Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/0375(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0223/2022

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0223/2022

Συζήτηση :

PV 15/09/2022 - 5
CRE 15/09/2022 - 5

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2022 - 11.9
CRE 15/09/2022 - 11.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2022)0328

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 302kWORD 90k
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022 - Στρασβούργο
Το καθεστώς και η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων ***I
P9_TA(2022)0328A9-0223/2022

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2022 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση) (COM(2021)0734 – C9-0432/2021 – 2021/0375(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)
(2α)   Το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) κατοχυρώνει την αρχή της συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου και ορίζει ότι, σε όλες τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)   Το άρθρο 21 του Χάρτη κατοχυρώνει το δικαίωμα στην ισότητα των φύλων σε όλους τους τομείς.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12α)  Θα πρέπει να αναγνωρίζονται διαφοροποιημένα επίπεδα σύνδεσης και μια κατηγορία «ερευνητικών εταίρων» για τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, προκειμένου να καταστεί δυνατή μεγαλύτερη ευελιξία και να διευκολυνθεί η ελευθερία της έρευνας.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Το ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς που χορηγείται στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και στα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που συνδέονται με αυτά θα πρέπει να παρέχει στα κόμματα και στα ιδρύματα αυτά δικαιοπρακτική ικανότητα και αναγνώριση σε όλα τα κράτη μέλη. Αυτή η δικαιοπρακτική ικανότητα και αναγνώριση δεν τους παρέχει το δικαίωμα να ορίζουν υποψηφίους στις εθνικές εκλογές ή στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα δικαιώματα αυτά ή κάθε παρόμοιο δικαίωμα παραμένει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.
(23)  Το ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς που χορηγείται στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και στα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που συνδέονται με αυτά θα πρέπει να παρέχει στα κόμματα και στα ιδρύματα αυτά δικαιοπρακτική ικανότητα και αναγνώριση σε όλα τα κράτη μέλη. Αυτή η δικαιοπρακτική ικανότητα και αναγνώριση δεν τους παρέχει το δικαίωμα να ορίζουν υποψηφίους στις εθνικές εκλογές ή στις εθνικές ή περιφερειακές εκλογικές περιφέρειες στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα δικαιώματα αυτά ή κάθε παρόμοιο δικαίωμα παραμένει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.
Τροπολογία 144
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)  Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα κόμματα-μέλη τους θα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ των φύλων στον χώρο της πολιτικής. Αν επιθυμούν να επωφεληθούν από χρηματοδότηση της ΕΕ, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα πρέπει να διαθέτουν εσωτερικούς κανόνες για την προώθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων και θα πρέπει να επιδεικνύουν διαφάνεια όσον αφορά την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα κόμματα-μέλη τους. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα πρέπει να παρέχουν στοιχεία όσον αφορά την εσωτερική τους πολιτική σχετικά με την ισορροπία των φύλων και όσον αφορά την εκπροσώπηση των φύλων για τα κόμματα-μέλη τους ως προς τα υποψήφια μέλη και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ενθαρρύνονται επίσης να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές των κομμάτων-μελών τους όσον αφορά τη συμπεριληπτικότητα και την εκπροσώπηση των μειονοτήτων.
(30)  Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, τα κόμματα-μέλη τους και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα θα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ των φύλων στον χώρο της πολιτικής. Αν επιθυμούν να επωφεληθούν από χρηματοδότηση της ΕΕ, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα θα πρέπει να διαθέτουν εσωτερικούς κανόνες για την προώθηση της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου για την ισότητα των φύλων και ενός πρωτοκόλλου για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της παρενόχλησης λόγω φύλου. Επιπλέον, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα πρέπει να επιδεικνύουν διαφάνεια όσον αφορά την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα κόμματα-μέλη τους και να παρέχουν στοιχεία όσον αφορά την εκπροσώπηση των φύλων για τα κόμματα-μέλη τους ως προς τα υποψήφια μέλη και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα θα πρέπει επίσης να παρέχουν στοιχεία όσον αφορά την εσωτερική τους πολιτική σχετικά με την ισορροπία των φύλων μέσω ετήσιας έκθεσης. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ενθαρρύνονται επίσης να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές των κομμάτων-μελών τους όσον αφορά τη συμπεριληπτικότητα και την εκπροσώπηση των μειονοτήτων.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38
(38)  Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 αναγνωρίζει μόνο δύο κατηγορίες εσόδων για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, εκτός από τις συνεισφορές από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα τις εισφορές από τα μέλη και τις δωρεές. Ορισμένες πηγές εσόδων που προκύπτουν από ίδιες οικονομικές δραστηριότητες (όπως πωλήσεις δημοσιεύσεων ή δικαιώματα εγγραφής για τη συμμετοχή σε συνέδρια) δεν εμπίπτουν σε αυτές τις δύο κατηγορίες, γεγονός που προκαλεί προβλήματα λογιστικής και διαφάνειας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δημιουργηθεί τρίτη κατηγορία εσόδων («ίδιοι πόροι»). Η αναλογία των ίδιων πόρων επί του συνολικού προϋπολογισμού ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος θα πρέπει να έχει ως ανώτατο όριο το 5 %, ώστε να μην αποκτούν υπέρμετρες διαστάσεις σε σχέση με τον συνολικό προϋπολογισμό των εν λόγω οντοτήτων.
(38)  Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 αναγνωρίζει μόνο δύο κατηγορίες εσόδων για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, εκτός από τις συνεισφορές από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα τις εισφορές ή τα τέλη συμμετοχής από τα μέλη και τις δωρεές. Ορισμένες πηγές εσόδων που προκύπτουν από ίδιες οικονομικές δραστηριότητες (όπως πωλήσεις δημοσιεύσεων ή δικαιώματα εγγραφής για τη συμμετοχή σε συνέδρια ή εργαστήρια) δεν εμπίπτουν στις εν λόγω δύο κατηγορίες, γεγονός που προκαλεί προβλήματα λογιστικής και διαφάνειας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δημιουργηθεί τρίτη κατηγορία εσόδων («επικουρικοί ίδιοι πόροι»). Η αναλογία των επικουρικών ίδιων πόρων επί του συνολικού προϋπολογισμού ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος θα πρέπει να έχει ως ανώτατο όριο το 10 % του ποσού που προκύπτει από τις εισφορές και τα τέλη συμμετοχής, ώστε να παραμένουν αναλογικοί προς τον συνολικό προϋπολογισμό των εν λόγω οντοτήτων.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39
(39)  Για να προσεγγίζουν τα μέλη τους και τις εκλογικές τους περιφέρειες σε ολόκληρη την Ένωση, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τη χρηματοδότησή τους για διασυνοριακές πολιτικές εκστρατείες. H χρηματοδότηση και ο περιορισμός των εκλογικών δαπανών για τα κόμματα και τους υποψηφίους στις εν λόγω εκλογές θα πρέπει να διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος.
(39)  Για να προσεγγίζουν τα μέλη τους και τις εκλογικές τους περιφέρειες σε ολόκληρη την Ένωση, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τη χρηματοδότησή τους για διασυνοριακές πολιτικές εκστρατείες, όπως εκστρατείες για δημοψηφίσματα και εκστρατείες που διεξάγονται στο πλαίσιο των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μεταξύ άλλων με την κατάρτιση και την προώθηση καταλόγων υποψηφίων σε τέτοιες εκλογές σε επίπεδο Ένωσης. H χρηματοδότηση και ο περιορισμός των εκλογικών δαπανών για τα κόμματα και τους υποψηφίους στις εν λόγω εκλογές θα πρέπει να διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41
(41)  Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούν, άμεσα ή έμμεσα, άλλα πολιτικά κόμματα, και, ειδικότερα, εθνικά κόμματα ή υποψηφίους. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούν, άμεσα ή έμμεσα, ευρωπαϊκά ή εθνικά πολιτικά κόμματα ή υποψηφίους. Ωστόσο, η απαγόρευση της έμμεσης χρηματοδότησης δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να παρέχουν δημόσια στήριξη και να συνεργάζονται με τα κόμματα-μέλη τους στην Ένωση για θέματα που αφορούν την Ένωση, ή να στηρίζουν πολιτικές δραστηριότητες προς το κοινό συμφέρον, ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώσουν την αποστολή τους σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 της ΣΕΕ. Επιπλέον, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που συνδέονται με αυτά θα πρέπει να χρηματοδοτούν δραστηριότητες στο πλαίσιο εθνικών εκστρατειών που αφορούν δημοψηφίσματα μόνο όταν αυτά αφορούν την εφαρμογή της ΣΕΕ και της ΣΛΕΕ. Οι αρχές αυτές αντικατοπτρίζουν το περιεχόμενο της δήλωσης αριθ. 11 σχετικά με το άρθρο 191 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία προσαρτάται στην Τελική Πράξη της Συνθήκης της Νίκαιας.
(41)  Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη χρηματοδότηση που λαμβάνουν από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση άλλων πολιτικών οντοτήτων και, ειδικότερα, εθνικών κομμάτων ή υποψηφίων. Ωστόσο, η απαγόρευση της έμμεσης χρηματοδότησης δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ή τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα να παρέχουν δημόσια στήριξη και να συνεργάζονται με τα κόμματα-μέλη ή τις οργανώσεις-μέλη τους στην Ένωση για θέματα που αφορούν την Ένωση, να στηρίζουν πολιτικές δραστηριότητες προς το κοινό συμφέρον ή να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώσουν την αποστολή τους σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 ΣΕΕ και να ενισχύσουν τον ευρωπαϊκό δήμο. Η απαγόρευση της έμμεσης χρηματοδότησης δεν θα πρέπει να εμποδίζει τη συμμετοχή εκπροσώπων και υπαλλήλων πολιτικών κομμάτων ούτε δυνητικά πολιτικά ενεργών προσώπων στις εκδηλώσεις ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων. Ωστόσο, τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε κατάρτιση πολιτικών υποψηφίων κατά το εξάμηνο πριν από τις εθνικές ή τις ευρωπαϊκές εκλογές. Επιπλέον, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα πρέπει να χρηματοδοτούν δραστηριότητες στο πλαίσιο εθνικών εκστρατειών που αφορούν δημοψηφίσματα μόνο όταν αυτά αφορούν άμεσα συναρτώμενα με την Ένωση ζητήματα. Οι αρχές αυτές αντικατοπτρίζουν το περιεχόμενο της δήλωσης αριθ. 11 σχετικά με το άρθρο 191 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία προσαρτάται στην Τελική Πράξη της Συνθήκης της Νίκαιας.
Tροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50
(50)  Είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί κοινό αποθετήριο για τις δημοσιοποιήσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Δεδομένου του ειδικού ρόλου της στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Αρχή θα πρέπει να δημιουργήσει και να διαχειρίζεται το εν λόγω αποθετήριο ως μέρος του μητρώου για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Οι περιεχόμενες στο αποθετήριο πληροφορίες θα πρέπει να διαβιβάζονται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα στην Αρχή με τη χρήση τυποποιημένου μορφοτύπου και είναι δυνατό να είναι αυτοματοποιημένες. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα πρέπει να καθιστούν διαθέσιμες στο αποθετήριο της Αρχής πληροφορίες που καθιστούν δυνατή την κατανόηση του ευρύτερου πλαισίου και των στόχων της πολιτικής διαφήμισης. Οι πληροφορίες σχετικά με το διατιθέμενο ποσό για πολιτική διαφήμιση στο πλαίσιο συγκεκριμένης εκστρατείας που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο αποθετήριο μπορεί να βασίζονται σε εκτιμώμενη κατανομή της χρηματοδότησης. Τα ποσά που πρέπει να αναφέρονται στο αποθετήριο περιλαμβάνουν δωρεές για ειδικούς σκοπούς ή παροχές σε είδος.
(50)  Είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί κοινό αποθετήριο για τις δημοσιοποιήσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Δεδομένου του ειδικού ρόλου της στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Αρχή θα πρέπει να δημιουργήσει και να διαχειρίζεται το εν λόγω αποθετήριο ως μέρος του μητρώου για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Οι περιεχόμενες στο αποθετήριο πληροφορίες θα πρέπει να διαβιβάζονται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα στην Αρχή με τη χρήση τυποποιημένου μορφοτύπου και είναι δυνατό να είναι αυτοματοποιημένες. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα πρέπει να καθιστούν διαθέσιμες στο αποθετήριο της Αρχής πληροφορίες που καθιστούν δυνατή την κατανόηση του ευρύτερου πλαισίου και των στόχων της πολιτικής διαφήμισης από τους πολίτες. Οι πληροφορίες σχετικά με το διατιθέμενο ποσό για πολιτική διαφήμιση στο πλαίσιο συγκεκριμένης εκστρατείας που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο αποθετήριο μπορεί να βασίζονται σε ρεαλιστική εκτίμηση της χρηματοδότησης και στα πραγματικά ποσά, μόλις αυτά γίνουν γνωστά. Τα ποσά που πρέπει να αναφέρονται στο αποθετήριο περιλαμβάνουν δωρεές για ειδικούς σκοπούς, παροχές σε είδος, εισφορές, τέλη συμμετοχής και επικουρικούς ίδιους πόρους.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61
(61)  Για να διευκολύνεται η παρακολούθηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να ορίσει ενιαία σημεία επαφής αρμόδια για τον συντονισμό με το ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα εν λόγω σημεία επαφής θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς πόρους ώστε να μπορούν να διασφαλίζουν αποτελεσματικό συντονισμό, μεταξύ άλλων σε θέματα σχετικά με την παρακολούθηση της πολιτικής διαφήμισης,
(61)  Για να διευκολύνεται η παρακολούθηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να ορίσει ενιαία σημεία επαφής αρμόδια για τον συντονισμό με το ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα εν λόγω σημεία επαφής θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς πόρους ώστε να μπορούν να διασφαλίζουν αποτελεσματικό συντονισμό, μεταξύ άλλων σε θέματα σχετικά με την παρακολούθηση της πολιτικής διαφήμισης. Η Αρχή θα πρέπει να συγκαλεί τακτικά τα ενιαία σημεία επαφής που ορίζουν τα κράτη μέλη προκειμένου να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
β)  έχει αναγνωριστεί ή ιδρυθεί σύμφωνα με την έννομη τάξη ενός τουλάχιστον κράτους μέλους·
β)  έχει αναγνωριστεί ή ιδρυθεί σύμφωνα με την έννομη τάξη ενός τουλάχιστον κράτους μέλους ή τρίτης χώρας που ανήκει στο Συμβούλιο της Ευρώπης και έχει πλήρη δικαιώματα εκπροσώπησης σε αυτό·
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3
3)  «ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα»: πολιτικός συνασπισμός ο οποίος επιδιώκει πολιτικούς στόχους, έχει σκοπό να επιδιώξει αυτούς τους στόχους σε ολόκληρη την Ένωση, και είναι καταχωρισμένος στην Αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα που αναφέρεται στο άρθρο 7, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·
3)  «ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα»: πολιτικός συνασπισμός ο οποίος επιδιώκει πολιτικούς στόχους, ο οποίος έχει σκοπό να επιδιώξει αυτούς τους στόχους σε ολόκληρη την Ένωση, και του οποίου η πλειοψηφία των κομμάτων-μελών έχουν αναγνωριστεί ή ιδρυθεί σύμφωνα με την έννομη τάξη ενός τουλάχιστον κράτους μέλους και έχουν την έδρα τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ο οποίος είναι καταχωρισμένος στην Αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα που αναφέρεται στο άρθρο 7, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7
7)  «δωρεά»: κάθε παροχή μετρητών, κάθε παροχή σε είδος, κάθε προμήθεια αγαθών, παροχή υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων δανείων) ή εκτέλεση έργων σε τιμή χαμηλότερη της αγοραίας και κάθε άλλη συναλλαγή που συνιστά οικονομικό πλεονέκτημα για το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα, με εξαίρεση τις συνεισφορές των μελών και τις συνήθεις πολιτικές δραστηριότητες που διεξάγονται από ιδιώτες σε εθελοντική βάση·
7)  «δωρεά»: κάθε καταβολή, κάθε παροχή σε είδος, κάθε προμήθεια αγαθών, παροχή υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων δανείων) ή εκτέλεση έργων σε τιμή χαμηλότερη της αγοραίας και κάθε άλλη συναλλαγή που συνιστά οικονομικό πλεονέκτημα για το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα, με εξαίρεση τις συνεισφορές, τα τέλη συμμετοχής, τους επικουρικούς ίδιους πόρους και τις συνήθεις πολιτικές δραστηριότητες που διεξάγονται από ιδιώτες σε εθελοντική βάση·
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8
8)  «συνεισφορά μελών»: κάθε καταβολή μετρητών, συμπεριλαμβανομένων των συνδρομών μέλους ή εισφορά σε είδος ή κάθε προμήθεια αγαθών, παροχή υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων δανείων) ή εκτέλεση έργων σε τιμή χαμηλότερη της αγοραίας και κάθε άλλη συναλλαγή που συνιστά οικονομικό πλεονέκτημα για το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα, όταν παρέχονται στο εν λόγω ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή στο εν λόγω ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα από ένα από τα αντίστοιχα μέλη τους, με εξαίρεση τις συνήθεις πολιτικές δραστηριότητες που διεξάγονται από τα μεμονωμένα μέλη σε εθελοντική βάση·
8)  «συνεισφορά »: κάθε καταβολή, εκτός εάν αναφέρεται σαφώς ότι η εισφορά προέρχεται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των συνδρομών μέλους ή εισφορά σε είδος ή κάθε προμήθεια αγαθών, παροχή υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων δανείων) ή εκτέλεση έργων σε τιμή χαμηλότερη της αγοραίας και κάθε άλλη συναλλαγή που συνιστά οικονομικό πλεονέκτημα για το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα, όταν παρέχονται στο εν λόγω ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή στο εν λόγω ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα από ένα από τα μέλη τους που έχει την έδρα του/της ή τον τόπο διαμονής του/της εντός της Ένωσης, με εξαίρεση τις συνήθεις πολιτικές δραστηριότητες που διεξάγονται από τα μεμονωμένα μέλη σε εθελοντική βάση·
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)
8α)  «τέλη συμμετοχής»: κάθε καταβολή που παρέχεται στο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή στο ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα από ένα από τα κόμματα-μέλη ή τις οργανώσεις-μέλη του, που έχει την έδρα του/της σε τρίτη χώρα που ανήκει στο Συμβούλιο της Ευρώπης και έχει πλήρη δικαιώματα εκπροσώπησης σε αυτό·
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
·Αρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9
9)  «ίδιοι πόροι»: εισόδημα που προκύπτει από ίδιες οικονομικές δραστηριότητες, όπως δικαιώματα εγγραφής για τη συμμετοχή σε συνέδρια και πωλήσεις δημοσιεύσεων·
9)  «επικουρικοί ίδιοι πόροι»: εισόδημα που προκύπτει από ίδιες οικονομικές δραστηριότητες, όπως από κοινές δραστηριότητες με άλλες πολιτικές οντότητες, πωλήσεις δημοσιεύσεων, τέλη συμμετοχής σε συνέδρια ή εργαστήρια ή άλλες δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με πολιτικές δραστηριότητες·
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10
10)  «έμμεση χρηματοδότηση»: χρηματοδότηση από την οποία το κόμμα-μέλος αντλεί οικονομικό πλεονέκτημα, ακόμη και αν δεν πραγματοποιείται άμεση μεταφορά κεφαλαίων· ο όρος αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει περιπτώσεις που παρέχουν στο κόμμα-μέλος τη δυνατότητα να αποφύγει δαπάνες τις οποίες διαφορετικά θα έπρεπε να πραγματοποιήσει για δραστηριότητες, εκτός από πολιτικές δραστηριότητες προς το κοινό συμφέρον, οι οποίες οργανώνονται για αποκλειστικά δικό του όφελος·
10)  «έμμεση χρηματοδότηση»: χρηματοδότηση από την οποία το κόμμα-μέλος αντλεί οικονομικό πλεονέκτημα, ακόμη και αν δεν πραγματοποιείται άμεση μεταφορά κεφαλαίων· ο όρος αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει περιπτώσεις που παρέχουν στο κόμμα-μέλος τη δυνατότητα να αποφύγει δαπάνες τις οποίες διαφορετικά θα έπρεπε να πραγματοποιήσει για δραστηριότητες, εκτός από κοινές δραστηριότητες με άλλες πολιτικές οντότητες που συγχρηματοδοτούνται στον βαθμό που αφορούν ζητήματα συναρτώμενα με πεδία δραστηριοτήτων της Ένωσης, οι οποίες οργανώνονται για αποκλειστικά δικό του όφελος·
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 16
16)  «πολιτική διαφήμιση»: διαφήμιση κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/xx [σχετικά με τη διαφάνεια και τη στόχευση της πολιτικής διαφήμισης]·
16)  «πολιτική διαφήμιση»: διαφήμιση όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/xx [σχετικά με τη διαφάνεια και τη στόχευση της πολιτικής διαφήμισης]·
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 17
17)  «πολιτική διαφήμιση»: διαφήμιση κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/xx [σχετικά με τη διαφάνεια και τη στόχευση της πολιτικής διαφήμισης]·
17)  «πολιτική διαφήμιση»: «διαφήμιση» όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/xx [σχετικά με τη διαφάνεια και τη στόχευση της πολιτικής διαφήμισης]·
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18
18)  «υπηρεσίες πολιτικής διαφήμισης»: υπηρεσίες κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/xx [σχετικά με τη διαφάνεια και τη στόχευση της πολιτικής διαφήμισης].
18)  «υπηρεσίες πολιτικής διαφήμισης»: «υπηρεσίες» όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/xx [σχετικά με τη διαφάνεια και τη στόχευση της πολιτικής διαφήμισης].
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  τηρεί, ιδίως στο πρόγραμμα και στις δραστηριότητές της, τις αξίες επί των οποίων ερείδεται η Ένωση, όπως διατυπώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, κυρίως τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μελών μειονοτήτων. Παρέχει γραπτή δήλωση χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος I·
δ)  τηρεί, ιδίως στο πρόγραμμα και στις δραστηριότητές της, τις αξίες επί των οποίων ερείδεται η Ένωση, όπως διατυπώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, κυρίως τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και του κράτους δικαίου, καθώς και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μελών μειονοτήτων, και παρέχει γραπτή δήλωση για τον σκοπό αυτό με τη μορφή του υποδείγματος του παραρτήματος I·
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  διασφαλίζει επίσης ότι τα κόμματα-μέλη του που έχουν την έδρα τους στην Ένωση τηρούν τις αξίες που διατυπώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ και ότι τα κόμματα-μέλη του που έχουν την έδρα τους εκτός της Ένωσης τηρούν ισοδύναμες αξίες. Παρέχει γραπτή δήλωση χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος I·
ε)  διασφαλίζει ότι τα κόμματα-μέλη του που έχουν την έδρα τους στην Ένωση τηρούν τις αξίες που διατυπώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ και ότι τα κόμματα-μέλη του που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα που ανήκει στο Συμβούλιο της Ευρώπης και έχει πλήρη δικαιώματα εκπροσώπησης σε αυτό, τηρούν ισοδύναμες αξίες, και παρέχει γραπτή δήλωση για τον σκοπό αυτό με τη μορφή του υποδείγματος του παραρτήματος I·
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  τηρεί, ιδίως στο πρόγραμμα και στις δραστηριότητές της, τις αξίες επί των οποίων ερείδεται η Ένωση, όπως διατυπώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, κυρίως τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μελών μειονοτήτων. Παρέχει γραπτή δήλωση χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος I·
γ)  τηρεί, ιδίως στο πρόγραμμα και στις δραστηριότητές της, τις αξίες επί των οποίων ερείδεται η Ένωση, όπως διατυπώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, κυρίως τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μελών μειονοτήτων, και παρέχει γραπτή δήλωση για τον σκοπό αυτό με τη μορφή του υποδείγματος του παραρτήματος I·
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
δ)  διασφαλίζει επίσης ότι οι οργανώσεις-μέλη της που έχουν την έδρα τους στην Ένωση τηρούν τις αξίες που διατυπώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ και ότι οι οργανώσεις-μέλη της που έχουν την έδρα τους εκτός της Ένωσης τηρούν ισοδύναμες αξίες. Παρέχει γραπτή δήλωση χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος I·
δ)  διασφαλίζει επίσης ότι οι οργανώσεις-μέλη της που έχουν την έδρα τους στην Ένωση τηρούν τις αξίες που διατυπώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ και ότι οι οργανώσεις-μέλη της που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα που ανήκει στο Συμβούλιο της Ευρώπης και έχει πλήρη δικαιώματα εκπροσώπησης σε αυτό, τηρούν ισοδύναμες αξίες, και παρέχει γραπτή δήλωση για τον σκοπό αυτό με τη μορφή του υποδείγματος του παραρτήματος I·
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ
θ)  απαίτηση τα κόμματα-μέλη να αναρτούν το λογότυπο του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος με ορατό και εύχρηστο τρόπο, με τη διευκρίνιση ότι το λογότυπο αυτό πρέπει να τοποθετείται στο άνω τμήμα της πρώτης σελίδας του ιστοτόπου του κόμματος-μέλους και με εξίσου ορατό τρόπο όπως και το λογότυπο του ίδιου του κόμματος-μέλους·
διαγράφεται
Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι
ι)  τους εσωτερικούς κανόνες του σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων.
ι)  τους δικούς του εσωτερικούς κανόνες σχετικά με την ισότητα των φύλων.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)
Άρθρο 4α
Υποχρεώσεις διαφάνειας όσον αφορά τη χρήση λογότυπων, τη δημοσίευση πολιτικών προγραμμάτων και την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων
1.  Κάθε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα διασφαλίζει ότι τα κόμματα-μέλη δημοσιεύουν στους ιστοτόπους τους το πολιτικό πρόγραμμα και το λογότυπο του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος. Το λογότυπο του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος εμφανίζεται στο άνω τμήμα της πρώτης σελίδας του ιστοτόπου του κόμματος-μέλους, με ευδιάκριτο τρόπο.
2.  Κάθε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και τα κόμματα-μέλη του δημοσιεύουν στους ιστοτόπους τους πληροφορίες σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των υποψηφίων στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διεξάγονται μετά την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], μαζί με επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των μελών τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάθε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα διασφαλίζει ότι τα κόμματα-μέλη του δημοσιεύουν τις εν λόγω πληροφορίες σχετικά με τους αντίστοιχους υποψηφίους τους στις ευρωπαϊκές εκλογές και σχετικά με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στους ιστοτόπους τους.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
2.  Κάθε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα διαβιβάζει στην Αρχή εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την πρώτη διάδοση πληροφορίες σχετικά με κάθε πολιτική διαφήμιση που χορηγεί ή δημοσιεύει άμεσα, ώστε να μπορούν οι πολίτες να κατανοήσουν το ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής διαφήμισης και τους στόχους της. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα II σημείο 1.
2.  Κάθε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα διαβιβάζει στην Αρχή πληροφορίες σχετικά με κάθε πολιτική διαφήμιση που χορηγεί ή δημοσιεύει άμεσα, ώστε να μπορούν οι πολίτες να κατανοήσουν το ευρύτερο πλαίσιο και τους στόχους της πολιτικής διαφήμισης. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα II σημείο 1. Οι πληροφορίες παρέχονται στην Αρχή σε μορφή που είναι εύκολα προσβάσιμη και χρησιμοποιεί απλή διατύπωση.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3
3.  Η Αρχή δημοσιεύει αμέσως τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στο αποθετήριο που προβλέπεται στο άρθρο 8. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται σε εύκολα προσβάσιμη, ευδιάκριτη και εύχρηστη μορφή και με απλή διατύπωση.
3.  Η Αρχή δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στο αποθετήριο που προβλέπεται στο άρθρο 8 χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6
6.  Τα κράτη μέλη ορίζουν μία ή περισσότερες εθνικές ρυθμιστικές αρχές αρμόδιες για την εποπτεία της συμμόρφωσης προς τις παραγράφους 1, 2 και 4 και ενημερώνουν σχετικά την Αρχή. Οι εν λόγω εθνικές ρυθμιστικές αρχές ή οι εν λόγω φορείς ασκούν τις εξουσίες τους με αμεροληψία και διαφάνεια και είναι νομικά διακριτοί από την κυβέρνηση και λειτουργικά ανεξάρτητοι από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους και από οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Η Αρχή δημοσιεύει και επικαιροποιεί στον ιστότοπό της κατάλογο των εθνικών ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών. Οι αποφάσεις των εθνικών ρυθμιστικών αρχών υπόκεινται σε πραγματικά ένδικα μέσα. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου μέρους, μπορεί να ζητηθεί η κατάλληλη επανόρθωση με την οποία να απαιτείται από το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα να θέσει τέλος σε οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων που καθορίζονται στις παραγράφους 1, 2 ή 4.
διαγράφεται
Τροπολογία 133
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)
θα)  τους δικούς του εσωτερικούς κανόνες σχετικά με την ισότητα των φύλων.
Τροπολογία 134
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)
Άρθρο 6a
Απαιτήσεις για τους κανόνες ισότητας των φύλων
1.  Τα συλλογικά διοικητικά όργανα των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων χαρακτηρίζονται από ισόρροπη συμμετοχή των φύλων
2.  Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα εγκρίνουν σχέδιο για την ισότητα των φύλων, το οποίο περιλαμβάνει μηχανισμούς για τη διασφάλιση της ενεργού συμμετοχής των γυναικών σε όλη τους την πολυμορφία και τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα καλούν τα κόμματα-μέλη τους να πράξουν το ίδιο.
3.  Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα διαθέτουν πρωτόκολλο για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της παρενόχλησης λόγω φύλου. Εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία και την πραγματογνωσία των εμπειρογνωμόνων που διεξάγουν έρευνες και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα έναντι των δραστών των εν λόγω πράξεων. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα ενσωματώνουν στους εσωτερικούς τους κανόνες την απαγόρευση των πράξεων σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης λόγω φύλου.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Η Αρχή αποφασίζει σχετικά με την καταχώριση και τη διαγραφή από το Μητρώο των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Επιπλέον, η Αρχή ελέγχει τακτικά ότι εξακολουθούν να τηρούνται από τα καταχωρισμένα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα οι προϋποθέσεις καταχώρισης που καθορίζονται στο άρθρο 3 και οι διατάξεις περί διακυβέρνησης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), δ), ε) και στ) και στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε) και ζ).
Η Αρχή αποφασίζει σχετικά με την καταχώριση και τη διαγραφή από το Μητρώο των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Επιπλέον, η Αρχή ελέγχει τακτικά ότι εξακολουθούν να τηρούνται από τα καταχωρισμένα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα οι προϋποθέσεις καταχώρισης που καθορίζονται στο άρθρο 3 και οι διατάξεις περί διακυβέρνησης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), δ), ε), στ) και η) και στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε) και ζ).
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5
5.  Κάθε τροποποίηση των εγγράφων ή του καταστατικού που υποβάλλονται στο πλαίσιο της αίτησης καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 κοινοποιείται στην Αρχή, η οποία επικαιροποιεί την καταχώριση σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 18 παράγραφοι 2 και 4, τηρουμένων των αναλογιών.
5.  Κάθε τροποποίηση των εγγράφων ή του καταστατικού που υποβάλλονται στο πλαίσιο της αίτησης καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 κοινοποιείται στην Αρχή εντός δύο μηνών. Η Αρχή επικαιροποιεί την καταχώριση βάσει των τροποποιήσεων αυτών, εφαρμόζοντας τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 18 παράγραφοι 2 και 4, τηρουμένων των αναλογιών.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6
6.  Ο επικαιροποιημένος κατάλογος των κομμάτων-μελών ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, που επισυνάπτεται στο καταστατικό του κόμματος σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, αποστέλλεται στην Αρχή κατ’ έτος. Κάθε αλλαγή που έχει ως αποτέλεσμα το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα να μην μπορεί να πληροί πλέον την προϋπόθεση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) ανακοινώνεται στην Αρχή εντός τεσσάρων εβδομάδων αφ’ ης πραγματοποιείται.
6.  Ο επικαιροποιημένος κατάλογος των κομμάτων-μελών ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, που επισυνάπτεται στο καταστατικό του κόμματος σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, αποστέλλεται στην Αρχή έως τις 30 Σεπτεμβρίου κατ’ έτος. Κάθε αλλαγή που έχει ως αποτέλεσμα το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα να μην μπορεί να πληροί πλέον την προϋπόθεση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) ανακοινώνεται στην Αρχή εντός τεσσάρων εβδομάδων αφ’ ης πραγματοποιείται.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – τίτλος
Έλεγχος της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις καταχώρισης
Έλεγχος της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις καταχώρισης και εξέταση από την Αρχή των λόγων διαγραφής από το Μητρώο
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1
1.  Με την επιφύλαξη της διαδικασίας που ορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, η Αρχή ελέγχει τακτικά ότι εξακολουθούν να τηρούνται από τα καταχωρισμένα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα οι προϋποθέσεις καταχώρισης που καθορίζονται στο άρθρο 3 και οι διατάξεις περί διακυβέρνησης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), δ), ε) και στ) και στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε) και ζ).
1.  Με την επιφύλαξη της διαδικασίας που ορίζεται στο άρθρο 11α, η Αρχή ελέγχει τακτικά ότι εξακολουθούν να τηρούνται από τα καταχωρισμένα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα οι προϋποθέσεις καταχώρισης που καθορίζονται στο άρθρο 3 και οι διατάξεις περί διακυβέρνησης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), δ), ε), στ) και η) και στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε) και ζ).
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
2.  Εάν η Αρχή διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε προϋπόθεση καταχώρισης ή διάταξη περί διακυβέρνησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, με εξαίρεση τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ), δεν τηρείται πλέον, ενημερώνει το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα.
2.  Όταν, έπειτα από έλεγχο που διενεργείται δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η Αρχή θεωρεί ότι μπορεί να συντρέχει για ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα ένας από τους λόγους διαγραφής από το Μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) ή ii), η Αρχή ενημερώνει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα σχετικά.
Όταν η Αρχή έχει γνώση περιστάσεων που υποδεικνύουν ότι μπορεί να συντρέχει για ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα ένας από τους λόγους διαγραφής από το Μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 19 παράγραφος 2), η Αρχή ενημερώνει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα σχετικά.
Όταν ενημερώνεται ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα σύμφωνα με το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο, η Αρχή καλεί το εν λόγω ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα να υποβάλει παρατηρήσεις του εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής των σχετικών πληροφοριών.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
3.  1 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας ή κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως από ομάδα πολιτών, που υποβάλλεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού του, ή το Συμβούλιο ή η Επιτροπή μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην Αρχή για ελεγχθεί η συμμόρφωση ενός συγκεκριμένου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος προς τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ). Στις περιπτώσεις αυτές και στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο α), η Αρχή ζητεί από την επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 14 να γνωμοδοτήσει επί του θέματος. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της εντός δύο μηνών.
3.  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία γ), στ) ή ζ), το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία ε), στ) ή ζ) ή τις διατάξεις περί διακυβέρνησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η Αρχή παρέχει στο οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα τη δυνατότητα να λάβει τα μέτρα που απαιτούνται για την επανόρθωση της κατάστασης εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί από την Αρχή κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του οικείου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος, εάν και εφόσον η παράταση αυτή είναι αναγκαία και κατάλληλη όσον αφορά τα διορθωτικά μέτρα που εξετάζονται από το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Σε περίπτωση που περιέλθουν σε γνώση της Αρχής πραγματικά περιστατικά που ενδέχεται να εγείρουν αμφιβολίες όσον αφορά τη συμμόρφωση ενός συγκεκριμένου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος προς τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ), η Αρχή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή προκειμένου να επιτρέψει σε οποιοδήποτε από αυτά να υποβάλει αίτηση ελέγχου κατά τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο. Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν την πρόθεσή τους εντός δύο μηνών από την παραλαβή των εν λόγω πληροφοριών.
διαγράφεται
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3
Οι διαδικασίες που προβλέπονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο δεν κινούνται εντός του διμήνου που προηγείται των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτός ο χρονικός περιορισμός δεν ισχύει όσον αφορά τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 12.
διαγράφεται
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4
Λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της επιτροπής, η Αρχή αποφασίζει αν θα διαγράψει από το Μητρώο το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα. Η απόφαση της Αρχής είναι δεόντως αιτιολογημένη.
διαγράφεται
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 5
Η Αρχή μπορεί να εκδώσει απόφαση διαγραφής από το Μητρώο για λόγους μη συμμόρφωσης προς τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) μόνο σε περίπτωση προφανούς και σοβαρής παράβασης των εν λόγω προϋποθέσεων. Η απόφαση υπόκειται στη διαδικασία της παραγράφου 4.
διαγράφεται
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
4.  Η απόφαση της Αρχής να διαγράψει από το Μητρώο ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα λόγω προφανούς και σοβαρής παράβασης όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) ή στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν διατυπώσουν αντιρρήσεις εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Αρχή ότι δεν προτίθενται να διατυπώσουν αντιρρήσεις. Σε περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διατυπώσουν αντίρρηση, το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα παραμένουν καταχωρισμένα στο Μητρώο.
4.  Κατά την εκπνοή των προθεσμιών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, ή μετά την παραλαβή τυχόν παρατηρήσεων ή πληροφοριών σχετικά με διορθωτικά μέτρα από το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα εντός της εν λόγω προθεσμίας, η Αρχή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν από το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα, αξιολογεί κατά πόσον συντρέχει για το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα κάποιος από τους λόγους διαγραφής από το Μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 19 παράγραφος 2.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις για την απόφαση μόνο για λόγους που σχετίζονται με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις προϋποθέσεις καταχώρισης που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ).
διαγράφεται
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3
Το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα ενημερώνεται ότι διατυπώθηκε αντίρρηση σχετικά με την απόφαση της Αρχής για τη διαγραφή από το Μητρώο.
διαγράφεται
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν θέση κατά τους αντίστοιχους για το κάθε θεσμικό όργανο κανόνες για τη λήψη αποφάσεων όπως έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με τις Συνθήκες. Κάθε αντίρρηση δικαιολογείται δεόντως και δημοσιοποιείται.
διαγράφεται
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5
5.  Απόφαση της Αρχής για τη διαγραφή από το Μητρώο ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος, για την οποία δεν διατυπώθηκε αντίρρηση σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 4, μαζί με τους λεπτομερείς λόγους για τη διαγραφή, κοινοποιείται στο εν λόγω ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση αρχίζει να παράγει αποτελέσματα από την κοινοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 297 της ΣΛΕΕ.
διαγράφεται
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 6
6.  Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα εκπίπτει αυτομάτως του καθεστώτος του, ως ευρωπαϊκού, εάν το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα με το οποίο συνδέεται διαγραφεί από το Μητρώο.
διαγράφεται
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)
Άρθρο 11α
Έλεγχος των προϋποθέσεων καταχώρισης ως προς τις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ένωση
1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας ή κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως από ομάδα πολιτών, που υποβάλλεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού του, ή το Συμβούλιο ή η Επιτροπή μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Αρχή για να ελεγχθεί κατά πόσον ένα συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα συμμορφώνεται προς τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε) και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ). Στις περιπτώσεις αυτές και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11β παράγραφος 2, η Αρχή ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα, το καλεί να υποβάλει τις παρατηρήσεις του και του δίνει τη δυνατότητα να λάβει μέτρα για την επανόρθωση της κατάστασης εντός ενός μηνός.
Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί από την Αρχή κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του οικείου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος, εάν η παράταση αυτή είναι αναγκαία και κατάλληλη όσον αφορά τα διορθωτικά μέτρα που εξετάζονται από το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα.
Κατά την εκπνοή της προθεσμίας που αναφέρεται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο ή μετά την παραλαβή τυχόν παρατηρήσεων και πληροφοριών σχετικά με διορθωτικά μέτρα από το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα εντός της εν λόγω προθεσμίας, η Αρχή υποβάλλει τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα και, κατά περίπτωση, την περιγραφή των διορθωτικών μέτρων που έλαβε το εν λόγω κόμμα ή ίδρυμα στην επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 14 και ζητεί από την εν λόγω επιτροπή να γνωμοδοτήσει επί του θέματος. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της εντός δύο μηνών.
Σε περίπτωση που περιέλθουν σε γνώση της Αρχής πραγματικά περιστατικά που θέτουν υπό αμφισβήτηση τη συμμόρφωση ενός συγκεκριμένου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος προς τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε) και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ), η Αρχή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή προκειμένου να επιτρέψει σε οποιοδήποτε από αυτά τα θεσμικά όργανα να υποβάλει αίτηση ελέγχου κατά τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο. Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν την πρόθεσή τους να υποβάλουν αίτηση ελέγχου εντός δύο μηνών από την παραλαβή των εν λόγω πληροφοριών.
2.  Οι διαδικασίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 δεν κινούνται εντός του διμήνου που προηγείται των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
3.  Η Αρχή αποφασίζει εάν θα διαγράψει από το Μητρώο το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της επιτροπής ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 14. Η απόφαση της Αρχής είναι δεόντως αιτιολογημένη.
4.  Η Αρχή μπορεί να εκδώσει απόφαση διαγραφής από το Μητρώο για λόγους μη συμμόρφωσης προς τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) ή ε) ή στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) ή δ) μόνο σε περίπτωση προφανούς και σοβαρής παράβασης των εν λόγω προϋποθέσεων. Η απόφαση υπόκειται στη διαδικασία της παραγράφου 5.
5.  Η απόφαση της Αρχής να διαγράψει από το Μητρώο ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα λόγω προφανούς και σοβαρής παράβασης των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) ή ε) ή στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) ή δ) κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν διατυπώσουν αντιρρήσεις εντός προθεσμίας τριών μηνών αφού τους κοινοποιηθεί η απόφαση ή εφόσον, πριν από την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Αρχή ότι δεν προτίθενται να διατυπώσουν αντιρρήσεις. Σε περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διατυπώσουν αντίρρηση, το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα παραμένουν καταχωρισμένα στο Μητρώο.
6.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις σχετικά με την απόφαση της Αρχής να διαγράψει από το Μητρώο ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα μόνο για λόγους που σχετίζονται με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις προϋποθέσεις καταχώρισης που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) ή ε) και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) ή δ).
7.  Σε περίπτωση που διατυπωθεί αντίρρηση σχετικά με την απόφαση της Αρχής να διαγράψει από το Μητρώο ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα, το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα ενημερώνεται από την Αρχή για την εν λόγω αντίρρηση.
8.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν θέση κατά τους αντίστοιχους για το κάθε θεσμικό όργανο κανόνες για τη λήψη αποφάσεων όπως έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με τις Συνθήκες. Κάθε αντίρρηση που διατυπώνεται σε απόφαση της Αρχής που αφορά τη διαγραφή από το Μητρώο ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος είναι δεόντως αιτιολογημένη και δημοσιοποιείται.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 β (νέο)
Άρθρο 11β
Έλεγχος των υποχρεώσεων βάσει του εθνικού δικαίου
1.  Εάν ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα δεν εκπληρώνει τις σχετικές υποχρεώσεις βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο και εάν, λαμβανομένων υπόψη της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι που κατοχυρώνεται στο άρθρο 12 του Χάρτη και της ανάγκης να διασφαλιστεί ο πλουραλισμός των πολιτικών κομμάτων στην Ευρώπη, η εν λόγω μη τήρηση είναι αρκετά σοβαρή ώστε να δικαιολογεί τη διαγραφή του από το Μητρώο, το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η έδρα του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος μπορεί να απευθύνει στην Αρχή αίτηση διαγραφής από το Μητρώο. Η εν λόγω αίτηση είναι δεόντως αιτιολογημένη. Ειδικότερα, προσδιορίζει σαφώς και εξαντλητικά τις παράνομες πράξεις και τις συγκεκριμένες εθνικές απαιτήσεις που δεν έχουν εκπληρωθεί.
Εάν το αντικείμενο της αίτησης του κράτους μέλους συνδέεται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο με στοιχεία που επηρεάζουν τον σεβασμό προς τις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ένωση, που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, η Αρχή κινεί διαδικασία ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 11α.
Για κάθε άλλο θέμα, εφόσον στην αίτησή του σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο το κράτος μέλος επιβεβαιώνει ότι υπάρχει αποτελεσματική προσφυγή σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά την εν λόγω αίτηση και έχουν εξαντληθεί όλα τα μέσα έννομης προστασίας όσον αφορά την εν λόγω αίτηση, η Αρχή, κατόπιν ακρόασης του εκπροσώπου του οικείου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή του οικείου ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος, αξιολογεί κατά πόσον συντρέχει για το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα λόγος διαγραφής από το Μητρώο δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1 στοιχείο δ).
2.  Εάν ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα απέτυχε σοβαρά να εκπληρώσει σημαντικές υποχρεώσεις βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και εάν το θέμα συνδέεται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο με στοιχεία που επηρεάζουν τον σεβασμό για τις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ένωση, που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, το οικείο κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει αίτηση στην Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 πρώτο εδάφιο. Η Αρχή ενεργεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο.
3.  Σε όλες τις περιπτώσεις, η Αρχή ενεργεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η Αρχή ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος και το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα για τη συνέχεια που δόθηκε στην αιτιολογημένη αίτηση διαγραφής από το Μητρώο.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
2.  Εάν η Αρχή ενημερωθεί για απόφαση εθνικής εποπτικής αρχής, κατά την έννοια του άρθρου 4 σημείο 21 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, με την οποία διαπιστώνεται ότι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραβίασε εφαρμοστέους κανόνες σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εάν προκύπτει από την εν λόγω απόφαση, ή όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες, ότι η παράβαση συνδέεται με πολιτικές δραστηριότητες ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος στο πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Αρχή παραπέμπει το ζήτημα αυτό στην επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού. Η Αρχή μπορεί, εάν χρειαστεί, να έρθει σε επαφή με την ενδιαφερόμενη εθνική εποπτική αρχή.
2.  Η Αρχή ενημερώνεται για οποιαδήποτε απόφαση εποπτικής αρχής σε εθνικό επίπεδο, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 σημείο 21 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, με την οποία διαπιστώνεται ότι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραβίασε εφαρμοστέους κανόνες σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εάν προκύπτει από την εν λόγω απόφαση, ή όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες, ότι η παράβαση συνδέεται με πολιτικές δραστηριότητες ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος στο πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Αρχή παραπέμπει το ζήτημα αυτό στην επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού. Η Αρχή μπορεί, εάν χρειαστεί, να έρθει σε επαφή με την ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4
4.  Έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της επιτροπής, η Αρχή αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο vii), κατά πόσο πρέπει να επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις στο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή στο ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα. Η απόφαση της Αρχής είναι δεόντως αιτιολογημένη και δη σε ό,τι αφορά τη γνωμοδότηση της επιτροπής και δημοσιεύεται χωρίς καμία χρονοτριβή.
4.  Έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της επιτροπής, η Αρχή αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο vii), κατά πόσο πρέπει να επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις στο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή στο ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα. Η απόφαση της Αρχής είναι δεόντως αιτιολογημένη και δη σε ό,τι αφορά τη γνωμοδότηση της επιτροπής και δημοσιεύεται χωρίς καμία χρονοτριβή.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5
5.  Η διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της διαδικασίας που ορίζεται στο άρθρο 11.
5.  Η διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της διαδικασίας που ορίζεται στα άρθρα 11, 11α και 11β. Η περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 11α παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στη διαδικασία που ορίζεται στο παρόν άρθρο.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – εδάφιο 1
Η Αρχή συντάσσει και δημοσιεύει ετησίως έκθεση σχετικά με τη δραστηριότητα πολιτικής διαφήμισης των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει πραγματολογική σύνοψη των εκθέσεων για το σχετικό έτος αναφοράς που δημοσιεύονται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4, καθώς και τυχόν αποφάσεις των εθνικών ρυθμιστικών αρχών που έχουν οριστεί δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 6 ή των εποπτικών αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 7, με τις οποίες διαπιστώνεται ότι ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα έχει παραβιάσει το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.
Η Αρχή συντάσσει και δημοσιεύει ετησίως έκθεση σχετικά με τη δραστηριότητα πολιτικής διαφήμισης των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει τις εκθέσεις για το σχετικό έτος αναφοράς που δημοσιεύονται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1
1.  Ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα αποστερείται της ευρωπαϊκής νομικής προσωπικότητάς του από την κοινοποίηση απόφασης δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 5.
1.  Ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα αποστερείται της ευρωπαϊκής νομικής προσωπικότητάς του κατόπιν διαγραφής από το Μητρώο με απόφαση της Αρχής:
α)  εάν, στο πλαίσιο της διαδικασίας που ορίζεται στο άρθρο 11, η Αρχή διαπιστώσει ότι
i)  το εν λόγω ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα δεν συμμορφώνεται προς μία από τις προϋποθέσεις καταχώρισης που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α), β), γ), στ) ή ζ), ή στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α), β), ε), στ) ή ζ)·
ii)  το εν λόγω ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα δεν συμμορφώνεται προς μία μία από τις διατάξεις περί διακυβέρνησης, που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), β), δ), ε), στ), η) ή θ), ή στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε) ή ζ)·
iii)  το εν λόγω ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 136 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046·
iv)  η απόφαση να καταχωριστεί το εν λόγω ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα βασίζεται σε πληροφορίες καθοριστικού χαρακτήρα για την απόφαση καταχώρισης οι οποίες ήταν ανακριβείς ή παραπλανητικές ή σε περίπτωση που η απόφαση αυτή έχει επιτευχθεί με εξαπάτηση·
β)  εάν, στο πλαίσιο της διαδικασίας που ορίζεται στο άρθρο 11α, η Αρχή διαπιστώσει ότι οι προϋποθέσεις καταχώρισης που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) ή ε) ή στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) ή δ), όσον αφορά τον σεβασμό των αξιών που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, έχουν παραβιαστεί κατάφωρα και σοβαρά από το εν λόγω ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή τα κόμματα-μέλη του ή από το εν λόγω ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα, ή από τις οργανώσεις-μέλη του·
γ)  κατόπιν αιτήσεως του οικείου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή του οικείου ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος· ή
δ)  κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους που πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 11β παράγραφοι 1 και 3.
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2
2.   Ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα διαγράφεται από το Μητρώο με απόφαση της Αρχής:
2.   Εάν η Αρχή αποφασίσει να διαγράψει ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα από το Μητρώο, διαγράφει επίσης το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα που συνδέεται με αυτό από το Μητρώο.
α)  ως επακόλουθο απόφασης που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφοι 2 έως 5·
β)  στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 6·
γ)  κατόπιν αιτήσεως του οικείου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή του οικείου ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος·
δ)  στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο β).
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3
3.   Εάν ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα απέτυχε σοβαρά να εκπληρώσει σημαντικές υποχρεώσεις βάσει του εθνικού δικαίου που εφαρμόζεται δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, το κράτος μέλος της έδρας μπορεί να υποβάλει στην Αρχή δεόντως αιτιολογημένη αίτηση διαγραφής από το Μητρώο στην οποία προσδιορίζονται σαφώς και εξαντλητικά οι παράνομες πράξεις και οι συγκεκριμένες εθνικές απαιτήσεις που παραβιάστηκαν. Στις περιπτώσεις αυτές, η Αρχή:
3.  Η απόφαση της Αρχής να διαγράψει ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα από το Μητρώο απευθύνεται και κοινοποιείται στο οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή στο οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
α)  για θέματα που συνδέονται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο με στοιχεία που επηρεάζουν τον σεβασμό των αξιών επί των οποίων ερείδεται η Ένωση, όπως διατυπώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, κινεί διαδικασία ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού. Εφαρμόζεται επίσης το άρθρο 11 παράγραφοι 4, 5 και 6 του παρόντος κανονισμού ·
β)  για κάθε άλλο θέμα και όταν η αιτιολογημένη αίτηση του οικείου κράτους μέλους επιβεβαιώνει ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα εθνικά μέσα έννομης προστασίας, αποφασίζει να διαγράψει το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα από το Μητρώο.
Εάν ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα απέτυχε σοβαρά να εκπληρώσει σημαντικές υποχρεώσεις βάσει του εθνικού δικαίου που εφαρμόζεται δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και εάν το θέμα συνδέεται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο με στοιχεία που επηρεάζουν τον σεβασμό των αξιών επί των οποίων ερείδεται η Ένωση, όπως διατυπώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, το οικείο κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει αίτηση στην Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Η Αρχή ενεργεί σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο πρώτο εδάφιο στοιχείο α).
Σε όλες τις περιπτώσεις, η Αρχή ενεργεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η Αρχή ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος και το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα για τη συνέχεια που δόθηκε στην αιτιολογημένη αίτηση διαγραφής από το Μητρώο.
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4
4.  Η Αρχή καθορίζει την ημερομηνία της δημοσίευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μετά από διαβούλευση με το κράτος μέλος στο οποίο το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα έχει την έδρα του.
διαγράφεται
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1
1.  Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα το οποίο είναι καταχωρισμένο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τουλάχιστον ένα εκ των μελών του και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 136 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που δημοσιεύει ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρόσκληση συνεισφορών.
1.  Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα το οποίο είναι καταχωρισμένο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τουλάχιστον ένα εκ των μελών του και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 136 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που δημοσιεύει ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρόσκληση συνεισφορών από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)
Η άμεση ιδιότητα μέλους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνεται δεκτή σε περιπτώσεις που βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι μέλος εθνικού ή περιφερειακού κόμματος που συνδέεται με ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 5
5.  Εντός των ορίων που καθορίζονται στα άρθρα 24 και 25, οι επιστρεπτέες δαπάνες μέσω οικονομικής συνεισφοράς περιλαμβάνουν διοικητικά έξοδα και έξοδα που συνδέονται με τεχνική συνδρομή, συνεδριάσεις, έρευνα, διασυνοριακές εκδηλώσεις, μελέτες, ενημέρωση και δημοσιεύσεις, καθώς και έξοδα που συνδέονται με εκστρατείες.
5.  Εντός των ορίων που καθορίζονται στα άρθρα 24 και 25, τα επιστρεπτέα έξοδα μέσω οικονομικής συνεισφοράς από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνουν διοικητικά έξοδα και έξοδα που συνδέονται με τεχνική συνδρομή, συνεδριάσεις, έρευνα, διασυνοριακές εκδηλώσεις, μελέτες, ενημέρωση και δημοσιεύσεις, καθώς και έξοδα που συνδέονται με εκστρατείες.
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1
1.  Για τη λήψη χρηματοδότησης από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 παράγραφος 1 ή 2 υποβάλλει αίτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την πρόσκληση συνεισφορών ή την πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
1.  Για τη λήψη χρηματοδότησης από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 παράγραφος 1 ή 2 υποβάλλει αίτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την πρόσκληση συνεισφορών από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2
2.  Το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα, κατά την υποβολή της αίτησης, συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 26. Από την ημερομηνία της αίτησης έως τη λήξη του οικονομικού έτους ή της δράσης που καλύπτει η συνεισφορά ή η επιδότηση, παραμένουν καταχωρισμένα στο Μητρώο και δεν τους επιβάλλεται καμία από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 και στο άρθρο 30 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημεία v) σημεία v) έως ix).
2.  Το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα, κατά την υποβολή της αίτησης, συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 26. Από την ημερομηνία της αίτησης έως τη λήξη του οικονομικού έτους ή της δράσης που καλύπτει η συνεισφορά ή η επιδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένουν καταχωρισμένα στο Μητρώο και δεν τους επιβάλλεται καμία από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 και στο άρθρο 30 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημεία v) και vi).
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3
3.  Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα περιλαμβάνει στην αίτησή του στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα ενωσιακά κόμματα-μέλη του έχουν, κατά κανόνα, δημοσιεύσει αδιάλειπτα στους δικτυακούς τόπους τους, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο i), κατά τους 12 μήνες πριν την τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, το πολιτικό πρόγραμμα και τον λογότυπο του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος.
διαγράφεται
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 4
4.  Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα περιλαμβάνει στην αίτησή του στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή του προς το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ι), καθώς και ότι τα κόμματα-μέλη του έχουν δημοσιεύσει συνεχώς στους ιστοτόπους τους, κατά τους 12 μήνες που προηγούνται της χρονικής στιγμής κατά την οποία υποβάλλεται η αίτηση, πληροφορίες σχετικά με την εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των υποψηφίων στις τελευταίες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σχετικά με την εξέλιξη της εκπροσώπησης των φύλων μεταξύ των οικείων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
διαγράφεται
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 5
5.  Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα περιλαμβάνει στην αίτησή του στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή του προς το άρθρο 5, καθώς και ότι διατηρεί επικαιροποιημένη πολιτική για τη χρήση πολιτικής διαφήμισης και ότι την έχει εφαρμόσει για όλο το χρονικό διάστημα των 12 μηνών που προηγούνται της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων.
διαγράφεται
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 7
7.  Ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκδίδει απόφαση εντός τριών μηνών από τη λήξη της πρόσκλησης συνεισφορών ή της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και εγκρίνει και διαχειρίζεται τις αντίστοιχες πιστώσεις, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046.
7.  Ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκδίδει απόφαση εντός τριών μηνών από τη λήξη της πρόσκλησης συνεισφορών από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και εγκρίνει και διαχειρίζεται τις αντίστοιχες πιστώσεις, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046.
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – τίτλος
Δωρεές, εισφορές και ίδιοι πόροι
Δωρεές, εισφορές, τέλη συμμετοχής και επικουρικοί ίδιοι πόροι
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
2.  Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, κατά την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 26, διαβιβάζουν επίσης κατάλογο όλων των δωρητών και των αντίστοιχων δωρεών τους, που αναφέρει τόσο τη φύση όσο και την αξία των επιμέρους δωρεών. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται επίσης στις εισφορές των κομμάτων-μελών των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων καθώς και στις εισφορές των οργανώσεων-μελών των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων.
2.  Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, κατά την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 26, διαβιβάζουν επίσης κατάλογο όλων των δωρητών και των αντίστοιχων δωρεών τους, που αναφέρει τόσο τη φύση όσο και την αξία των επιμέρους δωρεών. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται επίσης στις εισφορές και στα τέλη συμμετοχής των κομμάτων-μελών των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων καθώς και στις εισφορές και στα τέλη συμμετοχής των οργανώσεων-μελών των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων και στις εισφορές άνω των 1 500 EUR από μεμονωμένα μέλη ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων.
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Για δωρεές φυσικών προσώπων η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 1 500 EUR και είναι μικρότερη ή ίση των 3 000 EUR, το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα αναφέρει εάν οι αντίστοιχοι δωρητές έχουν παράσχει προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση για τη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο ε).
Για δωρεές και εισφορές φυσικών προσώπων η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 1 500 EUR και είναι μικρότερη ή ίση των 3 000 EUR, το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα αναφέρει εάν τα αντίστοιχα φυσικά πρόσωπα έχουν παράσχει προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση για τη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο ε).
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3
3.  Οι δωρεές τις οποίες λαμβάνουν ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα και οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται από αυτές τις δωρεές κατά τους έξι μήνες που προηγούνται των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακοινώνονται σε εβδομαδιαία βάση στην Αρχή εγγράφως και σύμφωνα με την παράγραφο 2.
3.  Οι δωρεές τις οποίες λαμβάνουν ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα κατά τους έξι μήνες που προηγούνται των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακοινώνονται σε εβδομαδιαία βάση στην Αρχή εγγράφως και σύμφωνα με την παράγραφο 2.
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1
5.  Για όλες τις δωρεές των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 3 000 EUR, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα ζητούν από τους δωρητές να παράσχουν τις αναγκαίες πληροφορίες για την ορθή ταυτοποίησή τους. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα διαβιβάζουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν στην Αρχή κατόπιν αιτήματός της.
5.  Όσον αφορά όλες τις δωρεές από έναν μόνο δωρητή με συνολική ετήσια αξία άνω των 3 000 EUR, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα ζητούν από τους εν λόγω δωρητές να παράσχουν τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε να μπορούν να ταυτοποιηθούν καταλλήλως. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα διαβιβάζουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν στην Αρχή κατόπιν αιτήματός της.
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2
Η Αρχή καταρτίζει έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου.
Η Αρχή καταρτίζει έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται για τον σκοπό της ταυτοποίησης των δωρητών που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 6 – στοιχείο α
α)  ανώνυμες δωρεές ή εισφορές·
α)  ανώνυμες δωρεές, εισφορές ή τέλη συμμετοχής·
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 6 – στοιχείο δ
δ)  δωρεές από οποιεσδήποτε οντότητες ιδιωτικού δικαίου που εδρεύουν σε τρίτη χώρα ή από άτομα προερχόμενα από τρίτη χώρα τα οποία δεν δικαιούνται να ψηφίζουν στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
δ)  δωρεές από οποιεσδήποτε οντότητες ιδιωτικού δικαίου που εδρεύουν εκτός της Ένωσης ή από άτομα προερχόμενα εκτός της Ένωσης τα οποία δεν δικαιούνται να ψηφίζουν στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 8
8.  Η Αρχή διενεργεί επαληθεύσεις σε περιπτώσεις που έχει βάσιμες υπόνοιες ότι οποιαδήποτε δωρεά έχει χορηγηθεί κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί να ζητεί πρόσθετες πληροφορίες από το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα και τους δωρητές του.
8.  Η Αρχή διενεργεί ελέγχους σε περιπτώσεις που έχει βάσιμες υπόνοιες ότι οποιαδήποτε δωρεά έχει γίνει δεκτή κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί να ζητεί πρόσθετες πληροφορίες από το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα και τους δωρητές του.
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 9
9.  Επιτρέπονται οι εισφορές από μέλη ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος ή είναι πολίτες κράτους μέλους ή από κόμματα-μέλη που έχουν την έδρα τους σε χώρα η οποία ανήκει στο Συμβούλιο της Ευρώπης . Η συνολική αξία των εισφορών από τα μέλη δεν υπερβαίνει το 40 % του ετήσιου προϋπολογισμού ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος. Η αξία των εισφορών από κόμματα-μέλη που έχουν την έδρα τους σε χώρα εκτός της Ένωσης δεν υπερβαίνει το 10 % των συνολικών εισφορών από μέλη.
9.  Η συνολική αξία των εισφορών σε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα δεν υπερβαίνει το 40 % του ετήσιου προϋπολογισμού του.
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 9 α (νέα)
9α.  Η συνολική αξία των τελών συμμετοχής σε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας των εισφορών στο εν λόγω κόμμα. Οποιαδήποτε καταβολή τελών συμμετοχής μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στο πλαίσιο των γενικά εφαρμοστέων κανόνων και του τιμολογίου που καθορίζει το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα.
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 10 – εδάφιο 1
10.  Επιτρέπονται οι εισφορές από μέλη ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος ή είναι πολίτες κράτους μέλους ή από οργανώσεις-μέλη που έχουν την έδρα τους σε χώρα η οποία ανήκει στο Συμβούλιο της Ευρώπης , και από το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα με το οποίο συνδέεται. Η συνολική αξία των εισφορών από τα μέλη δεν υπερβαίνει το 40 % του ετήσιου προϋπολογισμού ενός ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος και δεν προέρχονται από κεφάλαια τα οποία έλαβε ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα βάσει του παρόντος κανονισμού από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αξία των εισφορών από οργανώσεις-μέλη που έχουν την έδρα τους σε χώρα εκτός της Ένωσης δεν υπερβαίνει το 10 % των συνολικών εισφορών από μέλη.
10.  Η συνολική αξία των εισφορών σε ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα από μέλη και της χρηματοδότησης από το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα με το οποίο συνδέεται δεν υπερβαίνει το 40 % του ετήσιου προϋπολογισμού ενός ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος και δεν προέρχονται από κεφάλαια τα οποία έλαβε ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα βάσει του παρόντος κανονισμού από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 10 α (νέα)
10α.  Η συνολική αξία των τελών συμμετοχής σε ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα δεν υπερβαίνει το 20 % του συνόλου των εισφορών στο εν λόγω ίδρυμα.
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 12
12.  Τυχόν εισφορά που δεν επιτρέπεται βάσει του παρόντος κανονισμού επιστρέφεται σύμφωνα με την παράγραφο 7.
12.  Τυχόν εισφορά ή τέλος συμμετοχής που δεν επιτρέπεται βάσει του παρόντος κανονισμού επιστρέφεται σύμφωνα με την παράγραφο 7.
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 13
13.  Η αξία των ιδίων πόρων ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ενός ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος που προκύπτουν από ίδιες οικονομικές δραστηριότητες δεν υπερβαίνει το 5 % του ετήσιου προϋπολογισμού του συγκεκριμένου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος.
13.  Η αξία των επικουρικών ιδίων πόρων ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ενός ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος που προκύπτουν από ίδιες οικονομικές δραστηριότητες δεν υπερβαίνει το 10 % του ποσού που προκύπτει από τις εισφορές και τα τέλη συμμετοχής στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα.
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2
2.  Η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή είναι δυνατό να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση εκστρατειών που αφορούν δημοψηφίσματα, εφόσον οι εν λόγω εκστρατείες αφορούν την εφαρμογή των Συνθηκών της Ένωσης.
2.  Η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή είναι δυνατό να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση εκστρατειών που αφορούν δημοψηφίσματα, εφόσον οι εν λόγω εκστρατείες αφορούν άμεσα συναρτώμενα με την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητήματα.
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1
1.  Παρά το άρθρο 24 παράγραφος 1, η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από οιαδήποτε άλλη πηγή δεν χρησιμοποιείται για την, άμεση ή έμμεση, χρηματοδότηση άλλων πολιτικών κομμάτων, και ιδίως εθνικών κομμάτων ή υποψηφίων. Τα εν λόγω εθνικά πολιτικά κόμματα και οι υποψήφιοι εξακολουθούν να υπόκεινται στους εθνικούς κανόνες.
1.  Παρά το άρθρο 23 παράγραφος 10 και το άρθρο 24 παράγραφος 1, η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από οιαδήποτε άλλη πηγή δεν χρησιμοποιείται για την, άμεση ή έμμεση, χρηματοδότηση άλλων πολιτικών οντοτήτων, και ιδίως εθνικών κομμάτων ή υποψηφίων. Τα εν λόγω εθνικά πολιτικά κόμματα και οι υποψήφιοι εξακολουθούν να υπόκεινται στους εθνικούς κανόνες.
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2
2.  Η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή δεν χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός της χρηματοδότησης των καθηκόντων τους, όπως παρατίθενται στο άρθρο 2 σημείο 4, και της κάλυψης δαπανών οι οποίες συνδέονται άμεσα με τους στόχους που περιγράφονται στο καταστατικό τους σύμφωνα με το άρθρο 6. Ειδικότερα, δεν χρησιμοποιείται για την άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση εκλογών, πολιτικών κομμάτων ή υποψηφίων ή άλλων ιδρυμάτων.
2.  Η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή δεν χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός της χρηματοδότησης των καθηκόντων τους, όπως παρατίθενται στο άρθρο 2 σημείο 4, και της κάλυψης δαπανών οι οποίες συνδέονται άμεσα με τους στόχους που περιγράφονται στο καταστατικό τους σύμφωνα με το άρθρο 6. Ειδικότερα, δεν χρησιμοποιείται για την άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση εκλογών, πολιτικών κομμάτων ή υποψηφίων κατά το εξάμηνο πριν από τις εθνικές ή τις ευρωπαϊκές εκλογές ή άλλων ιδρυμάτων.
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 - εισαγωγικό μέρος
1.  Το αργότερο εντός έξι μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα υποβάλλουν στην Αρχή, με κοινοποίηση στον διατάκτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο αρμόδιο εθνικό σημείο επαφής του κράτους μέλους της έδρας τους:
1.  Το αργότερο εντός έξι μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα υποβάλλουν στον διατάκτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, τα ακόλουθα:
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 - στοιχείο γ
γ)  τον κατάλογο των δωρητών και των συνεισφερόντων και των αντίστοιχων δωρεών ή συνεισφορών τους, οι οποίες αναφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2, 3 και 4.
γ)  τον κατάλογο των δωρητών και των συνεισφερόντων και των αντίστοιχων δωρεών, συνεισφορών ή τελών συμμετοχής τους, οι οποίες αναφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2, 3 και 4.
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα αποστέλλουν επίσης αντίγραφο κάθε υποβολής που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στην Αρχή και στο αρμόδιο εθνικό σημείο επαφής του κράτους μέλους της έδρας τους. Το εν λόγω αντίγραφο είναι σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο.
Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
2.  Η Αρχή ελέγχει τη συμμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, ειδικότερα όσον αφορά το άρθρο 3, το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), δ) ε) και στ), το άρθρο 6 στοιχεία α) έως ε) και ζ), το άρθρο 10 παράγραφοι 5 και 6 και τα άρθρα 23, 24 και 25.
2.  Η Αρχή ελέγχει τη συμμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, ειδικότερα όσον αφορά το άρθρο 3, το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), δ) ε), στ) και η), το άρθρο 4α, το άρθρο 5, το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε) και ζ), το άρθρο 10 παράγραφοι 5 και 6 και το άρθρο 23. Σε περιπτώσεις που δεν περιλαμβάνεται χρηματοδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελέγχει επίσης τη συμμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων προς τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του άρθρου 25 παράγραφος 1.
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ελέγχει τη συμμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων προς τις υποχρεώσεις που συνδέονται με την ενωσιακή χρηματοδότηση που απορρέει από τον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046. Κατά τη διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα στους τομείς της πρόληψης και της καταπολέμησης της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.
Ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ελέγχει τη συμμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων προς τις υποχρεώσεις που συνδέονται με την ενωσιακή χρηματοδότηση που απορρέει από τον παρόντα κανονισμό και δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046. Κατά τη διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα στους τομείς της πρόληψης και της καταπολέμησης της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1
1.  Σύμφωνα με το άρθρο 19, η Αρχή αποφασίζει να διαγράψει ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα από το Μητρώο ως κύρωση στις ακόλουθες περιπτώσεις:
διαγράφεται
α)  όταν το εν λόγω κόμμα ή ίδρυμα βρίσκεται σε μία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 136 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046·
β)  όταν διαπιστώνεται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 2 έως 5, ότι δεν πληροί πλέον μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 ή 2·
γ)  εάν η απόφαση να καταχωριστεί το εν λόγω κόμμα ή ίδρυμα βασίζεται σε ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο αιτών, ή όταν η απόφαση αυτή έχει επιτευχθεί με εξαπάτηση·
δ)  όταν η αίτηση κράτος μέλους για διαγραφή από το Μητρώο λόγω σοβαρής αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων δυνάμει του εθνικού δικαίου πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο β).
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο ii
ii)  σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις δεσμεύσεις που ανέλαβε και τις πληροφορίες που παρέσχε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), δ), ε), στ), θ) και ι) και το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), δ) και ε)·
ii)  σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις δεσμεύσεις που ανέλαβε και τις πληροφορίες που παρέσχε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), δ), ε), στ) και η) και το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), δ) και ε)·
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο)
iia)  σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις δυνάμει του άρθρου 4α παράγραφος 1·
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο ii β (νέο)
iiβ)  σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις δυνάμει του άρθρου 4α παράγραφος 2·
Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο ii γ (νέο)
iiγ)  σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 1 έως 5·
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο viii
viii)  σε περίπτωση μη προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση λογότυπων και τη δημοσίευση πολιτικών προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3·
διαγράφεται
Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο ix
ix)  σε περίπτωση μη προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την εκπροσώπηση των φύλων σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4·
διαγράφεται
Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i
i)  όταν ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα δέχθηκε δωρεές και συνεισφορές οι οποίες δεν επιτρέπονται βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 1 ή παράγραφος 5, εκτός εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 23 παράγραφος 7·
i)  όταν ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα δέχθηκε δωρεές, συνεισφορές και τέλη συμμετοχής οι οποίες δεν επιτρέπονται βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 1 ή παράγραφος 6, εκτός εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 23 παράγραφος 7·
Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος
4.  Για τους σκοπούς της εφαρμογής των παραγράφων 2 και 3, επιβάλλονται οι ακόλουθες οικονομικές κυρώσεις σε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα:
4.  Για τους σκοπούς της εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2, επιβάλλονται οι ακόλουθες οικονομικές κυρώσεις σε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα:
Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
β)  στις περιπτώσεις ποσοτικώς προσδιορίσιμων αδικημάτων, ένα σταθερό ποσοστό επί των ποσών που εισπράχθηκαν παράτυπα ή δεν αναφέρθηκαν σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα και με μέγιστο ποσό το 10 % του ετήσιου προϋπολογισμού του οικείου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος:
β)  στις περιπτώσεις ποσοτικώς προσδιορίσιμων αδικημάτων, ένα σταθερό ποσοστό επί των ποσών που εισπράχθηκαν παράτυπα ή δεν αναφέρθηκαν ή των ποσών που χρησιμοποιήθηκαν για χρηματοδοτικές δραστηριότητες που απαγορεύονται δυνάμει του άρθρου 25, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα και με μέγιστο ποσό το 10 % του ετήσιου προϋπολογισμού του οικείου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος:
Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – εδάφιο 2
Για την εφαρμογή των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο ποσοστών, κάθε δωρεά ή συνεισφορά εξετάζεται χωριστά.
Για την εφαρμογή των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο ποσοστών, κάθε δωρεά, συνεισφορά, τέλος συμμετοχής ή ποσό που χρησιμοποιήθηκε για χρηματοδοτικές δραστηριότητες που απαγορεύονται δυνάμει του άρθρου 25 εξετάζεται χωριστά.
Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.  Η Αρχή ανακτά τα αντίστοιχα ποσά από το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα στα οποία έχουν επιβληθεί οικονομικές κυρώσεις.
Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1
1.  Με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 38, πριν την οριστική απόφαση της Αρχής σχετικά με οποιαδήποτε από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30, η Αρχή ή ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρέχει τη δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα να θεσπίσει τα μέτρα που απαιτούνται για την επανόρθωση της κατάστασης εντός εύλογης προθεσμίας, η οποία κανονικά δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα. Ειδικότερα, η Αρχή ή ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρέχουν τη δυνατότητα διόρθωσης σφαλμάτων εκ παραδρομής και αριθμητικών λαθών, διαβίβασης πρόσθετων εγγράφων ή πληροφοριών, όταν απαιτείται, ή διόρθωσης τυχόν σφαλμάτων ήσσονος σημασίας.
1.  Με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 38, πριν την οριστική απόφαση της Αρχής σχετικά με οποιαδήποτε από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία i) έως iv), η Αρχή ή ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρέχει τη δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα να θεσπίσει τα μέτρα που απαιτούνται για την επανόρθωση της κατάστασης εντός εύλογης προθεσμίας, η οποία κανονικά δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα. Ειδικότερα, η Αρχή ή ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρέχουν τη δυνατότητα διόρθωσης σφαλμάτων εκ παραδρομής και αριθμητικών λαθών, διαβίβασης πρόσθετων εγγράφων ή πληροφοριών, όταν απαιτείται, ή διόρθωσης τυχόν σφαλμάτων ήσσονος σημασίας.
Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2
2.  Σε περίπτωση που ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα δεν λάβει διορθωτικά μέτρα εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, λαμβάνεται απόφαση σχετικά με την επιβολή των κατάλληλων κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 30.
2.  Σε περίπτωση που ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα δεν λάβει επαρκή διορθωτικά μέτρα εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, λαμβάνεται απόφαση σχετικά με την επιβολή των κατάλληλων κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 30.
Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3
3.  Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν ισχύουν για τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως στ) και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ).
διαγράφεται
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – τίτλος
Ανάκτηση
Τερματισμός απόφασης χρηματοδότησης με μελλοντική ισχύ
Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1
1.  Με βάση την απόφαση της Αρχής για τη διαγραφή από το Μητρώο ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος, ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακαλεί ή τερματίζει κάθε τρέχουσα απόφαση ή συμφωνία σχετικά με χρηματοδότηση από την Ένωση, εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία β) και στ). Ανακτά επίσης κάθε χρηματοδότηση της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μη δαπανηθέντων χρηματοδοτικών πόρων προηγουμένων ετών.
1.  Ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τερματίζει τρέχουσα απόφαση χρηματοδότησης που απευθύνεται σε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα με μελλοντική ισχύ με βάση τους ακόλουθους λόγους:
α)  απόφαση της Αρχής για τη διαγραφή του κόμματος ή του ιδρύματος από το Μητρώο, με εξαίρεση την απόφαση που βασίζεται στον λόγο διαγραφής που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv)·
β)  απόφαση επιβολής κυρώσεων που βασίζεται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία v) και vi).
Είναι δυνατό να προβλέπονται άλλοι λόγοι για τον τερματισμό απόφασης χρηματοδότησης με μελλοντική ισχύ στη συμφωνία συνεισφοράς ή επιδότησης.
Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2
2.  Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα στο οποίο επιβλήθηκε κύρωση για οιαδήποτε από τις παραβάσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 και στο άρθρο 30 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημεία v) και vi) δεν συμμορφώνεται πλέον, για τον λόγο αυτό, προς το άρθρο 21 παράγραφος 2. Ως εκ τούτου, ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τερματίζει τη συμφωνία ή απόφαση συνεισφοράς ή επιδότησης σχετικά με χορηγηθείσα από την Ένωση χρηματοδότηση βάσει του παρόντος κανονισμού και ανακτά τα αδικαιολογήτως καταβληθέντα ποσά βάσει της συμφωνίας ή απόφασης συνεισφοράς ή επιδότησης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μη δαπανηθέντων χρηματοδοτικών πόρων της Ένωσης προηγουμένων ετών. Ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακτά επίσης αδικαιολογήτως καταβληθέντα ποσά βάσει συμφωνίας ή απόφασης συνεισφοράς ή επιδότησης από φυσικό πρόσωπο σε σχέση με το οποίο έχει ληφθεί απόφαση δυνάμει του άρθρου 31, λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, τις εξαιρετικές περιστάσεις σε σχέση με τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα.
2.  Η απόφαση τερματισμού της απόφασης χρηματοδότησης με μελλοντική ισχύ αρχίζει να ισχύει την ημέρα που ορίζεται στην απόφαση τερματισμού ή, εάν σε αυτή δεν ορίζεται ημερομηνία, την ημέρα κατά την οποία κοινοποιείται η απόφαση τερματισμού στο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα.
Σε περίπτωση παρόμοιου τερματισμού, οι πληρωμές από τον διατάκτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιορίζονται στις επιστρεπτέες δαπάνες που όντως πραγματοποίησε το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή τις επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποίησε το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης περί τερματισμού.
Η παρούσα παράγραφος ισχύει επίσης στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία β) και στ).
Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Ο τερματισμός της απόφασης χρηματοδότησης με μελλοντική ισχύ έχει τις ακόλουθες συνέπειες:
α)  η συμφωνία συνεισφοράς ή επιδότησης τερματίζεται από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2·
β)  οι πληρωμές από τον διατάκτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιορίζονται στα επιστρεπτέα έξοδα που όντως πραγματοποίησε το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή τις επιλέξιμες δαπάνες που όντως πραγματοποίησε το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα έως την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2·
γ)  τα έξοδα ή οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 χαρακτηρίζονται ως μη επιστρεπτέα έξοδα ή μη επιλέξιμες δαπάνες·
δ)  ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακτά κάθε αδικαιολογήτως καταβληθέντες χρηματοδοτικούς πόρους της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων:
i)  των χρηματοδοτικών πόρων της Ένωσης που έχουν δαπανηθεί για μη επιστρεπτέα έξοδα ή για μη επιλέξιμες δαπάνες· και
ii)  της τυχόν μη χρησιμοποιηθείσας προχρηματοδότησης της Ένωσης που δεν έχει δαπανηθεί πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένων των μη δαπανηθέντων χρηματοδοτικών πόρων της Ένωσης από προηγούμενα έτη· και
ε)  ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακτά τυχόν αδικαιολογήτως καταβληθέντα ποσά από φυσικό πρόσωπο για το οποίο έχει ληφθεί απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 34.
Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 α (νέο)
Άρθρο 34α
Ανάκληση της απόφασης χρηματοδότησης με αναδρομική ισχύ
1.  Βάσει απόφασης που λαμβάνεται από την Αρχή για τη διαγραφή ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος από το Μητρώο, η οποία βασίζεται στον λόγο διαγραφής που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv), ο διατάκτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακαλεί τις αποφάσεις χρηματοδότησης που απευθύνονται στο οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης των εν λόγω αποφάσεων.
2.  Η ανάκληση της απόφασης χρηματοδότησης με αναδρομική ισχύ έχει τις ακόλουθες συνέπειες:
α)  η συμφωνία συνεισφοράς ή επιδότησης τερματίζεται από την ημέρα κοινοποίησης του εν λόγω τερματισμού στο οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα·
β)  όλα τα έξοδα ή οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα χαρακτηρίζονται ως μη επιστρεπτέα έξοδα ή μη επιλέξιμες δαπάνες· και
γ)  κάθε ποσό που έχει καταβληθεί δυνάμει της συμφωνίας συνεισφοράς ή επιδότησης, καθώς και τυχόν μη δαπανηθέντες χρηματοδοτικοί πόροι της Ένωσης από προηγούμενα έτη, θεωρούνται αδικαιολογήτως καταβληθέντα και ανακτώνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046.
Τροπολογία 109
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπό την εποπτεία του διατάκτη του ή υπό την εποπτεία της Αρχής, δημοσιεύει τα ακόλουθα σε δικτυακό τόπο που δημιουργείται για τον εν λόγω σκοπό και σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο:
1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η Αρχή, σύμφωνα με την κατανομή των αρμοδιοτήτων τους, δημοσιεύει, σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, σε δικτυακό τόπο που δημιουργείται για τον εν λόγω σκοπό, τα ακόλουθα:
Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
στ)  τις εισφορές που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφοι 9 και 10 και αναφέρονται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένης επίσης της ταυτότητας των κομμάτων-μελών ή των οργανώσεων που κατέβαλαν τις εν λόγω εισφορές·
στ)  τις εισφορές και τα τέλη συμμετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφοι 9 και 10 και αναφέρονται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένης επίσης της ταυτότητας των μεμονωμένων μελών, των κομμάτων-μελών ή των οργανώσεων που κατέβαλαν τις εν λόγω εισφορές, με εξαίρεση τις εισφορές που υπερβαίνουν τα 1 500 EUR και ανέρχονται έως και 3 000 EUR ετησίως από φυσικά πρόσωπα όταν τα εν λόγω πρόσωπα δεν έχουν δώσει τη γραπτή συγκατάθεσή τους για τη δημοσίευση αυτή·
Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)
στα)  τα τέλη συμμετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφοι 9α και 10α και κοινοποιούνται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας των κομμάτων ή των οργανώσεων που κατέβαλαν τις εν λόγω πληρωμές·
Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)
στβ)  τους επικουρικούς ίδιους πόρους που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 13 και κοινοποιούνται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2·
Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2
2.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιοποιεί τον κατάλογο των νομικών προσώπων που είναι μέλη ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, ο οποίος επισυνάπτεται στο καταστατικό του κόμματος σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, και επικαιροποιείται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 6, καθώς και τον συνολικό αριθμό των μεμονωμένων μελών.
2.  Η Αρχή δημοσιοποιεί τον κατάλογο των νομικών προσώπων που είναι μέλη ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, ο οποίος επισυνάπτεται στο καταστατικό του κόμματος σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, και επικαιροποιείται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 6, καθώς και τον συνολικό αριθμό των μεμονωμένων μελών.
Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 8
8.  Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, τα κράτη μέλη και οι ανεξάρτητοι φορείς ή οι εμπειρογνώμονες που εξουσιοδοτούνται να ελέγχουν λογαριασμούς στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού ευθύνονται σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο για κάθε ζημία την οποία προκαλούν κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται βάσει αυτής, και ιδίως για τη δόλια χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
8.  Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, τα κράτη μέλη και οι ανεξάρτητοι φορείς ή οι εμπειρογνώμονες που εξουσιοδοτούνται να ελέγχουν λογαριασμούς στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού ευθύνονται σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο για κάθε ζημία την οποία προκαλούν κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη, με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Τυχόν διαδικαστικές ενέργειες και αποφάσεις που έχουν ληφθεί προηγουμένως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ή την Επιτροπή, τον διατάκτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή την Αρχή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 ή βάσει του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 εξακολουθούν να ισχύουν και ερμηνεύονται υπό το πρίσμα του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – Μέρος 2 – περίπτωση 5 α (νέα)
–  σε περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται τεχνικές στόχευσης, κάθε πληροφορία που απαιτείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α9-0223/2022).

Τελευταία ενημέρωση: 18 Ιανουαρίου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου