Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/0340(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0092/2022

Predkladané texty :

A9-0092/2022

Rozpravy :

PV 02/05/2022 - 14
CRE 02/05/2022 - 14

Hlasovanie :

PV 03/05/2022 - 8.3
CRE 03/05/2022 - 8.3
Vysvetlenie hlasovaní
PV 04/10/2022 - 6.12
CRE 04/10/2022 - 6.12

Prijaté texty :

P9_TA(2022)0130
P9_TA(2022)0342

Prijaté texty
PDF 137kWORD 44k
Utorok, 4. októbra 2022 - Štrasburg
Zmena príloh IV a V k nariadeniu (EÚ) 2019/1021 o perzistentných organických látkach ***I
P9_TA(2022)0342A9-0092/2022
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. októbra 2022 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia prílohy IV a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1021 o perzistentných organických látkach (COM(2021)0656 – C9-0396/2021 – 2021/0340(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2021)0656),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0396/2021),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 8. decembra 2021(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 29. júna 2022, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A9-0092/2022),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(2);

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 152, 6.4.2022, s. 197.
(2) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 3. mája 2022 (Prijaté texty, P9_TA(2022)0130).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. októbra 2022 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/..., ktorým sa menia prílohy IV a V k nariadeniu (EÚ) 2019/1021 o perzistentných organických látkach
P9_TC1-COD(2021)0340

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2022/2400.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Komisie

Vyhlásenie Komisie pri príležitosti prijatia nariadenia (EÚ) 2022/2400(1) o začlenení kódu odpadu 17 05 04 „Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03“ do časti 2 prílohy V k nariadeniu (EÚ) 2019/1021

Začlenenie kódu odpadu „Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03“ do časti 2 prílohy V by sa nemalo chápať tak, že zneškodňovanie zeminy ako odpadu sa uprednostňuje pred sanáciou v záujme predchádzania vzniku odpadu.

Ak zneškodňovanie predstavuje najlepšiu možnosť nakladania s odpadom z hľadiska životného prostredia, na mimoriadnu výnimku z deštruktívneho spracovania sa vzťahujú požiadavky článku 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/1021.

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2400 z 23. novembra 2022, ktorým sa menia prílohy IV a V k nariadeniu (EÚ) 2019/1021 o perzistentných organických látkach (Ú. v. EÚ L 317, 9.12.2022, s. 24).

Posledná úprava: 26. januára 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia