Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2022/0211(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0240/2022

Iesniegtie teksti :

A9-0240/2022

Debates :

Balsojumi :

PV 19/10/2022 - 7.1

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2022)0365

Pieņemtie teksti
PDF 133kWORD 45k
Trešdiena, 2022. gada 19. oktobris - Strasbūra
Budžeta grozījuma Nr. 4/2022 projekts: ieņēmumu (pašu resursu) atjauninājums un citas tehniskas korekcijas
P9_TA(2022)0365A9-0240/2022

Eiropas Parlamenta 2022. gada 19. oktobra rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2022. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 4/2022 projektu: ieņēmumu (pašu resursu) atjauninājums un citas tehniskas korekcijas (12623/2022 – C9-0317/2022 – 2022/0211(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. s1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(1), un jo īpaši tās 44. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2022. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2021. gada 24. novembrī(2),

–  ņemot vērā Padomes 2020. gada 17. decembra Regulu (ES, Euratom) 2020/2093, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam(3) (“DFS regula”),

–  ņemot vērā 2020. gada 16. decembra Iestāžu nolīgumu starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu resursiem, tostarp par ceļvedi jaunu pašu resursu ieviešanai(4) (“Iestāžu nolīgums”),

–  ņemot vērā Padomes 2020. gada 14. decembra Lēmumu (ES, Euratom) 2020/2053 par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu un ar ko atceļ Lēmumu 2014/335/ES, Euratom(5),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 4/2022 projektu, ko Komisija pieņēma 2022. gada 1. jūlijā (COM(2022)0350),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 4/2022 projektu, ko Padome pieņēma 2022. gada 20. septembrī un nosūtīja Eiropas Parlamentam tajā pašā dienā (12623/2022 – C9-0317/2022),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. un 96. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A9-0240/2022),

A.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 4/2022 projekta mērķis ir atjaunināt budžeta ieņēmumu daļu, lai ņemtu vērā jaunākās norises, proti, atjauninātās pašu resursu prognozes 2022. gada budžetam, par kurām Padomdevēja komiteja pašu resursu jautājumos (ACOR) vienojās 2022. gada 23. maijā, un atjaunināt citus ieņēmumus, piemēram, Apvienotās Karalistes iemaksu, naudas sodus un citus ieņēmumus;

B.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 4/2022 projektā ir iekļautas arī divas īpašas korekcijas saistībā ar izdevumiem, kuras attiecas uz budžeta nomenklatūras pielāgojumu atbilstoši Komisijas 2022. gada 18. maija priekšlikumam par REPowerEU(6) un Eurojust pilnvaru paplašināšanu, lai vāktu un saglabātu pierādījumus par kara noziegumiem(7); tā kā papildu saistību un maksājumu apropriācijas netiek pieprasītas;

C.  tā kā Parlaments vairākkārt ir norādījis, ka budžeta grozījuma projektam vajadzētu būt tikai vienam mērķim;

1.  pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 4/2022 projektu;

2.  jo īpaši norāda uz patieso pašu resursu palielinājumu par 3573,9 miljoniem EUR; atgādina, ka ir jāpaātrina jaunu pašu resursu ieviešana saskaņā ar Iestāžu nolīgumā izklāstīto ceļvedi, lai papildu ieņēmumi no jaunajiem pašu resursiem būtu pietiekami vismaz Atveseļošanas instrumenta izmaksu atmaksāšanai;

3.  uzsver, ka Parlaments vēl nav izklāstījis savu nostāju attiecībā uz priekšlikumu par Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) REPowerEU nodaļu; tādēļ uzsver, ka ierosinātās izmaiņas budžeta nomenklatūrā neskar likumdošanas rezultātus;

4.  pauž nožēlu par to, ka Komisija, neraugoties uz Parlamenta uzstājību, nolēma kopā ar elementiem, kas saistīti ar ieņēmumu atjaunināšanu, iesniegt citus ar notiekošajām sarunām saistītus elementus; atkārtoti norāda, ka, lai labāk ievērotu budžeta lēmējinstitūcijas prerogatīvas, Komisijai būtu jāiesniedz budžeta grozījuma projekts, kuram ir tikai viens mērķis, un jāatturas apvienot vairākus mērķus vienā budžeta grozījuma projektā;

5.  atzinīgi vērtē to, ka ātri tika pieņemta Regula (ES) 2022/838, ar ko paplašina Eurojust pilnvaras, lai atbalstītu Ukrainu tādu pierādījumu vākšanā, saglabāšanā un analīzē, kuri saistīti ar kara noziegumiem, kas izriet no Krievijas brutālās un nepamatotās agresijas; tomēr iebilst pret to, ka šajā budžeta grozījuma projektā ierosināto amata vietu finansēšanai ir paredzēts izmantot vēlāk gada laikā veiktus iekšējus pārvietojumus tajā pašā politikas jomā; šajā sakarībā uzsver, ka 2.b izdevumu kategorijā ir pietiekamas rezerves; turklāt atkārtoti apstiprina savu izsenis pausto nostāju, ka, paplašinot aģentūru uzdevumus un atbildību, ir jāparedz arī jauni resursi atbilstošā apmērā;

6.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 4/2022 projektu;

7.  uzdod priekšsēdētājai paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 4/2022 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

8.  uzdod priekšsēdētājai šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
(2) OV L 45, 24.2.2022., 1. lpp.
(3) OV L 433 I, 22.12.2020., 11. lpp.
(4) OV L 433 I, 22.12.2020., 28. lpp.
(5) OV L 424, 15.12.2020., 1. lpp.
(6) COM(2022)0231, 18.5.2022.
(7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 30. maija Regula (ES) 2022/838, ar ko groza Regulu (ES) 2018/1727 attiecībā uz Eurojust veiktu tādu pierādījumu saglabāšanu, analīzi un uzglabāšanu, kas saistīti ar genocīdu, noziegumiem pret cilvēci, kara noziegumiem un saistītiem noziedzīgiem nodarījumiem (OV L 148, 31.5.2022., 1. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2023. gada 21. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika