Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/0375(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0223/2022

Predkladané texty :

A9-0223/2022

Rozpravy :

PV 15/09/2022 - 5
CRE 15/09/2022 - 5

Hlasovanie :

PV 15/09/2022 - 11.9
CRE 15/09/2022 - 11.9

Prijaté texty :

P9_TA(2022)0328

Prijaté texty
PDF 280kWORD 82k
Štvrtok, 15. septembra 2022 - Štrasburg
Štatút a financovanie európskych politických strán a európskych politických nadácií ***I
P9_TA(2022)0328A9-0223/2022

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 15. septembra 2022 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (prepracované znenie) (COM(2021)0734 – C9-0432/2021 – 2021/0375(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)   Článok 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) stanovuje zásadu uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti, podľa ktorej sa Únia vo všetkých svojich činnostiach zameriava na odstránenie nerovností a podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)   V článku 21 charty sa stanovuje právo na rodovú rovnosť vo všetkých oblastiach.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)  Na umožnenie väčšej flexibility a podporu slobody výskumu by sa pre európske politické nadácie mali uznať diferencované úrovne pridruženia a kategória „výskumných partnerov“.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23
(23)  Európsky právny štatút udelený európskym politickým stranám a k nim pridruženým nadáciám by im mal poskytovať dostatočnú právnu spôsobilosť a uznanie vo všetkých členských štátoch. Táto právna spôsobilosť a uznanie ich neoprávňuje vymenúvať kandidátov do vnútroštátnych volieb ani do volieb do Európskeho parlamentu, ani sa zúčastňovať na referendových kampaniach. Každé takéto alebo podobné oprávnenie zostáva v právomoci členských štátov.
(23)  Európsky právny štatút udelený európskym politickým stranám a k nim pridruženým nadáciám by im mal poskytovať dostatočnú právnu spôsobilosť a uznanie vo všetkých členských štátoch. Táto právna spôsobilosť a uznanie ich neoprávňuje vymenúvať kandidátov do vnútroštátnych volieb ani do vnútroštátnych alebo regionálnych volebných obvodov volieb do Európskeho parlamentu. Každé takéto alebo podobné oprávnenie zostáva v právomoci členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 144
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30
(30)  Európske politické strany a ich členské strany by mali ísť príkladom pri odstraňovaní rodových rozdielov v politickej oblasti. Ak chcú európske politické strany využívať finančné prostriedky EÚ, mali by mať interné pravidlá podporujúce rodovú rovnováhu a mali by byť transparentné, pokiaľ ide o rodovú rovnováhu svojich členských strán. Európske politické strany by mali poskytnúť dôkazy o svojej vnútornej politike rodovej rovnováhy a o rodovom zastúpení svojich členských strán, pokiaľ ide o kandidátov na poslancov Európskeho parlamentu a poslancov Európskeho parlamentu. Európske politické strany sa takisto vyzývajú, aby v súvislosti so svojimi členskými stranami poskytovali informácie o inklúzii a zastúpení menšín.
(30)  Európske politické strany, ich členské strany a európske politické nadácie by mali ísť príkladom pri odstraňovaní rodových rozdielov v politickej oblasti. Ak chcú európske politické strany a európske politické nadácie využívať finančné prostriedky EÚ, mali by mať interné pravidlá podporujúce rodovú rovnosť vrátane plánu pre rodovú rovnosť a protokolu na predchádzanie sexuálnemu obťažovaniu a obťažovaniu na základe rodovej príslušnosti, ich odhaľovanie a boj proti nim. Okrem toho by európske politické strany mali byť transparentné, pokiaľ ide o rodovú rovnováhu svojich členských strán, a mali by poskytnúť dôkazy o rodovom zastúpení svojich členských strán, pokiaľ ide o kandidátov na poslancov Európskeho parlamentu a poslancov Európskeho parlamentu. Európske politické strany a európske politické nadácie by prostredníctvom výročnej správy takisto mali poskytnúť dôkazy o svojej vnútornej politike v oblasti rodovej rovnosti. Európske politické strany sa takisto vyzývajú, aby v súvislosti so svojimi členskými stranami poskytovali informácie o inklúzii a zastúpení menšín.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38
(38)  Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 uznáva okrem príspevkov z rozpočtu Európskej únie iba dve kategórie príjmov európskych politických strán a nadácií, konkrétne príspevky členov a dary. Niekoľko zdrojov príjmov pochádzajúcich z vlastných hospodárskych činností (napr. predaja publikácií alebo konferenčné poplatky) nespadá do pôsobnosti týchto dvoch kategórií, čo vedie k problémom v oblasti účtovníctva a transparentnosti. Preto by mala byť vytvorená tretia kategória príjmov („vlastné zdroje“). Podiel vlastných zdrojov na celkovom rozpočte európskej politickej strany alebo nadácie by sa mal obmedziť na 5 %, aby nebol naddimenzovaný vo vzťahu k celkovému rozpočtu daného subjektu.
(38)  Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 uznáva okrem príspevkov z rozpočtu Európskej únie iba dve kategórie príjmov európskych politických strán a európskych politických nadácií, konkrétne príspevky alebo poplatky za pridruženie členov a dary. Niekoľko zdrojov príjmov pochádzajúcich z vlastných hospodárskych činností (napr. predaja publikácií alebo konferenčné alebo seminárne poplatky) nespadajú do pôsobnosti uvedených dvoch kategórií, čo vedie k problémom v oblasti účtovníctva a transparentnosti. Preto by mala byť vytvorená tretia kategória príjmov („dodatkové vlastné zdroje“). Podiel dodatkových vlastných zdrojov na celkovom rozpočte európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie by sa mal obmedziť na 10 % sumy vytvorenej z príspevkov a poplatkov za pridruženie, aby zostal primeraný celkovému rozpočtu týchto subjektov.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39
(39)  Európske politické strany by mali mať právo používať svoje finančné prostriedky na cezhraničné politické kampane, aby mohli oslovovať svojich členov a voličov po celej Únii. Financovanie a obmedzenie volebných výdavkov strán a kandidátov v rámci týchto kampaní by sa malo riadiť pravidlami uplatniteľnými v jednotlivých členských štátoch.
(39)  S cieľom osloviť svojich členov a volebné obvody v celej Únii by európske politické strany mali mať právo využívať svoje finančné prostriedky na cezhraničné politické kampane, ako sú referendové kampane a kampane vedené v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu, a to aj zostavením celoúnijných zoznamov kandidátov a ich podporou v takýchto voľbách. Financovanie a obmedzenie volebných výdavkov strán a kandidátov v rámci týchto kampaní by sa malo riadiť pravidlami uplatniteľnými v jednotlivých členských štátoch.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41
(41)  Európske politické strany by nemali priamo ani nepriamo financovať iné politické strany, a najmä vnútroštátne politické strany alebo kandidátov. Európske politické nadácie by nemali priamo ani nepriamo financovať európske ani vnútroštátne politické strany alebo kandidátov. Zákaz nepriameho financovania by však nemal európskym politickým stranám brániť v tom, aby verejne podporovali svoje členské strany v Únii v otázkach, ktoré sú pre Úniu relevantné, alebo aby podporovali politické činnosti v spoločnom záujme, a mohli tak plniť svoju úlohu podľa článku 10 ods. 4 Zmluvy o EÚ. Okrem toho by európske politické strany a k nim pridružené európske politické nadácie nemali financovať referendové kampane mali financovať činnosti v kontexte vnútroštátnych referendových kampaní, len ak sa týkajú vykonávania Zmluvy o EÚ a ZFEÚ. V týchto zásadách sa odráža vyhlásenie č. 11 k článku 191 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pripojené k záverečnému aktu Zmluvy z Nice.
(41)  Európske politické strany a európske politické nadácie by nemali využívať finančné prostriedky zo všeobecného rozpočtu Únie na priame alebo nepriame financovanie iných politických subjektov, a najmä vnútroštátnych politických strán alebo kandidátov. Zákaz nepriameho financovania by však nemal európskym politickým stranám alebo európskym politickým nadáciám brániť v tom, aby verejne podporovali svoje členské strany alebo členské organizácie v Únii v otázkach, ktoré sú pre Úniu relevantné, aby podporovali politické činnosti v spoločnom záujme alebo aby sa zapájali do vzdelávacích činností, a mohli tak plniť svoju úlohu podľa článku 10 ods. 4 Zmluvy o EÚ a posilniť európsky démos. Zákaz nepriameho financovania by nemal brániť zástupcom a zamestnancom politických strán alebo politicky potenciálne aktívnych osôb zúčastňovať sa na podujatiach európskych politických nadácií. Európske politické nadácie by sa však nemali zapájať do odbornej prípravy politických kandidátov počas šiestich mesiacov pred vnútroštátnymi alebo európskymi voľbami. Okrem toho by európske politické strany mali financovať iba činnosti v kontexte vnútroštátnych referendových kampaní, len ak sa týkajú otázok, ktoré priamo súvisia s Úniou. V týchto zásadách sa odráža vyhlásenie č. 11 k článku 191 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pripojené k záverečnému aktu Zmluvy z Nice.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50
(50)  Je nevyhnutné vytvoriť spoločný archív pre informácie uverejnené európskymi politickými stranami. Uvedený archív by mal vzhľadom na svoju špecifickú úlohu pri vykonávaní tohto nariadenia zriadiť a spravovať úrad, a to ako súčasť registra európskych politických strán. Európske politické strany by informácie obsiahnuté v archíve mali úradu zasielať v štandardnom formáte, pričom tieto informácie môžu byť automatizované. Európske politické strany by mali v archíve úradu sprístupniť informácie, ktoré umožnia porozumieť širšiemu kontextu politického reklamného oznámenia a jeho cieľom. Informácie o sume pridelenej na politickú reklamu v súvislosti s konkrétnou kampaňou, ktoré majú byť do archívu zahrnuté, môžu vychádzať z odhadovaného prídelu finančných prostriedkov. Sumy, ktoré majú byť v archíve uvedené, zahŕňajú dary na konkrétne účely alebo vecné dávky.
(50)  Je nevyhnutné vytvoriť spoločný archív pre informácie uverejnené európskymi politickými stranami. Uvedený archív by mal vzhľadom na svoju špecifickú úlohu pri vykonávaní tohto nariadenia zriadiť a spravovať úrad, a to ako súčasť registra európskych politických strán. Európske politické strany by informácie obsiahnuté v archíve mali úradu zasielať v štandardnom formáte, pričom tieto informácie môžu byť automatizované. Európske politické strany by mali v archíve úradu sprístupniť informácie, ktoré občanom porozumieť širšiemu kontextu a cieľom politického reklamného oznámenia. Informácie o sume pridelenej na politickú reklamu v súvislosti s konkrétnou kampaňou, ktoré majú byť do archívu zahrnuté, môžu vychádzať z realistického odhadu finančných prostriedkov a zo skutočných súm, keď budú známe. Sumy, ktoré majú byť v archíve uvedené, zahŕňajú dary na konkrétne účely, vecné dávky, príspevky, poplatky za pridruženie a dodatkové vlastné zdroje.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61
(61)  S cieľom uľahčiť monitorovanie vykonávania tohto nariadenia by každý členský štát mal určiť jednotné kontaktné miesta zodpovedné za koordináciu s európskou úrovňou. Tieto kontaktné miesta by mali mať primerané zdroje, aby boli schopné zabezpečiť účinnú koordináciu, a to aj v otázkach týkajúcich sa monitorovania politickej reklamy,
(61)  S cieľom uľahčiť monitorovanie vykonávania tohto nariadenia by každý členský štát mal určiť jednotné kontaktné miesta zodpovedné za koordináciu s európskou úrovňou. Tieto kontaktné miesta by mali mať primerané zdroje, aby boli schopné zabezpečiť účinnú koordináciu, a to aj v otázkach týkajúcich sa monitorovania politickej reklamy. Úrad by mal pravidelne povolávať jednotné kontaktné miesta určené členskými štátmi na výmenu najlepších postupov v záležitostiach spoločného záujmu.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
b)  je uznané alebo založené v súlade s právnym poriadkom aspoň jedného členského štátu;
b)  je uznaný alebo zriadený v súlade s právnym poriadkom aspoň jedného členského štátu alebo tretej krajiny, ktorá je členom Rady Európy a má plné práva byť v nej zastúpená;
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3
3.  „európska politická strana“ je politická aliancia, ktorá sleduje politické ciele , usiluje sa o ich presadenie v rámci Únie a je zaregistrovaná na Úrade pre európske politické strany a nadácie uvedenom v článku 7 v súlade s týmto nariadením;
3.  „Európska politická strana“ je politická aliancia, ktorá sleduje politické ciele, ktorá mieni sledovať uvedené ciele v celej Únii a ktorej väčšina členských strán je buď uznaná alebo založená v súlade s právnym poriadkom aspoň jedného členského štátu, má sídlo v Európskej úniiktorá je zaregistrovaná na Úrade pre európske politické strany a nadácie uvedenom v článku 7 v súlade s týmto nariadením;
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7
7.  „dar“ je poskytnutie akejkoľvek hotovosti, akýchkoľvek hmotných darov, poskytnutie akéhokoľvek tovaru, služieb (vrátane pôžičiek) alebo prác a akýchkoľvek ďalších transakcií za nižšiu než trhovú cenu, ktoré predstavujú pre príslušnú európsku politickú stranu alebo európsku politickú nadáciu hospodársku výhodu, s výnimkou členských príspevkov a bežných politických činností vykonávaných jednotlivcami na báze dobrovoľnosti;
7.  „dar“ je akákoľvek platba, akýkoľvek hmotný dar, poskytnutie akéhokoľvek tovaru, služieb (vrátane pôžičiek) alebo prác a akýchkoľvek ďalších transakcií za nižšiu než trhovú cenu, ktoré predstavujú pre príslušnú európsku politickú stranu alebo európsku politickú nadáciu hospodársku výhodu, s výnimkou príspevkov, poplatkov za pridruženie, dodatkových vlastných zdrojov a bežných politických činností vykonávaných jednotlivcami na báze dobrovoľnosti;
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8
8.  „príspevok od členov“ je akákoľvek platba v hotovosti vrátane členských príspevkov alebo akékoľvek hmotné dary alebo poskytnutie akéhokoľvek tovaru, služieb (vrátane pôžičiek) alebo prác a akýchkoľvek ďalších transakcií za nižšiu než trhovú cenu, ktoré pre príslušnú európsku politickú stranu alebo európsku politickú nadáciu predstavujú hospodársku výhodu, ak ich uvedenej európskej politickej strane alebo uvedenej európskej politickej nadácii poskytuje jeden z jej členov, s výnimkou bežných politických činností vykonávaných jednotlivými členmi na báze dobrovoľnosti;
8.  „príspevok“ je akákoľvek platba okrem prípadov, keď je jasne uvedené, že príspevok pochádza zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, vrátane členských príspevkov alebo akékoľvek hmotné dary alebo poskytnutie akéhokoľvek tovaru, služieb (vrátane pôžičiek) alebo prác a akýchkoľvek ďalších transakcií za nižšiu než trhovú cenu, ktoré pre príslušnú európsku politickú stranu alebo európsku politickú nadáciu predstavujú hospodársku výhodu, ak ich uvedenej európskej politickej strane alebo uvedenej európskej politickej nadácii poskytuje jeden z jej členov, ktorý má sídlo alebo bydlisko v Únii, s výnimkou bežných politických činností vykonávaných jednotlivými členmi na báze dobrovoľnosti;
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8 a (nový)
8a.  „poplatky za pridruženie“ sú všetky platby poskytnuté európskej politickej strane alebo európskej politickej nadácii jednou z jej členských strán alebo členských organizácií so sídlom v tretej krajine, ktorá je členom Rady Európy a má plné práva byť v nej zastúpená;
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9
9.  „vlastné zdroje“ sú príjmy vytvorené vlastnou hospodárskou činnosťou, ako sú konferenčné poplatky a predaj publikácií;
9.  „doplnkové vlastné zdroje“ sú príjmy vlastnou hospodárskou činnosťou, napríklad zo spoločných činností s inými politickými subjektmi, z predaja publikácií, účastníckych poplatkov na konferencie alebo semináre alebo iných činností priamo súvisiacich s politickou činnosťou;
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10
10.  „nepriame financovanie“ je financovanie, z ktorého členská strana získava finančnú výhodu, aj keď sa priamo neprevádzajú žiadne finančné prostriedky; to by malo zahŕňať prípady, ktoré umožňujú členskej strane vyhnúť sa výdavkom, ktoré by inak musela vynaložiť na iné činnosti ako politické činnosti spoločného záujmu, organizované na svoj vlastný a výlučný prospech;
10.  „nepriame financovanie“ je financovanie, z ktorého členská strana získava finančnú výhodu, aj keď sa priamo neprevádzajú žiadne finančné prostriedky; to by malo zahŕňať prípady, ktoré umožňujú členskej strane vyhnúť sa výdavkom, ktoré by inak musela vynaložiť na iné činnosti ako spoločné činnosti s inými politickými subjektmi spolufinancovanými v rozsahu, v akom sa týkajú otázok relevantných pre oblasti činnosti Únie, organizované na svoj vlastný a výlučný prospech;
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 16
16.  „politická reklama“ je reklama v zmysle článku 2 bodu 2 nariadenia (EÚ) 2022/xx [o transparentnosti a cielení politickej reklamy];
16.  „politická reklama“ je reklama podľa vymedzenia v článku 2 bode 2 nariadenia (EÚ) 2022/xx [o transparentnosti a cielení politickej reklamy];
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 17
17.  „politické reklamné oznámenie“ je reklamné oznámenie v zmysle článku 2 bodu 3 nariadenia (EÚ) 2022/xx [o transparentnosti a cielení politickej reklamy];
17.  „politické reklamné oznámenie“ je reklamné oznámenie podľa vymedzenia v článku 2 bode 3 nariadenia (EÚ) 2022/xx [o transparentnosti a cielení politickej reklamy];
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 18
18.  „služby politickej reklamy“ sú služby v zmysle článku 2 bodu 5 nariadenia 2022/xx [o transparentnosti a cielení politickej reklamy].
18.  „služby politickej reklamy“ sú služby podľa vymedzenia v článku 2 bode 5 nariadenia 2022/xx [o transparentnosti a cielení politickej reklamy].
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno d
d)  dodržiava , najmä vo svojom programe a činnostiach, hodnoty, na akých je založená Únia, ako sú uvedené v článku 2 Zmluvy o EÚ, t. j. úctu k ľudskej dôstojnosti, slobodu, demokraciu, rovnosť, právny štát a rešpektovanie ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Poskytne písomné vyhlásenie s použitím vzoru uvedeného v prílohe I;
d)  dodržiava, najmä vo svojom programe a činnostiach, hodnoty, na akých je založená Únia, ako sú uvedené v článku 2 Zmluvy o EÚ, t. j. úctu k ľudskej dôstojnosti, slobodu, demokraciu, rovnosť a právny štát, ako aj rešpektovanie ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám, a poskytne písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti na formulári vzoru uvedeného v prílohe I;
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e
e)  zabezpečuje tiež, aby jej členské strany so sídlom v Únii dodržiavali hodnoty vyjadrené v článku 2 Zmluvy o EÚ a aby jej členské strany so sídlom mimo Únie dodržiavali rovnocenné hodnoty. Poskytne písomné vyhlásenie s použitím vzoru uvedeného v prílohe I;
e)  zabezpečuje, aby jej členské strany, ktoré majú sídlo v Únii, dodržiavali hodnoty vyjadrené v článku 2 Zmluvy o EÚ a aby jej členské strany, ktoré majú sídlo v tretej krajine, ktorá je členom Rady Európy a má plné práva byť v nej zastúpená, dodržiavali rovnocenné hodnoty, a na tento účel poskytne písomné vyhlásenie na formulári vzoru v prílohe I;
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c
c)  dodržiava , najmä vo svojom programe a činnostiach, hodnoty, na akých je založená Únia, ako sú uvedené v článku 2 Zmluvy o EÚ, t. j. úctu k ľudskej dôstojnosti, slobodu, demokraciu, rovnosť, právny štát a rešpektovanie ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Poskytne písomné vyhlásenie s použitím vzoru uvedeného v prílohe I;
c)  dodržiava, najmä vo svojom programe a činnostiach, hodnoty, na akých je založená Únia, ako sú uvedené v článku 2 Zmluvy o EÚ, t. j. úctu k ľudskej dôstojnosti, slobodu, demokraciu, rovnosť, právny štát a rešpektovanie ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám a poskytne písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti na formulári vzoru uvedeného v prílohe I;
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno d
d)  zabezpečuje tiež, aby jej členské organizácie so sídlom v Únii dodržiavali hodnoty vyjadrené v článku 2 Zmluvy o EÚ a aby jej členské organizácie so sídlom mimo Únie dodržiavali rovnocenné hodnoty. Poskytne písomné vyhlásenie s použitím vzoru uvedeného v prílohe I;
d)  takisto zabezpečuje, aby jej členské organizácie so sídlom v Únii dodržiavali hodnoty vyjadrené v článku 2 Zmluvy o EÚ a aby jej členské organizácie so sídlom v tretej krajine, ktorá je členom Rady Európy a má plné práva byť v nej zastúpená, dodržiavali rovnocenné hodnoty, a na tento účel poskytne písomné vyhlásenie na formulári vzoru v prílohe I;
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno i
i)  požiadavku, aby členské strany zobrazovali logo európskej politickej strany jasne viditeľným a používateľsky ústretovým spôsobom s uvedením, že sa má umiestniť v hornej časti prednej strany webového sídla členskej strany a rovnako viditeľne ako vlastné logo členskej strany;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 131
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno j
j)  jej vnútorné pravidlá týkajúce sa rodovej rovnováhy.
j)  jej vlastné vnútorné pravidlá týkajúce sa rodovej rovnosti.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 4 a (nový)
Článok 4a
Povinnosti transparentnosti v súvislosti s používaním log, zverejňovaním politického programu a rodovou rovnováhou
1.  Každá európska politická strana zabezpečí, aby členské strany na svojich webových sídlach zverejňovali politický program a logo európskej politickej strany. Logo európskej politickej strany sa zobrazuje jasne a viditeľne v hornej časti titulnej strany webového sídla členskej strany.
2.  Každá európska politická strana a jej členské strany zverejňujú na svojich webových sídlach informácie o rodovej rovnováhe kandidátov vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia po ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia], ako aj aktuálne informácie o rodovom zastúpení u svojich poslancov Európskeho parlamentu. Každá európska politická strana zabezpečí, aby jej členské strany zverejňovali tieto informácie o svojich kandidátoch vo voľbách do Európskeho parlamentu a o svojich poslancoch Európskeho parlamentu na svojich webových sídlach.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2
2.  Aby občania porozumeli širšiemu kontextu politického reklamného oznámenia a jeho cieľom, každá európska politická strana do piatich pracovných dní od prvého zverejnenia politického reklamného oznámenia odovzdá úradu informácie týkajúce sa každej politického reklamného oznámenia, ktoré sponzoruje alebo priamo zverejňuje. Tieto informácie zahŕňajú aspoň informácie uvedené v prílohe II bode 1.
2.  Aby občania porozumeli širšiemu kontextu politického reklamného oznámenia a jeho cieľom, každá európska politická strana odovzdá úradu informácie týkajúce sa každého politického reklamného oznámenia, ktoré sponzoruje alebo priamo zverejňuje. Tieto informácie zahŕňajú aspoň informácie uvedené v prílohe II bode 1. Informácie sa úradu poskytujú vo forme, ktorá je ľahko prístupná a používa jednoduchý jazyk.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3
3.  Úrad bezodkladne zverejní informácie uvedené v odseku 2 v archíve stanovenom v článku 8. Informácie sa predkladajú vo forme, ktorá je ľahko prístupná, jasne viditeľná a užívateľsky ústretová a používa jednoduchý jazyk.
3.  Úrad zverejní informácie uvedené v odseku 2 v archíve stanovenom v článku 8 bez zbytočného odkladu.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 6
6.  Členské štáty určia jeden alebo viacero národných regulačných orgánov zodpovedných za dohľad nad dodržiavaním ustanovení odsekov 1, 2 a 4 a informujú o tom úrad. Tieto vnútroštátne regulačné orgány alebo subjekty vykonávajú svoje právomoci nestranne a transparentne a sú právne oddelené a funkčne nezávislé od svojej vlády a akéhokoľvek iného verejného alebo súkromného subjektu. Úrad na svojom webovom sídle zverejní a priebežne aktualizuje zoznam národných regulačných orgánov členských štátov. Rozhodnutia národných regulačných orgánov podliehajú účinným právnym prostriedkom nápravy. Členské štáty zabezpečia, aby bolo možné na žiadosť ktorejkoľvek zúčastnenej strany požadovať, aby európska politická strana ukončila akékoľvek porušovanie povinností stanovených v odsekoch 1, 2 alebo 4.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 133
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno i a (nové)
ia)  jej vlastné vnútorné pravidlá týkajúce sa rodovej rovnosti.
Pozmeňujúci návrh 134
Návrh nariadenia
Článok 6 a (nový)
Článok 6a
Požiadavky na pravidlá v oblasti rodovej rovnosti
1.  Kolektívne riadiace orgány európskych politických strán a európskych politických nadácií musia byť rodovo vyvážené.
2.  Európske politické strany a európske politické nadácie prijmú plán rodovej rovnosti vrátane mechanizmov na zabezpečenie aktívnej účasti žien v celej ich rozmanitosti a európske politické strany vyzvú svoje členské strany, aby urobili to isté.
3.  Európske politické strany a európske politické nadácie majú protokol na prevenciu sexuálneho obťažovania a obťažovania na základe rodovej príslušnosti, jeho odhaľovanie a boj proti nemu. Zabezpečujú nezávislosť a odborné znalosti odborníkov, ktorí vedú vyšetrovanie, a prijímajú vhodné opatrenia voči páchateľom týchto činov. Európske politické strany a európske politické nadácie začlenia do svojich vnútorných pravidiel zákaz sexuálneho obťažovania a obťažovania na základe rodovej príslušnosti.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 2
Úrad rozhodne o registrácii a zrušení registrácie európskych politických strán a európskych politických nadácií v súlade s postupmi a podmienkami stanovenými v tomto nariadení. Okrem toho úrad pravidelne overuje, či registrované európske politické strany a európske politické nadácie naďalej dodržiavajú podmienky registrácie stanovené v článku 3 a ustanovenia o riadení stanovené v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a), b), d), e) a f), a článkom 6 ods. 1 písm. a) až e) a g).
Úrad rozhodne o registrácii a zrušení registrácie európskych politických strán a európskych politických nadácií v súlade s postupmi a podmienkami stanovenými v tomto nariadení. Okrem toho úrad pravidelne overuje, či registrované európske politické strany a európske politické nadácie naďalej dodržiavajú podmienky registrácie stanovené v článku 3 a ustanovenia o riadení stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a), b), d), e), f) a h), a článku 6 ods. 1 písm. a) až e) a g).
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 5
5.  Každá zmena dokumentov alebo stanov predložená ako súčasť žiadosti o registráciu v súlade s článkom 9 ods. 2 sa oznámi úradu, ktorý primerane aktualizuje registráciu v súlade s postupmi stanovenými v článku 18 ods. 2 a 4.
5.  Každá zmena dokumentov alebo stanov predložená ako súčasť žiadosti o registráciu v súlade s článkom 9 ods. 2 sa oznámi úradu do dvoch mesiacov. Úrad aktualizuje registráciu na základe takýchto zmien, pričom primerane uplatňuje postupy stanovené v článku 18 ods. 2 a 4.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 6
6.  Aktualizovaný zoznam členských strán európskej politickej strany, pripojený k stanovám strany v súlade s článkom 4 ods. 2, sa zašle úradu každoročne. V prípade, že dôjde k zmenám, v dôsledku ktorých už európska politická strana ďalej nespĺňa podmienku stanovenú v článku 3 ods. 1 písm. b), sa tieto zmeny oznámia úradu do štyroch týždňov po vykonaní týchto zmien.
6.  Aktualizovaný zoznam členských strán európskej politickej strany, pripojený k stanovám strany v súlade s článkom 4 ods. 2, sa zašle úradu každoročne do 30. septembra. V prípade, že dôjde k zmenám, v dôsledku ktorých už európska politická strana ďalej nespĺňa podmienku stanovenú v článku 3 ods. 1 písm. b), sa tieto zmeny oznámia úradu do štyroch týždňov po vykonaní týchto zmien.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 11 – nadpis
Overovanie dodržiavania podmienok a požiadaviek registrácie
Overenie dodržiavania podmienok a požiadaviek registrácie a preskúmanie dôvodov na výmaz z registra úradom
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1
1.  Bez toho, aby bol dotknutý postup stanovený v odseku 3 tohto článku , úrad pravidelne overuje, či registrované európske politické strany a európske politické nadácie naďalej spĺňajú podmienky registrácie stanovené v článku 3 a ustanovenia o riadení stanovené v článku 4 ods. 1 písm. písm. a), b), d), e) a f) a článku 6 ods. 1 písm. a) až e) a g).
1.  Bez toho, aby bol dotknutý postup stanovený v článku 11a, úrad pravidelne overuje, či registrované európske politické strany a európske politické nadácie naďalej spĺňajú podmienky registrácie stanovené v článku 3 a ustanovenia o riadení stanovené v článku 4 ods. 1 písm. písm. a), b), d), e), f) a h) a v článku 6 ods. 1 písm. a) až e) a g).
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2
2.  Ak úrad zistí, že ktorákoľvek z podmienok registrácie alebo ustanovení o riadení uvedených v odseku 1 s výnimkou podmienok v článku 3 ods. 1 písm. d) a článku 3 ods. 2 písm. c) už nie je splnená, oznámi to dotknutej európskej politickej strane alebo nadácii.
2.  Ak sa úrad po overení vykonanom podľa odseku 1 tohto článku domnieva, že sa jeden z dôvodov na zrušenie registrácie podľa článku 19 ods. 1 písm. a), bod i) alebo ii) môže vzťahovať na európsku politickú stranu alebo európsku politickú nadáciu, úrad o tom bez zbytočného odkladu informuje príslušnú európsku politickú stranu alebo európsku politickú nadáciu.
Ak má úrad vedomosť o okolnostiach, podľa ktorých sa jeden z dôvodov na zrušenie registrácie podľa článku 19 ods. 1 písm. a) alebo podľa článku 19 ods. 2 môže vzťahovať na európsku politickú stranu alebo európsku politickú nadáciu, úrad o tom bez zbytočného odkladu informuje príslušnú európsku politickú stranu alebo európsku politickú nadáciu.
Úrad pri informovaní európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie v súlade s prvým alebo druhým pododsekom vyzve uvedenú európsku politickú stranu alebo európsku politickú nadáciu, aby predložila svoje pripomienky do jedného mesiaca od prijatia príslušných informácií.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1
3.  1 Európsky parlament, konajúc z vlastnej iniciatívy alebo na základe odôvodnenej žiadosti skupiny občanov predloženej v súlade s príslušnými ustanoveniami jeho rokovacieho poriadku, alebo Rada či Komisia môžu úradu predložiť žiadosť o overenie, či konkrétna európska politická strana alebo európska politická nadácia dodržiava podmienky stanovené v článku 3 ods. 1 písm. d) a článku 3 ods. 2 písm. c). V takýchto prípadoch a v prípadoch uvedených v článku 19 ods. 3 písm. a) úrad požiada výbor nezávislých významných osobností uvedený v článku 14 o stanovisko k príslušnej veci. Výbor predloží svoje stanovisko do dvoch mesiacov.
3.  V prípade nedodržania súladu s článkom 3 ods. 1 písm. c), f) alebo g), článkom 3 ods. 2 písm. e), f) alebo g) alebo ustanoveniami o riadení uvedenými v odseku 1 tohto článku úrad poskytne dotknutej európskej politickej strane alebo európskej politickej nadácii možnosť zaviesť opatrenia potrebné na nápravu situácie v lehote stanovenej v odseku 2 tohto článku. Úrad môže lehotu predĺžiť na základe odôvodnenej žiadosti dotknutej európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie, ak je takéto predĺženie potrebné a primerané vzhľadom na nápravné opatrenia plánované európskou politickou stranou alebo európskou politickou nadáciou.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 2
V prípade, že úrad zistí skutočnosti, ktoré môžu vyvolávať pochybnosti týkajúce sa dodržiavania podmienok stanovených v článku 3 ods. 1 písm. d) a článku 3 ods. 2 písm. c) konkrétnou európskou politickou stranou alebo európskou politickou nadáciou, informuje o tom Európsky parlament, Radu a Komisiu s cieľom umožniť ktorejkoľvek z týchto inštitúcií, aby podala žiadosť o overenie, ako je uvedené v prvom pododseku. Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek, Európsky parlament, Rada a Komisia vyjadria svoj úmysel do dvoch mesiacov po prijatí týchto informácií.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 3
Postupy stanovené v prvom a druhom pododseku sa nesmú začať v období dvoch mesiacov pred voľbami do Európskeho parlamentu. Uvedená lehota sa neuplatňuje na postup stanovený v článku 12.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 4
So zreteľom na stanovisko výboru úrad rozhodne, či sa má zrušiť registrácia dotknutej európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie. Rozhodnutie úradu je riadne odôvodnené.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 5
Rozhodnutie úradu o zrušení registrácie z dôvodov nedodržania podmienok stanovených v článku 3 ods. 1 písm. d) a článku 3 ods. 2 písm. c) sa môže prijať iba v prípade zjavného a vážneho porušenia týchto podmienok. Rozhodnutie podlieha postupu stanovenému v odseku 4.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4 – pododsek 1
4.  Rozhodnutie úradu o zrušení registrácie európskej politickej strany alebo nadácie z dôvodu zjavného a vážneho porušenia, pokiaľ ide o dodržiavanie podmienok stanovených v článku 3 ods. 1 písm. d) a článku 3 ods. 2 písm. c), sa oznámi Európskemu parlamentu a Rade. Rozhodnutie nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament a Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali úrad o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. V prípade námietky Európskeho parlamentu a Rady zostane európska politická strana alebo nadácia registrovaná.
4.  Po uplynutí lehôt uvedených v odsekoch 2 a 3 alebo po doručení akýchkoľvek pripomienok alebo informácií týkajúcich sa nápravných opatrení od dotknutej európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie v uvedenej lehote úrad bez zbytočného odkladu a na základe akýchkoľvek takýchto pripomienok predložených európskou politickou stranou alebo európskou politickou nadáciou posúdi, či sa na európsku politickú stranu alebo európsku politickú nadáciu vzťahuje niektorý z dôvodov na zrušenie registrácie podľa článku 19 ods. 1 písm. a) alebo podľa článku 19 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4 – pododsek 2
Európsky parlament a Rada môžu namietať proti rozhodnutiu len z dôvodov súvisiacich s posúdením dodržiavania podmienok registrácie stanovených v článku 3 ods. 1 písm. d) a článku 3 ods. 2 písm. c).
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4 – pododsek 3
Dotknutá európska politická strana alebo európska politická nadácia musí byť informovaná o námietkach vznesených voči rozhodnutiu úradu o zrušení jej registrácie.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4 – pododsek 4
Európsky parlament a Rada prijmú pozíciu v súlade so svojimi príslušnými pravidlami rozhodovania stanovenými v súlade so zmluvami. Každá námietka sa musí riadne odôvodniť a zverejniť.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 5
5.  Rozhodnutie úradu o zrušení registrácie európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie, voči ktorému nebola vznesená námietka podľa postupu uvedeného v odseku 4, sa spolu s podrobnými dôvodmi zrušenia registrácie oznámi dotknutej európskej politickej strane alebo nadácii a uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie. Rozhodnutie nadobúda účinnosť oznámením v súlade s článkom 297 ZFEÚ.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 6
6.  Európska politická nadácia automaticky stráca svoj štatút ako taký, ak je z registra vymazaná európska politická strana, ku ktorej je pridružená.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 11 a (nový)
Článok 11a
Overenie podmienok registrácie vo vzťahu k hodnotám, na ktorých je založená Únia
1.  Európsky parlament z vlastnej iniciatívy alebo na základe odôvodnenej žiadosti skupiny občanov predloženej v súlade s príslušnými ustanoveniami jeho rokovacieho poriadku alebo Rada či Komisia môžu úradu podať žiadosť o overenie, či konkrétna európska politická strana alebo európska politická nadácia spĺňa podmienky stanovené v článku 3 ods. 1 písm. d) a e) a článku 3 ods. 2 písm. c) a d). V takýchto prípadoch a v prípadoch uvedených v článku 11b ods. 2 úrad bez zbytočného odkladu informuje príslušnú európsku politickú stranu alebo európsku politickú nadáciu a vyzve ju, aby do jedného mesiaca predložila pripomienky, a poskytne jej možnosť zaviesť opatrenia na nápravu situácie.
Úrad môže lehotu predĺžiť na základe odôvodnenej žiadosti dotknutej európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie, ak je predĺženie potrebné a primerané vzhľadom na nápravné opatrenia plánované európskou politickou stranou alebo európskou politickou nadáciou.
Po uplynutí lehoty uvedenej v prvom a druhom pododseku alebo po doručení akýchkoľvek pripomienok a informácií o nápravných opatreniach od dotknutej európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie v uvedenej lehote poskytne úrad pripomienky dotknutej európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie, prípadne aj opis nápravných opatrení prijatých touto stranou alebo nadáciou výboru nezávislých významných osobností uvedenému v článku 14 a požiada tento výbor o stanovisko k veci. Výbor predloží stanovisko do dvoch mesiacov.
V prípade, že úrad získa vedomosti o skutočnostiach, ktoré vyvolávajú pochybnosti o dodržiavaní podmienok stanovených v článku 3 ods. 1 písm. d) a e) a článku 3 ods. 2 písm. c) a d) konkrétnou európskou politickou stranou alebo európskou politickou nadáciou, informuje o tom Európsky parlament, Radu a Komisiu, aby ktorejkoľvek z týchto inštitúcií umožnil podať žiadosť o overenie uvedenú v prvom pododseku. Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek, Európsky parlament, Rada a Komisia vyjadria svoj úmysel požiadať o overenie do dvoch mesiacov po doručení uvedených informácií.
2.  Postupy stanovené v odseku 1 sa nesmú začať v období dvoch mesiacov pred voľbami do Európskeho parlamentu.
3.  Úrad rozhodne o zrušení registrácie dotknutej európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie s ohľadom na stanovisko výboru nezávislých významných osobností uvedeného v článku 14. Rozhodnutie úradu musí byť riadne odôvodnené.
4.  Rozhodnutie úradu o zrušení registrácie z dôvodov nedodržania podmienok stanovených v článku 3 ods. 1 písm. d) alebo e) alebo článku 3 ods. 2 písm. c) alebo d) sa prijme iba v prípade zjavného a závažného porušenia uvedených podmienok. Rozhodnutie podlieha postupu stanovenému v odseku 5.
5.  Rozhodnutie úradu o zrušení registrácie európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie z dôvodu zjavného a závažného porušenia podmienok stanovených v článku 3 ods. 1 písm. d) alebo e) alebo článku 3 ods. 2 písm. c) alebo d) sa oznámi Európskemu parlamentu a Rade. Rozhodnutie nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament a Rada voči nemu nevzniesli námietku do troch mesiacov odo dňa, keď im bolo rozhodnutie oznámené, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali úrad o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. V prípade námietky Európskeho parlamentu a Rady zostane európska politická strana alebo európska politická nadácia registrovaná.
6.  Európsky parlament a Rada môžu namietať proti rozhodnutiu úradu o zrušení registrácie európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie len z dôvodov súvisiacich s posúdením dodržania podmienok registrácie stanovených v článku 3 ods. 1 písm. d) alebo e) alebo článku 3 ods. 2 písm. c) alebo d).
7.  Ak bola vznesená námietka voči rozhodnutiu úradu o zrušení registrácie európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie, úrad o takejto námietke informuje dotknutú európsku politickú stranu alebo európsku politickú nadáciu.
8.  Európsky parlament a Rada prijmú pozíciu podľa svojich pravidiel rozhodovania stanovených v súlade so zmluvami. Každá námietka vznesená proti rozhodnutiu úradu o zrušení registrácie európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie sa riadne odôvodní a zverejní.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 11 b (nový)
Článok 11b
Overovanie povinností podľa vnútroštátneho práva
1.  Ak si európska politická strana alebo európska politická nadácia nesplnila príslušné povinnosti podľa vnútroštátneho práva uplatniteľného podľa článku 17 ods. 2 prvého pododseku a ak je vzhľadom na slobodu združovania zakotveného v článku 12 charty a na potrebu zabezpečiť pluralitu politických strán v Európe toto nesplnenie povinností dostatočne závažné ako dôvod na zrušenie jej registrácie, členský štát sídla európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie môže úradu adresovať žiadosť o zrušenie registrácie. Uvedená žiadosť musí byť riadne odôvodnená. Predovšetkým musí presne a podrobne identifikovať protiprávne konanie a osobitné vnútroštátne požiadavky, ktoré neboli splnené.
Ak sa predmet žiadosti členského štátu týka výlučne alebo prevažne prvkov vo vzťahu k rešpektovaniu hodnôt, na ktorých je Únia založená a ktoré sú zakotvené v článku 2 Zmluvy o EÚ, úrad začne postup overovania v súlade s článkom 11a.
V ostatných prípadoch, keď členský štát vo svojej žiadosti podľa prvého pododseku potvrdil, že existuje účinný prostriedok nápravy proti takejto žiadosti na vnútroštátnej úrovni a všetky prostriedky nápravy týkajúce sa takejto žiadosti boli vyčerpané, úrad po vypočutí zástupcu dotknutej európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie posúdi, či sa dôvod na zrušenie registrácie podľa článku 19 ods. 1 písm. d) vzťahuje na dotknutú európsku politickú stranu alebo európsku politickú nadáciu.
2.  Ak európska politická strana alebo európska politická nadácia závažným spôsobom nedodržiava príslušné povinnosti vyplývajúce z vnútroštátneho práva podľa článku 17 ods. 2 druhého pododseku a ak sa príslušná vec výlučne alebo prevažne týka prvkov vo vzťahu k rešpektovaniu hodnôt, na ktorých je Únia založená a ktoré sú zakotvené v článku 2 Zmluvy o EÚ, príslušný členský štát sa v súlade s ustanoveniami prvého pododseku odseku 1 môže obrátiť na úrad so žiadosťou. Úrad postupuje v súlade s odsekom 1 druhým pododsekom.
3.  Úrad vo všetkých prípadoch koná bez zbytočného odkladu. Úrad informuje dotknutý členský štát a dotknutú európsku politickú stranu alebo dotknutú európsku politickú nadáciu o ďalšom postupe v súvislosti s odôvodnenou žiadosťou o zrušenie registrácie.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2
2.  Ak je úrad informovaný o rozhodnutí vnútroštátneho dozorného orgánu v zmysle článku 4 bod 21 nariadenia (EÚ) 2016/679, v ktorom sa konštatuje, že fyzická alebo právnická osoba porušila príslušné pravidlá o ochrane osobných údajov, a ak z daného rozhodnutia vyplýva alebo ak sú iné opodstatnené dôvody domnievať sa, že porušenie súvisí s politickými činnosťami európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie v kontexte volieb do Európskeho parlamentu, úrad túto záležitosť postúpi výboru nezávislých významných osobností uvedenému v článku 14 tohto nariadenia. Úrad sa môže v prípade potreby spojiť s príslušným vnútroštátnym dozorným orgánom.
2.  Úrad je informovaný o akomkoľvek rozhodnutí dozorného orgánu na vnútroštátnej úrovni vymedzenom v článku 4 bode 21 nariadenia (EÚ) 2016/679, v ktorom sa konštatuje, že fyzická alebo právnická osoba porušila príslušné pravidlá o ochrane osobných údajov, a ak z daného rozhodnutia vyplýva alebo ak sú iné opodstatnené dôvody domnievať sa, že porušenie súvisí s politickými činnosťami európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie v kontexte volieb do Európskeho parlamentu, úrad túto záležitosť postúpi výboru nezávislých významných osobností uvedenému v článku 14 tohto nariadenia. Úrad sa môže v prípade potreby spojiť s príslušným dozorným orgánom.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4
4.  So zreteľom na stanovisko výboru úrad podľa článku 30 ods. 2 písm. a) bodu vii) rozhodne, či sa majú uložiť finančné sankcie dotknutej európskej politickej strane alebo dotknutej európskej politickej nadácii. Rozhodnutie úradu sa musí riadne odôvodniť, najmä s ohľadom na stanovisko výboru, a musí sa urýchlene uverejniť.
4.  So zreteľom na stanovisko výboru úrad podľa článku 30 ods. 1 písm. a) bodu vii) rozhodne, či sa majú uložiť finančné sankcie dotknutej európskej politickej strane alebo dotknutej európskej politickej nadácii. Rozhodnutie úradu sa musí riadne odôvodniť, najmä s ohľadom na stanovisko výboru, a musí sa urýchlene uverejniť.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5
5.  Postupom stanoveným v tomto článku nie je dotknutý postup stanovený v článku 11.
5.  Postupom stanoveným v tomto článku nie je dotknutý postup stanovený v článkoch 11, 11a a 11b. Lehota uvedená v článku 11a ods. 2 sa nevzťahuje na postup stanovený v tomto článku.
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1
Úrad každoročne pripravuje a uverejňuje správu o činnosti európskych politických strán v oblasti politickej reklamy. Táto správa obsahuje faktické zhrnutie správ za príslušný rok podávania správ, ktoré zverejnili európske politické strany podľa článku 5 ods. 4, ako aj všetky rozhodnutia národných regulačných orgánov určených podľa článku 5 ods. 6 alebo dozorných orgánov uvedených v článku 5 ods. 7, ktorými sa konštatuje, že európska politická strana porušila článok 5 tohto nariadenia.
Úrad každoročne pripravuje a uverejňuje správu o činnosti európskych politických strán v oblasti politickej reklamy. Táto správa obsahuje správy za príslušný rok podávania správ, ktoré zverejnili európske politické strany v súlade s článkom 5 ods. 4.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1
1.  Európska politická strana alebo európska politická nadácia stráca európsku právnu subjektivitu oznámením rozhodnutia podľa článku 11 ods. 5.
1.  Európska politická strana alebo európska politická nadácia stráca európsku právnu subjektivitu po svojom výmaze z registra na základe rozhodnutia úradu, a to:
a)  ak úrad v súvislosti s postupom stanoveným v článku 11 zistí, že
i)  predmetná európska politická strana alebo európska politická nadácia nespĺňa niektorú z podmienok registrácie stanovených v článku 3 ods. 1 písm. a), b), c), f) alebo g) alebo v článku 3 ods. 2 písm. a), b), e), f) alebo g);
ii)  predmetná európska politická strana alebo európska politická nadácia nedodržiava niektoré ustanovenie o riadení stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a), b), d), e), f), h) alebo i) alebo v článku 6 ods. 1 písm. a) až e) alebo g);
iii)  predmetná európska politická strana alebo európska politická nadácia je v niektorej zo situácií vyžadujúcej vylúčenie podľa článku 136 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046;
iv)  rozhodnutie o registrácii predmetnej európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie je založené na informáciách, ktoré sú rozhodujúce pre rozhodnutie o registrácii a ktoré boli nesprávne alebo zavádzajúce, alebo ak toto rozhodnutie bolo získané podvodom;
b)  ak úrad v súvislosti s postupom stanoveným v článku 11a zistí, že podmienky registrácie stanovené v článku 3 ods. 1 písm. d) alebo e) alebo v článku 3 ods. 2 písm. c) alebo d) týkajúce sa dodržiavania hodnôt zakotvených v článku 2 Zmluvy o EÚ boli touto európskou politickou stranou alebo jej členskými stranami alebo európskou politickou nadáciou alebo jej členskými organizáciami zjavne a závažne porušené;
c)  na žiadosť dotknutej európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie; alebo
d)  na žiadosť členského štátu, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v článku 11b ods. 1 a 3.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2
2.   Európska politická strana alebo európska politická nadácia sa z registra vymaže na základe rozhodnutia úradu, a to:
2.   Ak úrad rozhodne vymazať európsku politickú stranu z registra, vymaže z registra aj európsku politickú nadáciu, ktorá je k nej pridružená.
a)  v dôsledku rozhodnutia prijatého podľa článku 11 ods. 2 až 5;
b)  za okolností uvedených v článku 11 ods. 6;
c)  na žiadosť európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie;
d)  v prípadoch uvedených v odseku 3, prvom pododseku písm. b) .
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3
3.   Pokiaľ európska politická strana alebo európska politická nadácia závažným spôsobom nespĺňa príslušné povinnosti vyplývajúce z vnútroštátneho práva uplatniteľného podľa článku 17 ods. 2 prvého pododseku, členský štát jej sídla sa môže obrátiť na úrad s riadne odôvodnenou žiadosťou o zrušenie registrácie, v ktorej je presne a v plnom rozsahu uvedené, o aké nezákonné činnosti ide a ktoré konkrétne vnútroštátne požiadavky sa nedodržali. V takýchto prípadoch úrad:
3.  Rozhodnutie úradu o výmaze európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie z registra sa adresuje a oznamuje dotknutej európskej politickej strane alebo európskej politickej nadácii. Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.
a)  začne postup overovania v súlade s článkom 11 ods. 3 tohto nariadenia , pokiaľ ide o veci týkajúce sa výlučne alebo prevažne prvkov vo vzťahu k rešpektovaniu hodnôt, na ktorých je Únia založená, ako sú stanovené v článku 2 Zmluvy o EÚ. Uplatňuje sa aj článok 11 ods. 4, 5 a 6 tohto nariadenia;
b)  rozhodne o výmaze príslušnej európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie z registra vo všetkých ostatných záležitostiach a ak dotknutý členský štát v odôvodnenej žiadosti potvrdí, že boli vyčerpané všetky vnútroštátne opravné prostriedky.
Ak európska politická strana alebo európska politická nadácia závažným spôsobom nedodržiava príslušné povinnosti vyplývajúce z vnútroštátneho práva uplatniteľného podľa článku 17 ods. 2 druhého pododseku a ak sa príslušná vec výlučne alebo prevažne týka prvkov so vzťahom k rešpektovaniu hodnôt, na akých je Únia založená, ako sú stanovené v článku 2 Zmluvy o EÚ, príslušný členský štát sa môže obrátiť na úrad so žiadosťou v súlade s ustanoveniami prvého pododseku tohto odseku. Úrad postupuje v súlade s prvým pododsekom písm. a) tohto odseku.
Úrad vo všetkých prípadoch koná bez zbytočného odkladu. Úrad informuje dotknutý členský štát a dotknutú európsku politickú stranu alebo európsku politickú nadáciu o ďalšom postupe v súvislosti s odôvodnenou žiadosťou o zrušenie registrácie.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4
4.   Úrad stanoví dátum zverejnenia podľa odseku 1 po konzultácii s členským štátom, v ktorom má európska politická strana alebo európska politická nadácia sídlo.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1
1.  Európska politická strana, ktorá je registrovaná v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými v tomto nariadení a zastúpená v Európskom parlamente najmenej jedným svojím členom a nenachádza sa v žiadnej zo situácií uvedených v článku 136 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046, ktorá by viedla k jej vylúčeniu, môže požiadať o finančné prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskej únie v súlade s podmienkami, ktoré povoľujúci úradník Európskeho parlamentu uverejní v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o príspevky.
1.  Európska politická strana, ktorá je registrovaná v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými v tomto nariadení a zastúpená v Európskom parlamente najmenej jedným svojím členom a nenachádza sa v žiadnej zo situácií uvedených v článku 136 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046, ktorá by viedla k jej vylúčeniu, môže požiadať o finančné prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskej únie v súlade s podmienkami, ktoré povoľujúci úradník Európskeho parlamentu uverejní v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o príspevky zo všeobecného rozpočtu Európskej únie.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)
Priame členstvo Európskeho parlamentu sa akceptuje v prípadoch, keď poslanec Európskeho parlamentu nie je členom národnej alebo regionálnej strany pridruženej k európskej politickej strane.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 5
5.  V rámci obmedzení stanovených v článkoch 24 a 25 medzi výdavky refundovateľné prostredníctvom finančného príspevku patria administratívne výdavky a výdavky spojené s technickou pomocou, schôdzami, výskumom, cezhraničnými akciami, štúdiami, informáciami a publikáciami, ako aj výdavky spojené s kampaňami.
5.  V rámci obmedzení stanovených v článkoch 24 a 25 medzi výdavky refundovateľné prostredníctvom finančného príspevku zo všeobecného rozpočtu Európskej únie patria administratívne výdavky a výdavky spojené s technickou pomocou, schôdzami, výskumom, cezhraničnými akciami, štúdiami, informáciami a publikáciami, ako aj výdavky spojené s kampaňami.
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1
1.  Na to, aby európska politická strana alebo európska politická nadácia, ktorá spĺňa podmienky uvedené v článku 20 ods. 1 alebo ods. 2, získala finančné prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, musí predložiť žiadosť Európskemu parlamentu po výzve na predkladanie žiadostí o príspevky alebo výzve na predkladanie návrhov.
1.  Na to, aby európska politická strana alebo európska politická nadácia, ktorá spĺňa podmienky uvedené v článku 20 ods. 1 alebo ods. 2, získala finančné prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, musí predložiť žiadosť Európskemu parlamentu po výzve na predkladanie žiadostí o príspevky zo všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo výzve na predkladanie návrhov.
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2
2.  Európska politická strana a európska politická nadácia v čase predloženia tejto žiadosti spĺňa povinnosti uvedené v článku 26. Odo dňa predloženia žiadosti do konca rozpočtového roku alebo činnosti, na ktoré sa príspevok alebo grant vzťahuje, je zapísaná v registri a nevzťahuje sa na ňu žiadna zo sankcií uvedených v článku 30 ods. 1 a článku 30 ods. 2 písm. a) bodoch v) až ix).
2.  Európska politická strana a európska politická nadácia musia v čase podania žiadosti dodržiavať povinnosti uvedené v článku 26. Odo dňa začatia jeho uplatňovania do konca rozpočtového roka alebo akcie, na ktorú sa vzťahuje príspevok alebo grant zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, zostáva zapísaná v registri a nepodlieha žiadnej zo sankcií stanovených v článku 30 ods. 1 a článku 30 ods. 2 písm. a) bodoch v) a vi).
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3
3.  Európska politická strana vo svojej žiadosti uvedie dôkazy o tom, že jej členské strany z EÚ spravidla mali na svojich webových sídlach počas 12 mesiacov predchádzajúcich konečnému termínu podania žiadostí v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. i) zverejnený politický program a logo európskej politickej strany.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 4
4.  Európska politická strana zahrnie do svojej žiadosti dôkazy preukazujúce jej súlad s článkom 4 ods. 1 písm. j) a toho, že jej členské strany na svojich webových sídlach počas 12 mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti nepretržite zverejňovali informácie o rodovom zastúpení kandidátov v posledných voľbách do Európskeho parlamentu a o vývoji rodového zastúpenia poslancov Európskeho parlamentu.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 5
5.  Európska politická strana zahrnie do svojej žiadosti dôkazy preukazujúce jej súlad s článkom 5 a dôkaz, že disponuje aktualizovanou politikou používania politickej reklamy a že túto politiku vykonávala počas 12 mesiacov pred konečným dátumom na predloženie žiadostí.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 7
7.  Povoľujúci úradník Európskeho parlamentu prijme rozhodnutie do troch mesiacov od uzávierky výzvy na predkladanie žiadostí o príspevky alebo výzvy na predkladanie návrhov a pridelí a spravuje príslušné rozpočtové prostriedky v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) 2018/1046.
7.  Povoľujúci úradník Európskeho parlamentu prijme rozhodnutie do troch mesiacov od uzávierky výzvy na predkladanie žiadostí o príspevky zo všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo výzvy na predkladanie návrhov a pridelí a spravuje príslušné rozpočtové prostriedky v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) 2018/1046.
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 23 – nadpis
Dary, príspevky a vlastné zdroje
Dary, príspevky, poplatky za pridruženie a dodatkové vlastné zdroje
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1
2.  Európske politické strany a európske politické nadácie predkladajú súčasne s ročnou účtovnou závierkou v súlade s článkom 26 aj zoznam všetkých darcov a ich zodpovedajúcich darov s uvedením charakteru a hodnoty jednotlivých darov. Tento odsek sa vzťahuje aj na príspevky členských strán európskych politických strán a členských organizácií európskych politických nadácií.
2.  Európske politické strany a európske politické nadácie predkladajú súčasne s ročnou účtovnou závierkou v súlade s článkom 26 aj zoznam všetkých darcov a ich zodpovedajúcich darov s uvedením charakteru a hodnoty jednotlivých darov. Tento odsek sa vzťahuje aj na príspevky a poplatky za pridruženie členských strán európskych politických strán a členských organizácií európskych politických nadácií a na príspevky nad 1 500 EUR od jednotlivých členov európskych politických strán a európskych politických nadácií.
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 2
V prípade darov od fyzických osôb v hodnote presahujúcej 1500 EUR a nižšej alebo rovnajúcej sa 3000 EUR dotknutá európska politická strana alebo európska politická nadácia uvedie, či príslušní darcovia dali predchádzajúci písomný súhlas s uverejnením v súlade s článkom 36 ods. 1 písm. e).
V prípade darov a príspevkov od fyzických osôb v hodnote presahujúcej 1500 EUR a nižšej alebo rovnajúcej sa 3000 EUR dotknutá európska politická strana alebo európska politická nadácia uvedie, či príslušné fyzické osoby dali predchádzajúci písomný súhlas s uverejnením v súlade s článkom 36 ods. 1 písm. e).
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3
3.  Dary prijaté európskymi politickými stranami a európskymi politickými nadáciami a výdavky financované z týchto darov v priebehu šiestich mesiacov pred voľbami do Európskeho parlamentu sa musia raz za týždeň písomne oznámiť úradu v súlade s odsekom 2.
3.  Dary prijaté európskymi politickými stranami a európskymi politickými nadáciami v priebehu šiestich mesiacov pred voľbami do Európskeho parlamentu sa musia raz za týždeň písomne oznámiť úradu v súlade s odsekom 2.
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1
5.  V prípade všetkých darov, ktorých hodnota presahuje 3000 EUR, európske politické strany a európske politické nadácie požiadajú darcov, aby poskytli informácie potrebné na ich riadnu identifikáciu. Európske politické strany a európske politické nadácie postúpia prijaté informácie úradu na jeho žiadosť.
5.  Pokiaľ ide o všetky dary od jedného darcu v celkovej hodnote presahujúcej za rok 3 000 EUR, európske politické strany a európske politické nadácie požiadajú týchto darcov, aby poskytli potrebné informácie, aby ich bolo možné riadne identifikovať. Európske politické strany a európske politické nadácie postúpia prijaté informácie úradu na jeho žiadosť.
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 2
Úrad stanoví formulár, ktorý sa použije na účely prvého pododseku.
Úrad stanoví formulár, ktorý sa použije na účely identifikácie darcov uvedených v prvom pododseku.
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 6 – písmeno a
a)  anonymné dary alebo príspevky;
a)  anonymné dary, príspevky alebo poplatky za pridruženie;
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 6 – písmeno d
d)  dary od žiadnych súkromných subjektov so sídlom v tretej krajine alebo od jednotlivcov z tretej krajiny, ktorí nemajú právo voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu.
d)  dary od žiadnych súkromných subjektov so sídlom mimo Únie alebo od jednotlivcov mimo Únie, ktorí nemajú právo voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu.
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 8
8.  Úrad uskutoční overenie, ak má dôvod domnievať sa, že dar bol poskytnutý v rozpore s týmto nariadením. Na tento účel môže požiadať európsku politickú stranu alebo európsku politickú nadáciu a jej darcov o dodatočné informácie.
8.  Úrad uskutoční kontroly, ak má dôvod domnievať sa, že dar bol prijatý v rozpore s týmto nariadením. Na tento účel môže požiadať európsku politickú stranu alebo európsku politickú nadáciu a jej darcov o dodatočné informácie.
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 9
9.  Príspevky od členov európskej politickej strany, ktorí majú sídlo v členskom štáte alebo sú občanmi členského štátu, alebo od členských strán so sídlom v členskom štáte Rady Európy sú povolené. Celková hodnota príspevkov od členov nesmie presiahnuť 40 % ročného rozpočtu európskej politickej strany. Hodnota príspevkov od členských strán so sídlom v krajine mimo Únie nesmie presiahnuť 10 % celkových príspevkov od členov.
9.  Celková hodnota príspevkov pre európsku politickú stranu nesmie presiahnuť 40 % jej ročného rozpočtu.
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 9 a (nový)
9a.  Celková hodnota poplatkov za pridruženie pre európsku politickú stranu nesmie presiahnuť 20 % celkovej hodnoty príspevkov pre túto stranu. Akékoľvek platby poplatkov za pridruženie sa smú uskutočniť len v rámci všeobecne platných pravidiel a sadzieb stanovených európskou politickou stranou.
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 10 – pododsek 1
10.  Príspevky od členov európskej politickej nadácie, ktorí majú sídlo v členskom štáte alebo sú občanmi členského štátu, alebo od členských organizácií so sídlom v členskom štáte Rady Európy a od európskej politickej strany, ku ktorej je táto európska politická nadácia pridružená, sú povolené. Celková hodnota príspevkov od členov nesmie presiahnuť 40 % ročného rozpočtu európskej politickej nadácie a nesmú pochádzať z finančných prostriedkov prijatých európskou politickou stranou podľa tohto nariadenia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Hodnota príspevkov od členských organizácií, ktoré majú sídlo v krajine mimo Únie, nesmie presiahnuť 10 % celkových príspevkov od členov.
10.  Celková hodnota príspevkov pre európske politické nadácie od členov a financovanie od európskej politickej strany, ku ktorej je pridružená, nesmie presiahnuť 40 % ročného rozpočtu európskej politickej nadácie a nesmú pochádzať z finančných prostriedkov prijatých európskou politickou stranou podľa tohto nariadenia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie.
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 10 a (nový)
10a.  Celková hodnota poplatkov za pridruženie pre európsku politickú nadáciu nesmie presiahnuť 20 % všetkých príspevkov pre túto nadáciu.
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 12
12.  Všetky príspevky, ktoré podľa tohto nariadenia nie sú povolené, sa musia vrátiť v súlade s odsekom 7.
12.  Všetky príspevky alebo poplatky za pridruženie, ktoré podľa tohto nariadenia nie sú povolené, sa musia vrátiť v súlade s odsekom 7.
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 13
13.  Hodnota vlastných zdrojov európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie pochádzajúcich z vlastných hospodárskych činností nesmie presiahnuť 5 % ročného rozpočtu tejto európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie.
13.  Hodnota dodatkových vlastných zdrojov európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie pochádzajúcich z vlastných hospodárskych činností nesmie presiahnuť 10 % sumy pochádzajúcej z príspevkov a poplatkov za pridruženie tejto európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie.
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2
2.  Finančné prostriedky európskych politických strán a európskych politických nadácií zo všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo z akéhokoľvek iného zdroja sa smú použiť na financovanie referendových kampaní, len ak sa tieto referendové kampane týkajú vykonávania zmlúv Únie.
2.  Finančné prostriedky európskych politických strán zo všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo z akéhokoľvek iného zdroja sa smú použiť na financovanie referendových kampaní, len ak sa tieto referendové kampane týkajú otázok priamo súvisiacich s Európskou úniou.
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1
1.  Bez ohľadu na článok 24 ods. 1 finančné prostriedky európskych politických strán zo všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo z akéhokoľvek iného zdroja sa nesmú použiť na priame ani nepriame financovanie iných politických strán, a najmä vnútroštátnych strán alebo kandidátov. Tieto vnútroštátne politické strany a kandidáti sa naďalej riadia vnútroštátnymi predpismi.
1.  Bez ohľadu na článok 23 ods. 10 a článok 24 ods. 1 finančné prostriedky európskych politických strán zo všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo z akéhokoľvek iného zdroja sa nesmú použiť na priame ani nepriame financovanie iných politických subjektov, a najmä vnútroštátnych strán alebo kandidátov. Tieto vnútroštátne politické strany a kandidáti sa naďalej riadia vnútroštátnymi predpismi.
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2
2.  Finančné prostriedky európskych politických nadácií zo všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo z akéhokoľvek iného zdroja sa nesmú použiť na iné účely než na financovanie ich úloh vymenovaných v článku 2 bode 4 a na výdavky, ktoré priamo súvisia s cieľmi uvedenými v ich stanovách v súlade s článkom 6. Nesmú sa najmä použiť na priame ani nepriame financovanie volieb, politických strán alebo kandidátov, či iných nadácií.
2.  Finančné prostriedky európskych politických nadácií zo všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo z akéhokoľvek iného zdroja sa nesmú použiť na iné účely než na financovanie ich úloh vymenovaných v článku 2 bode 4 a na výdavky, ktoré priamo súvisia s cieľmi uvedenými v ich stanovách v súlade s článkom 6. Nesmú sa najmä použiť na priame ani nepriame financovanie volieb, politických strán alebo kandidátov počas šiestich mesiacov pred voľbami do národného parlamentu alebo Európskeho parlamentu, či iných nadácií.
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť
1.  Najneskôr do šiestich mesiacov po skončení rozpočtového roku európske politické strany a európske politické nadácie predložia úradu a v kópii povoľujúcemu úradníkovi Európskeho parlamentu a príslušnému národnému kontaktnému miestu členského štátu svojho sídla:
1.  Najneskôr do šiestich mesiacov po skončení rozpočtového roku európske politické strany a európske politické nadácie predložia povoľujúcemu úradníkovi Európskeho parlamentu v otvorenom, strojovo čitateľnom formáte:
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1– pododsek 1 – písmeno c
c)  zoznam darcov a prispievateľov a ich zodpovedajúcich darov alebo príspevkov nahlásených v súlade s článkom 23 ods. 2, 3 a 4.
c)  zoznam darcov a prispievateľov a ich zodpovedajúcich darov, príspevkov alebo poplatkov za pridruženie nahlásených v súlade s článkom 23 ods. 2, 3 a 4.
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)
Európske politické strany a európske politické nadácie takisto zašlú kópiu každého podania uvedeného v prvom pododseku úradu a príslušnému vnútroštátnemu kontaktnému miestu členského štátu svojho sídla. Táto kópia musí byť v otvorenom a strojovo čitateľnom formáte.
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2 – pododsek 1
2.  Úrad kontroluje, či európske politické strany a európske politické nadácie dodržiavajú svoje povinnosti podľa tohto nariadenia, najmä v súvislosti s článkom 3, článkom 4 ods. 1 písm. písm. a), b), d), e) a f), článkom 6 ods. 1 písm. a) až e) a písm. g), článkom 10 ods. 5 a 6 a článkami 23, 24 a 25.
2.  Úrad kontroluje, či európske politické strany a európske politické nadácie dodržiavajú svoje povinnosti podľa tohto nariadenia, najmä v súvislosti s článkom 3, článkom 4 ods. 1 písm. písm. a), b), d), e), f) a h), článkom 4a, článkom 5, článkom 6 ods. 1 písm. a) až e) a písm. g), článkom 10 ods. 5 a 6 a článkom 23. V prípadoch, ktoré sa netýkajú finančných prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, kontroluje aj to, či európske politické strany dodržiavajú povinnosti podľa článku 25 ods. 1.
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2 – pododsek 2
Povoľujúci úradník Európskeho parlamentu v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) 2018/1046 kontroluje, či európske politické strany a európske politické nadácie dodržiavajú povinnosti spojené s financovaním Úniou podľa tohto nariadenia. Pri vykonávaní týchto kontrol Európsky parlament prijme nevyhnutné opatrenia v oblasti predchádzania a boja proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie.
Povoľujúci úradník Európskeho parlamentu v súlade s týmto nariadením a nariadením (EÚ, Euratom) 2018/1046 kontroluje, či európske politické strany a európske politické nadácie dodržiavajú povinnosti spojené s financovaním Úniou. Pri vykonávaní týchto kontrol Európsky parlament prijme nevyhnutné opatrenia v oblasti predchádzania a boja proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie.
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1
1.  V súlade s článkom 19 úrad rozhodne o výmaze európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie z registra ako sankcie v ktoromkoľvek z týchto prípadov:
vypúšťa sa
a)  ak dotknutá strana alebo nadácia je v niektorej zo situácií zakladajúcich vylúčenie podľa článku 136 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046 ;
b)  ak sa v súlade s postupmi stanovenými v článku 11 ods. 2 až 5 zistí, že strana alebo nadácia viac nespĺňa jednu alebo viaceré z podmienok stanovených v článku 3 ods. 1 alebo 2;
c)  ak sa rozhodnutie o registrácii dotknutej strany alebo nadácie zakladá na nesprávnych alebo zavádzajúcich informáciách, za ktoré je zodpovedný žiadateľ, alebo ak také rozhodnutie bolo získané podvodom,
d)  ak žiadosť členského štátu o zrušenie registrácie na základe vážneho nedodržania povinností vyplývajúcich z vnútroštátneho práva spĺňa požiadavky stanovené v článku 19 ods. 3 písm. b).
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 – písmeno a – bod ii
ii)  v prípade, že európska politická strana alebo európska politická nadácia nedodržala záväzky, ktoré prijala, alebo informácie, ktoré poskytla, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a), b), d), e), f), i) a j) a s článkom 6 ods. 1 písm. a), b), d) a e);
ii)  v prípade, že európska politická strana alebo európska politická nadácia nedodržala záväzky, ktoré prijala, alebo informácie, ktoré poskytla, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a), b), d), e), f) a h) a s článkom 6 ods. 1 písm. a), b), d) a e);
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 – písmeno a – bod ii a (nový)
iia)  v prípade nedodržania povinností podľa článku 4a ods. 1;
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 – písmeno a – bod ii b (nový)
iib)  v prípade nedodržania povinností podľa článku 4a ods. 2;
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 – písmeno a – bod ii c (nový)
iic)  v prípade nedodržania povinností podľa článku 5 ods. 1 až 5;
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 – písmeno a – bod viii
viii)  v prípade neposkytnutia dôkazov o používaní log a zverejňovaní politických programov podľa článku 21 ods. 3;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 – písmeno a – bod ix
ix)  v prípade neposkytnutia dôkazu o rodovom zastúpení podľa článku 21 ods. 4.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 96
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 – písmeno b – bod i
i)  ak európska politická strana alebo európska politická nadácia prijala dary a príspevky, ktoré podľa článku 23 ods. 1 alebo 5 nie sú povolené, pokiaľ nie sú splnené podmienky stanovené v článku 23 ods. 7;
i)  ak európska politická strana alebo európska politická nadácia prijala dary, príspevky alebo poplatky za pridruženie, ktoré podľa článku 23 ods. 1 alebo 6 nie sú povolené, pokiaľ nie sú splnené podmienky stanovené v článku 23 ods. 7;
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 4 – úvodná časť
4.  Na účely odsekov 2 a 3 sa európskej politickej strane alebo európskej politickej nadácii uložia tieto finančné sankcie:
4.  Na účely odsekov 1 a 2 sa európskej politickej strane alebo európskej politickej nadácii uložia tieto finančné sankcie:
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 4 – písmeno b – pododsek 1 – úvodná časť
b)  v prípade vyčísliteľných porušení pevne stanovené percento zo získaných alebo nenahlásených protiprávnych súm v súlade s nasledujúcou stupnicou až do maximálnej výšky 10 % z ročného rozpočtu dotknutej európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie:
b)  v prípade vyčísliteľných porušení pevne stanovené percento zo získaných alebo nenahlásených protiprávnych súm alebo súm použitých na financovanie činností, ktoré sú zakázané podľa článku 25, v súlade s nasledujúcou stupnicou až do maximálnej výšky 10 % z ročného rozpočtu dotknutej európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie:
Pozmeňujúci návrh 99
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 4 – písmeno b – pododsek 2
Na účely uplatnenia percentuálnych hodnôt uvedených v prvom pododseku sa každý dar alebo príspevok posudzuje samostatne.
Na účely uplatnenia percentuálnych hodnôt uvedených v prvom pododseku sa každý dar, príspevok, poplatok za pridruženie alebo suma použitá na financovanie činností, ktoré sú zakázané podľa článku 25, posudzuje samostatne.
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 5 a (nový)
5a.  Úrad vymáha príslušné sumy od európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie, ktorej boli finančné sankcie uložené.
Pozmeňujúci návrh 101
Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1
1.  S cieľom dosiahnutia úplného súladu s povinnosťami uvedenými v článku 38 úrad alebo povoľujúci úradník Európskeho parlamentu poskytne pred konečným rozhodnutím úradu o sankciách uvedených v článku 30 dotknutej európskej politickej strane alebo európskej politickej nadácii možnosť zaviesť v primeranej lehote, ktorá by za normálnych okolností nemala byť dlhšia než jeden mesiac, opatrenia potrebné na nápravu situácie. Úrad alebo povoľujúci úradník Európskeho parlamentu umožní najmä opraviť administratívne a matematické chyby, predložiť v prípade potreby dodatočné dokumenty alebo informácie alebo opraviť menšie chyby.
1.  S cieľom dosiahnutia úplného súladu s povinnosťami uvedenými v článku 38 úrad alebo povoľujúci úradník Európskeho parlamentu poskytne pred konečným rozhodnutím úradu o sankciách uvedených v článku 30 ods. 1 písm. a) bodoch i) až iv) dotknutej európskej politickej strane alebo európskej politickej nadácii možnosť zaviesť v primeranej lehote, ktorá by za normálnych okolností nemala byť dlhšia než jeden mesiac, opatrenia potrebné na nápravu situácie. Úrad alebo povoľujúci úradník Európskeho parlamentu umožní najmä opraviť administratívne a matematické chyby, predložiť v prípade potreby dodatočné dokumenty alebo informácie alebo opraviť menšie chyby.
Pozmeňujúci návrh 102
Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 2
2.  Ak európska politická strana alebo európska politická nadácia neprijme nápravné opatrenia v lehote uvedenej v odseku 1, prijme sa rozhodnutie o uložení príslušných sankcií uvedených v článku 30.
2.  Ak európska politická strana alebo európska politická nadácia neprijme dostatočné nápravné opatrenia v lehote uvedenej v odseku 1, prijme sa rozhodnutie o uložení príslušných sankcií uvedených v článku 30.
Pozmeňujúci návrh 103
Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 3
3.  Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú vo vzťahu k podmienkam stanoveným v článku 3 ods. 1 písm. b) až f) a v článku 3 ods. 2 písm. c).
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh nariadenia
Článok 34 – nadpis
Vymáhanie pohľadávok
Ukončenie rozhodnutia o financovaní s účinnosťou do budúcnosti
Pozmeňujúci návrh 105
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1
1.  Povoľujúci úradník Európskeho parlamentu na základe rozhodnutia úradu o zrušení registrácie európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie zruší alebo ukončí každé prebiehajúce rozhodnutie alebo dohodu o financovaní z prostriedkov Únie s výnimkou prípadu stanoveného v článku 19 ods. 2 písm. c) a v článku 3 ods. 1 písm. b) a f). Takisto vymôže všetky finančné prostriedky Únie vrátane všetkých neminutých prostriedkov Únie z predchádzajúcich rokov.
1.  Povoľujúci úradník Európskeho parlamentu ukončí prebiehajúce rozhodnutie o financovaní adresované európskej politickej strane alebo európskej politickej nadácii s účinnosťou do budúcnosti z týchto dôvodov:
a)  rozhodnutie úradu o výmaze strany alebo nadácie z registra s výnimkou rozhodnutia z dôvodu zrušenia registrácie stanoveného v článku 19 ods. 1 písm. a) bode iv);
b)  rozhodnutie o uložení sankcie na základe článku 30 ods. 1 písm. a) bodov v) a vi).
Iné dôvody na ukončenie rozhodnutia o financovaní s účinnosťou do budúcnosti môžu byť uvedené v dohode o príspevku alebo grante.
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2
2.   Európska politická strana alebo európska politická nadácia, ktorej sa uložila sankcia za niektoré z porušení vymenovaných v článku 30 ods. 1 a článku 30 ods. 2 písm. a) bodoch v) a vi), už ďalej z uvedeného dôvodu nespĺňa podmienky článku 21 ods. 2. V dôsledku toho povoľujúci úradník Európskeho parlamentu ukončí dohodu o príspevku alebo grante alebo zruší rozhodnutie o financovaní z prostriedkov Únie poskytovanom na základe tohto nariadenia a nariadi vrátenie neoprávnene vyplatených prostriedkov vrátane všetkých nevyužitých prostriedkov Únie z predchádzajúcich rokov. Povoľujúci úradník Európskeho parlamentu nariadi vrátenie neoprávnene vyplatených prostriedkov poskytnutých na základe dohody o príspevku alebo grante alebo rozhodnutia aj fyzickej osobe, voči ktorej bolo prijaté rozhodnutie podľa článku 31, s prihliadnutím na prípadné mimoriadne okolnosti týkajúce sa tejto fyzickej osoby.
2.   Rozhodnutie o ukončení rozhodnutia o financovaní s účinnosťou do budúcnosti nadobúda účinnosť dňom uvedeným v rozhodnutí o ukončení, alebo ak v ňom nie je uvedený žiadny deň, dňom oznámenia rozhodnutia o ukončení európskej politickej strane alebo európskej politickej nadácii.
V prípade takéhoto ukončenia dohody či zrušenia rozhodnutia sa platby povoľujúceho úradníka Európskeho parlamentu obmedzia do výšky refundovateľných výdavkov, ktoré vznikli európskej politickej strane, alebo oprávnených nákladov, ktoré vznikli európskej politickej nadácii, do dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o ukončení dohody či zrušení rozhodnutia.
Tento odsek sa uplatňuje tiež v prípadoch uvedených v článku 19 ods. 2 písm. c) a v článku 3 ods. 1 písm. b) a f).
Pozmeňujúci návrh 107
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2 a (nový)
2a.  Ukončenie rozhodnutia o financovaní s účinnosťou do budúcnosti má tieto dôsledky:
a)  platnosť dohody o príspevku alebo grante sa končí dňom  uvedeným v odseku 2;
b)  platby povoľujúceho úradníka Európskeho parlamentu sa obmedzia do výšky refundovateľných výdavkov, ktoré skutočne vznikli európskej politickej strane, alebo oprávnených nákladov, ktoré skutočne vznikli európskej politickej nadácii, do dňa uvedeného v odseku 2 ;
c)  výdavky alebo náklady, ktoré vznikli európskej politickej strane alebo európskej politickej nadácii odo dňa uvedeného v odseku 2, sa považujú za nerefundovateľné výdavky alebo neoprávnené náklady;
d)  povoľujúci úradník Európskeho parlamentu vymáha všetky neoprávnene vyplatené finančné prostriedky Únie, a to aj:
i)  finančné prostriedky Únie použité na nerefundovateľné výdavky alebo neoprávnené náklady; a
ii)  akékoľvek nevyužité predbežné financovanie Únie, ktoré sa nepoužilo pred dňom uvedeným v odseku 2 vrátane nevyčerpaných finančných prostriedkov Únie z predchádzajúcich rokov; a
e)  povoľujúci úradník Európskeho parlamentu vymáha všetky neoprávnene vyplatené sumy od fyzickej osoby, v súvislosti s ktorou sa prijalo rozhodnutie podľa článku 31.
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh nariadenia
Článok 34 a (nový)
Článok 34a
Zrušenie rozhodnutia o financovaní so spätnou účinnosťou
1.  Na základe rozhodnutia úradu o výmaze európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie z registra z dôvodu zrušenia registrácie stanoveného v článku 19 ods. 1 písm. a) bode iv) povoľujúci úradník Európskeho parlamentu zruší rozhodnutia o financovaní adresované dotknutej európskej politickej strane alebo európskej politickej nadácii so spätnou účinnosťou k dátumu prijatia týchto rozhodnutí.
2.  Zrušenie rozhodnutia o financovaní so spätnou účinnosťou má tieto dôsledky:
a)  dohoda o príspevku alebo grante sa končí dňom oznámenia tohto ukončenia dotknutej európskej politickej strane alebo európskej politickej nadácii;
b)  všetky výdavky alebo náklady, ktoré vznikli európskej politickej strane alebo európskej politickej nadácii, sa považujú za nerefundovateľné výdavky alebo neoprávnené náklady; a
c)  akákoľvek suma vyplatená na základe dohody o príspevku alebo grante spolu so všetkými nevyužitými finančnými prostriedkami Únie z predchádzajúcich rokov sa považuje za neoprávnenú platbu a vracia sa podľa nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046.
Pozmeňujúci návrh 109
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Európsky parlament pod dohľadom svojho povoľujúceho úradníka alebo pod dohľadom úradu zverejní na webovom sídle vytvorenom na tento účel v otvorenom, strojovo čitateľnom formáte:
1.  Európsky parlament alebo úrad v súlade s rozdelením svojich povinností zverejní v otvorenom, strojovo čitateľnom formáte na webovom sídle vytvorenom na tento účel:
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – písmeno f
f)  príspevky uvedené v článku 23 ods. 9 a 10 a oznámené európskymi politickými stranami a európskymi politickými nadáciami v súlade s článkom 23 ods. 2 vrátane totožnosti členských strán alebo organizácií, ktoré zaplatili uvedené príspevky;
f)  príspevky a poplatky za pridruženie uvedené v článku 23 ods. 9 a 10 a nahlásené európskymi politickými stranami a európskymi politickými nadáciami v súlade s článkom 23 ods. 2 vrátane totožnosti jednotlivých členov, členských strán alebo organizácií, ktoré tieto príspevky poskytli, s výnimkou príspevkov nad 1 500 EUR až do výšky 3 000 EUR vrátane ročne od fyzických osôb, ak tieto osoby nedali písomný súhlas na takéto zverejnenie;
Pozmeňujúci návrh 111
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – písmeno f a (nové)
fa)  poplatky za pridruženie uvedené v článku 23 ods. 9a a 10a a oznámené európskymi politickými stranami a európskymi politickými nadáciami v súlade s článkom 23 ods. 2 vrátane totožnosti strán alebo organizácií, ktoré vykonali uvedené platby;
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – písmeno f b (nové)
fb)  dodatkové vlastné zdroje uvedené v článku 23 ods. 13 a oznámené európskymi politickými stranami a európskymi politickými nadáciami v súlade s článkom 23 ods. 2;
Pozmeňujúci návrh 113
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 2
2.  Európsky parlament zverejní zoznam právnických osôb, ktoré sú členmi európskej politickej strany, pripojený k stanovám strany v súlade s článkom 4 ods. 2 a aktualizovaný v súlade s článkom 10 ods. 6, ako aj celkový počet jednotlivých členov.
2.  Úrad zverejní zoznam právnických osôb, ktoré sú členmi európskej politickej strany, pripojený k stanovám strany v súlade s článkom 4 ods. 2 a aktualizovaný v súlade s článkom 10 ods. 6, ako aj celkový počet jednotlivých členov.
Pozmeňujúci návrh 114
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 8
8.  Európske politické strany a európske politické nadácie, členské štáty a nezávislé subjekty alebo odborníci oprávnení na kontrolu účtovníctva podľa tohto nariadenia zodpovedajú v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právom za škody, ktoré spôsobia pri spracovaní osobných údajov podľa tohto nariadenia. Členské štáty zabezpečia, aby sa uplatňovali účinné, primerané a odrádzajúce sankcie za porušenia tohto nariadenia, nariadenia (EÚ) 2016/679 a vnútroštátnych ustanovení prijatých na ich základe, a najmä za nezákonné použitie osobných údajov.
8.  Európske politické strany a európske politické nadácie, členské štáty a nezávislé subjekty alebo odborníci oprávnení na kontrolu účtovníctva podľa tohto nariadenia zodpovedajú v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právom za škody, ktoré spôsobia pri spracovaní osobných údajov podľa tohto nariadenia. Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) 2016/679, členské štáty zabezpečia, aby sa za porušenie tohto nariadenia uplatňovali účinné, primerané a odrádzajúce sankcie.
Pozmeňujúci návrh 115
Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2 a (nový)
2a.  Všetky procesné kroky a rozhodnutia, ktoré predtým prijal Európsky parlament, Rada alebo Komisia, povoľujúci úradník Európskeho parlamentu alebo úrad v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 alebo na jeho základe, zostávajú v platnosti a vykladajú sa v zmysle tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 117
Návrh nariadenia
Príloha II – časť 2 – zarážka 5 a (nová)
–   v prípadoch, keď sa používajú techniky cielenia, akékoľvek informácie požadované podľa nariadenia (EÚ) 2016/679.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A9-0223/2022).

Posledná úprava: 18. januára 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia