Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2021/0375(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0223/2022

Predložena besedila :

A9-0223/2022

Razprave :

PV 15/09/2022 - 5
CRE 15/09/2022 - 5

Glasovanja :

PV 15/09/2022 - 11.9
CRE 15/09/2022 - 11.9

Sprejeta besedila :

P9_TA(2022)0328

Sprejeta besedila
PDF 256kWORD 98k
Četrtek, 15. september 2022 - Strasbourg
Statut in financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij ***I
P9_TA(2022)0328A9-0223/2022

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 15. septembra 2022, o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (prenovitev) (COM(2021)0734 – C9-0432/2021 – 2021/0375(COD))(1)

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)
(2a)   Člen 8 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) uvaja vključevanje načela enakosti spolov, po katerem si Unija v vseh svojih dejavnostih prizadeva odpravljati neenakosti ter spodbujati enakost med moškimi in ženskami.
Sprememba 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)
(3a)   Člen 21 Listine določa pravico do enakosti spolov na vseh področjih.
Sprememba 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)
(12a)  Evropskim političnim fundacijam bi bilo treba priznati različne stopnje povezanosti in kategorijo „raziskovalnih partnerjev“, da bi jim omogočili večjo prožnost in olajšali raziskovanje.
Sprememba 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 23
(23)  Evropski pravni status, ki se podeli evropskim političnim strankam in z njimi povezanim fundacijam, bi jim moral zagotavljati pravno sposobnost in priznanje v vseh državah članicah. Zaradi takšne pravne sposobnosti in priznanja niso upravičene do imenovanja kandidatov za nacionalne volitve ali volitve v Evropski parlament . Takšna ali podobna upravičenja ostajajo v pristojnosti držav članic.
(23)  Evropski pravni status, ki se podeli evropskim političnim strankam in z njimi povezanim fundacijam, bi jim moral zagotavljati pravno sposobnost in priznanje v vseh državah članicah. Zaradi takšne pravne sposobnosti in priznanja niso upravičene do imenovanja kandidatov za nacionalne volitve oziroma v državnih ali regionalnih okrajih ali volitve v Evropski parlament. Takšna ali podobna upravičenja ostajajo v pristojnosti držav članic.
Sprememba 144
Predlog uredbe
Uvodna izjava 30
(30)  Evropske politične stranke in njihove stranke članice bi morale biti zgled pri odpravljanju razlik med spoloma na političnem področju. Če želijo evropske politične stranke pridobiti financiranje EU, bi morale imeti notranja pravila za spodbujanje uravnotežene zastopanosti spolov, prav tako pa bi morale zagotoviti preglednost glede uravnotežene zastopanosti spolov v svojih strankah članicah. Evropske politične stranke bi morale predložiti dokaze glede njihove notranje politike o zastopanosti spolov in o zastopanosti spolov v njihovih strankah članicah, kar zadeva kandidate in kandidatke na volitvah v Evropski parlament ter poslance in poslanke Evropskega parlamenta. Evropske politične stranke se poleg tega spodbuja, naj predložijo informacije glede vključenosti in zastopanosti manjšin v njihovih strankah članicah.
(30)  Evropske politične stranke, njihove stranke članice in evropske politične fundacije bi morale biti zgled pri odpravljanju razlik med spoloma na političnem področju. Če želijo evropske politične stranke in evropske politične fundacije pridobiti financiranje EU, bi morale imeti notranja pravila za spodbujanje enakosti spolov, vključno z načrtom za enakost spolov in protokolom za preprečevanje in odkrivanje spolnega nadlegovanja in nadlegovanja na podlagi spola ter boj proti njima. Poleg tega bi morale evropske politične stranke zagotoviti preglednost glede uravnotežene zastopanosti spolov v svojih strankah članicah ter predložiti dokaze o zastopanosti spolov v njihovih strankah članicah, kar zadeva kandidate in kandidatke na volitvah v Evropski parlament ter poslance in poslanke Evropskega parlamenta. Evropske politične stranke in evropske politične fundacije bi morale z letnim poročilom predložiti tudi dokaze o svoji notranji politiki na področju enakosti spolov. Evropske politične stranke se poleg tega spodbuja, naj predložijo informacije glede vključenosti in zastopanosti manjšin v njihovih strankah članicah.
Sprememba 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 38
(38)  Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 evropskim političnim strankam in fundacijam priznava le dve kategoriji prihodkov poleg prispevkov iz proračuna Evropske unije, in sicer prispevke članov in donacije. Več virov prihodkov, ustvarjenih z lastnimi gospodarskimi dejavnostmi (kot so prodaja publikacij ali kotizacije za konference), ne spada v navedeni kategoriji, kar povzroča težave v zvezi z računovodenjem in preglednostjo. Zato bi bilo treba uvesti tretjo kategorijo prihodkov (tj. „lastna sredstva“). Za delež lastnih sredstev v skupnem proračunu evropske politične stranke ali fundacije bi morala biti določena zgornja meja v višini 5 %, da se prepreči čezmeren obseg teh sredstev glede na celotna proračunska sredstva teh subjektov.
(38)  Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 evropskim političnim strankam in evropskim političnim fundacijam priznava le dve kategoriji prihodkov poleg prispevkov iz proračuna Evropske unije, in sicer prispevke in članarine članov in donacije. Več virov prihodkov, ustvarjenih z lastnimi gospodarskimi dejavnostmi (kot so prodaja publikacij ali kotizacije za konference in delavnice), ne spada v navedeni kategoriji, kar povzroča težave v zvezi z računovodenjem in preglednostjo. Zato bi bilo treba uvesti tretjo kategorijo prihodkov (tj. „dodatna lastna sredstva“). Za delež dodatnih lastnih sredstev v skupnem proračunu evropske politične stranke ali evropske politične fundacije bi morala biti določena zgornja meja v višini 10 % zneska, zbranega s prispevki in članarinami, da bo ostal sorazmeren glede na celotna proračunska sredstva teh subjektov.
Sprememba 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 39
(39)  Da bi lahko dosegle svoje člane in svoja volilna okrožja po vsej Uniji, bi morale imeti evropske politične stranke pravico do uporabe svojega financiranja za čezmejne politične kampanje. Financiranje in omejitve izdatkov za stranke in kandidate v okviru navedenih kampanj pa bi morali urejati predpisi, veljavni v posamezni državi članici.
(39)  Da bi lahko dosegle svoje člane in svoja volilna okrožja po vsej Uniji, bi morale imeti evropske politične stranke pravico do uporabe svojega financiranja za čezmejne politične kampanje, kot so referendumske kampanje in kampanje za volitve v Evropski parlament, vključno s pripravo in promocijo seznamov kandidatov na teh volitvah po vsej Uniji. Financiranje in omejitve izdatkov za stranke in kandidate v okviru navedenih kampanj pa bi morali urejati predpisi, veljavni v posamezni državi članici.
Sprememba 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 41
(41)  Evropske politične stranke ne bi smele neposredno ali posredno financirati drugih političnih strank ter zlasti nacionalnih strank ali kandidatov. Evropske politične fundacije ne bi smele neposredno ali posredno financirati evropskih ali nacionalnih političnih strank ali kandidatov. Prepoved posrednega financiranja pa ne bi smela evropskim političnim strankam preprečiti javnega podpiranja svojih strank članic v Uniji ter sodelovanja z njimi pri vprašanjih, ki zadevajo Unijo, ali podpiranja političnih dejavnosti v skupnem interesu, da bi lahko izpolnile svojo nalogo iz člena 10(4) PEU. Poleg tega bi smele evropske politične stranke in z njimi povezane evropske politične fundacije dejavnosti v okviru nacionalnih referendumskih kampanj financirati le, kadar se nanašajo na izvajanje PEU in PDEU. Ta načela upoštevajo Izjavo št. 11 o členu 191 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki je priložena sklepni listini Pogodbe iz Nice.
(41)  Evropske politične stranke in evropske politične fundacije s finančnimi sredstvi, ki jih prejmejo iz splošnega proračuna Evropske unije, ne bi smele neposredno ali posredno financirati drugih političnih subjektov ter zlasti nacionalnih strank ali kandidatov. Prepoved posrednega financiranja pa evropskim političnim strankam in evropskim političnim fundacijam ne bi smela preprečiti javnega podpiranja svojih strank članic in organizacij članic v Uniji ter sodelovanja z njimi pri vprašanjih, ki zadevajo Unijo, ali podpiranja političnih dejavnosti v skupnem interesu, ali sodelovanja v izobraževalnih dejavnostih, da bi lahko izpolnile svojo nalogo iz člena 10(4) PEU in utrdile evropski demos. Prepoved posrednega financiranja ne bi smela predstavnikom in uslužbencem političnih strank ali potencialno politično aktivnim osebam preprečevati udeležbe na prireditvah evropskih političnih fundacij. Evropske politične fundacije pa se ne bi smele udeleževati usposabljanja političnih kandidatov v šestih mesecih pred nacionalnimi ali evropskimi volitvami. Poleg tega bi smele evropske politične stranke dejavnosti v okviru nacionalnih referendumskih kampanj financirati le, kadar se nanašajo na vprašanja, neposredno povezana z Unijo. Ta načela upoštevajo izjavo št. 11 o členu 191 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki je priložena sklepni listini Pogodbe iz Nice.
Sprememba 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 50
(50)  Vzpostaviti je treba skupno odložišče za razkritja evropskih političnih strank. Glede na njegovo posebno vlogo pri izvajanju te uredbe bi moral takšno odložišče vzpostaviti in upravljati Organ v okviru Registra evropskih političnih strank. Evropske politične stranke bi morale informacije, ki se hranijo v odložišču, Organu posredovati v standardni obliki; ta postopek se lahko avtomatizira. Evropske politične stranke bi morale v odložišču Organa dati na voljo informacije, ki omogočajo razumevanje širšega konteksta političnega oglasa in njegovih ciljev. Informacije o znesku, dodeljenem političnemu oglaševanju v okviru posamezne kampanje, ki se vključijo v odložišče, lahko temeljijo na oceni dodelitve financiranja. Zneski, ki jih je treba navesti v odložišču, vključujejo donacije za posebne namene ali prejemke v naravi.
(50)  Vzpostaviti je treba skupno odložišče za razkritja evropskih političnih strank. Glede na njegovo posebno vlogo pri izvajanju te uredbe bi moral takšno odložišče vzpostaviti in upravljati Organ v okviru Registra evropskih političnih strank. Evropske politične stranke bi morale informacije, ki se hranijo v odložišču, Organu posredovati v standardni obliki; ta postopek se lahko avtomatizira. Evropske politične stranke bi morale v odložišču Organa dati na voljo informacije, ki državljanom omogočajo razumevanje širšega konteksta in ciljev političnega oglasa. Informacije o znesku, dodeljenem političnemu oglaševanju v okviru posamezne kampanje, ki se vključijo v odložišče, lahko temeljijo na realistični oceni financiranja in dejanskih zneskih, potem ko so znani. Zneski, ki jih je treba navesti v odložišču, vključujejo donacije za posebne namene, prejemke v naravi, prispevke, članarine in dodatna lastna sredstva.
Sprememba 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 61
(61)  Za lažje spremljanje izvajanja te uredbe bi morala vsaka država članica imenovati enotne kontaktne točke, pristojne za usklajevanje z evropsko ravnjo. Takšne kontaktne točke bi morale razpolagati z zadostnimi viri, da bi lahko zagotovile učinkovito usklajevanje, med drugim tudi v zvezi z vprašanji, povezanimi s spremljanjem političnega oglaševanja.
(61)  Za lažje spremljanje izvajanja te uredbe bi morala vsaka država članica imenovati enotne kontaktne točke, pristojne za usklajevanje z evropsko ravnjo. Takšne kontaktne točke bi morale razpolagati z zadostnimi viri, da bi lahko zagotovile učinkovito usklajevanje, med drugim tudi v zvezi z vprašanji, povezanimi s spremljanjem političnega oglaševanja. Organ bi moral redno sklicevati sestanke kontaktnih točk, ki jih določijo države članice, za izmenjavo najboljših praks o zadevah skupnega interesa.
Sprememba 10
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
(b)  je priznano ali ustanovljeno v skladu s pravnim redom vsaj ene države članice;
(b)  je priznano ali ustanovljeno v skladu s pravnim redom vsaj ene države članice ali tretje države, ki je članica Sveta Evrope in ima polno pravico do zastopanja v njem;
Sprememba 11
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3
(3)  „evropska politična stranka“ pomeni politično zvezo, ki zasleduje politične cilje , se zanje zavzema v vsej Uniji in je registrirana pri Organu za evropske politične stranke in fundacije iz člena 7 v skladu s to uredbo;
(3)  „evropska politična stranka“ pomeni politično zvezo, ki zasleduje politične cilje, se zanje zavzema v vsej Uniji, katere večina članic je priznana ali ustanovljena v skladu s pravnim redom vsaj ene države članice in ima sedež v Evropski uniji in ki je registrirana pri Organu za evropske politične stranke in fundacije iz člena 7 v skladu s to uredbo;
Sprememba 12
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7
(7)  „donacija“ pomeni kateri koli prispevek v denarju, kateri koli prispevek v naravi, zagotavljanje katerega koli blaga, storitev (vključno s posojili) ali del po ceni, ki je nižja od tržne, in katero koli drugo transakcijo, ki za zadevno evropsko politično stranko ali evropsko politično fundacijo pomeni ekonomsko korist, razen prispevkov članov in običajnih političnih dejavnosti, ki jih posamezniki opravljajo prostovoljno;
(7)  „donacija“ pomeni katero koli plačilo, kateri koli prispevek v naravi, zagotavljanje katerega koli blaga, storitev (vključno s posojili) ali del po ceni, ki je nižja od tržne, in katero koli drugo transakcijo, ki za zadevno evropsko politično stranko ali evropsko politično fundacijo pomeni ekonomsko korist, razen prispevkov, članarin, dodatnih lastnih sredstev in običajnih političnih dejavnosti, ki jih posamezniki opravljajo prostovoljno;
Sprememba 13
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 8
(8)  „prispevek članov“ pomeni katera koli plačila v denarju, vključno s članarino, ali kateri koli prispevek v naravi, zagotavljanje katerega koli blaga, storitev (vključno s posojili) ali del po ceni, ki je nižja od tržne, in katero koli drugo transakcijo, ki za zadevno evropsko politično stranko ali evropsko politično fundacijo pomeni ekonomsko korist, če jih navedeni evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji zagotovi eden izmed njenih članov, razen običajnih političnih dejavnosti, ki jih posamezni člani opravljajo prostovoljno;
(8)  „prispevek“ pomeni katera koli plačila, vključno s članarino, razen če je jasno navedeno, da gre za prispevek iz splošnega proračuna Evropske unije, ali kateri koli prispevek v naravi, zagotavljanje katerega koli blaga, storitev (vključno s posojili) ali del po ceni, ki je nižja od tržne, in katero koli drugo transakcijo, ki za zadevno evropsko politično stranko ali evropsko politično fundacijo pomeni ekonomsko korist, če ji jih zagotovi eden izmed njenih članov, ki ima svoj sedež ali prebivališče v Uniji, razen običajnih političnih dejavnosti, ki jih posamezni člani opravljajo prostovoljno;
Sprememba 14
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 a (novo)
(8a)  „članarina“ pomeni katero koli plačilo, ki ga evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji zagotovi ena od njenih strank članic ali organizacij članic, ki ima svoj sedež v tretji državi, ki je članica Sveta Evrope in ima polno pravico do zastopanja v njem.
Sprememba 15
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 9
(9)  „lastna sredstva“ pomeni prihodke, ustvarjene z lastnimi gospodarskimi dejavnostmi, kot so kotizacije za konference in prodaja publikacij;
(9)  „dodatna lastna sredstva“ pomeni prihodke, ustvarjene z lastnimi gospodarskimi dejavnostmi, kot so skupne dejavnosti z drugimi političnimi subjekti, prodaja publikacij, kotizacija za udeležbo na konferencah ali delavnicah in druge dejavnosti, ki so neposredno povezane s političnimi dejavnostmi;
Sprememba 16
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 10
(10)  „posredno financiranje“ pomeni financiranje, od katerega ima stranka članica finančno korist, tudi če ni bilo nobenega neposrednega prenosa sredstev; to bi moralo vključevati primere, v katerih se stranki članici omogoči, da se izogne odhodkom, ki bi jih sicer imela pri dejavnostih, razen političnih dejavnosti v skupnem interesu, organiziranih izključno v njeno korist;
(10)  „posredno financiranje“ pomeni financiranje, od katerega ima stranka članica finančno korist, tudi če ni bilo nobenega neposrednega prenosa sredstev; to bi moralo vključevati primere, v katerih se stranki članici omogoči, da se izogne odhodkom, ki bi jih sicer imela pri dejavnostih, razen skupnih dejavnosti z drugimi političnimi subjekti, ki se sofinancirajo, če zadevajo vprašanja, pomembna za področje dejavnosti Unije, organiziranih izključno v njeno korist;
Sprememba 17
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 16
(16)  „politično oglaševanje“ pomeni oglaševanje v smislu člena 2, točka (2), Uredbe (EU) 2022/XX [o preglednosti in ciljanju v političnem oglaševanju];
(16)  „politično oglaševanje“ pomeni „oglaševanje“, kot je opredeljeno v členu 2, točka (2), Uredbe (EU) 2022/XX [o preglednosti in ciljanju v političnem oglaševanju];
Sprememba 18
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 17
(17)  „politični oglas“ pomeni oglas v smislu člena 2, točka (3), Uredbe (EU) 2022/XX [o preglednosti in ciljanju v političnem oglaševanju];
(17)  „politični oglas“ pomeni „oglas“, kot je opredeljen v členu 2, točka (3), Uredbe (EU) 2022/XX [o preglednosti in ciljanju v političnem oglaševanju];
Sprememba 19
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 18
(18)  „storitve političnega oglaševanja“ pomeni storitve v smislu člena 2, točka (5), Uredbe (EU) 2022/XX [o preglednosti in ciljanju v političnem oglaševanju].
(18)  „storitve političnega oglaševanja“ pomeni „storitve“, kot so opredeljene v členu 2, točka (5), Uredbe (EU) 2022/XX [o preglednosti in ciljanju v političnem oglaševanju].
Sprememba 20
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka d
(d)  zlasti v svojem programu in dejavnostih spoštuje vrednote, na katerih temelji Unija, kakor so izražene v členu 2 PEU, in sicer so to človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, načelo pravne države ter človekove pravice, vključno s pravicami pripadnikov manjšin . O tem poda pisno izjavo z uporabo predloge iz Priloge I ;
(d)  zlasti v svojem programu in dejavnostih spoštuje vrednote, na katerih temelji Unija, kakor so izražene v členu 2 PEU, in sicer so to človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost in načelo pravne države ter človekove pravice, vključno s pravicami pripadnikov manjšin, in o tem poda pisno izjavo z uporabo predloge iz Priloge I;
Sprememba 21
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka e
(e)  zagotavlja tudi, da njene stranke članice s sedežem v Uniji spoštujejo vrednote, izražene v členu 2 PEU, ter da njene stranke članice s sedežem zunaj Unije spoštujejo enakovredne vrednote. O tem poda pisno izjavo z uporabo predloge iz Priloge I;
(e)  zagotavlja tudi, da njene stranke članice, ki imajo sedež v Uniji, spoštujejo vrednote, izražene v členu 2 PEU, ter da njene stranke članice, ki imajo sedež v tretji državi, ki je članica Sveta Evrope in ima polno pravico do zastopanja v njem, spoštujejo enakovredne vrednote, ter o tem poda pisno izjavo z uporabo predloge iz Priloge I;
Sprememba 22
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka c
(c)  zlasti v svojem programu in dejavnostih spoštuje vrednote, na katerih temelji Unija, kakor so izražene v členu 2 PEU, in sicer so to človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, načelo pravne države ter človekove pravice, vključno s pravicami pripadnikov manjšin . O tem poda pisno izjavo z uporabo predloge iz Priloge I ;
(c)  zlasti v svojem programu in dejavnostih spoštuje vrednote, na katerih temelji Unija, kakor so izražene v členu 2 PEU, in sicer so to človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, načelo pravne države ter človekove pravice, vključno s pravicami pripadnikov manjšin, ter o tem poda pisno izjavo z uporabo predloge iz Priloge I;
Sprememba 23
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka d
(d)  zagotavlja tudi, da njegove organizacije članice s sedežem v Uniji spoštujejo vrednote, izražene v členu 2 PEU, ter da njegove organizacije članice s sedežem zunaj Unije spoštujejo enakovredne vrednote. O tem poda pisno izjavo z uporabo predloge iz Priloge I;
(d)  zagotavlja tudi, da njegove organizacije članice, ki imajo sedež v Uniji, spoštujejo vrednote, izražene v členu 2 PEU, ter da njegove organizacije članice, ki imajo sedež v tretji državi, ki je članica Sveta Evrope in ima polno pravico do zastopanja v njem, spoštujejo enakovredne vrednote, ter o tem poda pisno izjavo z uporabo predloge iz Priloge I;
Sprememba 24
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka i
(i)  zahtevo, da stranke članice na jasno viden in uporabnikom prijazen način prikazujejo logotip evropske politične stranke, z določitvijo, da mora biti logotip v zgornjem delu naslovne strani spletišča stranke članice in enako viden kot logotip stranke članice;
črtano
Sprememba 131
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka j
(j)  njena notranja pravila glede uravnotežene zastopanosti spolov.
(j)  njena lastna notranja pravila glede enakosti spolov.
Sprememba 26
Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)
Člen 4a
Obveznosti glede preglednosti v zvezi z uporabo logotipov, objavo političnega programa in uravnoteženo zastopanostjo spolov
1.  Vsaka evropska politična stranka zagotovi, da stranke članice na svojih spletiščih objavijo politični program in logotip evropske politične stranke. Logotip evropske politične stranke se na jasno viden način prikaže v zgornjem delu domače strani spletišča stranke članice.
2.  Vsaka evropska politična stranka in njene stranke članice na svojih spletiščih objavijo informacije o uravnoteženi zastopanosti spolov med kandidati na volitvah v Evropski parlament, ki se izvajajo po ... [datum začetka veljavnosti te uredbe], skupaj s posodobljenimi informacijami o zastopanosti spolov med poslanci Evropskega parlamenta. Vsaka evropska politična stranka zagotovi, da njene stranke članice informacije o svojih kandidatih na evropskih volitvah in o svojih poslancih Evropskega parlamenta objavijo na svojih spletiščih.
Sprememba 27
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2
2.  Vsaka evropska politična stranka v petih delovnih dneh od prvega razširjanja Organu posreduje informacije o vsakem političnem oglasu, ki ga neposredno sponzorira ali objavi, da se državljanom omogoči razumevanje širšega konteksta političnega oglasa in njegovih ciljev. Te informacije vključujejo vsaj informacije s seznama v točki 1 Priloge II.
2.  Vsaka evropska politična stranka Organu posreduje informacije o vsakem političnem oglasu, ki ga neposredno sponzorira ali objavi, da se državljanom omogoči razumevanje širšega konteksta političnega oglasa in njegovih ciljev. Te informacije vključujejo vsaj informacije s seznama v točki 1 Priloge II. Informacije se Organu zagotovijo v obliki, ki je lahko dostopna in napisana v preprostem jeziku.
Sprememba 28
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3
3.  Organ nemudoma objavi informacije iz odstavka 2 v odložišču iz člena 8. Informacije se pripravijo v obliki, ki je preprosto dostopna, jasno vidna in uporabniku prijazna, ter so napisane v preprostem jeziku.
3.  Organ brez nepotrebnega odlašanja objavi informacije iz odstavka 2 v odložišču iz člena 8.
Sprememba 29
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 6
6.  Države članice imenujejo enega ali več nacionalnih regulativnih organov, pristojnih za nadziranje skladnosti z odstavki 1, 2 in 4, ter o tem obvestijo Organ. Takšni nacionalni regulativni organi ali telesa svoja pooblastila izvršujejo nepristransko in pregledno, so pravno ločeni od vlade in funkcionalno neodvisni od svojih vlad in katerih koli drugih javnih ali zasebnih organov. Organ na svojem spletišču objavi in redno posodablja seznam nacionalnih regulativnih organov držav članic. Zoper odločitve nacionalnih regulativnih organov se lahko vložijo učinkovita pravna sredstva. Države članice zagotovijo, da je mogoče na zahtevo katere koli zainteresirane strani vložiti pravno sredstvo, s katerim se od evropske politične stranke zahteva odprava morebitne kršitve obveznosti iz odstavkov 1, 2 ali 4.
črtano
Sprememba 133
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka i a (novo)
(ia)  njena lastna notranja pravila o enakosti spolov.
Sprememba 134
Predlog uredbe
Člen 6 a (novo)
Člen 6a
Zahteve za pravila o enakosti spolov
1.  Skupni organi upravljanja evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij imajo uravnoteženo zastopanost spolov.
2.  Evropske politične stranke in evropske politične fundacije sprejmejo načrt za enakost spolov in mehanizme za dejavno udeležbo žensk v vsej njihovi raznolikosti, evropske politične stranke pa k temu povabijo svoje stranke članice.
3.  Evropske politične stranke in evropske politične fundacije imajo protokol za preprečevanje, odkrivanje in odpravo spolnega nadlegovanja in nadlegovanja na podlagi spola. Poleg tega zagotovijo neodvisnost in strokovnost strokovnjakov, ki izvajajo preiskave, ter sprejmejo ustrezne ukrepe proti storilcem teh dejanj. Evropske politične stranke in evropske politične fundacije v interna pravila vključijo prepoved dejanj spolnega nadlegovanja in nadlegovanja na podlagi spola.
Sprememba 30
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2
Organ odloča o registraciji evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij in njihovem izbrisu iz registra v skladu s postopki in pogoji, določenimi v tej uredbi. Poleg tega Organ redno preverja, ali registrirane evropske politične stranke in evropske politične fundacije še naprej spoštujejo pogoje za registracijo iz člena 3 in predpise o upravljanju, določene v skladu s členom 4(1), točke (a), (b), (d), (e) in (f), ter v členu 6(1), točke (a) do (e) in (g).
Organ odloča o registraciji evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij in njihovem izbrisu iz registra v skladu s postopki in pogoji, določenimi v tej uredbi. Poleg tega Organ redno preverja, ali registrirane evropske politične stranke in evropske politične fundacije še naprej spoštujejo pogoje za registracijo iz člena 3 in predpise o upravljanju iz člena 4(1), točke (a), (b), (d), (e), (f) in (h), ter člena 6(1), točke (a) do (e) in (g).
Sprememba 31
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 5
5.  O morebitnih spremembah dokumentov ali statuta, ki so bili predloženi v okviru vloge za registracijo v skladu s členom 9(2), se uradno obvesti Organ, ki posodobi registracijo, in sicer smiselno v skladu s postopki iz člena 18(2) in (4).
5.  O morebitnih spremembah dokumentov ali statuta, ki so bili predloženi v okviru vloge za registracijo v skladu s členom 9(2), se uradno obvesti Organ v roku dveh mesecev. Organ posodobi registracijo ob upoštevanju takih sprememb, in sicer smiselno ob uporabi postopkov iz člena 18(2) in (4).
Sprememba 32
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 6
6.  Posodobljeni seznam strank članic evropske politične stranke, ki je priložen statutu stranke v skladu s členom 4(2), se posreduje Organu vsako leto. Vse spremembe, zaradi katerih evropska politična stranka morda ne izpolnjuje več pogoja iz člena 3(1), točka (b), se sporočijo Organu v štirih tednih po takšni spremembi.
6.  Posodobljeni seznam strank članic evropske politične stranke, ki je priložen statutu stranke v skladu s členom 4(2), se Organu posreduje do 30. septembra vsako leto. Vse spremembe, zaradi katerih evropska politična stranka morda ne izpolnjuje več pogoja iz člena 3(1), točka (b), se sporočijo Organu v štirih tednih po takšni spremembi.
Sprememba 33
Predlog uredbe
Člen 11 – naslov
Preverjanje izpolnjevanja pogojev in zahtev za registracijo
Preverjanje izpolnjevanja pogojev in zahtev za registracijo ter preučitev razlogov Organa za izbris iz registra
Sprememba 34
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1
1.  Brez poseganja v postopek iz odstavka 3 tega člena Organ redno preverja, ali registrirane evropske politične stranke in evropske politične fundacije še naprej izpolnjujejo pogoje za registracijo iz člena 3 in predpise o upravljanju iz člena 4(1), točke (a), (b), (d), (e) in (f), ter člena 6(1), točke (a) do (e) in (g) .
1.  Brez poseganja v postopek iz člena 11a Organ redno preverja, ali registrirane evropske politične stranke in evropske politične fundacije še naprej izpolnjujejo pogoje za registracijo iz člena 3 in predpise o upravljanju iz člena 4(1), točke (a), (b), (d), (e), (f) in (h), ter člena 6(1), točke (a) do (e) in (g) .
Sprememba 35
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2
2.  Če organ ugotovi, da evropska politična stranka ali fundacija ne izpolnjuje več katerega od pogojev za registracijo ali predpisov o upravljanju iz odstavka 1, razen pogojev iz člena 3(1), točka (d), in člena 3(2), točka (c), to stranko ali fundacijo o tem uradno obvesti.
2.  Kadar po preverjanju, opravljenem v skladu z odstavkom 1 tega člena, Organ oceni, da bi lahko za evropsko politično stranko ali evropsko politično fundacijo veljal eden od razlogov za izbris iz člena 19(1), točka (a)(i) ali (ii), o tem brez nepotrebnega odlašanja obvesti zadevno evropsko politično stranko ali evropsko politično fundacijo.
Kadar je Organ seznanjen z okoliščinami, ki kažejo, da bi lahko za evropsko politično stranko ali evropsko politično fundacijo veljal eden od razlogov za izbris iz člena 19(1), točka (a), ali iz člena 19(2), o tem brez nepotrebnega odlašanja obvesti zadevno evropsko politično stranko ali evropsko politično fundacijo.
Pri obveščanju evropske politične stranke ali evropske politične fundacije v skladu s prvim ali drugim pododstavkom Organ to evropsko politično stranko ali evropsko politično fundacijo pozove, naj predloži svoje pripombe v enem mesecu od prejema zadevnih informacij.
Sprememba 36
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 1
3.  Evropski parlament na lastno pobudo ali na podlagi utemeljene zahteve skupine državljanov, vložene v skladu z ustreznimi določbami njegovega poslovnika, Svet ali Komisija lahko pri Organu vloži zahtevo za preverjanje, ali določena evropska politična stranka ali evropska politična fundacija izpolnjuje pogoje iz člena 3(1), točka (d), in člena 3(2), točka (c). V takšnih primerih in v primerih iz člena 19(3), točka (a), Organ za mnenje o zadevi zaprosi odbor neodvisnih uglednih oseb iz člena 14. Odbor svoje mnenje poda v roku dveh mesecev.
3.  Organ v primeru neizpolnjevanja člena 3(1), točka (c), (f) ali (g), člena 3(2), točka (e), (f) ali (g), ali določb o upravljanju iz odstavka 1 tega člena zadevni evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji omogoči, da v roku iz odstavka 2 tega člena uvede ukrepe, potrebne za odpravo nepravilnosti. Organ lahko na podlagi obrazložene zahteve zadevne evropske politične stranke ali evropske politične fundacije ta rok podaljša, če je to potrebno in ustrezno glede na popravljalne ukrepe, ki jih predvideva evropska politična stranka ali evropska politična fundacija.
Sprememba 37
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 2
Če se Organ seznani z dejstvi, ki lahko vzbudijo dvome o tem, ali določena evropska politična stranka ali evropska politična fundacija izpolnjuje pogoje iz člena 3(1), točka (d), in člena 3(2), točka (c), obvesti Evropski parlament, Svet in Komisijo, da bi jim omogočil vložitev zahteve za preverjanje iz prvega pododstavka. Brez poseganja v prvi pododstavek Evropski parlament, Svet in Komisija svoje namere izrazijo v dveh mesecih po prejetju teh informacij.
črtano
Sprememba 38
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 3
Postopki, določeni v prvem in drugem pododstavku, se ne začnejo v obdobju dveh mesecev pred volitvami v Evropski parlament. Ta časovna omejitev se ne uporablja za postopek iz člena 12.
črtano
Sprememba 39
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 4
Organ pri odločanju o izbrisu zadevne evropske politične stranke ali evropske politične fundacije iz registra upošteva mnenje odbora. Organ svojo odločitev ustrezno obrazloži.
črtano
Sprememba 40
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 5
Organ lahko odločitev o izbrisu iz registra zaradi neizpolnjevanja pogojev iz člena 3(1), točka (d), in člena 3(2), točka (c), sprejme le v primeru očitne in resne kršitve teh pogojev. Za sprejetje te odločitve se uporablja postopek iz odstavka 4.
črtano
Sprememba 41
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 4 – pododstavek 1
4.  Organ o odločitvi o izbrisu evropske politične stranke ali fundacije iz registra zaradi očitne in resne kršitve, ki zadeva izpolnjevanje pogojev iz člena 3(1), točka (d), in člena 3(2), točka (c), obvesti Evropski parlament in Svet. Odločitev začne veljati le, če Evropski parlament in Svet ne nasprotujeta odločitvi v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tej odločitvi ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Organ, da ji ne bosta nasprotovala. Če Evropski parlament in Svet izrazita nasprotovanje, evropska politična stranka ali fundacija ostane registrirana.
4.  Organ po izteku obdobja iz odstavkov 2 in 3 ali po prejemu morebitnih pripomb ali informacij v zvezi s popravljalnimi ukrepi, ki jih je zadevna evropska politična stranka ali evropska politična fundacija posredovala v tem obdobju, brez nepotrebnega odlašanja in ob upoštevanju vseh takih pripomb, ki jih je predložila evropska politična stranka ali evropska politična fundacija, oceni, ali za evropsko politično stranko ali evropsko politično fundacijo velja kateri od razlogov za izbris iz člena 19(1), točka (a), ali iz člena 19(2).
Sprememba 42
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 4 – pododstavek 2
Evropski parlament in Svet lahko nasprotujeta odločitvi le iz razlogov, povezanih z oceno izpolnjevanja pogojev za registracijo iz člena 3(1), točka (d), in člena 3(2), točka (c).
črtano
Sprememba 43
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 4 – pododstavek 3
Zadevna evropska politična stranka ali evropska politična fundacija se uradno obvesti o tem, da je bilo glede odločitve Organa o izbrisu iz registra izraženo nasprotovanje.
črtano
Sprememba 44
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 4 – pododstavek 4
Evropski parlament in Svet sprejmeta stališče v skladu z njunimi pravili o sprejemanju odločitev, določenimi v skladu s Pogodbama. Vsakršno nasprotovanje se ustrezno obrazloži in se javno objavi.
črtano
Sprememba 45
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 5
5.  Če zoper odločitev Organa o izbrisu evropske politične stranke ali evropske politične fundacije iz registra ni bilo izraženo nasprotovanje v skladu s postopkom iz odstavka 4, se ta odločitev skupaj s podrobnimi razlogi za izbris iz registra objavi v Uradnem listu Evropske unije , zadevna evropska politična stranka oziroma fundacija pa se o tem uradno obvesti . Odločitev začne učinkovati na dan uradnega obvestila v skladu s členom 297 PDEU .
črtano
Sprememba 46
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 6
6.  Evropski politični fundaciji se njen status kot tak samodejno odvzame , če je evropska politična stranka, s katero je povezana, izbrisana iz registra.
črtano
Sprememba 47
Predlog uredbe
Člen 11 a (novo)
Člen 11 a
Preverjanje pogojev za registracijo v zvezi z vrednotami, na katerih temelji Unija
1.  Evropski parlament na lastno pobudo ali na podlagi utemeljene zahteve skupine državljanov, vložene v skladu z ustreznimi določbami njegovega poslovnika, Svet ali Komisija lahko pri Organu vložijo zahtevo za preverjanje, ali določena evropska politična stranka ali evropska politična fundacija izpolnjuje pogoje iz člena 3(1), točki (d) in (e), in člena 3(2), točki (c) in (d). V takih primerih in v primerih iz člena 11b(2) Organ brez nepotrebnega odlašanja obvesti zadevno evropsko politično stranko ali evropsko politično fundacijo, jo pozove, naj predloži svoje pripombe, in ji omogoči, da v enem mesecu uvede ukrepe za odpravo nepravilnosti.
Organ lahko na podlagi obrazložene zahteve zadevne evropske politične stranke ali evropske politične fundacije podaljša obdobje, če je to potrebno in ustrezno glede na popravljalne ukrepe, ki jih predvideva evropska politična stranka ali evropska politična fundacija.
Organ po izteku obdobja iz prvega in drugega pododstavka ali po prejemu morebitnih pripomb in informacij v zvezi s popravljalnimi ukrepi, ki jih je zadevna evropska politična stranka ali evropska politična fundacija posredovala v tem obdobju, te pripombe in po potrebi opis popravljalnih ukrepov, ki jih je ta stranka ali fundacija sprejela, posreduje odboru neodvisnih uglednih oseb iz člena 14 in ga zaprosi za mnenje. Odbor v dveh mesecih poda svoje mnenje .
Kadar se Organ seznani z dejstvi, ki lahko zbudijo dvome o tem, ali določena evropska politična stranka ali evropska politična fundacija izpolnjuje pogoje iz člena 3(1), točki (d) in (e), in člena 3(2), točki (c) in (d), obvesti Evropski parlament, Svet in Komisijo, da bi jim omogočil vložitev zahteve za preverjanje kot je določeno v prvem pododstavku. Brez poseganja v prvi pododstavek Evropski parlament, Svet in Komisija svojo namero, da bodo vložili zahtevo za preverjanje, izrazijo v dveh mesecih po prejetju teh informacij.
2.  Postopki iz prvega odstavka se ne začnejo v obdobju dveh mesecev pred volitvami v Evropski parlament.
3.  Organ odloči o izbrisu zadevne evropske politične stranke ali evropske politične fundacije iz registra, pri tem pa upošteva mnenje odbora neodvisnih uglednih oseb iz člena 14. Organ svojo odločitev ustrezno obrazloži.
4.  Organ lahko odločitev o izbrisu iz registra zaradi neizpolnjevanja pogojev iz člena 3(1), točka (d) ali (e), in člena 3(2), točka (c) ali (d), sprejme le v primeru očitne in resne kršitve teh pogojev. Za sprejetje te odločitve se uporablja postopek iz odstavka 5.
5.  Organ o odločitvi o izbrisu evropske politične stranke ali evropske politične fundacije iz registra zaradi očitne in resne kršitve pogojev iz člena 3(1), točka (d) ali (e), in člena 3(2), točka (c) ali (d), obvesti Evropski parlament in Svet. Odločitev začne veljati le, če Evropski parlament in Svet ne nasprotujeta odločitvi v obdobju treh mesecev od uradnega obvestila o tej odločitvi ali če sta pred iztekom tega obdobja tako Evropski parlament kot Svet Organ obvestila, da ji ne bosta nasprotovala. Če Evropski parlament in Svet izrazita nasprotovanje, evropska politična stranka ali evropska politična fundacija ostane registrirana.
6.  Evropski parlament in Svet lahko odločitvi Organa o izbrisu evropske politične stranke ali evropske politične fundacije iz registra nasprotujeta le iz razlogov, povezanih z oceno izpolnjevanja pogojev za registracijo iz člena 3(1), točka (d) ali (e), in člena 3(2), točka (c) ali (d).
7.  Kadar je bilo izraženo nasprotovanje zoper odločitev Organa o izbrisu evropske politične stranke ali evropske politične fundacije iz registra, Organ o tem obvesti zadevno evropsko politično stranko ali evropsko politično fundacijo.
8.  Evropski parlament in Svet sprejmeta stališče v skladu s svojimi pravili o sprejemanju odločitev, določenimi na podlagi Pogodb. Vsako nasprotovanje odločitvi Organa o izbrisu evropske politične stranke ali evropske politične fundacije iz registra se ustrezno obrazloži in objavi.
Sprememba 48
Predlog uredbe
Člen 11 b (novo)
Člen 11b
Preverjanje obveznosti v skladu z nacionalnim pravom
1.  Če evropska politična stranka ali evropska politična fundacija ni izpolnila ustreznih obveznosti iz veljavnega nacionalnega prava, ki se uporablja na podlagi člena 17(2), prvi pododstavek, in če je ob upoštevanju svobode združevanja iz člena 12 Listine ter potrebe po pluralizmu političnih strank v Evropi ta kršitev dovolj resna, da upraviči izbris iz registra, lahko država članica, kjer ima evropska politična stranka ali evropska politična fundacija sedež, na Organ naslovi zahtevo za izbris iz registra. Ta zahteva mora biti ustrezno obrazložena. Zlasti natančno in izčrpno opredeli nezakonita dejanja in konkretne nacionalne zahteve, ki niso bile izpolnjene.
Če je vsebina zahteve države članice izključno ali pretežno povezana z elementi, ki vplivajo na spoštovanje vrednot, na katerih temelji Unija in ki so naštete v členu 2 PEU, Organ začne postopek preverjanja v skladu s členom 11a.
V vseh drugih zadevah, ko država članica v svoji zahtevi na podlagi prvega pododstavka potrdi, da na nacionalni ravni obstaja učinkovito pravno sredstvo zoper tako zahtevo in da so bila v zvezi s tako zahtevo izčrpana vsa pravna sredstva, Organ po zaslišanju predstavnika zadevne evropske politične stranke ali evropske politične fundacije oceni, ali za to stranko ali fundacijo velja razlog za izbris iz registra iz člena 19(1), točka (d).
2.  Če je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija hudo kršila ustrezne obveznosti iz veljavnega nacionalnega prava, ki se uporablja na podlagi člena 17(2), drugi pododstavek, in če se zadeva izključno ali pretežno nanaša na elemente, ki vplivajo na spoštovanje vrednot, na katerih temelji Unija in ki so naštete v členu 2 PEU, lahko zadevna država članica na Organ naslovi zahtevo v skladu z določbami odstavka 1, prvi pododstavek. Organ ravna v skladu z odstavkom 1, drugi pododstavek.
3.  V vseh primerih Organ ukrepa brez nepotrebnega odlašanja. Organ zadevno državo članico in zadevno evropsko politično stranko ali evropsko politično fundacijo obvesti o nadaljnjih ukrepih v zvezi z obrazloženo zahtevo za izbris iz registra.
Sprememba 49
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2
2.  Če je Organ obveščen o odločitvi nacionalnega nadzornega organa v smislu člena 4, točka 21, Uredbe (EU) 2016/679 , v kateri je ugotovljeno, da je fizična ali pravna oseba kršila veljavna pravila o varstvu osebnih podatkov, pri čemer iz take odločitve izhaja, ali pa obstajajo siceršnji utemeljeni razlogi za domnevo, da je kršitev povezana s političnimi dejavnostmi evropske politične stranke ali evropske politične fundacije v okviru volitev v Evropski parlament, Organ zadevo predloži odboru neodvisnih uglednih oseb iz člena 14 te uredbe. Organ se lahko po potrebi poveže z zadevnim nacionalnim nadzornim organom.
2.  Organ je obveščen o vseh odločitvah nadzornega organa, na nacionalni ravni, kot je opredeljen v členu 4, točka 21, Uredbe (EU) 2016/679, , v katerih je ugotovljeno, da je fizična ali pravna oseba kršila veljavna pravila o varstvu osebnih podatkov, pri čemer iz take odločitve izhaja ali pa obstajajo siceršnji utemeljeni razlogi za domnevo, da je kršitev povezana s političnimi dejavnostmi evropske politične stranke ali evropske politične fundacije v okviru volitev v Evropski parlament, Organ zadevo predloži odboru neodvisnih uglednih oseb iz člena 14 te uredbe. Organ se lahko po potrebi poveže z zadevnim nadzornim organom.
Sprememba 50
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4
4.  Organ se na podlagi mnenja odbora v skladu s členom 30(2), točka (a)(vii), odloči, ali bo evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji naložil finančno kazen. Odločitev Organa se ustrezno utemelji, pri čemer se upošteva zlasti mnenje odbora, in čim prej objavi.
4.  Organ se na podlagi mnenja odbora v skladu s členom 30(1), točka (a)(vii), odloči, ali bo evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji naložil finančno kazen. Odločitev Organa se ustrezno utemelji, pri čemer se upošteva zlasti mnenje odbora, in čim prej objavi.
Sprememba 51
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 5
5.  Postopek iz tega člena ne posega v postopek iz člena 11.
5.  Postopek iz tega člena ne posega v postopek iz členov 11, 11a in 11b. Obdobje iz člena 11a(2) se ne uporablja za postopek iz tega člena.
Sprememba 52
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1
Organ vsako leto pripravi in objavi poročilo o dejavnostih političnega oglaševanja evropskih političnih strank. V poročilo vključi povzetek dejstev iz poročil za zadevno leto poročanja, ki jih objavijo evropske politične stranke v skladu s členom 5(4), ter vse odločitve nacionalnih regulativnih organov, imenovanih na podlagi člena 5(6), ali nadzornih organov iz člena 5(7), v katerih je bilo ugotovljeno, da je evropska politična stranka kršila člen 5 te uredbe.
Organ vsako leto pripravi in objavi poročilo o dejavnostih političnega oglaševanja evropskih političnih strank. V poročilo vključi poročila za zadevno leto poročanja, ki jih objavijo evropske politične stranke v skladu s členom 5(4).
Sprememba 53
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1
1.  Evropska politična stranka oziroma evropska politična fundacija izgubi evropsko pravno osebnost na dan uradnega obvestila na podlagi člena 11(5).
1.  Evropska politična stranka ali evropska politična fundacija izgubi evropsko pravno osebnost na dan izbrisa iz registra na podlagi odločitve Organa:
(a)  če Organ v postopku iz člena 11 ugotovi, da
(i)  zadevna evropska politična stranka ali evropska politična fundacija ne izpolnjuje enega od pogojev za registracijo iz člena 3(1), točka (a), (b), (c), (f) ali (g), ali člena 3(2), točka (a), (b), (e), (f) ali (g);
(ii)  zadevna evropska politična stranka ali evropska politična fundacija ne izpolnjuje ene od določb o upravljanju iz člena 4(1), točka (a), (b), (d), (e), (f), (h) ali (i) , ali člena 6(1), točke (a) do (e) ali (g);
(iii)  je zadevna evropska politična stranka ali evropska politična fundacija v kateri od izključitvenih situacij iz člena 136(1) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046;
(iv)  odločitev o registraciji evropske politične stranke ali evropske politične fundacije temelji na odločilnih, vendar netočnih ali zavajajočih informacijah ali je bila dosežena s prevaro;
(b)  če Organ v postopku iz člena 11a ugotovi, da so zadevna evropska politična stranka ali njene stranke članice oziroma zadevna evropska politična fundacija ali njene organizacije članice očitno in hudo kršile pogoje za registracijo iz člena 3(1), točka (d) ali (e), ali člena 3(2), točka (c) ali (d), v zvezi s spoštovanjem vrednot iz člena 2 PEU;
(c)  na zahtevo zadevne evropske politične stranke ali evropske politične fundacije; ali
(d)  na zahtevo države članice, ki izpolnjuje zahteve iz člena 11b(1) in (3).
Sprememba 54
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2
2.   Evropska politična stranka ali evropska politična fundacija se izbriše iz registra z odločitvijo Organa:
2.   Če se Organ odloči izbrisati evropsko politično stranko iz registra, iz slednjega izbriše tudi z njo povezano evropsko politično fundacijo.
(a)  kot posledico odločitve, sprejete v skladu s členom 11(2) do (5);
(b)  v okoliščinah, navedenih v členu 11(6);
(c)  na zahtevo zadevne evropske politične stranke ali evropske politične fundacije;
(d)  v primerih iz odstavka 3, prvi pododstavek, točka (b),.
Sprememba 55
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3
3.   Če je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija hudo kršila ustrezne obveznosti v skladu z veljavnim nacionalnim pravom glede na prvi pododstavek člena 17(2), lahko država članica sedeža na Organ naslovi obrazloženo zahtevo za izbris iz registra, v katerem natančno in izčrpno opredeli nezakonita dejanja in točno določi nacionalne zahteve, ki niso bile izpolnjene. V takšnih primerih Organ:
3.  Uradno obvestilo o odločitvi Organa o izbrisu evropske politične stranke ali evropske politične fundacije iz registra se naslovi na zadevno evropsko politično stranko ali evropsko politično fundacijo. Odločitev se objavi v Uradnem listu Evropske unije.
(a)  v zadevah, ki so izključno ali pretežno povezane z elementi, ki vplivajo na spoštovanje vrednot, na katerih temelji Unija, kakor so izražene v členu 2 PEU, začne postopek preverjanja v skladu s členom 11(3) te uredbe . Uporablja se tudi člen 11(4), (5) in (6) te uredbe ;
(b)  v drugih zadevah in če obrazložena zahteva zadevne države članice potrdi, da so bila izčrpana vsa nacionalna pravna sredstva, odloči, da bo zadevno evropsko politično stranko ali evropsko politično fundacijo izbrisal iz registra.
Če je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija hudo kršila ustrezne obveznosti v skladu z veljavnim nacionalnim pravom glede na drugi pododstavek člena 17(2) in če se zadeva izključno ali pretežno nanaša na elemente, ki vplivajo na spoštovanje vrednot, na katerih temelji Unija, kakor so izražene v členu 2 PEU, lahko zadevna država članica na Organ naslovi zahtevo v skladu z določbami prvega pododstavka tega odstavka. Organ postopa v skladu s prvim pododstavkom, točka (a), tega odstavka.
V vseh primerih Organ deluje brez nepotrebnega odlašanja. Organ obvesti zadevno državo članico in zadevno evropsko politično stranko ali evropsko politično fundacijo o nadaljnjih ukrepih v zvezi z obrazloženo zahtevo za izbris iz registra.
Sprememba 56
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 4
4.  Organ določi datum objave iz odstavka 1 po tem, ko se posvetuje z državo članico, kjer ima evropska politična stranka ali evropska politična fundacija svoj sedež.
črtano
Sprememba 57
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1
1.  Evropska politična stranka, registrirana v skladu s pogoji in postopki iz te uredbe, ki je v Evropskem parlamentu zastopana z vsaj enim svojim članom in ki ni v kateri od situacij za izključitev iz člena 136(1) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 , lahko zaprosi za financiranje iz splošnega proračuna Evropske unije v skladu s pogoji, ki jih je objavil odredbodajalec Evropskega parlamenta v razpisu za prispevke.
1.  Evropska politična stranka, registrirana v skladu s pogoji in postopki iz te uredbe, ki je v Evropskem parlamentu zastopana z vsaj enim svojim članom in ki ni v kateri od situacij za izključitev iz člena 136(1) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 , lahko zaprosi za financiranje iz splošnega proračuna Evropske unije v skladu s pogoji, ki jih je objavil odredbodajalec Evropskega parlamenta v razpisu za prispevke iz splošnega proračuna Evropske unije.
Sprememba 58
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)
Neposredno članstvo Evropskega parlamenta se sprejme, kadar poslanec Evropskega parlamenta ni član nacionalne ali regionalne stranke, povezane z evropsko politično stranko.
Sprememba 59
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 5
5.  Odhodki, ki so povračljivi s finančnimi prispevki, v okviru omejitev iz členov 24 in 25 zajemajo administrativne odhodke in odhodke za tehnično pomoč, sestanke, raziskave, čezmejne dejavnosti, študije, informiranje in objave ter odhodke v zvezi s kampanjami.
5.  Odhodki, ki so povračljivi s finančnimi prispevki iz splošnega proračuna Evropske unije, v okviru omejitev iz členov 24 in 25 zajemajo administrativne odhodke in odhodke za tehnično pomoč, sestanke, raziskave, čezmejne dejavnosti, študije, informiranje in objave ter odhodke v zvezi s kampanjami.
Sprememba 60
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1
1.  Evropska politična stranka ali evropska politična fundacija, ki izpolnjuje pogoje iz člena 20(1) ali (2), za pridobitev financiranja iz splošnega proračuna Evropske unije vloži vlogo pri Evropskem parlamentu po objavi razpisa za prispevke ali za oddajo predlogov.
1.  Evropska politična stranka ali evropska politična fundacija, ki izpolnjuje pogoje iz člena 20(1) ali (2), za pridobitev financiranja iz splošnega proračuna Evropske unije vloži vlogo pri Evropskem parlamentu po objavi razpisa za prispevke iz splošnega proračuna Evropske unije ali razpisa za oddajo predlogov.
Sprememba 61
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 2
2.  Evropska politična stranka ali evropska politična fundacija v času vložitve vloge izpolnjuje obveznosti iz člena 26 . Od datuma vložitve vloge do konca proračunskega leta ali ukrepa , za katerega je dodeljen prispevek ali nepovratna sredstva , je vpisana v registru in ji ni izrečena nobena sankcija iz člena 30(1) ter člena 30(2) , točke (a)(v) do (ix) .
2.  Evropska politična stranka ali evropska politična fundacija v času vložitve vloge izpolnjuje obveznosti iz člena 26. Od datuma vložitve vloge do konca proračunskega leta ali ukrepa, za katerega je dodeljen prispevek ali nepovratna sredstva iz splošnega proračuna Evropske unije, je vpisana v registru in ji ni izrečena nobena sankcija iz člena 30(1) ter člena 30(2) , točke (a)(v) in (vi).
Sprememba 62
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3
3.  Evropska politična stranka svoji vlogi priloži dokaze, da so njene stranke članice iz EU v 12 mesecih pred končnim rokom za vložitev vloge na svojih spletiščih v skladu s členom 4(1), točka (i), praviloma objavljale politični program in logotip evropske politične stranke.
črtano
Sprememba 63
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 4
4.  Evropska politična stranka svoji vlogi priloži dokaze, da ravna skladno s členom 4(1), točka (j), in da so njene stranke članice v 12 mesecih pred vložitvijo vloge na svojih spletiščih neprekinjeno objavljale informacije o zastopanosti spolov med kandidati in kandidatkami na zadnjih volitvah v Evropski parlament in o razvoju zastopanosti spolov med njihovimi poslanci in poslankami Evropskega parlamenta.
črtano
Sprememba 64
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 5
5.  Evropska politična stranka svoji vlogi priloži dokaze, da ravna skladno s členom 5, da redno posodablja politiko uporabe političnega oglaševanja in da jo je v 12 mesecih pred končnim rokom za vložitev vloge stalno izvajala.
črtano
Sprememba 65
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 7
7.  Odredbodajalec Evropskega parlamenta sprejme odločitev v treh mesecih po zaključku razpisa za prispevke ali razpisa za zbiranje predlogov ter odobri in upravlja ustrezne odobritve v skladu z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046.
7.  Odredbodajalec Evropskega parlamenta sprejme odločitev v treh mesecih po zaključku razpisa za prispevke iz splošnega proračuna Evropske unije ali razpisa za zbiranje predlogov ter odobri in upravlja ustrezne odobritve v skladu z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046.
Sprememba 66
Predlog uredbe
Člen 23 – naslov
Donacije, prispevki in lastni viri
Donacije, prispevki, članarine in dodatna lastna sredstva
Sprememba 67
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 1
2.  Evropske politične stranke in evropske politične fundacije ob predložitvi svojih letnih računovodskih izkazov v skladu s členom 26 posredujejo tudi seznam vseh donatorjev in njihovih donacij, pri čemer navedejo vrsto in vrednost posamezne donacije. Ta odstavek se uporablja tudi za prispevke strank članic evropskih političnih strank in organizacij članic evropskih političnih fundacij.
2.  Evropske politične stranke in evropske politične fundacije ob predložitvi svojih letnih računovodskih izkazov v skladu s členom 26 posredujejo tudi seznam vseh donatorjev in njihovih donacij, pri čemer navedejo vrsto in vrednost posamezne donacije. Ta odstavek se uporablja tudi za prispevke in članarine strank članic evropskih političnih strank in organizacij članic evropskih političnih fundacij ter prispevke posameznih članov evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij, ki presegajo 1 500 EUR.
Sprememba 68
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 2
Za donacije fizičnih oseb, katerih vrednost presega 1 500 EUR in je manjša od ali enaka 3 000 EUR, zadevna evropska politična stranka ali evropska politična fundacija navede, ali so ustrezni donatorji predhodno pisno privolili v objavo v skladu s členom 36(1), točka (e).
Za donacije in prispevke fizičnih oseb, katerih vrednost presega 1 500 EUR in je manjša od ali enaka 3 000 EUR, zadevna evropska politična stranka ali evropska politična fundacija navede, ali so ustrezne fizične osebe predhodno pisno privolile v objavo v skladu s členom 36(1), točka (e).
Sprememba 69
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3
3.  Evropske politične stranke in evropske politične fundacije v šestih mesecih pred volitvami v Evropski parlament pisno in v skladu z odstavkom 2 vsak teden Organu poročajo o donacijah, ki jih prejmejo, in odhodkih, ki jih z navedenimi donacijami financirajo.
3.  Evropske politične stranke in evropske politične fundacije v šestih mesecih pred volitvami v Evropski parlament pisno in v skladu z odstavkom 2 vsak teden Organu poročajo o donacijah, ki jih prejmejo.
Sprememba 70
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 1
5.  Evropske politične stranke in evropske politične fundacije za vse donacije, katerih vrednost presega 3 000 EUR, od donatorjev zahtevajo informacije, potrebne za njihovo pravilno identifikacijo. Evropske politične stranke in evropske politične fundacije prejete informacije na zahtevo posredujejo Organu.
5.  Evropske politične stranke in evropske politične fundacije za vse donacije posameznega donatorja, katerih skupna letna vrednost presega 3 000 EUR, od tega donatorja zahtevajo informacije, potrebne za njegovo pravilno identifikacijo. Evropske politične stranke in evropske politične fundacije prejete informacije na zahtevo posredujejo Organu.
Sprememba 71
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 2
Organ pripravi obrazec, ki se uporabi za namene iz prvega pododstavka.
Organ pripravi obrazec, ki se uporabi z namenom identifikacije donatorjev iz prvega pododstavka.
Sprememba 72
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 6 – točka a
(a)  anonimnih donacij ali prispevkov;
(a)  anonimnih donacij, prispevkov ali članarin;
Sprememba 73
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 6 – točka d
(d)  donacij katerega koli zasebnega subjekta s sedežem v tretji državi ali posameznikov iz tretje države, ki niso upravičeni do glasovanja na volitvah v Evropski parlament.
(d)  donacij katerega koli zasebnega subjekta s sedežem zunaj Unije ali posameznikov zunaj Unije, ki niso upravičeni do glasovanja na volitvah v Evropski parlament.
Sprememba 74
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 8
8.  Organ izvaja preverjanja, če lahko utemeljeno predpostavlja, da posamezna donacija pomeni kršitev te uredbe. Za ta namen lahko od evropske politične stranke oziroma evropske politične fundacije in njunih donatorjev zahteva dodatne informacije.
8.  Organ izvaja preglede, če lahko utemeljeno predpostavlja, da sprejem posamezne donacije pomeni kršitev te uredbe. Za ta namen lahko od evropske politične stranke oziroma evropske politične fundacije in njunih donatorjev zahteva dodatne informacije.
Sprememba 75
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 9
9.  Prispevki članov evropske politične stranke , ki imajo sedež v državi članici ali ki so državljani države članice, oziroma prispevki strank članic, ki imajo sedež v državi, ki je članica Sveta Evrope, so dopustni. Skupna vrednost prispevkov članov ne presega 40 % letnega proračuna posamezne evropske politične stranke. Vrednost prispevkov strank članic, ki imajo sedež v državi zunaj Unije, ne presega 10 % skupnih prispevkov članov.
9.  Skupna vrednost prispevkov evropski politični stranki ne presega 40 % njenega letnega proračuna.
Sprememba 76
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 9 a (novo)
9a.  Skupna vrednost članarin za evropsko politično stranko ne presega 20 % skupne vrednosti prispevkov tej stranki. Plačilo članarin se lahko izvede le ob upoštevanju splošno veljavnih pravil in tarif, ki jih določi evropska politična stranka.
Sprememba 77
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 10 – pododstavek 1
10.  Prispevki članov evropske politične fundacije , ki imajo sedež v državi članici ali ki so državljani države članice, oziroma prispevki organizacij članic, ki imajo sedež v državi, ki je članica Sveta Evrope, in prispevki evropske politične stranke, s katero je povezana, so dopustni. Skupna vrednost prispevkov članov ne presega 40 % letnega proračuna posamezne evropske politične fundacije in ti prispevki ne izvirajo iz sredstev, ki jih je evropska politična stranka prejela iz splošnega proračuna Evropske unije v skladu s to uredbo. Vrednost prispevkov organizacij članic, ki imajo sedež v državi zunaj Unije, ne presega 10 % skupnih prispevkov članov.
10.  Skupna vrednost prispevkov članov evropski politični fundaciji in financiranja s strani evropske politične stranke, s katero je povezana, ne presega 40 % letnega proračuna posamezne evropske politične fundacije in ti prispevki ne izvirajo iz sredstev, ki jih je evropska politična stranka prejela iz splošnega proračuna Evropske unije v skladu s to uredbo.
Sprememba 78
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 10 a (novo)
10a.  Skupna vrednost članarin za evropsko politično fundacijo ne presega 20 % skupne vrednosti prispevkov tej fundaciji.
Sprememba 79
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 12
12.  Vsi prispevki, ki niso dovoljeni v skladu s to uredbo, se vrnejo v skladu z odstavkom 7.
12.  Vsi prispevki in članarine, ki niso dovoljeni v skladu s to uredbo, se vrnejo v skladu z odstavkom 7.
Sprememba 80
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 13
13.  Vrednost lastnih sredstev evropske politične stranke ali evropske politične fundacije, ustvarjenih z lastnimi gospodarskimi dejavnostmi, ne presega 5 % letnega proračuna evropske politične stranke oziroma evropske politične fundacije.
13.  Vrednost dodatnih lastnih sredstev evropske politične stranke ali evropske politične fundacije, ustvarjenih z lastnimi gospodarskimi dejavnostmi, ne presega 10 % zneska, prejetega v obliki prispevkov in članarin evropske politične stranke oziroma evropske politične fundacije.
Sprememba 81
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2
2.  Financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij iz splošnega proračuna Evropske unije ali iz katerega koli drugega vira se lahko porabi za financiranje referendumskih kampanj, kadar se nanašajo na izvajanje Pogodb Unije.
2.  Financiranje evropskih političnih strank iz splošnega proračuna Evropske unije ali iz katerega koli drugega vira se lahko porabi za financiranje referendumskih kampanj, kadar se nanašajo na vprašanja, ki so neposredno povezana z Evropsko unijo.
Sprememba 82
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1
1.  Ne glede na člen 24(1) se financiranje evropskih političnih strank iz splošnega proračuna Evropske unije ali iz katerega koli drugega vira ne sme porabiti za neposredno ali posredno financiranje drugih političnih strank ter zlasti nacionalnih strank ali kandidatov. Za te nacionalne politične stranke in kandidate še naprej veljajo nacionalni predpisi.
1.  Ne glede na člen 23(10) in člen 24(1) se financiranje evropskih političnih strank iz splošnega proračuna Evropske unije ali iz katerega koli drugega vira ne sme porabiti za neposredno ali posredno financiranje drugih političnih subjektov ter zlasti nacionalnih strank ali kandidatov. Za te nacionalne politične stranke in kandidate še naprej veljajo nacionalni predpisi.
Sprememba 83
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 2
2.  Financiranje evropskih političnih fundacij iz splošnega proračuna Evropske unije ali iz katerega koli drugega vira se lahko porabi samo za financiranje njihovih nalog, kakor so navedene v členu 2, točka (4), in za kritje odhodkov, ki so neposredno povezani s cilji, navedenimi v njihovih statutih v skladu s členom 6. V nobenem primeru se ne sme porabiti za neposredno ali posredno financiranje volitev, političnih strank ali kandidatov ali drugih fundacij.
2.  Financiranje evropskih političnih fundacij iz splošnega proračuna Evropske unije ali iz katerega koli drugega vira se lahko porabi samo za financiranje njihovih nalog, kakor so navedene v členu 2, točka (4), in za kritje odhodkov, ki so neposredno povezani s cilji, navedenimi v njihovih statutih v skladu s členom 6. V šestih mesecih pred nacionalnimi ali evropskimi volitvami se v nobenem primeru ne sme porabiti za neposredno ali posredno financiranje volitev, političnih strank ali kandidatov ali drugih fundacij.
Sprememba 84
Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del
1.  Evropske politične stranke in evropske politične fundacije najpozneje v šestih mesecih po koncu proračunskega leta predložijo Organu, kopijo pa odredbodajalcu Evropskega parlamenta in pristojni nacionalni kontaktni točki v državi članici njihovega sedeža:
1.  Evropske politične stranke in evropske politične fundacije najpozneje v šestih mesecih po koncu finančnega leta odredbodajalcu Evropskega parlamenta v odprti, strojno berljivi obliki predložijo naslednje:
Sprememba 85
Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c
(c)  seznam donatorjev in dajalcev prispevkov ter njihovih donacij oziroma prispevkov, o katerih se poroča v skladu s členom 23(2), (3) in (4).
(c)  seznam donatorjev in dajalcev prispevkov ter njihovih donacij, prispevkov ali članarin, o katerih se poroča v skladu s členom 23(2), (3) in (4).
Sprememba 86
Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)
Evropske politične stranke in evropske politične fundacije kopijo vseh dokumentov iz prvega pododstavka pošljejo Organu in pristojni nacionalni kontaktni točki v državi članici, kjer imajo sedež. Kopija je v odprti in strojno berljivi obliki.
Sprememba 87
Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2 – pododstavek 1
2.  Organ nadzoruje skladnost evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij z obveznostmi iz te uredbe, zlasti v povezavi s členom 3, členom 4(1), točke (a), (b), (d), (e) in (f), členom 6(1), točke (a) do (e) in (g), členom 10(5) in (6) ter členi 23, 24 in 25.
2.  Organ nadzoruje skladnost evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij z obveznostmi iz te uredbe, zlasti v povezavi s členom 3, členom 4(1), točke (a), (b), (d), (e), (f) in (h), členom 4a, členom 5, členom 6(1), točke (a) do (e) in (g), členom 10(5) in (6) ter členom 23. Kadar financiranja iz splošnega proračuna Evropske unije ni, nadzoruje tudi, ali evropske politične stranke izpolnjujejo svoje obveznosti iz člena 25(1).
Sprememba 88
Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2 – pododstavek 2
Odredbodajalec Evropskega parlamenta nadzoruje skladnost evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij z obveznostmi, povezanimi s financiranjem Unije, iz te uredbe v skladu z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 . Evropski parlament pri izvajanju tega nadzora sprejme potrebne ukrepe za preprečevanje goljufij, ki škodijo finančnim interesom Unije, in boj proti njim.
Odredbodajalec Evropskega parlamenta nadzoruje skladnost evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij z obveznostmi, povezanimi s financiranjem Unije, iz te uredbe in iz Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 . Evropski parlament pri izvajanju tega nadzora sprejme potrebne ukrepe za preprečevanje goljufij, ki škodijo finančnim interesom Unije, in boj proti njim.
Sprememba 89
Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1
1.  V naslednjih primerih se Organ v skladu s členom 19 odloči za sankcijo izbrisa evropske politične stranke ali evropske politične fundacije iz registra:
črtano
(a)  kadar je stranka ali fundacija v kateri od situacij za izključitev iz člena 136(1) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 ;
(b)  kadar se v skladu s postopki iz člena 11(2) do (5) ugotovi, da ne izpolnjuje več enega ali več pogojev, določenih v členu 3(1) ali (2);
(c)  kadar odločitev o registraciji zadevne stranke ali fundacije temelji na netočnih ali zavajajočih informacijah, za katere je odgovoren vlagatelj, ali kadar je bila taka odločitev dosežena s prevaro;
(d)  če država članica zahteva izbris iz registra zaradi hude kršitve obveznosti iz nacionalnega prava in je zahtevek skladen z zahtevami iz člena 19(3), točka (b).
Sprememba 90
Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 2 – točka a – točka ii
(ii)  če niso izpolnjene prevzete obveznosti in če ni skladnosti z informacijami, ki jih zagotovi evropska politična stranka ali evropska politična fundacija v skladu s členom 4(1), točke (a), (b), (d), (e), (f), (i) in (j), ter členom 6(1), točke (a), (b), (d) in (e);
(ii)  če niso izpolnjene prevzete obveznosti in če ni skladnosti z informacijami, ki jih zagotovi evropska politična stranka ali evropska politična fundacija v skladu s členom 4(1), točke (a), (b), (d), (e), (f) in (h), ter členom 6(1), točke (a), (b), (d) in (e);
Sprememba 91
Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 2 – točka a – točka ii a (novo)
(iia)  če niso izpolnjene obveznosti iz člena 4a(1);
Sprememba 92
Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 2 – točka a – točka ii b (novo)
(iib)  če niso izpolnjene obveznosti iz člena 4a(2);
Sprememba 93
Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 2 – točka a – točka ii c (novo)
(iic)  če niso izpolnjene obveznosti iz člena 5(1) do (5);
Sprememba 94
Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 2 – točka a – točka viii
(viii)  če niso predloženi dokazi o uporabi logotipov in objavi političnih programov v skladu s členom 21(3);
črtano
Sprememba 95
Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 2 – točka a – točka ix
(ix)  če niso predloženi dokazi o zastopanosti spolov v skladu s členom 21(4).
črtano
Sprememba 96
Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 2 – točka b – točka i
(i)  če je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija sprejela donacije in prispevke, ki v skladu s členom 23(1) ali (5) niso dovoljeni, razen če so izpolnjeni pogoji iz člena 23(7);
(i)  če je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija sprejela donacije, prispevke ali članarine, ki v skladu s členom 23(1) ali (6) niso dovoljeni, razen če so izpolnjeni pogoji iz člena 23(7);
Sprememba 97
Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 4 – uvodni del
4.  Za namene odstavkov 2 in 3 se evropskim političnim strankam ali evropskim političnim fundacijam izrečejo naslednje finančne sankcije:
4.  Za namene odstavkov 1 in 2 se evropskim političnim strankam ali evropskim političnim fundacijam izrečejo naslednje finančne sankcije:
Sprememba 98
Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 4 – točka b – pododstavek 1 – uvodni del
(b)  v primeru količinsko opredeljivih kršitev določen odstotek prejetega ali neprijavljenega nepravilnega zneska v skladu z naslednjo lestvico, do največ 10 % letnega proračuna zadevne evropske politične stranke ali evropske politične fundacije:
(b)  v primeru količinsko opredeljivih kršitev določen odstotek prejetega ali neprijavljenega nepravilnega zneska ali zneska, uporabljenega za dejavnosti financiranja, prepovedane v členu 25, v skladu z naslednjo lestvico, do največ 10 % letnega proračuna zadevne evropske politične stranke ali evropske politične fundacije:
Sprememba 99
Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 4 – točka b – pododstavek 2
Pri uporabi odstotkov iz prvega pododstavka se vsaka donacija ali prispevek obravnava ločeno.
Pri uporabi odstotkov iz prvega pododstavka se vsaka donacija, prispevek, članarina ali znesek, uporabljen za dejavnosti financiranja, prepovedane v členu 25, obravnava ločeno.
Sprememba 100
Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 5 a (novo)
5a.  Organ izterja ustrezne zneske od evropske politične stranke ali evropske politične fundacije, ki ji je bila naložena finančna kazen.
Sprememba 101
Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1
1.  Za zagotovitev izpolnjevanja obveznosti iz člena 38 v celoti Organ ali odredbodajalec Evropskega parlamenta pred končno odločitvijo Organa v zvezi s sankcijami iz člena 30 zadevni evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji omogoči, da sprejme potrebne ukrepe za odpravo kršitve v razumnem roku, ki praviloma ni daljši od enega meseca. Organ ali odredbodajalec Evropskega parlamenta zlasti omogoči, da se popravijo administrativne in računske napake, da se po potrebi zagotovijo dodatni dokumenti ali informacije ali se popravijo manjše napake.
1.  Za zagotovitev izpolnjevanja obveznosti iz člena 38 v celoti Organ ali odredbodajalec Evropskega parlamenta pred končno odločitvijo Organa v zvezi s sankcijami iz člena 30(1), točke (a)(i) do (iv), zadevni evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji omogoči, da sprejme potrebne ukrepe za odpravo kršitve v razumnem roku, ki praviloma ni daljši od enega meseca. Organ ali odredbodajalec Evropskega parlamenta zlasti omogoči, da se popravijo administrativne in računske napake, da se po potrebi zagotovijo dodatni dokumenti ali informacije ali se popravijo manjše napake.
Sprememba 102
Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2
2.  Če evropska politična stranka ali evropska politična fundacija ne sprejme popravljalnih ukrepov v roku iz odstavka 1, se sprejme odločitev glede izreka ustreznih sankcij iz člena 30.
2.  Če evropska politična stranka ali evropska politična fundacija ne sprejme zadostnih popravljalnih ukrepov v roku iz odstavka 1, se sprejme odločitev glede izreka ustreznih sankcij iz člena 30.
Sprememba 103
Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 3
3.  Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata v zvezi s pogoji, določenimi v členu 3(1), točke (b) do (f), in členu 3(2), točka (c).
črtano
Sprememba 104
Predlog uredbe
Člen 34 – naslov
Izterjava
Razveljavitev sklepa o financiranju z učinkom v prihodnosti
Sprememba 105
Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1
1.  Na podlagi odločitve Organa o izbrisu evropske politične stranke ali evropske politične fundacije iz registra odredbodajalec Evropskega parlamenta razveljavi veljavne odločitve o financiranju s strani Unije oziroma odpove sporazume o takem financiranju, razen v primeru iz člena 19(2), točka (c), in člena 3(1), točki (b) in (f). Odredbodajalec tudi izterja kakršno koli financiranje s strani Unije, vključno z neporabljenimi sredstvi iz preteklih let.
1.  Odredbodajalec Evropskega parlamenta razveljavi veljaven sklep o financiranju, naslovljen na evropsko politično stranko ali evropsko politično fundacijo, z učinkom v prihodnosti, iz naslednjih razlogov:
(a)  na podlagi odločitve Organa o izbrisu stranke ali fundacije iz registra, razen odločitve zaradi razloga o izbrisu iz člena 19(1)(a), točka (a) (iv);
(b)  na podlagi odločitve o kazni na podlagi člena 30(1), točki (a)(v) in (vi).
V sporazumu ali sklepu o prispevku oziroma dodelitvi nepovratnih sredstev so lahko navedeni tudi drugi razlogi za razveljavitev sklepa o financiranju z učinkom v prihodnosti.
Sprememba 106
Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2
2.  Evropska politična stranka ali evropska politična fundacija, ki ji je bila izrečena sankcija zaradi katere koli kršitve iz člena 30(1) in člena 30(2), točki (a)(v) in (vi), iz tega razloga ne izpolnjuje več pogojev iz člena 21(2). Zato odredbodajalec Evropskega parlamenta odpove sporazum o prispevku oziroma dodelitvi nepovratnih sredstev ali razveljavi odločitev o financiranju s strani Unije, ki se dodeli v skladu s to uredbo, in izterja neupravičeno izplačane zneske na podlagi sporazuma ali sklepa o prispevku ali dodelitvi nepovratnih sredstev ter tudi vsa neporabljena sredstva Unije iz preteklih let. Odredbodajalec Evropskega parlamenta tudi izterja neupravičeno izplačane zneske na podlagi sporazuma ali sklepa o prispevku oziroma dodelitvi nepovratnih sredstev od fizične osebe, glede katere je bila sprejeta odločitev v skladu s členom 31, pri čemer po potrebi upošteva izjemne okoliščine v zvezi s to fizično osebo.
2.  Odločitev o razveljavitvi sklepa o financiranja z učinkom v prihodnosti začne veljati na dan, opredeljen v odločitvi o razveljavitvi, če v njej ni določenega točnega datuma, pa na dan, ko je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija uradno obveščena o odločitvi o razveljavitvi.
V primeru take odpovedi oziroma razveljavitve se plačila odredbodajalca Evropskega parlamenta omejijo na povračljive odhodke evropske politične stranke ali upravičene stroške evropske politične fundacije do datuma, ko začne veljati odločitev o odpovedi oziroma razveljavitvi.
Ta odstavek se uporablja tudi za primere iz člena 19(2), točka (c), in člena 3(1), točki (b) in (f).
Sprememba 107
Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Razveljavitev sklepa o financiranju z učinkom v prihodnosti ima naslednje posledice:
(a)  sporazum o prispevku oziroma dodelitvi nepovratnih sredstev se razveljavi z datumom iz odstavka 2;
(b)  plačila odredbodajalca Evropskega parlamenta se omejijo na povračljive dejanske odhodke evropske politične stranke ali upravičene dejanske stroške evropske politične fundacije do datuma iz odstavka 2;
(c)  odhodki ali stroški evropske politične stranke ali evropske politične fundacije od dneva iz odstavka 2 se vodijo kot nepovračljivi odhodki ali neupravičeni stroški;
(d)  odredbodajalec Evropskega parlamenta izterja vsa neupravičeno izplačana sredstva Unije, med drugim
(i)  sredstva Unije, porabljena za nepovračljive odhodke ali neupravičene stroške, in
(ii)  vsa neporabljena sredstva iz predhodnega financiranja Unije, ki niso bila porabljena pred datumom iz odstavka 2, vključno z neporabljenimi sredstvi Unije iz prejšnjih let; ter
(e)  odredbodajalec Evropskega parlamenta izterja vse neupravičeno izplačane zneske od fizične osebe, glede katere je bila sprejeta odločitev v skladu s členom 31.
Sprememba 108
Predlog uredbe
Člen 34 a (novo)
Člen 34a
Odprava sklepa o financiranju z retroaktivnim učinkom
1.  Na podlagi odločitve Organa o izbrisu evropske politične stranke ali evropske politične fundacije iz registra zaradi razloga za izbris iz člena 19(1), točka (a)(iv), odredbodajalec Evropskega parlamenta odpravi sklepe o financiranju zadevne evropske politične stranke ali evropske politične fundacije, z retroaktivnim učinkom od datuma sprejetja teh sklepov.
2.  Odprava sklepa o financiranju z retroaktivnim učinkom ima naslednje posledice:
(a)  sporazum o prispevku oziroma dodelitvi nepovratnih sredstev preneha veljati z dnem, ko je zadevna evropska politična stranka ali evropska politična fundacija uradno obveščena o prenehanju veljavnosti;
(b)  vsi odhodki ali stroški evropske politične stranke ali evropske politične fundacije se vodijo kot nepovračljivi odhodki ali neupravičeni stroški; in
(c)  vsi zneski, plačani na osnovi sporazuma o prispevku oziroma dodelitvi nepovratnih sredstev, ter neporabljena sredstva Unije iz prejšnjih let se vodijo kot neupravičena izplačila in se izterjajo v skladu z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046.
Sprememba 109
Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Evropski parlament po pooblastilu svojega odredbodajalca ali Organa na spletišču, ustvarjenem v ta namen, v odprti in strojno berljivi obliki objavi:
1.  Evropski parlament ali Organ v skladu s porazdelitvijo svojih pristojnosti na spletišču, ustvarjenem v ta namen, v odprti in strojno berljivi obliki objavi:
Sprememba 110
Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka f
(f)  prispevke iz člena 23(9) in (10), o katerih so evropske politične stranke in evropske politične fundacije poročale v skladu s členom 23(2), vključno z identiteto strank ali organizacij članic, ki so zagotovile prispevke;
(f)  prispevke in članarine iz člena 23(9) in (10), o katerih so evropske politične stranke in evropske politične fundacije poročale v skladu s členom 23(2), vključno z identiteto posameznih članov, strank ali organizacij članic, ki so zagotovile prispevke, razen prispevkov, višjih od 1 500 EUR in do vključno 3 000 EUR na leto od fizičnih oseb, kadar te osebe niso dale pisnega soglasja za tako objavo.
Sprememba 111
Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka f a (novo)
(fa)  članarine iz člena 23(9a) in (10a), o katerih so evropske politične stranke in evropske politične fundacije poročale v skladu s členom 23(2), vključno z identiteto strank ali organizacij, ki so opravile ta plačila;
Sprememba 112
Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka f b (novo)
(fb)  dodatna lastna sredstva iz člena 23(13), o katerih so evropske politične stranke in evropske politične fundacije poročale v skladu s členom 23(2);
Sprememba 113
Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 2
2.  Evropski parlament javno objavi seznam pravnih oseb, ki so članice evropske politične stranke, kakor je priložen statutu stranke v skladu s členom 4(2) in se posodablja v skladu s členom 10(6), ter skupno število posameznih članov.
2.  Organ javno objavi seznam pravnih oseb, ki so članice evropske politične stranke, kakor je priložen statutu stranke v skladu s členom 4(2) in se posodablja v skladu s členom 10(6), ter skupno število posameznih članov.
Sprememba 114
Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 8
8.  Evropske politične stranke in evropske politične fundacije, države članice in neodvisni organi ali strokovnjaki, pooblaščeni za revidiranje računovodskih izkazov na podlagi te uredbe, so za vsako škodo, ki jo povzročijo pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi te uredbe, odgovorni v skladu z veljavnim nacionalnim pravom. Države članice zagotovijo, da se jim lahko izrečejo učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije za kršitve te uredbe, Uredbe (EU) 2016/679 in nacionalnih predpisov, sprejetih na njeni podlagi, ter zlasti za zlorabo osebnih podatkov.
8.  Evropske politične stranke in evropske politične fundacije, države članice in neodvisni organi ali strokovnjaki, pooblaščeni za revidiranje računovodskih izkazov na podlagi te uredbe, so za vsako škodo, ki jo povzročijo pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi te uredbe, odgovorni v skladu z veljavnim nacionalnim pravom. Države članice brez poseganja v Uredbo (EU) 2016/679 zagotovijo, da se jim lahko izrečejo učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije za kršitve te uredbe.
Sprememba 115
Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Vsi postopkovni koraki in odločitve, ki jih predhodno sprejme Evropski parlament, Svet ali Komisija, odredbodajalec Evropskega parlamenta ali Organ v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 1141/2014 ali na njeni podlagi, se še naprej uporabljajo in razlagajo ob upoštevanju te uredbe.
Sprememba 117
Predlog uredbe
Priloga II – del 2 – alinea 5 a (novo)
–   v primerih, ko se uporabljajo tehnike ciljanja, vse informacije, ki se zahtevajo v skladu z Uredbo (EU) 2016/679.

(1) Zadeva je bila v skladu s četrtim pododstavkom člena 59(4) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v medinstitucionalna pogajanja (A9-0223/2022).

Zadnja posodobitev: 18. januar 2023Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov