingen i kønsfordelingen blandt dets medlemmer af Europa-Parlamentet.
udgår
Ændring 64
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 5
5.  Et europæisk politisk parti skal i sin ansøgning medtage dokumentation for, at det overholder artikel 5, at det opretholder en ajourført politik for anvendelsen af politisk reklame, og at det har gennemført denne i alle de 12 måneder forud for den endelige dato for indgivelsen af ansøgningen.
udgår
Ændring 65
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 7
7.  Europa-Parlamentets anvisningsberettigede træffer en afgørelse senest tre måneder efter udløbet af indkaldelsen af bidrag eller indkaldelsen af forslag og godkender og forvalter de tilsvarende bevillinger i henhold til forordning (EU, Euratom) 2018/1046 .
7.  Europa-Parlamentets anvisningsberettigede træffer en afgørelse senest tre måneder efter udløbet af indkaldelsen af bidrag fra Den Europæiske Unions almindelige budget eller indkaldelsen af forslag og godkender og forvalter de tilsvarende bevillinger i henhold til forordning (EU, Euratom) 2018/1046.
Ændring 66
Forslag til forordning
Artikel 23 – overskrift
Donationer, bidrag og egne indtægter
Donationer, bidrag, associeringsgebyrer og accessoriske egenindtægter
Ændring 67
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1
2.  Europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde skal på tidspunktet for indgivelse af deres årsregnskaber i henhold til artikel 26 ligeledes fremsende en liste over alle donorer med de tilhørende donationer og angivelse af donationernes art og værdi. Dette stykke finder også anvendelse på bidrag fra europæiske politiske partiers medlemspartier og europæiske politiske fondes medlemsorganisationer.
2.  Europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde skal på tidspunktet for indgivelse af deres årsregnskaber i henhold til artikel 26 ligeledes fremsende en liste over alle donorer med de tilhørende donationer og angivelse af donationernes art og værdi. Dette stykke finder også anvendelse på bidrag og associeringsgebyrer fra europæiske politiske partiers medlemspartier og europæiske politiske fondes medlemsorganisationer og på bidrag på over 1 500 EUR fra individuelle medlemmer af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde.
Ændring 68
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 2
For så vidt angår fysiske personers donationer, hvis værdi overstiger 1 500 EUR og er under eller lig med 3 000 EUR, angiver det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond, om de pågældende donorer har givet deres forudgående skriftlige samtykke til offentliggørelse i overensstemmelse med artikel 36, stk. 1, litra e).
For så vidt angår fysiske personers donationer og bidrag, hvis værdi overstiger 1 500 EUR og er under eller lig med 3 000 EUR, angiver det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond, om de pågældende fysiske personer har givet deres forudgående skriftlige samtykke til offentliggørelse i overensstemmelse med artikel 36, stk. 1, litra e).
Ændring 69
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3
3.  Donationer, der modtages af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde, og udgifter finansieret via disse donationer seks måneder før valg til Europa-Parlamentet, skal indberettes på ugebasis til myndigheden skriftligt og i overensstemmelse med stk. 2.
3.  Donationer, der modtages af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde seks måneder før valg til Europa-Parlamentet, skal indberettes på ugebasis til myndigheden skriftligt og i overensstemmelse med stk. 2.
Ændring 70
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – afsnit 1
5.  For alle donationer af en værdi på over 3 000 EUR skal europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde anmode donorerne om at fremlægge de oplysninger, det kræver at kunne identificere dem korrekt. Europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde fremsender de modtagne oplysninger til myndigheden på dennes anmodning.
5.  For så vidt angår alle donationer fra én enkelt donor med en samlet årlig værdi på over 3 000 EUR skal europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde anmode disse donorer om at fremlægge de oplysninger, det kræver at kunne identificere dem korrekt. Europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde fremsender de modtagne oplysninger til myndigheden på dennes anmodning.
Ændring 71
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – afsnit 2
Myndigheden udarbejder en formular, der skal anvendes med henblik på første afsnit.
Myndigheden udarbejder en formular, der skal anvendes med henblik på at identificere de donorer, som er omhandlet i første afsnit.
Ændring 72
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 6 – litra a
a)  anonyme donationer eller bidrag
a)  anonyme donationer, bidrag eller associeringsgebyrer
Ændring 73
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 6 – litra d
d)  donationer fra private enheder med base i et tredjeland eller fra enkeltpersoner fra et tredjeland, som ikke har ret til at stemme til europaparlamentsvalg.
d)  donationer fra private enheder med base uden for Unionen eller fra enkeltpersoner fra lande uden for Unionen, som ikke har ret til at stemme ved valg til Europa-Parlamentet.
Ændring 74
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 8
8.  Myndigheden foretager kontroller, hvis den har grund til at formode, at der er givet en donation i strid med forordningen. Den kan til det formål anmode om yderligere oplysninger fra det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond samt fra partiets eller fondens donorer.
8.  Myndigheden foretager kontroller, hvis den har grund til at formode, at en donation er blevet accepteret i strid med forordningen. Den kan til det formål anmode om yderligere oplysninger fra det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond samt fra partiets eller fondens donorer.
Ændring 75
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 9
9.  Bidrag fra medlemmer af et europæisk politisk parti, der er hjemmehørende eller statsborgere i en medlemsstat eller fra medlemspartier, der er hjemmehørende i et land, som er medlem af Europarådet, er tilladte. Den samlede værdi af bidrag fra medlemmer må ikke overstige 40 % af et europæisk politisk partis årlige budget. Værdien af bidrag fra medlemspartier, der er hjemmehørende i et land uden for Unionen, må ikke overstige 10 % af de samlede bidrag fra medlemmer.
9.  Den samlede værdi af bidrag til et europæisk politisk parti må ikke overstige 40 % af dets årlige budget.
Ændring 76
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 9 a (nyt)
9a.  Den samlede værdi af associeringsgebyrer til et europæisk politisk parti må ikke overstige 20 % af den samlede værdi af bidragene til det pågældende parti. Enhver betaling af associeringsgebyrer kan kun ske inden for rammerne af almindeligt gældende regler og takster, der er fastsat af det europæiske politiske parti.
Ændring 77
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 10 – afsnit 1
10.  Bidrag fra medlemmer af en europæisk politisk fond, der er hjemmehørende eller statsborgere i en medlemsstat eller fra medlemsorganisationer, der er hjemmehørende i et land, som er medlem af Europarådet, samt fra det europæiske politiske parti, som den er tilknyttet, er tilladte. Den samlede værdi af bidrag fra medlemmer må ikke overstige 40 % af det årlige budget for en europæisk politisk fond og må ikke stamme fra midler, som et europæisk politisk parti har modtaget via Den Europæiske Unions almindelige budget i henhold til denne forordning. Værdien af bidrag fra medlemsorganisationer, der er hjemmehørende i et land uden for Unionen, må ikke overstige 10 % af de samlede bidrag fra medlemmer.
10.  Den samlede værdi af bidrag til europæiske politiske fonde fra medlemmer og finansiering fra det europæiske politiske parti, som den er tilknyttet, må ikke overstige 40 % af det årlige budget for en europæisk politisk fond og må ikke stamme fra midler, som et europæisk politisk parti har modtaget via Den Europæiske Unions almindelige budget i henhold til denne forordning.
Ændring 78
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 10 a (nyt)
10a.  Den samlede værdi af associeringsgebyrer til en europæisk politisk fond må ikke overstige 20 % af de samlede bidrag til den pågældende fond.
Ændring 79
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 12
12.  Ethvert bidrag, der ikke er tilladt i henhold til denne forordning, skal returneres i overensstemmelse med stk. 7.
12.  Ethvert bidrag eller associeringsgebyr, der ikke er tilladt i henhold til denne forordning, skal returneres i overensstemmelse med stk. 7.
Ændring 80
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 13
13.  Værdien af et europæisk politisk partis eller en europæisk politisk fonds egne indtægter fra egne økonomiske aktiviteter må ikke overstige 5 % af det europæiske politiske partis eller den europæiske politiske fonds årlige budget.
13.  Værdien af et europæisk politisk partis eller en europæisk politisk fonds accessoriske egenindtægter fra egne økonomiske aktiviteter må ikke overstige 10 % af det beløb, som hidrører fra bidrag til og associeringsgebyrer for det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond.
Ændring 81
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2
2.  Midler, der ydes til europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde via Den Europæiske Unions almindelige budget eller andre kilder, kan anvendes til at finansiere folkeafstemningskampagner, hvis disse vedrører gennemførelsen af Unionens traktater.
2.  Midler, der ydes til europæiske politiske partier via Den Europæiske Unions almindelige budget eller andre kilder, kan anvendes til at finansiere folkeafstemningskampagner, hvis disse vedrører spørgsmål, som er direkte knyttet til Den Europæiske Union.
Ændring 82
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1
1.  Uanset artikel 24, stk. 1, må finansieringen af europæiske politiske partier over Den Europæiske Unions almindelige budget eller fra enhver anden kilde ikke anvendes til direkte eller indirekte finansiering af andre politiske partier og navnlig ikke af nationale partier eller kandidater. Sådanne nationale partier og kandidater er fortsat underlagt de nationale regler.
1.  Uanset artikel 23, stk. 10, og artikel 24, stk. 1, må finansieringen af europæiske politiske partier over Den Europæiske Unions almindelige budget eller fra enhver anden kilde ikke anvendes til direkte eller indirekte finansiering af andre politiske enheder og navnlig ikke af nationale partier eller kandidater. Sådanne nationale partier og kandidater er fortsat underlagt de nationale regler.
Ændring 83
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2
2.  Midler, der ydes til europæiske politiske fonde via Den Europæiske Unions almindelige budget eller enhver anden kilde, må ikke anvendes til andre formål end finansiering af deres opgaver som anført i artikel 2, nr. 4), og til udgifter, der er direkte knyttet til de mål, der følger af deres statut i overensstemmelse med artikel 6. Midlerne må navnlig ikke anvendes til direkte eller indirekte finansiering af valg, politiske partier eller kandidater eller andre fonde.
2.  Midler, der ydes til europæiske politiske fonde via Den Europæiske Unions almindelige budget eller enhver anden kilde, må ikke anvendes til andre formål end finansiering af deres opgaver som anført i artikel 2, nr. 4), og til udgifter, der er direkte knyttet til de mål, der følger af deres statut i overensstemmelse med artikel 6. Midlerne må navnlig ikke anvendes til direkte eller indirekte finansiering af valg, politiske partier eller kandidater i de sidste seks måneder forud for nationale valg eller valg til Europa-Parlamentet eller af andre fonde.
Ændring 84
Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning
1.  Senest seks måneder efter regnskabsårets udløb fremsender europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde følgende til myndigheden med kopi til Europa-Parlamentets anvisningsberettigede og til det kompetente nationale kontaktpunkt i den medlemsstat, hvor de er hjemmehørende:
1.  Senest seks måneder efter regnskabsårets udløb fremsender europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde følgende til Europa-Parlamentets anvisningsberettigede i et åbent, maskinlæsbart format:
Ændring 85
Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c
c)  listen over donorer og bidragydere og deres tilhørende donationer eller bidrag indberettet i henhold til artikel 23, stk. 2, 3 og 4.
c)  listen over donorer og bidragydere og deres tilhørende donationer, bidrag eller associeringsgebyrer indberettet i henhold til artikel 23, stk. 2, 3 og 4.
Ændring 86
Forslag til forordning
Artikel 26– stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
De europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde sender også en kopi af alle de i første afsnit omhandlede fremsendelser til myndigheden og til det kompetente nationale kontaktpunkt i den medlemsstat, hvor de er hjemmehørende. Denne kopi skal være i et åbent og maskinlæsbart format.
Ændring 87
Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – afsnit 1
2.  Myndigheden skal kontrollere europæiske politiske partiers og europæiske politiske fondes overholdelse af deres forpligtelser i henhold til denne forordning, navnlig hvad angår artikel 3, artikel 4, stk. 1, litra a), b), d), e) og f), artikel 6, stk. 1, litra a)-e) og g), artikel 10, stk. 5 og 6, samt artikel 23, 24 og 25.
2.  Myndigheden skal kontrollere europæiske politiske partiers og europæiske politiske fondes overholdelse af deres forpligtelser i henhold til denne forordning, navnlig hvad angår artikel 3, artikel 4, stk. 1, litra a), b), d), e), f) og h), artikel 4a, artikel 5, artikel 6, stk. 1, litra a)-e) og g), artikel 10, stk. 5 og 6, samt artikel 23. I tilfælde, der ikke omfatter midler fra Den Europæiske Unions almindelige budget, kontrollerer den også europæiske politiske partiers overholdelse af deres forpligtelser i henhold til artikel 25, stk. 1.
Ændring 88
Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – afsnit 2
Europa-Parlamentets anvisningsberettigede skal kontrollere, om europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde overholder deres forpligtelser efter denne forordning vedrørende EU-midler i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) 2018/1046. Ved gennemførelsen af denne kontrol skal Europa-Parlamentet træffe de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af svig, der skader Unionens økonomiske interesser.
Europa-Parlamentets anvisningsberettigede skal kontrollere, om europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde overholder deres forpligtelser vedrørende EU-midler i henhold til nærværende forordning og forordning (EU, Euratom) 2018/1046. Ved gennemførelsen af denne kontrol skal Europa-Parlamentet træffe de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af svig, der skader Unionens økonomiske interesser.
Ændring 89
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1
1.  I overensstemmelse med artikel 19 beslutter myndigheden at slette et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond i registret som en sanktion i følgende situationer:
udgår
a)  når det pågældende parti eller den pågældende fond befinder sig i en af de udelukkelsessituationer, der er omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046
b)  når det efter procedurerne i artikel 11, stk. 2-5, er fastslået, at det eller den ikke længere overholder en eller flere af de betingelser, der er fastsat i artikel 3, stk. 1 eller 2
c)  når en afgørelse om at registrere det pågældende parti eller den pågældende fond er baseret på urigtige eller vildledende oplysninger, som kan tilskrives ansøgeren, eller når en sådan afgørelse er opnået ved svigagtig adfærd
d)  når en medlemsstats anmodning om afregistrering på grundlag af alvorlig manglende overholdelse af betingelserne i henhold til national ret opfylder kravene i artikel 19, stk. 3, litra b).
Ændring 90
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2 – litra a – nr. ii
ii)  i tilfælde af manglende overholdelse af de indgåede forpligtelser og de oplysninger, et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond har fremlagt i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), b), d), e), f), i) og j), samt til artikel 6, stk. 1, litra a), b), d) og e)
ii)  i tilfælde af manglende overholdelse af de indgåede forpligtelser og de oplysninger, et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond har fremlagt i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), b), d), e), f) og h) samt til artikel 6, stk. 1, litra a), b), d) og e)
Ændring 91
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2 – litra a – nr. ii a (nyt)
iia)  i tilfælde af manglende overholdelse af forpligtelserne i artikel 4a, stk. 1
Ændring 92
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2 – litra a – nr. ii b (nyt)
iib)  i tilfælde af manglende overholdelse af forpligtelserne i artikel 4a, stk. 2
Ændring 93
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2 – litra a – nr. ii c (nyt)
iic)  i tilfælde af manglende overholdelse af forpligtelserne i artikel 5, stk. 1-5
Ændring 94
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2 – litra a – nr. viii
viii)  i tilfælde af manglende dokumentation for anvendelse af logoer og offentliggørelse af politiske programmer i henhold til artikel 21, stk. 3
udgår
Ændring 95
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2 – litra a – nr. ix
ix)  i tilfælde af manglende dokumentation for kønsfordelingen i henhold til artikel 21, stk. 4
udgår
Ændring 96
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2 – litra b – nr. i
i)  hvis et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond har modtaget donationer og bidrag, som i henhold til artikel 23, stk. 1 eller 5, ikke er tilladte, medmindre betingelserne fastsat i artikel 23, stk. 7, er opfyldt
i)  hvis et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond har modtaget donationer, bidrag eller associeringsgebyrer som i henhold til artikel 23, stk. 1 eller 6, ikke er tilladte, medmindre betingelserne fastsat i artikel 23, stk. 7, er opfyldt
Ændring 97
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4 – indledning
4.  Med henblik på stk. 2 og 3 pålægges et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond følgende finansielle sanktioner:
4.  Med henblik på stk. 1 og 2 pålægges et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond følgende finansielle sanktioner:
Ændring 98
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4 – litra b – afsnit 1 – indledning
b)  i tilfælde af overtrædelser, der kan kvantificeres, en fast procentdel af de beløb, der er modtaget eller ikke indberettet i overensstemmelse med nedenstående skala, op til et maksimum på 10 % af årsbudgettet for det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond:
b)  i tilfælde af overtrædelser, der kan kvantificeres, en fast procentdel af de beløb, der er modtaget eller ikke indberettet, eller af de beløb, der er anvendt til finansieringsaktiviteter, som er forbudte i henhold til artikel 25, i overensstemmelse med nedenstående skala, op til et maksimum på 10 % af årsbudgettet for det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond:
Ændring 99
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4 – litra b – afsnit 2
Ved anvendelsen af de i første afsnit anførte procentsatser betragtes hver(t) enkelt donation eller bidrag separat.
Ved anvendelsen af de i første afsnit anførte procentsatser betragtes de enkelte donationer, bidrag, associeringsgebyrer eller beløb anvendt til finansieringsaktiviteter, der er forbudte i henhold til artikel 25, hver for sig.
Ændring 100
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 5 a (nyt)
5a.  Myndigheden inddriver de relevante beløb fra det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond, som er blevet pålagt finansielle sanktioner.
Ændring 101
Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1
1.  Med henblik på fuld overholdelse af de i artikel 38 omhandlede forpligtelser skal myndigheden eller Europa-Parlamentets anvisningsberettigede før myndighedens endelige afgørelse om nogle af de sanktioner, der er omhandlet i artikel 30, give det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond mulighed for at indføre de foranstaltninger, der er nødvendige for at rette op på situationen inden for en rimelig frist, som normalt ikke må overstige en måned. Myndigheden eller Europa-Parlamentets anvisningsberettigede skal navnlig give mulighed for at rette skrive- og regnefejl, om nødvendigt fremlægge yderligere dokumenter eller oplysninger eller rette mindre fejl.
1.  Med henblik på fuld overholdelse af de i artikel 38 omhandlede forpligtelser skal myndigheden eller Europa-Parlamentets anvisningsberettigede før myndighedens endelige afgørelse om enhver af de sanktioner, der er omhandlet i artikel 30, stk. 1, litra a), nr. i)-iv), give det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond mulighed for at indføre de foranstaltninger, der er nødvendige for at rette op på situationen inden for en rimelig frist, som normalt ikke må overstige en måned. Myndigheden eller Europa-Parlamentets anvisningsberettigede skal navnlig give mulighed for at rette skrive- og regnefejl, om nødvendigt fremlægge yderligere dokumenter eller oplysninger eller rette mindre fejl.
Ændring 102
Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2
2.  Hvis et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond ikke har truffet korrigerende foranstaltninger inden for den fastsatte frist som omhandlet i stk. 1, træffes der afgørelse om pålæggelse af passende sanktioner, jf. artikel 30.
2.  Hvis et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond ikke har truffet tilstrækkelige korrigerende foranstaltninger inden for den fastsatte frist som omhandlet i stk. 1, træffes der afgørelse om pålæggelse af passende sanktioner, jf. artikel 30.
Ændring 103
Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3
3.  Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse i forbindelse med de betingelser, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, litra b)-f), og artikel 3, stk. 2, litra c).
udgår
Ændring 104
Forslag til forordning
Artikel 34 – overskrift
Inddrivelser
Ophævelse af en finansieringsafgørelse med virkning for fremtiden
Ændring 105
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1
1.  På grundlag af myndighedens afgørelse om at slette et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond fra registret tilbagekalder eller ophæver Europa-Parlamentets anvisningsberettigede enhver igangværende afgørelse eller aftale om EU-finansiering, undtagen i det tilfælde der er fastsat i artikel 19, stk. 2, litra c), og artikel 3, stk. 1, litra b) og f). Den anvisningsberettigede inddriver endvidere alle EU-midler, herunder eventuelle ikkeanvendte EU-midler fra tidligere år.
1.  Europa-Parlamentets anvisningsberettigede ophæver en igangværende finansieringsafgørelse rettet til et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond med virkning for fremtiden af følgende grunde:
a)  en afgørelse truffet af myndigheden om at slette partiet eller fonden fra registret, medmindre der er tale om en afgørelse baseret på den afregistreringsgrund, der er fastsat i artikel 19, stk. 1, litra a), nr. iv)
b)  en sanktionsafgørelse i henhold til artikel 30, stk. 1, litra a), nr. v) og vi).
Andre grunde til at ophæve en finansieringsafgørelse med virkning for fremtiden kan angives i aftalen om bidrag eller tilskud.
Ændring 106
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2
2.  1 Et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond, som er blevet pålagt en sanktion for en af overtrædelserne i artikel 30, stk. 1, og stk. 2, litra a), nr. v) og vi), opfylder af denne grund ikke længere betingelserne i artikel 21, stk. 2. Europa-Parlamentets anvisningsberettigede skal derfor ophæve aftalen eller afgørelsen om bidrag eller tilskud eller EU-midler i henhold til denne forordning og skal inddrive uberettiget udbetalte beløb i henhold til aftalen eller afgørelsen om bidrag eller tilskud, herunder eventuelle ikkeanvendte EU-midler fra tidligere år. Europa-Parlamentets anvisningsberettigede inddriver også beløb, der er udbetalt uberettiget i henhold til aftalen eller afgørelsen om bidrag eller tilskud, fra en fysisk person, som er genstand for en afgørelse i henhold til artikel 31, idet der, hvor det er relevant, tages hensyn til særlige omstændigheder, der gør sig gældende for denne fysiske person.
2.  En afgørelse om at ophæve finansieringsafgørelsen med virkning for fremtiden får virkning fra den dato, der er angivet i afgørelsen om ophævelse, eller, hvis der ikke er fastsat nogen dag heri, på den dato, hvor afgørelsen om ophævelse meddeles det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond.
I tilfælde af sådan ophævelse begrænses betalinger fra Europa-Parlamentets anvisningsberettigede til de tilskudsberettigede omkostninger, som det europæiske politiske parti har afholdt, eller de støtteberettigede omkostninger, der er afholdt af den europæiske politiske fond, frem til den dato, hvor afgørelsen om ophævelse træder i kraft.
Dette stykke finder også anvendelse på de tilfælde, der er omhandlet i artikel 19, stk. 2, litra c), og artikel 3, stk. 1, litra b) og f).
Ændring 107
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Ophævelse af finansieringsafgørelsen med virkning for fremtiden har følgende konsekvenser:
a)  aftalen om bidrag eller tilskud ophører fra den dato, som er omhandlet i stk. 2
b)  betalinger fra Europa-Parlamentets anvisningsberettigede vil være begrænset til de godtgørelsesberettigede udgifter, som det europæiske politiske parti rent faktisk har haft, eller de støtteberettigede omkostninger, som den europæiske politiske fond rent faktisk har haft, frem til den dato, som er omhandlet i stk. 2
c)  udgifter eller omkostninger, som det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond pådrager sig fra den dag, som er omhandlet i stk. 2, vil blive betragtet som ikke-godtgørelsesberettigede udgifter eller ikke-støtteberettigede omkostninger
d)  Europa-Parlamentets anvisningsberettigede inddriver alle uretmæssigt udbetalte EU-midler, herunder:
i)  EU-midler, der er blevet anvendt til ikke-godtgørelsesberettigede udgifter eller ikke-støtteberettigede omkostninger, og
ii)  eventuel uudnyttet EU-forfinansiering, som ikke er blevet brugt før den dato, som er omhandlet i stk. 2, herunder uudnyttede EU-midler fra tidligere år, og
e)  Europa-Parlamentets anvisningsberettigede inddriver ethvert uretmæssigt udbetalt beløb fra en fysisk person, for hvem der er truffet afgørelse i henhold til artikel 31.
Ændring 108
Forslag til forordning
Artikel 34 a (ny)
Artikel 34a
Tilbagetrækning af finansieringsafgørelsen med tilbagevirkende kraft
1.  Når myndigheden har truffet afgørelse om sletning af et europæisk politisk parti eller en europæisk politisk fond fra registret baseret på den afregistreringsgrund, der er fastsat i artikel 19, stk. 1, litra a), nr. iv), trækker Europa-Parlamentets anvisningsberettigede finansieringsafgørelser rettet til det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond tilbage med tilbagevirkende kraft fra datoen for vedtagelsen af disse afgørelser.
2.  Tilbagetrækning af finansieringsafgørelsen med tilbagevirkende kraft har følgende konsekvenser:
a)  aftalen om bidrag eller tilskud ophører fra den dag, hvor det pågældende europæiske politiske parti eller den pågældende europæiske politiske fond modtager meddelelse om dette ophør
b)  alle udgifter eller omkostninger, som det europæiske politiske parti eller den europæiske politiske fond har haft, betragtes som ikke-godtgørelsesberettigede udgifter eller ikke-støtteberettigede omkostninger og
c)  ethvert beløb, der er udbetalt i henhold til bidrags- eller tilskudsaftalen, vil sammen med eventuelle uudnyttede EU-midler fra tidligere år blive betragtet som uretmæssige udbetalte beløb og blive inddrevet i henhold til forordning (EU, Euratom) 2018/1046.
Ændring 109
Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – indledning
1.  Europa-Parlamentet offentliggør efter bemyndigelse fra sin anvisningsberettigede eller fra myndigheden følgende på et dertil oprettet websted i et åbent, maskinlæsbart format:
1.  Europa-Parlamentet eller myndigheden offentliggør i henhold til fordelingen af deres ansvarsområder følgende i et åbent, maskinlæsbart format på et dertil oprettet websted:
Ændring 110
Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – litra f
f)  de bidrag, der er omhandlet i artikel 23, stk. 9 og 10, som europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde har indberettet i medfør af artikel 23, stk. 2, herunder identiteten på de medlemspartier eller -organisationer, der ydede disse bidrag
f)  de bidrag og associeringsgebyrer, der er omhandlet i artikel 23, stk. 9 og 10, som europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde har indberettet i medfør af artikel 23, stk. 2, herunder identiteten på de individuelle medlemmer, medlemspartier eller -organisationer, der ydede disse bidrag, med undtagelse af bidrag på over 1 500 EUR til og med 3 000 EUR pr. år fra fysiske personer, hvis disse personer ikke skriftligt har givet deres samtykke til en sådan offentliggørelse
Ændring 111
Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – litra f a (nyt)
fa)  de associeringsgebyrer, der er omhandlet i artikel 23, stk. 9a og 10a, og som europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde har indberettet i medfør af artikel 23, stk. 2, herunder identiteten af de partier eller organisationer, der har foretaget disse betalinger
Ændring 112
Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – litra f b (nyt)
fb)  de accessoriske egenindtægter, der er omhandlet i artikel 23, stk. 13, og som europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde har indberettet i medfør af artikel 23, stk. 2
Ændring 113
Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2
2.  Europa-Parlamentet skal offentliggøre listen over juridiske personer, der er medlemmer af et europæisk politisk parti, som er vedlagt som bilag til partiets statut, jf. artikel 4, stk. 2, og ajourført i henhold til artikel 10, stk. 6, og det samlede antal individuelle medlemmer.
2.  Myndigheden skal offentliggøre listen over juridiske personer, der er medlemmer af et europæisk politisk parti, som er vedlagt som bilag til partiets statut, jf. artikel 4, stk. 2, og ajourført i henhold til artikel 10, stk. 6, og det samlede antal individuelle medlemmer.
Ændring 114
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 8
8.  Europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde, medlemsstaterne og uafhængige organer eller eksperter, der er bemyndiget til at revidere regnskaber under denne forordning, er i henhold til national lovgivning ansvarlige for enhver skade, de måtte forårsage i forbindelse med behandlingen af personoplysninger i medfør af denne forordning. Medlemsstaterne skal sikre, at effektive, proportionelle og afskrækkende sanktioner pålægges for overtrædelser af denne forordning, af forordning (EU) 2016/679 og af de nationale bestemmelser, der vedtages i den henseende, navnlig svigagtig brug af personoplysninger.
8.  Europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde, medlemsstaterne og uafhængige organer eller eksperter, der er bemyndiget til at revidere regnskaber under denne forordning, er i henhold til national lovgivning ansvarlige for enhver skade, de måtte forårsage i forbindelse med behandlingen af personoplysninger i medfør af denne forordning. Medlemsstaterne skal, uden at det berører forordning (EU) 2016/679, sikre, at effektive, proportionelle og afskrækkende sanktioner pålægges for overtrædelser af denne forordning.
Ændring 115
Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Alle proceduremæssige skridt og afgørelser, der tidligere er truffet af Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen, Europa-Parlamentets anvisningsberettigede eller myndigheden i overensstemmelse med eller på grundlag af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014, er fortsat gyldige og skal fortolkes i lyset af nærværende forordning.
Ændring 117
Forslag til forordning
Bilag II – del 2 – led 5 a (nyt)
–   hvis der anvendes målretningsteknikker, alle de oplysninger, der kræves i henhold til forordning (EU) 2016/679.

(1) Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A9-0223/2022).

Seneste opdatering: 18. januar 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik