Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0306(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0279/2021

Indgivne tekster :

A9-0279/2021

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/10/2022 - 6.10
CRE 04/10/2022 - 6.10

Vedtagne tekster :

P9_TA(2022)0340

Vedtagne tekster
PDF 123kWORD 54k
Tirsdag den 4. oktober 2022 - Strasbourg
EU's kvikskranke på toldområdet ***I
P9_TA(2022)0340A9-0279/2021
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. oktober 2022 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions kvikskrankemiljø på toldområdet og om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 (COM(2020)0673 – C9-0338/2020 – 2020/0306(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0673),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 33, 114 og 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0338/2020),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 24. marts 2021(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 15. juni 2022 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om International Handel,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A9-0279/2021),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 220 af 9.6.2021, s. 62.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 4. oktober 2022 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/... om oprettelse af Den Europæiske Unions kvikskrankemiljø på toldområdet og om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013
P9_TC1-COD(2020)0306

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2022/2399.)

Seneste opdatering: 26. januar 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik