Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2021/0020(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0285/2021

Ingediende teksten :

A9-0285/2021

Debatten :

Stemmingen :

PV 04/10/2022 - 6.11

Aangenomen teksten :

P9_TA(2022)0341

Aangenomen teksten
PDF 138kWORD 49k
Dinsdag 4 oktober 2022 - Straatsburg
Statistieken over de landbouwinput en -output ***I
P9_TA(2022)0341A9-0285/2021
Resolutie
 Tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 oktober 2022 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende statistieken over de landbouwinput en -output en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1165/2008, (EG) nr. 543/2009, (EG) nr. 1185/2009 en Richtlijn 96/16/EG van de Raad (COM(2021)0037 – C9‑0009/2021 – 2021/0020(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2021)0037),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 338, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0009/2021),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 17 juni 2022 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A9-0285/2021),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  hecht zijn goedkeuring aan de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement en de Raad die als bijlage bij deze resolutie is gevoegd en die in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie zal worden gepubliceerd;

3.  neemt kennis van de verklaring van de Commissie die als bijlage bij deze resolutie is gevoegd en die in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie zal worden gepubliceerd;

4.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 4 oktober 2022 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2022/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende statistieken over de landbouwinput en -output, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 617/2008 van de Commissie en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1165/2008, (EG) nr. 543/2009 en (EG) nr. 1185/2009 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 96/16/EG van de Raad
P9_TC1-COD(2021)0020

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2022/2379.)


BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD IN VERBAND MET VERORDENING (EU) 2022/2379 OVER HET BELANG VAN DE INSTELLING IN ALLE LIDSTATEN VAN EEN DOOR DE NATIONALE BEVOEGDE AUTORITEITEN BIJGEHOUDEN REGISTER VAN HET GEBRUIK VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN IN DE LANDBOUW

In het kader van de Europese Green Deal wordt in de “van boer tot bord”-strategie en de biodiversiteitsstrategie benadrukt dat er een transitie naar een duurzaam voedselsysteem moet plaatsvinden, met name door het gebruik en het risico van pesticiden tegen 2030 met 50 % te verminderen en door de biologische landbouw en landschapselementen met een grote biodiversiteit op landbouwgrond te bevorderen.

Uit hoofde van Verordening (EU) 2022/2379 van het Europees Parlement en de Raad(1) kan de volledige verzameling van gegevens over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door professionele gebruikers in de landbouw, dat wil zeggen een dekking van 95 % van het gebruik in elke lidstaat, alleen worden verwezenlijkt wanneer professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen krachtens het Unierecht wettelijk verplicht zijn hun gegevens in elektronische vorm aan de bevoegde nationale autoriteiten toe te zenden.

Het Europees Parlement en de Raad zijn zich bewust van het belang van de invoering van een dergelijke eis in de wetgeving van de Unie en verbinden zich ertoe om samen te werken aan de verwezenlijking van dat doel.

VERKLARING VAN DE COMMISSIE MET BETREKKING TOT VERORDENING (EU) 2022/2379 OVER DE LOPENDE WERKZAAMHEDEN OM DE BESCHIKBAARHEID VAN DE REGISTERS DIE PROFESSIONELE GEBRUIKERS VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 67, LID 1, VAN VERORDENING (EG) NR. 1107/2009 MOETEN BIJHOUDEN, IN ELEKTRONISCH FORMAAT TE VERZEKEREN

In de Europese Green Deal en de “van boer tot bord”-strategie is een vermindering van het gebruik en de risico’s van chemische pesticiden een belangrijke doelstelling voor de Unie. Met het oog op een doeltreffend en invloedrijk beleid zijn robuuste en uitgebreide gegevens over het gebruik van pesticiden op bedrijfsniveau van cruciaal belang. De lopende werkzaamheden om ervoor te zorgen dat de door professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen bijgehouden registers in elektronische vorm beschikbaar zijn, is een belangrijke factor voor de uitvoering van de rapportageverplichtingen voor pesticiden die deel uitmaken van Verordening (EU) 2022/2379 van het Europees Parlement en de Raad(2) (SAIO).

Daarom heeft de Commissie op basis van artikel 67, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad(3) een ontwerp-uitvoeringsverordening van de Commissie opgesteld betreffende de inhoud en de vorm van de door professionele gebruikers bij te houden verslagen over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen overeenkomstig artikel 67, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1107/2009.

Indien die uitvoeringsverordening wordt aangenomen zoals momenteel is gepland, regelt zij de krachtens Verordening (EG) nr. 1107/2009 vereiste registratie in detail, onder meer door de door de professionele gebruikers te registreren elementen vast te stellen en door ervoor te zorgen dat die registers uiterlijk vanaf 1 januari 2025 in elektronische vorm beschikbaar zijn.

Het ontwerp van die uitvoeringsverordening wordt momenteel besproken in het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders, afdeling Fytofarmaceutische producten – Wetgeving. De Commissie is voornemens het advies van het comité overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad(4) in te winnen in de komende maanden.

De Commissie is voornemens die uitvoeringsverordening vóór eind 2022 vast te stellen.

(1) Verordening (EU) 2022/2379 van het Europees Parlement en de Raad van 23 november 2022 betreffende statistieken over de landbouwinput en -output, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 617/2008 van de Commissie en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1165/2008, (EG) nr. 543/2009 en (EG) nr. 1185/2009 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 96/16/EG van de Raad (PB L 315 van 7.12.2022, blz. 1).
(2) Verordening (EU) 2022/2379 van het Europees Parlement en de Raad van 23 november 2022 betreffende statistieken over landbouwinput en ‑output, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 617/2008 van de Commissie en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1165/2008, (EG) nr. 543/2009 en (EG) nr. 1185/2009 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 96/16/EG van de Raad (PB L 315 van 7.12.2022, blz.1.).
(3) Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1).
(4) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

Laatst bijgewerkt op: 26 januari 2023Juridische mededeling - Privacybeleid