Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2022/0211(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0240/2022

Předložené texty :

A9-0240/2022

Rozpravy :

Hlasování :

PV 19/10/2022 - 7.1

Přijaté texty :

P9_TA(2022)0365

Přijaté texty
PDF 133kWORD 47k
Středa, 19. října 2022 - Štrasburk
Návrh opravného rozpočtu č. 4/2022: aktualizace příjmů (vlastní zdroje) a další technické úpravy
P9_TA(2022)0365A9-0240/2022

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. října 2022 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2022 na rozpočtový rok 2022: aktualizace příjmů (vlastních zdrojů) a další technické úpravy 12623/2022 – C9-0317/2022 – 2022/0211(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(1), a zejména na článek 44 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2022 přijatý s konečnou platností dne 24. listopadu 2021(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2093 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027(3),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 16. prosince 2020 mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, jakož i o nových vlastních zdrojích, včetně plánu zavádění nových vlastních zdrojů(4),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2020/2053 ze dne 14. prosince 2020 o systému vlastních zdrojů Evropské unie a o zrušení rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom(5),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 4/2022, který Komise přijala dne 1. července 2022 (COM(2022)0350),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2022, který Rada přijala dne 20. září 2022 a postoupila téhož dne Evropskému parlamentu (12623/2022 – C9-0317/2022),

–  s ohledem na články 94 a 96 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9‑0240/2022),

A.  vzhledem k tomu, že hlavním účelem návrhu opravného rozpočtu č. 4/2022 je aktualizovat příjmovou stranu rozpočtu s ohledem na nejnovější situaci, konkrétně na aktualizované prognózy vlastních zdrojů pro rozpočet na rok 2022 schválené Poradním výborem pro vlastní zdroje (ACOR) dne 23. května 2022, a aktualizovat další příjmy, jako jsou příspěvek Spojeného království, pokuty a další;

B.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 4/2022 rovněž obsahuje dvě zvláštní úpravy týkající se výdajů, které odpovídají úpravě rozpočtové nomenklatury v návaznosti na návrh Komise týkající se iniciativy REPowerEU ze dne 18. května 2022(6) a prodloužení mandátu Eurojustu, pokud jde o shromažďování a uchovávání důkazů o válečných zločinech(7); vzhledem k tomu, že nejsou požadovány žádné dodatečné prostředky na závazky a na platby;

C.  vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně zastával postoj, že návrh opravného rozpočtu by měl mít pouze jediný účel;

1.  bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 4/2022, jak jej předložila Komise;

2.  poukazuje zejména na zvýšení skutečných vlastních zdrojů o 3 573,9 milionu EUR; připomíná, že je třeba urychlit zavádění nových vlastních zdrojů v souladu s plánem stanoveným v interinstitucionální dohodě, konkrétně tak, že dodatečné příjmy na základě nových vlastních zdrojů budou postačovat k pokrytí alespoň úhrady nákladů nástroje na podporu oživení;

3.  zdůrazňuje, že Parlament dosud postoj k návrhu kapitoly REPowerEU v rámci Nástroje pro oživení a odolnost nezaujal; upozorňuje proto, že legislativní výsledek navrhovanou změnou rozpočtové nomenklatury zůstane nedotčen;

4.  vyjadřuje politování nad tím, že se Komise navzdory naléhání Parlamentu rozhodla předložit prvky týkající se aktualizace příjmů společně s dalšími prvky souvisejícími s probíhajícími jednáními; opakuje, že v zájmu lepšího respektování výsad rozpočtového orgánu by Komise měla předložit návrh opravného rozpočtu s pouze jedním účelem a neměla by v jednom návrhu opravného rozpočtu kombinovat několik účelů;

5.  oceňuje rychlé přijetí nařízení (EU) 2022/838, kterým se prodlužuje mandát Eurojustu na podporu Ukrajiny při shromažďování, uchovávání a analýze důkazů týkajících se válečných zločinů v důsledku brutální a neodůvodněné ruské agrese; nesouhlasí však s plánem, aby byly prostředky interně přerozdělené v rámci téže oblasti politiky v průběhu roku použity k financování pracovních míst navržených v tomto návrhu opravného rozpočtu; v této souvislosti zdůrazňuje, že v okruhu 2b existují dostatečné rezervy; opětovně potvrzuje svůj dlouhodobý postoj, že s rostoucími úkoly a povinnostmi agentur musí docházet i k odpovídajícímu náboru nových pracovních sil;

6.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 4/2022;

7.  pověřuje svou předsedkyni, aby prohlásila opravný rozpočet č. 4/2022 za přijatý s konečnou platností a aby zajistila jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

8.  pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2) Úř. věst. L 45, 24.2.2022, s. 1.
(3) Úř. věst. L 433 I, 22.12.2020, s. 11.
(4) Úř. věst. L 433 I, 22.12.2020, s. 28.
(5) Úř. věst. L 424, 15.12.2020, s. 1.
(6) COM(2022)0231, 18.5.2022.
(7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/838 ze dne 30. května 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1727, pokud jde o uchovávání, analýzu a ukládání důkazů souvisejících s genocidou, zločiny proti lidskosti, válečnými zločiny a souvisejícími trestnými činy v Eurojustu (Úř. věst. L 148, 31.5.2022, s. 1.).

Poslední aktualizace: 21. února 2023Právní upozornění - Ochrana soukromí