Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2022/0211(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0240/2022

Esitatud tekstid :

A9-0240/2022

Arutelud :

Hääletused :

PV 19/10/2022 - 7.1

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2022)0365

Vastuvõetud tekstid
PDF 120kWORD 45k
Kolmapäev, 19. oktoober 2022 - Strasbourg
2022. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 4/2022: tulude ajakohastamine (omavahendid) ja muud tehnilised kohandused
P9_TA(2022)0365A9-0240/2022

Euroopa Parlamendi 19. oktoobri 2022. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2022. aasta paranduseelarve projekti nr 4/2022 kohta: tulude ajakohastamine (omavahendid) ja muud tehnilised kohandused (12623/2022 – C9-0317/2022 – 2022/0211(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(1), eriti selle artiklit 44,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2022. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 24. novembril 2021. aastal(2),

–  võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 2020. aasta määrust (EL, Euratom) 2020/2093, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027(3) (edaspidi „mitmeaastase finantsraamistiku määrus“),

–  võttes arvesse 16. detsembri 2020. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel, mis käsitleb eelarvedistsipliini, eelarvealast koostööd ning usaldusväärset finantsjuhtimist, samuti uusi omavahendeid, sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise suunas liikumise tegevuskava(4) (edaspidi „institutsioonidevaheline kokkulepe“),

–  võttes arvesse nõukogu 14. detsembri 2020. aasta otsust (EL, Euratom) 2020/2053, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2014/335/EL, Euratom(5),

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 4/2022, mille komisjon võttis vastu 1. juulil 2022. aastal (COM(2022)0350),

–  võttes arvesse 20. septembril 2022. aastal vastu võetud ja samal päeval Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 4/2022 kohta (12623/2022 – C9-0317/2022),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 94 ja 96,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A9-0240/2022),

A.  arvestades, et paranduseelarve projekti nr 4/2022 peamine eesmärk on ajakohastada eelarve tulude poolt, et võtta arvesse viimaseid muutusi, nimelt omavahendite nõuandekomitees 23. mail 2022 kokku lepitud 2022. aasta eelarve ajakohastatud omavahendite prognoose, ning ajakohastada muid tulusid, nagu Ühendkuningriigi osamaksed, trahvid ja muu;

B.  arvestades, et paranduseelarve projekt nr 4/2022 sisaldab ka kahte kuludega seotud konkreetset kohandust, mis vastavad eelarve liigenduse kohandamisele pärast komisjoni 18. mai 2022. aasta ettepanekut REPowerEU kohta(6) ning Eurojusti volituste laiendamisele sõjakuritegude kohta tõendite kogumisel ja säilitamisel(7); arvestades, et täiendavaid kulukohustuste ja maksete assigneeringuid ei taotleta;

C.  arvestades, et Euroopa Parlament on korduvalt märkinud, et paranduseelarve projektil peaks olema ainult üks eesmärk;

1.  võtab komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 4/2022 teadmiseks;

2.  juhib eelkõige tähelepanu tegelike omavahendite suurenemisele 3 573,9 miljoni euro võrra; tuletab meelde vajadust kiirendada uute omavahendite kasutuselevõttu vastavalt institutsioonidevahelises kokkuleppes kehtestatud tegevuskavale, nimelt et uutest omavahenditest saadav lisatulu oleks piisav, et katta vähemalt taasterahastu kulude tagasimaksmine;

3.  rõhutab, et Euroopa Parlament ei ole veel esitanud oma seisukohta taaste- ja vastupidavusrahastu REPowerEU peatüki ettepaneku kohta; rõhutab seetõttu, et eelarve liigenduse kavandatav muudatus ei mõjuta seadusandlikku tulemust;

4.  peab kahetsusväärseks, et komisjon otsustas vaatamata Euroopa Parlamendi nõudmisele esitada tulude ajakohastamisega seotud elemendid koos muude käimasolevate läbirääkimistega seotud elementidega; kordab, et eelarvepädevate institutsioonide õiguse paremaks austamiseks peaks komisjon esitama paranduseelarve projekti ainult ühel eesmärgil ja hoiduma ühes paranduseelarve projektis mitme eesmärgi kombineerimisest;

5.  tunnustab määruse (EL) 2022/838 kiiret vastuvõtmist, sest sellega pikendatakse Eurojusti volitusi, et toetada Ukrainat Venemaa jõhkra ja põhjendamatu agressiooni tagajärjel sõjakuritegudega seotud tõendite kogumisel, säilitamisel ja analüüsimisel; on siiski vastu sama poliitikavaldkonna sisemiste ümberpaigutuste kavandatavale kasutamisele aasta lõpupoole, et rahastada käesolevas paranduseelarve projektis kavandatavaid ametikohti; rõhutab sellega seoses, et rubriigis 2b on piisavalt varusid; kinnitab veel kord oma pikaajalist seisukohta, et ametite ülesannete ja vastutuse suurendamisega peavad kaasnema vastaval tasemel uued ressursid;

6.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 4/2022 kohta heaks;

7.  teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 4/2022 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(2) ELT L 45, 24.2.2022, lk 1.
(3) ELT L 433 I, 22.12.2020, lk 11.
(4) ELT L 433 I, 22.12.2020, lk 28.
(5) ELT L 424, 15.12.2020, lk 1.
(6) COM(2022)0231, 18.5.2022.
(7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2022. aasta määrus (EL) 2022/838, millega muudetakse määrust (EL) 2018/1727 seoses tõendite säilitamise, analüüsimise ja hoiustamisega Eurojustis genotsiidi, inimsusvastaste kuritegude, sõjakuritegude ja nendega seotud kuritegude kohta, (ELT L 148, 31.5.2022, lk 1).

Viimane päevakajastamine: 21. veebruar 2023Õigusteave - Privaatsuspoliitika