Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2021/0020(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0285/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0285/2021

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/10/2022 - 6.11

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2022)0341

Hyväksytyt tekstit
PDF 126kWORD 47k
Tiistai 4. lokakuuta 2022 - Strasbourg
Maatalouden tuotantopanoksia ja tuotoksia koskevat tilastot ***I
P9_TA(2022)0341A9-0285/2021
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. lokakuuta 2022 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maatalouden tuotantopanoksia ja tuotoksia koskevista tilastoista sekä asetusten (EY) N:o 1165/2008, (EY) N:o 543/2009 ja (EY) N:o 1185/2009 ja neuvoston direktiivin 96/16/EY kumoamisesta (COM(2021)0037 – C9-0009/2021 – 2021/0020(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2021)0037),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9‑0009/2021),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 17. kesäkuuta 2022 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A9‑0285/2021),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin ja neuvoston lausuman, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa;

3.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa;

4.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. lokakuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2022/… antamiseksi maatalouden tuotantopanoksia ja tuotoksia koskevista tilastoista, komission asetuksen (EY) N:o 617/2008 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1165/2008, (EY) N:o 543/2009 ja (EY) N:o 1185/2009 ja neuvoston direktiivin 96/16/EY kumoamisesta
P9_TC1-COD(2021)0020

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2022/2379.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

ASETUKSEEN (EU) 2022/2379 LIITTYVÄ EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON YHTEINEN LAUSUMA SEN TÄRKEYDESTÄ, ETTÄ KAIKKIIN JÄSENVALTIOIHIN PERUSTETAAN KANSALLISTEN TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN YLLÄPITÄMÄ REKISTERI KASVINSUOJELUAINEIDEN KÄYTÖSTÄ MAATALOUDESSA

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan kuuluvissa Pellolta pöytään -strategiassa ja biodiversiteettistrategiassa korostetaan tarvetta siirtyä kestävään elintarvikejärjestelmään erityisesti vähentämällä torjunta-aineiden käyttöä ja riskejä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja lisäämällä luonnonmukaista maataloutta ja biologisesti monimuotoisia maisemapiirteitä maatalousmaalla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2022/2379(1) mukainen ammattikäyttäjien kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevien tietojen täysimääräinen kerääminen eli 95 prosentin osuuden kattaminen käytöstä kussakin jäsenvaltiossa on mahdollista vain, jos unionin lainsäädännössä asetetaan kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjille lakisääteinen vaatimus toimittaa kirjatut tietonsa sähköisessä muodossa kansallisille toimivaltaisille viranomaisille.

Euroopan parlamentti ja neuvosto toteavat, että on tärkeää sisällyttää tällainen vaatimus unionin lainsäädäntöön, ja sitoutuvat tekemään tältä osin yhteistyötä.

KOMISSION LAUSUMA ASETUKSESTA (EU) 2022/2379 SILTÄ OSIN KUIN ON KYSE MENEILLÄÄN OLEVASTA TYÖSTÄ, JOLLA VARMISTETAAN, ETTÄ NE TIEDOT, JOISTA KASVINSUOJELUAINEIDEN AMMATTIKÄYTTÄJIEN ON ASETUKSEN (EY) N:O 1107/2009 67 ARTIKLAN 1 KOHDAN NOJALLA PIDETTÄVÄ KIRJAA, OVAT SAATAVILLA SÄHKÖISESSÄ MUODOSSA

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa ja Pellolta pöytään -strategiassa asetetaan kemiallisten torjunta-aineiden käytön ja niistä aiheutuvien riskien vähentäminen yhdeksi unionin päätavoitteeksi. Tehokkaiden ja vaikuttavien politiikkojen varmistamiseksi on ratkaisevan tärkeää saada luotettavia ja kattavia tietoja torjunta-aineiden käytöstä maatiloilla. Meneillään oleva työ sen varmistamiseksi, että tiedot, joista kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjät pitävät kirjaa, ovat saatavilla sähköisessä muodossa, on tärkeä tekijä, jonka avulla voidaan panna täytäntöön torjunta-aineita koskevat raportointivelvoitteet, jotka ovat osa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2022/2379(2) (maatalouden tuotantopanoksia ja tuotoksia koskevat tilastot).

Komissio on sen vuoksi laatinut luonnoksen komission täytäntöönpanoasetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009(3) 67 artiklan 4 kohdan perusteella siltä osin kuin on kyse niiden kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevien tietojen sisällöstä ja muodosta, joista ammattikäyttäjien on pidettävä kirjaa asetuksen (EY) N:o 1107/2009 67 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Jos kyseinen täytäntöönpanoasetus hyväksytään suunnitelmien mukaisesti, sillä säänneltäisiin yksityiskohtaisesti asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 edellytettyä tietojen kirjaamista muun muassa yksilöimällä tiedot, jotka ammattikäyttäjien on kirjattava, ja varmistamalla, että kyseiset tiedot ovat saatavilla sähköisessä muodossa viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2025 alkaen.

Luonnoksesta kyseiseksi täytäntöönpanoasetukseksi keskustellaan parhaillaan pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean kasvinsuojeluaineita ja lainsäädäntöä tarkastelevassa jaostossa. Komissio aikoo pyytää komitealta lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(4) 5 artiklan mukaisesti lähikuukausina.

Komissio aikoo hyväksyä kyseisen täytäntöönpanoasetuksen ennen vuoden 2022 loppua.

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/2379, annettu 23 päivänä marraskuuta 2022, maatalouden tuotantopanoksia ja tuotoksia koskevista tilastoista, komission asetuksen (EY) N:o 617/2008 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1165/2008, (EY) N:o 543/2009 ja (EY) N:o 1185/2009 ja neuvoston direktiivin 96/16/EY kumoamisesta (EUVL L 315, 7.12.2022, s. 1).
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/2379, annettu 23 päivänä marraskuuta 2022, maatalouden tuotantopanoksia ja tuotoksia koskevista tilastoista, komission asetuksen (EY) N:o 617/2008 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1165/2008, (EY) N:o 543/2009 ja (EY) N:o 1185/2009 ja neuvoston direktiivin 96/16/EY kumoamisesta (EUVL L 315, 7.12.2022, s. 1).
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

Päivitetty viimeksi: 26. tammikuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö