Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2022/0211(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0240/2022

Indgivne tekster :

A9-0240/2022

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 19/10/2022 - 7.1

Vedtagne tekster :

P9_TA(2022)0365

Vedtagne tekster
PDF 124kWORD 46k
Onsdag den 19. oktober 2022 - Strasbourg
Forslag til ændringsbudget nr. 4/2022: Ajourføring af indtægter (egne indtægter) og andre tekniske tilpasninger
P9_TA(2022)0365A9-0240/2022

Europa-Parlamentets beslutning af 19. oktober 2022 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2022 for regnskabsåret 2022: ajourføring af indtægter (egne indtægter) og andre tekniske tilpasninger (12623/2022 – C9-0317/2022 – 2022/0211(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(1), særlig artikel 44,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2022, endeligt vedtaget den 24. november 2021(2),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2093 af 17. december 2020 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027(3) ("FFR-forordningen"),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 16. december 2020 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning samt om nye egne indtægter, herunder en køreplan for indførelse af nye egne indtægter(4) ("IIA"),

–  der henviser til Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053 af 14. december 2020 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter og om ophævelse af afgørelse 2014/335/EU, Euratom(5),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 4/2022, vedtaget af Kommissionen den 1. juli 2022 (COM(2022)0350),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 4/2022, vedtaget af Rådet den 20. september 2022 og fremsendt til Europa-Parlamentet samme dag (12623/2022 – C9-0317/2022),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og 96,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0240/2022),

A.  der henviser til, at hovedformålet med forslag til ændringsbudget nr. 4/2022 er at ajourføre indtægtssiden af budgettet for at tage hensyn til den seneste udvikling, nemlig de ajourførte overslag over egne indtægter for 2022-budgettet, som Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter (CCRP) nåede til enighed om den 23. maj 2022, og at ajourføre andre indtægter såsom Det Forenede Kongeriges bidrag, bøder og andet;

B.  der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 4/2022 også omfatter to specifikke justeringer vedrørende udgifter svarende til en tilpasning af budgetkontoplanen efter Kommissionens forslag til REPowerEU den 18. maj 2022(6) og til udvidelsen af Eurojusts mandat til at indsamle og opbevare beviser for krigsforbrydelser(7); der henviser til, at der ikke anmodes om yderligere forpligtelses- og betalingsbevillinger;

C.  der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har givet udtryk for sin opfattelse af, at et forslag til ændringsbudget kun bør have ét formål;

1.  noterer sig forslag til ændringsbudget nr. 4/2022 som forelagt af Kommissionen;

2.  påpeger navnlig forhøjelsen af de egentlige egne indtægter med 3 573,9 mio. EUR; minder om nødvendigheden af at fremskynde indførelsen af nye egne indtægter i overensstemmelse med køreplanen i IIA, nemlig at de yderligere indtægter fra de nye egne indtægter vil være tilstrækkelige til som minimum at dække tilbagebetalingen af omkostningerne ved genopretningsinstrumentet;

3.  understreger, at Parlamentet endnu ikke har fastlagt sin holdning til forslaget om et REPowerEU-kapitel inden for rammerne af genopretnings- og resiliensfaciliteten; understreger derfor, at den foreslåede ændring af budgetkontoplanen ikke berører det lovgivningsmæssige resultat;

4.  beklager, at Kommissionen på trods af Parlamentets insisteren besluttede at fremlægge elementer vedrørende ajourføringen af indtægterne med andre elementer i forbindelse med igangværende forhandlinger i fællesskab; gentager, at Kommissionen for bedre at respektere budgetmyndighedens beføjelser bør forelægge et forslag til ændringsbudget udelukkende med ét formål og afholde sig fra at kombinere flere formål i ét forslag til ændringsbudget;

5.  roser den hurtige vedtagelse af forordning (EU) 2022/838, der udvider Eurojusts mandat til at støtte Ukraine med indsamling, opbevaring og analyse af bevismateriale vedrørende krigsforbrydelser som følge af den brutale og uberettigede russiske aggression; modsætter sig imidlertid den påtænkte anvendelse af interne omfordelinger inden for samme politikområde senere på året til finansiering af de stillinger, der foreslås i dette forslag til ændringsbudget; understreger i den forbindelse, at der er tilstrækkelige margener under udgiftsområde 2b; bekræfter endvidere på ny sin mangeårige holdning om, at en forøgelse af agenturernes opgaver og ansvar skal ledsages af tilsvarende niveauer af nye ressourcer;

6.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 4/2022;

7.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 4/2022 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(2) EUT L 45 af 24.2.2022, s. 1.
(3) EUT L 433 I af 22.12.2020, s. 11.
(4) EUT L 433 I af 22.12.2020, s. 28.
(5) EUT L 424 af 15.12.2020, s. 1.
(6) COM(2022)0231 af 18.5.2022.
(7) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/838 af 30. maj 2022 om ændring af forordning (EU) 2018/1727 for så vidt angår sikring, analyse og opbevaring i Eurojust af bevismateriale vedrørende folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser og tilknyttede strafbare handlinger (EUT L 148 af 31.5.2022, s. 1).

Seneste opdatering: 21. februar 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik