Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2021/0020(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0285/2021

Indgivne tekster :

A9-0285/2021

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/10/2022 - 6.11

Vedtagne tekster :

P9_TA(2022)0341

Vedtagne tekster
PDF 137kWORD 50k
Tirsdag den 4. oktober 2022 - Strasbourg
Statistikker over landbrugsmæssige input og output ***I
P9_TA(2022)0341A9-0285/2021
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. oktober 2022 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistikker over landbrugsmæssige input og output og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1165/2008, (EF) nr. 543/2009, (EF) nr. 1185/2009 og Rådets direktiv 96/16/EF (COM(2021)0037 – C9-0009/2021 – 2021/0020(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2021)0037),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0009/2021),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 17. juni 2022 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A9-0285/2021),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender Europa-Parlamentets og Rådets fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, og som vil blive offentliggjort i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende;

3.  noterer sig Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, og som vil blive offentliggjort i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende;

4.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets og Rådets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 4. oktober 2022 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/... om statistikker over landbrugsmæssigt input og output, om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 617/2008 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1165/2008, (EF) nr. 543/2009 og (EF) nr. 1185/2009 og Rådets direktiv 96/16/EF
P9_TC1-COD(2021)0020

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2022/2379.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

FÆLLES ERKLÆRING FRA EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET VEDRØRENDE FORORDNING (EU) 2022/2379 FOR SÅ VIDT ANGÅR VIGTIGHEDEN AF, AT DER I ALLE MEDLEMSSTATER OPRETTES ET REGISTER FØRT AF DE NATIONALE KOMPETENTE MYNDIGHEDER OVER ANVENDELSEN AF PLANTEBESKYTTELSESMIDLER I LANDBRUGET

Som led i den europæiske grønne pagt fremhæver man i fra jord til bord-strategien og biodiversitetsstrategien behovet for en omstilling til et bæredygtigt fødevaresystem, bl.a. ved at mindske brugen af og risikoen ved pesticider med 50 % inden 2030 og ved hjælp af mere økologisk landbrug og biodiversitetsrige landskabstræk på landbrugsjord.

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2379(1) (om statistikker over landbrugsmæssige input og output) kan der kun opnås en fuldstændig indsamling af data om professionelle brugeres anvendelse af plantebeskyttelsesmidler i forbindelse med en landbrugsaktivitet, dvs. en dækning på 95 % af anvendelsen i hver medlemsstat, hvis der i henhold til EU-retten gælder et krav om, at professionelle brugere af plantebeskyttelsesmidler skal fremsende deres registre i elektronisk format til de nationale kompetente myndigheder.

Europa-Parlamentet og Rådet anerkender vigtigheden af at indføre et sådant krav i EU-lovgivningen og forpligter sig til at samarbejde herom.

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN VEDRØRENDE FORORDNING (EU) 2022/2379 FOR SÅ VIDT ANGÅR DET IGANGVÆRENDE ARBEJDE MED AT SIKRE, AT DE REGISTRE, DER SKAL FØRES AF PROFESSIONELLE BRUGERE AF PLANTEBESKYTTELSESMIDLER, JF. ARTIKEL 67, STK. 1, I FORORDNING (EF) NR. 1107/2009, ER TILGÆNGELIGE I ELEKTRONISK FORMAT

I den europæiske grønne pagt og fra jord til bord-strategien fastsættes det som et centralt mål for Unionen at reducere anvendelsen af og risikoen ved kemiske pesticider. Solide og omfattende data om anvendelsen af pesticider på bedriftsniveau er afgørende for at sikre effektive og virkningsfulde politikker. Det igangværende arbejde med at sikre, at de registre, der føres af professionelle brugere af plantebeskyttelsesmidler, er tilgængelige i elektronisk format, er en vigtig forudsætning for opfyldelsen af de indberetningsforpligtelser vedrørende pesticider, som indgår i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2379(2) (statistikker over landbrugsmæssige input og output).

Kommissionen har derfor udarbejdet et udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning på grundlag af artikel 67, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009(3) for så vidt angår indholdet af og formatet for de registre over anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler, der skal føres af professionelle brugere i overensstemmelse med artikel 67, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009.

Nævnte gennemførelsesforordning vil, hvis den vedtages som forventet, i detaljer regulere den registerføring, der kræves i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, bl.a. ved at identificere de elementer, der skal registreres af professionelle brugere, og ved at sikre, at disse registre er tilgængelige i elektronisk format senest fra den 1. januar 2025.

Udkastet til nævnte gennemførelsesforordning er i øjeblikket under behandling i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, sektionen "Phytofarmaceutiske produkter – Lovgivning". Kommissionen agter i de kommende måneder at anmode om en udtalelse fra udvalget, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011(4).

Kommissionen agter at vedtage nævnte gennemførelsesforordning inden udgangen af 2022.

(1)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2379 af 23. november 2022 om statistikker over landbrugsmæssige input og output, om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 617/2008 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1165/2008, (EF) nr. 543/2009 og (EF) nr. 1185/2009 og Rådets direktiv 96/16/EF (EUT L 315 af 7.12.2022, s. 1).
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2379 af 23. november 2022 om statistikker over landbrugsmæssige input og output, om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 617/2008 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1165/2008, (EF) nr. 543/2009 og (EF) nr. 1185/2009 og Rådets direktiv 96/16/EF (EUT L 315 af 7.12.2022, s. 1).
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

Seneste opdatering: 26. januar 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik