Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2021/0375(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0223/2022

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0223/2022

Keskustelut :

PV 15/09/2022 - 5
CRE 15/09/2022 - 5

Äänestykset :

PV 15/09/2022 - 11.9
CRE 15/09/2022 - 11.9

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2022)0328

Hyväksytyt tekstit
PDF 243kWORD 75k
Torstai 15. syyskuuta 2022 - Strasbourg
Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussääntö ja rahoitus ***I
P9_TA(2022)0328A9-0223/2022

Euroopan parlamentin tarkistukset 15. syyskuuta 2022 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta (uudelleenlaadittu) (COM(2021)0734 – C9-0432/2021 – 2021/0375(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a)   Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 8 artiklassa vahvistetaan sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen periaate, jonka mukaan unioni pyrkii kaikissa toimissaan poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä sekä edistämään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a)   Perusoikeuskirjan 21 artiklassa vahvistetaan oikeus sukupuolten tasa-arvoon kaikilla aloilla.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
(12 a)  Joustavuuden lisäämiseksi ja tutkimuksen vapauden edistämiseksi Euroopan tason poliittisten säätiöiden yhteydessä olisi tunnustettava eritasoiset kytkökset ja ”tutkimuskumppanien” luokka.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale
(23)  Euroopan tason poliittisille puolueille ja niitä lähellä oleville Euroopan tason poliittisille säätiöille myönnetyn eurooppalaisen oikeudellisen aseman olisi taattava niille oikeuskelpoisuus ja oikeudellisesti tunnustettu asema kaikissa jäsenvaltioissa. Tällainen oikeuskelpoisuus ja oikeudellisesti tunnustettu asema ei oikeuta niitä asettamaan ehdokkaita kansallisissa tai Euroopan parlamentin vaaleissa. Nämä tai vastaavat oikeudet kuuluvat edelleen jäsenvaltioiden toimivaltaan.
(23)  Euroopan tason poliittisille puolueille ja niitä lähellä oleville Euroopan tason poliittisille säätiöille myönnetyn eurooppalaisen oikeudellisen aseman olisi taattava niille oikeuskelpoisuus ja oikeudellisesti tunnustettu asema kaikissa jäsenvaltioissa. Tällainen oikeuskelpoisuus ja oikeudellisesti tunnustettu asema eivät oikeuta niitä asettamaan ehdokkaita kansallisissa vaaleissa tai Euroopan parlamentin vaalien kansallisissa tai alueellisissa vaalipiireissä. Nämä tai vastaavat oikeudet kuuluvat edelleen jäsenvaltioiden toimivaltaan.
Tarkistus 144
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale
(30)  Euroopan tason poliittisten puolueiden ja niiden jäsenpuolueiden olisi näytettävä esimerkkiä sukupuolten välisen kuilun umpeen kuromisessa politiikan alalla. Jos Euroopan tason poliittiset puolueet haluavat saada Euroopan unionin rahoitusta, niillä olisi oltava sisäiset säännöt, joilla edistetään sukupuolten tasapuolista edustusta, ja niiden olisi oltava avoimia jäsenpuolueidensa sukupuolijakaumasta. Euroopan tason poliittisten puolueiden olisi esitettävä näyttöä sukupuolten tasapuolista edustusta koskevista toimintaperiaatteistaan Euroopan parlamentin jäsenehdokkaiden ja jäsenten osalta. Euroopan tason poliittisia puolueita kannustetaan myös antamaan tietoja jäsenpuolueidensa osallistavuudesta ja vähemmistöjen edustuksesta.
(30)  Euroopan tason poliittisten puolueiden, niiden jäsenpuolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden olisi näytettävä esimerkkiä sukupuolten välisen kuilun umpeen kuromisessa politiikan alalla. Jos Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt haluavat saada Euroopan unionin rahoitusta, niillä olisi oltava sisäiset säännöt, joilla edistetään sukupuolten tasa-arvoa, mukaan lukien sukupuolten tasa-arvosuunnitelma ja menettelysäännöt seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja torjumiseksi. Euroopan tason poliittisten puolueiden olisi lisäksi oltava avoimia jäsenpuolueidensa sukupuolijakaumasta ja esitettävä näyttöä jäsenpuolueidensa sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta Euroopan parlamentin jäsenehdokkaiden ja jäsenten osalta. Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden olisi myös esitettävä näyttöä sukupuolten tasa-arvoa koskevista toimintaperiaatteistaan vuosikertomuksen muodossa. Euroopan tason poliittisia puolueita kannustetaan myös antamaan tietoja jäsenpuolueidensa osallistavuudesta ja vähemmistöjen edustuksesta.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale
(38)  Asetuksessa (EU, Euratom) N:o 1141/2014 hyväksytään Euroopan tason poliittisille puolueille ja säätiöille ainoastaan kahdenlaiset tulot Euroopan unionin talousarviosta myönnettävien rahoitusosuuksien lisäksi eli jäsenten suorittamat maksut ja lahjoitukset. Tietyt omasta taloudellisesta toiminnasta syntyvät tulonlähteet (esimerkiksi julkaisujen myynnistä tai konferenssimaksuista) jäävät näiden kahden luokan ulkopuolelle, mikä aiheuttaa kirjanpitoon ja läpinäkyvyyteen liittyviä ongelmia. Sen vuoksi olisi luotava kolmas tuloluokka (”omat varat”). Omien varojen osuus Euroopan tason poliittisten puolueiden tai säätiöiden kokonaistalousarviosta olisi rajattava 5 prosenttiin, jotta vältetään sen kasvaminen kohtuuttomaksi suhteessa näiden yhteisöjen kokonaistalousarvioon.
(38)  Asetuksessa (EU, Euratom) N:o 1141/2014 hyväksytään Euroopan tason poliittisille puolueille ja Euroopan tason poliittisille säätiöille ainoastaan kahdenlaiset tulot Euroopan unionin talousarviosta myönnettävien rahoitusosuuksien lisäksi eli jäsenten suorittamat maksut tai yhdistysmaksut ja lahjoitukset. Tietyt omasta taloudellisesta toiminnasta syntyvät tulonlähteet (esimerkiksi julkaisujen myynnistä tai konferenssi- tai työpajamaksuista) jäävät näiden kahden luokan ulkopuolelle, mikä aiheuttaa kirjanpitoon ja läpinäkyvyyteen liittyviä ongelmia. Sen vuoksi olisi luotava kolmas tuloluokka (”täydentävät omat varat”). Täydentävien omien varojen osuus Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön kokonaistalousarviosta olisi rajattava 10 prosenttiin maksuista ja yhdistysmaksuista saatavasta määrästä, jotta se pysyy oikeassa suhteessa näiden yhteisöjen kokonaistalousarvioon.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale
(39)  Euroopan tason poliittisilla puolueilla olisi oltava oikeus käyttää rahoitustaan rajat ylittävään poliittiseen kampanjointiin. Puolueiden ja ehdokkaiden vaalikulujen rahoittamista ja rajoittamista tällaisissa kampanjoissa olisi säänneltävä kussakin jäsenvaltiossa sovellettavien sääntöjen mukaisesti.
(39)  Tavoittaakseen jäsenensä ja vaalipiirinsä eri puolilla unionia Euroopan tason poliittisilla puolueilla olisi oltava oikeus käyttää rahoitustaan rajat ylittävään poliittiseen kampanjointiin, kuten kansanäänestyskampanjointiin ja Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä toteutettavaan kampanjointiin, myös laatimalla ja tekemällä tunnetuksi unionin laajuisia ehdokaslistoja tällaisissa vaaleissa. Puolueiden ja ehdokkaiden vaalikulujen rahoittamista ja rajoittamista tällaisissa kampanjoissa olisi säänneltävä kussakin jäsenvaltiossa sovellettavien sääntöjen mukaisesti.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale
(41)  Euroopan tason poliittiset puolueet eivät saisi rahoittaa suoraan eivätkä välillisesti muita poliittisia puolueita eivätkä varsinkaan kansallisia puolueita eivätkä ehdokkaita. Euroopan tason poliittiset säätiöt eivät saisi rahoittaa suoraan eivätkä välillisesti Euroopan tason poliittisia puolueita eivätkä kansallisia puolueita eivätkä ehdokkaita. Välillistä rahoitusta koskeva kielto ei kuitenkaan saisi estää Euroopan tason poliittisia puolueita tukemasta julkisesti unionissa olevia jäsenpuolueitaan ja toimimasta niiden kanssa unionin kannalta tärkeissä kysymyksissä tai tukemasta yhteistä etua koskevaa poliittista toimintaa, jotta ne voivat täyttää Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 artiklan 4 kohdan mukaisen tehtävänsä. Lisäksi Euroopan tason poliittiset puolueet ja niitä lähellä olevat Euroopan tason poliittiset säätiöt saisivat rahoittaa ainoastaan sellaisiin kansallisiin kansanäänestyskampanjoihin liittyviä toimia, joissa on kyse Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta. Nämä periaatteet perustuvat Nizzan sopimuksen päätösasiakirjaan liitettyyn julistukseen N:o 11 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 191 artiklasta.
(41)  Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt eivät saisi käyttää Euroopan unionin yleisestä talousarviosta saatua rahoitusta muiden poliittisten yhteisöjen eivätkä varsinkaan kansallisten puolueiden tai ehdokkaiden suoraan tai välilliseen rahoittamiseen. Välillistä rahoitusta koskeva kielto ei kuitenkaan saisi estää Euroopan tason poliittisia puolueita tai Euroopan tason poliittisia säätiöitä tukemasta julkisesti unionissa olevia jäsenpuolueitaan tai jäsenjärjestöjään ja toimimasta niiden kanssa unionin kannalta tärkeissä kysymyksissä, tukemasta yhteistä etua koskevaa poliittista toimintaa tai osallistumasta koulutustoimintaan, jotta ne voivat täyttää Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 artiklan 4 kohdan mukaisen tehtävänsä ja toimia eurooppalaisen kansan (demos) vahvistamiseksi. Välillistä rahoitusta koskeva kielto ei saisi estää poliittisten puolueiden edustajien ja henkilöstön eikä mahdollisesti poliittisesti aktiivisten henkilöiden osallistumista Euroopan tason poliittisten säätiöiden tapahtumiin. Euroopan tason poliittisten säätiöiden ei kuitenkaan pitäisi osallistua poliittisten ehdokkaiden kouluttamiseen kansallisia vaaleja tai Euroopan parlamentin vaaleja edeltävien kuuden kuukauden aikana. Lisäksi Euroopan tason poliittiset puolueet saisivat rahoittaa ainoastaan sellaisiin kansallisiin kansanäänestyskampanjoihin liittyviä toimia, joissa on kyse suoraan unioniin liittyvistä asioista. Nämä periaatteet perustuvat Nizzan sopimuksen päätösasiakirjaan liitettyyn julistukseen N:o 11 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 191 artiklasta.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 kappale
(50)  On tarpeen perustaa yhteinen tietorekisteri Euroopan tason poliittisten puolueiden ilmoittamia tietoja varten. Koska vastuuviranomaisella on erityinen rooli tämän asetuksen täytäntöönpanossa, sen olisi perustettava tällainen tietorekisteri ja hallinnoitava sitä osana Euroopan tason poliittisten puolueiden rekisteriä. Euroopan tason poliittisten puolueiden olisi toimitettava tietorekisteriin sisällytettävät tiedot vastuuviranomaiselle vakiomuodossa, ja menettely voidaan automatisoida. Euroopan tason poliittisten puolueiden olisi asetettava vastuuviranomaisen tietorekisteriin saataville tiedot, jotka mahdollistavat poliittisen mainonnan laajemman asiayhteyden ja tavoitteiden ymmärtämisen. Tietyn kampanjan yhteydessä poliittiseen mainontaan osoitettua rahamäärää koskeva tieto, joka sisällytetään tietorekisteriin, voi perustua arvioituun rahoituksen määrään. Tietorekisterissä ilmoitettavat määrät sisältävät tiettyihin tarkoituksiin tehdyt lahjoitukset tai luontoisedut.
(50)  On tarpeen perustaa yhteinen tietorekisteri Euroopan tason poliittisten puolueiden ilmoittamia tietoja varten. Koska vastuuviranomaisella on erityinen rooli tämän asetuksen täytäntöönpanossa, sen olisi perustettava tällainen tietorekisteri ja hallinnoitava sitä osana Euroopan tason poliittisten puolueiden rekisteriä. Euroopan tason poliittisten puolueiden olisi toimitettava tietorekisteriin sisällytettävät tiedot vastuuviranomaiselle vakiomuodossa, ja menettely voidaan automatisoida. Euroopan tason poliittisten puolueiden olisi asetettava vastuuviranomaisen tietorekisteriin saataville tiedot, jotka mahdollistavat sen, että kansalaiset ymmärtävät poliittisen mainonnan laajemman asiayhteyden ja tavoitteet. Tietyn kampanjan yhteydessä poliittiseen mainontaan osoitettua rahamäärää koskeva tieto, joka sisällytetään tietorekisteriin, voi perustua realistiseen arvioon rahoituksesta ja todellisiin määriin, kun ne ovat tiedossa. Tietorekisterissä ilmoitettavat määrät sisältävät tiettyihin tarkoituksiin tehdyt lahjoitukset, luontoisedut, maksut, yhdistysmaksut ja täydentävät omat varat.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 kappale
(61)  Tämän asetuksen täytäntöönpanon valvonnan helpottamiseksi kunkin jäsenvaltion olisi nimettävä yhteyspiste, joka vastaa Euroopan tason koordinoinnista. Näille yhteyspisteille olisi annettava riittävät resurssit, jotta ne kykenevät varmistamaan tehokkaan koordinoinnin, myös kysymyksissä, jotka liittyvät poliittisen mainonnan valvontaan.
(61)  Tämän asetuksen täytäntöönpanon valvonnan helpottamiseksi kunkin jäsenvaltion olisi nimettävä yhteyspiste, joka vastaa Euroopan tason koordinoinnista. Näille yhteyspisteille olisi annettava riittävät resurssit, jotta ne kykenevät varmistamaan tehokkaan koordinoinnin, myös kysymyksissä, jotka liittyvät poliittisen mainonnan valvontaan. Vastuuviranomaisen olisi kutsuttava jäsenvaltioiden nimeämät yhteyspisteet säännöllisesti koolle vaihtamaan parhaita käytäntöjä yhteistä etua koskevista asioista.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
b)  se on tunnustettu tai perustettu vähintään yhden jäsenvaltion oikeusjärjestyksen mukaisesti;
b)  se on tunnustettu tai perustettu vähintään yhden jäsenvaltion tai sellaisen Euroopan neuvostoon kuuluvan kolmannen maan, jolla on siinä täydet oikeudet edustukseen, oikeusjärjestyksen mukaisesti;
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
(3)  ’Euroopan tason poliittisella puolueella’ poliittista liittoa, joka pyrkii poliittisiin päämääriin ja tavoittelee näitä päämääriä koko unionissa ja jonka 7 artiklassa tarkoitettu Euroopan tason poliittisista puolueista ja säätiöistä vastaava viranomainen, jäljempänä ’vastuuviranomainen’, on rekisteröinyt tämän asetuksen mukaisesti;
(3)  ’Euroopan tason poliittisella puolueella’ poliittista liittoa, joka pyrkii poliittisiin päämääriin, joka tavoittelee näitä päämääriä koko unionissa, jonka jäsenpuolueiden enemmistö on joko tunnustettu tai perustettu vähintään yhden jäsenvaltion oikeusjärjestyksen mukaisesti ja niiden kotipaikka on Euroopan unionissa ja jonka 7 artiklassa tarkoitettu Euroopan tason poliittisista puolueista ja säätiöistä vastaava viranomainen, jäljempänä ’vastuuviranomainen’, on rekisteröinyt tämän asetuksen mukaisesti;
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
(7)  ’lahjoituksella’ käteistä rahaa tai mitä tahansa luontoissuoritusta, tavaroiden, palvelujen (mukaan lukien lainat) tai urakoiden tarjoamista markkina-arvoa edullisemmin ja mitä tahansa muuta liiketointa, joka tuo taloudellista etua asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle, lukuun ottamatta jäsenten suorittamia maksuja ja yksityishenkilöiden vapaaehtoista tavanomaista poliittista toimintaa;
(7)  ’lahjoituksella’ mitä tahansa maksusuoritusta, luontoissuoritusta, tavaroiden, palvelujen (mukaan lukien lainat) tai urakoiden tarjoamista markkina-arvoa edullisemmin ja mitä tahansa muuta liiketointa, joka tuo taloudellista etua asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle, lukuun ottamatta maksuja, yhdistysmaksuja, täydentäviä omia varoja ja yksityishenkilöiden vapaaehtoista tavanomaista poliittista toimintaa;
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
(8)  ’jäsenten suorittamalla maksulla’ käteismaksua, mukaan lukien jäsenmaksut, tai mitä tahansa luontoissuoritusta tai mitä tahansa tavaroiden, palvelujen (mukaan lukien lainat) tai urakoiden tarjoamista markkina-arvoa edullisemmin ja mitä tahansa muuta liiketointa, joka tuo taloudellista etua asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle ja jonka joku Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön jäsen suorittaa tälle puolueelle tai säätiölle, lukuun ottamatta yksittäisten jäsenten vapaaehtoista tavanomaista poliittista toimintaa;
(8)  ’maksulla’ mitä tahansa maksusuoritusta, lukuun ottamatta rahoitusosuuksia, joiden on selvästi ilmoitettu olevan peräisin Euroopan unionin yleisestä talousarviosta, mukaan lukien jäsenmaksut, tai mitä tahansa luontoissuoritusta tai mitä tahansa tavaroiden, palvelujen (mukaan lukien lainat) tai urakoiden tarjoamista markkina-arvoa edullisemmin ja mitä tahansa muuta liiketointa, joka tuo taloudellista etua asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle ja jonka joku Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön jäsen, jonka kotipaikka tai asuinpaikka sijaitsee unionissa, suorittaa tälle puolueelle tai säätiölle, lukuun ottamatta yksittäisten jäsenten vapaaehtoista tavanomaista poliittista toimintaa;
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)
(8 a)  ’yhdistysmaksuilla’ mitä tahansa maksusuoritusta, jonka jokin Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön sellainen jäsenpuolue tai jäsenjärjestö maksaa Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle, jonka kotipaikka on sellaisessa Euroopan neuvostoon kuuluvassa kolmannessa maassa, jolla on siinä täydet oikeudet edustukseen;
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
(9)  ’omilla varoilla’ oman taloudellisen toiminnan tuottamia tuloja esimerkiksi konferenssimaksuista ja julkaisujen myynnistä;
(9)  ’täydentävillä omilla varoilla’ oman taloudellisen toiminnan tuottamia tuloja esimerkiksi muiden poliittisten yhteisöjen kanssa toteutettavista yhteisistä toimista, julkaisujen myynnistä, konferenssien tai työpajojen osallistumismaksuista tai muista poliittiseen toimintaan suoraan liittyvistä toimista;
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
(10)  ’välillisellä rahoituksella’ rahoitusta, josta jäsenpuolue saa taloudellista etua, vaikka varoja ei siirretä suoraan; tähän olisi luettava tapaukset, joissa jäsenpuolue voi välttää menoja, joita sille olisi muutoin aiheutunut muista kuin yhteisen edun mukaisista poliittisista toimista, jotka on järjestetty yksinomaan sen omaksi hyödyksi;
(10)  ’välillisellä rahoituksella’ rahoitusta, josta jäsenpuolue saa taloudellista etua, vaikka varoja ei siirretä suoraan; tähän olisi luettava tapaukset, joissa jäsenpuolue voi välttää menoja, joita sille olisi muutoin aiheutunut toimista, jotka eivät ole muiden poliittisten yhteisöjen kanssa toteutettavia yhteisrahoitettuja ja unionin toimialojen kannalta tärkeitä kysymyksiä koskevia yhteisiä toimia,, ja jotka on järjestetty yksinomaan sen omaksi hyödyksi;
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 16 alakohta
(16)  ’poliittisella mainonnalla’ [poliittisen mainonnan läpinäkyvyydestä ja kohdentamisesta annetun] asetuksen (EU) 2022/xx 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua mainontaa;
(16)  ’poliittisella mainonnalla’ mainontaa sellaisena kuin se on määriteltynä [poliittisen mainonnan läpinäkyvyydestä ja kohdentamisesta annetun] asetuksen (EU) 2022/xx 2 artiklan 2 alakohdassa;
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 17 alakohta
(17)  ’poliittisella mainoksella’ [poliittisen mainonnan läpinäkyvyydestä ja kohdentamisesta annetun] asetuksen (EU) 2022/xx 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua mainosta;
(17)  ’poliittisella mainoksella’ mainosta sellaisena kuin se on määriteltynä [poliittisen mainonnan läpinäkyvyydestä ja kohdentamisesta annetun] asetuksen (EU) 2022/xx 2 artiklan 3 alakohdassa;
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 18 alakohta
(18)  ’poliittisen mainonnan palveluilla’ [poliittisen mainonnan läpinäkyvyydestä ja kohdentamisesta annetun] asetuksen 2022/xx 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja palveluja;
(18)  ’poliittisen mainonnan palveluilla’ palveluja sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä [poliittisen mainonnan läpinäkyvyydestä ja kohdentamisesta annetun] asetuksen 2022/xx 2 artiklan 5 alakohdassa;
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta
d)  se kunnioittaa ohjelmassaan ja toiminnassaan unionin perustana olevia arvoja, sellaisina kuin ne on ilmaistu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa, ja jotka ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. Se antaa liitteessä I olevan mallin mukaisen kirjallisen ilmoituksen;
d)  se kunnioittaa ohjelmassaan ja toiminnassaan unionin perustana olevia arvoja, sellaisina kuin ne on ilmaistu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa, ja jotka ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina, ja se antaa tästä liitteessä I olevan mallin mukaisen kirjallisen ilmoituksen;
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – e alakohta
e)  se myös varmistaa, että sen jäsenpuolueet, joiden kotipaikka on unionissa, kunnioittavat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa ilmaistuja arvoja ja että sen jäsenpuolueet, joiden kotipaikka on unionin ulkopuolella, kunnioittavat vastaavia arvoja. Se antaa liitteessä I olevan mallin mukaisen kirjallisen ilmoituksen;
e)  se varmistaa, että sen jäsenpuolueet, joiden kotipaikka on unionissa, kunnioittavat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa ilmaistuja arvoja ja että sen jäsenpuolueet, joiden kotipaikka on Euroopan neuvostoon kuuluvassa kolmannessa maassa, jolla on siinä täydet oikeudet edustukseen, kunnioittavat vastaavia arvoja, ja se antaa tästä liitteessä I olevan mallin mukaisen kirjallisen ilmoituksen;
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta
c)  se kunnioittaa ohjelmassaan ja toiminnassaan unionin perustana olevia arvoja, sellaisina kuin ne on ilmaistu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa, ja jotka ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. Se antaa liitteessä I olevan mallin mukaisen kirjallisen ilmoituksen ;
c)  se kunnioittaa ohjelmassaan ja toiminnassaan unionin perustana olevia arvoja, sellaisina kuin ne on ilmaistu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa, ja jotka ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina, ja se antaa tästä liitteessä I olevan mallin mukaisen kirjallisen ilmoituksen.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta
d)  se myös varmistaa, että sen jäsenjärjestöt, joiden kotipaikka on unionissa, kunnioittavat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa ilmaistuja arvoja ja että sen jäsenjärjestöt, joiden kotipaikka on unionin ulkopuolella, kunnioittavat vastaavia arvoja. Se antaa liitteessä I olevan mallin mukaisen kirjallisen ilmoituksen;
d)  se myös varmistaa, että sen jäsenjärjestöt, joiden kotipaikka on unionissa, kunnioittavat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa ilmaistuja arvoja ja että sen jäsenjärjestöt, joiden kotipaikka on sellaisessa Euroopan neuvostoon kuuluvassa kolmannessa maassa, jolla on siinä täydet oikeudet edustukseen, kunnioittavat vastaavia arvoja, ja se antaa tästä liitteessä I olevan mallin mukaisen kirjallisen ilmoituksen;
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – i alakohta
i)  vaatimus, jonka mukaan jäsenpuolueiden on näytettävä Euroopan tason poliittisen puolueen logo selvästi näkyvällä ja käyttäjäystävällisellä tavalla, täsmentäen, että sen on sijaittava jäsenpuolueen verkkosivuston etusivun yläosassa ja yhtä näkyvästi kuin jäsenpuolueen oma logo;
Poistetaan.
Tarkistus 131
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – j alakohta
j)  sen sisäiset säännöt sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta.
j)  sen omat sisäiset säännöt sukupuolten tasa-arvosta.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
4 aartikla (uusi)
4 a artikla
Logojen käyttöä, poliittisten ohjelmien julkaisemista ja sukupuolten tasapuolista edustusta koskevat läpinäkyvyysvelvoitteet
1.  Kunkin Euroopan tason poliittisen puolueen on varmistettava, että jäsenpuolueet julkaisevat verkkosivustollaan Euroopan tason poliittisen puolueen poliittisen ohjelman ja logon. Euroopan tason poliittisen puolueen logon on oltava näkyvästi esillä jäsenpuolueen verkkosivuston etusivun yläosassa.
2.  Kunkin Euroopan tason poliittisen puolueen ja sen jäsenpuolueiden on julkaistava verkkosivustollaan tiedot ... päivän …kuuta … jälkeen toimitettavien [tämän asetuksen voimaantulopäivä] Euroopan parlamentin vaalien ehdokkaiden sukupuolijakaumasta ja ajantasaiset tiedot sukupuolten edustuksesta Euroopan parlamenttiin valittujen jäsentensä keskuudessa. Kunkin Euroopan tason poliittisen puolueen on varmistettava, että sen jäsenpuolueet julkaisevat tällaiset tiedot omista ehdokkaistaan Euroopan parlamentin vaaleissa ja Euroopan parlamentin jäsenistään verkkosivustoillaan.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta
2.  Kunkin Euroopan tason poliittisen puolueen on toimitettava vastuuviranomaiselle tiedot jokaisesta poliittisesta mainoksesta, jota se sponsoroi tai julkaisee suoraan, viiden työpäivän kuluessa ensimmäisestä levityksestä, jotta kansalaisilla on mahdollisuus ymmärtää poliittisen mainoksen laajempaa asiayhteyttä ja tavoitteita. Näihin tietoihin on sisällyttävä vähintään liitteessä II olevassa 1 kohdassa luetellut tiedot.
2.  Kunkin Euroopan tason poliittisen puolueen on toimitettava vastuuviranomaiselle tiedot jokaisesta poliittisesta mainoksesta, jota se sponsoroi tai jonka se julkaisee suoraan, jotta kansalaisilla on mahdollisuus ymmärtää poliittisen mainoksen laajempi asiayhteys ja tavoitteet. Näihin tietoihin on sisällyttävä vähintään liitteessä II olevassa 1 kohdassa luetellut tiedot. Tiedot on toimitettava vastuuviranomaiselle helposti saatavilla olevassa muodossa selkeällä kielellä.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta
3.  Vastuuviranomainen julkaisee 2 kohdassa tarkoitetut tiedot välittömästi 8 artiklassa säädetyssä tietorekisterissä. Tiedot on esitettävä helposti saatavilla olevassa, selvästi näkyvässä ja käyttäjäystävällisessä muodossa selkeällä kielellä.
3.  Vastuuviranomainen julkaisee 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ilman aiheetonta viivytystä 8 artiklassa säädetyssä tietorekisterissä.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta
6.  Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi tai useampi kansallinen sääntelyviranomainen, jolla on toimivalta valvoa 1, 2 ja 4 kohdan noudattamista, ja ilmoitettava tästä arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Tällaisten kansallisten sääntelyviranomaisten tai -elinten on käytettävä toimivaltuuksiaan puolueettomalla ja läpinäkyvällä tavalla, ja niiden on oltava oikeudellisesti erillisiä hallituksesta sekä toiminnallisesti riippumattomia omista hallituksistaan ja kaikista muista julkisista tai yksityisistä elimistä. Vastuuviranomainen julkaisee verkkosivustollaan luettelon jäsenvaltioiden kansallisista sääntelyviranomaisista ja pitää sen ajan tasalla. Kansallisten sääntelyviranomaisten päätöksiin on sovellettava tehokkaita oikeussuojakeinoja. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että minkä tahansa asianomaisen osapuolen pyynnöstä voidaan panna vireille asianmukainen muutoksenhaku, jossa vaaditaan Euroopan tason poliittista puoluetta lopettamaan 1, 2 tai 4 kohdassa säädettyjen velvoitteiden rikkominen.
Poistetaan.
Tarkistus 133
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)
i a)  sen omat sisäiset säännöt sukupuolten tasa-arvosta.
Tarkistus 134
Ehdotus asetukseksi
6 aartikla (uusi)
6 a artikla
Sukupuolten tasa-arvoa koskeviin sääntöihin sovellettavat vaatimukset
1.  Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden kollegiaalisissa hallintoelimissä on oltava sukupuolten tasapuolinen edustus.
2.  Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden on otettava käyttöön sukupuolten tasa-arvosuunnitelma, johon sisältyy mekanismeja, joilla varmistetaan naisten aktiivinen osallistuminen heidän kaikessa moninaisuudessaan, ja Euroopan tason poliittisten puolueiden on kehotettava jäsenpuolueitaan tekemään samoin.
3.  Euroopan tason poliittisilla puolueilla ja Euroopan tason poliittisilla säätiöillä on oltava menettelysäännöt seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja torjumiseksi. Niiden on varmistettava tutkimuksia tekevien asiantuntijoiden riippumattomuus ja asiantuntemus ja toteutettava aiheellisia toimenpiteitä näihin tekoihin syyllistyneiden suhteen. Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden on sisällytettävä seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän kielto sisäisiin sääntöihinsä.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Vastuuviranomainen päättää Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rekisteröinnistä ja rekisteristä poistamisesta tässä asetuksessa säädettyjen menettelyjen ja edellytysten mukaisesti. Lisäksi vastuuviranomainen tarkistaa säännöllisesti, että rekisteröidyt Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt täyttävät edelleen 3 artiklassa säädetyt rekisteröinnin edellytykset ja 4 artiklan 1 kohdan a, b ja d–f alakohdan sekä 6 artiklan 1 kohdan a–e ja g alakohdan mukaisesti vahvistetut hallintoa koskevat säännökset.
Vastuuviranomainen päättää Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rekisteröinnistä ja rekisteristä poistamisesta tässä asetuksessa säädettyjen menettelyjen ja edellytysten mukaisesti. Lisäksi vastuuviranomainen tarkistaa säännöllisesti, että rekisteröidyt Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt täyttävät edelleen 3 artiklassa säädetyt rekisteröinnin edellytykset ja 4 artiklan 1 kohdan a, b, d, e, f ja h alakohdan sekä 6 artiklan 1 kohdan a–e ja g alakohdan mukaisesti vahvistetut hallintoa koskevat säännökset.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta
5.  Rekisteröintihakemuksen osana 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettuihin asiakirjoihin tai perussääntöihin tehtävistä muutoksista on ilmoitettava vastuuviranomaiselle, joka saattaa rekisteröinnin ajan tasalle noudattaen soveltuvin osin 18 artiklan 2 ja 4 kohdassa säädettyjä menettelyjä.
5.  Rekisteröintihakemuksen osana 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettuihin asiakirjoihin tai perussääntöihin tehtävistä muutoksista on ilmoitettava kahden kuukauden kuluessa vastuuviranomaiselle. Vastuuviranomainen saattaa rekisteröinnin ajan tasalle tällaisten muutosten perusteella ja noudattaa soveltuvin osin 18 artiklan 2 ja 4 kohdassa säädettyjä menettelyjä.
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta
6.  Vastuuviranomaiselle on toimitettava vuosittain puolueen perussääntöön 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti liitetty ajantasainen luettelo Euroopan tason poliittisen puolueen jäsenpuolueista. Muutokset, joiden seurauksena Euroopan tason poliittinen puolue ei mahdollisesti enää täytä 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä edellytystä, on ilmoitettava vastuuviranomaiselle neljän viikon kuluessa tällaisesta muutoksesta.
6.  Vastuuviranomaiselle on toimitettava vuosittain 30 päivään syyskuuta mennessä puolueen perussääntöön 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti liitetty ajantasainen luettelo Euroopan tason poliittisen puolueen jäsenpuolueista. Muutokset, joiden seurauksena Euroopan tason poliittinen puolue ei mahdollisesti enää täytä 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä edellytystä, on ilmoitettava vastuuviranomaiselle neljän viikon kuluessa tällaisesta muutoksesta.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – otsikko
Rekisteröinnin edellytysten ja vaatimusten noudattamisen tarkistaminen
Rekisteröinnin edellytysten ja vaatimusten noudattamisen tarkistaminen ja vastuuviranomaisen suorittamaa rekisteristä poistamista koskevien perusteiden tarkastelu
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta
1.  Vastuuviranomainen tarkistaa säännöllisesti, että rekisteröidyt Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt täyttävät edelleen 3 artiklassa säädetyt rekisteröinnin edellytykset ja 4 artiklan 1 kohdan a, b ja d–f alakohdassa sekä 6 artiklan 1 kohdan a–e ja g alakohdassa säädetyt hallintoa koskevat säännökset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 3 kohdassa säädetyn menettelyn soveltamista.
1.  Vastuuviranomainen tarkistaa säännöllisesti, että rekisteröidyt Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt täyttävät edelleen 3 artiklassa säädetyt rekisteröinnin edellytykset ja 4 artiklan 1 kohdan a, b, d, e, f ja h alakohdassa sekä 6 artiklan 1 kohdan a–e ja g alakohdassa säädetyt hallintoa koskevat säännökset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 11 a artiklassa säädetyn menettelyn soveltamista.
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta
2.  Jos vastuuviranomainen toteaa, että jokin 1 kohdassa tarkoitetuista rekisteröinnin edellytyksistä tai hallintoa koskevista säännöksistä ei enää täyty, 3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa ja 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädettyjä edellytyksiä lukuun ottamatta, se ilmoittaa siitä asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai säätiölle.
2.  Jos vastuuviranomainen katsoo tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti suoritetun tarkistuksen perusteella, että jokin 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan i tai ii alakohdan mukaisista rekisteristä poistamista koskevista perusteista saattaa koskea Euroopan tason poliittista puoluetta tai Euroopan tason poliittista säätiötä, vastuuviranomainen ilmoittaa asiasta ilman aiheetonta viivytystä Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle.
Jos vastuuviranomaisella on tiedossaan seikkoja, jotka viittaavat siihen, että jokin 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 19 artiklan 2 kohdan mukaisista rekisteristä poistamista koskevista perusteista saattaa koskea Euroopan tason poliittista puolueetta tai Euroopan tason poliittista säätiötä, vastuuviranomainen ilmoittaa asiasta ilman aiheetonta viivytystä Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle.
Kun vastuuviranomainen ilmoittaa asiasta Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle ensimmäisen tai toisen alakohdan mukaisesti, vastuuviranomainen pyytää kyseistä Euroopan tason poliittista puoluetta tai Euroopan tason poliittista säätiötä esittämään huomautuksensa kuukauden kuluessa asianomaisten tietojen vastaanottamisesta.
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
3.  1Euroopan parlamentti omasta aloitteestaan tai kansalaisten ryhmältä saadun asiaa koskevien parlamentin työjärjestyksen määräysten mukaisesti esitetyn perustellun pyynnön johdosta taikka neuvosto tai komissio voi esittää vastuuviranomaiselle pyynnön sen tarkistamisesta, täyttääkö tietty Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö 3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa ja 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetyt edellytykset. Tällaisissa tapauksissa ja 19 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa vastuuviranomainen pyytää 14 artiklassa tarkoitettua riippumattomista henkilöistä muodostuvaa komiteaa antamaan asiasta lausunnon. Komitea antaa lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa.
3.  Jos 3 artiklan 1 kohdan c, f tai g alakohtaa, 3 artiklan 2 kohdan e, f tai g alakohtaa tai tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja hallintoa koskevia säännöksiä ei noudateta, vastuuviranomaisen on annettava asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason säätiölle mahdollisuus ottaa käyttöön tarvittavat toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi tämän artiklan 2 kohdassa säädetyssä määräajassa. Vastuuviranomainen voi pidentää määräaikaa asianomaisen Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön perustellusta pyynnöstä, jos ja siltä osin kuin pidentäminen on tarpeen ja asianmukaista Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön suunnittelemien korjaavien toimenpiteiden osalta.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
Jos vastuuviranomainen saa tietoonsa seikkoja, jotka voivat herättää epäilyksen siitä, että tietty Euroopan tason poliittinen puolue tai säätiö ei täytä 3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa ja 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädettyjä edellytyksiä, se ilmoittaa asiasta Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle, jotta joku niistä voi esittää ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun tarkistuspyynnön. Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ilmoittavat aikomuksestaan kahden kuukauden kuluessa tämän tiedon saamisesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen alakohdan soveltamista.
Poistetaan.
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – 3 alakohta
Ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa säädettyjä menettelyjä ei saa aloittaa Euroopan parlamentin vaaleja edeltävien kahden kuukauden aikana. Tätä määräaikaa ei sovelleta 12 artiklassa säädettyyn menettelyyn.
Poistetaan.
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – 4 alakohta
Otettuaan huomioon komitean lausunnon vastuuviranomainen päättää, poistetaanko asianomainen Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö rekisteristä. Vastuuviranomaisen päätös on perusteltava asianmukaisesti.
Poistetaan.
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – 5 alakohta
Vastuuviranomainen voi tehdä päätöksen rekisteristä poistamisesta sillä perusteella, että 3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tai 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetyt edellytykset eivät täyty, ainoastaan, jos nämä edellytykset jäävät täyttymättä selvästi ja vakavasti. Tällöin sovelletaan 4 kohdassa säädettyä menettelyä.
Poistetaan.
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
4.  Vastuuviranomaisen päätöksestä Euroopan tason poliittisen puolueen tai säätiön poistamisesta rekisteristä sillä perusteella, että 3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tai 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetyt edellytykset jäävät täyttymättä selvästi ja vakavasti, ilmoitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Päätös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun päätös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet vastuuviranomaiselle, että ne eivät vastusta päätöstä. Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto vastustavat päätöstä, Euroopan tason poliittinen puolue tai säätiö pysyy rekisteröitynä.
4.  Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen ajanjaksojen päättyessä tai saatuaan asianomaisen Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön mahdolliset huomautukset tai tiedot korjaavista toimenpiteistä kyseisen ajanjakson kuluessa vastuuviranomainen arvioi ilman aiheetonta viivytystä ja Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön mahdollisesti esittämien tällaisten huomautusten perusteella, koskeeko jokin 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 19 artiklan 2 kohdan mukaisista rekisteristä poistamista koskevista perusteista Euroopan tason poliittista puoluetta tai Euroopan tason poliittista säätiötä.
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa päätöstä ainoastaan 3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tai 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädettyjen rekisteröinnin edellytysten arviointiin liittyvin perustein.
Poistetaan.
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta – 3 alakohta
Asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai säätiölle on ilmoittava, että sen rekisteristä poistamista koskevaa vastuuviranomaisen päätöstä on vastustettu.
Poistetaan.
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta – 4 alakohta
Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät kantansa perussopimusten mukaisesti vahvistettujen päätöksentekosääntöjensä mukaisesti. Vastustaminen perustellaan asianmukaisesti, ja perustelut julkistetaan.
Poistetaan.
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta
5.  Jos vastuuviranomaisen päätöstä Euroopan tason poliittisen puolueen tai säätiön poistamisesta rekisteristä ei ole vastustettu 4 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen, päätös yhdessä rekisteristä poistamista koskevien yksityiskohtaisten perustelujen kanssa ilmoitetaan kyseiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai säätiölle ja julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Päätös tulee voimaan, kun siitä on ilmoitettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan mukaisesti.
Poistetaan.
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 6 kohta
6.  Euroopan tason poliittinen säätiö menettää ilman eri toimenpiteitä asemansa Euroopan tason poliittisena säätiönä, jos se Euroopan tason poliittinen puolue, johon sen toiminta liittyy, poistetaan rekisteristä.
Poistetaan.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
11 aartikla (uusi)
11 a artikla
Unionin perustana oleviin arvoihin liittyvien rekisteröinnin edellytysten tarkistaminen
1.  Euroopan parlamentti voi omasta aloitteestaan tai kansalaisten ryhmältä saadun asiaa koskevien parlamentin työjärjestyksen määräysten mukaisesti esitetyn perustellun pyynnön johdosta esittää taikka neuvosto tai komissio voi esittää vastuuviranomaiselle pyynnön tarkistaa, täyttääkö tietty Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö 3 artiklan 1 kohdan d ja e alakohdassa ja 3 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa säädetyt edellytykset. Tällaisissa tapauksissa ja 11 b artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa vastuuviranomaisen on ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä asiasta asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle, pyydettävä sitä esittämään huomautuksensa ja annettava sille mahdollisuus ottaa käyttöön toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi kuukauden kuluessa.
Vastuuviranomainen voi pidentää ajanjaksoa asianomaisen Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön perustellusta pyynnöstä, jos pidentäminen on tarpeen ja asianmukaista Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön suunnittelemien korjaavien toimenpiteiden kannalta.
Ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa mainitun ajanjakson päättyessä tai saatuaan asianomaisen Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön mahdolliset huomautukset ja tiedot korjaavista toimenpiteistä kyseisen ajanjakson kuluessa vastuuviranomaisen on toimitettava asianomaisen Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön esittämät huomautukset ja soveltuvin osin kuvaus kyseisen puolueen tai säätiön toteuttamista korjaavista toimenpiteistä 14 artiklassa tarkoitetulle riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvalle komitealle ja pyydettävä kyseistä komiteaa antamaan asiasta lausunto. Komitea antaa lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa.
Jos vastuuviranomaisen tietoon tulee seikkoja, jotka asettavat kyseenalaiseksi sen, täyttääkö tietty Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö 3 artiklan 1 kohdan d ja e alakohdassa ja 3 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa säädetyt edellytykset, vastuuviranomaisen on ilmoitettava asiasta Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle, jotta joku niistä voi esittää ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun tarkistuspyynnön. Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ilmoittavat tarkistuspyynnön esittämistä koskevasta aikomuksestaan kahden kuukauden kuluessa tämän tiedon saamisesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen alakohdan soveltamista.
2.  Edellä 1 kohdassa säädettyjä menettelyjä ei saa aloittaa Euroopan parlamentin vaaleja edeltävien kahden kuukauden aikana.
3.  Vastuuviranomaisen on päätettävä, poistetaanko kyseinen Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö rekisteristä ja otettava huomioon 14 artiklassa tarkoitetun riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvan komitean lausunto. Vastuuviranomaisen päätös on perusteltava asianmukaisesti.
4.  Vastuuviranomaisen päätös rekisteristä poistamisesta sen perusteella, että 3 artiklan 1 kohdan d tai e alakohdassa tai 3 artiklan 2 kohdan c tai d alakohdassa säädetyt edellytykset eivät täyty, tehdään ainoastaan, jos nämä edellytykset jäävät täyttymättä selvästi ja vakavasti. Päätökseen sovelletaan 5 kohdassa säädettyä menettelyä.
5.  Euroopan parlamentille ja neuvostolle ilmoitetaan vastuuviranomaisen päätöksestä poistaa Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö rekisteristä sen perusteella, että 3 artiklan 1 kohdan d tai e alakohdassa tai 3 artiklan 2 kohdan c tai d alakohdassa säädetyt edellytykset jäävät täyttymättä selvästi ja vakavasti. Päätös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun päätös on annettu niille tiedoksi, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet vastuuviranomaiselle, että ne eivät vastusta päätöstä. Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto vastustavat päätöstä, Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö pysyy rekisteröitynä.
6.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa vastuuviranomaisen päätöstä poistaa Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö rekisteristä ainoastaan 3 artiklan 1 kohdan d tai e alakohdassa tai 3 artiklan 2 kohdan c tai d alakohdassa säädettyjen rekisteröinnin edellytysten täyttymisen arviointiin liittyvin perustein.
7.  Jos vastuuviranomaisen päätöstä poistaa Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö rekisteristä on vastustettu, vastuuviranomaisen on ilmoitettava vastustuksesta asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle.
8.  Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät kantansa perussopimusten mukaisesti vahvistettujen päätöksentekosääntöjensä mukaisesti. Vastuuviranomaisen päätöksen poistaa Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö rekisteristä vastustaminen on perusteltava asianmukaisesti, ja se on julkistettava.
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
11 bartikla (uusi)
11 b artikla
Kansallisen lainsäädännön mukaisten velvoitteiden tarkistaminen
1.  Jos Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö on laiminlyönyt 17 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisia asiaankuuluvia velvoitteita ja jos kyseinen laiminlyönti on Euroopan unionin perusoikeuskirjan 12 artiklassa vahvistettu yhdistymisvapaus ja tarve varmistaa poliittisten puolueiden moniarvoisuus Euroopassa huomioon ottaen niin vakava, että sen rekisteristä poistaminen on perusteltua, Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön kotipaikkajäsenvaltio voi esittää vastuuviranomaiselle rekisteristä poistamista koskevan pyynnön. Tämä pyyntö on perusteltava asianmukaisesti. Siinä on erityisesti ilmoitettava täsmällisesti ja kattavasti laiton toiminta ja erityiset kansalliset vaatimukset, joita ei ole noudatettu.
Jos jäsenvaltioiden pyynnön kohde liittyy yksinomaan tai pääasiallisesti tekijöihin, jotka vaikuttavat unionin perustana olevien arvojen kunnioittamiseen, sellaisina kuin ne ovat vahvistettuina Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa, vastuuviranomaisen on aloitettava tarkistusmenettely 11 a artiklan mukaisesti.
Kun on kyse muista asioista, vastuuviranomainen arvioi asianomaisen Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön edustajaa kuultuaan, koskeeko 19 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukainen rekisteristä poistamista koskeva peruste asianomaista Euroopan tason poliittista puoluetta tai Euroopan tason poliittista säätiötä, jos jäsenvaltio vahvistaa ensimmäisen alakohdan mukaisessa pyynnössään, että kansallisella tasolla on olemassa tehokkaat oikeussuojakeinot tällaista pyyntöä kohtaan ja kaikki tällaista pyyntöä koskevat oikeussuojakeinot on käytetty.
2.  Jos Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö on vakavasti laiminlyönyt 17 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisia asiaankuuluvia velvoitteita ja jos asia liittyy yksinomaan tai pääasiallisesti tekijöihin, jotka vaikuttavat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 2 artiklassa vahvistettujen unionin perustana olevien arvojen kunnioittamiseen, asianomainen jäsenvaltio voi esittää vastuuviranomaiselle pyynnön 1 kohdan ensimmäisen alakohdan säännösten mukaisesti. Vastuuviranomaisen on toimittava 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.
3.  Kaikissa tapauksissa vastuuviranomaisen on toimittava ilman aiheetonta viivytystä. Vastuuviranomaisen on ilmoitettava asianomaiselle jäsenvaltiolle ja asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle rekisteristä poistamista koskevan perustellun pyynnön seurauksista.
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta
2.  Jos vastuuviranomainen saa tiedon asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 21 kohdassa tarkoitetun kansallisen valvontaviranomaisen päätöksestä, jonka mukaan luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on rikkonut henkilötietojen suojaan sovellettavia sääntöjä ja jos kyseisen päätöksen perusteella tai muutoin on perusteltuja syitä uskoa, että rikkomus liittyy Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön poliittisiin toimiin Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä, vastuuviranomainen vie asian tämän asetuksen 14 artiklassa tarkoitetun riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvan komitean käsiteltäväksi. Vastuuviranomainen voi tarvittaessa olla yhteydessä asianomaiseen kansalliseen valvontaviranomaiseen.
2.  Vastuuviranomaiselle on ilmoitettava kaikista asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 21 alakohdassa tarkoitetuista kansallisella tasolla tehdyistä valvontaviranomaisen päätöksistä, joiden mukaan luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on rikkonut henkilötietojen suojaan sovellettavia sääntöjä, ja jos kyseisen päätöksen perusteella tai muutoin on perusteltuja syitä uskoa, että rikkomus liittyy Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön poliittisiin toimiin Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä, vastuuviranomaisen on vietävä asia tämän asetuksen 14 artiklassa tarkoitetun riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvan komitean käsiteltäväksi. Vastuuviranomainen voi tarvittaessa olla yhteydessä asianomaiseen valvontaviranomaiseen.
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta
4.  Otettuaan huomioon komitean lausunnon vastuuviranomainen päättää 30 artiklan 2 kohdan a alakohdan vii alakohdan mukaisesti, määrätäänkö asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle taloudellisia seuraamuksia. Vastuuviranomaisen päätös on perusteltava asianmukaisesti erityisesti komitean lausunnon osalta, ja se on julkistettava nopeasti.
4.  Otettuaan huomioon komitean lausunnon vastuuviranomainen päättää 30 artiklan 1 kohdan a alakohdan vii alakohdan mukaisesti, määrätäänkö asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle taloudellisia seuraamuksia. Vastuuviranomaisen päätös on perusteltava asianmukaisesti erityisesti komitean lausunnon osalta, ja se on julkistettava nopeasti.
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta
5.  Tässä artiklassa säädetty menettely ei vaikuta 11 artiklassa säädettyyn menettelyyn.
5.  Tässä artiklassa säädetty menettely ei vaikuta 11, 11 a ja 11 b artiklassa säädettyyn menettelyyn. Edellä 11 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua määräaikaa ei sovelleta tässä artiklassa säädettyyn menettelyyn.
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
Vastuuviranomainen laatii ja julkaisee vuosittain kertomuksen Euroopan tason poliittisten puolueiden poliittisesta mainonnasta. Kertomukseen on sisällyttävä tosiseikat esittävä tiivistelmä Euroopan tason poliittisten puolueiden 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti julkaisemista kyseistä raportointivuotta koskevista kertomuksista sekä 5 artiklan 6 kohdan mukaisesti nimettyjen kansallisten sääntelyviranomaisten tai 5 artiklan 7 kohdassa tarkoitettujen valvontaviranomaisten päätökset, joissa todetaan, että Euroopan tason poliittinen puolue on rikkonut tämän asetuksen 5 artiklaa.
Vastuuviranomainen laatii ja julkaisee vuosittain kertomuksen Euroopan tason poliittisten puolueiden poliittisesta mainonnasta. Kertomukseen on sisällyttävä Euroopan tason poliittisten puolueiden 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti julkaisemat kyseistä raportointivuotta koskevat kertomukset.
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta
1.  Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö menettää eurooppalaisen oikeushenkilöllisyytensä sen jälkeen, kun 11 artiklan 5 kohdan mukaisesta päätöksestä on ilmoitettu.
1.  Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö menettää eurooppalaisen oikeushenkilöllisyytensä, kun se poistetaan rekisteristä vastuuviranomaisen päätöksellä,
a)  jos vastuuviranomainen toteaa 11 artiklassa säädetyn menettelyn yhteydessä, että
i)  asianomainen Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö ei täytä jotakin 3 artiklan 1 kohdan a, b, c, f tai g alakohdassa tai 3 artiklan 2 kohdan a, b, e, f tai g alakohdassa säädetyistä rekisteröinnin edellytyksistä;
ii)  asianomainen Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö ei noudata jotakin 4 artiklan 1 kohdan a, b, d, e, f, h tai i alakohdassa tai 6 artiklan 1 kohdan a–e tai g alakohdassa säädetyistä hallintoa koskevista säännöksistä;
iii)  asianomainen Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö on jossakin asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista poissulkemistilanteista;
iv)  asianomaisen Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön rekisteröintipäätös perustuu rekisteröintipäätöksen kannalta ratkaiseviin virheellisiin tai harhaanjohtaviin tietoihin tai että tämä päätös on saatu aikaan vilpillisesti;
b)  jos vastuuviranomainen toteaa 11 a artiklassa säädetyn menettelyn yhteydessä, että asianomainen Euroopan tason poliittinen puolue tai sen jäsenpuolueet tai Euroopan tason poliittinen säätiö tai sen jäsenjärjestöt ovat jättäneet selvästi ja vakavasti täyttämättä 3 artiklan 1 kohdan d tai e alakohdassa tai 3 artiklan 2 kohdan c tai d alakohdassa säädetyt edellytykset, jotka koskevat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa vahvistettujen arvojen kunnioittamista;
c)  jos asianomainen Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö pyytää sitä; tai
d)  jos 11 b artiklan 1 ja 3 kohdassa säädetyt vaatimukset täyttävä jäsenvaltio pyytää sitä.
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta
2.   Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö poistetaan rekisteristä vastuuviranomaisen päätöksellä:
2.   Jos vastuuviranomainen päättää poistaa Euroopan tason poliittisen puolueen rekisteristä, sen on poistettava rekisteristä myös sitä lähellä oleva Euroopan tason poliittinen säätiö.
a)  edellä olevan 11 artiklan 2–5 kohdan mukaisesti tehdyn päätöksen seurauksena;
b)  edellä 11 artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa;
c)  asianomaisen Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön pyynnöstä;
d)  tämän artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta
3.   Jos Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö on laiminlyönyt vakavasti 17 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaiset asiaankuuluvat velvoitteet, kotipaikkajäsenvaltio voi esittää vastuuviranomaiselle rekisteristä poistamista koskevan asianmukaisesti perustellun pyynnön, jossa on ilmoitettava täsmällisesti ja kattavasti laiton toiminta ja yksittäiset kansalliset vaatimukset, joita ei ole noudatettu. Tällaisissa tapauksissa vastuuviranomainen:
3.  Vastuuviranomaisen päätös poistaa Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö rekisteristä on osoitettava ja siitä on ilmoitettava asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle. Päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
a)  aloittaa tämän asetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti tarkistusmenettelyn asioista, jotka liittyvät yksinomaan tai pääasiallisesti tekijöihin, jotka vaikuttavat unionin perustana olevien arvojen kunnioittamiseen, sellaisina kuin ne on ilmaistu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 2 artiklassa. Lisäksi sovelletaan 11 artiklan 4, 5 ja 6 kohtaa;
b)  päättää poistaa asianomaisen Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön rekisteristä, kun on kyse muista asioista ja kun asianomaisen jäsenvaltion perustellussa pyynnössä vahvistetaan, että kaikki kansalliset oikeuskeinot on käytetty.
Jos Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö on vakavasti laiminlyönyt 17 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaiset asiaankuuluvat velvoitteet ja jos asia liittyy yksinomaan tai pääasiallisesti tekijöihin, jotka vaikuttavat unionin perustana olevien arvojen kunnioittamiseen, sellaisina kuin ne on ilmaistu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 2 artiklassa, asianomainen jäsenvaltio voi esittää vastuuviranomaiselle pyynnön tämän kohdan ensimmäisen alakohdan säännösten mukaisesti. Vastuuviranomainen toimii tämän kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti.
Kaikissa tapauksissa vastuuviranomaisen on toimittava viipymättä. Vastuuviranomainen ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle ja asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle rekisteristä poistamista koskevan perustellun pyynnön johdosta toteutetut toimenpiteet.
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta
4.  Vastuuviranomainen vahvistaa 1 kohdassa tarkoitetun julkaisupäivän kuultuaan jäsenvaltiota, jossa Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön kotipaikka on.
Poistetaan.
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta
1.  Euroopan tason poliittinen puolue, joka on rekisteröity tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti, joka on vähintään yhden jäsenensä edustamana Euroopan parlamentissa ja joka ei ole missään asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista poissulkemista edellyttävistä tilanteista, voi hakea rahoitusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjän julkaisemassa rahoituksen suorittamispyynnössä vahvistettujen sääntöjen ja edellytysten mukaisesti.
1.  Euroopan tason poliittinen puolue, joka on rekisteröity tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten ja menettelyjen mukaisesti, joka on vähintään yhden jäsenensä edustamana Euroopan parlamentissa ja joka ei ole missään asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista poissulkemistilanteista, voi hakea rahoitusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjän julkaisemassa Euroopan unionin yleisestä talousarviosta myönnettävän rahoituksen suorittamista koskevassa pyynnössä vahvistettujen sääntöjen ja edellytysten mukaisesti.
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Euroopan parlamentin suora jäsenyys hyväksytään tapauksissa, joissa Euroopan parlamentin jäsen ei ole Euroopan tason poliittiseen puolueeseen kuuluvan kansallisen tai alueellisen puolueen jäsen.
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 kohta
5.  Rahoitusosuudesta korvattaviin kustannuksiin sisältyvät hallintomenot sekä tekniseen tukeen, kokouksiin, tutkimukseen, rajat ylittäviin tapahtumiin, selvityksiin, tiedotukseen ja julkaisuihin liittyvät menot sekä kampanjoihin liittyvät menot 24 ja 25 artiklassa säädetyissä rajoissa.
5.  Euroopan unionin yleisestä talousarviosta myönnettävästä rahoitusosuudesta korvattaviin kustannuksiin sisältyvät hallintomenot sekä tekniseen tukeen, kokouksiin, tutkimukseen, rajat ylittäviin tapahtumiin, selvityksiin, tiedotukseen ja julkaisuihin liittyvät menot sekä kampanjoihin liittyvät menot 24 ja 25 artiklassa säädetyissä rajoissa.
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta
1.  Saadakseen rahoitusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön, joka täyttää 20 artiklan 1 tai 2 kohdassa säädetyt edellytykset, on tehtävä hakemus Euroopan parlamentille rahoituksen suorittamispyynnön tai ehdotuspyynnön perusteella.
1.  Saadakseen rahoitusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön, joka täyttää 20 artiklan 1 tai 2 kohdassa säädetyt edellytykset, on tehtävä hakemus Euroopan parlamentille Euroopan unionin yleisestä talousarviosta myönnettävän rahoituksen suorittamista koskevan pyynnön tai ehdotuspyynnön perusteella.
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta
2.  Euroopan tason poliittisen puolueen ja Euroopan tason poliittisen säätiön on hakemuksen tekemisajankohtana täytettävä 26 artiklassa luetellut velvoitteet. Sen on pysyttävä hakemuksensa tekopäivästä rahoituksen tai avustuksen kattaman varainhoitovuoden tai toiminnan loppuun rekisteröityneenä rekisterissä, eikä siihen saa kohdistua 30 artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan a alakohdan v–ix alakohdassa säädettyjä seuraamuksia.
2.  Euroopan tason poliittisen puolueen ja Euroopan tason poliittisen säätiön on hakemuksen tekemisajankohtana täytettävä 26 artiklassa luetellut velvoitteet. Sen on pysyttävä hakemuksensa tekopäivästä Euroopan unionin yleisestä talousarviosta myönnettävän rahoituksen tai avustuksen kattaman varainhoitovuoden tai toiminnan loppuun rekisteröityneenä rekisterissä, eikä siihen saa kohdistua 30 artiklan 1 kohdassa ja 30 artiklan 2 kohdan a alakohdan v ja vi alakohdassa säädettyjä seuraamuksia.
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta
3.  Euroopan tason poliittisen puolueen on liitettävä hakemukseensa todisteet siitä, että sen EU:n jäsenpuolueet ovat säännönmukaisesti koko ajan julkaisseet verkkosivustoillaan 4 artiklan 1 kohdan i alakohdan mukaisesti hakemusten viimeistä jättöpäivää edeltävinä 12 kuukautena Euroopan tason poliittisen puolueen poliittisen ohjelman ja logon.
Poistetaan.
Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 4 kohta
4.  Euroopan tason poliittisen puolueen on liitettävä hakemukseensa todisteet siitä, että se noudattaa 4 artiklan 1 kohdan j alakohtaa ja että sen jäsenpuolueet ovat jatkuvasti julkaisseet verkkosivustoillaan hakemuksen jättämisajankohtaa edeltävien 12 kuukauden ajan tietoja sukupuolten edustuksesta Euroopan parlamentin viime vaalien ehdokkaiden keskuudessa ja sukupuolten edustuksen kehityksestä niiden Euroopan parlamentin jäsenten keskuudessa.
Poistetaan.
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 5 kohta
5.  Euroopan tason poliittisen puolueen on liitettävä hakemukseensa todisteet siitä, että se noudattaa 5 artiklan säännöksiä ja että sillä on ajan tasalla olevat poliittisen mainonnan käyttöä koskevat toimintaperiaatteet, joita se on soveltanut hakemusten viimeistä jättöpäivää edeltävien 12 kuukauden ajan.
Poistetaan.
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 7 kohta
7.  Euroopan parlamentin toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä hyväksyy päätöksensä kolmen kuukauden kuluessa rahoituksen suorittamispyynnön tai ehdotuspyynnön päättymisestä ja valtuuttaa asianomaisten määrärahojen myöntämisen ja hallinnoi niitä asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 mukaisesti.
7.  Euroopan parlamentin toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä hyväksyy päätöksensä kolmen kuukauden kuluessa Euroopan unionin yleisestä talousarviosta myönnettävän rahoituksen suorittamista koskevan pyynnön tai ehdotuspyynnön päättymisestä ja valtuuttaa asianomaisten määrärahojen myöntämisen ja hallinnoi niitä asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 mukaisesti.
Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – otsikko
Lahjoitukset, rahoitus ja omat varat
Lahjoitukset, rahoitus, yhdistysmaksut ja täydentävät omat varat
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
2.  Kun Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt toimittavat vuotuisen tilinpäätöksensä 26 artiklan mukaisesti, niiden on samalla toimitettava myös luettelo kaikista lahjoittajista ja näiltä saaduista lahjoituksista ja ilmoitettava kunkin yksittäisen lahjoituksen luonne ja arvo. Tätä kohtaa sovelletaan myös Euroopan tason poliittisten puolueiden jäsenpuolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden jäsenjärjestöjen suorittamiin maksuihin.
2.  Kun Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt toimittavat vuotuisen tilinpäätöksensä 26 artiklan mukaisesti, niiden on samalla toimitettava myös luettelo kaikista lahjoittajista ja näiltä saaduista lahjoituksista ja ilmoitettava kunkin yksittäisen lahjoituksen luonne ja arvo. Tätä kohtaa sovelletaan myös Euroopan tason poliittisten puolueiden jäsenpuolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden jäsenjärjestöjen suorittamiin maksuihin ja yhdistysmaksuihin sekä Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden yksittäisten jäsenten suorittamiin yli 1 500 euron maksuihin.
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden on ilmoitettava niiden luonnollisilta henkilöiltä saatujen lahjoitusten osalta, joiden arvo on yli 1 500 euroa ja enintään 3 000 euroa, ovatko lahjoittajat antaneet ennakolta kirjallisen suostumuksen lahjoituksen julkistamiseen 36 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti.
Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden on ilmoitettava niiden luonnollisilta henkilöiltä saatujen lahjoitusten ja maksujen osalta, joiden arvo on yli 1 500 euroa ja enintään 3 000 euroa, ovatko asianomaiset luonnolliset henkilöt antaneet ennakolta kirjallisen suostumuksen niiden julkistamiseen 36 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti.
Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta
3.  Lahjoituksista, joita Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt ottavat vastaan Euroopan parlamentin vaaleja edeltävien kuuden kuukauden aikana, ja näillä lahjoituksilla rahoitettavista menoista on ilmoitettava vastuuviranomaiselle kirjallisesti viikoittain ja 2 kohdan mukaisesti.
3.  Lahjoituksista, joita Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt ottavat vastaan Euroopan parlamentin vaaleja edeltävien kuuden kuukauden aikana, on ilmoitettava vastuuviranomaiselle kirjallisesti viikoittain ja 2 kohdan mukaisesti.
Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 1 alakohta
5.  Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden on pyydettävä kaikkien arvoltaan yli 3 000 euron lahjoitusten lahjoittajia toimittamaan tarvittavat tiedot niiden asianmukaista tunnistamista varten. Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden on toimitettava saamansa tiedot vastuuviranomaiselle tämän pyynnöstä.
5.  Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden on pyydettävä kaikkien sellaisten lahjoitusten, jotka ovat yksittäisen lahjoittajan antamia ja joiden yhteenlaskettu vuosittainen on yli 3 000 euroa, lahjoittajia toimittamaan tarvittavat tiedot, jotta ne voidaan tunnistaa asianmukaisesti. Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden on toimitettava saamansa tiedot vastuuviranomaiselle tämän pyynnöstä.
Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta – 2 alakohta
Vastuuviranomainen laatii lomakkeen, jota käytetään ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi.
Vastuuviranomainen laatii lomakkeen, jota käytetään ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen lahjoittajien tunnistamiseksi.
Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 6 kohta – a alakohta
a)  nimettömiä lahjoituksia tai maksuja;
a)  nimettömiä lahjoituksia, maksuja tai yhdistysmaksuja;
Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 6 kohta – d alakohta
d)  lahjoituksia kolmansiin maihin sijoittautuneilta yksityisiltä tahoilta tai kolmansien maiden yksityishenkilöiltä, joilla ei ole oikeutta äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa.
d)  lahjoituksia unionin ulkopuolelle sijoittautuneilta yksityisiltä tahoilta tai unionin ulkopuolisilta yksityishenkilöiltä, joilla ei ole oikeutta äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa.
Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 8 kohta
8.  Vastuuviranomaisen tekee tarkastuksia, jos sillä on syytä uskoa, että lahjoitus on myönnetty tämän asetuksen vastaisesti. Se voi tätä varten pyytää lisätietoja Euroopan tason poliittiselta puolueelta tai Euroopan tason poliittiselta säätiöltä ja sen lahjoittajilta.
8.  Vastuuviranomaisen tekee tarkastuksia, jos sillä on syytä uskoa, että lahjoitus on otettu vastaan tämän asetuksen vastaisesti. Se voi tätä varten pyytää lisätietoja Euroopan tason poliittiselta puolueelta tai Euroopan tason poliittiselta säätiöltä ja sen lahjoittajilta.
Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 9 kohta
9.  Maksut Euroopan tason poliittisten puolueiden jäseniltä, joiden kotipaikka on jossakin jäsenvaltiossa tai jotka ovat jonkin jäsenvaltion kansalaisia, sekä jäsenpuolueilta, joiden kotipaikka on Euroopan neuvostoon kuuluvassa maassa, ovat sallittuja. Jäsenten suorittamien maksujen yhteenlaskettu arvo saa olla enintään 40 prosenttia Euroopan tason poliittisen puolueen vuotuisesta talousarviosta. Jäsenpuolueiden, joiden kotipaikka on unionin ulkopuolisessa maassa, suorittamien maksujen arvo saa olla enintään 10 prosenttia jäsenten suorittamien maksujen kokonaismäärästä.
9.  Euroopan tason poliittiselle puolueelle suoritettavien maksujen yhteenlaskettu arvo saa olla enintään 40 prosenttia sen vuotuisesta talousarviosta.
Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 9 a kohta (uusi)
9 a.  Euroopan tason poliittiselle puolueelle suoritettavien yhdistysmaksujen yhteenlaskettu arvo saa olla enintään 20 prosenttia kyseiselle puolueelle suoritettujen maksujen kokonaisarvosta. Yhdistysmaksut voidaan maksaa ainoastaan Euroopan tason poliittisen puolueen vahvistamien yleisesti sovellettavien sääntöjen ja tariffien mukaisesti.
Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 10 kohta – 1 alakohta
10.  Maksut Euroopan tason poliittisen säätiön jäseniltä, joiden kotipaikka on jossakin jäsenvaltiossa tai jotka ovat jonkin jäsenvaltion kansalaisia, tai jäsenjärjestöiltä, joiden kotipaikka on Euroopan neuvostoon kuuluvassa maassa, sekä Euroopan tason poliittiselta puolueelta, jota lähellä se on, ovat sallittuja. Jäsenten suorittamien maksujen yhteenlaskettu arvo saa olla enintään 40 prosenttia Euroopan tason poliittisen säätiön vuotuisesta talousarviosta eivätkä ne saa koostua varoista, jotka Euroopan tason poliittinen puolue on vastaanottanut Euroopan unionin yleisestä talousarviosta tämän asetuksen mukaisesti. Jäsenjärjestöjen, joiden kotipaikka on unionin ulkopuolisessa maassa, suorittamien maksujen arvo saa olla enintään 10 prosenttia jäsenten suorittamien maksujen kokonaismäärästä.
10.  Jäsenten Euroopan tason poliittiselle säätiölle suorittamien maksujen ja siltä Euroopan tason poliittiselta puolueelta saadun rahoituksen, jota lähellä se on, yhteenlaskettu arvo saa olla enintään 40 prosenttia Euroopan tason poliittisen säätiön vuotuisesta talousarviosta, eivätkä ne saa koostua varoista, jotka Euroopan tason poliittinen puolue on vastaanottanut Euroopan unionin yleisestä talousarviosta tämän asetuksen mukaisesti.
Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 10 a kohta (uusi)
10 a.  Euroopan tason poliittiselle säätiölle suoritettujen yhdistysmaksujen yhteenlaskettu arvo saa olla enintään 20 prosenttia kaikista kyseiselle säätiölle suoritetuista maksuista.
Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 12 kohta
12.  Kaikki suoritetut maksut, jotka eivät ole tämän asetuksen nojalla sallittuja, on palautettava 7 kohdan mukaisesti.
12.  Kaikki suoritetut maksut tai yhdistysmaksut, jotka eivät ole tämän asetuksen nojalla sallittuja, on palautettava 7 kohdan mukaisesti.
Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 13 kohta
13.  Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön omasta taloudellisesta toiminnasta peräisin olevien omien varojen arvo saa olla enintään 5 prosenttia kyseisen Euroopan tason poliittisen puolueen tai säätiön vuotuisesta talousarviosta.
13.  Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön omasta taloudellisesta toiminnasta peräisin olevien täydentävien omien varojen arvo saa olla enintään 10 prosenttia kyseisen Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön saamista maksuista ja yhdistysmaksuista kertyneestä määrästä.
Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta
2.  Euroopan unionin yleisestä talousarviosta tai mistä tahansa muusta lähteestä myönnettävää Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitusta saa käyttää kansanäänestyskampanjoiden rahoitukseen, jos kampanjat koskevat unionin perussopimusten soveltamista.
2.  Euroopan unionin yleisestä talousarviosta tai mistä tahansa muusta lähteestä myönnettävää Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitusta saa käyttää kansanäänestyskampanjoiden rahoitukseen, jos kampanjat koskevat suoraan Euroopan unioniin liittyviä aiheita.
Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta
1.  Sen estämättä, mitä 24 artiklan 1 kohdassa säädetään, Euroopan unionin yleisestä talousarviosta tai mistä hyvänsä muusta lähteestä myönnettävää Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitusta ei saa suoraan eikä välillisesti käyttää muiden poliittisten puolueiden tai ehdokkaiden eikä etenkään kansallisten puolueiden tai ehdokkaiden rahoitukseen. Näihin kansallisiin poliittisiin puolueisiin ja ehdokkaisiin sovelletaan edelleen kansallisia sääntöjä.
1.  Sen estämättä, mitä 23 artiklan 10 kohdassa ja 24 artiklan 1 kohdassa säädetään, Euroopan unionin yleisestä talousarviosta tai mistä hyvänsä muusta lähteestä myönnettävää Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitusta ei saa suoraan eikä välillisesti käyttää muiden poliittisten yhteisöjen tai ehdokkaiden eikä etenkään kansallisten puolueiden tai ehdokkaiden rahoitukseen. Näihin kansallisiin poliittisiin puolueisiin ja ehdokkaisiin sovelletaan edelleen kansallisia sääntöjä.
Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta
2.  Euroopan unionin yleisestä talousarviosta tai muista lähteistä myönnettävää Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitusta ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin niiden 2 artiklan 4 kohdassa lueteltujen tehtävien suorittamiseen ja kattamaan menoja, jotka liittyvät suoraan niiden perussäännössä 6 artiklan mukaisesti asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen. Rahoitusta ei erityisesti saa käyttää suoraan eikä välillisesti vaalien, poliittisten puolueiden tai ehdokkaiden tai muiden säätiöiden rahoittamiseen.
2.  Euroopan unionin yleisestä talousarviosta tai muista lähteistä myönnettävää Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitusta ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin niiden 2 artiklan 4 kohdassa lueteltujen tehtävien suorittamiseen ja kattamaan menoja, jotka liittyvät suoraan niiden perussäännössä 6 artiklan mukaisesti asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen. Rahoitusta ei erityisesti saa käyttää suoraan eikä välillisesti vaalien, poliittisten puolueiden tai ehdokkaiden rahoittamiseen jäsenvaltion tai Euroopan parlamentin vaaleja edeltävien kuuden kuukauden aikana tai muiden säätiöiden rahoittamiseen.
Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
1.  Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden on toimitettava viimeistään kuuden kuukauden kuluttua varainhoitovuoden päättymisestä vastuuviranomaiselle seuraavat asiakirjat ja Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjälle ja niiden kotipaikkajäsenvaltion toimivaltaiselle kansalliselle yhteyspisteelle niiden jäljennökset:
1.  Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden on toimitettava viimeistään kuuden kuukauden kuluttua varainhoitovuoden päättymisestä Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjälle avoimessa ja koneluettavassa muodossa seuraavat:
Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta
c)   luettelo lahjoittajista ja maksujen suorittajista ja näiltä saaduista lahjoituksista tai maksuista, jotka on ilmoitettu 23 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti.
c)   luettelo lahjoittajista ja maksujen suorittajista ja näiltä saaduista lahjoituksista, maksuista tai yhdistysmaksuista, jotka on ilmoitettu 23 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti.
Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden on myös lähetettävä jäljennös kaikista ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista tietojen toimituksista vastuuviranomaiselle ja kotipaikkajäsenvaltionsa toimivaltaiselle kansalliselle yhteyspisteelle. Jäljennöksen on oltava avoimessa ja koneluettavassa muodossa.
Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
2.  Vastuuviranomainen valvoo Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden tämän asetuksen mukaisten velvoitteiden noudattamista, erityisesti 3 artiklan, 4 artiklan 1 kohdan a, b ja d–f alakohdan, 6 artiklan 1 kohdan a–e ja g alakohdan, 10 artiklan 5 ja 6 kohdan sekä 23, 24 ja 25 artiklan osalta.
2.  Vastuuviranomainen valvoo Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden tämän asetuksen mukaisten velvoitteiden noudattamista, erityisesti 3 artiklan, 4 artiklan 1 kohdan a, b, d, e, f ja h alakohdan, 4 a artiklan, 5 artiklan, 6 artiklan 1 kohdan a–e ja g alakohdan, 10 artiklan 5 ja 6 kohdan sekä 23 artiklan osalta. Tapauksissa, joissa Euroopan unionin yleisestä talousarviosta ei myönnetä rahoitusta, sen on myös valvottava, että Euroopan tason poliittiset puolueet noudattavat 25 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan.
Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä valvoo Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden tämän asetuksen mukaisesti myönnettävään unionin rahoitukseen liittyvien velvoitteiden noudattamista asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 mukaisesti. Valvontaa harjoittaessaan Euroopan parlamentti toteuttaa tarvittavat toimenpiteet unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavien petosten estämisen ja torjunnan alalla.
Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä valvoo Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden unionin rahoitukseen liittyvien tämän asetuksen mukaisten sekä asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 mukaisten velvoitteiden noudattamista. Valvontaa harjoittaessaan Euroopan parlamentti toteuttaa tarvittavat toimenpiteet unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavien petosten estämisen ja torjunnan alalla.
Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta
1.  Vastuuviranomainen päättää Euroopan tason poliittisen puolueen tai säätiön poistamisesta rekisteristä 19 artiklan mukaisesti missä tahansa seuraavista tilanteista määrättynä seuraamuksena:
Poistetaan.
a)  jos asianomainen poliittinen puolue tai säätiö on jossakin asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista poissulkemistilanteista;
b)  jos 11 artiklan 2–5 kohdassa säädettyjä menettelyjä noudattaen on todettu, että se ei enää täytä yhtä tai useampaa 3 artiklan 1 tai 2 kohdassa säädettyä edellytystä;
c)  jos kyseisen puolueen tai säätiön rekisteröintipäätös perustuu virheellisiin tai harhaanjohtaviin tietoihin, joista hakija on vastuussa, tai jos tällainen päätös on saatu aikaan vilpillisesti;
d)  jos kansallisen lainsäädännön mukaisten velvoitteiden vakavan laiminlyönnin perusteella esitetty, jäsenvaltion tekemä rekisteristä poistamista koskeva pyyntö täyttää 19 artiklan 3 kohdan b alakohdassa säädetyt vaatimukset.
Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta – a alakohta – ii alakohta
ii)  jos Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö ei täytä tekemiään sitoumuksia eikä toimi 4 artiklan 1 kohdan a, b, d–f, i ja j alakohdan sekä 6 artiklan 1 kohdan a, b, d ja e alakohdan mukaisesti toimittamiensa tietojen mukaisesti;
ii)  jos Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö ei täytä tekemiään sitoumuksia eikä toimi 4 artiklan 1 kohdan a, b, d–f ja h alakohdan sekä 6 artiklan 1 kohdan a, b, d ja e alakohdan mukaisesti toimittamiensa tietojen mukaisesti;
Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta – a alakohta – ii a alakohta (uusi)
ii a)  jos 4 a artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteita ei noudateta;
Tarkistus 92
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta – a alakohta – ii b alakohta (uusi)
ii b)  jos 4 a artiklan 2 kohdan mukaisia velvoitteita ei noudateta;
Tarkistus 93
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta – a alakohta – ii c alakohta (uusi)
ii c)  jos 5 artiklan 1–5 kohdan mukaisia velvoitteita ei noudateta;
Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta – a alakohta – viii alakohta
viii)  jos logojen käytöstä ja poliittisten ohjelmien julkaisemisesta ei ole toimitettu todisteita 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti;
Poistetaan.
Tarkistus 95
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta – a alakohta – ix alakohta
ix)  jos sukupuolten edustuksesta ei ole toimitettu todisteita 21 artiklan 4 kohdan mukaisesti;
Poistetaan.
Tarkistus 96
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta
i)  jos Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö on ottanut vastaan lahjoituksia ja maksuja, jotka eivät ole 23 artiklan 1 tai 5 kohdan nojalla sallittuja, paitsi jos 23 artiklan 7 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät;
i)  jos Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö on ottanut vastaan lahjoituksia, maksuja tai yhdistysmaksuja, jotka eivät ole 23 artiklan 1 tai 6 kohdan nojalla sallittuja, paitsi jos 23 artiklan 7 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät;
Tarkistus 97
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta – johdantokappale
4.  Edellä olevan 2 ja 3 kohdan soveltamiseksi Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai säätiölle määrätään seuraavat taloudelliset seuraamukset:
4.  Edellä olevan 1 ja 2 kohdan soveltamiseksi Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle määrätään seuraavat taloudelliset seuraamukset:
Tarkistus 98
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta – b alakohta – 1 alakohta – johdantokappale
b)  kun on kyse rikkomuksista, jotka voidaan ilmaista määrällisesti, kiinteä prosenttiosuus sääntöjenvastaisesti saaduista määristä tai määristä, joista ei ole ilmoitettu, seuraavan asteikon mukaisesti niin, että enimmäismäärä on 10 prosenttia asianomaisen Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen puolueen säätiön vuotuisesta talousarviosta:
b)  kun on kyse rikkomuksista, jotka voidaan ilmaista määrällisesti, kiinteä prosenttiosuus sääntöjenvastaisesti saaduista määristä tai määristä, joista ei ole ilmoitettu, tai määristä, jotka on käytetty 25 artiklalla kiellettyihin rahoitustoimiin, seuraavan asteikon mukaisesti niin, että enimmäismäärä on 10 prosenttia asianomaisen Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen puolueen säätiön vuotuisesta talousarviosta:
Tarkistus 99
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta – b alakohta – 2 alakohta
Ensimmäisessä alakohdassa esitettyjä prosenttisuuksia sovellettaessa kutakin lahjoitusta tai maksua tarkastellaan erikseen.
Ensimmäisessä alakohdassa esitettyjä prosenttisuuksia sovellettaessa kutakin lahjoitusta, maksua, yhdistysmaksua tai 25 artiklalla kiellettyjen rahoitustoimien määrää tarkastellaan erikseen.
Tarkistus 100
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 5 a kohta (uusi)
5 a.  Vastuuviranomainen perii vastaavat määrät takaisin Euroopan tason poliittiselta puolueelta tai Euroopan tason poliittiselta säätiöltä, jolle on määrätty taloudellisia seuraamuksia.
Tarkistus 101
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta
1.  Jäljempänä 38 artiklassa tarkoitettujen velvoitteiden noudattamiseksi kaikilta osin vastuuviranomainen tai Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä antaa ennen vastuuviranomaisen lopullisen päätöksen tekemistä 30 artiklassa tarkoitetuista seuraamuksista asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle tilaisuuden toteuttaa vaaditut toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi kohtuullisessa ajassa, joka on tavallisesti enintään kuukausi. Vastuuviranomainen tai Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä antaa mahdollisuuden korjata kirjoitus- tai laskuvirheet, toimittaa tarvittaessa täydentäviä asiakirjoja tai lisätietoja tai korjata muita vähäisiä virheitä.
1.  Jäljempänä 38 artiklassa tarkoitettujen velvoitteiden noudattamiseksi kaikilta osin vastuuviranomainen tai Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä antaa ennen vastuuviranomaisen lopullisen päätöksen tekemistä 30 artiklan 1 kohdan a alakohdan i–iv alakohdassa tarkoitetuista seuraamuksista asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle tilaisuuden toteuttaa vaaditut toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi kohtuullisessa ajassa, joka on tavallisesti enintään kuukausi. Vastuuviranomainen tai Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä antaa mahdollisuuden korjata kirjoitus- tai laskuvirheet, toimittaa tarvittaessa täydentäviä asiakirjoja tai lisätietoja tai korjata muita vähäisiä virheitä.
Tarkistus 102
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta
2.  Jos Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö ei ole toteuttanut korjaavia toimenpiteitä 1 kohdassa tarkoitetussa määräajassa, päätetään 30 artiklassa tarkoitetuista asianmukaisista seuraamuksista.
2.  Jos Euroopan tason poliittinen puolue tai Euroopan tason poliittinen säätiö ei ole toteuttanut riittäviä korjaavia toimenpiteitä 1 kohdassa tarkoitetussa määräajassa, päätetään 30 artiklassa tarkoitetuista asianmukaisista seuraamuksista.
Tarkistus 103
Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta
3.  Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta 3 artiklan 1 kohdan b–f alakohdassa ja 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädettyihin edellytyksiin.
Poistetaan.
Tarkistus 104
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – otsikko
Takaisinperintä
Rahoituspäätöksen voimassaolon päättäminen tulevin vaikutuksin
Tarkistus 105
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta
1.  Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön rekisteristä poistamista koskevan vastuuviranomaisen päätöksen perusteella Euroopan parlamentin toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä peruuttaa tai päättää unionin rahoitusta koskevan voimassa olevan päätöksen tai sopimuksen voimassaolon, 19 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja 3 artiklan 1 kohdan b ja f alakohdassa säädettyjä tapauksia lukuun ottamatta. Hän perii myös takaisin unionin rahoituksen, aiemmilta vuosilta käyttämättä jääneet varat mukaan lukien.
1.  Euroopan parlamentin toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä päättää Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle osoitetun voimassa olevan rahoituspäätöksen voimassaolon tulevin vaikutuksin seuraavin perustein:
a)  vastuuviranomainen on tehnyt päätöksen poistaa puolue tai säätiö rekisteristä, lukuun ottamatta päätöstä, joka tehdään 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv alakohdassa säädetyn rekisteristä poistamista koskevan perusteen nojalla;
b)  edellä olevan 30 artiklan 1 kohdan a alakohdan v ja vi alakohtaan perustuvan seuraamuspäätöksen perusteella.
Rahoituspäätöksen voimassaolon päättämisestä tulevin vaikutuksin koskevia muita perusteita voidaan määrätä rahoitusosuutta tai avustusta koskevassa sopimuksessa.
Tarkistus 106
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta
2.  Euroopan tason poliittinen puolue tai säätiö, jolle on määrätty seuraamus jonkin 30 artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan a alakohdan v ja vi alakohdassa luetellun rikkomuksen vuoksi, ei tämän johdosta enää täytä 21 artiklan 2 kohdassa asetettuja vaatimuksia. Tämän seurauksena Euroopan parlamentin toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä päättää tämän asetuksen perusteella myönnetystä unionin rahoituksesta muodostuvaa rahoitusosuutta tai avustusta koskevan sopimuksen tai päätöksen voimassaolon ja perii takaisin rahoitusosuutta tai avustusta koskevan sopimuksen tai päätöksen nojalla aiheettomasti maksetut määrät, aiemmilta vuosilta käyttämättä jääneet unionin varat mukaan lukien. Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä perii takaisin myös rahoitusosuutta tai avustusta koskevan sopimuksen tai päätöksen nojalla aiheettomasti maksetut määrät luonnolliselta henkilöltä, jonka osalta on tehty 31 artiklan mukainen päätös, ottaen soveltuvin osin huomioon kyseiseen luonnolliseen henkilöön liittyvät poikkeukselliset olosuhteet.
2.  Rahoituspäätöksen voimassaolon päättämistä tulevin vaikutuksin koskeva päätös tulee voimaan voimassaolon päättämistä kokevassa päätöksessä mainittuna päivänä tai, jos päivää ei ole mainittu siinä, sinä päivänä, jona voimassaolon päättämistä kokevasta päätöksestä on ilmoitettu Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle.
Tällaisen päättämisen yhteydessä Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä rajoittaa suorittamansa maksut siihen päivään asti Euroopan tason poliittiselle puolueelle aiheutuneisiin korvattaviin kustannuksiin tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle aiheutuneisiin tukikelpoisiin kustannuksiin, jona päättämistä koskeva päätös tulee voimaan.
Tätä kohtaa sovelletaan myös 19 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja 3 artiklan 1 kohdan b ja f alakohdassa tarkoitettuihin tapauksiin.
Tarkistus 107
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Rahoituspäätöksen voimassaolon päättämisellä tulevin vaikutuksin on seuraavat seuraukset:
a)  rahoitusosuutta tai avustusta koskeva sopimus päätetään siitä 2 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen;
b)  Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä rajoittaa suorittamansa maksut Euroopan tason poliittiselle puolueelle tosiasiallisesti aiheutuneisiin korvattaviin kustannuksiin tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle aiheutuneisiin tosiasiallisiin tukikelpoisiin kustannuksiin 2 kohdassa tarkoitettuun päivään saakka;
c)  menoja tai kustannuksia, joita Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle aiheutuu 2 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen, pidetään korvaukseen oikeuttamattomina menoina tai avustukseen oikeuttamattomina kustannuksina;
d)  Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä perii takaisin kaikki aiheettomasti maksetut unionin varat, mukaan lukien
i)  unionin varat, jotka on käytetty korvaukseen oikeuttamattomiin menoihin tai avustukseen oikeuttamattomiin kustannuksiin; ja
ii)  kaikki käyttämättä jääneet unionin ennakkomaksut, joita ei ole käytetty ennen 2 kohdassa tarkoitettua päivää, mukaan lukien aiemmilta vuosilta käyttämättä jääneet unionin varat; ja
e)  Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä perii takaisin kaikki aiheettomasti maksetut määrät luonnolliselta henkilöltä, jonka osalta on tehty 31 artiklan mukainen päätös.
Tarkistus 108
Ehdotus asetukseksi
34 aartikla (uusi)
34 a artikla
Rahoituspäätöksen peruuttaminen taannehtivasti
1.  Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä peruuttaa vastuuviranomaisen Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason poliittisen säätiön rekisteristä poistamisesta 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv alakohdassa säädetyn perusteen nojalla tekemän päätöksen perusteella asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle osoitetut rahoituspäätökset taannehtivasti kyseisten päätösten tekopäivästä alkaen.
2.  Rahoituspäätöksen peruuttamisella taannehtivasti on seuraavat seuraukset:
a)  rahoitusosuutta tai avustusta koskeva sopimus päätetään siitä päivästä, jona tästä päättämisestä on ilmoitettu asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle;
b)  kaikkia Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle säätiölle aiheutuneita menoja tai kustannuksia pidetään korvaukseen oikeuttamattomina menoina tai avustukseen oikeuttamattomina kustannuksina; ja
c)  kaikki rahoitusosuutta tai avustusta koskevan sopimuksen nojalla maksetut määrät sekä mahdolliset aiemmilta vuosilta käyttämättä jääneet unionin varat katsotaan aiheettomiksi maksuiksi ja peritään takaisin asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 mukaisesti.
Tarkistus 109
Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Euroopan parlamentti julkistaa tulojen ja menojen hyväksyjänsä tai vastuuviranomaisen vastuulla tätä varten perustettavalla verkkosivustolla avoimessa ja koneluettavassa muodossa seuraavat tiedot:
1.  Euroopan parlamentti tai vastuuviranomainen julkistaa tehtävänjakonsa mukaisesti tätä varten perustettavalla verkkosivustolla avoimessa ja koneluettavassa muodossa seuraavat tiedot:
Tarkistus 110
Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – f alakohta
f)  edellä 23 artiklan 9 ja 10 kohdassa tarkoitetut maksut, joista Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt ovat ilmoittaneet 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti, mukaan lukien maksut suorittaneiden jäsenpuolueiden tai -järjestöjen nimet;
f)  edellä 23 artiklan 9 ja 10 kohdassa tarkoitetut maksut ja yhdistysmaksut, joista Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt ovat ilmoittaneet 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti, mukaan lukien niiden yksittäisten jäsenten, jäsenpuolueiden tai -järjestöjen nimet, jotka ovat suorittaneet maksut, lukuun ottamatta luonnollisilta henkilöiltä saatuja maksuja, joiden arvo on yli 1 500 euroa ja enintään 3 000 euroa vuodessa, jos nämä henkilöt eivät olet antaneet kirjallista suostumustaan tähän julkistamiseen;
Tarkistus 111
Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)
f a)  edellä 23 artiklan 9 a ja 10 a kohdassa tarkoitetut yhdistysmaksut, joista Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt ilmoittavat 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti, mukaan lukien maksut suorittaneiden puolueiden tai järjestöjen nimet;
Tarkistus 112
Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)
f b)  edellä 23 artiklan 13 kohdassa tarkoitetut täydentävät omat varat, joista Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt ovat ilmoittaneet 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti;
Tarkistus 113
Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta
2.  Euroopan parlamentti julkistaa Euroopan tason poliittisen puolueen jäseninä olevista oikeushenkilöistä luettelon, sellaisena kuin se on liitettynä puolueen perussääntöön 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja päivitettynä 10 artiklan 6 kohdan mukaisesti, sekä yksittäisten jäsenten kokonaismäärän.
2.  Vastuuviranomainen julkistaa Euroopan tason poliittisen puolueen jäseninä olevista oikeushenkilöistä luettelon, sellaisena kuin se on liitettynä puolueen perussääntöön 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja päivitettynä 10 artiklan 6 kohdan mukaisesti, sekä yksittäisten jäsenten kokonaismäärän.
Tarkistus 114
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 8 kohta
8.  Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt, jäsenvaltiot ja tilintarkastuksen suorittamista varten tämän asetuksen mukaisesti valtuutetut riippumattomat elimet ja asiantuntijat ovat vastuussa tämän asetuksen perusteella suoritettavan henkilötietojen käsittelyn yhteydessä aiheuttamistaan vahingoista sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän asetuksen, asetuksen (EU) 2016/679 tai niiden nojalla annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen ja erityisesti, jos henkilötietoja käytetään laittomasti, sovelletaan tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia.
8.  Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt, jäsenvaltiot ja tilintarkastuksen suorittamista varten tämän asetuksen mukaisesti valtuutetut riippumattomat elimet ja asiantuntijat ovat vastuussa tämän asetuksen perusteella suoritettavan henkilötietojen käsittelyn yhteydessä aiheuttamistaan vahingoista sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän asetuksen rikkomiseen sovelletaan tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 2016/679 soveltamista.
Tarkistus 115
Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Kaikkia menettelyvaiheita ja päätöksiä, jotka Euroopan parlamentti, neuvosto tai komissio, Euroopan parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä tai vastuuviranomainen on aiemmin toteuttanut ja tehnyt asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 mukaisesti tai perusteella, sovelletaan edelleen, ja niitä tulkitaan tämän asetuksen perusteella.
Tarkistus 117
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 osa – 5 a luetelmakohta (uusi)
–   käytettäessä kohdentamistekniikoita kaikki asetuksen (EU) 2016/679 nojalla edellytetyt tiedot.

(1)Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A9-0223/2022).

Päivitetty viimeksi: 18. tammikuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö