Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2022/2641(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0423/2022

Indgivne tekster :

B9-0423/2022

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2022)0355

Vedtagne tekster
PDF 121kWORD 46k
Torsdag den 6. oktober 2022 - Strasbourg
En EU-tilgang til rumtrafikstyring – Et EU-bidrag til en løsning på en global udfordring
P9_TA(2022)0355B9-0423/2022

Europa-Parlamentets beslutning af 6. oktober 2022 om en EU-tilgang til rumtrafikstyring – Et EU-bidrag til en løsning på en global udfordring (2022/2641(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 15. februar 2022 med titlen "En EU-tilgang til rumtrafikstyring – Et EU-bidrag til en løsning på en global udfordring" (JOIN(2022)0004),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 11. november 2020 om retningslinjer for det europæiske bidrag til fastlæggelsen af nøgleprincipper for den globale rumøkonomi,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. februar 2021 med titlen "Handlingsplan for synergier mellem civil-, forsvars- og rumindustrierne" (COM(2021)0070),

–  der henviser til FN's Komité for Fredelig Udnyttelse af det Ydre Rums retningslinjer for langsigtet bæredygtighed af aktiviteter i det ydre rum af 20. juni 2019,

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om rumtrafikstyring (O-000035/2022 – B9‑0022/2022),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 136, stk. 5, og artikel 132, stk. 2,

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi,

A.  der henviser til, at rumtrafikstyring er af strategisk betydning for Unionen og bidrager til at sikre sikker og uafhængig adgang til, tilbagevenden fra og brug af rummet, til at sikre det ydre rums langsigtede bæredygtighed og til at fremme og sikre EU's rumindustris fortsatte konkurrenceevne;

B.  der henviser til, at antallet af rumoperationer og satellitter i kredsløb og mængden af rumaffald er steget betydeligt i de senere år; der henviser til, at denne udvikling har ført til en eksponentiel stigning i sikkerhedsrisikoen, når det kommer til rumoperationer i kredsløb og bæredygtigheden af det ydre rum; der henviser til, at dette risikerer at kompromittere de tjenester, der leveres af komponenterne i Unionens rumprogram;

C.  der henviser til, at der er opstået nye industrielle tendenser, hvilket har affødt tilgange til brugen af rummet, der er mere kommercielle, og til, at der er nye ikkeoffentlige aktører, der kommer ind i rumsektoren, at der sker planlagte og igangværende opsendelser af såkaldte megakonstellationer i lavt kredsløb om jorden og til fremkosten af andre kommercielle tendenser, som f.eks. minedrift i rummet;

D.  der henviser til, at en række teknologier tilbyder pålidelige løsninger, når det kommer til rumtrafik, trængsel og risici for sammenstød; der henviser til, at der er udviklet en række EU-innovationer og private og offentlige initiativer til identifikation og sporing af affald; der henviser til, at (automatiseret) forebyggelse af sammenstød mellem rumfartøjer, undgåelse, afbødning og oprydning af rumaffald samt teknikker til fjernelse heraf er effektive værktøjer, der nødvendiggør en passende regulerings- og gennemførelsesramme;

E.  der henviser til, at Unionens rumprogram omfatter en komponent til kendskab til situationen i rummet, som indeholder en delkomponent til overvågning og sporing i rummet (SST), der udgør den operationelle søjle for rumtrafikstyringen;

F.  der henviser til, at rumtrafikstyring i modsætning til andre (transport)sektorer ikke i samme omfang har et omfattende internationalt regelsæt med detaljerede regler og tekniske specifikationer, men er begrænset til frivillige retningslinjer;

1.  glæder sig over de planlagte foranstaltninger, der er skitseret i den fælles meddelelse med titlen "En EU-tilgang til rumtrafikstyring – Et EU-bidrag til en løsning på en global udfordring";

2.  glæder sig over den seneste udvikling i rumsektoren, hvor nye virksomheder er kommet ind på markedet, og over markedsudbredelsen af de tjenester, der leveres af de forskellige komponenter i Unionens rumprogram;

3.  understreger, at stigningen i rumoperationer, antallet af rumaktører og den hidtil usete forøgelse af satellitkonstellationens størrelse er kvantitative aspekter, der udgør alvorlige udfordringer, som det er nødvendigt at tackle, navnlig gennem forebyggende foranstaltninger samt udvikling og anvendelse af avancerede, automatiserede teknikker såsom automatiseret forebyggelse af sammenstød; fremhæver i den forbindelse, at kunstig intelligens, højtydende databehandling og maskinlæring udgør støtteteknologier for nødvendige automatiserings- og sporingsprocesser;

4.  påpeger, at en korrekt forvaltning af rumtrafikken er betinget af data baseret på kvantitative parametre og måleværktøjer, og at der med henblik herpå også er behov for flere sensorer af højere kvalitet, robust datadeling og fremskridt på affaldsområdet;

5.  understreger, at udviklingen af rumsektoren forudsætter en EU-tilgang, der er strategisk og ambitiøs, og som omfatter lovgivningsmæssige aspekter, den internationale dimension og SST-tjenester;

6.  understreger behovet for at fremme en internationalt anerkendt definition af rumtrafikstyring, så der sikres en fælles forståelse af alle parametre og dermed bidrages til sikkerheden af rumoperationer i det stadig mere trængte ydre rum;

7.  mener, at der med henblik på sikkerheden af rumoperationer er behov for et klart regelsæt for rumaktiviteter, der kan danne grundlag for lige vilkår i hele EU for rumaktiviteter og en omfattende ramme for bindende europæisk lovgivning om rummet; opfordrer Kommissionen til at udvikle et sæt regler, standarder, tekniske specifikationer og retningslinjer på EU-niveau og til aktivt at fremme disse regler på internationalt plan;

8.  understreger, at der lige fra designfasen skal tages hensyn til sikkerhed, at rumopsendelser og -aktiver skal baseres på bæredygtighed gennem design, og understreger, at nuværende bedste praksis og retningslinjer ikke anvendes i tilstrækkelig grad, og fragmentering ikke fremmer en storstilet effektiv tilgang; understreger, at disse ændringer bør udformes på en klar og omhyggelig måde for at støtte en hurtig international udbredelse og forhindre uforholdsmæssigt store administrative byrder for rumindustrien;

9.  opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til såvel civile som forsvarsmæssige/sikkerhedsmæssige behov, til at evaluere virkningen af rumtrafikstyringsudvikling på europæiske offentlige og private interessenter og til også at høre interesserede parter uden for EU;

10.  opfordrer Kommissionen til at nå ud til tredjelande og internationale organisationer, uden at dette berører Unionens autonomi;

11.  opfordrer Kommissionen til at styrke Unionens SST-tjenester med hensyn til indsamlede data og genindtrængnings- og fragmenteringsanalyser og til at videreudvikle EU's SST-database, herunder opdagede, katalogiserede og forudsagte bevægelser af rumobjekter;

12.  understreger behovet for at støtte udviklingen af forbedrede SST-kapaciteter og fremme forskning og innovation inden for rumtrafikstyring;

13.  understreger, at rumaffald er et presserende problem, og at der er behov for rumaffaldsoperationer; opfordrer derfor Kommissionen til at investere yderligere i forskning i og udbredelse af teknologier til reduktion af affald ved at udnytte alle muligheder for EU-finansiering af forsknings- og innovationsaktiviteter gennem Horisont Europa, Cassini-Huygens rumforskningsmissionen, pilotprojekter, herunder synergi mellem og blanding af forskellige EU-programmer og nationale fonde, og – for så vidt det er muligt – midler fra Den Europæiske Rumorganisation;

14.  opfordrer Kommissionen til at sætte alle politiske og diplomatiske sejl til, herunder at indgå i et samarbejde med FN, for at udvikle en omfattende international tilgang til anvendelsen af fælles standarder og regler og gennemførelsen af konkrete rumtrafikstyringsløsninger på globalt plan;

15.  tilskynder Kommissionen til at lette EU's deltagelse i FN's redningsoverenskomst(1), konvention om folkeretligt ansvar for skader forvoldt af rumgenstande(2) og konvention om registrering af genstande, der sendes ud i det ydre rum(3);

16.  opfordrer Kommissionen til inden 2024 at foreslå lovgivning vedrørende rumtrafikstyring, herunder om systemstyring og ansvarsopgaverne for det foreslåede EU-agentur for rumprogrammet, og til på grundlag af midtvejsevalueringen af den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 og Unionens nuværende rumprogram at integrere rumtrafikstyring i det næste rumprogram;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) Overenskomst om bistand til astronauter, hjemsendelse af astronauter og tilbagelevering af genstande opsendt i det ydre rum fra 1967.
(2) Konvention om folkeretligt ansvar for skader forvoldt af rumgenstande fra 1971.
(3) Konvention om registrering af genstande, der sendes ud i det ydre rum fra 1974.

Seneste opdatering: 26. januar 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik