Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0322(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0247/2021

Predkladané texty :

A9-0247/2021

Rozpravy :

PV 13/09/2021 - 15
PV 13/09/2021 - 17
CRE 13/09/2021 - 15
CRE 13/09/2021 - 17
PV 03/10/2022 - 9
CRE 03/10/2022 - 9

Hlasovanie :

PV 14/09/2021 - 11
CRE 14/09/2021 - 11
PV 15/09/2021 - 12
PV 11/11/2021 - 6.7
CRE 11/11/2021 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní
PV 04/10/2022 - 6.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0377
P9_TA(2021)0449
P9_TA(2022)0333

Prijaté texty
PDF 133kWORD 55k
Utorok, 4. októbra 2022 - Štrasburg
Závažné cezhraničné ohrozenia zdravia ***I
P9_TA(2022)0333A9-0247/2021
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. októbra 2022 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia a o zrušení rozhodnutia č. 1082/2013/EÚ (COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0727),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 168 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0367/2020),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality francúzskym Senátom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 27. apríla 2021(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 7. mája 2021(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 29. júna 2022, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A9-0247/2021),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(3);

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 286, 16.7.2021, s. 109.
(2) Ú. v. EÚ C 300, 27.7.2021, s. 76.
(3) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 14. septembra a 11. novembra 2021 (Prijaté texty, P9_TA(2021)0377 a P9_TA(2021)0449).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. októbra 2022 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/... o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1082/2013/EÚ
P9_TC1-COD(2020)0322

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2022/2371.)

Posledná úprava: 26. januára 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia