Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2021/0340(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0092/2022

Indgivne tekster :

A9-0092/2022

Forhandlinger :

PV 02/05/2022 - 14
CRE 02/05/2022 - 14

Afstemninger :

PV 03/05/2022 - 8.3
CRE 03/05/2022 - 8.3
Stemmeforklaringer
PV 04/10/2022 - 6.12
CRE 04/10/2022 - 6.12

Vedtagne tekster :

P9_TA(2022)0130
P9_TA(2022)0342

Vedtagne tekster
PDF 128kWORD 46k
Tirsdag den 4. oktober 2022 - Strasbourg
Ændring af bilag IV og V til forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte ***I
P9_TA(2022)0342A9-0092/2022
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. oktober 2022 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af bilag IV og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (COM(2021)0656 – C9-0396/2021 – 2021/0340(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2021)0656),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9‑0396/2021),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 8. december 2021 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 29. juni 2022 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A9-0092/2022),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(2);

2.  noterer sig Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 152 af 6.4.2022, s. 197.
(2) Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 3. maj 2022 (Vedtagne tekster, P9_TA(2022)0130).


Europa-Parlamentets og Rådets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 4. oktober 2022 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/... om ændring af bilag IV og V til forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte
P9_TC1-COD(2021)0340

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2022/2400.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Kommissionens erklæring

Kommissionens erklæring i anledning af vedtagelse af forordning (EU) 2022/2400(1) om medtagelse af affaldskode 17 05 04 "jord og sten, bortset fra affald henhørende under 17 05 03" i del 2 i bilag V til forordning (EU) 2019/1021

Medtagelsen i del 2 i bilag V af affaldskoden for "jord og sten, bortset fra affald henhørende under 17 05 03" bør ikke forstås således, at bortskaffelse af jord som affald foretrækkes frem for rensning med henblik på at forebygge affaldsproduktion.

I tilfælde, hvor bortskaffelse er den bedste miljømæssige affaldshåndteringsløsning, er den ekstraordinære undtagelse fra destruktiv behandling underlagt kravene i artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) 2019/1021.

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2400 af 23. november 2022 om ændring af bilag IV og V til forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (EUT L 317 af 9.12.2022, s. 24).

Seneste opdatering: 26. januar 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik