Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2021/0020(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0285/2021

Predložena besedila :

A9-0285/2021

Razprave :

Glasovanja :

PV 04/10/2022 - 6.11

Sprejeta besedila :

P9_TA(2022)0341

Sprejeta besedila
PDF 138kWORD 50k
Torek, 4. oktober 2022 - Strasbourg
Statistike kmetijskih vložkov in proizvodnje ***I
P9_TA(2022)0341A9-0285/2021
Resolucija
 Besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. oktobra 2022 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki kmetijskih vložkov in proizvodnje ter razveljavitvi uredb (ES) št. 1165/2008, (ES) št. 543/2009 in (ES) št. 1185/2009 ter Direktive Sveta 96/16/ES (COM(2021)0037 – C9-0009/2021 – 2021/0020(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2021)0037),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 338(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0009/2021),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 74(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 17. junija 2022, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A9-0285/2021),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  odobri skupno izjavo Evropskega parlamenta in Sveta, priloženo tej resoluciji, ki bo objavljena v seriji C Uradnega lista Evropske unije;

3.  je se seznanjen z izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji, ki bo objavljena v seriji C Uradnega lista Evropske unije;

4.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

5.  naroči svoji predsednici, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi 4. oktobra 2022 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2022/... Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki kmetijskih vložkov in proizvodnje, spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 617/2008 ter razveljavitvi uredb (ES) št. 1165/2008, (ES) št. 543/2009 in (ES) št. 1185/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive Sveta 96/16/ES
P9_TC1-COD(2021)0020

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2022/2379.)


PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

SKUPNA IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA V ZVEZI Z UREDBO (EU) 2022/2379 GLEDE POMENA VZPOSTAVITVE REGISTRA PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV O UPORABI FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV V KMETIJSTVU V VSEH DRŽAVAH ČLANICAH

Strategija „od vil do vilic“ in strategija za biotsko raznovrstnost kot del evropskega zelenega dogovora poudarjata potrebo po prehodu na trajnostni prehranski sistem, zlasti z zmanjšanjem uporabe in tveganja pesticidov za 50 % do leta 2030 ter s povečanjem ekološkega kmetovanja in biotsko raznovrstnih krajinskih značilnosti na kmetijskih zemljiščih.

V skladu z Uredbo (EU) 2022/2379 Evropskega parlamenta in Sveta(1) (SAIO) se lahko popolno zbiranje podatkov o uporabi fitofarmacevtskih sredstev s strani poklicnih uporabnikov v kmetijski dejavnosti, ki zajema 95 % uporabe v vsaki državi članici, doseže le, če se v skladu s pravom Unije uporablja pravna zahteva, da morajo poklicni uporabniki fitofarmacevtskih sredstev svoje evidence v elektronski obliki posredovati pristojnim nacionalnim organom.

Evropski parlament in Svet priznavata pomen uvedbe take zahteve v zakonodajo Unije in se zavezujeta, da bosta v ta namen sodelovala.

IZJAVA KOMISIJE V ZVEZI Z UREDBO (EU) 2022/2379 GLEDE TEKOČEGA DELA ZA ZAGOTOVITEV RAZPOLOŽLJIVOSTI EVIDENC V ELEKTRONSKI OBLIKI, KI JIH MORAJO VODITI POKLICNI UPORABNIKI FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV V SKLADU S ČLENOM 67(1) UREDBE (ES) ŠT. 1107/2009

Evropski zeleni dogovor in strategija „od vil do vilic“ kot ključni cilj Unije določata zmanjšanje uporabe in tveganja kemičnih pesticidov. Za zagotovitev učinkovitih in vplivnih politik so bistvenega pomena zanesljivi in izčrpni podatki o uporabi pesticidov na ravni kmetij. Tekoče delo za zagotovitev razpoložljivosti evidenc v elektronski obliki, ki jih vodijo poklicni uporabniki fitofarmacevtskih sredstev, je pomemben dejavnik, ki omogoča izvajanje obveznosti poročanja o pesticidih, ki so del Uredbe (EU) 2022/2379 Evropskega parlamenta in Sveta(2) (SAIO).

Zato je Komisija na podlagi člena 67(4) Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta(3) pripravila osnutek izvedbene uredbe Komisije glede vsebine in oblike evidenc o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki jih morajo v skladu s členom 67(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009 voditi poklicni uporabniki.

Če bi bila navedena izvedbena uredba sprejeta, kot je trenutno predvideno, bi podrobno urejala vodenje evidenc, ki se zahtevajo v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009, vključno z opredelitvijo elementov, ki jih morajo poklicni uporabniki evidentirati, in zagotavljanjem, da bodo te evidence na voljo v elektronski obliki najpozneje od 1. januarja 2025.

O osnutku navedene izvedbene uredbe trenutno razpravlja Stalni odbor za rastline, živali, hrano in krmo (Oddelek za fitofarmacevtska sredstva – zakonodaja). Komisija namerava v prihodnjih mesecih zaprositi za mnenje odbora v skladu s členom 5 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta(4).

Komisija namerava navedeno izvedbeno uredbo sprejeti pred koncem leta 2022.

(1) Uredba (EU) 2022/2379 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. novembra 2022 o statistiki kmetijskih vložkov in proizvodnje, spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 617/2008 ter razveljavitvi uredb (ES) št. 1165/2008, (ES) št. 543/2009 in (ES) št. 1185/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive 96/16/ES (UL L 315, 7.12.2022, str. 1).
(2) Uredba (EU) 2022/2379 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. novembra 2022 o statistiki kmetijskih vložkov in proizvodnje, spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 617/2008 ter razveljavitvi uredb (ES) št. 1165/2008, (ES) št. 543/2009 in (ES) št. 1185/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive Sveta 96/16/ES (UL L 315, 7.12.2022, str. 1).
(3) Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).
(4) Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Zadnja posodobitev: 2. februar 2023Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov