Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2022/2692(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0415/2022

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0415/2022

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2022)0354

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 146kWORD 48k
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022 - Στρασβούργο
Αποτέλεσμα της επανεξέτασης από την Επιτροπή του σχεδίου δράσης 15 σημείων σχετικά με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη
P9_TA(2022)0354B9-0415/2022

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με το αποτέλεσμα της επανεξέτασης από την Επιτροπή του σχεδίου δράσης 15 σημείων σχετικά με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (2022/2692(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ανεπίσημο έγγραφο της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2018, με τίτλο «Σχόλια για τη βελτίωση της εφαρμογής και της επιβολής των κεφαλαίων περί εμπορίου και βιώσιμης ανάπτυξης στις Συμφωνίες Ελεύθερων Συναλλαγών της ΕΕ» (το σχέδιο δράσης 15 σημείων),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2022, με τίτλο: «Η δύναμη των εμπορικών εταιρικών σχέσεων: μαζί για πράσινη και δίκαιη οικονομική ανάπτυξη» (COM(2022)0409) (ανακοίνωση για την επανεξέταση ΕΒΑ),

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη τις βασικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ),

–  έχοντας υπόψη την τριμερή δήλωση αρχών της ΔΟΕ σχετικά με τις πολυεθνικές εταιρείες και την κοινωνική πολιτική,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας του Παρισιού του 2015,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση του 1992 για τη βιολογική ποικιλότητα και τα πρωτόκολλά της

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1975 για το Διεθνές Εμπόριο των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2019)0640),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2020, με τίτλο «Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 – Επαναφορά της φύσης στη ζωή μας» (COM(2020)0380),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 2022, σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία παγκοσμίως για μια παγκόσμια δίκαιη μετάβαση και βιώσιμη ανάκαμψη (COM(2022)0066),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2020, με τίτλο «Από το αγρόκτημα στο πιάτο – Μια στρατηγική για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων» (COM(2020)0381),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με την επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ(1) και την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18 Φεβρουαρίου 2021, με τίτλο «Επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής – Μια ανοικτή, βιώσιμη και δυναμική εμπορική πολιτική» (COM(2021)0066),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή, της 16ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με τα κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ (O-000098/2017 – B8-0617/2017),

–  έχοντας υπόψη το ανεπίσημο έγγραφο της 8ης Μαΐου 2020 των Κάτω Χωρών και της Γαλλίας σχετικά με το εμπόριο, τις κοινωνικές οικονομικές επιπτώσεις και τη βιώσιμη ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Φεβρουαρίου 2022 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό – ετήσια έκθεση για το 2021(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ(3),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου (GAP) III, που δημοσιεύτηκε στις 25 Νοεμβρίου 2020 (JOIN(2020)0017), και το σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2022(4),

–  έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή και την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2021, με τίτλο «Εμπόριο επόμενης γενιάς και βιώσιμη ανάπτυξη – Αναθεώρηση του σχεδίου δράσης 15 σημείων»,

–  έχοντας υπόψη το ανεπίσημο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, του Οκτωβρίου του 2021, με τίτλο «Strengthening and Improving the functioning of EU Trade Domestic Advisory Group» (Ενίσχυση και βελτίωση της λειτουργίας των εσωτερικών συμβουλευτικών ομάδων της ΕΕ για το εμπόριο),

–  έχοντας υπόψη το εγχειρίδιο της ΔΟΕ και της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση των εργασιακών διατάξεων στις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες, που δημοσιεύτηκε το 2017,

–  έχοντας υπόψη το εγχειρίδιο σχετικά με την εφαρμογή του κεφαλαίου για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Ισημερινού, που δημοσιεύτηκε το 2019,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Μαΐου του 2022 σχετικά με το τελικό αποτέλεσμα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, και ιδίως την πρόταση 19(4),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με το αποτέλεσμα της επανεξέτασης από την Επιτροπή του σχεδίου δράσης 15 σημείων σχετικά με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (O‑000029/2022 – B9‑0021/2022),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι προσηλωμένη σε ένα ανοικτό και βασιζόμενο σε κανόνες εμπορικό σύστημα που είναι δίκαιο, πολυδεκτικό και βιώσιμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ αποτελεί σημαντικό γεωοικονομικό εργαλείο· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια θετική και προορατική εμπορική ατζέντα είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ευημερία, την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας στην Ευρώπη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, ως ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός στον κόσμο, βρίσκεται στη μοναδική θέση να συνεργάζεται και να καταβάλλει κοινές προσπάθειες σε παγκόσμιο και διμερές επίπεδο με τις χώρες εταίρους για την ενίσχυση του σεβασμού των διεθνών εργασιακών προτύπων και των περιβαλλοντικών κανόνων μέσω της εμπορικής πολιτικής και των εμπορικών συμφωνιών της·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι σύγχρονες εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ περιλαμβάνουν κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2018, το σχέδιο δράσης 15 σημείων καθοδηγεί την εφαρμογή και την επιβολή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο ζητεί συστηματικά τη βελτίωση της εφαρμογής και της αποτελεσματικής επιβολής των κεφαλαίων ΕΒΑ και τη δυνατότητα χρήσης των κυρώσεων ως έσχατη λύση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιούνιο του 2021, η Επιτροπή δρομολόγησε εμπεριστατωμένη επανεξέταση του σχεδίου δράσης 15 σημείων για το ΕΒΑ με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας των εμπορικών συμφωνιών στο σύνολό τους να προωθούν το βιώσιμο εμπόριο σε συνεργασία με τους εμπορικούς εταίρους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, μέσω της εμπορικής πολιτικής και της εξωτερικής δράσης της, και το Κοινοβούλιο, μέσω της νομοθετικής του δραστηριότητας και της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, έχουν εδραιώσει την ιδέα ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες παράγονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον, την εργασία και την κοινωνική ανάπτυξη είναι εξίσου σημαντικές με τον ίδιο το εμπόριο των εν λόγω αγαθών και υπηρεσιών·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της επανεξέτασης ΕΒΑ· επισημαίνει ότι η ολοκληρωμένη επανεξέταση και η μεγαλύτερη εστίαση στην εφαρμογή και την επιβολή των κεφαλαίων ΕΒΑ αποτελούν μακροχρόνια αιτήματα του Κοινοβουλίου· σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει εντοπίσει περιθώρια βελτίωσης σε έξι προτεραιότητες πολιτικής·

2.  σημειώνει με ικανοποίηση την πρόθεση της Επιτροπής να ενισχύσει τα κεφάλαια ΕΒΑ ως συνεργατικά μέσα και να αξιοποιήσει την έγκαιρη ανάλυση των κενών για να προσδιοριστούν οι προτεραιότητες εφαρμογής ανά χώρα με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών· σημειώνει ότι θα πρέπει να ζητείται η γνώμη της ΔΟΕ, του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και των Πολυμερών Περιβαλλοντικών Συμφωνιών για τον προσδιορισμό των κενών στην εφαρμογή· θεωρεί ότι οι λεπτομερείς, χρονικά προσδιορισμένοι οδικοί χάρτες εφαρμογής αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων·

3.  επαναλαμβάνει την ανάγκη για ενδελεχή διερευνητική διαδικασία πριν από την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων για ΣΕΣ· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην εν λόγω διερευνητική διαδικασία περιεχόμενο σχετικό με τα κεφάλαια ΕΒΑ·

4.  υποστηρίζει το σχέδιο της Επιτροπής για εξορθολογισμό της βιωσιμότητας σε όλες τις ΣΕΣ, προκειμένου να συμβάλλουν σε μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, και να δίνουν προτεραιότητα στην πρόσβαση στην αγορά για περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και στην πρόσβαση σε πρώτες ύλες και ενεργειακά αγαθά που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία μιας οικονομίας με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, υπό την προϋπόθεση ότι θα σέβονται τις βιώσιμες πρακτικές και δεν θα βλάπτουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα και το περιβάλλον σε τρίτες χώρες και θα σέβονται επίσης την αρχή του ΟΗΕ για ελεύθερη, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεση· ζητεί να διενεργηθούν ολοκληρωμένες εκτιμήσεις επιπτώσεων στη βιωσιμότητα για τον εντοπισμό διατάξεων πέραν των κεφαλαίων ΕΒΑ που να δημιουργούν ευκαιρίες ή να αποτελούν πρόκληση για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας·

5.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει να ενισχυθεί ο ρόλος των αντιπροσωπειών της ΕΕ στην παρακολούθηση της εφαρμογής των δεσμεύσεων ΕΒΑ· ζητεί να διατεθούν επαρκείς οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι στις αντιπροσωπείες της ΕΕ για τον σκοπό αυτό και να εξορθολογιστούν οι εργασίες σε όλες τις υπηρεσίες της Επιτροπής, ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής δέσμευση σε θέματα βιωσιμότητας που αφορούν το εμπόριο, καθώς και να συντονιστούν και να εκτελεστούν προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων με στόχο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προσέγγιση «Ομάδα Ευρώπη» για να διασφαλίσουν τον συντονισμό και τη συνοχή όταν συνεργάζονται με τις χώρες εταίρους για ζητήματα βιωσιμότητας που αφορούν το εμπόριο·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία της λειτουργίας του επικεφαλής για την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών (CTEO) και του επανασχεδιασμένου ενιαίου σημείου εισόδου ως σημαντικών βημάτων για την ενίσχυση της εφαρμογής των δεσμεύσεων ΕΒΑ και υπενθυμίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να δώσει την ίδια σημασία στις εικαζόμενες παραβιάσεις των διατάξεων ΕΒΑ όπως και στις εικαζόμενες παραβιάσεις των δεσμεύσεων για την πρόσβαση στην αγορά· σημειώνει ότι, μέχρι σήμερα, έχει υποβληθεί μέσω του ενιαίου σημείου εισόδου μόνο μία καταγγελία σχετικά με παραβάσεις ΕΒΑ· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν σαφείς και ακριβείς δεσμεύσεις στα μελλοντικά κεφάλαια EBA·

7.  τάσσεται υπέρ του ισχυρότερου διαρθρωμένου ρόλου των εγχώριων συμβουλευτικών ομάδων (ΕΣΟ) σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των εμπορικών συμφωνιών και ζητεί να τους ανατεθεί ρόλος παρακολούθησης όσον αφορά τη συγκεκριμένη εφαρμογή όλων των θεμάτων που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα στις ΣΕΣ, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των οδικών χαρτών εφαρμογής· ζητεί να διατεθούν επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι και τεχνική βοήθεια στις ΕΣΟ, ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν σωστά τα καθήκοντά τους· τονίζει ότι η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (INTA) του Κοινοβουλίου έχει δεσμευτεί να διεξάγει ετήσια συζήτηση με εκπροσώπους των ΕΣΟ· θεωρεί ότι η στενότερη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ομάδων παρακολούθησης και των μόνιμων εισηγητών του Κοινοβουλίου, αφενός, και των ΕΣΟ, αφετέρου, έχει σημαντική αξία και για τις δύο ομάδες· ζητεί να συσταθούν λειτουργικές ΕΣΟ και στις χώρες και περιφέρειες εταίρους, σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και τις γνωμοδοτήσεις των ΕΣΟ της ΕΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι ΕΣΟ μπορούν επίσης να υποβάλλουν συλλογικές καταγγελίες και ότι ένας καταγγέλλων με έδρα την ΕΕ μπορεί να παρουσιάσει τις ανησυχίες μιας οντότητας εγκατεστημένης σε χώρα εταίρο σχετικά με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εκτός από τις ΕΣΟ, θα είναι επίσης σε θέση να υποβάλλουν συλλογικές καταγγελίες·

8.  τονίζει ότι η περαιτέρω ευθυγράμμιση της επιβολής του ΕΒΑ με τη γενική επίλυση διαφορών μεταξύ κρατών και η επέκταση του σταδίου συμμόρφωσης στις διαφορές στο πλαίσιο των κεφαλαίων ΕΒΑ θα έχουν ως αποτέλεσμα την καλύτερη εφαρμογή και επιβολή των συστάσεων που διατυπώνονται στις εκθέσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων· είναι της άποψης ότι οι εθνικά καθορισμένες συνεισφορές – ως απτές δεσμεύσεις των μερών της συμφωνίας του Παρισιού – θα πρέπει να αποτελούν ουσιαστικό παράγοντα όταν αξιολογείται ο βαθμός στον οποίο έχει σημειωθεί παραβίαση της συμφωνίας του Παρισιού· ζητεί οι διαιτητές που είναι αρμόδιοι για αυτές τις διαφορές να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρογνωμοσύνη στους σχετικούς τομείς·

9.  τονίζει τη σημασία της διενέργειας εκ των υστέρων αξιολογήσεων των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων όλων των διατάξεων των ΣΕΣ, καθώς και επανεξέταση της αποτελεσματικότητας των διατάξεων ΕΒΑ·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η μακροχρόνια έκκληση του Κοινοβουλίου να χρησιμοποιούνται οι εμπορικές κυρώσεις ως έσχατη λύση για περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων των δεσμεύσεων ΕΒΑ, και συγκεκριμένα των θεμελιωδών αρχών και δικαιωμάτων της ΔΟΕ στην εργασία, καθώς και ουσιωδών παραβιάσεων της συμφωνίας του Παρισιού, περιλαμβάνεται στο τελικό έγγραφο· ελπίζει ότι θα εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις κατά την 15η διάσκεψη των μερών της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα τον Δεκέμβριο του 2022, ώστε να καταστεί η σύμβαση εκτελεστή, όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση για την επανεξέταση ΕΒΑ·

11.  σημειώνει ότι η Επιτροπή δεν έχει προτείνει ένα πρότυπο κεφάλαιο ΕΒΑ, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι όλα τα στοιχεία της ανακοίνωσης για την επανεξέταση ΕΒΑ πρέπει να αναπτυχθούν με εξατομικευμένο τρόπο ανάλογα με τον εκάστοτε εμπορικό εταίρο·

12.  αναμένει ότι οι αρχές του αποτελέσματος της αναθεώρησης του σχεδίου δράσης 15 σημείων για το EΒΑ θα αντικατοπτρίζονται σε όλες τις υπό διαπραγμάτευση εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ και τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες που υποβάλλονται προς έγκριση στο Κοινοβούλιο, καθώς και τον εκσυγχρονισμό όλων των ισχυουσών ΣΕΣ, με χρήση των ειδικών ρητρών επανεξέτασης που περιλαμβάνονται στις υφιστάμενες συμφωνίες ή άλλες κατάλληλες διαδικασίες·

13.  θεωρεί ότι το αποτέλεσμα της επανεξέτασης ΕΒΑ αποτελεί σημαντικό βήμα για να διασφαλιστεί ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα ανταποκρίνονται στα μακροχρόνια αιτήματα του Κοινοβουλίου και στις προσδοκίες της κοινωνίας των πολιτών και των πολιτών, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ θα παραμείνουν διαπραγματεύσιμες και ελκυστικές για τους εταίρους·

14.  παραμένει προσηλωμένο στη συνεχή εντατικοποίηση του κοινοβουλευτικού έργου για τον έλεγχο των δεσμεύσεων ΕΒΑ και της εφαρμογής τους καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των εμπορικών συμφωνιών, μεταξύ άλλων, μέσω ειδικών ομάδων παρακολούθησης, ειδικών κοινοβουλευτικών αποστολών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πιθανών μικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών παρακολούθησης με χώρες εταίρους· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει περιοδικές εκθέσεις στο Κοινοβούλιο, μέσω της επιτροπής INTA ή των ειδικών ομάδων παρακολούθησης, σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται όσον αφορά τις δεσμεύσεις ΕΒΑ και την εφαρμογή τους από τις χώρες εταίρους·

15.  τονίζει ότι, προκειμένου οι οικονομικές ευκαιρίες που δημιουργούνται από τις εμπορικές συμφωνίες να ωφελούν τόσο τις γυναίκες όσο και τους άνδρες, η διάσταση του φύλου πρέπει να ενσωματωθεί σε ολόκληρη τη διαδικασία, από την εκτίμηση των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα έως την εφαρμογή, μεταξύ άλλων μέσω ειδικών κεφαλαίων για την ισότητα των φύλων·

16.  επαναλαμβάνει ότι, όπως αναφέρεται στην επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής, όλες οι μελλοντικές ΣΕΣ της ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα κεφάλαιο για τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων που θα συνδέεται με το κεφάλαιο ΕΒΑ·

17.  τονίζει ότι η ΕΕ, ως ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός στον κόσμο, πρέπει να είναι φιλόδοξη στις συμβατές με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου προσπάθειές της όταν σχεδιάζει πρόσθετα αυτόνομα μέσα για τη στήριξη της παγκόσμιας δράσης για το κλίμα, την καταπολέμηση της απώλειας βιοποικιλότητας και της αποψίλωσης των δασών, τη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων, τη θέσπιση κανόνων για την εταιρική βιωσιμότητα, τη δέουσα επιμέλεια και την καταναγκαστική εργασία, την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της μετάβασης στην πράσινη ενέργεια και τη διασφάλιση αξιοπρεπούς εργασίας σε ολόκληρο τον κόσμο, και να ενθαρρύνει τους εμπορικούς εταίρους της να συμμορφωθούν με αυτά, χρησιμοποιώντας διάλογο και δασμολογικές προτιμήσεις· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια ΕΒΑ για να προωθήσει την κύρωση των συμβάσεων της ΔΟΕ που περιλαμβάνονται στη δήλωση για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις·

18.  υπογραμμίζει ότι η πολυμερής δράση είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί η παγκόσμια μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα και πολυδεκτικό χαρακτήρα, όπου θα γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των εργαζομένων, και παροτρύνει την ΕΕ να εντείνει τις εργασίες της για τον σκοπό αυτό σε πολυμερές επίπεδο, ιδίως στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και μέσω της προώθησης στενότερης συνεργασίας με τη ΔΟΕ, το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον και τις πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες·

19.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, στο Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και στις Πολυμερείς Περιβαλλοντικές Συμφωνίες.

(1) ΕΕ C 425 της 20.10.2021, σ. 155.
(2) ΕΕ C 342 της 6.9.2022, σ. 191.
(3) ΕΕ C 162 της 10.5.2019, σ. 9.
(4) ΕΕ C 347 της 9.9.2022, σ. 150.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιανουαρίου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου