Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2022/0212(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0241/2022

Внесени текстове :

A9-0241/2022

Разисквания :

PV 18/10/2022 - 7
CRE 18/10/2022 - 7

Гласувания :

PV 19/10/2022 - 7.3
CRE 19/10/2022 - 7.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2022)0366

Приети текстове
PDF 242kWORD 74k
Сряда, 19 октомври 2022 г. - Страсбург
Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2023 година – всички раздели
P9_TA(2022)0366A9-0241/2022

Резолюция на Европейския парламент от 19 октомври 2022 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2023 година (12108/2022 – C9-0306/2022 – 2022/0212(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета от 14 декември 2020 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2014/335/ЕС, Евратом(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(2) (наричан по-нататък „Финансовия регламент“),

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 на Съвета от 17 декември 2020 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 — 2027(3) (наричан по-нататък „Регламента за МФР“) и съвместните декларации, договорени между Парламента, Съвета и Комисията в този контекст(4), както и съответните едностранни декларации(5),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 16 декември 2020 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси(6),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2021/1119 на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 2021 г. за създаване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на регламенти (ЕО) № 401/2009 и (ЕС) 2018/1999 (Европейски закон за климата)(7),

–  като все предвид своята резолюция от 19 май 2022 г. относно социалните и икономическите последици за ЕС от войната на Русия в Украйна — укрепване на капацитета на ЕС за действие(8),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 декември 2019 г. относно Европейския зелен пакт (COM(2019)0640), както и своята резолюция на тази тема от 15 януари 2020 г.(9),

–  като взе предвид специалния доклад на Междуправителствения комитет по изменение на климата (МКИК) относно глобалното затопляне с 1,5 °C, неговия специален доклад относно изменението на климата и сушата и специалния му доклад относно океаните и криосферата в един променящ се климат,

–  като взе предвид споразумението, прието на 21-вата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP21) в Париж на 12 декември 2015 г. (наричано по-нататък „Парижкото споразумение“),

–  като взе предвид Специален доклад № 22/2021 на Европейската сметна палата: „Финансиране за устойчиво развитие — необходими са повече последователни действия от страна на ЕС за пренасочване на финансиране към инвестиции, свързани с устойчивото развитие“,

–  като взе предвид Специален доклад № 09/2022 на Европейската сметна палата: „Разходи от бюджета на ЕС в областта на климата за периода 2014 — 2020 година — Действителните стойности са по-ниски от докладваните“,

–  като взе предвид Специален доклад № 10/2021 на Европейската сметна палата: „Интегриране на принципа на равенство между половете в бюджета на ЕС — време е да превърнем думите в дела“,

–  като взе предвид целите на ООН за устойчиво развитие,

–  като взе предвид своята резолюция от 8 юли 2021 г. относно годишния доклад за функционирането на Шенгенското пространство(10),

–  като взе предвид предложението от 22 април 2022 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (COM(2022)0184), и доклада по този въпрос (A9-0230/2022), приет на 8 септември 2022 г. от комисията по бюджети и от комисията по бюджетен контрол и одобрен на месечната сесия на Парламента от 12 — 15 септември 2022 г.,

–  като взе предвид Европейския стълб на социалните права и своята резолюция по този въпрос от 19 януари 2017 г.(11),

–  като взе предвид европейската стратегия за равенство между половете за периода 2020 — 2025 г.,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза(12),

–  като взе предвид своята резолюция от 5 април 2022 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2023 година, раздел III – Комисия(13),

–  като взе предвид своята резолюция от 7 април 2022 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Парламента за финансовата 2023 година(14),

–  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2023 година, приет от Комисията на 1 юли 2022 г. (COM(2022)0400) (наричан по-нататък „ПБ“), и писмо за внасяне на корекции № 1 към него (COM(2022)0670),

–  като взе предвид позицията относно проекта за общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2023 година, приета от Съвета на 6 септември 2022 г. и предадена на Парламента на 9 септември 2022 г. (12108/2022 – C9-0306/2022),

–  като взе предвид член 94 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становищата на съответните комисии,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0241/2022),

Общ преглед на раздел III

1.  припомня, че в своята резолюция от 5 април 2022 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2023 година Парламентът определи ясни политически приоритети за бюджета за 2023 г.; отново потвърждава твърдия си ангажимент по отношение на тези приоритети и представя долупосочената позиция с цел осигуряване на подходящо равнище на финансиране за постигането им; счита, че Съюзът трябва да разполага с всички възможни бюджетни средства, за да реагира на настоящите кризи и да се съсредоточи върху потребностите на хората;

2.  като има предвид, че бюджетът на Европейския съюз следва да насърчава публичните инвестиции, като подкрепя производствените и стратегическите сектори, публичните услуги, създаването на работни места с права, борбата с бедността, социалното изключване и неравенствата, опазването на околната среда и пълноценното използване на потенциала на всяка държава и регион, наред със стремежа към външни отношения, основани на солидарност, сътрудничество, взаимно уважение и насърчаване и запазване на мира;

3.  подчертава, че Съюзът е изправен пред изключително сложен набор от предизвикателства, включително преките и непреките последици от войната в Украйна, високата инфлация, нарастващата бедност, високите цени на енергията и рисковете за сигурността на доставките, влошаващи се икономически перспективи, по-специално за малките и средните предприятия (МСП) и най-уязвимите домакинства, необходимостта да се осигури справедливо, приобщаващо и устойчиво възстановяване от пандемията, кризите в много други части на света, технологичните промени, включително нарастващата цифровизация, неравенството между половете, както и все по-неотложната необходимост от справяне с изменението на климата, кризата в областта на биологичното разнообразие и последиците от тях, а също и необходимостта от ускоряване на справедливия преход, включително чрез инвестиции в енергийна ефективност; счита, че бюджетът на Съюза следва да допринася за справяне с тези предизвикателства и да осигурява адекватна подкрепа за всички, като същевременно изразява загриженост относно изключително ограничените маржове, които са около една трета от миналогодишните, или, в случая на функция 6, липсата на марж, както и ограничената гъвкавост и капацитета за реагиране на кризи, заложени в бюджета; счита, че е належащо, особено във време на война, да се стимулират инвестициите, да се противодейства на безработицата и да се положат основите за по-издръжлив и устойчив Съюз, като същевременно се постави акцент върху конкретни действия за справяне с последиците от войната също така по света; изразява съжаление във връзка с факта, че ПБ е недостатъчен отговор на настоящите предизвикателства; припомня, че многогодишната финансова рамка (МФР) не беше изготвена за посрещането на предизвикателства като пандемия, война, висока инфлация, високи цени на енергията, голям брой бежанци, нови присъединявания, продоволствена несигурност и хуманитарни кризи;

4.  изразява съжаление във връзка с позицията на Съвета относно ПБ, съгласно която се съкращават бюджетни кредити за поети задължения в размер на 1,64 милиарда евро и бюджетни кредити за плащания в размер на 530 милиона евро по функциите на МФР в сравнение с предложението на Комисията; счита, че съкращенията, предложени от Съвета, нито отразяват сериозността на горепосочените предизвикателства, пред които са изправени Съюзът и неговите граждани, нито са обусловени от обективна оценка на тенденциите при изпълнението или на капацитета за усвояване, и че те са в противоречие с основните общи приоритети на политиката, което застрашава способността на Съюза успешно да изпълнява основните си политически цели и приоритети; счита, че Съветът не следва да се насочва към програми, които се възползват от корекцията, предвидена в член 5 от Регламента за МФР, за „възстановяване на баланса и стабилизиране“, тъй като това би било в противоречие с целта на посочения член, а именно укрепване на конкретни политически приоритети; припомня по-специално, че посоченият член не предвижда „допълнителни средства“, както посочва Съветът; заключава, че позицията на Съвета далеч не отговаря на очакванията на Парламента; взема следователно принципно решение да възстанови бюджетните кредити по бюджетните редове, съкратени от Съвета, до равнището от ПБ, както за оперативните, така и за административните разходи, и да използва ПБ като отправна точка за позицията на Парламента;

5.  запазва бюджетните кредити, записани в ПБ за тематичните специални инструменти, а именно резерва за солидарност и спешна помощ, Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за съкратени работници и резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брексит; счита, с оглед на непредвидените, извънредни и безпрецедентни предизвикателствата, пред които е изправен Съюзът, че следва да се използва пълният размер на финансовите средства по Инструмента за гъвкавост; счита, предвид настоящите тежки взаимосвързани кризи, че е необходимо да се мобилизират маржовете за 2021 г. в рамките на раздел а) на Единния инструмент за маржовете и допълнителните бюджетни кредити по раздел в) на този инструмент;

6.  припомня дългогодишната си позиция, че новите политически приоритети или задачи следва да бъдат придружени от нови ресурси; възнамерява да следва този подход за предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка от мерки за укрепване на европейската екосистема в областта на полупроводниците (Законодателния акт за интегралните схеми) (COM(2022)0046) и предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма на Съюза за сигурна свързаност за периода 2023—2027 година (COM(2022)0057); приветства в този смисъл факта, че предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на акт за укрепване на европейската отбранителна промишленост чрез съвместни обществени поръчки (COM(2022)0349) не води до преразпределяне на средства от други програми или до заделяне на средства в рамките на други програми;

7.  счита, че поради своя размер, структура и правила бюджетът на Съюза има много ограничен капацитет да реагира по подходящ начин на предизвикателствата, пред които е изправен Съюзът, или да финансира и внедрява по подходящ начин нови споделени политически амбиции или инициативи на Съюза, обявени в речта на председателя на Комисията за състоянието на Съюза през 2022 г.; припомня по-специално, че държавните и правителствените ръководители описаха руската агресивна война срещу Украйна като „тектонично разместване на пластовете в европейската история“ и че Комисията заяви, че „непредвидени[те] нужди, породени от войната в Европа, надхвърлят значително наличните средства в настоящата многогодишна финансова рамка“, поради което е необходимо да бъдат осигурени нови източници на финансиране; подчертава, че Съюзът следва да поеме водеща роля в предоставянето на достатъчна, навременна и надеждна подкрепа за Украйна заедно с международните партньори; счита, че това е допълнително доказателство за спешната необходимост от съществено преразглеждане на МФР, което да бъде внесено възможно най-скоро и не по-късно от първото тримесечие на 2023 г., включително от повишаване на нейната гъвкавост, увеличаване на таваните, когато това е необходимо, за да се отразят нововъзникващи потребности и нови приоритети, както и за справяне с проблемите, породени от включването на разходите за финансиране по линия на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (EURI) във функция 2б;

8.  подчертава факта, че реалният напредък по отношение на новите собствени ресурси е от съществено значение както за погасяването на дълга по линия на EURI за изпълнението на Next GenerationEU, така и за финансовата стабилност и изпълнението на настоящите и бъдещите многогодишни финансови рамки; призовава Комисията да осигури своевременното въвеждане на нови собствени ресурси в съответствие с пътната карта, определена в Междуинституционалното споразумение от 16 декември 2020 г., и да ускори предложението за втория пакет; настоятелно призовава Съвета да спазва договорения график и да постигне необходимия напредък по отношение на собствените ресурси от първия пакет, предложен от Комисията на 22 декември 2021 г., с оглед на бързото им прилагане;

9.  подчертава необходимостта да се реагира на последиците от агресивната война на Русия срещу Украйна и на пандемията от COVID-19, нарастващата инфлация и увеличаващата се енергийна и продоволствена несигурност на равнището на Съюза; подчертава по-специално необходимостта от достатъчно екосъобразни инвестиции за укрепване на енергийната независимост на Съюза и за прилагане на Зеления пакт; припомня, че политиката на сближаване и селскостопанската политика не могат да бъдат основният източник на финансиране на спешни приоритети, застрашавайки изпълнението на дългосрочните цели, и подчертава необходимостта от подкрепа за регионите, които са тежко засегнати от пандемията и от енергийната криза; призовава Комисията, с оглед на ограничените ресурси от бюджета на Съюза за реагиране на високите цени на енергията, да анализира възможностите за гъвкавост и осигуряване на допълнителни ресурси, включително неусвоени финансови средства, в т.ч. от МФР за периода 2014 — 2020 г., с цел подпомагане на МСП и уязвимите домакинства;

10.  счита, че Съюзът следва да предприеме съгласувани действия за справяне с енергийната криза и предлага много значителни допълнителни инвестиции в тази област; припомня, че за постигането на тази цел ще са необходими допълнителни финансови ресурси извън бюджета за 2023 г.; поради това припомня, че е важно да се предостави допълнителна финансова подкрепа чрез плана REPowerEU; призовава за бързо споразумение относно плана REPowerEU и неговото прилагане, така че средствата да могат да бъдат отпуснати възможно най-скоро с оглед на бързото увеличаване на енергийната независимост на Съюза чрез стратегически инвестиции, включително подкрепа за МСП и уязвимите домакинства;

11.  приветства работата на Комисията по нова класификация за измерване на въздействието на разходите на Съюза върху равенството между половете; призовава Комисията да гарантира, че тази класификация е насочена към точно и всеобхватно представяне на въздействието на програмите върху равенството между половете, с цел да се получи най-доброто въздействие върху равенството между половете от програмите, които понастоящем са в категория 0 (звезда), и да се извлекат поуки за разработването на програмите; призовава освен това за разширяване на тази класификация, така че да обхване всички програми по МФР, за да се демонстрират резултати за бюджета за 2023 г.; подчертава във връзка с това необходимостта от систематично събиране и анализ на данни с разбивка по пол; очаква всички свързани с пола доклади да се извършват въз основа на обемите, а не въз основа на броя на действията;

12.  изразява дълбока загриженост, че неотдавна Комисията финансира или съфинансира кампании за популяризиране на носенето на хижаб, като посочваше например, че „свободата е в хижаба“; подчертава, че бюджетът на Съюза не следва да финансира бъдещи кампании, които евентуално популяризират носенето на хижаб;

13.  очаква целите за интегриране на въпросите, свързани с климата и биологичното разнообразие, да бъдат постигнати; във връзка с това приветства усилията за постигане на по-прозрачно и всеобхватно докладване и подчертава необходимостта от извършване на достатъчни последващи оценки и от работа по степента на подробност на наличните данни; призовава отново Комисията да разгледа заключенията на Европейската сметна палата относно завишените разходи в областта на климата; приветства също така докладването относно разходите, свързани с биологичното разнообразие; изразява все пак загриженост относно възможността целите за 2026 и 2027 г. да не бъдат постигнати и призовава Комисията да увеличи усилията си за постигане на целите; призовава Комисията при представянето на проектобюджета да публикува по програми сумите и дела на разходите, които ще допринесат постигането на двете цели; призовава Комисията да следи за прилагането на принципа за ненанасяне на значителни вреди и да предприема необходимите корективни мерки, ако и когато това е необходимо;

14.  отново подчертава необходимостта бюджетът за 2023 г. да отразява изпълнението на препоръките, одобрени от Конференцията за бъдещето на Европа;

15.  определя следователно общото равнище на бюджетните кредити за поети задължения в бюджета за 2023 г. (всички раздели) на 187 293 119 206 EUR, което представлява увеличение с 1 702 055 778 EUR спрямо ПБ; взема освен това решение да предостави бюджетни кредити за поети задължения в размер на 836 090 000 EUR, които са на разположение в резултат на отмяната на бюджетни кредити, съгласно член 15, параграф 3 от Финансовия регламент; определя общото равнище на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2023 г. (всички раздели) на 167 612 834 087 EUR;

Функция 1 — Единен пазар, иновации и цифрова сфера

16.  подчертава значителния принос на функция 1 за справяне с последиците от войната в Украйна, както и за постигане на целите на Съюза в областта на климата и енергетиката, наред с другото за намаляване на зависимостта на Съюза от изкопаеми горива, включително от Русия, чрез подкрепа на научните изследвания и инвестициите в устойчиви сектори на енергетиката и транспорта; отново подчертава потенциала на програмите по тази функция за включването на Украйна в единния пазар, инфраструктурната мрежа и областта на научните изследвания;

17.  подкрепя предложението в ПБ за предоставяне на отменени бюджетни кредити в размер на 78,8 милиона евро за трите клъстера, посочени в съответното съвместно политическо изявление, приложено към Регламента за програмата „Хоризонт Европа“(15); отбелязва обаче, че останалите отменени бюджетни кредити за научни изследвания за 2021 и 2020 г. възлизат на 836,09 милиона евро; настоява, с оглед на ограничените налични ресурси и значителните по размер потребности, че тази неочаквано голяма сума отменени бюджетни кредити за научни изследвания, която не беше предвидена от Комисията при преговорите за МФР, следва да бъде предоставена изцяло за програмата „Хоризонт Европа“, в съответствие с член 15, параграф 3 от Финансовия регламент; припомня много високата добавена стойност от Съюза и отличната степен на изпълнение на тази програма; поради това изразява твърдо убеждение, че оставащите суми следва да осигурят значително увеличение за основни приоритети в областта на научните изследвания, като здравето (включително при продължителен COVID и за периода след прекаран COVID-19, например за клинични изпитвания), климата, мобилността и енергетиката, културата и творчеството, включително за по-нататъшното развитие на инициативата „Нов европейски Баухаус“, и храните, биоикономиката, природните ресурси и околната среда, за да се преодолеят неотложните предизвикателства, пред които е изправен Съюзът, и да се предостави допълнителна подкрепа на изследователите чрез действията „Мария Склодовска-Кюри“, включително изследователи от Украйна, със специален акцент върху Европейския зелен пакт, Програмата в областта на цифровите технологии и укрепването на Европа в световен мащаб;

18.  подчертава дълбоката си загриженост относно предложения начин на управление на Фонда на Европейския съвет по иновациите и призовава Комисията да започне открит диалог с Парламента относно начина на управление на фонда, за да се осигури правилното изпълнение на бюджета;

19.  отменя преразпределенията, предложени от Комисията за финансиране на законодателния акт за интегралните схеми и програмата за сигурна свързаност, в съответствие със своята позиция, че новите инициативи следва да се финансират с нови средства, и заличава съответните резерви на Съвета, като по този начин гарантира подходящо равнище на финансиране за приоритетите в „Хоризонт Европа“, програмата „Цифрова Европа“ и космическата програма на Съюза; отново предоставя отменени бюджетни кредити за научни изследвания, за да компенсира заделянето на средства от „Хоризонт Европа“ за законодателния акт за интегралните схеми и програмата за сигурна свързаност, така че тези нови предложения да не накърняват съществуващите приоритети в областта на научните изследвания; подчертава, че усвояването на средства от Next Generation EU не може да се използва като оправдание за неприлагане на член 15, параграф 3 от Финансовия регламент и за неизползване на значителни суми отменени бюджетни кредити при кризи;

20.  припомня, че Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) е от основно значение за стимулиране на инвестициите в развитието на висококачествени и устойчиви трансевропейски мрежи; подчертава, че МСЕ трябва да играе решаваща роля за декарбонизацията на икономиката на Съюза, като подкрепя инфраструктурата за алтернативни горива и енергията от възобновяеми източници, ускорявайки по този начин екологичния преход и увеличавайки енергийната независимост и сигурност на Съюза, и насърчава взаимосвързаността на територията на Съюза, включително с Иберийския полуостров и с отдалечените, слабо населени региони; подчертава, че безпрецедентното и непровокирано военно нападение на Русия срещу Украйна изисква предоставянето на спешна подкрепа за транспортната инфраструктура във и към Украйна („коридори на солидарността“), за да могат да се транспортират стоки от критично значение в двете посоки; предлага следователно да се увеличи финансирането за направленията „Транспорт“ и „Енергетика“ на МСЕ с бюджетни кредити за поети задължения в размер на общо 90 милиона евро над равнището в ПБ;

21.  подчертава, че добре функциониращият единен пазар е в основата на възстановяването и дългосрочната конкурентоспособност на Съюза; подчертава, че е важно той да бъде запазен и адаптиран в този контекст на многобройни предизвикателства; призовава Комисията да направи необходимите предложения, включително в рамките на писмото за внасяне на корекции, за преодоляване на всяко възможно разминаване между влизането в сила на законодателния акт за цифровите услуги и възстановяването на таксите за надзор;

22.  подчертава, че предприятията, и по-специално МСП, които са гръбнакът на европейската икономика, бяха сериозно засегнати от текущите кризи, включително предприятията в туристическия сектор и в секторите на културата и творчеството, които претърпяха силен спад, и от последиците от руската агресивна война срещу Украйна, и особено от високите цени на енергията; подкрепя увеличение с 10 милиона евро над ПБ за направлението за МСП на клъстера „Единен пазар“; предлага също така увеличение с 1 милион евро над ПБ в подкрепа на текущата работа на Европейската консултативна група за финансова отчетност (EFRAG) по разработването на висококачествени стандарти за отчитане, при условие че EFRAG приеме работен план, в който се очертават мерките за осигуряване на подходящ прозрачен надлежен процес и публичен надзор, както и балансирано представителство на заинтересованите страни;

23.  увеличава следователно равнището на бюджетните кредити за поети задължения по функция 1 с 663 650 000 EUR над ПБ (с изключение на пилотните проекти и подготвителните действия), което ще бъде финансирано чрез използване на наличния марж и мобилизиране на специалните инструменти; предоставя освен това за функцията бюджетни кредити за поети задължения с общ размер от 836 090 000 EUR, съответстващи на отменени бюджетни кредити, съгласно член 15, параграф 3 от Финансовия регламент, като по този начин увеличава с 677 278 157 EUR предоставените отново отменени бюджетни кредити в сравнение с ПБ;

Подфункция 2а — Икономическо, социално и териториално сближаване

24.  подчертава централната роля на политиката на сближаване като основна инвестиционна политика и инструмент за конвергенция на Съюза за насърчаване на устойчивия растеж и за подкрепа на цялостното хармонично развитие на държавите членки и техните региони, включително между и в рамките на регионите; очаква, че след забавеното започване на процеса на програмиране през първите две години от МФР за периода 2021 — 2027 г. изпълнението ще се ускори през 2022 г.; призовава държавите членки и Комисията да ускорят процеса на програмиране, за да се даде възможност 2023 г. да бъде началото на изпълнението на кохезионните фондове, което ще спомогне за преодоляване на социалните, икономическите и териториалните неравенства, ще стимулира икономиката на Съюза и ще подпомогне публичния и частния сектор, МСП и гражданите в настоящите трудни времена; подчертава риска от забавяне на проектите поради пандемията и войната в Украйна; изисква от Комисията да оцени, и когато е целесъобразно да предложи, необходимите промени в политиката и мерки за подкрепа, за да се осигури продължаването и пълното изпълнение на всички проекти;

25.  призовава програмите на ЕС да дават приоритет на проекти, които насърчават и подкрепят създаването на работни места с права, включително стабилни и регламентирани равнища на заплащане и трудови правоотношения;

26.  приема позицията на Съвета по отношение на подфункция 2а;

Подфункция 2б — Устойчивост и ценности

27.  отново заявява, че въпреки исканията на Парламента за поставяне на EURI над таваните, разходите за рефинансиране се плащат от подфункция 2б; отбелязва, че с оглед на непредвидената ситуация на финансовите пазари вследствие на агресивната война на Русия срещу Украйна, която продължава да оказва отрицателно въздействие върху икономиката на Съюза, като я насочва към по-нисък растеж, по-висока инфлация и нарастващи лихвени проценти, средствата по бюджетния ред, предназначен за разходите за финансиране по линия на EURI, вероятно ще бъде необходимо да бъдат усвоени изцяло и потребностите може значително да надхвърлят предвидената в бюджета сума; изразява съжаление относно факта, че това на практика оказва въздействие върху програмите по същата функция, като ограничава способността на Комисията да предлага увеличения над финансовото програмиране, когато те са необходими; отбелязва, че разходите за финансиране по линия на EURI не следва да се вземат от специални инструменти, които са предназначени за справяне с непредвидени предизвикателства, като последиците от войната в Украйна и енергийната криза;

28.  поради това предлага 200 милиона евро над ПБ за водещата програма „Еразъм+“, насочена към мобилността с учебна цел в областта на образованието и обучението, в съответствие с установената от Комисията необходимост от предоставяне на подкрепа на украинските студенти и преподаватели, както и на всички студенти за справяне с високата инфлация; подчертава, че тези бюджетни кредити ще помогнат също така за уравновесяване на финансовия профил на „Еразъм+“ предвид силно съсредоточеното в края на програмата финансиране, като предоставят по-последователно годишно финансиране за тази програма със стабилно годишно търсене; подчертава освен това, че увеличените ресурси ще допринесат за продължаващите усилия програмата да стане по-екологосъобразна и по-приобщаваща и ще даде възможност за продължаване на работата, започната в рамките на Европейската година на младежта (2022 г.); посочва съобщението на председателя Фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза, че 2023 г. следва да бъде Европейската година на уменията, което ще изисква подкрепа в бюджета за 2023 г.;

29.  припомня, че в рамките на направление „Спорт“ „Еразъм+“ подкрепя спортни събития с нестопанска цел, насочени към по-нататъшно развитие на европейското измерение на спорта и насърчаване на въпроси от значение за масовия спорт; подчертава жизненоважната роля, която спортът играе за борбата с дискриминацията и за насърчаване на социалното приобщаване; подкрепя следователно необходимото и целево увеличение от 10 милиона евро за бюджетния ред за спорта, за да може програмата да подкрепи Специалните олимпийски игри, които ще се проведат в Берлин през 2023 г.;

30.  подчертава, че Европейският корпус за солидарност помага на младите хора да придобият практически опит в друга държава членка, като по този начин се увеличава тяхната пригодност за заетост и шансовете им в живота; подчертава освен това, че Европейският корпус за солидарност финансира доброволната хуманитарна дейност, извършвана чрез Корпуса за хуманитарна помощ, който може да предоставя важна хуманитарна помощ извън зоните на конфликт; взема следователно решение да увеличи бюджетните кредити за Европейския корпус за солидарност с 8 милиона евро над ПБ;

31.  подчертава, че пандемията от COVID-19 все още не е приключила, и изтъква необходимостта от запазване на подкрепата за здравните системи, за да се подобри тяхната устойчивост и да се повиши подготвеността чрез програмата „ЕС в подкрепа на здравето“; подчертава освен това основната роля на програмата в подкрепа на плана за борба с рака, фармацевтичната стратегия за Европа и новосъздадения орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации; поради това отменя непропорционалното и необосновано съкращение, предложено от Съвета, и увеличава средствата за програмата с 25 милиона евро над ПБ, включително за подкрепа на действия за постигане на всеобщо здравно осигуряване в целия Съюз, включващо качествен достъп до услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве;

32.  подчертава все по-многобройните и тежки природни бедствия в Европа, актуален пример за което е рекордният брой горски пожари през лятото на 2022 г.; изразява съжаление, че поради изменението на климата подобни екстремни метеорологични явления, водещи често до извънредни ситуации, вероятно ще се усилят и умножат; взема следователно решение, в съответствие също така с ангажимента, поет от председателя на Комисията в нейната реч за състоянието на Съюза през 2022 г., да подсили Механизма за гражданска защита на Съюза с 20 милиона евро, за да се увеличи капацитетът на Съюза за реагиране и да се защитят по-добре неговите граждани, включително капацитет за мобилизиране на медицински звена при извънредни ситуации, и подчертава необходимостта от инвестиране в смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него за особено уязвимите региони;

33.  припомня, че секторите на културата и творчеството, често представлявани от малки предприятия, отделни хора на изкуството и местни организации с нестопанска цел, бяха засегнати тежко от пандемията от COVID-19 и свързаните с нея мерки в областта на общественото здраве; подчертава основната роля, която „Творческа Европа“ играе за подпомагане на европейските творби и ценностите на Съюза, както и възстановяването на секторите на културата и творчеството, насърчаване на медийната грамотност и борба с дезинформацията; взема следователно решение да увеличи бюджетните кредити за програмата с 12 милиона евро над ПБ;

34.  подчертава необходимостта от насърчаване на зачитането на принципите на правовата държава и основните права; подчертава решаващата роля на програмата „Граждани, равенство, права и ценности“ за укрепването на ценностите на Съюза, гражданството на Съюза и демокрацията, равенството и равенството между половете и принципите на правовата държава в Съюза, както и за подкрепата на жертвите на насилие, основано на пола; отменя по тази причина съкращенията на Съвета на бюджетните кредити за програмата; взема освен това решение да увеличи бюджетните кредити за направлението „Дафне“ с 2 милиона евро над ПБ за справяне с насилието, основано на пола, което се влоши след започването на пандемията, а също и с всички форми на насилие над бежанци, деца, млади хора и други изложени на риск групи, като ЛГБТИК+ и лицата с увреждания, и за направлението „Ангажираност и участие на гражданите“ с 1,5 милиона евро над ПБ, по-специално за да се осигурят подходящи последващи действия във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа;

35.  изразява дълбока загриженост във връзка с многобройните сведения, в които се подчертава финансирането на сдружения, свързани с радикални религиозни и политически организации, като Мюсюлмански братя; призовава Комисията да гарантира, че Съюзът финансира единствено организации, които стриктно зачитат всички европейски ценности, включително свободата на мисълта, свободата на словото и равенството между мъжете и жените, по-специално чрез програмата „Граждани, равенство, права и ценности“; поради това изисква от Комисията да наложи на организациите бенефициенти подписването на харта, с която се задължават да зачитат тези ценности, преди да им предостави финансови средства;

36.  припомня значението на подкрепата за социалния диалог и обучението на работниците и служителите и осигуряването на стабилно финансиране за него; призовава Комисията да осигури добро усвояване на съответните бюджети;

37.  счита, че следва да има достатъчно бюджетни кредити за бюджетния ред за общността на турските кипърци, за да се допринесе решително за продължаването и работата с повишена интензивност на мисията на Комитета за безследно изчезналите лица в Кипър и да се подкрепи двуобщностния технически комитет по културното наследство;

38.  отбелязва, че голям брой документи и съобщения от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза са достъпни само на английски език; отбелязва също така, че се провеждат работни срещи без възможност за устен превод; изисква да се зачитат принципите, правата и задълженията, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз и Регламент № 1/1958, както и във вътрешните насоки и решения, като Кодекса за добро административно поведение; призовава следователно институциите, органите, службите и агенциите на Съюза да осигурят необходимите човешки ресурси, за да се гарантира зачитането на многоезичието, като се увеличи броят на служителите, отговарящи за писмения и устния превод;

39.  подчертава, че е важно да се защитава бюджетът на Съюза от измами, корупция и други забранени действия, които оказват неблагоприятно въздействие върху бюджета на Съюза и националните бюджети; подчертава във връзка с това централната роля, която Европейската прокуратура играе за защитата на финансовите интереси на Съюза, включително по отношение на използването на финансовите средства по линия на NextGenerationEU, и за гарантиране на спазването на принципите на правовата държава; взема поради това решение да приложи целево увеличение на средствата за Европейската прокуратура и да увеличи броя на нейните служители, за да може органът да изпълнява мандата си, като по този начин се увеличат усилията за борба срещу измамите, корупцията, изпирането на пари и организираната престъпност; призовава всички държави членки да се присъединят към Европейската прокуратура и да осигурят по-добра защита на финансовите интереси на Съюза; припомня, че е важно да се спазва общият режим на обвързване с условия с цел защита на бюджета на Съюза;

40.  счита, че е необходимо да се осигури подходящо и стабилно финансиране за институционална комуникация, за да може Съюзът да взаимодейства с гражданите, включително на местно равнище, да противодейства на дезинформацията и да улеснява участието на гражданите в демократичния живот, което е още по-неотложно в контекста на войната на Русия срещу Украйна; възстановява следователно равнището от ПБ по съответните бюджетни редове;

41.  увеличава бюджетните кредити за поети задължения по подфункция 2б с 272 821 707 EUR над равнището от ПБ (с изключение на пилотните проекти и подготвителните действия), което ще бъде финансирано чрез използване на наличния марж и мобилизиране на специалните инструменти;

Функция 3 — Природни ресурси и околна среда

42.  изразява дълбока загриженост относно въздействието на войната на Русия срещу Украйна и нейните икономически последици, както и относно екстремните метеорологични явления, включително тежките и продължителни суши, върху производството и разпространението в селскостопанския сектор и на пазарите на храни; подчертава стратегическата роля, която селското стопанство играе за избягване на продоволствена криза, като осигурява безопасни, висококачествени храни на достъпни цени в цяла Европа; припомня, че 2023 г. е първата година от изпълнението на новата обща селскостопанска политика, която ще подкрепя земеделските стопани в Съюза, които играят основна роля за поддържането на икономическата устойчивост на селските райони, като облекчава дълговото бреме за младите земеделски стопани и им помага с оглед на нарастващите лихвени проценти по заемите и по-високите производствени разходи; счита, че кризисната ситуация обосновава частичното мобилизиране на новия селскостопански резерв с най-малко 10 милиона евро за младите земеделски стопани; призовава Комисията да подготви подходящи извънредни мерки в съответствие с приложимите разпоредби в основния акт и да увеличи, по целесъобразност, сумата, която трябва да бъде мобилизирана;

43.  отново изтъква значението на програма LIFE за подкрепа на действията в областта на климата и опазването на околната среда и нейната централна роля за проектирането на примерна намеса и катализиране на мерки за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, както и за спиране на загубата на биологично разнообразие; призовава равнището на бюджетната подкрепа за LIFE да бъде увеличено по различните направления на програмата; подчертава, че всяко годишно увеличение за програма LIFE предполага напредък по отношение на целите и амбициите за интегриране на въпросите за климата и биологичното разнообразие; счита, че настоящите обстоятелства оправдават поставянето на специален акцент върху члена, обхващащ прехода към чиста енергия;

44.  подчертава необходимостта от значително увеличаване на бюджета на Европейската агенция за околна среда, за да се осигурят достатъчно финансови и човешки ресурси с оглед на пълното изпълнение на Европейския зелен пакт и свързаните с него политики като един от основните стълбове за трансформирането на икономиката на Съюза в справедлива, приобщаваща, устойчива, издръжлива и неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика; счита, че Комисията следва на всяка цена да избягва да излага на риск изпълнението и прилагането на политиките и законодателството в областта на околната среда;

45.  подчертава важната роля на плановете за справедлив преход и необходимостта от своевременното им одобрение в настоящата икономическа и геополитическа ситуация, за да се осигурят необходимите инвестиции и растеж в Съюза; подчертава необходимостта да се обезпечи безпроблемното изпълнение на Фонда за справедлив преход, като основен инструмент за увеличаване на енергийната независимост и иновационния капацитет на Съюза и за справяне със социално-икономическите предизвикателства и енергийния преход в отговор на целите в областта на климата;

46.  увеличава бюджетните кредити за поети задължения по функция 3 с 61 240 000 EUR над равнището от ПБ (с изключение на пилотните проекти и подготвителните действия), което ще бъде финансирано чрез използване на част от наличния марж;

47.  припомня, че традиционно картината относно наличностите за ЕФГЗ ще бъде допълнена с писмо за внасяне на корекции и че подходът за внасяне на изменения по функция 3 може да бъде съответно коригиран в хода на помирителната процедура;

Функция 4 — Миграция и управление на границите

48.  отбелязва, че през 2022 г., в резултат на войната срещу Украйна, беше необходимо да се предостави допълнително финансиране в размер на 150 милиона евро за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ), за да се подпомогнат държавите членки, приемащи хора, бягащи от конфликта; приветства решението за задействане на Директивата за временната закрила(16), което поради естеството на конфликта и усилията на държавите членки за защита на жените и децата от трафика на хора, включително трафика с цел сексуална експлоатация, ще доведе до по-дългосрочен финансов ангажимент и ще изисква текуща бюджетна подкрепа за държавите членки; взема следователно решение да увеличи бюджетните кредити за ФУМИ със 100 милиона евро над ПБ за 2023 г.;

49.  припомня, че през 2022 г. беше необходимо също така да се предостави допълнително финансиране за инструмента за управление на границите и визите (ИУГВ), за да се даде възможност за предоставяне на допълнителна подкрепа на държавите членки, разположени на първа линия, в контекста на войната, както и подкрепа за по-нататъшната интеграция на Румъния, България и Хърватия в Шенгенското пространство; изразява освен това съжаление, че Комисията многократно предложи да се използва договореният финансов пакет за ИУГВ, за да се осигурят ресурси за агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи с разширени мандати, включително Европол, в ПБ; взема следователно решение, въз основа на горепосочените съображения, да увеличи бюджетните кредити за ФУМИ с 25 милиона евро над ПБ за 2023 г.;

50.  припомня жизненоважната роля, която Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището играе в подкрепа на държавите членки по отношение на процедурите за предоставяне на убежище и международна закрила, и отбелязва, че работното натоварване на Агенцията се увеличи както в резултат на войната срещу Украйна, така и поради новите задачи, които ѝ бяха възложени в рамките на разширения ѝ мандат; взема следователно решение да увеличи броя на служителите на Агенцията;

51.  подчертава необходимостта от допълнително увеличаване на бюджетните кредити за поети задължения и на служителите на eu-LISA в съответствие с установените потребности на Агенцията, като по този начин ѝ се даде възможност да продължи да изпълнява редица критично важни проекти на Съюза в областта на вътрешната сигурност и управлението на границите през 2023 г.;

52.  подчертава, че е важно Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) да бъде ефективна, за да може да подпомага държавите членки при управлението на общите външни граници на Съюза и да осигури интегрирано управление на границите, при пълно зачитане на основните права; отбелязва, че Frontex продължава да изпитва затруднения при усвояването на рязко увеличените на годишна база бюджетни кредити и при набирането на необходимия допълнителен оперативен персонал; призовава Комисията да извърши задълбочен анализ на въпроса с цел подобряване на изпълнението под контрола на Парламента; взема следователно решение да подкрепи предложеното от Съвета съкращение в размер на 50 милиона евро на бюджетните кредити за Frontex през 2023 г.; подчертава въпреки това необходимостта да се гарантира, че Frontex разполага с необходимите бюджетни средства, за да изпълнява своя мандат и задължения;

53.  увеличава средствата по функция 4 общо със 130 430 664 EUR над позицията на Съвета и с 80 430 664 EUR над ПБ, което ще бъде финансирано чрез използване на част от наличния марж;

Функция 5 — Сигурност и отбрана

54.  подчертава, че е важно да се задълбочи европейското сътрудничество по въпросите на отбраната, като се вземат предвид руската агресивна война срещу Украйна и силно нестабилната международна среда; счита, че подобно сътрудничество не само че осигурява по-голяма безопасност за Европа и нейните граждани, но също така води до по-голяма ефективност и потенциални икономии; призовава във връзка с това за увеличаване на финансирането за направлението за развитие на способностите на Европейския фонд за отбрана с цел насърчаване на иновативна и конкурентоспособна отбранителна индустриална база, която ще допринесе за стратегическата автономност на Съюза;

55.  предлага също да се увеличи финансирането за военна мобилност с цел да се помогне на държавите членки да действат по-бързо и по-ефективно; отбелязва, че е необходимо достатъчно финансиране за подкрепа на мисиите и операциите по линия на общата политика за сигурност и отбрана, включително чрез мерки като финансиране на транспортна инфраструктура с двойно предназначение и опростяване на дипломатическите формалности и митническите правила; отбелязва, че военната мобилност също би могла да бъде подсилена чрез спешното присъединяване на Румъния, България и Хърватия към Шенгенското пространство; припомня, че фактът, че този въпрос все още не е решен, има вредно икономическо и геостратегическо въздействие; подчертава необходимостта от възстановяване на равнището от ПБ за фонд „Вътрешна сигурност“, за да се осигури достатъчно финансиране за борбата срещу тежката и организираната престъпност с трансгранично измерение и киберпрестъпността;

56.  увеличава бюджетните кредити по функция 5 с общо 81 192 700 EUR над равнището от ПБ, което ще бъде финансирано чрез използване на наличния марж и мобилизиране на специалните инструменти;

Функция 6 — Съседните региони и светът

57.  отбелязва с дълбока загриженост, че руската агресия срещу Украйна и последиците от нея в световен мащаб драстично увеличиха нуждите от хуманитарна помощ, които и без това вече бяха много големи поради недостига на финансиране и все по-честите кризи и конфликти по света; изисква значително увеличаване на хуманитарната помощ, за да се преодолее безпрецедентната разлика между потребностите и наличните ресурси; изразява съжаление поради факта, че функция 6 няма марж и следователно не е пригодна за настоящото положение или за справяне с възможни нови извънредни ситуации; счита, че таванът на функция 6 следва спешно да бъде увеличен; изразява съжаление, че ПБ не е в състояние най-малкото да поддържа настоящото равнище на реакция, докато хуманитарните потребности и извънредните ситуации се увеличават рязко навсякъде по света, като забележимо се задълбочава продоволствената несигурност поради въздействието на руската агресивна война срещу Украйна, засилва се въздействието на изменението на климата и все по-тежките бедствия, предизвикани от изменението на климата, и нововъзникващите конфликти; изразява дълбока загриженост, че дори с предложените от Парламента увеличения няма да има достатъчно ресурси за посрещане на потребностите от хуманитарна помощ през 2023 г.;

58.  призовава за непрекъсната и значителна подкрепа за източното съседство, особено за държавите, които помагат на бежанците, бягащи от Украйна, и са изправени пред инфлация и високи цени на енергията и храните; счита, че е необходимо да се подкрепят политическите, икономическите и социалните реформи и участниците от гражданското общество, и по-специално активистите в областта на правата на човека и демокрацията, организациите на гражданското общество, защитаващи правата на жените и правата на общността на ЛГБТИК+ или предоставящи помощ на преследвани лица и политически затворници, заедно с украински и молдовски организации, които са били принудени да преструктурират дейността си в резултат на агресивната война на Русия, организации, допринасящи за борбата срещу корупцията, и независими медии, които спомагат за разкриването на дезинформация и пропаганда;

59.  призовава за отпускане на допълнителни средства за държавите от южното съседство с цел подкрепа на политическите, икономическите и социалните реформи; приветства неотдавнашното обявяване на трайния ангажимент на Съюза за многогодишно финансиране за Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA); подчертава, че увеличаването на бюджетните кредити за южното съседство е предназначено по-конкретно за осигуряване на предвидимо финансиране за UNRWA, с оглед на жизненоважната ѝ роля за защитата на палестинските бежанци и за удовлетворяване на основните им потребности, както и за допринасяне за тяхното човешко развитие;

60.  укрепва тематичните програми и действията за бързо реагиране на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество – Глобална Европа (ИССРМС — Глобална Европа), по-специално чрез програмата „Хора“, за справяне с последиците от войната в Украйна, развитие на по-стабилни здравни системи и преодоляване на пропуските в достъпа до основни здравни услуги, както и за финансиране на мерки за адаптиране към изменението на климата и смекчаване на последиците от него чрез програмата „Планета“ и чрез използването на бюджетния ред за устойчивост за насърчаване на полезните взаимодействия между хуманитарната помощ, помощта за развитие, публичните инвестиции и действията за мир, особено в държавите, които са кандидатки за присъединяване, но все още не се възползват от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП);

61.  подчертава необходимостта от увеличаване на финансирането за държавите от Западните Балкани в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ в подкрепа на икономическия растеж и заетостта, а също така и като геополитически приоритет, особено в контекста на непровокираната агресивна война на Русия срещу Украйна, която има силно въздействие в целия регион, но настоява за обвързване с условия относно спазването на принципите на правовата държава за всяко евро, за което е поето задължение в бюджета за 2023 г.; призовава в този контекст Комисията да използва част от допълнителното финансиране за програмирането на „Еразъм+“ за увеличаване на финансирането за висшите учебни заведения за целите на нова стипендиантска програма за студенти от държавите от Западните Балкани;

62.  призовава Украйна и Република Молдова да бъдат включени възможно най-скоро в обхвата на ИПП, а финансовият пакет на програмата да бъде съответно увеличен; счита, че е необходимо да се предостави подкрепа на Украйна и Молдова, като нови страни кандидатки за членство в Съюза, както и на Грузия, която се стреми към членство, по пътя им на присъединяване към Съюза; призовава за предоставянето на допълнителна финансова помощ по линия на ИПП III с цел насърчаване на международното измерение на програмата „Еразъм+“;

63.  взема решение за увеличаване на подкрепата за стратегическата комуникация, и по-специално за мерки за борба с дезинформацията в световен мащаб чрез систематично проследяване и разкриване на дезинформация, разпространявана от държавни и други участници;

64.  подчертава важната роля на макрофинансовата помощ от ЕС за Молдова, Албания, Босна и Херцеговина, Грузия, Косово, Черна гора, Северна Македония и Украйна за насърчаване на инвестициите и подпомагане на възстановяването от кризата, предизвикана от COVID-19, и последиците от войната;

65.  увеличава бюджетните кредити по функция 6 с общо 465 000 000 EUR над равнището от ПБ, което ще бъде финансирано чрез мобилизиране на специалните инструменти;

Функция 7 — Европейска публична администрация

66.  счита, че съкращенията на Съвета по тази функция, които имат за цел да се избегне прибягването до Инструмента за гъвкавост, както се предлага в ПБ, са необосновани и ще попречат на Комисията да изпълнява своите задачи; поради това възстановява ПБ за административните разходи на Комисията, включително за офисите ѝ;

67.  подчертава рисковете за вътрешната сигурност на Съюза, произтичащи от нашествието на Русия в Украйна; приветства при тези обстоятелства факта, че започна работа Центърът за подкрепа на вътрешната сигурност и управлението на границите в Молдова, и призовава Комисията да улесни и ускори пълната оперативност на Центъра, като предостави логистична и финансова подкрепа чрез сътрудничество с ГД „Миграция и вътрешни работи“ и ГД „Правосъдие и потребители“, както и с експерти на Съюза от съответните агенции на Съюза в областта на правосъдието и вътрешните работи, разположени в Молдова;

68.  подчертава, че е важно да се гарантира, че Комисията разполага с достатъчно персонал, за да изпълнява своите задачи, включително задачите, свързани с нови инициативи и новоприето законодателство; призовава следователно Комисията да гарантира, че разполага с допълнителния персонал, необходим за ефикасно и ефективно изпълнение; подчертава в този контекст въздействието на законодателните предложения в рамките на Европейския зеления пакт, Законодателния акт за цифровите пазари и Законодателния акт за цифровите услуги, както и увеличените разходи на Съюза поради EURI и Механизма за възстановяване и устойчивост, върху потребността от служители в някои служби, и по-специално генерална дирекция „Околна среда“, генерална дирекция „Конкуренция“ и генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Комисията и Европейската служба за борба с измамите (OLAF); изразява загриженост, че Комисията не разполага с необходимия брой служители за изпълнението на възложените задачи; изисква от Комисията да вземе предвид тази необходимост от служители, без да намалява броя им в други структурни единици на институцията;

69.  призовава за бързото приемане на целенасоченото преразглеждане на Финансовия регламент, предложено от Комисията във връзка с третирането на лихвите за забава при просрочено възстановяване на отменени или намалени глоби в областта на конкуренцията, за да се избегне натискът върху разходите по функция 7;

Пилотни проекти и подготвителни действия (ПП и ПД)

70.  припомня значението на пилотните проекти и подготвителните действия (ПП и ПД) като инструменти за формулиране на политически приоритети и за въвеждане на нови инициативи, които биха могли да се преобразуват в постоянни дейности и програми на Съюза; приема, след внимателен анализ на всички внесени предложения и като отчита изцяло оценката на Комисията относно спазването на законовите изисквания и изпълнимостта им, балансиран пакет от ПП и ПД, отразяващ политическите приоритети на Парламента; призовава Комисията бързо да приложи ПП и ПД и да предостави обратна информация за тяхното изпълнение и постигнатите на местно равнище резултати;

Плащания

71.  подчертава необходимостта от осигуряване на достатъчно равнище на бюджетни кредити за плащания в бюджета за 2023 г. и взема принципно решение да отмени съкращенията, предложени от Съвета, и да увеличи бюджетните кредити за плащания по бюджетните редове, по които са изменени бюджетните кредити за поети задължения; подчертава, че е необходимо да се ускори изпълнението на програмите, за да се избегне натрупването на неизпълнени плащания през втората половина на периода на изпълнение на МФР;

Други раздели

Раздел I — Европейски парламент

72.  запазва непроменено общото равнище на своя бюджет за 2023 г., определено на 2 268 777 642 EUR, в съответствие с бюджетната прогноза за приходите и разходите, приета на пленарното заседание на 7 април 2022 г. и актуализирана на 3 май 2022 г. по искане на Комисията поради промяна в прогнозния процент на индексация; решава да включи изкуствено и по неутрален за бюджета начин 98 длъжности в щатното си разписание само за една година, за да се даде възможност за интегриране на издържалите вътрешен конкурс с оглед на прилагането на член 29, параграф 4 от Правилника за длъжностните лица, подобно на направеното в бюджета за 2020 г.; актуализира забележките по пет бюджетни реда, за да добави също така възможността за възстановяване на разходите за участие на вносителите на петиции, включително пътни, дневни и непредвидени разноски, по време на официалните командировки на комисията по петиции извън сградите на Парламента;

73.  признава важната роля на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации за прозрачността, доброто финансово управление и многообразието на политическата система, като гарантира прилагането на общи правила от страна на европейските политически партии и европейските политически фондации; отбелязва, че въпреки че неговият бюджет е включен в раздел I — Европейски парламент, Органът е независим орган на Съюза; взема следователно решение да създаде отделна позиция за възнагражденията и надбавките на служителите, работещи за Органа, и отделен ред в щатното разписание на Парламента, който да обхваща неговите длъжности, без допълнителни бюджетни кредити в ПБ;

74.  изисква от Бюрото да предостави достатъчно средства за статия 3 2 3 — Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави, за да може Парламентът да допринесе ефективно за организирането на третата конференция на високо равнище на Световния център за правата на човека, ако е необходимо и възможно, включително чрез искане за трансфер от администрацията на Парламента по време на годината на изпълнение на бюджета;

75.  в съответствие с гореспоменатата резолюция от 7 април 2022 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите за финансовата 2023 година и като взема предвид отговорите, предоставени от генералния секретар на 20 юли 2022 г.:

   а) припомня, че слабостите в борбата срещу заплахите за киберсигурността и хибридната сигурност в една институция могат да окажат въздействие върху всички; поради това отново подчертава, че е важно Парламентът да разполага с подходящи бюджетни ресурси, за да се укрепи способността му за противодействие на кибернетични и хибридни заплахи в полза на всички институции, особено с оглед на руската агресивна война срещу Украйна, нарастващия брой нападения през последните години и предстоящите избори за Европейски парламент през 2024 г.;
   б) отбелязва текущите мерки, предприети от администрацията за борба с дезинформацията, или действия, насочени към погрешно представяне на позициите на членовете на ЕП, по-специално с оглед на изборите за Европейски парламент през 2024 г.; отново призовава за задълбочено сътрудничество между всички участници на междуинституционално равнище;
   в) отбелязва подкрепата, предоставена на Групата за подкрепа на демокрацията и координация на избори и нейните водещи членове при осъществяването на дейности в подкрепа на демокрацията; приветства засилените дейности и призовава за продължаване на подкрепата за комуникацията с гражданите чрез предоставяне, когато е целесъобразно, на информация и на езиците на езиковите малцинства, региони и общности и борбата с дезинформацията със специален акцент върху новите приоритетни държави;
   г) отново изтъква, в контекста на текущата процедура за преразглеждане на общите разпоредби за прилагане относно възстановяването на командировъчни и пътни разноски и вътрешните правила относно командировките и служебните пътувания на длъжностни лица и други служители на Европейския парламент, многократно изразената воля на пленарното заседание, а именно че Бюрото следва да предприеме необходимите действия, за да получават акредитираните парламентарни сътрудници същите по размер надбавки за командировките, които те извършват между трите места на работа на Парламента, както длъжностните лица и другите служители;
   д) призовава — отново — Председателския съвет и Бюрото да преразгледат разпоредбите за прилагане, уреждащи дейността на делегациите и командировките извън Съюза, и решението относно командировките на комисиите извън трите места на работа на Парламента; подчертава, че при това преразглеждане следва да се разгледа възможността при определени условия акредитираните парламентарни сътрудници да придружават членовете на ЕП в рамките на официални делегации и командировки на Парламента, като се постигне точен баланс между високата добавена стойност за членовете на ЕП и свързаните с околната среда, логистичните и бюджетните ограничения;
   е) подчертава необходимостта комисията по бюджети на Парламента своевременно да получава разбираема и достатъчно подробна информация, свързана с бюджета на Парламента, за да може да взема информирани решения; като признава значението на създаването на центрове „Europa Experience“ във всички държави членки като начин за доближаване на Съюза до хората, изисква актуализация на текущите разходи на центровете „Europa Experience“, като се има предвид обстановката на висока инфлация; изисква също така актуализация на заема в размер на 37,9 милиона евро, предложен за финансиране на закупуването на сградата за центъра „Europa Experience“ в Дъблин съгласно изискването в член 266, параграф 6 от Финансовия регламент;
   ж) припомня важността на прозрачния и справедлив процес на вземане на решения за политиката в областта на сградния фонд, при надлежно спазване на член 266 от Финансовия регламент, във връзка с политиката на Парламента в областта на сградния фонд;
   з) припомня на Бюрото, че е необходима подходяща информация и консултации с комисията по бюджети преди приемането на каквито и да било важни решения по въпроси, свързани със сградния фонд, поради тяхното значително отражение върху бюджета; изисква от Бюрото да проучи възможностите за реализиране на икономии и изцяло да преразгледа проекта относно бъдещето на сградата „Спак“ в Брюксел;
   и) счита, че във времена, когато гражданите на Съюза са изправени пред драстично увеличение на ежедневните си разходи за живот, институциите на Съюза без изключение следва да демонстрират солидарност и да дават пример, по-специално във връзка с намаляването на потреблението на енергия; отбелязва, че инфлацията и нарастващите цени на енергията оказват огромен натиск върху бюджета на Парламента; отбелязва решенията на Бюрото от 2 май 2022 г. и 3 октомври 2022 г. относно краткосрочни мерки за намаляване на потреблението на енергия от Парламента; изисква потребителите да могат сами да регулират температурата в офисите и заседателните зали, като същевременно спазват договорената рамка за реализиране на икономии; призовава Парламента да предприеме всички необходими стъпки за намаляване на потреблението на енергия в средносрочен и дългосрочен план, за да се намалят сметките за енергия при предстоящото преразглеждане на прилагания подход по отношение на дейностите по енергоспестяване; предвид енергийната криза и геополитическия контекст приветства и насърчава инвестициите в енергия от възобновяеми източници и за постепенното премахване на изкопаемите горива, и по-специално инсталирането на термопомпи; призовава за увеличаване на добива на енергия на местно равнище, по-специално чрез инсталиране на най-съвременни покривни фотоволтаични системи с максимален потенциал в Брюксел и Страсбург във възможно най-кратък срок, и приветства новото проучване относно по-рентабилните фотоволтаични панели, което понастоящем се провежда; приветства системата за енергийно управление на сградите, установена в рамките на EMAS, и призовава годишният одит да бъде част от проекта на бюджетна прогноза, представен от службите; изисква от Бюрото да постави началото на обмен на добри практики между управителните органи на институциите на Съюза при преразглеждането на техните многогодишни стратегии за разходите, за да се намерят начини за реализиране на допълнителни икономии; насърчава по-нататъшния обмен на мнения относно най-добрите практики в политиките за потребление на енергия извън институциите на Съюза, например с местните органи;
   й) приветства предварителните стъпки, предприети за формулиране на цел за въглеродна неутралност; припомня и призовава членовете на ЕП и политическите групи да допринесат за продължаващото намаляване на превоза на сандъци между Брюксел и Страсбург по време на пленарните заседания, в съответствие с поетия от Бюрото ангажимент; призовава съответните инвестиции да бъдат планирани в предстоящите бюджети относно събирането и повторното използване на дъждовна вода и за по-рационално използване на водата;

76.  призовава Парламента да продължи да извършва редовни оценки на организацията на потребностите от служители, да преразпределя длъжности между дирекциите в съответствие с променящите се приоритети, за да изпълнява във възможно най-голяма степен нови задачи без промени в щатното разписание, и да оценява рисковете, свързани с използването на все по-голям брой договорно наети служители, включително опасността от създаване на двустепенна структура на служителите в рамките на Парламента; подчертава, като има предвид правните задължения на Парламента, че промяната на приоритетите по отношение на ресурсите става все по-важна в инфлационна среда;

Други раздели (раздели IV — X)

77.  подчертава натиска, който оказва контекстът на висока инфлация върху разходите за другите институции; подчертава, че по-голямата част от техните бюджети се определят от законови или договорни задължения, засегнати от инфлацията, и че те нямат контрол върху темповете на инфлация и нарастващите цени на енергията; посочва необходимостта институциите да разполагат с достатъчно служители, за да изпълняват своя мандат; приветства непрекъснатите усилия на институциите за преразпределяне на служители и за постигане на допълнително повишаване на ефективността, но признава ограниченията на този подход в настоящия контекст, в съчетание с нарастващите отговорности; изразява съжаление, че Комисията не предостави нито една от допълнителните длъжности, поискани от другите институции, независимо от новите им задачи; осъжда хоризонталния подход, възприет от Съвета, на увеличаване на намалението с 1,8 процентни пункта във всяка институция, и счита, че това не е обосновано; припомня, че увеличаването на намалението ще задължи другите институции да запазят по-голям брой свободни длъжности, като по този начин намалят работната си сила, способността си да отговарят на опасенията на гражданите и да изпълняват мандата си;

78.  взема поради това решение да възстанови равнището от ПБ за Европейския комитет на регионите; в съответствие с джентълменското споразумение не променя позицията на Съвета относно Съвета и Европейския съвет;

79.  увеличава, за следните надлежно обосновани случаи, равнището на бюджетните кредити или броя служители над ПБ, за да се предоставят на институциите достатъчно ресурси, така че да изпълняват адекватно, ефикасно и ефективно нарастващия брой задачи от своя мандат и да бъдат подготвени за бъдещите предизвикателства, по-специално по отношение на киберсигурността; подчертава във връзка с това, че Съюзът не е достатъчно подготвен да се бори с киберзаплахите, които с течение на годините нарастват по честота и сложност; счита, че на всички институции на Съюза следва да бъдат предоставени подходящи средства и служители за справяне с тези заплахи както вътрешно, така и в контекста на междуинституционалното сътрудничество; поради това предлага:

   а) да се възстанови равнището на бюджетните кредити в съответствие с прогнозите на Съда на Европейския съюз и на Европейския омбудсман, като се увеличи размерът на бюджетните кредити над ПБ за бюджетните редове, които покриват бюджетните кредити във връзка с новите служители, както и броя на длъжностите в техните щатни разписания;
   б) да се възстанови равнището на бюджетните кредити частично в съответствие с прогнозите на Европейската сметна палата, Европейския икономически и социален комитет, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност, като се увеличат бюджетните кредити над ПБ за бюджетните редове, които покриват бюджетните кредити във връзка с новите служители, както и броя на длъжностите в техните щатни разписания;
   в) да се увеличат средствата по няколко оперативни бюджетни реда в съответствие с искането на Европейския надзорен орган по защита на данните, за да може бюджетът за 2023 г. да отразява неочаквано високите разходи за живот, които не са били взети предвид при изготвянето на неговата прогноза;

Оценка на писмото за внасяне на корекции

80.  отбелязва писмо за внасяне на корекции № 1 към проекта на общ бюджет за 2023 г., което има общо нетно отражение върху разходите в размер на допълнителни 758,3 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения и 2 394,9 милиона евро бюджетни кредити за плащания, включително много значително увеличение на бюджетните кредити за плащания вследствие на FAST-CARE; отбелязва също така факта, че като цяло Комисията предлага да се мобилизира от Инструмента за гъвкавост сума в размер на 822,1 милиона евро за функции 2б, 5 и 6;

81.  отбелязва, че писмото за внасяне на корекции включва само някои от опасенията и приоритетите на Парламента, посочени в настоящата резолюция, като увеличенията за хуманитарна помощ, Механизма за гражданска защита на Съюза и програмата „Еразъм+“, както и по-голяма подкрепа за отбраната; изразява въпреки това загриженост, че предложените увеличения са недостатъчни и че някои от предложените увеличения са по-скоро осигуряване на финансиране на ранен етап, отколкото допълнителни бюджетни кредити;

82.  отбелязва мерките и действията, предприети до момента в подкрепа на Украйна от началото на войната, и насърчава Комисията да предложи допълнителни мерки; изразява съжаление, че бюджетните предложения на Комисията за 2023 г. не дават подходящ отговор на широкомащабните последици от агресивната война на Русия срещу Украйна; счита, че потребностите за 2023 г. са много по-големи от предложените в писмото за внасяне на корекции;

83.  отбелязва предложението за мобилизиране от Единния инструмент за маржовете на сума в размер на 450 милиона евро за покриване на разходите за финансиране по линия на EURI; подчертава факта, че действителните суми, необходими за разходите за финансиране по линия на EURI във всеки годишен бюджет, зависят от лихвените проценти по получените заеми, което въвежда значителна степен на несигурност в преговорите по годишния бюджет; подчертава, че тези разходи никога не следва да бъдат за сметка на финансирането за програмите; подчертава, че използването на Единния инструмент за маржовете за разходите за финансиране по линия на EURI също така ограничава и без това силно ограничената гъвкавост и тесните маржове на бюджета, а следователно и способността да се отговори на настоящите и нововъзникващите потребности; припомня неотложната необходимост от съществено преразглеждане на МФР и исканията на Парламента за поставяне на EURI над таваните на МФР;

84.  отбелязва коригираното равнище на бюджетните кредити за другите раздели, като се вземе предвид настоящата прогноза за корекцията на заплатите за 2022 г., която е по-ниска от прогнозата в ПБ за 2023 г., и прехвърлянето на бюджетни кредити от другите институции към екипа за незабавно реагиране при компютърни инциденти за институциите, органите и агенциите на ЕС (CERT-EU) с цел укрепване на способностите на Съюза в областта на киберсигурността, като по този начин се намали равнището на бюджетните кредити на другите институции с 45 милиона евро;

o
o   o

85.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, придружена от измененията към проекта на общ бюджет, съответно на Съвета и Комисията, както и на другите институции и заинтересовани органи и на националните парламенти.

(1) ОВ L 424, 15.12.2020 г., стр. 1.
(2) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(3) OВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 11.
(4) ОВ C 444 I, 22.12.2020 г.
(5) Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2020 г. относно проекта за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 — 2027, приложение 2: Декларации (Приети текстове, P9_TA(2020)0357).
(6) ОВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 28.
(7) ОВ L 243, 9.7.2021 г., стр. 1.
(8) Приети текстове, P9_TA(2022)0219.
(9) Приети текстове, P9_TA(2020)0005.
(10) ОВ C 99, 1.3.2022 г., стр. 158.
(11) Приети текстове, P8_TA(2017)0010.
(12) OВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 1.
(13) Приети текстове, P9_TA(2022)0106.
(14) Приети текстове, P9_TA(2022)0127.
(15) Регламент (ЕС) 2021/695 на Европейския парламент и на Съвета от 28 април 2021 г. за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите и за отмяна на регламенти (EС) № 1290/2013 и (EС) № 1291/2013 (ОВ L 170, 12.5.2021 г., стр. 1).
(16) Директива 2001/55/ЕО на Съвета от 20 юли 2001 г. относно минималните стандарти за предоставяне на временна закрила в случай на масово навлизане на разселени лица и за мерките за поддържане на баланса между държавите членки в полагането на усилия за прием на такива лица и понасяне на последиците от този прием (ОВ L 212, 7.8.2001 г., стр. 12).

Последно осъвременяване: 21 февруари 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност