Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2022/0211(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0240/2022

Внесени текстове :

A9-0240/2022

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/10/2022 - 7.1

Приети текстове :

P9_TA(2022)0365

Приети текстове
PDF 135kWORD 46k
Сряда, 19 октомври 2022 г. - Страсбург
Проект на коригиращ бюджет № 4/2022: актуализация на приходите (собствени ресурси) и други технически корекции
P9_TA(2022)0365A9-0240/2022

Резолюция на Европейския парламент от 19 октомври 2022 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2022 на Европейския съюз за финансовата 2022 година: актуализация на приходите (собствени ресурси) и други технически корекции (12623/2022 – C9-0317/2022 – 2022/0211(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(1), и по-специално член 44 от него,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2022 година, приет окончателно на 24 ноември 2021 г.(2),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) 2020/2093 на Съвета от 17 декември 2020 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 2027(3) („Регламента за МФР“),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 16 декември 2020 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси(4) (МИС),

–  като взе предвид Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета от 14 декември 2020 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2014/335/ЕС, Евратом(5),

–  като взе предвид Проект на коригиращ бюджет № 4/2022, приет от Комисията на 1 юли 2022 г. (COM(2022)0350),

–  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 4/2022, приета от Съвета на 20 септември 2022 г. и предадена на Европейския парламент на същия ден (12623/2022 – C9‑ 0317/2022),

–  като взе предвид членове 94 и 96 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0240/2022),

А.  като има предвид, че основната цел на проект на коригиращ бюджет № 4/2022 е да се актуализира приходната част на бюджета, за да се вземат предвид последните събития, а именно актуализираните прогнози за собствените ресурси за бюджета за 2022 г., одобрени от Консултативния комитет по собствените ресурси (ККСР) на 23 май 2022 г., и да се актуализират други приходи, като например вноската на Обединеното кралство, глобите и други;

Б.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 4/2022 включва също така две специфични, свързани с разходите корекции, съответстващи на корекции в бюджетната номенклатура вследствие на предложението на Комисията за план REPowerEU от 18 май 2022 г.(6) и на разширяването на мандата на Евроюст за събиране и съхраняване на доказателства за военни престъпления(7); като има предвид, че не се искат допълнителни бюджетни кредити за поети задължения и за плащания;

В.  като има предвид, че Парламентът нееднократно е изразявал становището, че проектите на коригиращ бюджет следва да имат само една цел;

1.  отбелязва проекта на коригиращ бюджет № 4/2022 във вида, в който е представен от Комисията;

2.  посочва по-специално увеличаването на същинските собствени ресурси с 3 573,9 милиона евро; припомня необходимостта от ускоряване на въвеждането на нови собствени ресурси в съответствие с пътната карта, определена в МИС, а именно допълнителните приходи, произтичащи от новите собствени ресурси, да бъдат достатъчни за покриване поне на възстановяването на разходите по Инструмента за възстановяване;

3.  подчертава, че Парламентът все още не е изложил позицията си относно предложението за глава за REPowerEU в Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ); поради това подчертава, че предложената промяна в бюджетната номенклатура не засяга законодателния резултат;

4.  изразява съжаление, че въпреки настояването на Парламента, Комисията реши да представи елементи, свързани с актуализирането на приходите, заедно с други елементи, по които преговорите продължават; отново заявява, че за да се спази в по-голяма степен прерогативът на бюджетния орган, Комисията следва да представи проект на коригиращ бюджет само за една цел и да се въздържа от комбиниране на няколко цели в един проект на коригиращ бюджет;

5.  приветства бързото приемане на Регламент (ЕС) 2022/838 за разширяване на мандата на Евроюст за подпомагане на Украйна при събирането, съхраняването и анализа на доказателства, свързани с военни престъпления, вследствие на бруталната и неоправдана руска агресия; възразява обаче срещу планираното използване на вътрешни преразпределения в рамките на същата област на политиката по-късно през годината за финансиране на длъжностите, предложени в този проект на коригиращ бюджет; подчертава в този контекст, че има достатъчно маржове по функция 2б; освен това потвърждава своята дългогодишна позиция, че увеличаването на задачите и отговорностите на агенциите трябва да бъде придружено от съответни равнища на нови ресурси;

6.  одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2022;

7.  възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 4/2022 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(2) ОВ L 45, 24.2.2022 г., стр. 1.
(3) ОВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 11.
(4) ОВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 28.
(5) ОВ L 424, 15.12.2020 г., стр. 1.
(6) COM(2022)0231, 18.5.2022 г.
(7) Регламент (EС) 2022/838 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1727 по отношение на запазването, анализа и съхранението в Евроюст на доказателства, свързани с геноцид, престъпления против човечеството, военни престъпления и свързани с тях престъпления (ОВ L 148, 31.5.2022 г., стр. 1.).

Последно осъвременяване: 21 февруари 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност