Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2022/2692(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0415/2022

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0415/2022

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2022)0354

Hyväksytyt tekstit
PDF 126kWORD 45k
Torstai 6. lokakuuta 2022 - Strasbourg
Komission suorittaman kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan 15‑kohtaisen toimintasuunnitelman uudelleentarkastelun tulokset
P9_TA(2022)0354B9-0415/2022

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. lokakuuta 2022 komission suorittaman kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan 15-kohtaisen toimintasuunnitelman uudelleentarkastelun tuloksista (2022/2692(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 26. helmikuuta 2018 julkaistun komission epävirallisen asiakirjan palautteesta ja jatkotoimista EU:n vapaakauppasopimusten kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien lukujen täytäntöönpanon ja sen valvonnan parantamiseksi (Feedback and way forward on improving the implementation and enforcement of Trade and Sustainable Development chapters in EU Free Trade Agreements) (15-kohtainen toimintasuunnitelma),

–  ottaa huomioon 22. kesäkuuta 2022 annetun komission tiedonannon ”Kauppakumppanuuksien voima: yhdessä vihreän ja oikeudenmukaisen talouskasvun puolesta” (COM(2022)0409) (tiedonanto kauppaa ja kestävää kehitystä koskevasta uudelleentarkastelusta),

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) keskeiset yleissopimukset,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) monikansallisia yrityksiä ja sosiaalipolitiikkaa koskevan kolmikantaisen periaatejulistuksen,

–  ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen ja vuonna 2015 tehdyn Pariisin sopimuksen,

–  ottaa huomioon YK:n hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin arviointiraportit,

–  ottaa huomioon biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen vuodelta 1992 ja sen pöytäkirjat,

–  ottaa huomioon luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen vuodelta 1975,

–  ottaa huomioon 11. joulukuuta 2019 annetun komission tiedonannon Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta (COM(2019)0640),

–  ottaa huomioon 20. toukokuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Vuoteen 2030 ulottuva EU:n biodiversiteettistrategia – Luonto takaisin osaksi elämäämme” (COM(2020)0380),

–  ottaa huomioon 23. helmikuuta 2022 annetun komission tiedonannon ihmisarvoisesta työstä kaikkialla maailmassa globaalia oikeudenmukaista siirtymää ja kestävää elpymistä varten (COM(2022)0066),

–  ottaa huomioon 20. toukokuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Pellolta pöytään -strategia oikeudenmukaista, terveyttä edistävää ja ympäristöä säästävää elintarvikejärjestelmää varten” (COM(2020)0381),

–  ottaa huomioon 26. marraskuuta 2020 antamansa päätöslauselman EU:n kauppapolitiikan tarkastelusta(1) ja 18. helmikuuta 2021 annetun komission tiedonannon ”Kauppapolitiikan uudelleentarkastelu – Avoin, kestävä ja määrätietoinen kauppapolitiikka” (COM(2021)0066),

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan komissiolle 16. tammikuuta 2018 esittämän kysymyksen EU:n kauppasopimusten kauppaa ja kestävää kehitystä koskevista luvuista (O-000098/2017 – B8-0617/2017),

–  ottaa huomioon Alankomaiden ja Ranskan 8. toukokuuta 2020 esittämän epävirallisen asiakirjan kaupasta, sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista ja kestävästä kehityksestä,

–  ottaa huomioon 17. helmikuuta 2022 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2021 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla(2),

–  ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2018 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-arvosta EU:n kauppasopimuksissa(3),

–  ottaa huomioon 25. marraskuuta 2020 julkaistun sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevan kolmannen EU:n toimintasuunnitelman (GAP III) (JOIN(2020)0017) ja siitä 10. maaliskuuta 2022 annetun parlamentin päätöslauselman(4),

–  ottaa huomioon komission vuosikertomukset EU:n kauppasopimusten täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta,

–  ottaa huomioon 20. lokakuuta 2021 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon ”Seuraavan sukupolven kauppa ja kestävä kehitys – 15-kohtaisen toimintasuunnitelman uudelleentarkastelu”,

–  ottaa huomioon lokakuussa 2021 julkaistun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean epävirallisen asiakirjan EU:n sisäisten kaupan alan neuvoa-antavien ryhmien toiminnan vahvistamisesta ja parantamisesta (Non-paper: Strengthening and Improving the Functioning of EU Trade Domestic Advisory Groups),

–  ottaa huomioon vuonna 2017 julkaistun ILO:n ja komission käsikirjan työlainsäädännön arvioinnista kauppa- ja investointijärjestelyissä,

–  ottaa huomioon vuonna 2019 julkaistun käsikirjan EU:n ja Ecuadorin välisen kauppasopimuksen kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan luvun täytäntöönpanosta,

–  ottaa huomioon toukokuussa 2022 laaditun mietinnön Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin lopullisista tuloksista ja erityisesti sen ehdotuksen 19(4),

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen komission suorittaman kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan 15-kohtaisen toimintasuunnitelman uudelleentarkastelun tuloksista (O‑000029/2022 – B9‑0021/2022),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

A.  ottaa huomioon, että EU on sitoutunut avoimeen ja sääntöihin perustuvaan kauppajärjestelmään, joka on oikeudenmukainen, osallistava ja kestävä; ottaa huomioon, että EU:n kauppapolitiikka on tärkeä geotaloudellinen väline; katsoo, että myönteinen ja ennakoiva kauppaohjelma on ratkaisevan tärkeä Euroopan taloudellisen vaurauden, kilpailukyvyn, innovoinnin ja uusien laadukkaiden työpaikkojen luomisen kannalta;

B.  ottaa huomioon, että EU:lla, joka on maailman suurin kaupparyhmittymä, on ainutlaatuinen asema tehdä yhteistyötä ja olla vuorovaikutuksessa kumppanimaiden kanssa maailmanlaajuisesti ja kahdenvälisesti tehostaakseen kansainvälisten työnormien ja ympäristösääntöjen noudattamista kauppapolitiikallaan ja kauppasopimuksillaan;

C.  ottaa huomioon, että kaikkiin nykyaikaisiin EU:n kauppasopimuksiin sisältyy kauppaa ja kestävää kehitystä koskevia lukuja; ottaa huomioon, että 15-kohtainen toimintasuunnitelma on ohjannut niiden täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa vuodesta 2018 lähtien; ottaa huomioon, että parlamentti on järjestelmällisesti kehottanut parantamaan kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien lukujen täytäntöönpanoa ja tehokasta valvontaa sekä vaatinut mahdollisuutta käyttää seuraamuksia viimeisenä keinona;

D.  ottaa huomioon, että komissio käynnisti kesäkuussa 2021 kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan 15-kohtaisen toimintasuunnitelman perusteellisen uudelleentarkastelun, jonka tavoitteena on vahvistaa kaikkien kauppasopimusten kykyä edistää kestävää kauppaa yhteistyössä kauppakumppanien kanssa;

E.  ottaa huomioon, että EU on kauppapolitiikallaan ja ulkoisella toiminnallaan sekä parlamentin kanssa lainsäädäntötoimin ja parlamentaarisen diplomatian avulla vahvistanut ajatusta siitä, että tavaroiden ja palvelujen tuotantoedellytykset ihmisoikeuksien, ympäristön, työvoiman ja sosiaalisen kehityksen osalta ovat yhtä tärkeitä kuin itse kyseisten tavaroiden ja palvelujen kauppa;

1.  pitää myönteisenä kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan uudelleentarkastelun tulosten julkaisemista; korostaa, että parlamentti on pitkään vaatinut kattavaa uudelleentarkastelua ja vahvempaa keskittymistä kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien lukujen täytäntöönpanoon ja noudattamisen valvontaan; panee merkille, että komissio on todennut parantamisen varaa kuudessa ensisijaisessa toimintapoliittisessa painopisteessä;

2.  panee tyytyväisenä merkille komission aikomuksen vahvistaa kauppaa ja kestävää kehitystä koskevia lukuja yhteistyövälineinä ja määrittää varhaisen puuteanalyysin avulla maakohtaisia täytäntöönpanon painopisteitä yhdessä kansalaisyhteiskunnan kanssa; toteaa, että ILO:ta, YK:n ympäristöohjelmaa ja monenvälisiä ympäristösopimuksia olisi konsultoitava täytäntöönpanon puutteiden määrittelyssä; katsoo, että yksityiskohtaiset ja aikasidonnaiset täytäntöönpanoa koskevat etenemissuunnitelmat ovat hyödyllinen väline haluttujen tulosten saavuttamiseksi;

3.  toistaa, että ennen uusista vapaakauppasopimuksista käytävien neuvottelujen käynnistämistä on tehtävä perusteellinen selvitystyö; kehottaa komissiota sisällyttämään kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan luvun kannalta merkityksellisen sisällön tähän selvitystyöhön;

4.  tukee komission suunnitelmaa valtavirtaistaa kestävyys kaikkiin vapaakauppasopimuksiin, jotta voidaan edistää hiilineutraalia taloutta, ja asettaa etusijalle sellaisten ympäristötuotteiden ja -palvelujen markkinoille pääsyn sekä sellaisten raaka-aineiden ja energiatuotteiden saatavuuden, jotka ovat olennaisen tärkeitä hiilineutraalin talouden toiminnalle, edellyttäen, että niissä noudatetaan kestäviä käytäntöjä ja että ne eivät vahingoita ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia ja ympäristöä EU:n ulkopuolisissa maissa ja että niissä noudatetaan YK:n vapaan ja tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen periaatetta; kehottaa tekemään kattavia kestävään kehitykseen liittyvien vaikutusten arviointeja, jotta voidaan määrittää kauppaa ja kestävää kehitystä koskevia lukuja pidemmälle meneviä määräyksiä, jotka avaavat mahdollisuuksia tai voivat muodostua haasteeksi kestävyystavoitteiden saavuttamiselle;

5.  muistuttaa, että parlamentti on kehottanut vahvistamaan EU:n edustustojen roolia kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien sitoumusten täytäntöönpanon seurannassa; kehottaa osoittamaan tätä varten riittävästi taloudellisia ja henkilöresursseja EU:n edustustoille ja virtaviivaistamaan komission yksiköiden työtä, jotta varmistetaan riittävä sitoutuminen kauppaan liittyviin kestävyyshuoliin, sekä koordinoimaan ja toteuttamaan valmiuksien kehittämisohjelmia kestävän kehityksen edistämiseksi; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla Team Europe -lähestymistapaa, jotta varmistetaan koordinointi ja johdonmukaisuus käytäessä kumppanimaiden kanssa vuoropuhelua kauppaan liittyvistä kestävyyshuolista;

6.  pitää myönteisenä EU:n kauppasopimusten noudattamista ja täytäntöönpanoa valvovan virkamiehen tehtävän perustamista ja uudelleen suunniteltua keskitettyä asiointipistettä tärkeinä askelina, joilla vahvistetaan kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien sitoumusten täytäntöönpanoa, ja muistuttaa komission sitoumuksesta antaa yhtä suuri painoarvo kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien määräysten väitetyille rikkomisille kuin markkinoille pääsyä koskevien sitoumusten väitetyille rikkomisille; panee merkille, että tähän mennessä keskitetyn asiointipisteen kautta on esitetty vain yksi kauppaa ja kestävää kehitystä koskeviin rikkomuksiin liittyvä kantelu; korostaa, että tuleviin kauppaa ja kestävää kehitystä koskeviin lukuihin on tärkeää sisällyttää selkeitä ja täsmällisiä sitoumuksia;

7.  kannattaa sisäisten neuvoa-antavien ryhmien vahvempaa jäsenneltyä roolia kauppasopimusten elinkaaren kaikissa vaiheissa ja kehottaa antamaan niille seurantatehtävän kaikkien vapaakauppasopimuksiin sisältyvien kestävyyteen vaikuttavien seikkojen konkreettisessa täytäntöönpanossa, mukaan lukien täytäntöönpanoa koskevien etenemissuunnitelmien valvonta; kehottaa osoittamaan sisäisille neuvoa-antaville ryhmille riittävät taloudelliset resurssit ja teknisen avun, jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti; korostaa, että parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunta (INTA) on sitoutunut käymään vuosittain keskustelun sisäisten neuvoa-antavien ryhmien edustajien kanssa; katsoo, että parlamentin seurantaryhmien ja pysyvien esittelijöiden ja sisäisten neuvoa-antavien ryhmien välinen tiiviimpi yhteydenpito on hyvin tärkeää molemmille; kehottaa perustamaan toimivia sisäisiä neuvoa-antavia ryhmiä myös kumppanimaihin ja -alueille Euroopan talous- ja sosiaalikomitean suositusten ja EU:n sisäisten neuvoa-antavien ryhmien lausuntojen mukaisesti; pitää myönteisenä, että sisäiset neuvoa-antavat ryhmät voivat myös tehdä kollektiivisia kanteluja ja että EU:hun sijoittautunut kantelija voi esittää kumppanimaassa sijaitsevan yhteisön kauppaa ja kestävää kehitystä koskevat huolenaiheet; kehottaa komissiota varmistamaan, että kansalaisyhteiskunnan organisaatiot voivat sisäisten neuvoa-antavien ryhmien lisäksi tehdä kollektiivisia kanteluja;

8.  korostaa, että kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien lukujen täytäntöönpanon yhdenmukaistaminen yleisen valtioiden välisen riitojenratkaisun kanssa ja noudattamisvaiheen laajentaminen kauppaa ja kestävää kehitystä koskeviin lukuihin liittyviin riitoihin parantaa asiantuntijapaneelin raporttien suositusten täytäntöönpanoa ja noudattamisen valvontaa; katsoo, että kansallisesti määriteltyjen panosten – jotka ovat Pariisin sopimuksen osapuolten antamia konkreettisia sitoumuksia – olisi oltava keskeinen tekijä arvioitaessa, onko Pariisin sopimusta rikottu; vaatii, että tällaisista kiistoista vastaavilla välimiehillä on todistetusti asiantuntemusta asianomaisilta aloilta;

9.  korostaa, että on tärkeää tehdä jälkiarviointeja vapaakauppasopimusten kaikkien määräysten ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista ja tarkastella uudelleen kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien määräysten tehokkuutta;

10.  pitää myönteisenä, että päätösasiakirjaan on sisällytetty parlamentin useasti esittämä kehotus käyttää kauppapakotteita viimeisenä keinona sellaisten tapausten varalta, joissa kauppaa ja kestävää kehitystä koskevia sitoumuksia, erityisesti ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia, sekä Pariisin sopimusta rikotaan vakavasti; toivoo, että edellytykset täyttyvät joulukuussa 2022 pidettävässä biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten 15. konferenssissa, jotta yleissopimus voidaan panna täytäntöön kauppaa ja kestävää kehitystä koskevaa uudelleentarkastelua koskevan tiedonannon mukaisesti;

11.  panee merkille, että komissio ei ole esittänyt kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan luvun mallia, mutta toteaa, että kaikki kauppaa ja kestävää kehitystä koskevaa uudelleentarkastelua koskevan tiedonannon osatekijät on kehitettävä räätälöidysti kulloisestakin kauppakumppanista riippuen;

12.  odottaa, että kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan 15-kohtaisen toimintasuunnitelman uudelleentarkastelun tulosten periaatteet otetaan huomioon kaikissa neuvoteltavina olevissa EU:n kauppasopimuksissa ja tulevissa kauppasopimuksissa, jotka toimitetaan parlamentille hyväksyntää varten, sekä kaikkien voimassa olevien vapaakauppasopimusten nykyaikaistamisessa käyttämällä nykyisiin sopimuksiin sisältyviä erityisiä tarkistuslausekkeita tai muita asianmukaisia menettelyjä;

13.  katsoo, että kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan uudelleentarkastelun tulokset ovat tärkeä askel sen varmistamisessa, että kauppasopimukset täyttävät parlamentin useasti toistamat vaatimukset sekä kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten odotukset ja että samalla taataan, että EU:n kauppasopimukset pysyvät neuvoteltavissa ja kumppaneiden kannalta houkuttelevina;

14.  on edelleen sitoutunut tehostamaan jatkuvasti parlamentin työtä kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien sitoumusten ja niiden täytäntöönpanon valvomiseksi koko kauppasopimusten elinkaaren ajan, mukaan lukien asiaa käsittelevät seurantaryhmät, Euroopan parlamentin asiaa koskevat parlamentaariset virkamatkat ja mahdolliset yhteiset parlamentaariset seurantakomiteat kumppanimaiden kanssa; pyytää komissiota raportoimaan säännöllisesti parlamentille INTA-valiokunnan tai asiaa käsittelevien seurantaryhmien välityksellä edistymisestä kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien sitoumusten täyttämisessä ja niiden täytäntöönpanossa kumppanimaissa;

15.  korostaa, että jotta kauppasopimusten luomat taloudelliset mahdollisuudet hyödyttäisivät sekä naisia että miehiä, sukupuolten tasa-arvo on valtavirtaistettava koko prosessiin kestävään kehitykseen liittyvien vaikutusten arvioinnista täytäntöönpanoon asti, myös sukupuolten tasa-arvoa koskevien lukujen kautta;

16.  toistaa, että kuten kauppapolitiikan uudelleentarkastelussa todetaan, kaikkiin tuleviin EU:n vapaakauppasopimuksiin olisi sisällytettävä kestäviä elintarvikejärjestelmiä koskeva luku, joka liittyy kauppaa ja kestävää kehitystä koskevaan lukuun;

17.  painottaa, että EU:n on maailman suurimpana kaupparyhmittymänä oltava kunnianhimoinen Maailman kauppajärjestön sääntöjen mukaisissa toimissaan suunnitellessaan uusia autonomisia välineitä, joilla tuetaan maailmanlaajuisia ilmastotoimia, biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen ja metsäkadon torjuntaa, parannetaan eläinten hyvinvointia, vahvistetaan yritysten kestävyyttä, huolellisuusvelvoitetta ja pakkotyötä koskevat säännöt, edistetään kiertotaloutta ja vihreään energiaan siirtymistä ja varmistetaan ihmisarvoinen työ maailmanlaajuisesti ja kannustetaan EU:n kauppakumppaneita noudattamaan niitä käyttäen vuoropuhelua ja tullietuuksia; kehottaa komissiota käyttämään kauppaa ja kestävää kehitystä koskevia lukuja edistääkseen monikansallisia yrityksiä ja sosiaalipolitiikkaa koskevaan periaatejulistukseen sisältyvien ILO:n yleissopimusten ratifiointia;

18.  korostaa, että monenväliset toimet ovat paras tapa saavuttaa maailmanlaajuinen siirtyminen hiilineutraaliin, osallistavaan ja kestävään talouteen, jossa työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan, ja kehottaa EU:ta tehostamaan tätä koskevaa työtään monenvälisellä tasolla, erityisesti Maailman kauppajärjestössä, ja edistämällä tiiviimpää yhteistyötä ILO:n, YK:n ympäristöohjelman ja monenvälisten ympäristösopimusten kanssa;

19.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Kansainväliselle työjärjestölle, Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelmalle ja monenvälisille ympäristösopimuksille.

(1) EUVL C 425, 20.10.2021, s. 155.
(2) EUVL C 342, 6.9.2022, s. 191.
(3) EUVL C 162, 10.5.2019, s. 9.
(4) EUVL C 347, 9.9.2022, s. 150.

Päivitetty viimeksi: 26. tammikuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö