Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2022/0211(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0240/2022

Pateikti tekstai :

A9-0240/2022

Debatai :

Balsavimas :

PV 19/10/2022 - 7.1

Priimti tekstai :

P9_TA(2022)0365

Priimti tekstai
PDF 132kWORD 41k
Trečiadienis, 2022 m. spalio 19 d. - Strasbūras
Taisomojo biudžeto Nr. 4/2022 projektas. Pajamų (nuosavi ištekliai) atnaujinimas ir kiti techniniai patikslinimai
P9_TA(2022)0365A9-0240/2022

2022 m. spalio 19 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2022 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 4/2022 projekto: pajamų (nuosavų išteklių) atnaujinimas ir kiti techniniai patikslinimai (12623/2022 – C9-0317/2022 – 2022/0211(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(1), ypač į jo 44 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2022 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2021 m. lapkričio 24 d.(2),

–  atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2020/2093, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa(3) (toliau – DFP reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo(4) (toliau – TIS),

–  atsižvelgdama į 2020 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimą (ES, Euratomas) 2020/2053 dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2014/335/ES, Euratomas(5),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 4/2022 projektą, kurį Komisija priėmė 2022 m. liepos 1 d. (COM(2022)0350),

–  atsižvelgdamas į 2022 m. rugsėjo 20 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 4/2022 projekto (12623/2022 – C9-0317/2022),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 ir 96 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0240/2022),

A.  kadangi pagrindinis Taisomojo biudžeto Nr. 4/2022 projekto tikslas – atnaujinti biudžeto pajamų dalį, kad būtų atsižvelgta į naujausius pokyčius, t. y. atnaujintas 2022 m. biudžeto nuosavų išteklių prognozes, dėl kurių Nuosavų išteklių patariamasis komitetas (ACOR) susitarė 2022 m. gegužės 23 d., ir atnaujinti kitas pajamas, pvz., Jungtinės Karalystės įnašą, baudas ir kita;

B.  kadangi į Taisomojo biudžeto Nr. 4/2022 projektą taip pat įtraukti du konkretūs su išlaidomis susiję patikslinimai, atitinkantys biudžeto nomenklatūros patikslinimą po 2022 m. gegužės 18 d. Komisijos pasiūlymo dėl „REPowerEU“(6) ir Eurojusto įgaliojimų išplėtimą siekiant rinkti ir saugoti karo nusikaltimų įrodymus(7); kadangi neprašoma jokių papildomų įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų;

C.  kadangi Parlamentas ne kartą išsakė nuomonę, kad vienu taisomojo biudžeto projektu turėtų būti siekiama tik vieno tikslo;

1.  atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 4/2022 projektą;

2.  visų pirma atkreipia dėmesį į tai, kad tikri nuosavi ištekliai padidėjo 3 573,9 mln. EUR; primena, kad reikia paspartinti naujų nuosavų išteklių diegimą laikantis Tarpinstituciniame susitarime nustatytų veiksmų gairių, t. y. kad papildomų pajamų iš naujų nuosavų išteklių pakaktų bent ekonomikos gaivinimo priemonės išlaidoms padengti;

3.  pabrėžia, kad Parlamentas dar nepateikė savo pozicijos dėl pasiūlymo dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) skyriaus „REPowerEU“; todėl pabrėžia, kad siūlomas biudžeto nomenklatūros pakeitimas nedaro poveikio teisėkūros rezultatams;

4.  apgailestauja dėl to, kad Komisija, nepaisydama Parlamento primygtinio raginimo, nusprendė su pajamų atnaujinimu susijusius elementus pateikti kartu su kitais elementais, dėl kurių šiuo metu vyksta derybos; pakartoja, kad, siekiant geriau atsižvelgti į biudžeto valdymo institucijos prerogatyvas, Komisija turėtų pateikti taisomojo biudžeto projektą tik vienu tikslu ir susilaikyti nuo kelių tikslų derinimo viename taisomojo biudžeto projekte;

5.  palankiai vertina tai, kad greitai priimtas Reglamentas (ES) 2022/838, kuriuo pratęsiami Eurojusto įgaliojimai remti Ukrainą renkant, išsaugant ir analizuojant su žiauria ir nepagrįsta Rusijos agresija susijusių karo nusikaltimų įrodymus; vis dėlto prieštarauja tam, kad vėliau šiais metais būtų naudojami vidaus perskirstymai toje pačioje politikos srityje siekiant finansuoti šiame taisomojo biudžeto projekte siūlomus etatus; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad yra pakankamai maržų pagal 2b išlaidų kategoriją; be to, dar kartą patvirtina savo ilgalaikę poziciją, kad, skiriant agentūroms daugiau užduočių ir didinant jų atsakomybę, turi būti skiriami atitinkami nauji ištekliai;

6.  patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 4/2022 projekto;

7.  paveda Pirmininkei paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 4/2022 yra galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

8.  paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(2) OL L 45, 2022 2 24, p. 1.
(3) OL L 433 I, 2020 12 22, p. 11.
(4) OL L 433 I, 2020 12 22, p. 28.
(5) OL L 424, 2020 12 15, p. 1.
(6) COM(2022)0231, 2022 5 18.
(7) 2022 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/838, kuriuo dėl įrodymų, susijusių su genocidu, nusikaltimais žmoniškumui, karo nusikaltimais ir susijusiomis nusikalstamomis veikomis, išsaugojimo, analizės ir laikymo Eurojuste iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1727 (OL L 148, 2022 5 31, p. 1).

Atnaujinta: 2023 m. vasario 21 d.Teisinė informacija - Privatumo politika