Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2022/2692(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0415/2022

Indgivne tekster :

B9-0415/2022

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2022)0354

Vedtagne tekster
PDF 129kWORD 49k
Torsdag den 6. oktober 2022 - Strasbourg
Resultatet af Kommissionens kritiske gennemgang af 15-punktshandlingsplanen om handel og bæredygtig udvikling
P9_TA(2022)0354B9-0415/2022

Europa-Parlamentets beslutning af 6. oktober 2022 om resultatet af Kommissionens kritiske gennemgang af 15-punktshandlingsplanen om handel og bæredygtig udvikling (2022/2692(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens uofficielle dokument af 26. februar 2018 med titlen "Feedback and way forward on improving the implementation and enforcement of Trade and Sustainable Development chapters in EU Free Trade Agreements" (Feedback og vejen til forbedring af gennemførelse og håndhævelse af kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling i EU's frihandelsaftaler) (15-punktshandlingsplanen),

–  der henviser til Europa-Kommissionens meddelelse af 22. juni 2022 med titlen "Handelspartnerskabernes styrke: sammen om en grøn og retfærdig økonomisk vækst" (COM(2022)0409),

–  der henviser til De Forenede Nationers 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling,

–  der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) grundlæggende konventioner,

–  der henviser til ILO's trepartserklæring om principperne for multinationale virksomheder og socialpolitik,

–  der henviser til FN's rammekonvention om klimaændringer, herunder Parisaftalen fra 2015,

–  der henviser til vurderingsrapporterne fra FN's Mellemstatslige Panel om Klimaændringer,

–  der henviser til konventionen af 1992 om den biologiske mangfoldighed,

–  der henviser til konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter fra 1975,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. december 2019 om den europæiske grønne pagt (COM(2019)0640),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. maj 2020 med titlen "EU's biodiversitetsstrategi for 2030 Naturen skal bringes tilbage i vores liv" (COM(2020)0380),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. februar 2022 om anstændigt arbejde på verdensplan for en global retfærdig omstilling og en bæredygtig genopretning (COM(2022)0066),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. maj 2020 med titlen "En jord til bord-strategi for et fair, sundt og miljøvenligt fødevaresystem" (COM(2020)0381),

–  der henviser til sin beslutning af 26. november 2020 om revision af EU's handelspolitik(1) og til Kommissionens meddelelse af 18. februar 2021 med titlen "Gennemgang af handelspolitikken – en åben, bæredygtig og determineret handelspolitik" COM(2021)0066),

–  der henviser til forespørgsel fra Udvalget om International Handel til Kommissionen af 16. januar 2018 om kapitler om handel og bæredygtig udvikling i EU's handelsaftaler (O-000098/2017 – B8-0617/2017),

–  der henviser til det uofficielle dokument af 8. maj 2020 fra Nederlandene og Frankrig om handel, socialøkonomiske virkninger og bæredygtig udvikling,

–  der henviser til sin beslutning af 17. februar 2022 om menneskerettigheder og demokrati i verden i og Den Europæiske Unions politik på området – årsberetning 2021(2),

–  der henviser til sin beslutning af 13. marts 2018 om ligestilling i EU's handelsaftaler(3),

–  der henviser til EU's kønshandlingsplan III, der blev offentliggjort den 25. november 2020 (JOIN(2020)0017), og til Parlamentets beslutning af 10. marts 2022 herom(4),

–  der henviser til Kommissionens årlige rapporter om gennemførelsen og håndhævelsen af EU's handelsaftaler,

–  der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 20. oktober 2021 med titlen "Næste generation af handel og bæredygtig udvikling – Revision af 15-punktshandlingsplanen",

–  der henviser til det uofficielle dokument fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg fra oktober 2021 med titlen "Strengthening and Improving the Functioning of EU Trade Domestic Advisory Groups" (Styrkelse og forbedring af funktionen af EU's nationale rådgivende grupper for handel),

–  der henviser til ILO's og Kommissionens håndbog om vurdering af arbejdsmarkedsbestemmelser i handels- og investeringsordninger, der blev offentliggjort i 2017,

–  der henviser til håndbogen om gennemførelsen af kapitlet om handel og bæredygtig udvikling i handelsaftalen mellem EU og Ecuador, der blev offentliggjort i 2019,

–  der henviser til rapporten fra maj 2022 om det endelige resultat af konferencen om Europas fremtid, særlig forslag 19.4 heri,

–  der henviser til spørgsmålet til Kommissionen om resultatet af Kommissionens kritiske gennemgang af 15-punktshandlingsplanen om handel og bæredygtig udvikling (O‑000029/2022 – B9‑0021/2022),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 136, stk. 5, og artikel 132, stk. 2,

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om International Handel,

A.  der henviser til, at EU er engageret i et åbent og regelbaseret handelssystem, der er retfærdigt, inklusivt og bæredygtigt; der henviser til, at EU's handelspolitik er et vigtigt geoøkonomisk redskab; der henviser til, at en positiv og proaktiv handelsdagsorden er afgørende for Europas økonomiske velstand, konkurrenceevne, innovation og skabelse af nye arbejdspladser af høj kvalitet;

B.  der henviser til, at EU, som er verdens største handelsblok, er i en enestående position til at samarbejde og engagere sig på globalt plan og bilateralt med partnerlande for at øge respekten for internationale arbejdsstandarder og miljøregler gennem sin handelspolitik og handelsaftaler;

C.  der henviser til, at alle moderne EU-handelsaftaler omfatter kapitler om handel og bæredygtig udvikling; der henviser til, at 15-punktshandlingsplanen siden 2018 har været retningsgivende for deres gennemførelse og håndhævelse; der henviser til, at Parlamentet systematisk har opfordret til forbedring af gennemførelsen og den effektive håndhævelse af kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling og til muligheden for at anvende sanktioner som en sidste udvej;

D.  der henviser til, at Kommissionen i juni 2021 iværksatte en dybdegående kritisk gennemgang af 15-punktshandlingsplanen for handel og bæredygtig udvikling med det formål at styrke handelsaftalernes evne som helhed til at kæmpe for bæredygtig handel i samarbejde med handelspartnere;

E.  der henviser til, at EU gennem sin handelspolitik og optræden udadtil sammen med Parlamentet gennem sine lovgivningsmæssige aktiviteter og sit parlamentariske diplomati har konsolideret idéen om, at de vilkår, hvorunder varer og tjenesteydelser produceres med hensyn til menneskerettigheder, miljø, arbejdskraft og social udvikling, er lige så vigtigt som handelen med disse varer og tjenesteydelser;

1.  glæder sig over offentliggørelsen af resultatet af den kritiske gennemgang af handlingsplanen for handel og bæredygtig udvikling; fremhæver, at en omfattende kritisk gennemgang og et stærkere fokus på gennemførelse og håndhævelse af kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling har været et mangeårigt krav fra Parlamentets side; noterer sig, at Kommissionen har konstateret muligheder for forbedring inden for seks politiske prioriteter;

2.  noterer sig med tilfredshed Kommissionens hensigt om at styrke kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling som samarbejdsinstrumenter og gøre brug af tidlige analyser af mangler til at fastlægge landebaserede gennemførelsesprioriteter med inddragelse af civilsamfundet; bemærker, at ILO, FN's miljøprogram og de multilaterale miljøaftaler bør høres i forbindelse med fastlæggelsen af mangler i gennemførelsen; mener, at detaljerede, tidsbestemte køreplaner for gennemførelse er et nyttigt redskab til at opnå de ønskede resultater;

3.  gentager, at der er behov for en grundig screeningsundersøgelse forud for indledningen af nye forhandlinger om frihandelsaftaler; opfordrer Kommissionen til at medtage indhold, der er relevant for kapitlet om handel og bæredygtig udvikling, i denne screeningsundersøgelse;

4.  støtter Kommissionens plan om at strømline bæredygtigheden i alle frihandelsaftaler med henblik på at bidrage til en kulstofneutral økonomi og prioritere markedsadgang for miljøvarer og ‑tjenester samt adgang til råstoffer og energiprodukter, der er afgørende for en kulstofneutral økonomis funktion, forudsat at de respekterer bæredygtig praksis og ikke skader menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljøet i tredjelande og overholder FN's princip om frit, forudgående og informeret samtykke; opfordrer til omfattende bæredygtighedsvurderinger med henblik på at indkredse bestemmelser ud over kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling, der åbner muligheder for eller kan udgøre en udfordring for at nå bæredygtighedsmålene;

5.  minder om, at Parlamentet har opfordret til, at EU-delegationernes rolle i overvågningen af gennemførelsen af forpligtelserne vedrørende handel og bæredygtig udvikling styrkes; opfordrer til, at der afsættes tilstrækkelige finansielle og menneskelige ressourcer til EU-delegationerne med henblik herpå, og til et strømlinet arbejde på tværs af Kommissionens tjenestegrene for at sikre et passende engagement i handelsrelaterede bæredygtighedsspørgsmål og til koordinering og gennemførelse af kapacitetsopbygningsprogrammer med henblik på at fremme bæredygtig udvikling; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre bedst mulig brug af Team Europe-tilgangen for at sikre koordinering og sammenhæng, når de samarbejder med partnerlande om handelsrelaterede bæredygtighedsspørgsmål;

6.  glæder sig over oprettelsen af funktionen som den øverste ansvarlige for håndhævelse af handelsaftaler og det ændrede fælles kontaktpunkt som vigtige skridt til at styrke gennemførelsen af forpligtelserne vedrørende handel og bæredygtig udvikling; minder om Kommissionens tilsagn om at tillægge påståede overtrædelser af bestemmelserne om handel og bæredygtig udvikling samme betydning som påståede overtrædelser af markedsadgangsforpligtelser; bemærker, at der hidtil kun er indgivet én klage vedrørende overtrædelser af aftaler om handel og bæredygtig udvikling via det fælles kontaktpunkt; understreger betydningen af at medtage klare og præcise forpligtelser i fremtidige kapitler om handel og bæredygtig udvikling;

7.  støtter en stærkere struktureret rolle for nationale rådgivende grupper i alle faser af handelsaftalernes livscyklus og opfordrer indtrængende til, at de tildeles en overvågningsrolle vedrørende den konkrete gennemførelse af alle spørgsmål, der påvirker bæredygtigheden i frihandelsaftaler, herunder at føre tilsyn med køreplaner for gennemførelsen; opfordrer til, at der afsættes tilstrækkelige finansielle ressourcer og teknisk bistand til de nationale rådgivende grupper for at sætte dem i stand til at udføre deres opgaver korrekt; understreger, at Parlamentets Udvalg om International Handel (INTA) har forpligtet sig til at afholde en årlig debat med repræsentanter for de nationale rådgivende grupper; mener, at en tættere udveksling mellem Parlamentets overvågningsgrupper og faste ordførere på den ene side og de nationale rådgivende grupper på den anden side er af betydelig værdi for begge parter; opfordrer til, at der også oprettes fungerende nationale rådgivende grupper i partnerlande og ‑regioner i overensstemmelse med henstillingerne fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og udtalelserne fra EU's nationale rådgivende grupper; glæder sig over, at nationale rådgivende grupper også kan indgive kollektive klager, og at en EU-baseret klager kan fremlægge bekymringer vedrørende handel og bæredygtighed hos en enhed, der er beliggende i et partnerland; opfordrer Kommissionen til at sikre, at civilsamfundsorganisationer ud over de nationale rådgivende grupper også kan indgive kollektive klager;

8.  understreger, at en yderligere tilpasning af håndhævelsen af aftaler om handel og bæredygtig udvikling til den generelle mellemstatslig tvistbilæggelsesordning og udvidelse af overholdelsesfasen til tvister under kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling vil resultere i en bedre gennemførelse og håndhævelse af ekspertpanelets anbefalinger; er af den opfattelse, at de nationalt bestemte bidrag – som håndgribelige forpligtelser fra parterne i Parisaftalen – bør være en væsentlig faktor ved vurderingen af, om der er sket en overtrædelse af Parisaftalen; opfordrer til, at voldgiftsmænd med ansvar for sådanne tvister har dokumenteret ekspertise på de relevante områder;

9.  understreger, at det er vigtigt at foretage efterfølgende vurderinger af de miljømæssige og sociale virkninger af alle bestemmelser i frihandelsaftaler og at foretage kritisk gennemgang af effektiviteten af bestemmelserne om handel og bæredygtig udvikling;

10.  glæder sig over, at Parlamentets mangeårige opfordring til at anvende handelssanktioner som sidste udvej i tilfælde af alvorlige overtrædelser af forpligtelserne vedrørende handel og bæredygtig udvikling, navnlig ILO's grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen, og af væsentlige overtrædelser af Parisaftalen, er medtaget i slutdokumentet; håber, at betingelserne vil blive opfyldt på den 15. partskonference under konventionen om den biologiske mangfoldighed i december 2022 for at gøre det muligt at håndhæve konventionen, sådan som det er planlagt i meddelelsen om kritisk gennemgang af handel og bæredygtig udvikling;

11.  bemærker, at Kommissionen ikke har fremlagt en model for kapitlet om handel og bæredygtig udvikling, samtidig med at den anerkender, at alle elementer i meddelelsen om kritisk gennemgang af handel og bæredygtig udvikling skal udvikles på en skræddersyet måde afhængigt af den pågældende handelspartner;

12.  forventer, at principperne for resultatet af den kritiske gennemgang af 15-punktshandlingsplanen for handel og bæredygtig udvikling afspejles i alle EU's handelsaftaler, der er under forhandling, og i fremtidige handelsaftaler, der forelægges Parlamentet til godkendelse, samt i moderniseringen af alle gældende frihandelsaftaler ved hjælp af de særlige revisionsklausuler i eksisterende aftaler eller andre passende procedurer;

13.  mener, at resultatet af den kritiske gennemgang af handel og bæredygtig udvikling er et vigtigt skridt i retning af at sikre, at handelsaftaler opfylder Parlamentets mangeårige krav og civilsamfundets og borgernes forventninger, samtidig med at det sikres, at EU's handelsaftaler fortsat kan forhandles og er attraktive for partnerne;

14.  er fortsat fast besluttet på løbende at intensivere det parlamentariske arbejde med at kontrollere forpligtelserne vedrørende handel og bæredygtig udvikling og deres gennemførelse i hele handelsaftalernes livscyklus, herunder gennem særlige overvågningsgrupper, Europa-Parlamentets specifikke parlamentariske missioner og eventuelle fælles parlamentariske overvågningsudvalg med partnerlande; anmoder Kommissionen om regelmæssigt at aflægge rapport til Parlamentet gennem INTA-udvalget eller de særlige overvågningsgrupper om de fremskridt, der er gjort med hensyn til forpligtelserne vedrørende handel og bæredygtig udvikling og partnerlandenes gennemførelse heraf;

15.  understreger, at hvis de økonomiske muligheder, der skabes af handelsaftaler, skal være til gavn for både kvinder og mænd, er det nødvendigt at integrere kønsaspektet i hele processen fra bæredygtighedsvurdering til gennemførelse, herunder via særlige kønskapitler;

16.  gentager, at alle fremtidige EU-frihandelsaftaler som anført i den kritiske gennemgang af handelspolitikken bør indeholde et kapitel om bæredygtige fødevaresystemer, der er knyttet til kapitlet om handel og bæredygtig udvikling;

17.  understreger, at EU som verdens største handelsblok er nødt til at være ambitiøs i sin indsats, der skal være forenelig med Verdenshandelsorganisationen, når det udformer yderligere autonome instrumenter til at støtte den globale klimaindsats, bekæmpelsen af tab af biodiversitet og skovrydning, forbedre dyrevelfærden, fastsætte regler om virksomheders bæredygtighed, due diligence og tvangsarbejde, fremme den cirkulære økonomi og omstillingen til grøn energi og sikre anstændigt arbejde på verdensplan og tilskynde sine handelspartnere til at overholde dem ved hjælp af dialog og toldpræferencer; opfordrer Kommissionen til at anvende kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling til at fremme ratificeringen af ILO-konventionerne i erklæringen om multinationale virksomheder;

18.  understreger, at en multilateral indsats er den bedste måde at opnå den globale omstilling til en kulstofneutral, inklusiv og bæredygtig økonomi, hvor arbejdstagernes rettigheder respekteres, og opfordrer indtrængende EU til at intensivere sit arbejde på multilateralt plan med henblik herpå, navnlig inden for Verdenshandelsorganisationen, og ved at fremme et tættere samarbejde med ILO, FN's miljøprogram og de multilaterale miljøaftaler;

19.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Den Internationale Arbejdsorganisation, De Forenede Nationers Miljøprogram og de multilaterale miljøaftaler.

(1) EUT C 425 af 20.10.2021, s. 155.
(2) EUT C 342 af 6.9.2022, s. 191.
(3) EUT C 162 af 10.5.2019, s. 9.
(4) EUT C 347 af 9.9.2022, s. 150.

Seneste opdatering: 26. januar 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik