Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/0020(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0285/2021

Predkladané texty :

A9-0285/2021

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/10/2022 - 6.11

Prijaté texty :

P9_TA(2022)0341

Prijaté texty
PDF 145kWORD 49k
Utorok, 4. októbra 2022 - Štrasburg
Štatistika poľnohospodárskych vstupov a výstupov ***I
P9_TA(2022)0341A9-0285/2021
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. októbra 2022 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike poľnohospodárskych vstupov a výstupov, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1165/2008, (ES) č. 543/2009, (ES) č. 1185/2009 a smernica Rady 96/16/ES (COM(2021)0037 – C9-0009/2021 – 2021/0020(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2021)0037),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0009/2021),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 17. júna 2022, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A9-0285/2021),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu a ktoré sa uverejní v sérii C Úradného vestníka Európskej únie;

3.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu a ktoré sa uverejní v sérii C Úradného vestníka Európskej únie;

4.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

5.  poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. októbra 2022 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/... o štatistike poľnohospodárskych vstupov a výstupov, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 617/2008 a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008, (ES) č. 543/2009 a (ES) č. 1185/2009 a smernica Rady 96/16/ES
P9_TC1-COD(2021)0020

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2022/2379.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY V SÚVISLOSTI S NARIADENÍM (EÚ) 2022/2379, POKIAĽ IDE O VÝZNAM VYTVORENIA REGISTRA POUŽÍVANIA PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN V POĽNOHOSPODÁRSTVE VEDENÉHO PRÍSLUŠNÝMI VNÚTROŠTÁTNYMI ORGÁNMI VO VŠETKÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH

V rámci Európskej zelenej dohody sa v stratégii Z farmy na stôl a v stratégii biodiverzity zdôrazňuje potreba prechodu na udržateľný potravinový systém, najmä znížením používania pesticídov a ich rizika o 50 % do roku 2030 a rozšírením ekologického poľnohospodárstva a krajinných prvkov bohatých na biodiverzitu na poľnohospodárskej pôde.

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2379(1) možno úplný zber údajov o používaní prípravkov na ochranu rastlín profesionálnymi používateľmi pri poľnohospodárskej činnosti, t. j. pokrytie 95 % prípadov ich používania v každom členskom štáte, dosiahnuť len vtedy, ak sa podľa práva Únie uplatňuje zákonná požiadavka, aby profesionálni používatelia prípravkov na ochranu rastlín zasielali svoje záznamy v elektronickom formáte príslušným vnútroštátnym orgánom.

Európsky parlament a Rada uznávajú význam zavedenia takejto požiadavky do právnych predpisov Únie a zaväzujú sa na tento účel spolupracovať.

VYHLÁSENIE KOMISIE V SÚVISLOSTI S NARIADENÍM (EÚ) 2022/2379, POKIAĽ IDE O PREBIEHAJÚCU PRÁCU NA ZABEZPEČENÍ TOHO, ABY ZÁZNAMY, KTORÉ MAJÚ VIESŤ PROFESIONÁLNI POUŽÍVATELIA PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN PODĽA ČLÁNKU 67 ODS. 1 NARIADENIA (ES) Č. 1107/2009, BOLI DOSTUPNÉ V ELEKTRONICKOM FORMÁTE

V Európskej zelenej dohode a stratégii Z farmy na stôl sa ako kľúčový cieľ Únie stanovuje zníženie používania chemických pesticídov a ich rizika. Na zabezpečenie účinných a vplyvných politík majú zásadný význam robustné a komplexné údaje o používaní pesticídov na úrovni poľnohospodárskych podnikov. Prebiehajúca práca na zabezpečení toho, aby záznamy, ktoré vedú profesionálni používatelia prípravkov na ochranu rastlín, boli dostupné v elektronickom formáte, je dôležitým faktorom umožňujúcim plnenie ohlasovacích povinností v súvislosti s pesticídmi, ktoré sú súčasťou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2379(2) (SAIO).

Komisia preto na základe článku 67 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009(3) vypracovala návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, pokiaľ ide o obsah a formát záznamov o používaní prípravkov na ochranu rastlín, ktoré majú viesť profesionálni používatelia v súlade s článkom 67 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

Uvedeným vykonávacím nariadením by sa v prípade, že sa prijme tak, ako sa v súčasnosti predpokladá, podrobne upravilo vedenie záznamov požadované podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009, a to aj identifikáciou prvkov, ktoré majú profesionálni používatelia zaznamenávať, a zabezpečením toho, aby tieto záznamy boli k dispozícii v elektronickom formáte najneskôr od 1. januára 2025.

O návrhu uvedeného vykonávacieho nariadenia sa v súčasnosti rokuje v sekcii Prípravky na ochranu rastlín – Právne predpisy Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá. Komisia má v úmysle v nadchádzajúcich mesiacoch požiadať výbor o stanovisko podľa článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(4).

Komisia má v úmysle prijať uvedené vykonávacie nariadenie do konca roka 2022.

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2379 z 23. novembra 2022 o štatistike poľnohospodárskych vstupov a výstupov, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 617/2008 a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008, (ES) č. 543/2009 a (ES) č. 1185/2009 a smernica Rady 96/16/ES (Ú. v. EÚ L 315, 7.12.2022, s. 1).
(2)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2379 z 23. novembra 2022 o štatistike poľnohospodárskych vstupov a výstupov, ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 617/2008 a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008, (ES) č. 543/2009 a (ES) č. 1185/2009 a smernica Rady 96/16/ES (Ú. v. EÚ L 315, 7.12.2022, s. 1).
(3)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).
(4)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Posledná úprava: 26. januára 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia