Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0322(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0247/2021

Ingediende teksten :

A9-0247/2021

Debatten :

PV 13/09/2021 - 15
PV 13/09/2021 - 17
CRE 13/09/2021 - 15
CRE 13/09/2021 - 17
PV 03/10/2022 - 9
CRE 03/10/2022 - 9

Stemmingen :

PV 14/09/2021 - 11
CRE 14/09/2021 - 11
PV 15/09/2021 - 12
PV 11/11/2021 - 6.7
CRE 11/11/2021 - 6.7
Stemverklaringen
PV 04/10/2022 - 6.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0377
P9_TA(2021)0449
P9_TA(2022)0333

Aangenomen teksten
PDF 126kWORD 52k
Dinsdag 4 oktober 2022 - Straatsburg
Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid ***I
P9_TA(2022)0333A9-0247/2021
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 oktober 2022 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en houdende intrekking van Besluit nr. 1082/2013/EU (COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2020)0727),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 168, lid 5, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0367/2020),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door de Franse Senaat, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 27 april 2021(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 7 mei 2021(2),

–  gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 29 juni 2022 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het advies van de Commissie interne markt en consumentenbescherming,

–  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A9-0247/2021),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast(3);

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.

(1) PB C 286 van 16.7.2021, blz. 109.
(2) PB C 300 van 27.7.2021, blz. 76.
(3) Dit standpunt vervangt de amendementen die zijn aangenomen op 14 september en 11 november 2021 (Aangenomen teksten, P9_TA(2021)0377 en P9_TA(2021)0449).


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 4 oktober 2022 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2022/... van het Europees Parlement en de Raad inzake ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen en tot intrekking van Besluit nr. 1082/2013/EU
P9_TC1-COD(2020)0322

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2022/2371.)

Laatst bijgewerkt op: 26 januari 2023Juridische mededeling - Privacybeleid