Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2022/2822(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B9-0389/2022

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/09/2022 - 11.12
CRE 15/09/2022 - 11.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2022)0331

Vedtagne tekster
PDF 131kWORD 49k
Torsdag den 15. september 2022 - Strasbourg
Situationen i Taiwanstrædet
P9_TA(2022)0331RC-B9-0389/2022

Europa-Parlamentets beslutning af 15. september 2022 om situationen i Taiwanstrædet (2022/2822(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin henstilling af 21. oktober 2021 til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) om politiske forbindelser og samarbejdet mellem EU og Taiwan(1),

–  der henviser til sin beslutning af 7. juni 2022 om EU og sikkerhedsudfordringerne i den indopacifiske region(2),

–  der henviser til sin beslutning af 5. juli 2022 om strategien for Indo-Stillehavs-regionen på handels- og investeringsområdet(3),

–  der henviser til sin beslutning af 16. september 2021 om en ny EU-Kina-strategi(4),

–  der henviser til topmødet mellem EU og Kina, der blev afholdt den 1. april 2022,

–  der henviser til EU's ét Kina-politik,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 16. april 2021 om EU's strategi for samarbejde i den indopacifiske region,

–  der henviser til den fælles meddelelse af 16. september 2021 fra Kommissionen og den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om EU's strategi for samarbejde i den indopacifiske region, (JOIN(2021)0024),

–  der henviser til det strategiske kompas for sikkerhed og forsvar, som blev vedtaget af Rådet den 21. marts 2022,

–  der henviser til NATO's strategiske koncept fra 2022,

–  der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 1. december 2021 om Global Gateway (JOIN(2021)0030),

–  der henviser til G7-udenrigsministrenes erklæring af 3. august 2022 om bevarelse af fred og stabilitet hen over Taiwanstrædet,

–  der henviser til den tale, som NF/HR, Josep Borrell, holdt på ASEAN's 29. regionale forum den 5. august 2022,

–  der henviser til den trilaterale strategiske dialog mellem USA og Australien og Japan af 5. august 2022,

–  der henviser til NATO's generalsekretær Jens Stoltenbergs erklæring af 4. august 2022,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at EU og Taiwan er ligesindede partnere, som deler de fælles værdier frihed, demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet; der henviser til, at EU fortsat fastholder sin principielle holdning ét Kina-politikken;

B.  der henviser til, at Folkerepublikken Kina (i det følgende benævnt "Kina") mellem den 4. og 10. august 2022 eskalerede sin mangeårige militære trussel mod Taiwan til et hidtil uset niveau efter besøget den 2.-3. august 2022 af formanden for Repræsentanternes Hus i USA, Nancy Pelosi, og iværksatte storstilede militærøvelser med skarp ammunition i syv udpegede områder omkring Taiwan; der henviser til, at øvelserne omfattede brugen af op til 11 ballistiske missiler, hvoraf mindst fem fløj over Taiwan; der henviser til, at disse militærøvelser udgjorde en virtuel blokade af Taiwans territorialfarvand og luftrum;

C.  der henviser til, at fem af Kinas ballistiske missiler slog ned i Japans eksklusive økonomiske zone (EEZ);

D.  der henviser til, at de omfattende militærøvelser blev kombineret med intense cyberangreb mod Taiwans myndigheder og private sektor; der henviser til, at Kinas fortsatte militære aggressivitet udgør en alvorlig trussel mod status quo og kan føre til en farlig, endog utilsigtet, eskalering med alvorlige konsekvenser for den globale stabilitet og fred, herunder for EU;

E.  der henviser til, at Kina tilsyneladende forsøger at gøre sine overdrevent aggressive handlinger permanente og således undergrave status quo i Taiwanstrædet;

F.  der henviser til, at Kina siden 2019 med stigende regelmæssighed har krænket Taiwans luftforsvarsidentifikationszone; der henviser til, at Kina har udvist aggressiv adfærd i et stort område af den indopacifiske region og udøvet forskellige grader af militær eller økonomisk tvang, hvilket har ført til tvister med nabolande såsom Japan, Indien, Filippinerne og Australien;

G.  der henviser til, at Taiwan som reaktion på Kinas fornyede provokationer har meddelt, at det vil øge sit militærbudget med 13,9 % på årsbasis til et rekordhøjt niveau på 586,3 mia. TWD (19,5 mia. EUR);

H.  der henviser til, at Australien og Japan sammen med USA i en fælles erklæring har givet udtryk for "bekymring over [Kinas] seneste handlinger, som i alvorlig grad påvirker den internationale fred og stabilitet", og indtrængende opfordret Kina til "straks at indstille militærøvelserne"; der henviser til, at G7-udenrigsministrene omhyggeligt har kritiseret Kinas aggressive handlinger;

I.  der henviser til, at Kina efter den amerikanske kongresdelegations besøg under ledelse af Pelosi suspenderede forhandlingerne og samarbejdet med USA på otte forskellige områder, herunder dialoger om militære anliggender og klimaændringer;

J.  der henviser til, at Taiwan i de seneste år har modtaget mange besøg fra lovgivere, herunder fra EU's medlemsstater og en næstformand i Europa-Parlamentet; der henviser til, at sådanne besøg i forbindelse med parlamentarisk diplomati er almindelig praksis i demokratier;

K.  der henviser til, at Kinas præsident Xi Jinping den 9. oktober 2021 lovede at stræbe efter "genforening" med Taiwan med angiveligt fredelige midler, men ukorrekt påstod, at den største hindring herfor var den såkaldte bevægelse til støtte for "Taiwans uafhængighed"; der henviser til, at denne retorik ikke modsvares af Kinas handlinger; der henviser til, at kinesiske diplomater endda truede med såkaldt "genopdragelse" af det taiwanske folk efter "genforeningen";

L.  der henviser til, at Kinas nyligt offentliggjorte hvidbog med titlen "The Taiwan Question and China's Reunification in the New Era" (Taiwanspørgsmålet og Kinas genforening i den nye æra) ophævede tidligere forsikringer til Taiwan om landets fremtidige status efter "genforeningen", f.eks. at der ikke ville blive udstationeret kinesiske tropper eller administrativt personale på øen;

M.  der henviser til, at Kina indførte massive økonomiske sanktioner over for og lagde pres på Litauen, efter at landet havde indvilliget i åbningen af et taiwansk repræsentationskontor i Litauen og planer om at åbne et litauisk handelsrepræsentationskontor i Taipei; der henviser til, at Parlamentet på det kraftigste fastslår alle EU-medlemsstaternes ret til at forfølge sådanne forbindelser med Taiwan;

N.  der henviser til, at Taiwan har tilsluttet sig EU's sanktioner mod Rusland, og til, at både de taiwanske myndigheder og landets befolkning har givet betydelige donationer til ukrainske flygtninge;

O.  der henviser til, at Taiwan befinder sig i en strategisk position med hensyn til handel; der henviser til, at Taiwanstrædet er den primære rute for skibe, der sejler fra Kina, Japan, Sydkorea og Taiwan til Europa; der henviser til, at EU stadig en den største kilde til direkte udenlandske investeringer (FDI) i Taiwan; der henviser til, at der er et betydeligt potentiale for at øge Taiwans FDI i EU; der henviser til, at Taiwan dominerer markederne for halvlederproduktion, eftersom dets producenter fremstiller omkring halvdelen af alle verdens halvledere; der henviser til, at der i EU's strategi for den indopacifiske region argumenteres for at øge handels- og investeringssamarbejdet med Taiwan, og der slås til lyd for at stabilisere situationen i Det Sydkinesiske Hav og Taiwanstrædet;

P.  der henviser til, at EU på topmødet mellem EU og Kina den 1. april 2022 mindede om Kinas ansvar – som global aktør og som permanent medlem af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd – for at arbejde for fred og stabilitet i regionen og navnlig i Taiwanstrædet;

Q.  der henviser til, at EU er fast besluttet på at anvende alle tilgængelige kanaler til at befordre initiativer, som har til formål at fremme dialog, samarbejde og tillidsskabelse på begge sider af Taiwanstrædet; der henviser til, at den nylige udvikling har øget det presserende behov for, at EU engagerer sig og bidrager til at mindske regionale spændinger, som udgør en destabiliserende faktor;

1.  fordømmer på det kraftigste Kinas militærøvelser, som begyndte i Taiwanstrædet den 2. august 2022, og som nåede en hidtil uset grad af intensitet, og opfordrer Kinas regering til at afstå fra enhver foranstaltning, der kan destabilisere Taiwanstrædet og den regionale sikkerhed;

2.  understreger, at status quo i Taiwanstrædet ikke må ændres ensidigt og modsætter sig trusler om magtanvendelse eller brug af magt;

3.  gentager det internationale samfunds tilsagn om at opretholde den regelbaserede internationale orden, fred og stabilitet hen over Taiwanstrædet og i hele regionen; gentager EU's tilslutning til ét Kina-politikken som det politiske grundlag for forbindelserne mellem EU og Kina; minder om, at det i EU-Kina-strategien understreges, at konstruktive forbindelser hen over strædet er afgørende for at fremme fred og sikkerhed i hele den indopacifiske region, og at EU støtter initiativer, der tager sigte på dialog og tillidsskabelse; er overbevist om, at Kinas provokerende handlinger mod Taiwan og i Det Sydkinesiske Hav skal have konsekvenser for forbindelserne mellem EU og Kina, og at muligheden for beredskabsplanlægning skal overvejes;

4.  udtrykker sin stærke solidaritet med det taiwanske folk; roser de taiwanske myndigheder og politiske ledere for deres velovervejede og ansvarlige reaktion på Kinas provokationer;

5.  understreger, at det på den demokratiske ø Taiwan er op til befolkningen at beslutte, hvordan de ønsker at leve;

6.  gentager betydningen af at respektere folkeretten, navnlig FN's havretskonvention (UNCLOS) med dens bestemmelser om forpligtelsen til at bilægge tvister med fredelige midler og om opretholdelse af retten til fri sejlads og overflyvning;

7.  glæder sig over den klare fordømmelse af Kinas militærøvelser fra EU's medlemsstater og partnere i regionen og understreger, at vores sammenhold er afgørende for at afskrække Kina fra enhver form for aggression og opretholde fred og stabilitet i Taiwanstrædet;

8.  er yderst bekymret over de ballistiske missiler, der blev affyret over Taiwan, og som landede i Japans eksklusive økonomiske zone og således truede stabiliteten i regionen og Japans nationale sikkerhed; glæder sig over erklæringer fra talsmanden for den japanske regering, der opfordrer til en reel dialog for at løse problemerne vedrørende Taiwan på en fredelig måde; tilkendegiver sin sympati for og tilbyder sin fulde støtte til Japan og understreger i denne forbindelse, at det er nødvendigt, at demokratierne i regionen fortsætter med at støtte Taiwan til trods for Kinas sabelraslen, da fred og stabilitet i regionen er i alles interesse;

9.  opfordrer indtrængende Kina til øjeblikkeligt at standse alle handlinger og al indtrængen i Taiwans luftforsvarsidentifikationszone samt krænkelser af luftrummet over Taiwans perifere øer, genoprette fuld respekt for medianlinjen i Taiwanstrædet og standse alle andre militære aktioner i gråzonen, herunder cyber- og desinformationskampagner;

10.  fordømmer Kinas beslutning om at suspendere forskellige politiske dialoger med USA, herunder om klima- og sikkerhedsspørgsmål, og opfordrer indtrængende Kinas ledelse til at vende tilbage til diplomatiske standarder for at undgå risikoen for fejlvurderinger og fejltagelser, som kan få katastrofale konsekvenser;

11.  afviser på det kraftigste Kinas økonomiske tvang mod Taiwan og andre demokratier i regionen samt mod EU's medlemsstater og understreger, at en sådan praksis ikke blot er ulovlig i henhold til Verdenshandelsorganisationens regler, men at den også har en ødelæggende indvirkning på Kinas omdømme i hele verden og vil føre til et yderligere tab af tillid til Kina som partner;

12.  opfordrer EU til at påtage sig en større rolle, hvad angår situationen i Taiwanstrædet og den indopacifiske region som helhed, i overensstemmelse med sin egen strategi for den indopacifiske region; opfordrer til en yderligere uddybning af vores strategiske forbindelser med ligesindede partnere i regionen, navnlig Japan og Australien;

13.  opfordrer EU's medlemsstater til at øge deres økonomiske og diplomatiske tilstedeværelse i hele den indopacifiske region, herunder i Taiwan, og minder om, at verdens strategiske og økonomiske tyngdepunkt er ved at flytte sig til denne region, og at EU derfor har en klar interesse i at skabe en klar og troværdig EU-tilgang til den indopacifiske region;

14.  opfordrer igen EU til at styrke det eksisterende partnerskab med Taiwan for at fremme fælles værdier og principper, herunder ved at stræbe efter en robust forsyningskædeaftale og en bilateral investeringsaftale, som vil bidrage til at beskytte både EU's og dets medlemsstaters interesser;

15.  glæder sig over Litauens nyligt bekendtgjorte planer om at åbne et handelsrepræsentationskontor i Taipei i efteråret 2022; opfordrer andre medlemsstater, der endnu ikke har et handelskontor i Taiwan, til at følge dette eksempel og styrke deres politiske forbindelser med Taiwan; opfordrer Kina til at ophæve sine uberettigede sanktioner over for litauiske embedsmænd; fordømmer Kinas handelsrestriktioner;

16.  opfordrer Kommissionen til at ændre navnet på det europæiske kontor for økonomi og handel i Taipei for at afspejle bredden i vores forbindelser;

17.  understreger, at Taiwan er afgørende for den globale forsyningskæde inden for centrale højteknologiske sektorer, navnlig halvledere, og opfordrer Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) til at udvikle en strategi for modstandsdygtighed og til snarest at påbegynde arbejdet med en modstandsdygtig forsyningskædeaftale med Taiwan med henblik på at tackle de respektive sårbarheder på en gensidigt fordelagtig måde og for at bevare Taiwans sikkerhed ved at styrke landets "silicon shield";

18.  tilskynder til øget økonomisk, videnskabelig, kulturel og politisk interaktion mellem EU og Taiwan, herunder på de højest mulige niveauer, for fuldt ud at afspejle det dynamiske, mangesidede og tætte samarbejde mellem EU og Taiwan som ligesindede partnere;

19.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at overveje konnektivitetsprojekter med Stillehavsstaterne og saminvesteringspartnerskaber mellem EU's Global Gateway og Taiwans nye sydgående politik med henblik på at fremme handelsforbindelser og politiske forbindelser samt stabilitet i den indopacifiske region;

20.  gentager sin tidligere opfordring til Kommissionen om straks at iværksætte en konsekvensanalyse, en offentlig høring og en screeningsundersøgelse vedrørende en bilateral investeringsaftale med de taiwanske myndigheder som forberedelse til forhandlinger om en uddybning af de bilaterale økonomiske bånd;

21.  anbefaler en yderligere uddybning af samarbejdet mellem EU og Taiwan for at styrke det strukturelle samarbejde om bekæmpelse af desinformation og udenlandsk indblanding; anbefaler, at der udstationeres en forbindelsesofficer i det europæiske kontor for økonomi og handel for at koordinere den fælles indsats for at bekæmpe desinformation og indblanding;

22.  anerkender, at støttetiltag såsom parlamentariske besøg er værdifulde, og mener, at de kan bidrage til afskrækkelse, hvis de kombineres med et omfattende samarbejde på andre områder; understreger, at det agter at sende fremtidige officielle parlamentariske delegationer til Taiwan; glæder sig over, at Taiwans lovgivende forsamling i forbindelse med Europa-Parlamentets næstformand Beers besøg i Taiwan officielt blev indbudt til at besøge Europa-Parlamentet; agter at gå videre med tiltag såsom tilrettelæggelsen af en parlamentarisk uge for EU og Taiwan;

23.  glæder sig over Taiwans tilsagn om at stå sammen med Ukraine mod Ruslands brutale og uberettigede aggression;

24.  minder om vigtigheden af at styrke dialogen mellem EU og Taiwan ved at uddybe forbindelserne med lokale aktører, herunder civilsamfundet, og fremme udvekslinger med taiwanske medieorganisationer, og understreger, at en sådan styrket udveksling vil medvirke til at forbedre EU's profil og synlighed i Taiwan og bidrage til en fælles indsats for at imødegå den desinformationstrussel, som begge parter i stigende grad står over for;

25.  slår kraftigt til lyd for Taiwans meningsfulde deltagelse som observatør i møder, mekanismer og aktiviteter i internationale organer såsom Verdenssundhedsorganisationen, Organisationen for International Civil Luftfart, Den Internationale Kriminalpolitiorganisation (INTERPOL) og FN's rammekonvention om klimaændringer;

26.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og regeringer og lovgivende forsamlinger i Taiwan, Folkerepublikken Kina, USA, Japan, Sydkorea, Australien, Indien, Filippinerne, Rusland og Ukraine samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT C 184 af 5.5.2022, s. 170.
(2) Vedtagne tekster, P9_TA(2022)0224
(3) Vedtagne tekster, P9_TA(2022)0276.
(4) EUT C 117 af 11.3.2022, s. 40.

Seneste opdatering: 18. januar 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik