Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0320(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0253/2021

Ingediende teksten :

A9-0253/2021

Debatten :

PV 13/09/2021 - 15
PV 13/09/2021 - 17
CRE 13/09/2021 - 15
CRE 13/09/2021 - 17
PV 03/10/2022 - 9
CRE 03/10/2022 - 9

Stemmingen :

PV 14/09/2021 - 11
CRE 14/09/2021 - 11
PV 15/09/2021 - 12
PV 04/10/2022 - 6.2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0376
P9_TA(2022)0332

Aangenomen teksten
PDF 126kWORD 55k
Dinsdag 4 oktober 2022 - Straatsburg
Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding ***I
P9_TA(2022)0332A9-0253/2021
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 oktober 2022 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 851/2004 tot oprichting van een Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (COM(2020)0726 – C9-0366/2020 – 2020/0320(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2020)0726),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 168, lid 5, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9‑0366/2020),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door de Franse senaat, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 27 april 2021(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 7 mei 2021(2),

–  gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 8 december 2021 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het advies van de Begrotingscommissie,

–  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A9-0253/2021),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast(3);

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 286 van 16.7.2021, blz. 109.
(2) PB C 300 van 27.7.2021, blz. 76.
(3) Dit standpunt stemt overeen met de amendementen die zijn aangenomen op 14 september 2021 (Aangenomen teksten, P9_TA(2021)0376).


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 4 oktober 2022 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2022/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 851/2004 tot oprichting van een Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding
P9_TC1-COD(2020)0320

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2022/2370.)

Laatst bijgewerkt op: 26 januari 2023Juridische mededeling - Privacybeleid