Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2022/2008(INI)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0214/2022

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0214/2022

Díospóireachtaí :

PV 15/09/2022 - 6
PV 15/09/2022 - 8
CRE 15/09/2022 - 6
CRE 15/09/2022 - 8

Vótaí :

PV 15/09/2022 - 11.10
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2022)0329

Téacsanna atá glactha
PDF 146kWORD 61k
Déardaoin, 15 Meán Fómhair 2022 - Strasbourg
Cur chun feidhme na Straitéise Nua Tionsclaíochta Nuashonraithe don Eoraip: ag ailíniú caiteachas le beartas
P9_TA(2022)0329A9-0214/2022

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 15 Meán Fómhair 2022 maidir le cur chun feidhme na Straitéise Nua Tionsclaíochta Nuashonraithe don Eoraip ag ailíniú caiteachas le beartas (2022/2008(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, go háirithe Airteagail 9, 151, 152, 153(1) agus (2) de sin, mar aon le hAirteagal 173 de sin, a bhaineann le beartas tionsclaíoch AE agus a thagraíonn, i measc nithe eile, d’iomaíochas earnáil tionsclaíochta an Aontais,

–  ag féachaint don Chonradh ar an Aontas Eorpach, go háirithe d’Airteagal 5(3) de sin agus do Phrótacal Uimh. 2 de sin maidir le cur i bhfeidhm phrionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta,

–  ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 11 Nollaig 2019 maidir leis an gComhaontú Glas don Eoraip (COM(2019)0640),

–  ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 19 Feabhra 2020 dar teideal ‘Shaping Europe’s digital future’ [Todhchaí dhigiteach na hEorpa a mhúnlú] (COM(2020)0067),

–  ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 10 Márta 2020 dar teideal ‘A New Industrial Strategy for Europe’ [Straitéis thionsclaíoch nua don Eoraip] (COM(2020)0102),

–  ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 10 Márta 2020 dar teideal ‘An SME Strategy for a sustainable and digital Europe’ [Straitéis FBM d’Eoraip inbhuanaithe agus dhigiteach] (COM(2020)0103),

–  ag féachaint do Theachtaireacht ón gCoimisiún an 11 Márta 2020 maidir le ‘Plean Gníomhaíochta nua don Gheilleagar Ciorclach - I gcomhair Eoraip níos glaine agus níos iomaíche’ (COM(2020)0098),

–  ag féachaint do theachtaireacht an 8 Iúil 2020 ón gCoimisiún dar teideal ‘A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe’ [Straitéis hidrigine d’Eoraip aeráidneodrach] (COM(2020)0301),

–  ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 5 Bealtaine 2021 dar teideal ‘Updating the 2020 New Industrial Strategy: Building a stronger Single Market for Europe’s recovery’[Straitéis Tionsclaíochta Nua 2020 a Nuashonrú: Margadh Aonair níos láidre a Fhorbairt do théarnamh na hEorpa] (COM(2021)0350),

–  ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 14 Iúil 2021 dar teideal ‘Fit for 55’: delivering the EU’s 2030 Climate Target on the way to climate neutrality’ [Oiriúnach do 55: Sprioc Aeráide an Aontais do 2030 i dtreo aeráidneodracht a bhaint amach] (COM(2021)0550),

–  ag féachaint do thuairim Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 19 Eanáir 2022 dar teideal ‘Industrial ecosystems, strategic autonomy and well-being’ [Éiceachórais thionsclaíocha, uathriail straitéiseach agus folláine],

–  ag féachaint do thuairim Choiste Eorpach na Réigiún an 2 Nollaig 2021 dar teideal ‘Updating the 2020 New Industrial Strategy: Building a stronger Single Market for Europe’s recovery’(1)[Straitéis Tionsclaíochta Nua 2020 a Nuashonrú: Margadh Aonair níos láidre a Fhorbairt do théarnamh na hEorpa],

–  ag féachaint do dhoiciméad inmheánach oibre de chuid an Choimisiúin an 5 Bealtaine 2021 dar teideal ‘Annual Single Market Report 2021’ [Tuarascáil Bhliantúil 2021 maidir leis an Margadh Aonair] (SWD(2021)0351),

–  ag féachaint do dhoiciméad inmheánach oibre de chuid an Choimisiúin an 5 Bealtaine 2021 dar teideal ‘Strategic dependencies and capacities’ [Spleáchais agus cumais straitéiseacha] (SWD(2021)0352),

–  ag féachaint do dhoiciméad inmheánach oibre de chuid an Choimisiúin an 5 Bealtaine 2021 dar teideal ‘Towards competitive and clean European steel’ (SWD(2021)0353) [I dtreo cruach Eorpach iomaíoch agus ghlan],

–  ag féachaint do thuarascáil 2019 ó Ghrúpa Ardleibhéil an Choimisiúin um Thionscail Dianfhuinnimh dar teideal ‘Masterplan for a Competitive Transformation of EU Energy-Intensive Industries – Enabling a Climate-neutral, Circular Economy by 2050’ [Máistirphlean le haghaidh claochlú iomaíoch thionscail dianfhuinnimh an Aontais Eorpaigh le go mbeifear in ann geilleagar aeráidneodrach ciorclach a bhaint amach faoi 2050],

–  ag féachaint do thuarascáil speisialta 2021 ón nGníomhaireacht Fuinnimh Idirnáisiúnta dar teideal ‘ ‘Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector’ [Aeráidneodrach faoi 2050: Treochlár don Earnáil Fuinnimh Dhomhanda],

–  ag féachaint do chonclúidí ón gComhairle an 21 Samhain 2018 maidir le ‘Straitéis Beartais Tionsclaíochta de chuid an Aontais don Todhchaí’,

–  ag féachaint do chonclúidí ón gComhairle an 27 Bealtaine 2019 maidir le straitéis beartais tionsclaíochta de chuid an Aontais: fís do 2030,

–  ag féachaint do chonclúidí ón gComhairle an 16 Samhain 2020 maidir le téarnamh lena gcuirtear chun cinn an t-aistriú i dtreo tionscal Eorpach níos dinimiciúla, níos athléimní agus níos iomaíche,

–  ag féachaint do chonclúidí ón gComhairle an 17 Nollaig 2020 maidir leis an téarnamh a bheith ciorclach agus glas,

–  ag féachaint do rún uaithi an 15 Eanáir 2020 maidir leis an gComhaontú Glas don Eoraip(2),

–  ag féachaint don rún uaithi an 17 Aibreán 2020 maidir le gníomhaíocht chomhordaithe AE chun paindéim COVID-19 agus a hiarmhairtí a chomhrac(3),

–  ag féachaint do rún uaithi an 25 Samhain 2020 maidir le straitéis nua tionsclaíochta don Eoraip(4),

–  ag féachaint do rún uaithi an 16 Nollaig 2020 maidir le straitéis nua do FBManna Eorpacha(5),

–  ag féachaint do rún uaithi an 10 Feabhra 2021 maidir leis an bplean gníomhaíochta nua don gheilleagar ciorclach(6),

–  ag féachaint do rún uaithi an 19 Bealtaine 2021 maidir le straitéis Eorpach i ndáil le hidrigin(7),

–  ag féachaint do rún uaithi an 19 Bealtaine 2021 maidir le straitéis Eorpach i ndáil le comhtháthú córas fuinnimh(8),

–  ag féachaint do rún uaithi an 24 Samhain 2021 maidir le straitéis Eorpach i ndáil le hamhábhair chriticiúla(9),

–  ag féachaint don chomhaontú a glacadh ag an 21ú Comhdháil de chuid na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (COP21) i bPáras an 12 Nollaig 2015 (Comhaontú Pháras),

–  ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 30 Meán Fómhair 2020 dar teideal ‘A new ERA for Research and Innovation’ [LET (Limistéar Eorpach Taighde) nua don Taighde agus don Nuálaíocht] (COM(2020)0628),

–  ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 25 Samhain 2020 dar teideal ‘An Straitéis Chógaisíochta don Eoraip’ (COM(2020)0761),

–  ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 26 Eanáir 2022 dar teideal ‘Dearbhú Eorpach a bhunú maidir le Cearta agus Prionsabail Dhigiteacha don Deacáid Dhigiteach’ (COM(2022)0027),

–  ag féachaint do dhoiciméad inmheánach oibre de chuid an Choimisiúin an 8 Aibreán 2019 dar teideal ‘Bonneagar Teicneolaíochta’ (SWD(2019)0158),

–  ag féachaint do rún uaithi an 13 Nollaig 2016 maidir le beartas comhleanúnach AE do thionscail an chultúir agus na cruthaitheachta(10),

–  ag féachaint do Mholadh (AE) 2021/1749 ón gCoimisiún an 28 Meán Fómhair 2021 dar teideal Tús áite don éifeachtúlacht fuinnimh: ó phrionsabail go cleachtas – Treoirlínte agus samplaí dá chur chun feidhme sa chinnteoireacht san earnáil fuinnimh agus níos faide i gcéin,

–  ag féachaint don tuarascáil ó Phainéal Idir-Rialtasach na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide an 4 Aibreán 2022 dar teideal ‘Athrú Aeráide 2022: Maolú ar an Athrú Aeráide’,

–  ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint do na tuairimí ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus Cosaint Tomhaltóirí, agus ón gCoiste um Iompar agus ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh (A9-0214/2022),

A.  de bhrí go bhfuil sé ríthábhachtach cur ar chumas na hearnála tionsclaíochta an t-aistriú dúbailte a chur chun feidhme, agus poist ardcháilíochta a chruthú ag an am céanna agus iomaíochas agus acmhainneacht na hearnála a áirithiú chun táirgí, seirbhísí agus próisis táirgthe ghlana a fhorbairt agus a tháirgeadh;

B.  de bhrí nach mór é a bheith mar aidhm ag an Straitéis Tionsclaíochta an margadh aonair a neartú agus dul chun cinn teicneolaíochta a chothú chun go mbeidh AE ina cheannaire domhanda i dteicneolaíochtaí glasa agus digiteacha;

C.  de bhrí gurb iad na próisis thionsclaíocha agus mhonaraíochta cnámh droma mhargadh saothair AE agus gur cheart dóibh cruthú post ardcháilíochta a chothú;

D.  de bhrí go bhfuil sé ríthábhachtach, i ndomhan geopholaitiúil atá ag athrú, neamhspleáchas straitéiseach a neartú agus spleáchais AE ar ábhair chriticiúla, táirgí, fuinneamh, acmhainneachtaí monaraíochta agus teicneolaíochtaí criticiúla a laghdú, agus ag an am céanna geilleagar a choinneáil chomh hoscailte agus is féidir agus chomh dúnta is gá;

E.  de bhrí gur léirigh cogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine arís go bhfuil AE ag brath go mór ar sholáthar fuinnimh ó thríú tíortha; de bhrí gur gá do AE a bheartais thionsclaíocha agus fuinnimh a athdhíriú agus é mar aidhm aige a fhoinsí fuinnimh a éagsúlú a luaithe is féidir, coigilteas fuinnimh agus bearta éifeachtúlachta fuinnimh a mhéadú, chomh maith le méideanna ollmhóra foinsí in-athnuaite fuinnimh a úsáid agus cur chuige i bhfad níos láidre maidir leis an ngeilleagar ciorclach a ghlacadh ar fud na dtionscal atá bunaithe ar shlabhraí soláthair athléimneacha agus inbhuanaithe;

F.  de bhrí gur féidir le hardleibhéal spleáchais ar sholáthar fuinnimh, amhail ar an Rúis, agus praghsanna arda fuinnimh dochar a dhéanamh d’acmhainneachtaí táirgeachta cuideachtaí Eorpacha; de bhrí go bhfuil infhaighteacht ábhar agus comhpháirteanna, agus acmhainneacht monaraíochta san Eoraip bunriachtanach chun spleáchas fabhraithe in ionad spleáchas fuinnimh AE a sheachaint chun mianraí tearc-chré, miotail chriticiúla eile, trealamh nó cumais mhonaraíochta a sholáthar;

G.  de bhrí go bhfuil institiúidí taighde, cuideachtaí agus daoine oilte ar thús cadhnaíochta ar domhan in AE agus go bhfuil sé d’acmhainn aige a bheith ina cheannaire domhanda sa nuálaíocht thionsclaíoch;

H.  de bhrí gur fhógair an Coimisiún, tar éis dó a spleáchais straitéiseacha a shainaithint sna héiceachórais thionsclaíocha is íogaire, go molfaidh sé bearta sistéamacha (eacnamaíocha agus rialála) nithiúla chun na spleáchais sin a laghdú, lena n-áirítear trí tháirgeadh agus infheistíocht san Eoraip a dhaingniú agus a chur chun cinn;

I.  de bhrí gur gá do AE aghaidh a thabhairt ar athléimneacht slabhraí soláthair, agus éiceachóras monaraíochta agus soláthair ardluacha tarraingteach, nuálach a chruthú ag an am céanna, atá ailínithe le spriocanna taighde agus forbartha (T&F), nuálaíochta, aeráide agus comhshaoil na hEorpa;

J.  de bhrí go bhfuil laghdú 35 % tagtha ar astaíochtaí CO2 ón tionscal ó 1990, i bpáirt mar gheall ar athlonnú an táirgthe;

K.  de bhrí gurb ionann an acmhainneacht eacnamaíoch mheasta a bhaineann le tomhaltas deiridh fuinnimh a laghdú faoi 2030, i gcomparáid le gnó mar is gnách, agus 23,5 % do thionscal na hEorpa(11);

L.  de bhrí gur aithin an Coimisiún go bhfuil níos mó earnálacha eacnamaíocha amhail earnáil na sláinte, an earnáil agraibhia, tionscal eastósctha na mianadóireachta agus na n-amhábhar agus tionscal na teicneolaíochta digití ríthábhachtach chun neamhspleáchas straitéiseach AE a bhaint amach;

M.  de bhrí gur aithin an Coimisiún sa straitéis tionsclaíochta nuashonraithe nua go bhféadfadh comhdhlúthú margaidh teacht as beartais neamh-inbhuanaithe margaidh, lena n-áirítear beartais maidir le soláthar poiblí;

1.  á chur in iúl gur geal léi an nuashonrú ar an straitéis tionsclaíochta; á chur i bhfáth, chun go mbeidh an Comhaontú Glas ina fhíorstraitéis fáis inbhuanaithe agus claochlaitheach, go laghdóidh sé spleáchais agus go gcoinneoidh sé cothrom na Féinne do thionscal na hEorpa le linn an dá aistriú, nach mór beartas tionsclaíoch uaillmhianach a bheith ag gabháil leis chun a bheith ina cheannródaí iomaíoch in astaíochtaí gás ceaptha teasa (GCT) glan-nialasacha agus i ngeilleagar inbhuanaithe, agus chun sineirgí a chruthú idir gnólachtaí, fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) agus gnólachtaí nuathionscanta, agus gur gá tacú leis le beartas uaillmhianach T&F agus le creat atá oiriúnach do FBManna; á chur i bhfáth go bhfuil méadú suntasach tagtha ar an ngá sin mar thoradh ar an ngéarchéim leanúnach aeráide agus fuinnimh agus ar chogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine; á thabhairt chun suntais, ina leith sin, an gá atá le bearta faoisimh spriocdhírithe do chustaiméirí leochaileacha sa chomhthéacs tionsclaíoch, go háirithe FBManna leochaileacha agus micrifhiontair, a ndearna éifeachtaí phaindéim COVID-19 difear mór dóibh freisin;

2.  ag iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit breithniú a dhéanamh ar thionchar chogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine ar thionscal na hEorpa agus ar a hacmhainneachtaí i dtionscnaimh agus cuspóirí atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo, agus cur chuige iomlánaíoch a ghlacadh nuair a chruthaíonn sé dreasachtaí chun tacú le hearnálacha straitéiseacha tionsclaíocha agus lena slabhraí soláthair, a bhfuil méadú mór le sárú acu ar chostais fuinnimh, iompair agus amhábhar; á aithint go bhfuil go leor beart ann a d’fhéadfadh cabhrú chun na tionchair sin a laghdú, agus astaíochtaí gás ceaptha teasa agus truailliú aeir a laghdú ag an am céanna;

3.  á chur i bhfáth gur sócmhainn thábhachtach é margadh aonair Eorpach feidhmiúil chun athléimneacht thionsclaíoch, tarraingteacht na hEorpa mar cheann scríbe infheistíochta agus iomaíochas AE a neartú, chomh maith leis an dá aistriú a fheabhsú mar bhonn don fhás nua in earnálacha tionsclaíocha;

4.  á chur i bhfios go láidir nach féidir leis an Aontas a bheith ag brath ar thíortha nach Ballstáit den Aontas iad le haghaidh táirgí, fuinnimh, acmhainneachtaí monaraíochta agus teicneolaíochtaí atá bunriachtanach dár ngeilleagar agus dár sochaí amach anseo; á chur i bhfáth gur gá do AE seasamh láidir a fháil ar ais i slabhraí luacha domhanda ríthábhachtacha agus soláthar amhábhar criticiúil a dhaingniú i dtréimhsí géarchéime, agus trí úsáid mhéadaithe a bhaint as samhlacha gnó ciorclacha freisin; á thabhairt chun suntais an tairbhe a bhaineann le slabhraí soláthair níos giorra d’athléimneacht ár ngeilleagair agus d’uaillmhianta aeráide an Aontais a bhaint amach;

5.  á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá comhar idirnáisiúnta, comhpháirtíochtaí comhionanna agus trádáil chóir dhomhanda oscailte do gheilleagar na hEorpa, agus á thabhairt dá haire gur ceann de na bealaí is éifeachtúla chun athléimneacht thionsclaíoch na hEorpa a neartú agus spleáchas a laghdú is ea slabhraí soláthair a éagsúlú trí bhearta uaillmhianacha beartais trádála, lena n-áirítear comhaontuithe straitéiseacha trádála agus infheistíochta;

6.  ag iarraidh ar an gCoimisiún conairí aistrithe soiléire atá bunaithe ar an eolaíocht don éiceachóras tionsclaíoch a chur i láthair a luaithe is féidir, lena n-áirítear trí na riachtanais le haghaidh aistriú rathúil a shainaithint ó thaobh bonneagair, teicneolaíochtaí agus scileanna de; ag iarraidh ar an gCoimisiún comhsheasmhacht, comhordú agus sineirgí a áirithiú ar fud na dtionscnamh, na gcuspóirí, an mhaoinithe agus na n-ionstraimí rialála uile a thacóidh leis an tionscal trí na haistrithe; á thabhairt chun suntais go bhfuil gá le hailíniú idir na conairí aistrithe, na treochláir teicneolaíochta tionsclaíche agus Cláir Oibre Straitéiseacha um Thaighde agus Nuálaíocht na gComhpháirtíochtaí Eorpacha faoin gclár Fís Eorpach; á iarraidh go ndéanfar faireachán agus tuairisciú bliantúil ar iomaíochas, dul chun cinn teicneolaíoch, infhostaitheacht agus athléimneacht ár n-éiceachóras tionsclaíoch agus ar dhul chun cinn conairí aistrithe earnálacha aonair, lena n-áirítear a gcomhsheasmhacht le spriocanna aeráide AE, ionas gur féidir ionstraimí a oiriúnú go tapa nuair is gá; á chur i bhfáth gur cheart do na geallsealbhóirí uile sa slabhra luacha, lena n-áirítear an tsochaí shibhialta, an pobal acadúil, eagraíochtaí tomhaltóirí, ceardchumainn agus an Bord Comhairleach Eolaíoch Eorpach maidir leis an Athrú Aeráide a bheith rannpháirteach ar bhealach trédhearcach i bpróiseas na gconairí aistrithe lena n-áiritheofar faireachán leanúnach eolaíochtbhunaithe ar dhul chun cinn;

7.  ag iarraidh ar an gCoimisiún straitéis a thíolacadh a bheidh dírithe ar aistriú na dtionscal is déine ar fhuinneamh lena gcuirfí ar a gcumas a n-iomaíochas a chaomhnú agus, ag an am céanna, tacú le neamhspleáchas straitéiseach AE níos fearr, ós rud é go mbíonn tábhacht straitéiseach ag baint leis na tionscail sin go minic;

8.  á mheabhrú go mbraitheann iomaíochas tionsclaíoch na hEorpa den chuid is mó ar a cumas nuálaíochta; á thabhairt dá haire go sáraíonn feidhmíocht chumhachtaí eacnamaíocha eile feidhmíocht an Aontais i gcaiteachas T&F mar chéatadán OTI; á athdhearbhú a thábhachtaí atá leibhéal uaillmhianach infheistíochta i T&F chun seasamh iomaíoch AE sa domhan a fheabhsú; á chur in iúl gur oth léi nach ndearnadh an sprioc de 3% d’infheistíochtaí OTI in T&F a bhaint amach go fóill i bhformhór na mBallstát; ag iarraidh ar an gCoimisiún comhordú a dhéanamh ar iarrachtaí na mBallstát tuilleadh tiomantais a dhéanamh do spriocanna infheistíochta náisiúnta T&F, go háirithe do chistiú náisiúnta poiblí agus príobháideach don nuálaíocht thionsclaíoch agus don taighde tionsclaíoch chun dul i dtreo taighde ar leibhéal ullmhachta teicneolaíochta atá bunaithe ar fhiosracht agus ar leibhéal íseal ullmhachta teicneolaíochta chun an bonn eolais lena gcothaítear nuálaíocht thionsclaíoch na hEorpa a chothabháil agus a fheabhsú; ag tabhairt chun suntais, i ndáil leis an méid sin, an ról a d’fhéadfadh a bheith ag comhpháirtíochtaí eolaíochta oscailte; ag iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go mbeidh infheistíocht in T&F dírithe freisin ar rannpháirtíocht micrifhiontar;

9.  á chur i bhfios go bhfuil gá le cláir oibre Horizon Europe agus na comhpháirtíochtaí poiblí-príobháideacha na himthosca nua a d’eascair as ionradh na Rúise ar an Úcráin a chur san áireamh, go háirithe braislí 4 agus 5 maidir le ‘tionscal, digiteach agus spás’ agus maidir le ‘aeráid, fuinneamh agus soghluaisteacht’, agus chun T&F atá dírithe ar an tionscal a dhíriú ar bhreoslaí iontaise a athsholáthar agus ar spleáchas thionscail an AE ar allmhairí fuinnimh a laghdú;

10.  ag iarraidh ar an gCoimisiún rannchuidiú chun an bearna infheistíochta a dhúnadh le hiomaitheoirí domhanda le haghaidh eochairtheicneolaíochtaí cumasúcháin; á chur in iúl gur geal léi, i ndáil leis sin, an togra ón gCoimisiún le haghaidh Ionstraim Eorpach um Shliseanna agus bunú na Comhghuaillíochta Eorpaí um shonraí tionsclaíocha, an imeall-ríomhaireacht agus an néalríomhaireacht; ag iarraidh ar an gCoimisiún tús a chur go pras le hobair mhoillithe Chomhghuaillíocht Thionsclaíoch na hEorpa um próiseálaithe agus teicneolaíochtaí leathsheoltóra; ag iarraidh ar an gCoimisiún na tionscnaimh sin a leathnú go pras chuig ionstraimí eile taighde, forbartha agus nuálaíochta (TFN) agus chuig príomhtheicneolaíochtaí cumasúcháin, amhail ceallraí, intleacht shaorga, cibearshlándáil, uathoibriú agus róbataic, biteicneolaíocht, imeall ríomhaireacht, fótónaic agus ríomhaireacht chandamach agus teicneolaíocht chandamach;

11.  á chur in iúl gur geal léi iarrachtaí an Choimisiúin i ndáil le héiceachóras leathsheoltóra na hEorpa, lena n-áirítear acmhainneacht táirgeachta áitiúil mhéadaithe, línte píolótacha agus láithreáin mhonaraíochta den chéad scoth le haghaidh ardteicneolaíocht sliseanna, dearadh sliseanna agus córais; á chur i bhfáth gur gá a áirithiú nach mbeidh laghdú ar mhaoiniú do chláir ghaolmhara eile de chuid an Aontais mar thoradh ar chistiú na Ionstraime Eorpaí um Shliseanna; á chur in iúl gur geal léi an Doiciméad Inmheánach Oibre a ghabhann leis an Ionstraim Eorpach um Shliseanna (SWD(2022)0147); ag iarraidh ar an gCoimisiún, mar sin féin, measúnú tionchair a dhéanamh, lena n-áirítear an tionchar ar an gcomhshaol, agus anailís chuimsitheach a dhéanamh ar na riachtanais a bheidh ann amach anseo le haghaidh sliseanna, ar an mbuntáiste iomaíoch a bhaineann le cineálacha éagsúla agus ar an acmhainneacht chun slisíní a tháirgeadh san Eoraip;

12.  á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sé an Clár Oibre Straitéiseach um Thaighde agus Nuálaíocht (SRIA) de chuid an Chomhghnóthais Eochairtheicneolaíochtaí Digiteacha (KDT JU) atá ann cheana a chur chun feidhme go hiomlán, ós rud é gur clár oibre ríthábhachtach é sin le haghaidh uathriail straitéiseach an Aontais i roinnt príomhtheicneolaíochtaí cumasúcháin; á mheas gur cheart go ndéanfaí cistiú Chomhghnóthas KDT a atreorú chuig taighde ar shliseanna go sonrach faoi chuimsiú an SRIA atá ann cheana;

13.  á chur i bhfáth gur gá ‘Déanta in AE’ a neartú agus dlús a chur le glacadh theicneolaíochtaí Tionscal 4.0, go háirithe ag FBManna; ag iarraidh ar an gCoimisiún an chomhpháirtíocht ‘Déanta san Eoraip’ a leabú go láidir sa chlár Fís Eorpach agus é sin a dhéanamh trí chomhar FBManna le hollscoileanna agus le heagraíochtaí taighde agus teicneolaíochta a chothú; ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart go seasfadh ‘Déanta san Eoraip’ ní hamháin ar son na cáilíochta agus na nuálaíochta, ach freisin ar mhaithe le táirgí, próisis agus seirbhísí tionsclaíocha atá an-inbhuanaithe agus cothrom ó thaobh na sochaí de, agus téarnamh deiseanna fostaíochta agus monaraíochta ar ardchaighdeán a chur chun cinn ar fud an Aontais, chun tacú le forbairt chothrom agus inbhuanaithe réigiúin uile an Aontais;

14.  á chur i bhfáth a thábhachtaí atá an Fóram Tionsclaíoch a bunaíodh leis an straitéis thionsclaíoch agus á thabhairt dá haire, i measc na gcúig thascfhórsa a cruthaíodh, go bhfuil ceann amháin acu ábhartha go díreach don mhargadh aonair agus go ndéanann sé anailís ar ghnéithe cothrománacha an mhargaidh aonair agus ar bhacainní a bhaint, agus go bhfuil fócas sonrach ag ceann eile ar ardmhonaraíocht mar chumasóir cothrománach do raon leathan éiceachóras;

15.  á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá uaillmhian an Aontais maidir le truailliú nialasach agus geilleagar ciorclach lán-chomhtháite chun tionscal éifeachtúil agus dícharbónaithe a chruthú; ag iarraidh ar an gCoimisiún anailísí a dhéanamh ar athchúrsáil agus ar thabhairt isteach an athuair sa timthriall táirgí; ag iarraidh ar an gCoimisiún aird ar leith a thabhairt ar dheiseanna cistiúcháin agus tairisceana do thionscadail cuideachtaí atá ina gceannródaithe nuálacha sa gheilleagar ciorclach, chomh maith leis an ngá atá le forbairt na bpríomhmhargaí a spreagadh; á mheas go bhfuil cosc ar dhramhaíl agus laghdú ar thomhaltas fuinnimh agus acmhainní a bhaineann le dramhaíl, chomh maith le hathchúrsáil lúbiata feadh earnálacha tionsclaíocha iomlána, fíor-riachtanach le haghaidh geilleagar ciorclach; á thabhairt chun suntais, thairis sin, a thábhachtaí atá caighdeáin, sainorduithe ceannaigh, cuótaí, inbhuanaitheacht agus indeisitheacht trí dhearadh lena n-éascaítear athchúrsáil agus athúsáid amhábhar (criticiúil) tábhachtach, chomh maith le húsáid fheabhsaithe agus fad saoil táirgí;

16.  á chur in iúl gur geal léi an fógra ón gCoimisiún lena n-eisítear treoir maidir le soláthar poiblí agus a iarrachtaí cómhalartacht a chur chun cinn maidir le rochtain ar mhargaí soláthair phoiblí; á chur i bhfáth gur ionstraim riachtanach é an soláthar poiblí don tslándáil náisiúnta agus eacnamaíoch, don bheartas tionsclaíoch, don inbhuanaitheacht shóisialta agus éiceolaíoch agus chun tacú le glacadh táirgí agus seirbhísí inbhuanaithe agus leis an éileamh orthu; á chur i bhfios go láidir gur cheart go dtacódh sásraí soláthair phoiblí tuilleadh le claochlú thionscal na hEorpa trí tháirgeadh earraí agus seirbhísí éiceanuálaíocha, costéifeachtacha agus inbhuanaithe a chothú, agus tríd an éileamh ar amhábhair thánaisteacha a eascraíonn as próisis táirgthe chiorclacha a chur in úsáid a mhéadú; ag iarraidh, i ndáil leis sin, ar an gCoimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar rialacha soláthair phoiblí agus iomaíochta i gcás inar gá, agus feidhmiú cuí an mhargaidh aonair á áirithiú ag an am céanna; á mheabhrú a thábhachtaí atá na treoirlínte a d’fhorbair an Coimisiún maidir leis an gcaoi ar cheart do na Ballstáit spriocanna feidhmíochta agus critéir cháilíochta a áireamh, chomh maith leis an gcritéar maidir leis an tairisicint is buntáistí go heacnamaíoch (MEAT), sna conarthaí a bhronntar; ag iarraidh ar an gCoimisiún rochtain do FBManna a choimirciú agus critéir soláthair a chomhrac lena leagtar síos ceanglais nó cáilíochtaí thar chroíghnéithe na seirbhíse nó na n-earraí a cheannaítear, ionas go mbeidh deis chothrom ag FBManna a bheith rannpháirteach sa mhargadh substaintiúil don soláthar poiblí; á iarraidh go mbeadh an leibhéal forairdill is airde ann maidir le gníomhaithe neamh-Eorpacha a fhaigheann bonneagar criticiúil;

17.  á mheabhrú go bhfuil ról ag cleachtais soláthair inbhuanaithe maidir le ganntanais cógas leighis a chosc, slándáil an tsoláthair a áirithiú agus infheistíochtaí monaraíochta a dhaingniú; ag tathant ar an gCoimisiún tacú leis na Ballstáit trí rialacha spriocdhírithe AE a fhorbairt maidir le cógais leighis a sholáthar, faoin treoir reatha maidir le soláthar poiblí, arb é is aidhm dó inbhuanaitheacht fhadtéarmach, iomaíocht, slándáil an tsoláthair a áirithiú agus infheistíochtaí sa mhonaraíocht a spreagadh;

18.  ag iarraidh ar an gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar na soláthairtí comhpháirteacha a seoladh le linn ráig COVID-19, iad a chur i gcomparáid leis an gcomhaontú réamhcheannaigh, agus úsáid a bhaint as na ceachtanna a foghlaimíodh chun an uirlis sin a fheabhsú trí aon mhíshocracht sa mhargadh inmheánach a sheachaint;

19.  á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sé oideachas, uas-sciliú agus athsciliú a áireamh sna conairí aistrithe mar uirlisí tábhachtacha i gclaochlú thionscal an Aontais agus sna hiarrachtaí chun táirgiúlacht níos airde a bhaint amach, agus riachtanais mhargadh saothair na réigiún atá i mbun athbheochan eacnamaíoch á gcur san áireamh, chun cosc a chur ar réigiúin a bheith bochtaithe; ag iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit straitéis a fhorbairt le haghaidh comhpháirtíochtaí gairmoideachais agus gnó-oideachais in éineacht leis na comhpháirtithe sóisialta, go háirithe laistigh de bhraislí tionsclaíocha réigiúnacha, chun borradh a chur faoi scileanna agus feabhas a chur ar ghlacadh nuálaíochtaí atá réidh don mhargadh ag FBManna, agus trí dhreasachtaí a bhunú do FBManna chun scileanna a bpearsanra agus a n-oibrithe a oiliúint agus a fheabhsú, go háirithe i réimse na scileanna digiteacha; á thabhairt chun suntais gur gá an comhar idir T&F agus an tionsclaíocht a neartú, go háirithe i bhfoirm aistrithe teicneolaíochta chuig FBManna; á chur i bhfáth gur cheart cur chun cinn an chomhionannais inscne, príomhshruthú inscne, comhdheiseanna agus rannpháirtíocht na mban i margadh an tsaothair agus fiontraíocht a áirithiú;

20.  á chur i bhfáth a thábhachtaí atá beartais réamhghníomhacha oideachais agus oiliúna lena gcothaítear earcú agus coinneáil tallainne in AE; ag iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit tacú le taighdeoirí agus múinteoirí den chéad scoth in AE a bheith i gceannas ar chlár oibre oideachais, taighde, forbartha agus oiliúna an lucht saothair a bheidh ann amach anseo agus feabhas a chur ar an gcomhar idir an t-oideachas agus an oiliúint, an taighde agus an earnáil ghnó;

21.  á chur i bhfáth gur gá do na Ballstáit an Comhshocrú um Scileanna agus tionscnaimh eile an Aontais a chur chun feidhme arb é is aidhm dóibh deiseanna athscilithe agus uas-scilithe a chruthú don lucht saothair, na scileanna is gá a thabhairt do dhaoine aonair a mbeidh éagsúlú gairmiúil mar thoradh orthu agus aghaidh a thabhairt ar ghanntanais saothair agus scileanna agus dlús a chur le hathoiliúint agus uas-sciliú oibrithe agus daoine dífhostaithe, go háirithe na hoibrithe is leochailí ó thaobh an aistrithe de; á thabhairt chun suntais gur gá na tionscnaimh a chur chun feidhme arb é is aidhm dóibh an Limistéar Eorpach Taighde, an Limistéar Eorpach Oideachais agus na hÉiceachórais Nuálaíochta Eorpacha a threisiú, lena ndéanfar margadh inmheánach láidir Eorpach a thógáil don taighde agus don nuálaíocht;

22.  á chur i bhfáth go bhfuil oibrithe nach bhfuil chomh cáilithe sin thar a bheith leochaileach; á thabhairt chun suntais, i ndáil leis sin, a ábhartha atá an Ciste um Aistriú Cóir, in ainneoin a raon feidhme teoranta;

23.  á chur i bhfios go láidir go bhfuil ról lárnach ag FBManna agus gnólachtaí nuathionscanta in éiceachórais thionsclaíocha an Aontais, go háirithe i ndigitiú an Aontais, agus gur foinse chriticiúil iad de shamhlacha gnó agus nuálaíocht táirgí atá inbhuanaithe agus freagrach go sóisialta; á chur i bhfáth gur gá feabhas a chur ar an rochtain atá acu ar mhaoiniú náisiúnta agus ar mhaoiniú AE, go háirithe in earnálacha traidisiúnta nach bhfuil an aistriú digiteach forbartha iontu go fóill; á chur in iúl gur oth léi an bhearna mhaoinithe d’fhiontraithe arb iad inscne, gnéaschlaonadh nó tionscnamh is cúis léi; á thabhairt chun suntais go bhfuil ról ag an gComhairle Nuálaíochta Eorpach maidir le héiceachóras nuathionscanta agus infheistíochta Eorpach a chothú atá níos fabhraí d’fhorbairt nuálaíochtaí teicneolaíochta doimhne, ardriosca agus ardluacha;

24.  á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim go rannchuideoidh na tionscnaimh chun an Deacáid Dhigiteach a bhaint amach le claochlú digiteach gnólachtaí, go háirithe FBManna, atá tite ar gcúl ar chuideachtaí móra maidir le scileanna digiteacha agus maidir le digitiú a n-oibríochtaí;

25.  á thabhairt chun suntais gur gá aghaidh a thabhairt ar na bacainní atá ann cheana sa mhargadh aonair atá ag cur bac ar fhás FBManna agus gnólachtaí nuathionscanta san Eoraip, chomh maith leis an ngá atá le creat dlíthiúil agus rialála feabhsaithe agus, dá bhrí sin, beartais atá fabhrach do FBManna a thabhairt isteach;

26.  á chur i bhfáth gur gá an creat rialála a nuachóiriú agus a dhaingniú i bhfad na haimsire chun cobhsaíocht agus intuarthacht rialála a áirithiú, lena n-éascaítear nuálaíocht, infheistíochtaí, formheas táirgí agus seirbhísí nuálacha, agus lena gcumasaítear an t-aistriú chuig geilleagar atá neodrach ó thaobh astaíochtaí gás ceaptha teasa de agus chun iomaíochas agus poist ardcháilíochta na hEorpa a dhaingniú, agus na gnéithe eacnamaíocha, comhshaoil, inscne agus sóisialta á gcur san áireamh ag an am céanna; ag iarraidh ar an gCoimisiún treochláir a áireamh sna conairí aistrithe, le spriocanna cainníochtúla agus cáilíochtúla ceangailteacha, tar éis measúnú tionchair a thabhairt i gcrích, agus ualaí riaracháin nach bhfuil gá leo a laghdú do ghnólachtaí Eorpacha, go háirithe FBManna; á chur i bhfáth an prionsabal ‘ceann amháin isteach, ceann amháin amach’;

27.  á thabhairt chun suntais gur gá ualaí riaracháin nach bhfuil gá leo a laghdú do chuideachtaí, go háirithe do FBManna agus do ghnólachtaí nuathionscanta, agus na caighdeáin is airde do thomhaltóirí, d’oibrithe, do shláinte agus do chosaint an chomhshaoil á gcoinneáil ag an am céanna; á chur i bhfáth go bhfuil cor cinniúnach san Eoraip mar thoradh ar chogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine agus iarmhairtí na paindéime COVID-19; ag iarraidh ar an gCoimisiún a mheas an gcuirfeadh tograí reachtacha nua ualach rialála nó riaracháin míchuí ar chuideachtaí;

28.  ag meabhrú an ról atá ag an riarachán poiblí chun timpeallacht eacnamaíoch atá fabhrach do lucht gnó a áirithiú agus chun ualaí riaracháin nach bhfuil gá leo ar fhiontair a laghdú, agus na caighdeáin trédhearcachta is airde agus sábháilteacht oibrithe á n-áirithiú ag an am céanna; á chreidiúint gur cheart uirlisí ríomhrialtais, beartais nuálaíochta digití agus feabhsú scileanna digiteacha a chur chun cinn laistigh den earnáil phoiblí agus i measc a fostaithe;

29.  ag cur i bhfios go láidir gnéithe náisiúnta agus réigiúnacha an bheartais thionsclaíoch agus ról na straitéisí réigiúnacha um speisialtóireacht chliste, go háirithe i dtéarmaí fostaíochta agus forbartha eacnamaíche agus tionsclaíche ar fud chríoch na mBallstát; á iarraidh, i ndáil leis sin, go ndéanfaí anailís ar a bhfuil bainte amach ag straitéisí um speisialtóireacht chliste mar ardán do bhearta amach anseo ar an leibhéal réigiúnach; á chur i bhfáth go bhfuil gá le rannpháirtíocht thrédhearcach na ngeallsealbhóirí áitiúla uile, lena n-áirítear ionadaithe ón tsochaí shibhialta agus ón bpobal, in ullmhú agus i gcur chun feidhme straitéisí réigiúnacha um speisialtóireacht chliste; ag iarraidh ar an gCoimisiún ionstraimí a áireamh chun úsáid ‘Déanta san Eoraip’ a mhéadú ar leibhéal réigiúnach;

30.  ag iarraidh ar an gCoimisiún tógáil ar éiceachórais réigiúnacha a ghlacann leas as a speisialtóireacht chliste féin, a chuidíonn le héagothromaíochtaí réigiúnacha a líonadh agus a bhfuil baint ag an riarachán poiblí, institiúidí ardoideachais, eolaithe, an tsochaí shibhialta agus lucht tionscail leo chun a gcuid eolais a chomhcheangal agus inneachar, comhthéacs agus eispéiris foghlama a chomhchruthú;

31.  á áitiú gur gá cothroime shóisialta an aistrithe thionsclaíoch a áirithiú agus bearta leormhaithe a fhorbairt chun tacú le haththionsclú na réigiún atá i mbun aistrithe trí thionscadail infheistíochta idir-réigiúnacha straitéiseacha agus trí phleananna athfhorbartha do réigiúin leochaileacha, go háirithe limistéir thuaithe agus iargúlta;

32.  á chur i bhfáth gur gá ár mbeartas fuinnimh Eorpach a atreorú ó bhonn mar fhreagairt ar ionradh foréigneach na Rúise ar an Úcráin; á iarraidh go ndéanfaí laghdú suntasach ar spleáchas fuinnimh AE, go háirithe ar ghás, ola, gual agus breosla núicléach na Rúise; ag iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit dlús a chur leis na hacmhainneachtaí táirgthe atá ag fuinneamh inbhuanaithe, inacmhainne, slán agus flúirseach inathnuaite agus ísealcharbóin idirthréimhseach, agus coigilteas fuinnimh agus bearta éifeachtúlachta fuinnimh a mhéadú; ag iarraidh ar an gCoimisiún tacú ar bhealach níos éifeachtaí le forbairt foinsí fuinnimh lena bhféadfar freastal ar na riachtanais mhéadaitheacha leictreachais agus comhordú phleanáil agus mhaoiniú an bhonneagair is gá a mhéadú, go háirithe don bhonneagar leictreachais, fuinnimh, cliste, hidrigine, CO2 agus téimh/fuaraithe is gá;

33.  á chur i bhfáth go bhfuil soláthar cobhsaí fuinnimh bunriachtanach d’fheidhmiú cuí éiceachóras tionsclaíoch na hEorpa; ag tabhairt rabhaidh go bhféadfadh iarmhairtí díobhálacha a bheith ag crapadh soláthair fuinnimh ar bhonneagar táirgiúil; á thabhairt chun suntais, i ndáil leis sin, go bhfuil gá le córas comhordúcháin lena ndéanfaí faireachán córasach ar infhaighteacht an gháis in aimsir géarchéime, chun straitéisí comhchoiteanna Eorpacha a éascú lena mbeifear ábalta déileáil leis an ngéarchéim;

34.  á chur i bhfios go bhfuil na próisis téimh agus fuaraithe fós ar cheann de na húsáidí fuinnimh is suntasaí san earnáil thionsclaíoch; á chur i bhfios go láidir, chun dlús a chur le laghdú astaíochtaí GCT sa tionscal, nach mór leas iomlán a bhaint as na hacmhainneachtaí éifeachtúlachta fuinnimh i dtéamh agus i bhfuarú tionsclaíoch; á chur i bhfáth gur gá úsáid níos fearr a bhaint as dramhtheas agus dramhfhuacht dosheachanta, chomh maith le braislí agus siombóisí tionsclaíocha lena dtairgtear sineirgí suntasacha agus acmhainneacht coigilte fuinnimh in go leor earnálacha, lena n-áirítear teicstílí, ceimiceáin, próiseáil bia agus innealra;

35.  ag iarraidh ar an gCoimisiún dlús a chur lena iarrachtaí acmhainneacht an bhithgheilleagair chiorclaigh a scaoileadh, ina n-úsáidtear acmhainní inbhuanaithe agus inathnuaite chun tionscail iomaíocha agus athléimneacha a chur chun cinn san fhadtéarma; á thabhairt chun suntais, i ndáil leis sin, gur féidir úsáid dramhaíola bithmhaise a chur in ionad breoslaí iontaise go héifeachtach, agus an lorg CO2 a laghdú ag an am céanna; ag tathant, dá bhrí sin, ar AE, ar údaráis náisiúnta agus áitiúla cur chuige ciorclach den sórt sin a spreagadh i ngach beartas;

36.  ag iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit an t-am is gá chun ceadanna a eisiúint a laghdú go mór agus nósanna imeachta meara ceadaithe a chruthú le haghaidh bonneagar a thacaíonn leis an tionscal san aistriú chuig geilleagar ciorclach atá neodrach ó thaobh na haeráide de, gan dochar do thrédhearcacht, do dhlisteanacht agus do dhlíthiúlacht na nósanna imeachta atá ann cheana; ag cur béim, sa chomhthéacs sin, ar an ngá atá le cnámh droma hidrigine a fhorbairt san Eoraip, na hidirnaisc ar fud ár mór-roinne a fhorbairt tuilleadh agus tacú le húsáid fhorleathan teicneolaíochtaí coigilte fuinnimh amhail saoráidí áitiúla giniúna fuinnimh inathnuaite atá thar a bheith éifeachtúil a shuiteáil agus comhghiniúint, go háirithe do FBManna;

37.  á athdhearbhú go bhfuil gá le creat cumasúcháin chun soghluaisteacht inbhuanaithe a fhorbairt agus chun tacú le cúpláil earnála;

38.  ag iarraidh ar na Ballstáit agus ar an gCoimisiún dlús a chur le cur chun feidhme chláir agus ionstraimí TFN, bonneagair agus digiteacha uile an Aontais ar bhealach cliste agus roghnaitheach, lena n-áirítear tionscadail thábhachtacha ar mhaithe le leas na hEorpa i gcoitinne chun díriú ar theipeanna margaidh, agus comhghuaillíochtaí tionsclaíocha, chomh maith le bonneagair teicneolaíochta chun réitigh theicneolaíocha nua a thástáil, a bhailíochtú agus a uas-scálú, go háirithe iad siúd lena bhforbraítear na teicneolaíochtaí ceannródaíocha nuálacha is gá don dá aistriú, go háirithe iad siúd a bhaineann le táirgeadh fuinnimh, breoslaí agus eochairtheicneolaíochtaí cumasúcháin, agus chun geilleagar ciorclach éifeachtúil a chur chun feidhme, amhail cruach ghlan, eitlíocht ghlan, breoslaí sintéiseacha, leasacháin ghlana agus ríomhchraiceáil;

39.  á chur i bhfáth go bhfuil sé ríthábhachtach go ndéanfadh an Coimisiún feidhmchláir thábhachtacha ar mhaithe le leas na hEorpa i gcoitinne (IPCEI) a mheasúnú go pras le haghaidh athléimneacht thionscal na hEorpa; ag iarraidh ar an gCoimisiún treoirlínte soiléire, éifeachtacha, simplí agus cuimsitheacha a bhunú maidir le IPCEInna; á athdhearbhú a thábhachtaí atá sé go mbainfí an riosca de chistiú, amhail trí InvestEU nó tríd an gCiste don Nuálaíocht, rud atá bunriachtanach chun feabhas a chur ar chumais mhonaraíochta AE i bpríomhearnálacha straitéiseacha, amhail tionscal na gréine, lena gcuirtear ar a chumas bonn monaraíochta Eorpach láidir a atógáil;

40.  á thabhairt chun suntais go bhfuil acmhainneacht mhór ag Conarthaí Difríochta Carbóin (CCfDanna) mar ionstraim ríthábhachtach chun laghduithe ar astaíochtaí a spreagadh agus spleáchas ar bhreoslaí iontaise sa tionscal a laghdú; á mheas a thábhachtaí atá siad go háirithe d’earnálacha ar deacair iad a mhaolú, do theicneolaíochtaí a uas-scálú agus tacú lena scaipeadh laistigh d’earnálacha; ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart go mbeadh CCfDanna comhréireach, i gcomhréir le reachtaíocht AE, comhlíontach le EDT agus nár cheart go mbeadh saobhadh míchuí ar mhargadh inmheánach AE mar thoradh orthu;

41.  á chur in iúl gur geal léi anailís an Choimisiúin ar spleáchais straitéiseacha agus ar acmhainneachtaí straitéiseacha, i gcomhréir le haidhm an neamhspleáchais straitéisigh; ag iarraidh ar an gCoimisiún bailchríoch a chur ar na hanailísí agus ar na treochláir teicneolaíochta tionsclaíche a luaithe is féidir agus gníomhaíochtaí a mholadh chun spleáchas ar na táirgí criticiúla arna sainaithint a laghdú, lena n-áirítear gníomhaíochtaí athchúrsála agus éifeachtúlachta acmhainní, agus soláthairtí, lena n-áirítear soláthróirí fuinnimh; á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sé a áirithiú go mbeidh rochtain gan bhriseadh ag trealamh riachtanach leighis agus cúraim sláinte ar chómhargadh AE, tar éis na taithí a fuarthas ó na ganntanais tosaigh ag tús phaindéim COVID-19; á thabhairt chun suntais go bhfuil gá le straitéis atá bunaithe ar anailís dhomhain bhreise ar spleáchais fhrithpháirteacha chun acmhainneacht an Aontais i slabhraí luacha criticiúla agus monaraíocht chriticiúil a neartú; á chur in iúl, ag an am céanna, go bhfuil sí tiomanta don iltaobhachas agus don tsaorthrádáil;

42.  ag iarraidh ar an gCoimisiún cur chuige iomlánaíoch an tslabhra luacha a ghlacadh agus anailís á déanamh ar na spleáchais straitéiseacha ar fud na 14 éiceachóras tionsclaíocha criticiúla a shainaithin sé ina Thuarascáil Bhliantúil 2021 ar an Margadh Aonair; á mholadh go leathnófaí na grinnscrúduithe sin chuig na hearnálacha uile a mheastar a bheith straitéiseach; ag iarraidh ar an gCoimisiún tionchar na mbeart seach-chríochach arna ndéanamh ag tíortha nach bhfuil san Aontas ar thionscail AE a chur san áireamh, go háirithe ó thaobh rialuithe onnmhairiúcháin de; á chur i bhfios, ionas nach gcruthófar spleáchais agus leochaileachtaí nua, gur cheart acmhainní agus cumais theicneolaíocha Eorpacha a bheith mar bhonn leis an Straitéis Nua Tionsclaíochta Nuashonraithe;

43.  á chur i bhfios go láidir nach mór ról ríthábhachtach a bheith ag an athchúrsáil maidir le soláthar amhábhar agus ábhar tánaisteach a mhéadú, agus ar an gcaoi sin spleáchas AE ar allmhairí ó thíortha nach tíortha den Aontas iad a laghdú; ag iarraidh ar an gCoimisiún tuilleadh tacaíochta a thabhairt do bhearta chun teorainn a chur leis an méadú ar an éileamh ar amhábhair phríomhúla, amhail an geilleagar ciorclach a chur chun cinn, tacú le T&N le haghaidh ionadú ábhair, lena n-áirítear soláthairtí inbhuanaithe i gcomhaontuithe trádála, agus trí chomhpháirtíochtaí straitéiseacha le haghaidh amhábhair;

44.  ag iarraidh ar an gCoimisiún raon feidhme na Faireachlainne um Theicneolaíochtaí Criticiúla a leathnú chun faireachán, meastóireacht agus tuairisciú leanúnach a chur san áireamh maidir le táscairí athléimneachta do thionscail an Aontais, amhail spleáchais fhrithpháirteacha i bpríomhtheicneolaíochtaí, acmhainneachtaí monaraíochta, córas réamhrabhaidh do ghanntanais fhéideartha, spleáchais straitéiseacha agus fóirdheontais eachtracha in earnálacha straitéiseacha;

45.  ag iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit dreasachtaí ad hoc a chruthú le haghaidh infheistíochtaí i dtáirgeadh earraí criticiúla, amhail cógais bhunriachtanacha, chun a neamhspleáchas straitéiseach oscailte a bhaint amach, chomh maith le teicneolaíocht monaraíochta i ndáil le haon chineál géarchéime, lena n-áirítear cogadh, agus slabhraí soláthair athléimneacha fadtéarmacha á n-áirithiú ag an am céanna;

46.  ag iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go n-áiritheofar leis na bearta a mholtar i Straitéis Chógaisíochta an Aontais ról an Aontais mar nuálaí in T&F, chomh maith le hiomaíochas a ráthú, soláthairtí iontaofa agus inacmhainne, rochtain ar chógais nua-aimseartha a chur ar fáil agus go spreagfaidh siad nuálaíocht agus infheistíocht in T&F; ag tabhairt dá haire go dtacófar freisin le hathléimneacht AE trí thionscal cógaisíochta láidir atá bunaithe ar thaighde a mhealladh chuig an Aontas; á chur i bhfáth gur gá tacú le hinfheistíochtaí tiomnaithe in T&N, i monarú cógas agus comhábhar gníomhach in AE agus saoráidí bríomhara taighde-bhunaithe agus táirgthe a choinneáil ar a chríoch;

47.  á chur in iúl gur cúis mhór bhuartha di iomaíocht, infheistíochtaí agus táthcheangail éagóracha ag cuideachtaí neamh-AE arna maoiniú ag a stát ar an margadh aonair, go háirithe in earnálacha straitéiseacha amhail an soláthar fuinnimh, a bhfuil gá leo chun neamhspleáchas agus slándáil fuinnimh an Aontais a áirithiú; ag iarraidh ar an gCoimisiún anailís a dhéanamh ar an gcur isteach sin, chun cothrom na Féinne a ráthú, go háirithe do FBManna, chun bearta oiriúnacha agus fónta ó thaobh an dlí de a fhorbairt chun cur isteach a chosc, agus ag an am céanna, ar an iomlán, a áirithiú nach mbainfear an bonn de chreat seanbhunaithe bheartas iomaíochta AE agus go gcuirfear iomaíocht chóir chun cinn i measc cuideachtaí neamh-AE agus AE araon atá ag feidhmiú i margadh aonair AE;

48.  á chur in iúl gur geal léi na tograí ón gCoimisiún lena ndírítear ar chothrom na Féinne a bhunú do chuideachtaí Eorpacha agus neamh-Eorpacha araon; á chur i bhfáth gur gá iomaíochas onnmhairiúcháin na gcuideachtaí Eorpacha a choinneáil i ndáil leis na tograí sin;

49.  ag iarraidh ar an gCoimisiún, d’fhonn an chéad athbhreithniú eile a dhéanamh, raon feidhme agus sainmhínithe an chreata le haghaidh infheistíocht dhíreach choigríche a leathnú chun aghaidh a thabhairt ar éifeacht fóirdheontas eachtrach ar shlándáil eacnamaíoch in AE agus ar éifeacht aistrithe teicneolaíochta ag cuideachtaí AE i dtíortha nach bhfuil san Aontas in earnálacha straitéiseacha;

50.  ag iarraidh ar an gCoimisiún aistriú teicneolaíochtaí comhshaoil chuig tíortha i mbéal forbartha a chur chun cinn chun an t-aistriú glas ar scála domhanda a éascú;

51.  á chur in iúl gur cúis bhuartha di an méadú atá ag teacht ar spleáchas ar tháirgeoirí neamh-AE do threalamh slándála i gcodanna ríthábhachtacha agus íogaire dár sochaí, amhail slándáil teorann, cibearshlándáil agus cosanta; á chur i bhfáth gur gá teicneolaíocht slándála agus trealamh slándála a ainmniú mar earnáil straitéiseach; á iarraidh go mbeadh plean gníomhaíochta ann chun borradh a chur faoin tionscal sin san Aontais, lena n-áirítear trí rialacha oiriúnaithe maidir le soláthar poiblí;

52.  ag tabhairt chun suntais conclúidí thuarascáil Chúirt Iniúchóirí na hEorpa maidir le moilleanna i gcur chun feidhme líonraí 5G agus na rioscaí a bhaineann le díoltóirí neamh-AE(12); ag iarraidh ar an gCoimisiún cur i bhfeidhm comhordaithe 5G san Aontas a spreagadh agus spleáchais sheachtracha agus rioscaí trasnaíochta i dteicneolaíocht chumarsáide 5G agus 6G a laghdú trí thacaíocht chomhordaithe chun cur ar chumas gníomhaithe Eorpacha acmhainneachtaí T&F do chórais 6G a thógáil agus príomhmhargaí a fhorbairt do bhonneagar 5G mar bhonn do na claochluithe digiteacha agus glasa; ag iarraidh ar an gCoimisiún leibhéal leordhóthanach iomaíochais a áirithiú i réimse na dteicneolaíochtaí 5G, agus slándáil líonraí 5G á ráthú ag an am céanna;

53.  á thabhairt chun suntais go bhfuil tionscail agus earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta lárnach do ghluaiseacht Bauhaus Eorpach Nua, a bheidh ina thionscnamh ríthábhachtach; á thabhairt dá haire gur fórsa tiomána iad earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta don nuálaíocht agus don fhorbairt san Eoraip; ag iarraidh ar an gCoimisiún creat beartais tionsclaíochta cuimsitheach, comhleanúnach agus fadtéarmach a fhorbairt le haghaidh earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta;

54.  á chur in iúl gur geal léi an togra ón gCoimisiún le haghaidh an Ghnímh um Shonraí agus an tionscnamh maidir le spás coiteann Eorpach sonraí a fhorbairt; á chur i bhfios go láidir an ról a bheidh ag spásanna sonraí idir-inoibritheacha, iomaíocha agus uile-Eorpacha do roinnt earnálacha tionsclaíocha, lena n-áirítear forbairt na hintleachta saorga, soghluaisteacht, an comhshaol, sláinte agus monaraíocht chliste; ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil gá le cur chuige difreáilte lena gcuirtear saintréithe gach earnála san áireamh; á chreidiúint go bhféadfadh ról ceannasach cuideachtaí neamh-AE/an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch i dtionscnaimh spásanna sonraí AE an sprioc maidir le ceannasacht theicneolaíoch AE a neartú, a laghdú; á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá an geilleagar sonraí agus ag iarraidh ar an gCoimisiún dlús a chur leis na tionscnaimh uile a bhaineann le sonraí agus tacú le teacht chun cinn éiceachórais Eorpaigh spáis sonraí atá bunaithe ar iontaofacht, ar iomaíochas agus ar idir-inoibritheacht, agus cruthú bonneagar comhroinnte Eorpach a chothú chun úsáid agus malartú sonraí a éascú ar fud earnálacha tionsclaíocha, na héiceachórais sonraí, néal-éiceachórais agus imeall-éiceachórais a neartú agus infheistíochtaí sa chumarsáid ardluais a threisiú; á chur i bhfáth, ina leith sin, a thábhachtaí atá deimhneacht dhlíthiúil, rud atá ríthábhachtach d’acmhainneacht nuálach chuideachtaí AE;

55.  á thabhairt chun suntais gur gá athléimneacht na líonraí cumarsáide agus slándáil spásanna sonraí a áirithiú, agus, ar an gcaoi sin, imscaradh tapa líonraí snáithín a spreagadh a d’fhéadfadh ilchonairí agus athléimneacht in aghaidh ionsaithe fisiciúla agus cibirionsaithe a áirithiú;

56.  ag iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go mbainfidh an t-aistriú digiteach úsáid as modhanna úrscothacha agus as dea-chleachtais chun astaíochtaí gás ceaptha teasa agus castachtaí ríomhaireachta a laghdú, agus éifeachtúlacht fuinnimh agus éifeachtúlacht sonraí na gcóras atá in úsáid tháirgiúil a mhéadú; á chur i bhfáth, ina leith sin, go bhfuil gá le modh chun measúnú inbhuanaitheachta comhshaoil a áireamh san aistriú digiteach, lena n-áirítear maidir le húsáid fuinnimh, le linn shaolré iomlán na dtáirgí agus na gcóras;

57.  ag iarraidh ar an gCoimisiún bearta a thabhairt isteach chun cosc a chur ar úinéireacht neamh-AE ar chomhlachtaí AE faoina dtugtar fógra, atá ainmnithe ag tír AE chun measúnú a dhéanamh ar chomhréireacht táirgí áirithe sula gcuirtear ar an margadh iad;

58.  á chur in iúl gur geal léi an tionscnamh ón gCoimisiún maidir le straitéis Eorpach um chaighdeánú a bhfuil sé d’aidhm aici tacú leis an gclaochlú digiteach agus leis an aistriú glas, agus ag teacht leis an uaillmhian cur chuige níos réamhghníomhaí a ghlacadh i leith caighdeáin a shocrú, lena n-áirítear ar an leibhéal idirnáisiúnta, le príomh-chomhpháirtithe trádála;

59.  á thabhairt dá haire, chun uathriail straitéiseach a bhaint amach, gur gá do AE a chumais chosanta a fhorbairt; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé treoir bheartais a sholáthar agus cláir phoiblí uaillmhianacha a fhorbairt chun tacú le hinfheistíochtaí sna tionscail spáis agus cosanta agus chun borradh a chur fúthu; á chreidiúint go bhfuil sé ríthábhachtach margadh Eorpach um threalamh cosanta atá iontaofa, measartha agus éifeachtúil a oibríochtú, lena n-áirítear ardleibhéal ceannasachta teicneolaíochta;

60.  á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.

(1) IO C 97, 28.2.2022, lch. 43.
(2) IO C 270, 7.7.2021, lch. 2.
(3) IO C 316, 6.8.2021, lch. 2.
(4) IO C 425, 20.10.2021, lch. 43.
(5) IO C 445, 29.10.2021, lch. 2.
(6) IO C 465, 17.11.2021, lch. 11.
(7) IO C 15, 12.1.2022, lch. 56.
(8) IO C 15, 12.1.2022, lch. 45.
(9) IO C 224, 8.6.2022, lch. 22..
(10) IO C 238, 6.7.2018, lch. 28
(11) Tuarascáil Speisialta 02/2022/ ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa: ‘Éifeachtúlacht fuinnimh i bhfiontair. Roinnt coigiltis ar fhuinneamh, ach laigí i bpleanáil agus roghnú tionscadal’ https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_02/SR_Energy-effic-enterpr_EN.pdf
(12) Cúirt Iniúchóirí na hEorpa, Tuarascáil speisialta 03/2022: Cur i bhfeidhm 5G san Aontas Eorpach: moilleanna ar chur chun feidhme líonraí le saincheisteanna slándála atá fós gan réiteach’, Oifig Foilseachán Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, Lucsamburg, 2022.

An nuashonrú is déanaí: 10 Lúnasa 2023Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais