Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2021/0210(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0233/2022

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0233/2022

Díospóireachtaí :

PV 17/10/2022 - 14
CRE 17/10/2022 - 14
PV 10/07/2023 - 15
CRE 10/07/2023 - 15

Vótaí :

PV 19/10/2022 - 7.4
CRE 19/10/2022 - 7.4
Mínithe ar vótaí
PV 11/07/2023 - 8.13

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2022)0367
P9_TA(2023)0262

Téacsanna atá glactha
PDF 397kWORD 142k
Dé Céadaoin, 19 Deireadh Fómhair 2022 - Strasbourg
Breoslaí muirí inbhuanaithe (an Tionscnamh ‘FuelEU Maritime’) ***I
P9_TA(2022)0367A9-0233/2022

Leasuithe a ghlac Parlaimint na hEorpa an 19 Deireadh Fómhair 2022 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le breoslaí in-athnuaite agus ísealcharbóin a úsáid sa mhuiriompar agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (COM(2021)0562 – C9-0333/2021 – 2021/0210(COD))(1)

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún   Leasú
Leasú 1
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1
(1)   San earnáil muiriompair atá thart ar 75 % de thrádáil sheachtrach an Aontais agus 31 % de thrádáil inmheánach an Aontais i dtéarmaí méideanna. An tráth céanna, is é trácht loingseoireachta isteach i gcalafoirt sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch nó amach astu is cúis le tuairim agus 11 % d’astaíochtaí CO2 uile an Aontais ó iompar, agus le 3-4 % d’astaíochtaí CO2 uile an Aontais. Téann 400 milliún paisinéir ar bord nó i dtír i gcalafoirt de chuid na mBallstát go bliantúil, tuairim agus 14 mhilliún paisinéir ar longa cúrsála san áireamh. Dá bhrí sin, is cuid riachtanach de chóras iompair na hEorpa é an muiriompar agus tá ról ríthábhachtach aige maidir le geilleagar na hEorpa. Tá an margadh muiriompair faoi réir iomaíochas láidir idir gníomhaithe eacnamaíocha san Aontas agus lasmuigh de, iomaíochas a bhfuil cothrom na Féinne fíor-riachtanach lena aghaidh. Maidir le cobhsaíocht agus rathúnas an mhargaidh muiriompair agus ghníomhaithe eacnamaíocha an mhargaidh sin, braitheann sin ar chreat beartais atá soiléir agus comhchuibhithe inar féidir le hoibreoirí muiriompair, calafoirt agus gníomhaithe eile san earnáil feidhmiú ar bhonn comhionannas deiseanna. I gcás ina dtarlaíonn saobhadh margaidh, bíonn an riosca ann go gcuirfí oibreoirí loinge nó calafoirt faoi mhíbhuntáiste i gcomparáid le hiomaitheoirí laistigh den earnáil muiriompair nó in earnálacha iompair eile. Dá réir sin, d’fhéadfadh caillteanas a bheith ann mar thoradh air sin in iomaíochas an tionscail muiriompair, agus caillteanas nascachta le haghaidh saoránach agus gnólachtaí.
(1)   San earnáil muiriompair atá thart ar 75 % de thrádáil sheachtrach an Aontais agus 31 % de thrádáil inmheánach an Aontais i dtéarmaí méideanna. Téann 400 milliún paisinéir ar bord nó i dtír i gcalafoirt de chuid na mBallstát go bliantúil, tuairim agus 14 mhilliún paisinéir ar longa cúrsála san áireamh. Dá bhrí sin, is cuid riachtanach de chóras iompair na hEorpa é an muiriompar agus tá ról ríthábhachtach aige maidir le geilleagar na hEorpa. Tá an margadh muiriompair faoi réir iomaíochas láidir idir gníomhaithe eacnamaíocha san Aontas agus lasmuigh de, iomaíochas a bhfuil cothrom na Féinne ar fud an domhain fíor-riachtanach lena aghaidh. Maidir le cobhsaíocht agus rathúnas an mhargaidh muiriompair agus ghníomhaithe eacnamaíocha an mhargaidh sin, braitheann sin ar chreat beartais atá soiléir agus comhchuibhithe inar féidir le hoibreoirí muiriompair, calafoirt agus gníomhaithe eile san earnáil feidhmiú ar bhonn comhionannas deiseanna. I gcás ina dtarlaíonn saobhadh margaidh, bíonn an riosca ann go gcuirfí oibreoirí loinge nó calafoirt faoi mhíbhuntáiste i gcomparáid le hiomaitheoirí laistigh den earnáil muiriompair nó in earnálacha iompair eile. Dá réir sin, d’fhéadfadh caillteanas in iomaíochas an tionscail muiriompair, níos lú post agus caillteanas nascachta le haghaidh saoránach agus gnólachtaí a bheith ann mar thoradh air sin.
Leasú 2
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1 a (nua)
(1a)  Fostaíonn an earnáil mhuirí 2 mhilliún Eorpach agus cuireann sí EUR 149 mbilliún leis an ngeilleagar. Le haghaidh gach EUR 1 mhilliún a ghintear i dtionscal na loingseoireachta, gintear EUR 1.8 milliún in áit eile i ngeilleagar an Aontais.1a
__________________
1a Tuarascáil ó Chomhlachas Úinéirí Long an Chomhphobail Eorpaigh ‘The Economic Value of the EU Shipping Industry’ [Luach Eacnamaíoch Thionscal Loingseoireachta AE], 2020.
Leasú 3
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1 b (nua)
(1b)  Is é an muiriompar an modh iompair is neamhdhíobhálaí don chomhshaol agus tá astaíochtaí gás ceaptha teasa i bhfad níos ísle in aghaidh an tona earraí a iompraítear ag baint leis i gcomparáid le modhanna eile1a. An tráth céanna, is é trácht loingseoireachta isteach i gcalafoirt sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch nó amach astu is cúis le tuairim agus 11 % d’astaíochtaí CO2 uile an Aontais ó iompar, agus le 3 go 4 % d’astaíochtaí CO2 uile an Aontais. Meastar go dtiocfaidh méadú ar astaíochtaí CO2 ó mhuiriompar, mura ndéanfar gníomhaíocht bhreise. Ní mór do gach earnáil den gheilleagar rannchuidiú le hastaíochtaí GCT a laghdú go tapa i dtreo astaíochtaí GCT glan-nialasacha faoi 2050 ar a dhéanaí mar a chumhdaítear i Rialachán (AE) 2021/11191. Tá sé ríthábhachtach, dá bhrí sin, go leagfadh an tAontas bealach uaillmhianach amach chun aistriú gasta éiceolaíoch na hearnála muirí a bhaint amach, rud a chuideodh freisin lena cheannaireacht dhomhanda sna teicneolaíochtaí glasa, sna seirbhísí glasa agus sna réitigh ghlasa a choinneáil agus a chur chun cinn tuilleadh, agus chun cruthú post a spreagadh sna slabhraí luacha lena mbaineann, agus an t-iomaíochas á choinneáil.
__________________
1a Staidéar ón nGníomhaireacht Eorpach Comhshaoil, 2020, https://www.eea.europa.eu/publications/rail-and-waterborne-transport
Leasú 4
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2
(2)   Chun cur le gealltanas aeráide an Aontais faoi Chomhaontú Pháras agus chun na céimeanna a leagan amach atá le glacadh chun aeráidneodracht a bhaint amach faoi 2050, agus chun oibleagáid dhlíthiúil a dhéanamh den ghealltanas polaitiúil, ghlac an Coimisiún an togra (leasaithe) le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an creat chun aeráidneodracht a bhaint amach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1999 (An Dlí Aeráide Eorpach)19 chomh maith leis an TeachtaireachtStepping up Europe’s 2030 climate ambition20. Comhtháthaítear leis sin freisin an sprioc astaíochtaí gás ceaptha teasa (GCT) a laghdú 55 % ar a laghad faoi 2030 i gcomparáid le leibhéil 1990. Dá réir sin, tá gá le hionstraimí beartais comhlántacha éagsúla chun úsáid breoslaí in-athnuaite agus ísealcharbóin a tháirgtear go hinbhuanaithe a spreagadh, lena n-áirítear a n-úsáid san earnáil muiriompair. Ní mór an teicneolaíocht is gá a fhorbairt agus a imscaradh faoi 2030 chun ullmhú le haghaidh athruithe a bheidh i bhfad níos mire ina dhiaidh sin.
(2)   Chun cur le gealltanas aeráide an Aontais faoi Chomhaontú Pháras agus chun na céimeanna a leagan amach atá le glacadh chun aeráidneodracht a bhaint amach faoi 2050 ar a dhéanaí, agus chun oibleagáid dhlíthiúil a dhéanamh den ghealltanas polaitiúil, ghlac an Coimisiún an togra (leasaithe) le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an creat chun aeráidneodracht a bhaint amach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1999 (An Dlí Aeráide Eorpach)[1] chomh maith leis an Teachtaireacht dar teideal Stepping up Europe’s 2030 climate ambition [Dlús a chur le huaillmhian aeráide na hEorpa 2030][2]. Comhtháthaítear leis sin freisin an sprioc astaíochtaí gás ceaptha teasa (GCT) a laghdú 55 % ar a laghad faoi 2030 i gcomparáid le leibhéil 1990. Dá réir sin, tá gá le hionstraimí beartais comhlántacha éagsúla chun táirgeadh mórscála agus úsáid breoslaí in-athnuaite agus ísealcharbóin a tháirgtear go hinbhuanaithe a chur chun cinn agus a bhrostú, lena n-áirítear a n-úsáid san earnáil muiriompair, agus prionsabal na neodrachta teicneolaíche á urramú ag an am céanna. Ba cheart tacú leis an bhforbairt teicneolaíochta agus le himscaradh na teicneolaíochta is gá a luaithe is féidir agus ní mór é sin a bheith faoi réir faoi 2030 chun ullmhú d’athrú i bhfad níos gasta ina dhiaidh sin. Tá sé ríthábhachtach freisin an nuálaíocht a chothú agus tacú le taighde don nuálaíocht atá ag teacht chun cinn agus don nuálaíocht a bheidh ann amach anseo amhail breoslaí malartacha atá ag teacht chun cinn, éicidhearthóireacht, ábhair bhithbhunaithe, tiomáint gaoithe agus tiomáint ghaothchuidithe.
__________________
__________________
19 COM(2020)0563
19 COM(2020)0563
20 COM(2020)0562
20 COM(2020)0562
Leasú 5
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2 a (nua)
(2a)  Is dócha go mbeidh ról idirthréimhseach ag GNL sa mhuiriompar, rud a fhágfaidh go mbeifear in ann aistriú de réir a chéile i dtreo roghanna malartacha astaíochtaí nialasacha, go háirithe i gcás nach bhfuil aon teicneolaíocht gléasra cumhachta astaíochtaí nialasacha atá inmharthana ó thaobh na heacnamaíochta de ar fáil faoi láthair. Tugtar le fios sa Teachtaireacht maidir leis an Straitéis um an tSoghluaisteacht Inbhuanaithe agus Chliste go mbeidh longa farraige astaíochtaí nialasacha réidh don mhargadh faoi 2030. Ba cheart cabhlaigh a thiontú de réir a chéile mar gheall ar shaolré fhada na long. Is gá breoslaí iompair, amhail GNL, a dhícharbónú a thuilleadh trí bhithmheatán leachtaithe (bith-GNL) nó leictribhreoslaí sintéisteacha gásacha atá in-athnuaite agus íseal ó thaobh carbóin de (leictreaghás) a chumasc leo.
Leasú 6
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3
(3)   I gcomhthéacs breosla a aistriú chuig breoslaí in-athnuaite agus ísealcharbóin agus foinsí ionadacha fuinnimh, tá sé riachtanach feidhmiú ceart mhargadh muiriompair an Aontais maidir le breoslaí muirí a áirithiú, chomh maith le hiomaíochas cothrom sa mhargadh a áirithiú, breoslaí ar sciar substaintiúil de chostais na n-oibreoirí loinge iad. Is féidir tionchar mór a bheith ag difríochtaí i riachtanais bhreosla ar fud Bhallstáit an Aontais ar fheidhmiú eacnamaíoch oibreoirí loinge agus is féidir tionchar diúltach a bheith ag na difríochtaí sin ar iomaíochas sa mhargadh. De thairbhe nádúr idirnáisiúnta na loingseoireachta, is féidir le hoibreoirí loinge umar a lastáil i dtríú tíortha go furasta agus méideanna móra breosla a iompar. D’fhéadfadh sceitheadh carbóin agus éifeachtaí díobhálacha ar iomaíochas na hearnála a bheith mar thoradh air sin, más rud é nach bhfuil infhaighteacht breoslaí in-athnuaite agus ísealcharbóin ag calafoirt mhuirí faoi dhlínse Ballstáit ag gabháil le ceanglais maidir lena n-úsáid a bhfuil feidhm acu maidir le gach oibreoir loinge a thagann isteach i gcalafoirt faoi dhlínse na mBallstát nó a imíonn astu. Leis an Rialachán seo, ba cheart bearta a leagan síos chun a áirithiú go rachaidh breoslaí in-athnuaite ísealcharbóin i bhfód ar mhargadh na mbreoslaí muirí faoi dhálaí cóiriomaíochta i margadh muiriompair an Aontais.
(3)   I gcomhthéacs breosla a aistriú chuig breoslaí in-athnuaite agus ísealcharbóin agus foinsí ionadacha fuinnimh, tá sé bunriachtanach feidhmiú ceart mhargadh muiriompair an Aontais maidir le breoslaí muirí a áirithiú, chomh maith le hiomaíochas cothrom sa mhargadh a áirithiú, breoslaí ar sciar substaintiúil de chostais na n-oibreoirí loinge iad - go hiondúil idir 35 % agus 53 % de na rátaí lasta loingseoireachta. Dá bhrí sin, ní mór do bhearta beartais a bheith costéifeachtach agus ní mór iad a bheith dírithe ar an dícharbónú is mó is féidir a ghiniúint ar an gcostas is ísle is féidir. Is féidir tionchar mór a bheith ag difríochtaí i riachtanais bhreosla ar fud Bhallstáit an Aontais ar fheidhmiú eacnamaíoch oibreoirí loinge agus is féidir tionchar diúltach a bheith ag na difríochtaí sin ar iomaíochas sa mhargadh. De thairbhe nádúr idirnáisiúnta na loingseoireachta, is féidir le hoibreoirí loinge umar a lastáil i dtríú tíortha go furasta agus méideanna móra breosla a iompar, rud a d’fhéadfadh cur leis an mbaol go gcaillfeadh calafoirt an Aontais vis-à-vis calafoirt nach calafoirt de chuid an Aontais iad a n-iomaíochas. D’fhéadfadh sceitheadh carbóin, sceitheadh gnó agus éifeachtaí díobhálacha ar iomaíochas na hearnála a bheith mar thoradh air sin, más rud é nach bhfuil infhaighteacht breoslaí in-athnuaite agus ísealcharbóin ag calafoirt mhuirí faoi dhlínse Ballstáit ag gabháil le ceanglais maidir lena n-úsáid a bhfuil feidhm acu maidir le gach oibreoir loinge a thagann isteach i gcalafoirt faoi dhlínse na mBallstát nó a imíonn astu. Leis an Rialachán seo, ba cheart bearta a leagan síos chun a áirithiú go rachaidh breoslaí in-athnuaite agus ísealcharbóin i bhfód ar mhargadh na mbreoslaí muirí faoi dhálaí cóiriomaíochta i margadh muiriompair an Aontais, rud a d’fhágfadh rogha costais laghdaithe níos ísle ag oibreoirí loingseoireachta. Tá sé ríthábhachtach go mbeadh rogha den sórt sin ar fáil chun iomaíochas thionscail loingseoireachta na hEorpa agus ábharthacht bealaí lóistíochta a nascann calafoirt Eorpacha leis an trádáil dhomhanda a ráthú.
Leasú 7
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3 a (nua)
(3a)  Tá dianiomaíocht idirnáisiúnta ina saintréith ag an earnáil mhuirí. Mar gheall ar dhifríochtaí móra idir ualaí rialála ar fud na mbratstát tá cleachtais nach bhfuil ag teastáil, amhail athrú brataí soithí, ag dul in olcas. Le sainghné dhomhanda na hearnála, leagtar béim ar a thábhachtaí atá cur chuige atá neodrach ó thaobh na brataí de agus timpeallacht rialála fhabhrach, atá ina réamhchoinníoll chun infheistíocht nua a mhealladh agus iomaíochas calafort, úinéirí long agus oibreoirí long na hEorpa a choimirciú.
Leasú 8
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4
(4)   Chun tionchar a bheith aige ar ghníomhaíochtaí uile na hearnála muiriompair, is iomchuí go gcumhdaítear leis an Rialachán seo sciar de na haistir idir calafort faoi dhlínse Ballstáit agus calafort faoi dhlínse tríú tíre. Dá réir sin, ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo maidir le leath den fhuinneamh a úsáideann long atá ag tabhairt faoi aistir a thagann isteach i gcalafort faoi dhlínse Ballstáit ó chalafort lasmuigh de dhlínse Ballstáit, maidir le leath den fhuinneamh a úsáideann long atá ag tabhairt faoi aistir a imíonn ó chalafort faoi dhlínse Ballstáit agus a thagann isteach i calafort lasmuigh de dhlínse Ballstáit, maidir leis an bhfuinneamh iomlán a úsáideann long atá ag tabhairt faoi aistir a thagann isteach i gcalafort faoi dhlínse Ballstáit ó chalafort faoi dhlínse Ballstáit, agus maidir leis an bhfuinneamh a úsáidtear i mbeart i gcalafort faoi dhlínse Ballstáit. Le cumhdach den sórt sin maidir le sciar den fhuinneamh a úsáideann long le linn aistir isteach agus amach idir an tAontas agus tríú tíortha, agus trí thionchar dearfach na creata sin ar an gcomhshaol a mhéadú freisin, áirithítear éifeachtacht an Rialacháin seo. An tráth céanna, leis an gcreat sin cuirtear teorainn leis an riosca maidir le cuairteanna seachanta ar chalafoirt agus leis an riosca maidir le dí-chomhchruinniú gníomhaíochtaí trasloingsithe lasmuigh den Aontas. Chun oibriú rianúil tráchta muiriompair chomh maith le cothrom na Féinne i measc oibreoirí muiriompair agus i measc calafort a áirithiú, agus chun saobhadh ar an margadh inmheánach a sheachaint, ba cheart gach muiraistear a thagann isteach i gcalafoirt faoi dhlínse na mBallstát nó a imíonn astu, chomh maith le fanacht na long sna calafoirt sin, a chumhdach faoi rialacha comhionanna atá sa Rialachán seo.
(4)   Chun tionchar a bheith aige ar ghníomhaíochtaí uile na hearnála muiriompair, is iomchuí go gcumhdaítear leis an Rialachán seo sciar de na haistir idir calafort faoi dhlínse Ballstáit agus calafort faoi dhlínse tríú tíre. Dá réir sin, ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo maidir le leath den fhuinneamh a úsáideann long atá ag tabhairt faoi aistir a thagann isteach i gcalafort faoi dhlínse Ballstáit ó chalafort lasmuigh de dhlínse Ballstáit, maidir le leath den fhuinneamh a úsáideann long atá ag tabhairt faoi aistir a imíonn ó chalafort faoi dhlínse Ballstáit agus a thagann isteach i calafort lasmuigh de dhlínse Ballstáit, maidir leis an bhfuinneamh iomlán a úsáideann long atá ag tabhairt faoi aistir a thagann isteach i gcalafort faoi dhlínse Ballstáit ó chalafort faoi dhlínse Ballstáit, agus maidir leis an bhfuinneamh a úsáidtear i mbeart i gcalafort faoi dhlínse Ballstáit. Le cumhdach den sórt sin maidir le sciar den fhuinneamh a úsáideann long le linn aistir isteach agus amach idir an tAontas agus tríú tíortha, agus trí thionchar dearfach na creata sin ar an gcomhshaol a mhéadú freisin, áirithítear éifeachtacht an Rialacháin seo. Leis an gcreat sin, ba cheart teorainn a chur leis an riosca maidir le cuairteanna seachanta ar chalafoirt agus leis an riosca maidir le dí-chomhchruinniú gníomhaíochtaí trasloingsithe lasmuigh den Aontas. Chun oibriú rianúil tráchta muiriompair chomh maith le cothrom na Féinne i measc oibreoirí muiriompair agus i measc calafort a áirithiú, agus chun saobhadh ar an margadh inmheánach a sheachaint, ba cheart gach muiraistear a thagann isteach i gcalafoirt faoi dhlínse na mBallstát nó a imíonn astu, chomh maith le fanacht na long sna calafoirt sin, a chumhdach faoi rialacha comhionanna atá sa Rialachán seo. Ba cheart don Choimisiún scéim faireacháin a bhunú go sonrach chun measúnú a dhéanamh ar sceitheadh carbóin agus sceitheadh gnó, chomh maith le cleachtais a bhféadfadh cleachtais seachanta a bheith iontu, agus liosta a dhréachtú de ghníomhaíochtaí gnó a d’fhéadfadh a bheith ann nach dtagann faoi ghníomhaíochtaí suntasacha gnó a dhéantar ag cuairteanna ar chalafoirt chomharsanacha de chuid AE. Agus é sin á dhéanamh aige, má thuairiscítear sceitheadh carbóin agus sceitheadh gnó suntasach chomh maith le cleachtais seachanta, ba cheart don Choimisiún bearta a mholadh chun dul i ngleic leis na saincheisteanna sin.
Leasú 9
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4 a (nua)
(4a)  Ós rud é go bhforchuirfear leis an Rialachán seo costais bhreise chomhlíontachta ar an earnáil, is gá gníomhaíochtaí cúiteacha a dhéanamh chun cosc a chur ar mhéadú ar leibhéal iomlán an ualaigh rialála. Dá bhrí sin, sula gcuirfear an Rialachán seo i bhfeidhm, ba cheart don Choimisiún tograí a thíolacadh chun na hualaí rialála a thugtar isteach leis an Rialachán seo a fhritháireamh, trí fhorálacha i ngníomhartha reachtacha eile de chuid an Aontais lena ngintear ualaí rialála san earnáil mhuirí a leasú nó a aisghairm.
Leasú 10
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4 b (nua)
(4b)  Chun an méid cinnteachta dlíthiúla agus infheistíochta is gá a áirithiú, ba cheart an Rialachán seo a ailíniú go dlúth agus i gcomhréir le Rialachán XXXX-XXX (an Rialachán maidir le Bonneagar Breoslaí Malartacha), le Treoir 2003/87/CE (CTA AE), le Treoir XXXX-XXX (an Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite), agus le Treoir 2003/96/CE (an Treoir maidir le Cánachas Fuinnimh). Ba cheart creat reachtach comhleanúnach a bheith mar thoradh ar ailíniú den sórt sin d’earnáil na loingseoireachta, lena rannchuidítear le táirgeadh breoslaí malartacha inbhuanaithe a mhéadú go suntasach, lena n-áirithítear imscaradh an bhonneagair is gá agus lena ndreasaítear úsáid na mbreoslaí sin i sciar soithí atá ag fás go seasta. Chun comhsheasmhacht fhoriomlán le spriocanna aeráide, iomaíochais agus ‘fáis eacnamaíoch inbhuanaithe’ an Aontais a áirithiú, ba cheart meastóireacht chuimsitheach leanúnach a dhéanamh ar thionchair uileghabhálacha, chomhcheangailte agus charnacha aeráide agus eacnamaíocha na ngníomhartha reachtacha sin.
Leasú 11
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4 c (nua)
(4c)  Ba cheart an oibleagáid atá ar chalafoirt soláthar cumhachta ar tír a sholáthar a mheaitseáil le hoibleagáid chomhfhreagrach do longa nascadh leis an mbonneagar luchtaithe atá deartha chun an soláthar cumhachta sin a sholáthar agus iad i mbeart, chun éifeachtacht an bhonneagair sin a áirithiú agus an riosca go mbeadh sócmhainní tréigthe ann a sheachaint. Ina theannta sin, ba cheart iarrachtaí a dhéanamh na costais a bhaineann le luchtú ar tír a laghdú trí leictreachas a sholáthraítear do shoithí i gcalafort a dhíolmhú go buan ó chánachas trí leasuithe ar Threoir XXXX-XXXX (an Treoir maidir le Cánachas Fuinnimh).
Leasú 12
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5 a (nua)
(5a)  De dheasca na gcostas loingseoireachta méadaithe a bheidh ar na soithí nach gcomhlíonann ceanglais an Rialacháin seo, ba cheart aghaidh a thabhairt ar an riosca go mbeadh iompar imghabhála ann agus go rachfaí timpeall ar fhorálacha an Rialacháin seo, go háirithe i ndeighleog na trádála a úsáideann longa coimeádáin. Maidir le cuairteanna ar chalafoirt i gcomharsanacht an Aontais a dhéanfaí chun na costais a bhaineann le comhlíonadh an Rialacháin seo a theorannú, ní hamháin go laghdódh na cuairteanna sin na tairbhí don chomhshaol a bhfuiltear ag súil leo agus go mbainfeadh siad an bonn go mór ó chuspóirí an Rialacháin seo, ach d’fhéadfadh sé go dtiocfadh astaíochtaí breise astu mar gheall ar an achar breise a thaistealófaí chun cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a sheachaint. Is iomchuí, dá bhrí sin, stadanna áirithe ag calafoirt nach calafoirt de chuid an Aontais iad a eisiamh ó choincheap an chalafoirt cuarda. Ba cheart go ndíreofaí leis an eisiamh sin ar chalafoirt i gcomharsanacht an Aontais ina bhfuil an baol imghabhála is mó ann. Is freagairt chomhréireach ar an riosca sin é teorainn 300 mhuirmhíle a bhunú, a thabharfaidh cothromaíocht idir an t-ualach breise agus an riosca imghabhála. Ina theannta sin, níor cheart an t-eisiamh ó choincheap an chalafoirt cuarda a spriocdhíriú ach ar longa coimeádán agus calafoirt arb é trasloingsiú coimeádán a bpríomhghníomhaíocht. I gcás na lastas sin, cuimsítear sa riosca imghabhála freisin go n-aistreofaí mol calafoirt chuig calafoirt lasmuigh den Aontas, rud a ghéaródh éifeachtaí na himghabhála. Ar an ábhar sin, agus in éagmais scéim shainordaitheach IMO maidir le breoslaí in-athnuaite agus ísealcharbóin a úsáid le haghaidh muiraistir idirnáisiúnta ar an leibhéal domhanda ag a bhfuil leibhéal uaillmhéine atá comhchosúil le leibhéal uaillmhéine na gceanglas a leagtar amach sa Rialachán seo, níor cheart stadanna coimeádán i gcalafort trasloingsithe coimeádán comharsanachta a mheas mar stadanna i gcalafoirt cuarda laistigh de bhrí an Rialacháin seo. D’fhonn a áirithiú go mbeidh an beart comhréireach leis na cuspóirí atá á saothrú agus go mbeidh cóir chomhionann mar thoradh air, ba cheart bearta i dtríú tíortha a bhfuil éifeacht acu atá coibhéiseach leis an Rialachán seo a chur san áireamh.
Leasú 13
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5 b (nua)
(5b)  Chun cás sonrach na réigiún oileánach, mar a chuirtear i dtreis in Airteagal 174 den Chonradh, agus an gá le nascacht a chaomhnú idir oileáin agus réigiúin fhorimeallacha le réigiúin láir an Aontais a chur san áireamh, ba cheart díolúintí sealadacha a cheadú i gcás muiraistir a dhéanann longa paisinéirí seachas longa cúrsála paisinéirí idir calafort cuarda atá faoi dhlínse Ballstáit agus calafort cuarda atá faoi dhlínse an Bhallstáit chéanna atá suite in oileán ina bhfuil níos lú ná 100 000 buanchónaitheoirí.
Leasú 14
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5 c (nua)
(5c)  Agus saintréithe na réigiún is forimeallaí den Aontas á gcur san áireamh, go háirithe a n-iargúltacht agus a n-oileánachas, agus na srianta a bhfuil siad faoina réir, ba cheart aird ar leith a thabhairt ar a n-inrochtaineacht a chaomhnú, agus ar an gcumas nascadh go héifeachtúil leo trí mheán an mhuiriompair. Dá bhrí sin, níor cheart ach leath den fhuinneamh a úsáidtear i gcás muiraistir a imíonn as nó a thagann chuig calafort cuarda atá suite i réigiún forimeallach a áireamh i raon feidhme an Rialacháin seo. Ar an gcúis chéanna, ba cheart díolúintí sealadacha a cheadú i gcás muiraistir idir calafort cuarda atá suite i réigiún forimeallach agus calafort cuarda eile atá suite i réigiún forimeallach, agus i gcás an fhuinnimh a úsáidtear le linn a bhfanachta laistigh de chalafoirt cuarda na réigiún forimeallach comhfhreagrach.
Leasú 15
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5 d (nua)
(5d)  Chun cothrom iomaíochta a áirithiú do longa, lena n-áirítear iad siúd a thógtar le hoibriú in uiscí atá cumhdaithe le hoighear ar a mbealach chuig calafoirt na mBallstát, ó chalafoirt na mBallstát nó eatarthu, ba cheart faisnéis shonrach a bhaineann le haicme oighir loinge, agus le loingseoireacht tríd an oighear, a mheas agus laghduithe ar astaíochtaí GCT á ríomh ar bhonn soithigh, agus sna sonraí a ndéantar faireachán agus tuairisciú orthu de bhun Rialachán (AE) 2015/757.
Leasú 16
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6
(6)   Is í an chuideachta loingseoireachta ar cheart a bheith ina dhuine nó ina eagraíocht atá freagrach as comhlíonadh an Rialacháin seo, cuideachta a shainmhínítear mar úinéir na loinge nó aon eagraíocht nó duine eile, amhail an bainisteoir nó an cairtfhostóir forléasta, a bhfuil an fhreagracht glactha aige, ó úinéir na loinge, an long a oibriú, agus a bhfuil aontaithe aige, trí bhíthin an fhreagracht sin a ghlacadh, na dualgais agus na freagrachtaí uile a fhorchuirtear leis an gCód Idirnáisiúnta um Bainistíocht Sábháilteachta Long agus um Chosc ar Thruailliú a ghlacadh ar láimh. Tá an sainmhíniú sin bunaithe ar an sainmhíniú ar ‘cuideachta’ in Airteagal 3, pointe (d) de Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle21, agus i gcomhréir leis an gcóras domhanda bailithe sonraí a bhunaigh an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO) in 2016. I gcomhréir leis an bprionsabal gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as, d’fhéadfadh an chuideachta loingseoireachta, trí bhíthin socrú conarthach, an t-eintiteas atá freagrach go díreach as na cinntí a ghlacadh a bhfuil tionchar acu ar dhéine ghás ceaptha teasa an fhuinnimh a úsáideann an long a thabhairt chun cuntais as na costais chomhlíontachta faoin Rialachán seo. De ghnáth, is é sin an t-eintiteas atá freagrach as breosla, bealach agus luas na loinge a roghnú.
(6)   Is í an chuideachta loingseoireachta ar cheart a bheith ina dhuine nó ina eagraíocht atá freagrach as comhlíonadh an Rialacháin seo, cuideachta a shainmhínítear mar úinéir na loinge nó aon eagraíocht nó duine eile, amhail an bainisteoir nó an cairtfhostóir forléasta, a bhfuil an fhreagracht glactha aige, ó úinéir na loinge, an long a oibriú, agus a bhfuil aontaithe aige, trí bhíthin an fhreagracht sin a ghlacadh, na dualgais agus na freagrachtaí uile a fhorchuirtear leis an gCód Idirnáisiúnta um Bainistíocht Sábháilteachta Long agus um Chosc ar Thruailliú a ghlacadh ar láimh. Tá an sainmhíniú sin bunaithe ar an sainmhíniú ar ‘cuideachta’ in Airteagal 3, pointe (d) de Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle21, agus i gcomhréir leis an gcóras domhanda bailithe sonraí a bhunaigh an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO) in 2016. I gcomhréir leis an bprionsabal gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as, d’fhéadfadh an chuideachta loingseoireachta, trí bhíthin socrú conarthach, an t-eintiteas atá freagrach go díreach as na cinntí a ghlacadh a bhfuil tionchar acu ar dhéine ghás ceaptha teasa an fhuinnimh a úsáideann an long a thabhairt chun cuntais as na costais chomhlíontachta faoin Rialachán seo. De ghnáth, is é sin an t-eintiteas atá freagrach as breosla, bealach agus luas na loinge a roghnú.
__________________
__________________
21 Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (IO L 123, 19.5.2015, lch. 55).
21 Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (IO L 123, 19.5.2015, lch. 55).
Leasú 17
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7
(7)   Chun an t-ualach riaracháin a theorannú, go háirithe ualach riaracháin oibreoirí beaga, níor cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo maidir le longa adhmaid de thógáil bhunúsach ná longa nach dtiomáintear le fearas meicniúil, agus ba cheart díriú ar longa a bhfuil olltonnáiste os cionn 5 000 acu. D’ainneoin nach bhfuil sna longa deireanacha sin ach thart ar 55 % de na longa uile a thagann isteach i gcalafoirt faoi Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, is iadsan is cúis le 90 % d’astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin (CO2) ón earnáil muirí.
(7)   Chun an t-ualach riaracháin a theorannú, go háirithe ualach riaracháin oibreoirí beaga, níor cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo maidir le longa adhmaid de thógáil bhunúsach agus ba cheart díriú ar longa a bhfuil olltonnáiste os cionn 5 000 acu. D’ainneoin nach bhfuil sna longa deireanacha sin ach thart ar 55 % de na longa uile a thagann isteach i gcalafoirt faoi Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, is iadsan is cúis le 90 % d’astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin (CO2) ón earnáil muirí.
Leasú 18
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7 a (nua)
(7a)  Chun éifeachtacht leanúnach an Rialacháin seo a áirithiú, ba cheart don Choimisiún faireachán a dhéanamh ar a fheidhmiú, agus measúnuithe tionchair a dhéanamh i ndáil leis an tairseach olltonnáiste agus leis na cineálacha long a chumhdaítear leis an Rialachán seo. Ba cheart don Choimisiún a chinneadh, go háirithe, an bhfuil cúiseanna suntasacha ann chun longa níos lú agus cineálacha breise long a chuimsiú faoi raon feidhme an Rialacháin seo. Ba cheart don Choimisiún, go háirithe, breithnithe a chur san áireamh amhail infhaighteacht sonraí ábhartha, an laghdú a d’fhéadfadh a bheith ar astaíochtaí GCT agus an éifeachtacht a bhainfeadh leis an raon feidhme a leathnú ó thaobh tionchar ar an aeráid, scála an ualaigh riaracháin, chomh maith leis na hiarmhairtí airgeadais agus sóisialta a bhaineann leis.
Leasú 19
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9
(9)   Cé go gcuirtear feabhsuithe ar éifeachtúlacht fuinnimh chun cinn le hionstraimí amhail praghsáil carbóin nó spriocanna i ndáil le déine carbóin gníomhaíochta, níl siad oiriúnach chun athrú mór a spreagadh i dtreo breoslaí in-athnuaite agus ísealcharbóin sa ghearrthéarma ná sa mheántéarma. Dá bhrí sin, tá gá le cur chuige rialála sonrach atá tiomnaithe d’imscaradh breoslaí muirí in-athnuaite agus ísealcharbóin agus foinsí ionadacha fuinnimh, amhail an ghaoth nó leictreachas.
(9)   Cé go gcuirtear feabhsuithe ar éifeachtúlacht fuinnimh chun cinn le hionstraimí amhail praghsáil carbóin nó spriocanna i ndáil le déine carbóin gníomhaíochta, níl siad oiriúnach chun athrú mór a spreagadh i dtreo breoslaí in-athnuaite agus ísealcharbóin sa ghearrthéarma ná sa mheántéarma. Dá bhrí sin, tá gá le cur chuige rialála sonrach atá tiomnaithe d’imscaradh breoslaí muirí in-athnuaite agus ísealcharbóin agus foinsí ionadacha fuinnimh, amhail an ghaoth nó leictreachas. Ba cheart an cur chuige sin a chur chun feidhme ar bhealach atá bunaithe ar spriocanna, neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de agus costéifeachtach.
Leasú 20
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10
(10)   Maidir le hidirghabháil bheartais chun éileamh ar bhreoslaí muirí in-athnuaite agus ísealcharbóin a spreagadh, ba cheart í a bheith sprioc-bhunaithe agus ba cheart go ndéanfaí prionsabal na neodrachta teicneolaíche a urramú léi. Dá réir sin, ba cheart teorainneacha a leagan amach ar dhéine gás ceaptha teasa an fhuinnimh a úsáidtear ar bord long gan úsáid aon bhreosla nó teicneolaíochta ar leith a fhorordú.
(10)   Maidir le hidirghabháil bheartais chun éileamh ar bhreoslaí muirí in-athnuaite agus ísealcharbóin a spreagadh, ba cheart í a bheith sprioc-bhunaithe agus ba cheart go ndéanfaí prionsabal na neodrachta teicneolaíche a urramú léi. Dá réir sin, i gcomhréir le spriocanna Chomhaontú Pháras, ba cheart teorainneacha uaillmhianacha a leagan amach ar dhéine gás ceaptha teasa an fhuinnimh a úsáidtear ar bord long gan úsáid aon bhreosla nó teicneolaíochta ar leith a fhorordú.
Leasú 21
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10 a (nua)
(10a)  Ba cheart Ciste Aigéin tiomnaithe a bhunú, lena ndéanfaí ioncam a ghintear ó lamháltais mhuirí a chur ar ceant laistigh de CTA a chur ar ais chuig an earnáil mhuirí. Ba cheart cistí a sholáthraítear faoin gCiste Aigéin a úsáid chun tacú le tionscadail agus le hinfheistíochtaí a bhaineann le feabhas a chur ar éifeachtúlacht fuinnimh long agus calafort, le teicneolaíochtaí nuálacha agus le bonneagar nuálach chun dícharbónú a dhéanamh ar mhuiriompar, le breoslaí malartacha inbhuanaithe a tháirgeadh agus a úsáid agus le teicneolaíochtaí tiomána astaíochtaí nialasacha a fhorbairt.
Leasú 22
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11
(11)   Maidir le breoslaí in-athnuaite agus ísealcharbóin a bhfuil ardacmhainneacht inbhuanaitheachta, aibíocht tráchtála agus ardacmhainneacht nuálaíochta agus fáis chun freastal ar na riachtanais a bheidh ann amach anseo ag gabháil leo, ba cheart forbairt agus imscaradh na mbreoslaí sin a chur chun cinn. Leis sin, tacófar le margaí breosla nuálacha agus iomaíocha a chruthú agus le soláthar leordhóthanach breoslaí muirí inbhuanaithe a áirithiú sa ghearrthéarma agus san fhadtéarma chun rannchuidiú le huaillmhianta dícharbónaithe iompair an Aontais, agus san am céanna iarrachtaí an Aontais i leith ardleibhéal cosanta comhshaoil a neartú. Chun na críche sin, ba cheart breoslaí muirí inbhuanaithe arna dtáirgeadh ó na bunábhair a liostaítear i gCodanna A agus B d’Iarscríbhinn IX a ghabhann le Treoir (AE) 2018/2001, chomh maith le breoslaí muirí sintéiseacha, a bheith incháilithe. Go háirithe, tá na breoslaí muirí inbhuanaithe arna dtáirgeadh ó na bunábhair a liostaítear i gCuid B d’Iarscríbhinn IX a ghabhann le Treoir (AE) 2018/2001 fíor-riachtanach, toisc gurb í an teicneolaíocht ar a bhfuil siad bunaithe is aibí í ó thaobh tráchtála de faoi láthair agus go bhféadfaí an muiriompar a dhícharbónú leo sa ghearrthéarma.
(11)   Maidir le breoslaí in-athnuaite agus ísealcharbóin agus teicneolaíochtaí tiomána a bhfuil ardacmhainneacht inbhuanaitheachta, aibíocht tráchtála agus ardacmhainneacht nuálaíochta agus fáis chun freastal ar na riachtanais a bheidh ann amach anseo ag gabháil leo, ba cheart forbairt agus imscaradh na mbreoslaí sin a chur chun cinn. Leis sin, tacófar le margaí breosla nuálacha agus iomaíocha a chruthú agus le soláthar leordhóthanach breoslaí muirí inbhuanaithe a áirithiú sa ghearrthéarma agus san fhadtéarma chun rannchuidiú le huaillmhianta dícharbónaithe iompair an Aontais, agus san am céanna iarrachtaí an Aontais i leith ardleibhéal cosanta comhshaoil a neartú. Chun na críche sin, ba cheart breoslaí muirí inbhuanaithe arna dtáirgeadh ó na bunábhair a liostaítear i gCodanna A agus B d’Iarscríbhinn IX a ghabhann le Treoir (AE) 2018/2001, chomh maith le breoslaí muirí sintéiseacha, a bheith incháilithe. Go háirithe, tá na breoslaí muirí inbhuanaithe arna dtáirgeadh ó na bunábhair a liostaítear i gCuid B d’Iarscríbhinn IX a ghabhann le Treoir (AE) 2018/2001 fíor-riachtanach, toisc gurb í an teicneolaíocht ar a bhfuil siad bunaithe is aibí í ó thaobh tráchtála de faoi láthair agus go bhféadfaí an muiriompar a dhícharbónú leo sa ghearrthéarma.
Leasú 23
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 a (nua)
(11a)  Chun forbairt agus imscaradh luath na dteicneolaíochtaí breosla is inbhuanaithe agus is nuálaí ar an margadh a spreagadh, ar teicneolaíochtaí iad a bhfuil acmhainneacht fáis acu freastal ar riachtanais a bheidh ann amach anseo, tá gá le dreasacht thiomnaithe le haghaidh breoslaí in-athnuaite de thionscnamh neamh-bhitheolaíoch (RFNBO). Tá acmhainneacht mhór ag an ngrúpa breoslaí sin fuinneamh in-athnuaite a thabhairt isteach i meascán breosla an umair mhuirí. I bhfianaise costais táirgthe i bhfad níos airde do RFNBOnna sa ghearrthéarma agus sa mheántéarma, tá sé tábhachtach méid áirithe éilimh a áirithiú a thacaíonn le hinfheistíocht i ngrúpaí breoslaí den sórt sin. Leis an Rialachán seo, tugtar isteach meascán beart chun tacaíocht a áirithiú do ghlacadh RFNBOnna inbhuanaithe. Áirítear orthu sin (a) iolraitheoir go dtí 2035 chun luach saothair a thabhairt do chuideachtaí a chinneann na breoslaí sin a roghnú in ainneoin praghas réasúnta ard a bheith orthu, agus (b) sciar íosta seasta de RFNBOnna i meascán fuinnimh breoslaí ó 2030 ar aghaidh. Chun comhlíonadh sciar íosta RFNBOnna a éascú, ba cheart feidhm a bheith ag bearta solúbthachta de réir Airteagal 17 agus Airteagal 18 den Rialachán seo. Is féidir le cuideachtaí, trí bhíthin socruithe conarthacha, na soláthróirí breosla a choimeád cuntasach as na costais chomhlíonta faoin Rialachán seo, mura ndéantar RFNBOnna a sheachadadh de réir coinníollacha comhaontaithe.
Leasú 24
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13
(13)   Mar sin féin, ní mór an cur chuige sin a bheith níos doichte san earnáil muiriompair. Faoi láthair, tá leibhéil neamhshuntasacha éilimh ar bhithbhreoslaí, ar bhithleachtanna agus ar bhreoslaí bithmhaise a dhíorthaítear ó bharra bia agus beatha san earnáil muiriompair toisc gur de bhunadh iontaise níos mó ná 99 % de na breoslaí muirí atá á n-úsáid faoi láthair. Dá bhrí sin, le neamh-incháilitheacht na mbreoslaí a dhíorthaítear ó bharra bia agus beatha faoin Rialachán seo, íoslaghdaítear freisin aon riosca maidir le moill a chur le dícharbónú na hearnála iompair, rud a d’fhéadfadh eascairt, murach sin, as aistriú bithbhreoslaí a dhíorthaítear ó bharra ón earnáil bóithre chuig an earnáil mhuirí. Ós rud é go leanann an t-iompar de bhóthar go fóill de bheith ar an earnáil iompair is mó truaillithe ar fad agus go n-úsáidtear breoslaí de bhunadh iontaise den chuid is mó sa mhuiriompar faoi láthair, tá sé fíor-riachtanach an t-aistriú sin a íoslaghdú. Dá bhrí sin, is iomchuí cruthú éilimh ar bhithbhreoslaí ó bharra bia agus beatha, ar bhithleachtanna agus ar bhreoslaí bithmhaise a sheachaint, éileamh a d’fhéadfadh a bheith mór trína n-úsáid a chur chun cinn faoin Rialachán seo. Dá réir sin, leis na hastaíochtaí gás ceaptha teasa breise agus le cailliúint na bithéagsúlachta arb é gach cineál bithbhreosla a dhíorthaítear ó bharra bia agus beatha is cúis leo, ní mór a mheas gur breoslaí iad sin lena mbaineann na fachtóirí astaíochta céanna leis an gconair is mífhabhraí.
(13)   Mar sin féin, ní mór an cur chuige sin a bheith níos doichte san earnáil muiriompair. Faoi láthair, tá leibhéil neamhshuntasacha éilimh ar bhithbhreoslaí, ar bhithleachtanna agus ar bhreoslaí bithmhaise a dhíorthaítear ó bharra bia agus beatha san earnáil muiriompair toisc gur de bhunadh iontaise níos mó ná 99 % de na breoslaí muirí atá á n-úsáid faoi láthair. Dá bhrí sin, le neamh-incháilitheacht na mbreoslaí a dhíorthaítear ó bharra bia agus beatha faoin Rialachán seo, íoslaghdaítear freisin aon riosca maidir le moill a chur le dícharbónú na hearnála iompair, rud a d’fhéadfadh eascairt, murach sin, as aistriú bithbhreoslaí a dhíorthaítear ó bharra ón earnáil bóithre chuig an earnáil mhuirí. Ós rud é go leanann an t-iompar de bhóthar go fóill de bheith ar an earnáil iompair is mó truaillithe ar fad agus go n-úsáidtear breoslaí de bhunadh iontaise den chuid is mó sa mhuiriompar faoi láthair, tá sé fíor-riachtanach aistriú den sórt sin a íoslaghdú. Dá bhrí sin, is iomchuí cruthú éilimh ar bhithbhreoslaí, ar bhithleachtanna agus ar bhreoslaí bithmhaise a dhíorthaítear ó bharra bia agus beatha a sheachaint, éileamh a d’fhéadfadh a bheith mór trína n-úsáid a chur chun cinn faoin Rialachán seo. Dá réir sin, leis na hastaíochtaí gás ceaptha teasa breise agus le cailliúint na bithéagsúlachta arb é gach cineál bithbhreosla a dhíorthaítear ó bharra bia agus beatha is cúis leo, ní mór a mheas gur breoslaí iad sin lena mbaineann na fachtóirí astaíochta céanna leis an gconair is mífhabhraí.
Leasú 25
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14
(14)   De thairbhe na n-agaí fada tionscanta a bhaineann le forbairt agus le himscaradh breoslaí agus réitigh fuinnimh nua le haghaidh an mhuiriompair, tá gá le gníomhaíocht ghasta agus le creat rialála fadtéarmach atá soiléir agus intuartha a bhunú lena n-éascófaí pleanáil agus infheistíocht ó na páirtithe leasmhara uile lena mbaineann. Le creat rialála fadtéarmach atá soiléir agus cobhsaí, éascófar forbairt agus úsáid breoslaí agus réitigh fuinnimh nua le haghaidh an mhuiriompair agus spreagfar infheistíocht ó pháirtithe leasmhara. Le creat mar sin, ba cheart teorainneacha a shainiú le haghaidh dhéine astaíochtaí gás ceaptha teasa an fhuinnimh a úsáidtear ar bord long go dtí 2050. Ba cheart na teorainneacha sin éirí níos uaillmhianaí le himeacht ama chun an fhorbairt theicneolaíoch agus an méadú ar tháirgeadh breoslaí muirí in-athnuaite agus ísealcharbóin a bhfuil coinne leo a léiriú.
(14)   De thairbhe na n-agaí fada tionscanta a bhaineann le forbairt agus le himscaradh breoslaí agus réiteach fuinnimh nua le haghaidh an mhuiriompair, chomh maith le meántréimhse idir 25 agus 30 bliain a bheith i saolré fhadthréimseach long go hiondúil, tá gá le gníomhaíocht ghasta agus le creat rialála fadtéarmach atá soiléir agus intuartha a bhunú lena n-éascófaí pleanáil agus infheistíocht ó na páirtithe leasmhara uile lena mbaineann. Le creat rialála fadtéarmach atá soiléir agus cobhsaí, éascófar forbairt agus úsáid breoslaí agus réiteach fuinnimh nua le haghaidh an mhuiriompair agus spreagfar infheistíocht ó pháirtithe leasmhara. Le creat mar sin, ba cheart teorainneacha a shainiú le haghaidh dhéine astaíochtaí gás ceaptha teasa an fhuinnimh a úsáidtear ar bord long, le linn loingseoireachta agus i mbeart araon, go dtí 2050. Ba cheart na teorainneacha sin éirí níos uaillmhianaí le himeacht ama chun an fhorbairt theicneolaíoch agus an méadú ar tháirgeadh breoslaí muirí in-athnuaite agus ísealcharbóin a bhfuil coinne leo a léiriú. Chun deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú agus chun dóthain ama a thabhairt don earnáil chun sócmhainní fadtéarmacha a phleanáil agus a ullmhú, chomh maith leis an mbaol go mbeadh sócmhainní tréigthe ann a sheachaint, ba cheart teorainn ó thaobh raon feidhme de a chur le haon tograí amach anseo i leith leasú a dhéanamh ar an Rialachán agus ba cheart athruithe suntasacha ar na ceanglais a sheachaint.
Leasú 26
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15
(15)   Leis an Rialachán seo, ba cheart an mhodheolaíocht agus an fhoirmle a bhunú ar cheart feidhm a bheith acu maidir le meándéine bhliantúil astaíochtaí gás ceaptha teasa an fhuinnimh a úsáidtear ar bord loinge a ríomh. Ba cheart an fhoirmle sin a bheith bunaithe ar an ídiú breosla arna thuairisciú ag longa agus ba cheart fachtóirí astaíochta ábhartha na mbreoslaí sin a mheas léi. Ba cheart úsáid foinsí ionadacha fuinnimh, amhail an ghaoth nó leictreachas, a léiriú sa mhodheolaíocht freisin.
(15)   Leis an Rialachán seo, ba cheart an mhodheolaíocht agus an fhoirmle a bhunú ar cheart feidhm a bheith acu maidir le meándéine bhliantúil astaíochtaí gás ceaptha teasa an fhuinnimh a úsáidtear ar bord loinge a ríomh. Ba cheart an fhoirmle sin a bheith bunaithe ar an ídiú breosla arna thuairisciú ag longa agus ba cheart fachtóirí astaíochta ábhartha na mbreoslaí sin a mheas léi. Ba cheart úsáid foinsí ionadacha fuinnimh, amhail cumhacht ghaoithe grianchumhacht, a ghintear ar bord, nó leictreachas a sholáthraítear i mbeart, a léiriú sa mhodheolaíocht freisin.
Leasú 27
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16
(16)   Chun léargas níos iomláine a thabhairt ar fheidhmíocht chomhshaoil na bhfoinsí fuinnimh éagsúla, ba cheart feidhmíocht GCT breoslaí a mheas ar bhonn tobair-go-marbhshruth, agus tionchair an táirgthe fuinnimh, an iompair, an dáilte agus na húsáide ar bord á gcur san áireamh. Dhéanfaí sin chun conairí teicneolaíochta agus táirgthe a dhreasachtú lena soláthrófaí lorg GCT níos ísle agus fíorthairbhí ag baint leo i gcomparáid leis na breoslaí traidisiúnta atá ann faoi láthair.
(16)   Chun léargas níos iomláine a thabhairt ar fheidhmíocht chomhshaoil na bhfoinsí fuinnimh éagsúla, ba cheart feidhmíocht GCT breoslaí a mheas ar bhonn tobair-go-marbhshruth, agus tionchair an táirgthe fuinnimh, an iompair, an dáilte agus na húsáide ar bord á gcur san áireamh, agus aird á tabhairt ar loirg na gcéimeanna éagsúla de shaolré an bhreosla. Dhéanfaí sin chun conairí teicneolaíochta agus táirgthe a dhreasachtú lena soláthrófaí lorg GCT níos ísle agus fíorthairbhí ag baint leo i gcomparáid leis na breoslaí traidisiúnta atá ann faoi láthair.
Leasú 28
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 17
(17)   Ba cheart feidhmíocht tobair-go-marbhshruth na mbreoslaí muirí in-athnuaite agus ísealcharbóin a bhunú agus úsáid á baint as fachtóirí astaíochta réamhshocraithe nó fachtóirí astaíochta iarbhír deimhnithe lena gcumhdaítear astaíochtaí tobair-go-humar agus astaíochtaí umair-go-marbhshruth. Mar sin féin, níor cheart feidhmíocht breoslaí iontaise a mheas ach amháin trí fachtóirí astaíochta réamhshocraithe a úsáid dá bhforáiltear leis an Rialachán seo.
(17)   Ba cheart feidhmíocht tobair-go-marbhshruth na mbreoslaí muirí a bhunú agus úsáid á baint as fachtóirí astaíochta réamhshocraithe nó fachtóirí astaíochta iarbhír deimhnithe lena gcumhdaítear astaíochtaí tobair-go-humar agus astaíochtaí umair-go-marbhshruth.
Leasú 29
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21
(21)   Le húsáid soláthair cumhachta ar tír (OPS), maolaítear truailliú aeir arna tháirgeadh ag longa agus laghdaítear an méid astaíochtaí GCT arna ghineadh ag an muiriompar. Is éard atá in OPS soláthar cumhachta atá ar fáil do longa i mbeart, cumhacht atá ag éirí níos glaine, i bhfianaise an sciar mhéadaithigh d’fhuinneamh in-athnuaite i meascán leictreachais an Aontais. Cé nach gcumhdaítear le Treoir 2014/94/AE (An Treoir maidir le Bonneagar Breoslaí Malartacha – AFID) ach an fhoráil maidir le pointí nasctha OPS, lean an t-éileamh ar an teicneolaíocht sin agus, dá thoradh sin, imscaradh na teicneolaíochta de bheith teoranta riamh. Dá bhrí sin, ba cheart rialacha sonracha a bhunú chun úsáid OPS a shainordú i measc na long is mó truailliú.
(21)   Le húsáid soláthair cumhachta ar tír (OPS), maolaítear truailliú aeir arna tháirgeadh ag longa i mbeart agus laghdaítear an méid astaíochtaí GCT arna ghineadh ag an muiriompar nuair a bhítear i mbeart. Is éard atá in OPS soláthar cumhachta atá ar fáil do longa i mbeart, cumhacht atá ag éirí níos glaine, i bhfianaise na sciartha méadaitheacha d’fhuinneamh in-athnuaite agus d’fhoinsí fuinnimh saor ó iontaisí i meascán leictreachais an Aontais. Cé nach gcumhdaítear le Treoir 2014/94/AE (An Treoir maidir le Bonneagar Breoslaí Malartacha – AFID) ach an fhoráil maidir le pointí nasctha OPS, lean an t-éileamh ar an teicneolaíocht sin agus, dá thoradh sin, imscaradh na teicneolaíochta de bheith teoranta. Chun a áirithiú go ndéanfar truailliú aeir a mhaolú agus longa i mbeart agus go mbeidh bonneagar OPS inmharthana ó thaobh na heacnamaíochta de agus go dtabharfaidh sé toradh ar infheistíocht, ba cheart rialacha sonracha a bhunú chun úsáid OPS a shainordú i measc na long is mó truailliú i gcásanna ina laghdódh an úsáid sin astaíochtaí go héifeachtach ar chostas réasúnta.
Leasú 30
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 22
(22)   Anuas ar OPS, le teicneolaíochtaí eile d’fhéadfaí a bheith ábalta tairbhí comhshaoil coibhéiseacha a chur ar fáil i gcalafoirt. Nuair a léirítear go bhfuil úsáid teicneolaíochta malartaí coibhéiseach le húsáid OPS, ba cheart an long sin a bheith díolmhaithe ó OPS a úsáid.
(22)   Anuas ar OPS, le teicneolaíochtaí astaíochtaí nialasacha eile d’fhéadfaí a bheith ábalta tairbhí comhshaoil coibhéiseacha a chur ar fáil i gcalafoirt. Nuair a léirítear go bhfuil úsáid teicneolaíochta malartaí coibhéiseach le húsáid OPS, i dtaobh truailliú aeir agus laghdú ar astaíochtaí GCT, ba cheart an long sin a bheith díolmhaithe ó OPS a úsáid.
Leasú 31
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23
(23)   Ba cheart foráil a dhéanamh maidir le heisceachtaí ó úsáid OPS ar roinnt cúiseanna oibiachtúla freisin, agus ba cheart iad a bheith deimhnithe ag comhlacht bainistíochta an chalafoirt cuarda agus teoranta do chuairteanna neamhsceidealaithe ar chalafoirt ar chúiseanna sábháilteachta nó chun beatha a shábháil ar muir, do ghearrfhanachtaí long i mbeart ar lú iad ná 2 uair an chloig óir is é seo an t-am íosta a theastaíonn chun nascadh, agus do ghiniúint fuinnimh ar bord a úsáid i gcásanna práinne.
(23)   Ba cheart eisceachtaí ar úsáid OPS a chur ar fáil freisin ar roinnt cúiseanna oibiachtúla, arna ndeimhniú ag comhlacht bainistíochta an chalafoirt cuarda, ag oibreoir an chríochfoirt nó ag an údarás inniúil, ag brath ar an múnla rialachais do chalafoirt sna Ballstáit éagsúla. Ba cheart na heisceachtaí sin a bheith teoranta do chuairteanna neamhsceidealaithe ar chalafoirt ar chúiseanna sábháilteachta nó chun beatha a shábháil ar muir, do ghearrfhanachtaí long i mbeart ar lú iad ná 2 uair an chloig óir is é seo an t-am íosta a theastaíonn chun nascadh, agus do ghiniúint fuinnimh ar bord a úsáid i gcásanna práinne. Más rud é nach féidir dóthain cumhachta ar tír a sholáthar, mar gheall ar thoilleadh neamhleor san eangach áitiúil a nascann leis an gcalafort, níor cheart a mheas gur mainneachtain ag an gcalafort nó ag úinéir nó oibreoir na loinge ceanglais an Rialacháin seo a chomhlíonadh, ar choinníoll go bhfianaíonn an bainisteoir eangaí go cuí do na fíoraitheoirí nach leor an toilleadh eangaí áitiúla.
Leasú 32
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 24
(24)   I gcás nach bhfuil OPS ar fáil nó ina bhfuil sé neamh-chomhoiriúnach, ba cheart eisceachtaí a bheith teoranta go dtí go mbeadh dóthain ama ag oibreoirí loinge agus calafoirt na hinfheistíochtaí is gá a dhéanamh, chun na dreasachtaí is gá a chur ar fáil le haghaidh na n-infheistíochtaí sin agus chun iomaíochas éagórach a sheachaint. Amhail ó 2035, ba cheart d’oibreoirí loinge a gcuairteanna ar chalafoirt a phleanáil go cúramach chun a áirithiú go mbeidh siad in ann a gcuid gníomhaíochtaí a dhéanamh gan truailleáin aeir ná gáis ceaptha teasa a astú i mbeart agus an comhshaol i limistéir chósta agus i gcathracha calafoirt a chur i mbaol. I gcás nach bhfuil OPS ar fáil nó ina bhfuil sé neamh-chomhoiriúnach, ba cheart líon teoranta eisceachtaí a choinneáil ar bun chun an deis a chur ar fáil athruithe a dhéanamh ag an nóiméad deireanach ó am go chéile ar sceidil chuairteanna ar chalafoirt agus ar chuairteanna ar chalafoirt ina bhfuil trealamh neamh-chomhoiriúnach.
(24)   I gcás nach bhfuil OPS ar fáil nó ina bhfuil sé neamh-chomhoiriúnach, ba cheart eisceachtaí a bheith teoranta go dtí go mbeadh dóthain ama ag oibreoirí loinge agus calafoirt na hinfheistíochtaí is gá a dhéanamh, chun na dreasachtaí is gá a chur ar fáil le haghaidh na n-infheistíochtaí sin agus chun iomaíochas éagórach a sheachaint. Chun idir-inoibritheacht iomlán a áirithiú, ba cheart do na calafoirt a gcuid beart a fheistiú, agus ba cheart d’úinéirí long a gcuid soithí a fheistiú, leis na suiteálacha cumhachta a chomhlíonann na caighdeáin is infheidhme. Ó 2035 ar aghaidh, ba cheart d’oibreoirí loinge a gcuairteanna ar chalafoirt TEN-T a chumhdaítear le Rialachán XXXX-XXX (an Rialachán maidir le Bonneagar Breoslaí Malartacha) a phleanáil go cúramach chun a áirithiú go mbeidh siad in ann a gcuid gníomhaíochtaí a dhéanamh gan truailleáin aeir ná gáis ceaptha teasa a astú i mbeart agus an comhshaol i limistéir chósta agus i gcathracha calafoirt a chur i mbaol. I gcás nach bhfuil OPS ar fáil nó ina bhfuil sé neamh-chomhoiriúnach, ba cheart líon teoranta eisceachtaí a choinneáil ar bun chun an deis a chur ar fáil athruithe a dhéanamh ag an nóiméad deireanach ó am go chéile ar sceidil chuairteanna ar chalafoirt agus ar chuairteanna ar chalafoirt ina bhfuil trealamh neamh-chomhoiriúnach. Chun an riosca a bhaineann le sócmhainní tréigthe a mhaolú, mar aon le neamh-chomhoiriúnacht bhonneagar OPS ar bord agus i mbeart agus éileamh ar bhreoslaí malartacha agus míchothromaíochtaí soláthair, ba cheart cruinnithe comhairliúcháin rialta idir geallsealbhóirí ábhartha a eagrú chun ceanglais agus pleananna a bheidh ann amach anseo a phlé agus cinntí a dhéanamh ina leith.
Leasú 33
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 24 a (nua)
(24a)  Leis na spriocanna chun OPS a sholáthar a leagtar síos i Rialachán XXXX-XXX (an Rialachán maidir le Bonneagar Breoslaí Malartacha), cuirtear san áireamh na cineálacha soithí a bhfreastalaítear orthu agus na méideanna tráchta faoi seach de chalafoirt mhuirí. Maidir leis an gceanglas i dtaca le longa a nascadh le OPS le linn dóibh bheith i mbeart, níor cheart go mbeadh feidhm aige maidir le soithí agus iad ag dul isteach i gcalafoirt atá lasmuigh de raon feidhme an cheanglais OPS sa Rialachán sin, seachas má tá OPS suiteáilte ag an gcalafort agus má tá sé ar fáil ag an mbeart a bhfuil cuairt á tabhairt air. Má thagann long isteach ag calafort neamh-TEN-T ina bhfuil OPS ar fáil, ba cheart don long sin ceangal le OPS agus í i mbeart.
Leasú 34
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 24 b (nua)
(24b)  Fiú más uirlis thábhachtach é OPS chun astaíochtaí áitiúla truailleán aeir a laghdú, braitheann a chumas astaíochtaí gás cheaptha teasa a laghdú go hiomlán ar an meascán fuinnimh a chuirtear isteach trí na cáblaí. Chun acmhainneacht iomlán aeráide agus comhshaoil OPS a bhaint amach, ba cheart do na Ballstáit acmhainneacht agus nascacht eangach leictreachais a mhéadú agus leanúint de dhéine GCT a meascán fuinnimh a laghdú, ionas go bhféadfar leictreachas inacmhainne, inphleanáilte agus saor ó iontaisí a sholáthar do chalafoirt.
Leasú 35
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 24 c (nua)
(24c)  Agus an Rialachán seo á chur chun feidhme, ba cheart aird chuí a thabhairt ar na samhlacha rialachais éagsúla do chalafoirt ar fud an Aontais, go háirithe maidir leis an bhfreagracht as deimhniú a eisiúint lena ndíolmhaítear soitheach ón oibleagáid ceangal le OPS.
Leasú 36
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 24 d (nua)
(24d)  Tá comhordú idir calafoirt agus oibreoirí long ríthábhachtach chun nósanna imeachta nasctha réidhe le cumhacht ar an gcósta i gcalafoirt a áirithiú. Ba cheart d’oibreoirí long na calafoirt a bhfuil siad ag glaoch orthu a chur ar an eolas faoin rún atá acu nascadh le cumhacht ar tír agus méid na cumhachta is gá le linn an ghlao ar leith, go háirithe nuair is mó é ná na riachtanais a mheastar a bheith ann don chatagóir loinge sin.
Leasú 37
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 25
(25)   Leis an Rialachán seo, ba cheart córas láidir faireacháin, tuairiscithe agus fíoraithe a chur i bhfeidhm chun comhlíonadh a fhorálacha a rianú. Ba cheart feidhm a bheith ag an gcóras sin ar bhonn neamh-idirdhealaitheach maidir le gach long agus ba cheart gá a bheith le fíorúchán tríú páirtí chun cruinneas na sonraí a chuirtear isteach sa chóras sin a áirithiú. Chun gur fusa cuspóir an Rialacháin seo a bhaint amach, ba cheart aon sonra a tuairiscíodh cheana chun críoch Rialachán (AE) 2015/757 a úsáid, i gcás inar gá, chun comhlíonadh an Rialacháin seo a dheimhniú chun an t-ualach riaracháin a fhorchuirtear ar chuideachtaí, ar fhíoraitheoirí agus ar údaráis mhuirí a theorannú.
(25)   Leis an Rialachán seo, ba cheart córas láidir agus trédhearcach faireacháin, tuairiscithe agus fíoraithe a chur i bhfeidhm chun comhlíonadh a fhorálacha a rianú. Ba cheart feidhm a bheith ag an gcóras sin ar bhonn neamh-idirdhealaitheach maidir le gach long agus ba cheart gá a bheith le fíorúchán tríú páirtí chun cruinneas na sonraí a chuirtear isteach sa chóras sin a áirithiú. Chun gur fusa cuspóir an Rialacháin seo a bhaint amach, ba cheart aon sonra a tuairiscíodh cheana chun críoch Rialachán (AE) 2015/757 a úsáid, i gcás inar gá, chun comhlíonadh an Rialacháin seo a dheimhniú chun an t-ualach riaracháin a fhorchuirtear ar chuideachtaí, ar fhíoraitheoirí agus ar údaráis mhuirí a theorannú.
Leasú 38
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 26
(26)   Ba cheart do chuideachtaí a bheith freagrach as faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar an méid fuinnimh agus ar an gcineál fuinnimh a úsáidtear ar bord long agus iad i mbun loingseoireachta agus i mbeart, chomh maith le faisnéis ábhartha eile, amhail faisnéis faoin gcineál innill atá ar bord nó faoi theicneolaíochtaí gaothchuidithe a bheith ann, d’fhonn comhlíontacht a léiriú leis an teorainn le déine astaíochtaí gás ceaptha teasa an fhuinnimh a úsáidtear ar bord loinge a leagtar amach sa Rialachán seo. Chun gur fusa do na fíoraitheoirí na hoibleagáidí faireacháin agus tuairiscithe sin agus an próiseas fíoraithe a chomhlíonadh, amhail a dhéantar le Rialachán (AE) 2015/757, ba cheart do chuideachtaí an modh faireacháin atá beartaithe a dhoiciméadú agus tuilleadh sonraí a chur ar fáil faoi chur i bhfeidhm rialacha an Rialacháin seo i bplean faireacháin. Ba cheart an plean faireacháin, chomh maith le haon mhodhnú air ina dhiaidh sin, más infheidhme, a chur faoi bhráid an fhíoraitheora.
(26)   Ba cheart do chuideachtaí a bheith freagrach as faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar an méid fuinnimh agus ar an gcineál fuinnimh a úsáidtear ar bord long agus iad i mbun loingseoireachta agus i mbeart, chomh maith le faisnéis ábhartha eile, amhail faisnéis faoin gcineál innill atá ar bord agus sonraíocht theicniúil na dteicneolaíochtaí gaothchuidithe, aon fhoinse mhalartach fuinnimh eile atá ar bord, d’fhonn comhlíontacht a léiriú leis an teorainn le déine astaíochtaí gás ceaptha teasa an fhuinnimh a úsáidtear ar bord loinge a leagtar amach sa Rialachán seo. Chun gur fusa do na fíoraitheoirí na hoibleagáidí faireacháin agus tuairiscithe sin agus an próiseas fíoraithe a chomhlíonadh, amhail a dhéantar le Rialachán (AE) 2015/757, ba cheart do chuideachtaí an modh faireacháin atá beartaithe a dhoiciméadú agus tuilleadh sonraí a chur ar fáil faoi chur i bhfeidhm rialacha an Rialacháin seo i bplean faireacháin. Ba cheart an plean faireacháin, chomh maith le haon mhodhnú air ina dhiaidh sin, más infheidhme, a chur faoi bhráid an fhíoraitheora.
Leasú 39
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 27
(27)   Tá deimhniúchán breoslaí fíor-riachtanach chun cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach agus chun sláine comhshaoil na mbreoslaí in-athnuaite agus ísealcharbóin a ráthú, breoslaí a meastar go ndéanfar iad a imscaradh san earnáil mhuirí. Ba cheart tabhairt faoin deimhniúchán sin trí bhíthin próiseas trédhearcach agus neamh-idirdhealaitheach. D’fhonn deimhniúchán a éascú agus an t-ualach riaracháin a theorannú, ba cheart deimhniú bithbhreoslaí, bithgháis, breoslaí in-athnuaite de thionscnamh neamhbhitheolaíoch agus breoslaí carbóin athchúrsáilte a bheith ag brath ar na rialacha a bhunaítear le Treoir (AE) 2018/2001. Ba cheart feidhm ar bheith ag an gcur chuige deimhniúcháin sin maidir le breoslaí a stóráiltear lasmuigh den Aontas freisin, ar cheart iad a mheas mar bhreoslaí allmhairithe, ar an gcaoi chéanna a ndéantar sin le Treoir (AE) 2018/2001. Nuair a bheartaíonn cuideachtaí imeacht ó na luachanna réamhshocraithe dá bhforáiltear leis an Treoir sin nó leis an gcreat nua seo, níor cheart é sin a dhéanamh ach amháin nuair is féidir luachanna a dheimhniú le ceann de na scéimeanna deonacha a aithnítear faoi Threoir (AE) 2018/2001 (le haghaidh luachanna tobair go humar) nó trí bhíthin tástáil saotharlainne nó tomhais dhíreacha astaíochtaí (umar go marbhshruth).
(27)   Tá deimhniúchán láidir breoslaí agus faireachán láidir ar bhreoslaí fíor-riachtanach chun cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach agus chun sláine comhshaoil na mbreoslaí in-athnuaite agus ísealcharbóin a ráthú, breoslaí a meastar go ndéanfar iad a imscaradh san earnáil mhuirí. Ba cheart tabhairt faoin deimhniúchán sin trí bhíthin próiseas trédhearcach agus neamh-idirdhealaitheach. D’fhonn deimhniúchán a éascú agus an t-ualach riaracháin a theorannú, ba cheart deimhniú bithbhreoslaí, bithgháis, breoslaí in-athnuaite de thionscnamh neamhbhitheolaíoch agus breoslaí carbóin athchúrsáilte a bheith ag brath ar na rialacha a bhunaítear le Treoir (AE) 2018/2001. Ba cheart feidhm ar bheith ag an gcur chuige deimhniúcháin sin maidir le breoslaí a stóráiltear lasmuigh den Aontas freisin, ar cheart iad a mheas mar bhreoslaí allmhairithe, ar an gcaoi chéanna a ndéantar sin le Treoir (AE) 2018/2001. Nuair a bheartaíonn cuideachtaí imeacht ó na luachanna réamhshocraithe dá bhforáiltear leis an Treoir sin nó leis an gcreat nua seo, níor cheart é sin a dhéanamh ach amháin nuair is féidir luachanna a dheimhniú le ceann de na scéimeanna deonacha a aithnítear faoi Threoir (AE) 2018/2001 (le haghaidh luachanna tobair go humar) nó trí bhíthin tomhais dhíreacha astaíochtaí (umar go marbhshruth).
Leasú 40
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 27 a (nua)
(27a)  Tá iontaofacht agus cruinneas na faisnéise maidir le saintréithe breoslaí riachtanach chun an Rialachán seo a fhorfheidhmiú. Maidir le soláthraithe breosla ar cruthaíodh gur thug siad faisnéis mhíthreorach nó mhíchruinn faoi dhéine gás ceaptha teasa na mbreoslaí a sholáthraíonn siad, ba cheart iad a bheith faoi réir pionóis. Maidir le soláthraithe breosla a sholáthair faisnéis bhréagach nó mhíthreorach arís agus arís eile, ba cheart iad a bheith dúliostaithe ó na scéimeanna deimhniúcháin a leagtar síos i dTreoir (AE) 2018/2001 (an Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite). I gcásanna den sórt sin, ba cheart a mheas go bhfuil an fachtóir astaíochta céanna ag aon bhreoslaí a stóráiltear óna shaoráidí agus atá ag an mbreosla iontaise is lú fabhar.
Leasú 41
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 28
(28)   Le fíorú arna dhéanamh ag fíoraitheoirí creidiúnaithe, ba cheart cruinneas agus iomláine an fhaireacháin agus an tuairiscithe arna ndéanamh ag cuideachtaí agus comhlíonadh an Rialacháin seo a áirithiú. Chun neamhchlaontacht a áirithiú, ba cheart na fíoraitheoirí a bheith ina n-eintitis dlí neamhspleácha agus inniúla agus ba cheart iad a bheith creidiúnaithe ag comhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta a bhunaítear de bhun Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle24.
(28)   Le fíorú arna dhéanamh ag fíoraitheoirí creidiúnaithe, ba cheart cruinneas agus iomláine an fhaireacháin agus an tuairiscithe arna ndéanamh ag cuideachtaí agus comhlíonadh an Rialacháin seo a áirithiú. Chun neamhchlaontacht agus éifeachtacht a áirithiú, ba cheart na fíoraitheoirí a bheith ina n-eintitis dlí neamhspleácha agus inniúla agus ba cheart iad a bheith creidiúnaithe agus maoirsithe ag comhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta a bhunaítear de bhun Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle24.
__________________
__________________
24 Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leagtar amach na ceanglais maidir le creidiúnú agus maidir le faireachas margaidh a bhaineann le táirgí a mhargú, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 339/93 (IO L 218, 13.8.2008. lch. 30).
24 Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leagtar amach na ceanglais maidir le creidiúnú agus maidir le faireachas margaidh a bhaineann le táirgí a mhargú, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 339/93 (IO L 218, 13.8.2008, lch. 30).
Leasú 42
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 31 a (nua)
(31a)  D’fhéadfadh cuideachtaí agus soláthróirí breosla, trí bhíthin socruithe conarthacha, teacht ar chomhaontú maidir le gealltanais fhrithpháirteacha maidir le cainníochtaí réamhchinntithe breoslaí áirithe a tháirgeadh, a sholáthar agus a cheannach. Ba cheart do shocruithe conarthacha den sórt sin dliteanas a chumhdach freisin agus coinníollacha a bhunú le haghaidh cúiteamh airgeadais i gcásanna nach gcuirtear breoslaí ar fáil de réir mar a comhaontaíodh.
Leasú 43
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 36
(36)   Ba cheart an pionós a fhorchuirtear ar gach cuairt neamh-chomhlíontach ar chalafort a bheith comhréireach leis an gcostas ar an leictreachas a úsáid agus ba cheart é a bheith ar leibhéal leordhóthanach ionas go mbeadh tionchar athchomhairleach aige ar úsáid foinsí fuinnimh ar mó an truailliú uathu. Ba cheart an pionós a bheith bunaithe ar an gcumhacht atá suiteáilte ar bord an tsoithigh, arna shloinneadh ina meigeavatanna, arna iolrú faoi phionós seasta in EUR in aghaidh gach uaire a fhanann an soitheach i mbeart. I ngeall ar easpa figiúirí cruinne maidir leis an gcostas ar OPS a sholáthar san Aontas, ba cheart an ráta seo a bheith bunaithe ar mheánphraghas leictreachais an Aontais le haghaidh tomhaltóirí nach teaghlaigh iad, arna iolrú faoi fhachtóir a dó, chun muirir eile a bhaineann le soláthar na seirbhíse a chur san áireamh, lena n-áirítear, i measc nithe eile, costais nasctha agus gnéithe téarnaimh infheistíochta.
(36)   Ba cheart an pionós a fhorchuirtear ar gach cuairt neamh-chomhlíontach ar chalafort a bheith comhréireach leis an gcostas ar an leictreachas a úsáid agus ba cheart é a bheith ar leibhéal leordhóthanach ionas go mbeadh tionchar athchomhairleach aige ar úsáid foinsí fuinnimh ar mó an truailliú uathu. Ba cheart an pionós a bheith bunaithe ar an gcumhacht atá suiteáilte ar bord an tsoithigh, arna shloinneadh ina meigeavatanna, arna iolrú faoi phionós seasta in EUR in aghaidh gach uaire a fhanann an soitheach i mbeart. I ngeall ar easpa figiúirí cruinne maidir leis an gcostas ar OPS a sholáthar san Aontas, ba cheart an ráta seo a bheith bunaithe ar mheánphraghas leictreachais an Aontais is nuashonraithe le haghaidh tomhaltóirí nach teaghlaigh iad, arna iolrú faoi fhachtóir a dó, chun muirir eile a bhaineann le soláthar na seirbhíse a chur san áireamh, lena n-áirítear, i measc nithe eile, costais nasctha agus gnéithe téarnaimh infheistíochta.
Leasú 44
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 37
(37)   Ba cheart an t-ioncam a ghinfear ó íocaíocht na bpionós a úsáid chun dáileadh agus úsáid breoslaí in-athnuaite agus ísealcharbóin a chur chun cinn san earnáil mhuirí agus chun cuidiú le hoibreoirí muirí a spriocanna aeráide agus comhshaoil a bhaint amach. Chun na críche sin, ba cheart an t-ioncam sin a leithdháileadh ar an gCiste don Nuálaíocht dá dtagraítear in Airteagal 10a(8) de Threoir 2003/87/CE.
(37)   Ba cheart an t-ioncam a ghinfear ó íocaíocht na bpionós a chur i leataobh don earnáil mhuirí agus a úsáid chun dícharbónú na hearnála sin a chur chun cinn, lena n-áirítear tacaíocht d’fhorbairt, do tháirgeadh agus d’úsáid breoslaí ionadúla, do bhonneagar breoslaí ionadúla agus do bhonneagar OPS, chomh maith le teicneolaíochtaí nuálacha nua. Chun na críche sin, ba cheart an t-ioncam sin a leithdháileadh ar an gCiste Aigéin dá dtagraítear in Airteagal 3gab de Threoir 2003/87/CE.
Leasú 45
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 39
(39)   I bhfianaise na tábhachta a bhaineann le hiarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith ag na bearta atá glactha ag na fíoraitheoirí faoin Rialachán seo ar na cuideachtaí lena mbaineann, go háirithe maidir le cuairteanna neamh-chomhlíontacha ar chalafoirt a chinneadh, an méid pionós a ríomh agus eisiúint dheimhnithe comhlíontachta FuelEU a dhiúltú, ba cheart do na cuideachtaí sin a bheith i dteideal iarratas ar athbhreithniú ar na bearta sin a chur faoi bhráid an údaráis inniúil sa Bhallstát inar creidiúnaíodh an fíoraitheoir. I bhfianaise an chirt bhunúsaigh chun leighis éifeachtaigh, a chumhdaítear in Airteagal 47 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, ba cheart cinntí a ghlacann údaráis inniúla agus comhlachtaí bainistíochta an chalafoirt faoin Rialachán seo a bheith faoi réir athbhreithniú breithiúnach, arna dhéanamh i gcomhréir le dlí náisiúnta an Bhallstáit lena mbaineann.
(39)   I bhfianaise na tábhachta a bhaineann le hiarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith ag na bearta atá glactha ag na fíoraitheoirí faoin Rialachán seo ar na cuideachtaí lena mbaineann, go háirithe maidir le cuairteanna neamh-chomhlíontacha ar chalafoirt a chinneadh, tiomsú na faisnéise le haghaidh mhéid na bpionós a ríomh agus eisiúint dheimhnithe comhlíontachta FuelEU a dhiúltú, ba cheart do na cuideachtaí sin a bheith i dteideal iarratas ar athbhreithniú ar na bearta sin a chur faoi bhráid an údaráis inniúil sa Bhallstát inar creidiúnaíodh an fíoraitheoir. I bhfianaise an chirt bhunúsaigh chun leighis éifeachtaigh, a chumhdaítear in Airteagal 47 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, ba cheart cinntí a ghlacann údaráis inniúla agus comhlachtaí bainistíochta an chalafoirt faoin Rialachán seo a bheith faoi réir athbhreithniú breithiúnach, arna dhéanamh i gcomhréir le dlí náisiúnta an Bhallstáit lena mbaineann.
Leasú 46
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 40
(40)   Chun cothrom iomaíochta a choinneáil ar bun trí fheidhmiú éifeachtúil an Rialacháin seo, ba cheart an chumhacht gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca leis an liosta fachtóirí astaíochta tobair go marbhshruth a leasú, liosta na dteicneolaíochtaí astaíochtaí nialasacha is infheidhme nó na critéir lena n-úsáid a leasú, rialacha a bhunú maidir leis an tástáil saotharlainne agus na tomhais dhíreacha astaíochtaí a dhéanamh, fíoraitheoirí a chreidiúnú, an fachtóir pionóis a ghlacadh, agus módúlachtaí íocaíochta pionós a ghlacadh. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfaí na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos sa Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.
(40)   Chun cothrom iomaíochta a choinneáil ar bun trí fheidhmiú éifeachtúil an Rialacháin seo, ba cheart an chumhacht gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca leis an liosta fachtóirí astaíochta tobair go marbhshruth a leasú, liosta na dteicneolaíochtaí astaíochtaí nialasacha is infheidhme nó na critéir lena n-úsáid a leasú, na rialacha a bhunú maidir le hastaíochtaí iarbhír tobar-go-humar a dheimhniú, mar aon leis na rialacha maidir leis an tástáil saotharlainne agus na tomhais dhíreacha astaíochtaí a dhéanamh, fíoraitheoirí a chreidiúnú, an fachtóir pionóis a ghlacadh, agus módúlachtaí íocaíochta pionós a ghlacadh. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfaí na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos sa Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.
Leasú 47
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 42
(42)   I bhfianaise ghné idirnáisiúnta na hearnála muirí, is fearr cur chuige domhanda chun déine astaíochtaí gás ceaptha teasa an fhuinnimh a úsáidtear ar bord long a theorannú ós rud é go bhféadfaí a mheas go mbeadh sé níos éifeachtaí de bharr raon feidhme níos leithne a bheith ag gabháil leis. Sa chomhthéacs sin, agus d’fhonn forbairt rialacha idirnáisiúnta a éascú laistigh den Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO), ba cheart don Choimisiún faisnéis ábhartha maidir le cur chun feidhme an Rialacháin seo a roinnt le IMO agus le comhlachtaí idirnáisiúnta ábhartha eile, agus ba cheart aighneachtaí ábhartha a chur faoi bhráid IMO. I gcás ina dtagtar ar chomhaontú ar chur chuige domhanda maidir le hábhair atá ábhartha maidir leis an Rialachán seo, ba cheart don Choimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar an Rialachán seo d’fhonn é a ailíniú, i gcás inarb iomchuí, leis na rialacha idirnáisiúnta.
(42)   I bhfianaise ghné idirnáisiúnta na hearnála muirí, is fearr cur chuige domhanda chun déine astaíochtaí gás ceaptha teasa an fhuinnimh a úsáidtear ar bord long a theorannú ós rud é go mbeadh sé go mór níos éifeachtaí de bharr raon feidhme níos leithne a bheith ag gabháil leis. Sa chomhthéacs sin, agus d’fhonn forbairt rialacha idirnáisiúnta a éascú laistigh den Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO), ba cheart don Choimisiún faisnéis ábhartha maidir le cur chun feidhme an Rialacháin seo a roinnt le IMO agus le comhlachtaí idirnáisiúnta ábhartha eile, agus ba cheart aighneachtaí ábhartha a chur faoi bhráid IMO, ag leanúint d’iarrachtaí an Aontais spriocanna uaillmhianacha maidir le dícharbónú muirí a chur chun cinn ar an leibhéal idirnáisiúnta. I gcás ina dtagtar ar chomhaontú ar chur chuige domhanda maidir le hábhair atá ábhartha maidir leis an Rialachán seo, ba cheart don Choimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar an Rialachán seo chun é a ailíniú leis na rialacha idirnáisiúnta.
Leasú 48
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 42 a (nua)
(42a)  Chun machaire comhréidh idirnáisiúnta a áirithiú agus chun tionchar comhshaoil na reachtaíochta maidir le breoslaí in-athnuaite agus ísealcharbóin a uasmhéadú, ba cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit córais deimhniúcháin agus faireacháin atá stóinsithe do bhreoslaí in-athnuaite a chur chun cinn laistigh de IMO agus d’eagraíochtaí idirnáisiúnta eile.
Leasú 49
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 42 b (nua)
(42b)  Ba cheart don Choimisiún cur chun feidhme agus infhaighteacht uirlisí a áirithiú le haghaidh comhoibrithe agus malartú dea-chleachtas d’earnáil an mhuiriompair, mar a shainmhínítear sna ‘Treoirlínte i dtaca le Rialáil Níos Fearr.’1a
__________________
1a An Coimisiún Eorpach, an Bhruiséil, Doiciméad Inmheánach Oibre de chuid an Choimisiúin, Treoirlínte maidir le Rialáil Níos Fearr, 3.11.2021 SWD(2021)0305.
Leasú 50
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 43
(43)   Maidir le breoslaí in-athnuaite agus ísealcharbóin agus foinsí ionadacha fuinnimh a bheith á nglacadh ar fud an Aontais ag longa a thagann isteach i gcalafort, atá laistigh de chalafort nó a imíonn ó chalafort, ar calafort é atá faoi dhlínse Ballstáit, ní cuspóir é sin ar féidir leis na Ballstáit é a bhaint amach go leordhóthanach gan an riosca a ghlacadh go dtabharfaí isteach bacainní ar an margadh inmheánach agus saobhadh iomaíochta idir calafoirt agus oibreoirí muirí. Is fearr is féidir an cuspóir sin a bhaint amach trí rialacha aonfhoirmeacha a thabhairt isteach ar leibhéal an Aontais lena gcruthófaí dreasachtaí eacnamaíocha d’oibreoirí muirí chun leanúint den fheidhmiú gan bhac agus, san am céanna, oibleagáidí maidir le húsáid breoslaí in-athnuaite agus ísealcharbóin a chomhlíonadh. Dá réir sin, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a ghnóthú,
(43)   Maidir breoslaí in-athnuaite agus ísealcharbóin agus foinsí ionadacha fuinnimh a bheith á nglacadh agus á bhforbairt ar mórscála ar fud an Aontais ag longa a thagann isteach i gcalafort, atá laistigh de chalafort nó a imíonn ó chalafort, ar calafort é atá faoi dhlínse Ballstáit, ní cuspóir é sin ar féidir leis na Ballstáit é a bhaint amach go leordhóthanach gan an riosca a ghlacadh go dtabharfaí isteach bacainní ar an margadh inmheánach agus saobhadh iomaíochta idir calafoirt agus oibreoirí muirí. Is fearr is féidir an cuspóir sin a bhaint amach trí rialacha aonfhoirmeacha a thabhairt isteach ar leibhéal an Aontais lena gcruthófaí dreasachtaí eacnamaíocha d’oibreoirí muirí chun leanúint den fheidhmiú gan bhac agus, san am céanna, oibleagáidí maidir le húsáid breoslaí in-athnuaite agus ísealcharbóin a chomhlíonadh. Dá réir sin, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a ghnóthú,
Leasú 51
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe a
(a)   an teorainn le déine astaíochtaí gás ceaptha teasa (‘GCT’) an fhuinnimh a úsáidtear ar bord loinge a thagann isteach chuig calafoirt faoi dhlínse Ballstáit, a fhanann iontu nó a imíonn uathu agus
(a)   teorainn le déine astaíochtaí gás ceaptha teasa (‘GCT’) an fhuinnimh a úsáidtear ar bord loinge a thagann isteach chuig calafoirt faoi dhlínse Ballstáit, a fhanann iontu nó a imíonn uathu agus
Leasú 52
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe b
(b)   an oibleagáid maidir le soláthar cumhachta ar tír nó teicneolaíocht astaíochtaí nialasacha a úsáid i gcalafoirt faoi dhlínse Ballstáit,
(b)   oibleagáid maidir le soláthar cumhachta ar tír nó teicneolaíocht astaíochtaí nialasacha a úsáid i gcalafoirt faoi dhlínse Ballstáit.
Leasú 53
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – an chuid dheireanach
chun úsáid chomhsheasmhach breoslaí in-athnuaite, breoslaí ísealcharbóin agus foinsí ionadacha fuinnimh a mhéadú ar fud an Aontais, agus oibriú rianúil an tráchta mhuirí á áirithiú agus saobhadh sa mhargadh inmheánach á sheachaint.
Is é is cuspóir leis, agus an méid sin á dhéanamh, úsáid chomhsheasmhach breoslaí in-athnuaite agus foinsí ionadacha fuinnimh a mhéadú san earnáil muiriompair ar fud an Aontais, i gcomhréir le cuspóir aeráidneodrachta an Aontais faoi 2050 ar a dhéanaí agus le spriocanna Chomhaontú Pháras, agus oibriú rianúil an tráchta mhuirí á áirithiú, deiseanna forbartha á gcruthú don tionscal muirí, agus saobhadh sa mhargadh inmheánach á sheachaint.
Leasú 54
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – an chuid réamhráiteach
Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir leis na longa ar fad a bhfuil olltonnáiste os cionn 5 000 acu, gan beann ar a mbratach, i ndáil leis na nithe seo a leanas:
Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir leis na longa ar fad a bhfuil olltonnáiste os cionn 5 000 acu, gan beann ar a mbratach, i ndáil leis na nithe seo a leanas:
Leasú 55
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe b
(b)   an fuinneamh ar fad a úsáidtear ar mhuiraistir ó chalafort cuarda faoi dhlínse Ballstáit chuig calafort cuarda faoi dhlínse Ballstáit, agus
(b)   an fuinneamh ar fad a úsáidtear ar mhuiraistir ó chalafort cuarda faoi dhlínse Ballstáit chuig calafort cuarda faoi dhlínse Ballstáit,
Leasú 56
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe b a (nua)
(ba)  leath an fhuinnimh a úsáidtear i gcás muiraistear a imíonn ó chalafort cuarda nó a shroicheann calafort cuarda atá suite i réigiún forimeallach faoi dhlínse Ballstáit, agus
Leasú 57
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe c
(c)   leath an fhuinnimh a úsáidtear ar mhuiraistir a imíonn ó chalafort cuarda faoi dhlínse Ballstáit nó a thagann isteach chuig calafort cuarda faoi dhlínse Ballstáit, i gcás ina bhfuil an calafort cuarda deiridh nó an chéad chalafort cuarda eile faoi dhlínse tríú tír.
(c)   leath an fhuinnimh a úsáidtear ar mhuiraistir a imíonn ó chalafort cuarda faoi dhlínse Ballstáit nó a thagann isteach chuig calafort cuarda faoi dhlínse Ballstáit, i gcás ina bhfuil an calafort cuarda deiridh nó an chéad chalafort cuarda eile faoi dhlínse tríú tír.
Leasú 58
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 2
Níl feidhm ag an Rialachán seo maidir le longa cogaidh, cúntaigh chabhlaigh, longa gabhála éisc ná longa próiseála éisc, longa adhmaid de thógáil bhunúsach, longa nach dtiomáintear le fearas meicniúil, ná longa rialtais a úsáidtear chun críoch neamhthráchtála.
Níl feidhm ag an Rialachán seo maidir le longa cogaidh, cúntaigh chabhlaigh, longa gabhála éisc ná longa próiseála éisc, longa adhmaid de thógáil bhunúsach ná longa rialtais a úsáidtear chun críoch neamhthráchtála.
Leasú 59
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 2 a (nua)
Faoin 31 Nollaig 2025, glacfaidh an Coimisiún gníomh cur chun feidhme lena mbunófar liosta de na calafoirt trasloingsithe coimeádán comharsanachta atá eisiata ón sainmhíniú ar chalafoirt chuarda i gcomhair longa coimeádán a leagtar amach sa Rialachán seo.
Gach 2 bhliain ina dhiaidh sin ar a laghad, glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme lena dtabharfar cothrom le dáta an liosta sin de chalafoirt trasloingsithe coimeádán comharsanacha atá eisiata ón sainmhíniú ar chalafoirt chuarda i gcomhair longa coimeádán a leagtar amach sa Rialachán seo.
Liostófar leis na gníomhartha cur chun feidhme sin calafoirt thrasloingsithe coimeádán chomharsanacha atá suite lasmuigh den Aontas ach atá faoi bhun 300 mhuirmhíle ó chríoch an Aontais, i gcás inar mó ná 65 % de thrácht coimeádán iomlán an chalafoirt sin sciar trasloingsithe na gcoimeádán, arna thomhas in aonad coibhéiseach fiche troigh, le linn na tréimhse dhá mhí dhéag is déanaí a bhfuil sonraí ábhartha ar fáil ina leith.
Chun críche an liosta sin, measfar gur trasloingsíodh coimeádáin nuair a dhíluchtófar iad ó long go calafort chun iad a luchtú ar long eile agus chun na críche sin amháin. Ní áireofar calafoirt atá lonnaithe i dtríú tír a chuireann bearta atá chomh huaillmhianach céanna leis na ceanglais a leagtar amach sa Rialachán seo i bhfeidhm go héifeachtach.
Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 27(3).
Leasú 60
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 2 b (nua)
Maidir leis an bhfuinneamh a úsáidtear ar thurais a dhéanann longa paisinéirí seachas longa paisinéirí cúrsála idir calafort cuarda faoi dhlínse Ballstáit agus calafort cuarda faoi dhlínse an Bhallstáit chéanna atá lonnaithe in oileán ina bhfuil níos lú ná 100 000 buanchónaitheoir, agus i ndáil leis an bhfuinneamh a úsáidtear agus iad ag fanacht laistigh de chalafort cuarda an oileáin chomhfhreagraigh, féadfaidh na Ballstáit bealaí agus calafoirt shonracha a dhíolmhú ó chur i bhfeidhm mhír 1(a) agus (b). Tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún faoi na díolúintí sin sula dtiocfaidh siad i bhfeidhm, agus foilseoidh an Coimisiún iad in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh. Ní bheidh feidhm ag aon díolúintí den sórt sin tar éis an 31 Nollaig 2029.
Leasú 61
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 2 c (nua)
Maidir leis an bhfuinneamh a úsáidtear ar mhuiraistir idir calafort cuarda atá suite i réigiún forimeallach agus calafort cuarda eile atá suite i réigiún forimeallach, agus maidir leis an bhfuinnimh a úsáidtear agus iad ag fanacht laistigh de chalafoirt chuarda na réigiún forimeallach comhfhreagrach, féadfaidh na Ballstáit bealaí agus calafoirt shonracha a dhíolmhú ó chur i bhfeidhm mhír 1(a) agus (ba). Tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún faoi na díolúintí sin sula dtiocfaidh siad i bhfeidhm, agus foilseoidh an Coimisiún iad in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh. Ní bheidh feidhm ag aon díolúintí den sórt sin tar éis an 31 Nollaig 2029. Ní chuirfidh aon ní cosc ar Bhallstáit, ar a réigiúin ná ar a gcríocha a chinneadh gan an díolúine sin a chur i bhfeidhm ná aon díolúine a thug siad a thabhairt chun críche roimh an 31 Nollaig 2029.
Leasú 62
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 2 d (nua)
Maidir leis an bhfuinneamh a úsáidtear ar mhuiraistir a dhéantar faoi chuimsiú conartha seirbhíse poiblí nó ar mhuiraistir a dhéanann soithí atá faoi réir oibleagáidí seirbhíse poiblí i gcomhréir le Rialachán (CEE) Uimh. 3577/92 ón gComhairle, féadfaidh na Ballstáit bealaí sonracha a dhíolmhú ó chur i bhfeidhm mhír 1. Tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún faoi na díolúintí sin sula dtiocfaidh siad i bhfeidhm, agus foilseoidh an Coimisiún iad in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh. Ní bheidh feidhm ag aon díolúintí den sórt sin tar éis an 31 Nollaig 2029.
Leasú 63
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 2 e (nua)
Déanfaidh an Coimisiún faireachán leanúnach ar thionchar an Rialacháin seo ar atreorú lasta, go háirithe trí chalafoirt trasloingsithe i dtíortha comharsanacha. I gcás ina sainaithníonn an Coimisiún mórthionchair dhiúltacha ar chalafoirt an Aontais, cuirfidh an Coimisiún tograí reachtacha faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle chun an Rialachán seo a leasú. Go háirithe, déanfaidh an Coimisiún anailís ar thionchar an Rialacháin seo ar na réigiúin is forimeallaí agus ar na hoileáin, agus molfaidh sé, i gcás inarb iomchuí, leasuithe ar raon feidhme an Rialacháin seo.
Leasú 64
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe h
(h)   ciallaíonn ‘foinsí ionadacha fuinnimh’ fuinneamh in-athnuaite gaoithe nó gréine a ghintear ar bord nó leictreachas a sholáthraítear ón soláthar cumhachta ar tír;
(h)   ciallaíonn ‘foinsí ionadacha fuinnimh’ fuinneamh in-athnuaite a ghintear ar bord nó leictreachas a sholáthraítear ón soláthar cumhachta ar tír;
Leasú 65
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe h a (nua)
(ha)  ciallaíonn ‘tiomáint na gaoithe’ nó ‘tiomáint ghaothchuidithe’ teicníc tiomána a chuidíonn go príomha nó ar bhealach cúnta le tiomáint aon chineál soithigh trí fhuinneamh na gaoithe, a mbaintear leas aisti agus an long ag seoladh;
Leasú 66
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe i
(i)   ciallaíonn ‘calafort cuarda’ calafort cuarda mar a shainmhínítear in Airteagal 3, pointe (b) de Rialachán (AE) 2015/757;
(i)   ciallaíonn ‘calafort cuarda’ an calafort ina stopann long chun cuid shubstaintiúil dá lastas a luchtú nó a dhíluchtú nó chun paisinéirí a bhordáil nó a dhíbhordáil; agus dá réir sin, eisiatar stopanna a dhéantar chun críocha athbhreoslaithe, soláthairtí a fháil, faoiseamh a thabhairt don chriú, dul i nduga tirim nó obair dheisiúcháin a dhéanamh ar an long nó a cuid trealaimh, agus chun na gcríoch sin amháin, stopanna i gcalafort toisc go dteastaíonn cabhair ón long nó toisc í a bheith i nguais, aistrithe long-go-long a dhéantar lasmuigh de chalafoirt, agus stopanna chun críche foscadh a fháil ón doineann nó ar gá iad mar gheall ar ghníomhaíochtaí cuardaigh agus tarrthála, agus chun na críche sin amháin, agus stadanna long coimeádán i gcalafort trasloingsithe coimeádán comharsanach;
Leasú 67
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe m
(m)   ciallaíonn ‘long atá i mbeart’ long atá i mbeart mar a shainmhínítear in Airteagal 3, pointe (n) de Rialachán (AE) 2015/757;
(m)   ciallaíonn ‘long atá i mbeart’ long atá múráilte go daingean cois cé i gcalafort faoi dhlínse Ballstáit le linn di a bheith á luchtú nó á díluchtú, le linn do phaisinéirí a bheith ag dul ar bord na loinge nó ag tuirlingt di nó le linn di bheith ar fuireach ann, lena n-áirítear an t-am a chaitear ann gan a bheith gafa le hoibríochtaí lastais ná le hoibríochtaí paisinéirí;
Leasú 68
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe n
(n)   ciallaíonn ‘úsáid fuinnimh ar bord’ an méid fuinnimh arna shloinneadh ina mheigigiúil (MJ) a úsáideann long chun tiomáint nó chun aon trealamh ar bord a oibriú, ar muir nó i mbeart;
(n)   ciallaíonn ‘úsáid fuinnimh ar bord’ an méid fuinnimh, arna shloinneadh ina mheigigiúil (MJ) a úsáideann long chun tiomáint nó chun aon trealamh ar bord a oibriú, ar muir nó i mbeart, cé is moite den fhuinneamh breise a úsáidtear mar gheall ar shaintréithe teicniúla loinge in aicme oighir IA nó IA Super, nó mar gheall ar aicme oighir choibhéiseach, agus cé is moite den fhuinneamh breise a úsáideann long in aicme oighir IC, IB, IA nó IA Super nó mar gheall ar bheith ag seoladh faoi dhálaí oighir;
Leasú 69
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 –mír 1 – pointe q a (nua)
(qa)  ciallaíonn ‘aicme oighir’ an nodaireacht a shannann údaráis inniúla náisiúnta an stáit brataí nó eagraíocht arna haithint ag an stát sin don long, lena léirítear gur dearadh an long sin le haghaidh loingseoireachta i ndálaí muiroighir.
Leasú 70
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 –mír 1 – pointe q b (nua)
(qb)  ciallaíonn ‘ag seoladh faoi dhálaí oighir’ long atá aicmithe mar long oighir a sheoladh i limistéar farraige laistigh den imeall oighir;
Leasú 71
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 –mír 1 – pointe q c (nua)
(qc)  ciallaíonn ‘imeall oighir’ an teorannú, aon tráth ar leith, idir an fharraige oscailte agus oighear na farraige de chineál ar bith, bíodh sé tapa nó le sruth;
Leasú 72
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe r
(r)   ciallaíonn ‘soláthar cumhachta ar tír’ an córas chun leictreachas a sholáthar do longa i mbeart, ar leictreachas ardvoltais nó ísealvóltais é le sruth ailtéarnach nó díreach, lena n-áirítear suiteálacha cois loinge agus cois cladaigh nuair atáthar ag cothú phríomh-lasc-chlár dáileacháin na loinge go díreach chun an tréimhse ar bord nó ualaí oibre seirbhíse a chumhachtú nó chun ceallraí in-athluchtaithe a luchtú;
(r)   ciallaíonn ‘soláthar cumhachta ar tír’ an córas chun leictreachas a sholáthar do longa i mbeart, ar leictreachas ardvoltais nó ísealvóltais é le sruth ailtéarnach nó díreach, lena n-áirítear suiteálacha cois loinge agus cois cladaigh do-aistrithe, ar snámh agus soghluaiste ag cothú phríomh-lasc-chlár dáileacháin na loinge chun an tréimhse ar bord nó ualaí oibre seirbhíse a chumhachtú nó chun ceallraí in-athluchtaithe a luchtú;
Leasú 73
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fleasc 3
—   -13% ón 1 Eanáir 2035;
—   -20% ón 1 Eanáir 2035;
Leasú 74
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fleasc 4
—   -26% ón 1 Eanáir 2040;
—   -38% ón 1 Eanáir 2040;
Leasú 75
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fleasc 5
—   -59% ón 1 Eanáir 2045;
—   -64% ón 1 Eanáir 2045;
Leasú 76
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fleasc 6
—   -75 % ón 1 Eanáir 2050.
—   -80 % ón 1 Eanáir 2050.
Leasú 77
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1
[Réiltín: An luach tagartha, a ríomhfar ag céim níos deireanaí sa nós imeachta reachtach, comhfhreagraíonn sé do mheándéine gás ceaptha teasa an fhlít ón bhfuinneamh a úsáidtear ar bord long in 2020, meándéine a cinneadh ar bhonn na sonraí a ndearnadh faireachán orthu agus a tuairiscíodh i gcreat Rialachán (AE) 2015/757 agus úsáid á baint as an modheolaíocht agus as na luachanna réamhshocraithe a leagtar síos in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán sin.]
[Réiltín: An luach tagartha, a ndéanfar a ríomh ag céim níos deireanaí sa nós imeachta reachtach, comhfhreagraíonn sé do mheándéine ghás ceaptha teasa fhlít an Aontais ón bhfuinneamh a úsáidtear ar bord long in 2020, meándéine a cinneadh ar bhonn na sonraí a ndearnadh faireachán orthu agus a tuairiscíodh i gcreat Rialachán (AE) 2015/757 agus úsáid á baint as an modheolaíocht agus as na luachanna réamhshocraithe a leagtar síos in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán sin.]
Leasú 78
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 3
3.   Ríomhfar déine astaíochtaí gás ceaptha teasa an fhuinnimh a úsáidtear ar bord loinge mar an méid astaíochtaí gás ceaptha teasa in aghaidh an aonaid fuinnimh de réir na modheolaíochta a shonraítear in Iarscríbhinn I.
3.   Ríomhfar déine astaíochtaí gás ceaptha teasa an fhuinnimh a úsáidtear ar bord loinge mar an méid astaíochtaí gás ceaptha teasa in aghaidh an aonaid fuinnimh de réir na modheolaíochta a shonraítear in Iarscríbhinn I. I gcás longa in aicmí oighir, cuirfear fachtóir ceartúcháin i bhfeidhm, ceartúchán a mbeidh mar thoradh air an t-ídiú breosla níos airde atá nasctha le loingseoireacht oighir a asbhaint.
Leasú 79
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 3 a (nua)
3a.  Maidir leis na luachanna réamhshocraithe a leagtar síos in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo, beidh siad mar bhonn chun fachtóirí astaíochta a ríomh. I gcás ina bhfuil luachanna iarbhír ann a fhíoraítear trí bhíthin deimhniúcháin nó tomhais dhíreacha astaíochtaí, féadfar na luachanna iarbhír sin a úsáid ina ionad sin.
Leasú 80
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 4
4.   Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 26 chun Iarscríbhinn II a leasú chun fachtóirí astaíochta tobar go marbhshruth a bhaineann le haon fhoinse nua fuinnimh a chur ar áireamh nó chun fachtóirí astaíochta atá ann cheana a oiriúnú chun comhsheasmhacht a áirithiú le caighdeáin idirnáisiúnta a bheidh ann amach anseo nó le reachtaíocht an Aontais i réimse an fhuinnimh.
4.   Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 26 chun Iarscríbhinn II a leasú chun fachtóirí astaíochta tobar go marbhshruth a bhaineann le haon fhoinse nua fuinnimh a chur ar áireamh nó chun fachtóirí astaíochta atá ann cheana a oiriúnú chun comhsheasmhacht a áirithiú le caighdeáin idirnáisiúnta a bheidh ann amach anseo nó le reachtaíocht an Aontais i réimse an fhuinnimh agus a áirithiú go bhfuil siad chomh hionadaíoch agus is féidir ar fhíorastaíochtaí ar fud gach céim de shaolré an bhreosla, i gcomhréir leis an eolas eolaíoch agus teicniúil is fearr atá ar fáil.
Leasú 81
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 4 a (nua)
4a.  Eagrófar comhairliúcháin idir comhlachtaí bainistíochta calafort, oibreoirí críochfoirt, úinéirí long, oibreoirí long, soláthróirí breosla agus geallsealbhóirí ábhartha eile, chun comhar a áirithiú maidir leis an soláthar breosla malartach atá pleanáilte agus in úsáid i gcalafoirt aonair, agus maidir leis an éileamh a bhfuiltear ag súil leis ó shoithí a thugann cuairt ar na calafoirt sin.
Leasú 82
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 a (nua)
Airteagal 4a
Úsáid Breoslaí In-athnuaite de Thionscnamh Neamhbhitheolaíoch
1.  Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá, ag tarraingt, más gá, ar an sásra malartaithe creidmheasa a bunaíodh le Treoir XXXX [an Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite], chun a áirithiú go gcuirfear breoslaí in-athnuaite de thionscnamh neamhbhitheolaíoch (RFNBOnna) ar fáil i gcalafoirt laistigh dá gcríoch.
2.  Ón 1 Eanáir 2025 go dtí an 31 Nollaig 2034, úsáidfear iolraitheoir ‘2’ in ainmneoir Chothromóid (1) d’Iarscríbhinn I chun déine gás ceaptha teasa an fhuinnimh a úsáidtear ar bord a ríomh, chun cuideachtaí a chúiteamh as breoslaí RFNBO a úsáid.
3.  Ón 1 Eanáir 2030, comhlíonfar 2 % ar a laghad den mheánfhuinneamh bliantúil a úsáidtear ar bord loinge le RFNBOnna i gcomhréir le mír 1(b) d’Airteagal 9.
4.  Go dtí an 31 Nollaig 2034, ní bheidh feidhm ag mír 3 maidir le cuideachtaí, ná lena bhfochuideachtaí, a oibríonn trí long nó níos lú a thagann faoin raon feidhme a leagtar síos in Airteagal 2(1).
5.  Faoi 2028 ar a dhéanaí, déanfaidh an Coimisiún measúnú ar an oibleagáid a leagtar síos i mír 3 d’fhonn í a choigeartú más rud é:
—  go bhfuil imní mhór ann faoi acmhainneacht táirgeachta, infhaighteacht nó praghas RFNBOnna, nó;
—  go bhfuil laghdú suntasach ar chostais agus infhaighteacht chuimsitheach ar bhonn geografach ar RFNBOnna agus gur gá leibhéal an fhochuóta a mhéadú chun spriocanna aeráide an Aontais a bhaint amach.
6.  Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 26 chun na critéir don mheasúnú sin a leagan síos, agus chun na hoibleagáidí in Airteagal 4a(3) agus in Iarscríbhinn V a choigeartú má mheastar gur gá sin de bharr an mheasúnaithe arna dhéanamh i gcomhréir le mír 5.
Leasú 83
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1
1.   Ón 1 Eanáir 2030 ar aghaidh, long i mbeart i gcalafort cuarda faoi dhlínse Ballstáit, nascfaidh sí leis an soláthar cumhachta ar tír agus úsáidfidh sí é le haghaidh a riachtanas fuinnimh ar fad agus í i mbeart.
1.   Ón 1 Eanáir 2030 ar aghaidh, long i mbeart i gcalafort cuarda a chumhdaítear le hAirteagal 9 de Rialachán XXXX-XXX (an Rialachán maidir le Bonneagar Breoslaí Malartacha), nascfaidh sí leis an soláthar cumhachta ar tír agus úsáidfidh sí é le haghaidh a riachtanas fuinnimh ar fad agus í i mbeart. I gcás ina bhfuil OPS suiteáilte dá dheoin féin ag calafort neamh-TEN-T, déanfaidh longa a stadann ag an gcalafort sin agus a bhfuil trealamh OPS comhoiriúnach acu ar bord ceangal le OPS nuair atá sé ar fáil ag an mbeart ar tugadh cuairt air.
Leasú 84
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 3 – pointe b
(b)   longa a úsáideann teicneolaíochtaí astaíochtaí nialasacha, mar a shonraítear in Iarscríbhinn III;
(b)   Le húsáid na dteicneolaíochtaí astaíochtaí nialasacha, mar a shonraítear in Iarscríbhinn III, ar choinníoll go mbainfidh siad amach go leanúnach astaíochtaí atá comhionann leis na laghduithe astaíochtaí a bhainfí amach trí úsáid a bhaint as soláthar cumhachta ar an gcladach;
Leasú 85
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 3 – pointe d
(d)   longa nach féidir leo nascadh leis an soláthar cumhachta ar tír toisc nach bhfuil pointí nasctha ar fáil i gcalafort;
(d)   longa nach féidir leo nascadh leis an soláthar cumhachta ar tír toisc nach bhfuil pointí nasctha ar fáil i gcalafort, lena n-áirítear mar gheall ar easpa acmhainneachta (sealadach) eangaí, lena n-áirítear le linn éileamh (séasúrach) uaschumhachta ó shoithí atá i mbeart;
Leasú 86
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 3 – pointe e
(e)   longa nach féidir leo nascadh leis an soláthar cumhachta ar tír toisc nach bhfuil an tsuiteáil ar tír sa chalafort comhoiriúnach leis an trealamh cumhachta ar tír ar bord;
(e)   nach bhfuil in ann ceangal leis an soláthar cumhachta ar tír toisc nach bhfuil an tsuiteáil ar an gcósta ag an gcalafort comhoiriúnach leis an trealamh cumhachta ar tír atá ar an long ar choinníoll go ndéantar an tsuiteáil le haghaidh nasc le tír mór ar bord na loinge a dheimhniú i gcomhréir leis na caighdeáin a shonraítear in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán XXXX-XXX (an Rialachán maidir le bonneagar breoslaí malartacha) le haghaidh córais nasc leis an gcósta do longa farraige
Leasú 87
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 3 a (nua)
3a.  Cuirfidh oibreoirí long na calafoirt a ghlaonn siad ar an eolas roimh ré faoina rún ceangal a dhéanamh leis an soláthar cumhachta ar tír nó faoina rún teicneolaíocht astaíochtaí nialasacha a úsáid mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo. Cuirfidh oibreoirí long in iúl freisin, i gcás inarb infheidhme, an méid cumhachta a bhfuil siad ag súil leis le linn na cuairte sin agus tabharfaidh siad eolas faoin trealamh cumhachta atá ar fáil ar bord.
Leasú 88
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 4
4.   Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 26 chun Iarscríbhinn III a leasú chun tagairtí do theicneolaíochtaí nua a chur isteach i liosta na dteicneolaíochtaí astaíochtaí nialasacha infheidhme nó tagairtí do chritéir lena n-úsáid, i gcásanna ina bhfaightear amach go bhfuil na teicneolaíochtaí nua sin coibhéiseach leis na teicneolaíochtaí a liostaítear san Iarscríbhinn sin, i bhfianaise dul chun cinn eolaíoch agus teicniúil.
4.   Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 26 chun Iarscríbhinn III a leasú chun tagairtí do theicneolaíochtaí nua a chur isteach i liosta na dteicneolaíochtaí astaíochtaí nialasacha infheidhme nó chun an critéir maidir lena n-úsáid a mhodhnú, i gcásanna ina bhfaightear amach go bhfuil na teicneolaíochtaí nua sin nó na critéir lena n-úsáid coibhéiseach leis na teicneolaíochtaí a liostaítear san Iarscríbhinn sin nó níos fearr, i bhfianaise dul chun cinn eolaíoch agus teicniúil.
Leasú 89
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 5
5.   Cinnfidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt cibé acu an bhfuil feidhm ag na heisceachtaí a shocraítear i mír 3 nó nach bhfuil agus eiseoidh sé an deimhniú i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar amach in Iarscríbhinn IV nó diúltóidh sé an deimhniú sin a eisiúint.
5.   Cinnfidh comhlacht bainistíochta, nó i gcás inarb infheidhme, oibreoir an chríochfoirt nó an t-údarás inniúil, an chalafoirt i dtaobh an bhfuil feidhm ag na heisceachtaí a shocraítear i mír 3 agus eiseoidh sé an deimhniú i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar amach in Iarscríbhinn IV nó diúltóidh sé an deimhniú sin a eisiúint.
Leasú 90
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 6
6.  Ón 1 Eanáir 2035 ar aghaidh, ní fhéadfar na heisceachtaí a liostaítear i mír 3, pointí (d) agus (e), a chur i bhfeidhm maidir le long ar leith, níos mó ná cúig huaire ar an iomlán in aon bhliain tuairiscithe amháin. Ní áireofar cuairt ar chalafort chun críche comhlíontachta leis an bhforáil seo i gcás ina léiríonn an chuideachta nárbh fhéidir léi a fhios a bheith aici go réasúnach nach mbeadh an long in ann nascadh ar na cúiseanna dá dtagraítear i mír 3, pointí (d) agus (e).
scriosta
Leasú 91
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 7 a (nua)
7a.  Eagrófar comhairliúcháin idir comhlachtaí bainistíochta calafort, oibreoirí críochfoirt, úinéirí long, oibreoirí long, soláthróirí OPS bainsteoirí eangaí agus geallsealbhóirí ábhartha eile, chun comhar a áirithiú maidir leis an mbonneagar OPS atá pleanáilte agus in úsáid i gcalafoirt aonair, chomh maith leis an éileamh a bhfuiltear ag súil leis ó shoithí a thugann cuairt ar na calafoirt sin.
Leasú 92
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 4
4.   Gheobhaidh cuideachtaí sonraí faireacháin, lena n-áirítear toimhdí, tagairtí, fachtóirí astaíochta agus sonraí gníomhaíochta, agus déanfaidh siad iad a thaifeadadh, a thiomsú, a anailísiú agus a dhoiciméadú ar bhealach cruinn trédhearcach chun gur féidir leis an bhfíoraitheoir déine astaíochtaí gás ceaptha teasa an fhuinnimh a úsáidtear ar bord loinge a chinneadh.
4.   Gheobhaidh cuideachtaí sonraí faireacháin, lena n-áirítear toimhdí, tagairtí, fachtóirí astaíochta agus sonraí gníomhaíochta, agus aon fhaisnéis eile a theastaíonn chun an Rialachán seo a chomhlíonadh, agus déanfaidh siad iad a thaifeadadh, a thiomsú, a anailísiú agus a dhoiciméadú ar bhealach cruinn trédhearcach chun gur féidir leis an bhfíoraitheoir déine astaíochtaí gás ceaptha teasa an fhuinnimh a úsáidtear ar bord loinge a chinneadh.
Leasú 93
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 3 – pointe e
(e)   tuairisc ar na foinsí fuinnimh a bhfuil sé beartaithe iad a úsáid ar bord agus an long i mbun loingseoireachta agus í i mbeart chun na ceanglais a leagtar amach in Airteagail 4 agus 5 a chomhlíonadh;
(e)   tuairisc ar na foinsí fuinnimh a bhfuil sé beartaithe iad a úsáid ar bord agus an long i mbun loingseoireachta agus í i mbeart chun na ceanglais a leagtar amach in Airteagail 4 agus 5, agus in Iarscríbhinní I agus III, faoi seach, a chomhlíonadh;
Leasú 94
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 3 – pointe k
(k)   tuairisc ar an modh atá le húsáid chun sonraí ionadacha a chinneadh chun bearnaí sna sonraí a líonadh;
(k)   tuairisc ar an modh atá le húsáid chun sonraí ionadacha a chinneadh chun bearnaí sna sonraí a líonadh nó chun earráidí sonraí a shainaithint agus a cheartú;
Leasú 95
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 3 a (nua)
3a.  Má tá an fuinneamh breise is gá mar gheall ar aicme oighir na loinge le heisiamh ó ríomh an fhuinnimh a úsáidtear ar bord, áireofar na nithe seo a leanas sa phlean faireacháin freisin:
(a)  faisnéis faoi oighear-aicme na loinge,
(b)  tuairisc ar an nós imeachta chun faireachán a dhéanamh ar an bhfad a taistealaíodh don turas ar fad; agus
(c)  agus iad ag seoltóireacht faoi dhálaí oighir, an dáta agus an t-am a sheoltar i ndálaí oighir, an t-ídiú breosla agus an fuinneamh a sholáthraítear le foinsí ionadacha fuinnimh, nó teicneolaíocht astaíochtaí nialasacha mar a shonraítear in Iarscríbhinn III agus iad ag seoladh faoi dhálaí oighir.
Leasú 96
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 1
1.   Seiceálfaidh cuideachtaí go rialta, agus uair sa bhliain ar a laghad, cé acu a léirítear cineál agus feidhmiú na loinge le plean faireacháin na loinge nó nach léirítear agus cé acu is féidir an mhodheolaíocht faireacháin a fheabhsú nó nach féidir.
1.   Seiceálfaidh cuideachtaí go rialta, agus uair sa bhliain ar a laghad, i dtaobh an léirítear cineál agus feidhmiú na loinge le plean faireacháin na loinge agus i dtaobh an féidir an mhodheolaíocht faireacháin a fheabhsú, a cheartú a nuashonrú.
Leasú 97
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 2 – an chuid réamhráiteach
2.   Déanfaidh cuideachtaí an plean faireacháin a mhodhnú in aon cheann de na cásanna seo a leanas:
2.   Déanfaidh cuideachtaí an plean faireacháin a mhodhnú gan moill mhíchuí in aon cheann de na cásanna seo a leanas:
Leasú 98
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 2 – pointe e a (nua)
(ea)  i gcás nach leor modhanna chun bearnaí sonraí a chosc agus earráidí sonraí a shainaithint chun daingne agus trédhearcacht na sonraí a áirithiú.
Leasú 99
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 2
2.   Soláthróidh cuideachtaí sonraí cruinne iontaofa maidir le déine astaíochtaí gás ceaptha teasa agus maidir le tréithe inbhuanaitheachta bithbhreoslaí, bithgháis, breoslaí in-athnuaite de thionscnamh neamhbhitheolaíoch agus breosla carbóin in-athnuaite, sonraí a fhíorófar le scéim atá aitheanta ag an gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagail 30(5) agus (6) de Threoir (AE) 2018/2001.
2.   Soláthróidh cuideachtaí sonraí cruinne iomlána agus iontaofa maidir le déine astaíochtaí gás ceaptha teasa agus maidir le tréithe inbhuanaitheachta bithbhreoslaí, bithgháis, breoslaí in-athnuaite de thionscnamh neamhbhitheolaíoch agus breosla carbóin in-athnuaite, sonraí a fhíorófar le scéim atá aitheanta ag an gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 30(5) agus (6) de Threoir (AE) 2018/2001.
Leasú 100
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 3
3.   Beidh cuideachtaí i dteideal imeacht ó na luachanna bunaithe réamhshocraithe le haghaidh fachtóirí astaíochta umar go marbhshruth ar an gcoinníoll go ndeimhnítear na luachanna iarbhír trí bhíthin tástáil saotharlainne nó tomhais dhíreacha astaíochtaí. Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 26 chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na rialacha a leagan síos maidir le tástáil saotharlainne a dhéanamh agus tomhais dhíreacha astaíochtaí.
3.   Beidh cuideachtaí i dteideal imeacht ó na luachanna bunaithe réamhshocraithe le haghaidh fachtóirí astaíochta umar go marbhshruth ar choinníoll go ndeimhnítear luachanna iarbhír trí bhíthin tomhais astaíochtaí díreacha i gcomhréir leis na scéimeanna deimhniúcháin agus fíorúcháin atá ann cheana a leagtar síos i dTreoir (AE) 2018/2001 agus Treoir (AE) XXXX/XXXX (an Treoir maidir le Gás). Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 26 chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na rialacha a leagan síos maidir le hastaíochtaí díreacha a thomhas.
Leasú 101
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 a (nua)
Airteagal 9a
Deimhniú breoslaí eile
1.  Beidh cuideachtaí i dteideal imeacht ó na luachanna bunaithe réamhshocraithe le haghaidh fachtóirí astaíochta umar go marbhshruth na mbreoslaí eile go léir ar choinníoll go mbunaítear na luachanna iarbhír trí bhíthin deimhniú nó tomhais dhíreacha astaíochtaí.
2.  Beidh cuideachtaí i dteideal imeacht ó na luachanna bunaithe réamhshocraithe le haghaidh fachtóirí astaíochta umar go marbhshruth na mbreoslaí eile go léir ar choinníoll go ndeimhnítear na luachanna iarbhír trí bhíthin tástáil saotharlainne nó tomhais dhíreacha astaíochtaí.
3.  Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 26 chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na rialacha a leagan síos maidir le hastaíochtaí iarbhír tobar-go-humar a dheimhniú agus rialacha maidir le tomhais dhíreacha astaíochtaí a dhéanamh.
Leasú 102
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 1
1.   Déanfaidh an fíoraitheoir measúnú ar chomhréireacht an phlean faireacháin leis na ceanglais a leagtar síos in Airteagail 6 go 9. I gcás ina sainaithnítear i measúnú an fhíoraitheora neamh-chomhréireachtaí leis na ceanglais sin, déanfaidh an chuideachta lena mbaineann athbhreithniú ar a plean faireacháin dá réir agus cuirfidh sí an plean athbhreithnithe faoi bhráid an fhíoraitheora le haghaidh measúnú deiridh sula dtosóidh an tréimhse tuairiscithe. Tiocfaidh an chuideachta lena mbaineann ar chomhaontú leis an bhfíoraitheoir maidir leis an tréimhse atá riachtanach chun na hathbhreithnithe sin a thabhairt isteach. Ní shínfear an tréimhse sin thar thús na tréimhse tuairiscithe i gcás ar bith.
1.   Déanfaidh an fíoraitheoir measúnú ar chomhréireacht an phlean faireacháin leis na ceanglais a leagtar síos in Airteagail 6 go 9. I gcás ina sainaithnítear i measúnú an fhíoraitheora neamh-chomhréireachtaí leis na ceanglais sin, déanfaidh an chuideachta lena mbaineann gan moill mhíchuí athbhreithniú ar a plean faireacháin dá réir agus cuirfidh sí an plean athbhreithnithe faoi bhráid an fhíoraitheora le haghaidh measúnú deiridh sula dtosóidh an tréimhse tuairiscithe. Tiocfaidh an chuideachta lena mbaineann ar chomhaontú leis an bhfíoraitheoir maidir leis an tréimhse atá riachtanach chun na hathbhreithnithe sin a thabhairt isteach. Ní shínfear an tréimhse sin thar thús na tréimhse tuairiscithe i gcás ar bith.
Leasú 103
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 3
3.   I gcás ina sainaithnítear leis an measúnú fíorúcháin ráitis mhíchearta nó neamh-chomhréireachtaí leis an Rialachán seo, cuirfidh an fíoraitheoir an chuideachta lena mbaineann ar an eolas faoi go tráthúil. Leasóidh an chuideachta sin na ráitis mhíchearta nó na neamh-chomhréireachtaí ansin chun gur féidir an próiseas fíorúcháin a chríochnú in am.
3.   I gcás ina sainaithnítear leis an measúnú fíorúcháin ráitis mhíchearta nó neamh-chomhréireachtaí leis an Rialachán seo, cuirfidh an fíoraitheoir an chuideachta lena mbaineann ar an eolas faoi go tráthúil. Leasóidh an chuideachta sin gan moill mhíchuí na ráitis mhíchearta nó neamh-chomhréireachtaí ansin chun gur féidir an próiseas fíorúcháin a chríochnú in am.
Leasú 104
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 2 – pointe d
(d)   soláthar cumhachta ar tír a úsáid nó eisceachtaí arna ndeimhniú i gcomhréir le hAirteagal 5(5) a bheith ann.
(d)   soláthar cumhachta ar tír a úsáid nó eisceachtaí a liostaítear in Airteagal 5(3) arna ndeimhniú i gcomhréir le hAirteagal 5(5) a bheith ann.
Leasú 105
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 3 – pointe d
(d)   go bhfuil taifid ábhartha na loinge iomlán agus comhsheasmhach.
(d)   go bhfuil taifid ábhartha na loinge iomlán, trédhearcach agus comhsheasmhach.
Leasú 106
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 1
1.   Sainaithneoidh an fíoraitheoir rioscaí ionchasacha i ndáil leis an bpróiseas faireacháin agus tuairiscithe trí chomparáid a dhéanamh idir an méid fuinnimh, an cineál fuinnimh agus fachtóir astaíochta an fhuinnimh a úsáidtear ar bord long agus sonraí measta bunaithe ar shonraí rianaithe long agus saintréithe long amhail cumhacht an innill shuiteáilte. I gcás ina n-aimsítear claontaí suntasacha, déanfaidh an fíoraitheoir tuilleadh anailísí.
1.   Sainaithneoidh an fíoraitheoir rioscaí ionchasacha a bhaineann leis an bpróiseas faireacháin agus tuairiscithe trí chomparáid a dhéanamh idir an méid fuinnimh, an cineál fuinnimh agus fachtóir astaíochta an fhuinnimh a úsáidtear ar bord ag longa agus sonraí measta bunaithe ar shonraí rianaithe long agus saintréithe long amhail cumhacht an innill shuiteáilte. I gcás ina n-aimsítear éagsúlachtaí suntasacha a bhainfeadh an bonn ó bhaint amach spriocanna an Rialacháin seo, déanfaidh an fíoraitheoir tuilleadh anailísí.
Leasú 107
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1
1.   Creidiúnóidh comhlacht náisiúnta creidiúnaithe fíoraitheoirí le haghaidh gníomhaíochtaí faoi raon feidhme an Rialacháin seo de bhun Rialachán (CE) Uimh. 765/2008.
1.   Déanfaidh comhlacht náisiúnta creidiúnaithe fíoraitheoirí a chreidiúnú le haghaidh gníomhaíochtaí a thagann faoi raon feidhme an Rialacháin seo de bhun Rialachán (CE) Uimh. 765/2008. Tabharfaidh an comhlacht náisiúnta creidiúnaithe fógra don Choimisiún go rialta faoi liosta na bhfíoraitheoirí creidiúnaithe, mar aon leis an bhfaisnéis teagmhála ábhartha go léir.
Leasú 108
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1 a (nua)
1a.  Áiritheoidh na comhlachtaí náisiúnta creidiúnaithe an méid seo a leanas maidir leis an bhíoraitheoir:
(a)  go bhfuil eolas aige ar loingseoireacht;
(b)  go bhfuil aige i gcónaí an fhoireann shuntasach theicniúil agus tacaíochta a bheidh i gcomhréir leis an líon soithí a fhíoróidh sé;
(c)  go bhfuil sé in ann acmhainn agus foireann a shannadh do gach áit oibre, nuair is gá agus de réir mar is gá, i gcomhréir leis na cúraimí a bheidh le déanamh de réir na gcúraimí éagsúla a liostaítear i gCaibidil V den Rialachán seo.
Leasú 109
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1 b (nua)
1b.  Chun coinbhleachtaí leasa a d’fhéadfadh a bheith ann a eisiamh, ní bheidh an fíoraitheoir ag brath go substaintiúil ar chuideachta aonair dá ioncam.
Leasú 110
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 3
3.   Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 26 chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí mhodhanna agus critéir bhreise a leagan síos le haghaidh creidiúnú fíoraitheoirí. Beidh na modhanna a shonraítear sna gníomhartha tarmligthe sin bunaithe ar na prionsabail maidir le fíorúchán dá bhforáiltear in Airteagail 10 agus 11 agus ar chaighdeáin ábhartha a bhfuil glacadh leo go hidirnáisiúnta.
3.   Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 26 chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí mhodhanna agus critéir bhreise a leagan síos le haghaidh creidiúnú fíoraitheoirí agus rialacha eile chun neamhspleáchas agus neamhchlaontacht na bhfíoraitheoirí a áirithiú. Beidh na modhanna a shonraítear sna gníomhartha tarmligthe sin bunaithe ar na prionsabail maidir le fíorúchán dá bhforáiltear in Airteagail 10 agus 11 agus ar chaighdeáin ábhartha a bhfuil glacadh leo go hidirnáisiúnta.
Leasú 111
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 1 – pointe c
(c)   méid gach cineáil breosla a ídítear i mbeart agus ar muir;
(c)   méid gach cineáil breosla a ídítear i mbeart agus ar muir, lena n-áirítear an méid leictreachais a thógtar ag an mbeart chun críocha loingseoireachta;
Leasú 112
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 1 – pointe d
(d)   na fachtóirí astaíochta tobar go marbhshruth le haghaidh gach cineáil breosla a ídítear i mbeart agus ar muir, de réir tobar go humar, umar go marbhshruth agus astaíochtaí éalaitheacha lena gcumhdaítear na gáis ceaptha teasa ábhartha uile;
(d)   na fachtóirí astaíochta ó thobar go marbhshruth le haghaidh gach cineáil breosla, lena n-áirítear leictreachas a thógtar ó sholáthar cumhachta ar tír, a ídítear i mbeart agus ar muir, de réir tobar go humar, umar go marbhshruth agus astaíochtaí éalaitheacha lena gcumhdaítear na gáis cheaptha teasa ábhartha uile;
Leasú 113
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 1 – pointe e
(e)   méid gach cineáil foinse ionadaí fuinnimh a ídítear i mbeart agus ar muir.
(e)   méid gach cineáil foinse ionadaí fuinnimh a ídítear i mbeart agus ar muir, lena n-áirítear breoslaí, leictreachas, fuinneamh gaoithe agus gréine.
Leasú 114
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 1 a (nua)
1a.  Má tá an fuinneamh breise a bhfuil gá leis i ngeall ar aicme oighir na loinge le heisiamh ón bhfuinneamh a úsáidtear ar bord, áireofar na nithe seo a leanas sa phlean faireacháin freisin:
(a)  oighear-aicme na loinge;
(b)  an dáta agus an t-am nuair a bhítear ag seoladh faoi dhálaí oighir;
(c)  méid gach cineáil breosla a ídítear nuair a bhítear ag seoladh faoi dhálaí oighir;
(d)  méid gach cineáil foinse ionadaí fuinnimh a ídítear nuair a bhítear ag seoladh faoi dhálaí oighir;
(e)  an t-achar a thaistealaítear nuair a bhítear ag seoladh faoi dhálaí oighir;
(f)  an t-achar a thaistealaítear le linn an turais;
(g)  méid gach cineáil breosla a ídítear ar muir; agus
(h)  méid gach cineáil foinse ionadaí fuinnimh a ídítear ar muir.
Leasú 115
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 2
2.   Déanfaidh cuideachtaí an fhaisnéis agus na sonraí a liostaítear i mír 1 a thaifeadadh ar bhonn bliantúil ar bhealach trédhearcach lena gcuirtear ar a chumas don fhíoraitheoir comhlíontacht leis an Rialachán seo a fhíorú.
2.   Déanfaidh cuideachtaí an fhaisnéis agus na sonraí a liostaítear i mír 1 a thaifeadadh ar bhealach tráthúil agus trédhearcach agus iad a thiomsú ar bhonn bliantúil lena gcuirtear ar chumas an fhíoraitheora comhlíontacht leis an Rialachán seo a fhíorú.
Leasú 116
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 2 – pointe c a (nua)
(ca)  an fhaisnéis sin a sholáthraítear a thiomsú de bhun Airteagal 14(3) agus í a chur faoi bhráid údarás inniúil an Bhallstáit.
Leasú 117
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 2 – pointe d
(d)  méid na bpionós dá dtagraítear in Airteagal 20(1) agus (2) a ríomh.
scriosta
Leasú 118
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 a (nua)
3a.  Ar bhonn na faisnéise a sholáthróidh an fíoraitheoir, ríomhfaidh údarás inniúil an Bhallstáit méid na bpionós dá dtagraítear in Airteagal 20(1) agus (2) agus cuirfidh sé an méid sin in iúl don chuideachta.
Leasú 119
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 4 a (nua)
4a.  Is éard a bheidh san údarás riaracháin i leith cuideachta loingseoireachta:
(a)  i gcás cuideachta loingseoireachta atá cláraithe i mBallstát, an Ballstát ina bhfuil an chuideachta loingseoireachta cláraithe;
(b)  i gcás cuideachta loingseoireachta nach bhfuil cláraithe i mBallstát, an Ballstát lena mbaineann an líon measta is mó cuairteanna ar chalafoirt le linn muiraistear ag an gcuideachta loingseoireachta sin le 2 bhliain faireacháin anuas agus a thagann faoin raon feidhme a leagtar amach in Airteagal 2;
(c)  i gcás cuideachta loingseoireachta nach bhfuil cláraithe i mBallstáit agus nár thug faoi aon mhuiraistear a thagann faoin raon feidhme a leagtar amach in Airteagal 2 le 2 bhliain faireacháin anuas, is é an Ballstát ónar thosaigh an chuideachta loingseoireachta a chéad mhuiraistear a thagann faoin raon feidhme a leagtar amach in Airteagal 2 a bheidh ina údarás riaracháin.
Leasú 120
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 1
1.   Forbróidh an Coimisiún bunachar sonraí comhlíontachta leictreonach chun faireachán a dhéanamh ar chomhlíontacht le hAirteagail 4 agus 5, áiritheoidh an Coimisiún feidhmiú an bhunachair sonraí sin agus nuashonróidh sé é. Úsáidfear an bunachar sonraí comhlíontachta chun taifead a choimeád ar iarmhéid comhlíontachta na long agus ar úsáid na sásraí solúbthachta a leagtar amach in Airteagail 17 agus 18. Beidh rochtain ag na cuideachtaí, na fíoraitheoirí, na húdaráis inniúla agus an Coimisiún air.
1.   Forbróidh an Coimisiún bunachar sonraí comhlíontachta leictreonach, áiritheoidh sé feidhmiú bunachar sonraí comhlíontachta leictreonaigh arna chomhtháthú leis an gcóras THETIS-MRV arna bhunú faoi Rialachán (AE) 2015/757, agus nuashonróidh sé é, chun faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh Airteagail 4 agus 5. Úsáidfear an bunachar sonraí comhlíontachta chun taifead a choinneáil ar chomhardú comhlíonta na long, ar úsáid na ndíolúintí a leagtar amach in Airteagal 5(3) agus ar úsáid na sásraí solúbthachta a leagtar amach in Airteagail 17 agus 18 agus ar na pionóis arna dtabhú faoi Airteagal 20. Beidh rochtain ag na cuideachtaí, na fíoraitheoirí, na húdaráis inniúla agus an Coimisiún air.
Leasú 121
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 1 a (nua)
1a.  Ceadófar do chuideachtaí barrachas comhlíontachta ó longa atá go hiomlán faoi thiomáint fuinnimh in-athnuaite, amhail fuinneamh gaoithe nó gréine, a bhancáil, fad nach n-úsáidtear na longa sin chun críocha fóillíochta amháin.
Leasú 122
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 3
3.   Faoin 30 Aibreán gach bliain, déanfaidh an chuideachta taifead sa bhunachar sonraí comhlíontachta maidir le gach long dá cuid, taifead ina mbeidh an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 15(2), arna fionnadh ag an bhfíoraitheoir, mar aon leis an bhfaisnéis lenar féidir an long agus an chuideachta a shainaithint, chomh maith le céannacht an fhíoraitheora a rinne an measúnú.
3.   Faoin 30 Aibreán gach bliain, déanfaidh an chuideachta taifead sa bhunachar sonraí comhlíontachta maidir le gach long dá cuid, taifead ina mbeidh an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 15(2), arna fionnadh agus arna ríomh ag an bhfíoraitheoir, an úsáid a bhaintear as na sásraí solúbthachta a leagtar amach in Airteagail 17 agus 18, na heisceachtaí bliantúla arna gcur i bhfeidhm faoi Airteagal 5(3), más ann dóibh, mar aon leis an bhfaisnéis lenar féidir an long agus an chuideachta a shainaithint, chomh maith le céannacht an fhíoraitheora a rinne an measúnú.
Leasú 123
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 1
1.   I gcás ina bhfuil barrachas comhlíontachta ag long le haghaidh na tréimhse tuairiscithe, féadfaidh an chuideachta é a bhancáil in iarmhéid comhlíontachta na loinge céanna le haghaidh na chéad tréimhse tuairiscithe eile. Déanfaidh an chuideachta taifead de bhancáil an bharrachais comhlíontachta le haghaidh na chéad tréimhse tuairiscithe eile sa bhunachar sonraí comhlíontachta, faoi réir a formheasta ag a fíoraitheoir. Ní fhéadfaidh an chuideachta an barrachas comhlíontachta a bhancáil a thuilleadh ón uair a eisítear an deimhniú comhlíontachta FuelEU.
1.   Bunaithe ar an bhfaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 15(2), i gcás ina mbeidh barrachas comhlíontachta maidir le déine gás ceaptha teasa nó cuóta RFNBO dá dtagraítear in Airteagal 4(2) agus in Airteagal 4a(3) faoi seach ag an long don tréimhse thuairiscithe chéanna, féadfaidh an chuideachta í a bhancáil chuig iarmhéid comhlíontachta na loinge céanna don chéad tréimhse tuairiscithe eile. Déanfaidh an chuideachta taifead de bhancáil an bharrachais comhlíontachta le haghaidh na chéad tréimhse tuairiscithe eile sa bhunachar sonraí comhlíontachta, faoi réir a formheasta ag a fíoraitheoir. Ní fhéadfaidh an chuideachta an barrachas comhlíontachta a bhancáil a thuilleadh ón uair a eisítear an deimhniú comhlíontachta FuelEU. Beidh bailíocht 3 bliana ag an mbarrachas comhlíontachta nár úsáideadh don chéad tréimhse tuairiscithe eile.
Leasú 124
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 1
1.   Maidir le hiarmhéideanna comhlíontachta dhá long nó níos mó arna bhfíorú ag an bhfíoraitheoir céanna, féadfar iad a chomhthiomsú chun críocha cheanglais Airteagal 4 a chomhlíonadh. Ní fhéadfar iarmhéid comhlíontachta loinge a chur ar áireamh i níos mó ná aon chomhthiomsú amháin sa tréimhse tuairiscithe chéanna.
1.   Maidir le hiarmhéideanna comhlíontachta le haghaidh déine astaíochtaí gás ceaptha teasa agus cuóta RFNBO dá dtagraítear in Airteagal 4(2) agus in Airteagal 4a(3) faoi seach, dhá long nó níos mó arna bhfíorú ag an bhfíoraitheoir céanna, féadfar iad a chomhthiomsú chun críocha cheanglais Airteagal 4 agus Airteagal 4a a chomhlíonadh. Ní fhéadfar iarmhéid comhlíontachta loinge a chur ar áireamh i níos mó ná aon chomhthiomsú amháin sa tréimhse thuairiscithe chéanna.
Leasú 125
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 20 – mír 1
1.   I gcás ina bhfuil easnamh comhlíontachta ar long ar 1 Bealtaine na bliana tar éis na tréimhse tuairiscithe, íocfaidh an chuideachta pionós. Ríomhfaidh an fíoraitheoir méid an phionóis ar bhonn na foirmle a shonraítear in Iarscríbhinn V.
1.   I gcás ina bhfuil easnamh comhlíontachta ar long ar 1 Bealtaine na bliana tar éis na tréimhse tuairiscithe, íocfaidh an chuideachta pionós feabhais. Déanfaidh údarás inniúil an Bhallstáit, bunaithe ar an bhfaisnéis a sholáthróidh an fíoraitheoir, méid an phionóis a ríomh ar bhonn na bhfoirmlí a shonraítear in Iarscríbhinn V, le haghaidh theorainneacha déine na ngás ceaptha teasa agus, i gcás inarb infheidhme, cuóta RFNBO, dá dtagraítear in Airteagal 4(2) agus in Airteagal 4a(3) faoi seach.
Leasú 126
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 20 – mír 2
2.   Íocfaidh an chuideachta pionós as gach cuairt neamhchomhlíontach ar chalafort. Ríomhfaidh an fíoraitheoir méid an phionóis tríd an tsuim EUR 250 a iolrú faoi na meigeavatanna cumhachta a suiteáladh ar bord agus faoi líon na n-uaireanta a caitheadh i mbeart.
2.   Íocfaidh an chuideachta pionós as gach cuairt neamhchomhlíontach ar chalafort. Déanfaidh údarás inniúil an Bhallstáit, bunaithe ar an bhfaisnéis a sholáthróidh an fíoraitheoir, méid an phionóis a ríomh tríd an méid EUR 250 ar phraghsanna 2022 a iolrú faoi mheigeavata cumhachta arna suiteáilte ar bord agus faoi líon na n-uaireanta slánaithe a chaitear i mbeart. Chun críche an ríomha seo, measfar gur 2 uair an chloig an méid ama is gá chun nascadh le OPS, agus déanfar an méid sin ama a dhealú trí réamhshocrú ó ríomh na n-uaireanta slánaithe a chaitear i mbeart chun an t-am is gá chun ceangal le OPS a chur san áireamh.
Leasú 127
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 20 – mír 3 a (nua)
3a.  Áiritheoidh an Stát riaracháin i leith cuideachta, i gcás aon long dá cuid a bhfuil easnaimh chomhlíontachta acu an 1 Meitheamh den bhliain tuairiscithe, tar éis bailíochtú féideartha ag a n-údarás inniúil, go n-íocfaidh an chuideachta, faoin 30 Meitheamh den bhliain tuairiscithe, méid is ionann agus an pionós a eascraíonn as cur i bhfeidhm na bhfoirmlí a shonraítear i gCuid B d’Iarscríbhinn V.
Leasú 128
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3 b (nua)
3b.  I gcás ina dtabharfaidh an chuideachta conradh chun críche le hoibreoir tráchtála ina sonraítear go bhfuil an t-oibreoir sin freagrach as breosla a cheannach agus oibriú na loinge, cinnfidh an chuideachta agus an t-oibreoir tráchtála sin, trí bhíthin socrú conarthach, gurb é an t-oibreoir tráchtála sin atá faoi dhliteanas as na costais a íoc a eascróidh as na pionóis dá dtagraítear san Airteagal seo. Chun críocha na míre seo, ciallóidh freagrach as oibriú na loinge an lastas atá á iompar ag an long, cúrsa taistil, bealach agus/ nó luas na loinge a chinneadh.
Leasú 129
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 20 – mír 3 c (nua)
3c.  I gcás ina dtabharfaidh an chuideachta nó an t-oibreoir tráchtála conradh i gcrích le soláthróir breosla, agus an soláthróir sin freagrach as breoslaí sonracha a sholáthar, áireofar sa chonradh sin forálacha lena leagtar síos dliteanas an tsoláthróra breosla i leith cúiteamh a thabhairt don chuideachta nó don oibreoir tráchtála as na pionóis dá dtagraítear san Airteagal seo a íoc, mura seachadtar breoslaí de réir na dtéarmaí comhaontaithe. Chun críche na míre seo, ní mór breoslaí a sholáthraítear faoi chonarthaí a luaitear a bheith i gcomhréir leis na forálacha in Airteagal 9(1)(b).
Leasú 130
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 20 – mír 4
4.   Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 26 chun Iarscríbhinn V a leasú chun an fhoirmle dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a oiriúnú agus chun méid an phionóis sheasta a leagtar síos i mír 2 den Airteagal seo a leasú, agus forbairtí ar an gcostas fuinnimh á gcur san áireamh.
4.   Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 26 chun Iarscríbhinn V a leasú chun an fhoirmle dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a oiriúnú agus chun méid an phionóis sheasta a leagtar síos i mír 2 den Airteagal seo a leasú, a luaithe a bhainfidh forbairtí ar chostas an fhuinnimh an bonn ó éifeacht athchomhairleach na bpionós sin. Maidir leis an bhfoirmle dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, ní mór an pionós a eascraíonn as sin a bheith níos mó ná méid agus costas an bhreosla in-athnuaite agus ísealcharbóin a d’úsáidfeadh na longa dá gcomhlíonfadh siad ceanglais an Rialacháin seo.
Leasú 131
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 – mír 1
1.   Leithdháilfear na pionóis dá dtagraítear in Airteagal 20(1) agus 20(2) chun tacú le tionscadail choiteanna lena ndírítear ar bhreoslaí in-athnuaite agus breoslaí ísealcharbóin a imscaradh go tapa san earnáil mhuirí. Le tionscadail a mhaoineofar leis na cistí a bhaileofar ó na pionóis, spreagfar líon níos mó breoslaí in-athnuaite agus ísealcharbóin a tháirgeadh le haghaidh na hearnála muirí, éascófar tógáil áiseanna iomchuí buncaeireachta nó port nasctha leictreach i gcalafoirt agus tacófar leis na teicneolaíochtaí Eorpacha is nuálaí a fhorbairt, a thástáil agus a imscaradh sa chabhlach chun laghduithe móra astaíochtaí a bhaint amach.
1.   Leithdháilfear na pionóis dá dtagraítear in Airteagal 20(1) agus 20(2) chun tacú le tionscadail choiteanna lena ndírítear ar bhreoslaí in-athnuaite agus breoslaí ísealcharbóin a imscaradh go mear san earnáil mhuirí. Le tionscadail a mhaoineofar leis na cistí a bhaileofar ó na pionóis, spreagfar líon níos mó breoslaí in-athnuaite agus ísealcharbóin a tháirgeadh le haghaidh na hearnála muirí, éascófar tógáil áiseanna iomchuí buncaeireachta nó pointí nasctha leictreacha i gcalafoirt, nó oiriúnófar an forstruchtúr, más gá, agus tacófar leis na teicneolaíochtaí Eorpacha is nuálaí a fhorbairt, a thástáil agus a imscaradh sa chabhlach chun laghduithe móra ar astaíochtaí a bhaint amach.
Leasú 132
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 – mír 2
2.   Leithdháilfear an t-ioncam a ghintear ó na pionóis dá dtagraítear i mír 1 ar an gCiste don Nuálaíocht dá dtagraítear in Airteagal 10a(8) de Treoir 2003/87/CE. Is éard a bheidh san ioncam sin ioncam sannta seachtrach i gcomhréir le hAirteagal 21(5) den Rialachán Airgeadais agus cuirfear chun feidhme é i gcomhréir leis na rialacha is infheidhme maidir leis an gCiste don Nuálaíocht.
2.   Leithdháilfear an t-ioncam a ghinfear ó na pionóis dá dtagraítear i mír 1 ar an gCiste don Aigéan dá dtagraítear in Airteagal 3gab de Threoir 2003/87/CE. Cuirfear an t-ioncam sin in áirithe don earnáil mhuirí agus cuirfidh sé lena dhícharbónú. Is éard a bheidh san ioncam sin ioncam sannta seachtrach i gcomhréir le hAirteagal 21(5) den Rialachán Airgeadais agus cuirfear chun feidhme é i gcomhréir leis na rialacha is infheidhme maidir leis an gCiste don Aigéan.
Leasú 133
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 1
1.   Beidh na cuideachtaí i dteideal iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú ar na ríomhanna agus ar na tomhais a chuireann an fíoraitheoir faoina mbráid faoin Rialachán seo, lena n-áirítear an diúltú deimhniú comhlíontachta FuelEU a eisiúint de bhun Airteagal 19(1).
1.   Beidh na cuideachtaí i dteideal iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú ar na ríomhanna agus ar na tomhais a chuireann údarás inniúil an Bhallstáit nó an fíoraitheoir faoina mbráid faoin Rialachán seo, lena n-áirítear an diúltú do dheimhniú comhlíontachta FuelEU a eisiúint de bhun Airteagal 19(1).
Leasú 134
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 2
2.   Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 4(6), Airteagal 5(4), Airteagal 9(3), Airteagal 13(3), Airteagal 20(4), agus Airteagal 21(3) a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse neamhchinntithe ama amhail ó[dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].
2.   Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagail 4(4), 4a(6), 5(4), 9(3), 9a(3), 13(3), 20(4), agus 21(3) a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse neamhchinntithe ama amhail ó[dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].
Leasú 135
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 3
3.   Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 4(7), Airteagal 5(4), Airteagal 9(3), Airteagal 13(3), Airteagal 20(4), agus Airteagal 21(3) a chúlghairm aon tráth. Le cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh, cuirfear deireadh le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghnímh tharmligthe atá i bhfeidhm cheana.
3.   Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagail 4(4), 4a(6), 5(4), 9(3), 9a(3),13(3), 20(4), agus 21(3) a chúlghairm aon tráth. Le cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh, cuirfear deireadh le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghnímh tharmligthe atá i bhfeidhm cheana.
Leasú 136
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 6
6.   Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 4(7), Airteagal 5(4), Airteagal 9(3), Airteagal 13(3), Airteagal 20(4), agus Airteagal 21(3) i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa nó ag an gComhairle laistigh de thréimhse 2 mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú 2 mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.
6.   Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagail 4(4), 4a(6), 5(4), 9(3), 9a(3), 13(3), 20(4), agus 21(3) i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa nó ag an gComhairle ina leith laistigh de thréimhse 2 mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú 2 mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.
Leasú 137
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 28 – mír -1 (nua)
-1.  Faoin 1 Eanáir 2024, soláthróidh an Coimisiún tuarascáil maidir le tionchar sóisialta an Rialacháin seo. Áireofar sa tuarascáil réamh-mheastachán ar thionchar an Rialacháin seo ar riachtanais fostaíochta agus oiliúna suas go dtí 2030 agus suas go dtí 2050.
Leasú 138
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 28 – mír 1 – an chuid réamhráiteach
1.   Tuairisceoidh an Coimisiún do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle, faoin 1 Eanáir 2030, maidir le torthaí meastóireachta ar fheidhmiú an Rialacháin seo agus ar an bhforbairt ar na teicneolaíochtaí agus ar an margadh le haghaidh breoslaí in-athnuaite agus íseal-charbóin sa mhuiriompar agus a thionchar ar an earnáil mhuirí san Aontais. Déanfaidh an Coimisiún machnamh ar leasuithe a d’fhéadfaí a dhéanamh ar na nithe seo a leanas:
1.   Faoin 1 Eanáir 2027, agus gach 5 bliana ina dhiaidh sin, tuairisceoidh an Coimisiún do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir le torthaí meastóireachta ar fheidhmiú an Rialacháin seo agus ar an bhforbairt ar na teicneolaíochtaí agus ar an margadh le haghaidh breoslaí in-athnuaite agus íseal-charbóin sa mhuiriompar agus a thionchar ar an earnáil mhuirí san Aontas. Tabharfar aird ar leith sa tuarascáil sin ar rannchuidiú an Rialacháin seo le spriocanna aeráide foriomlána agus earnáilsonracha an Aontais a bhaint amach, mar a shainítear faoin Dlí Aeráide Eorpach, le spriocanna an Aontais maidir le fuinneamh Inathnuaite agus éifeachtúlacht Fuinnimh. Déanfar meastóireacht sa tuarascáil freisin ar thionchar an Rialacháin seo ar fheidhmiú an mhargaidh aonair, ar iomaíochas na hearnála muirí, ar rátaí lasta iompair agus ar mhéid an sceite carbóin agus gnó. Ag an am céanna, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht freisin ar thionchar an Rialacháin seo ar laghdú domhanda ar astaíochtaí GCT san earnáil iompair agus ar fhorbairt sreafaí trádála domhanda agus réigiúnacha. Déanfaidh an Coimisiún machnamh ar leasuithe a d’fhéadfaí a dhéanamh ar na nithe seo a leanas:
Leasú 139
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe a a (nua)
(aa)  raon feidhme an Rialacháin seo ó thaobh na nithe seo de a leanas:
—  an tairseach olltonnáiste dá dtagraítear in Airteagal 2(1) a laghdú go dtí 400 GT;
—  an sciar fuinnimh a úsáideann longa ar aistir chuig tríú tíortha agus uathu dá dtagraítear in Airteagal 2, pointe (c) a mhéadú;
Leasú 140
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe a b (nua)
(ab)  na luachanna réamhshocraithe dá bhforáiltear in Iarscríbhinn II, bunaithe ar an eolas agus ar an bhfianaise eolaíoch is cruinne dá bhfuil ar fáil;
Leasú 141
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 28 – mír 1 – pointe a c (nua)
(ac)  liosta na dtruailleán a chumhdaítear leis an Rialachán seo, go háirithe an fhéidearthacht astaíochtaí carbóin dhuibh (BC) a chur san áireamh;
Leasú 142
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 28 – mír 1 – pointe b
(b)   na cineálacha long a bhfuil feidhm ag Airteagal 5(1) maidir leo;
(b)   leathnú ar na cineálacha long a bhfuil feidhm ag Airteagal 5(1) ina leith;
Leasú 143
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 28 – mír 1 – pointe c a (nua)
(ca)  an mhodheolaíocht a shonraítear in Iarscríbhinn 1.
Leasú 144
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 28 – mír 1 a (nua)
1a.  Chun cur chuige spriocbhunaithe atá neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de a áirithiú, ba cheart an Rialachán seo a athbhreithniú, agus nuair is gá, ba cheart é a leasú, de réir mar a éiríonn teicneolaíochtaí nua laghdaithe gás ceaptha teasa aibí go teicniúil agus go heacnamaíoch, amhail gabháil carbóin ar bord, breoslaí nua in-athnuaite agus ísealcharbóin agus modhanna tiomána nua, amhail tiomáint gaoithe. Déanfaidh an Coimisiún meastóireacht leanúnach ar aibíocht na dteicneolaíochtaí laghdaithe gás ceaptha teasa éagsúla agus cuirfidh sé an chéad athbhreithniú maidir leis sin faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle faoin 1 Eanáir 2027.
Leasú 145
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 28 – mír 1 b (nua)
1b.  Déanfaidh an Coimisiún faireachán leanúnach ar chainníocht na mbreoslaí malartacha a chuirtear ar fáil do chuideachtaí loingseoireachta san Aontas agus tuairisceoidh sé a dtorthaí do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle, faoin 1 Eanáir 2027, agus gach 5 bliana ina dhiaidh sin go dtí 2050. Má theipeann ar sholáthar na mbreoslaí sin freastal ar an éileamh ó chuideachtaí loingseoireachta, a cheanglaítear chun na hoibleagáidí a leagtar amach sa Rialachán seo a chomhlíonadh, ba cheart don Choimisiún bearta a mholadh chun a áirithiú go gcuirfidh soláthróirí breosla muirí san Aontas méideanna leordhóthanacha breoslaí malartacha ar fáil do chuideachtaí loingseoireachta a thagann isteach ag calafoirt an Aontais.
Leasú 146
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 28 – mír 1 c (nua)
1c.  Molfaidh an Coimisiún leasuithe ar an Rialachán seo i gcás ina nglacfaidh an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta teorainneacha le déine domhanda gás ceaptha teasa ar leibhéal coibhéiseach leis an Rialachán seo, chun ailíniú iomlán a áirithiú leis an gcomhaontú idirnáisiúnta.
Leasú 147
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 28 – mír 1 d (nua)
1d.  Faoin 1 Eanáir 2027, agus gach cúigiú bliain go dtí 2050, tuairisceoidh an Coimisiún do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle torthaí meastóireachta cuimsithí ar thionchar maicreacnamaíoch comhiomlánaithe phacáiste reachtach Oiriúnach do 551a. Tabharfar aird ar leith sa tuarascáil sin ar na héifeachtaí ar iomaíochas an Aontais, ar chruthú post, ar rátaí lasta iompair, ar chumhacht ceannaigh teaghlach agus ar mhéid an sceite carbóin.
__________________
1a Teachtaireacht ón gCoimisiún (COM(2021)0550), 14 Iúil 2021
Leasú 148
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 28 – mír 1 e (nua)
1e.  Breithneoidh an Coimisiún leasuithe a d’fhéadfaí a dhéanamh ar an Rialachán chun simpliú rialála a bhaint amach. Déanfaidh an Coimisiún agus na húdaráis inniúla nósanna imeachta riaracháin a oiriúnú go leanúnach don dea-chleachtas agus déanfaidh siad gach beart chun forfheidhmiú an Rialacháin seo a shimpliú, lena gcoinneofar, dá bhrí sin, an t-ualach riaracháin ar úinéirí long, ar oibreoirí, ar chalafoirt agus ar fhíoraitheoirí chomh híseal agus is féidir.
Leasú 149
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 28 a (nua)
Airteagal 28a
Laghdú rialaitheach cúiteach
I gcomhréir lena theachtaireacht maidir leis an bprionsabal ‘ceann amháin isteach, ceann amháin amach’, déanfaidh an Coimisiún, faoin 1 Eanáir 2024, tograí a thíolacadh chun an t-ualach rialála a thugtar isteach leis an Rialachán seo a fhritháireamh, trí fhorálacha i reachtaíocht eile an Aontais a ghineann ualaigh rialála san earnáil mhuirí a leasú nó a aisghairm.
Leasú 150
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – cothromóid 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Innéacs déine GCT

Tobar go humar (WtT)

Umar go marbhshruth (TtW)

Déine astaíochtaí gás ceaptha teasa

20221019-P9_TA(2022)0367_GA-p0000002.png=

20221019-P9_TA(2022)0367_GA-p0000003.png

20221019-P9_TA(2022)0367_GA-p0000004.png

Leasú

Innéacs déine GCT

Tobar go humar (WtT)

Umar go marbhshruth (TtW)

Déine astaíochtaí GCT

20221019-P9_TA(2022)0367_GA-p0000005.png

=

20221019-P9_TA(2022)0367_GA-p0000006.png

20221019-P9_TA(2022)0367_GA-p0000007.png

Leasú 151
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – tábla 1 – ró 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

n breosla

Líon na mbreoslaí arna seachadadh go dtí an long le linn na tréimhse tagartha

Leasú 152
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – tábla 1 – ró 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

MULTi

Iolraitheoir a chuirtear i leith bhreosla RFNBO

Leasú 153
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – tábla 1 – ró 19 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Mi,j A

Mais choigeartaithe an bhreosla shonraigh i ocsaídithe i dtomhaltóir j [gFuel] de bharr seoladh faoi dhálaí oighir i gcás loinge in aicme oighir IC, IB, IA nó IA Super nó in aicme oighir choibhéiseach1a agus de bharr airíonna teicniúla loinge in aicme oighir IA nó IA Super nó in aicme oighir choibhéiseach. Úsáidtear an mhais choigeartaithe Mi,j A i gcothromóid (1) in ionad mais Mi,j nuair is iomchuí.

 

_______________

 

1a Le haghaidh tuilleadh faisnéise maidir le comhfhreagras idir aicmí oighir, féach Moladh HELCOM 25/7 ag http://www.helcom.fi.

Leasú 154
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 4 – an chuid réamhráiteach
I gcás breoslaí iontaise, úsáidfear na luachanna réamhshocraithe in Iarscríbhinn II.
I gcás breoslaí iontaise, déanfar na luachanna réamhshocraithe in Iarscríbhinn II a úsáid mura féidir luachanna iarbhír a sholáthar trí bhíthin deimhniú nó tomhais dhíreacha astaíochtaí.
Leasú 155
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 4 – fomhír 1 – an chuid réamhráiteach
Chun críche an Rialacháin seo, socrófar ag nialas an téarma 20221019-P9_TA(2022)0367_GA-p0000008.png, in uimhreoir Chothromóid (1).
Chun críche an Rialacháin seo, socrófar ag nialas an téarma 20221019-P9_TA(2022)0367_GA-p0000009.png, in uimhreoir Chothromóid (1).
Déanfar an téarma MULT in ainmneoir Chothromóid (1) a shocrú ag luach iolraitheora RFNBO dá dtagraítear in Airteagal 4a (2) i gcomhréir le hAirteagal 9 (1b). I gcás gach breosla eile, socrófar an t-iolraitheoir ag a haon.
Leasú 156
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 5
Cinnfear mais [Mi] an bhreosla agus úsáid á baint as an méid a thuairiscítear i gcomhréir le creat an tuairiscithe faoi Rialachán (AE) 2015/757 le haghaidh muiraistir a thagann faoi raon feidhme an Rialacháin seo bunaithe ar an modheolaíocht faireacháin a roghnaigh an chuideachta.
Cinnfear mais [Mi] an bhreosla agus úsáid á baint as an méid a thuairiscítear i gcomhréir le creat an tuairiscithe faoi Rialachán (AE) 2015/757 le haghaidh muiraistir a thagann faoi raon feidhme an Rialacháin seo bunaithe ar an modheolaíocht faireacháin a roghnaigh an chuideachta. Féadfar mais choigeartaithe an bhreosla [MiA] a úsáid in ionad mhais an bhreosla [Mi] le haghaidh long atá in aicme oighir IC, IB, IA nó IA Super nó in aicme oighir choibhéiseach. Sainítear an mhais choigeartaithe [Mi A] in Iarscríbhinn Va.
Leasú 157
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 12
I gcomhréir lena phlean comhlíontachta dá dtagraítear in Airteagal 6 agus ar mheasúnú an fhíoraitheora, féadfar modhanna eile a úsáid, amhail tomhas díreach 22eq agus tástáil saotharlainne, má chuireann sé le cruinneas foriomlán an ríomha.
I gcomhréir lena phlean comhlíontachta dá dtagraítear in Airteagal 6 agus ar mheasúnú an fhíoraitheora, féadfar modhanna eile a úsáid, amhail tomhas díreach CO2eq, má chuireann sé le cruinneas foriomlán an ríomha.
Leasú 158
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – tábla

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Aicme Bhreosla

Tobar go humar (WtT)

Umar go marbhshruth (TtW)

Breosla iontaise

Úsáidfear luachanna réamhshocraithe faoi mar a shonraítear i dTábla 1 den Rialachán seo

Úsáidfear fachtóirí carbóin CO2 a shonraítear i Rialachán MRV i gcás breoslaí ar lena n-aghaidh a shonraítear an fachtóir sin

Maidir le gach fachtóir astaíochta eile, is féidir luachanna réamhshocraithe a úsáid de réir mar a shonraítear i dTábla 1 den Rialachán seo, mar mhalairt air sin

Luachanna deimhnithe trí bhíthin tástáil saotharlainne nó tomhais dhíreacha astaíochtaí

Breoslaí In-Athnuaite Inbhuanaithe

(Bithleachtanna, Bithgháis, Leictribhreoslaí)

Is féidir luachanna CO2eq a shonraítear in RED II (gan dóchán) a úsáid i gcás gach breosla a n-áirítear a gconairí in RED II, mar mhalairt air sin

Is féidir scéim deimhniúcháin arna formheas ag RED II a úsáid

Maidir le fachtóirí astaíochta, is féidir luachanna réamhshocraithe a úsáid de réir mar a shonraítear i dTábla 1 den Rialachán seo, mar mhalairt air sin

Luachanna deimhnithe trí bhíthin tástáil saotharlainne nó tomhais dhíreacha astaíochtaí.

Eile (lena n-áirítear leictreachas)

Is féidir luachanna CO2eq a shonraítear in RED II (gan dóchán) a úsáid i gcás gach breosla a n-áirítear a gconairí in RED II, mar mhalairt air sin

Is féidir scéim deimhniúcháin arna formheas ag RED II a úsáid

Maidir le fachtóirí astaíochta, is féidir luachanna réamhshocraithe a úsáid de réir mar a shonraítear i dTábla 1 den Rialachán seo, mar mhalairt air sin

Luachanna deimhnithe trí bhíthin tástáil saotharlainne nó tomhais dhíreacha astaíochtaí.

Leasú

Aicme Bhreosla

Tobar go humar (WtT)

Umar go marbhshruth (TtW)

Breosla iontaise

Úsáidfear luachanna réamhshocraithe mar a shonraítear i dTábla 1 den Rialachán seo, mura féidir luachanna iarbhír a sholáthar trí bhíthin deimhniú nó tomhais dhíreacha astaíochtaí.

Úsáidfear fachtóirí carbóin CO2 a shonraítear i Rialachán MRV i gcás breoslaí ar lena n-aghaidh a shonraítear an fachtóir sin

Maidir le gach fachtóir astaíochta eile, is féidir luachanna réamhshocraithe a úsáid de réir mar a fhoráiltear i dTábla 1 den Rialachán seo, mar mhalairt air sin

Luachanna deimhnithe trí bhíthin tomhais dhíreacha astaíochtaí

Breoslaí In-Athnuaite Inbhuanaithe

(Bithleachtanna, Bithgháis, Leictribhreoslaí)

Is féidir luachanna CO2eq a shonraítear in RED II (gan dóchán) a úsáid i gcás gach breosla a n-áirítear a gconairí in RED II, mar mhalairt air sin

Is féidir scéim deimhniúcháin arna formheas ag RED II nó tomhais dhíreacha astaíochtaí a úsáid

Maidir le fachtóirí astaíochta, is féidir luachanna réamhshocraithe a úsáid de réir mar a shonraítear i dTábla 1 den Rialachán seo, mar mhalairt air sin

Luachanna deimhnithe trí bhíthin tomhais dhíreacha astaíochtaí

Eile (lena n-áirítear leictreachas)

Is féidir luachanna CO2eq a shonraítear in RED II (gan dóchán) a úsáid i gcás gach breosla a n-áirítear a gconairí in RED II, mar mhalairt air sin

Is féidir scéim deimhniúcháin arna formheas ag RED II nó tomhais dhíreacha astaíochtaí a úsáid

Maidir le fachtóirí astaíochta, is féidir luachanna réamhshocraithe a úsáid de réir mar a shonraítear i dTábla 1 den Rialachán seo, mar mhalairt air sin

Luachanna deimhnithe trí bhíthin tomhais dhíreacha astaíochtaí

Leasú 159
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – mír 2
Na fachtóirí astaíochta a bhaineann le bithbhreoslaí, bithghás, breoslaí in-athnuaite de thionscnamh neamhbhitheolaíoch agus breoslaí carbóin athchúrsáilte, déanfar iad a chinneadh de réir na modheolaíochtaí a leagtar amach i gCuid C d’Iarscríbhinn 5 a ghabhann le Treoir (AE) 2018/2001.
Na fachtóirí astaíochta a bhaineann le bithbhreoslaí, bithghás, breoslaí in-athnuaite de thionscnamh neamhbhitheolaíoch agus breoslaí carbóin athchúrsáilte, déanfar iad a chinneadh de réir na modheolaíochtaí a leagtar amach i gCuid C d’Iarscríbhinn 5 a ghabhann le Treoir (AE) 2018/2001.
Mar mhalairt air sin, is féidir na fachtóirí astaíochta d’aon chineál breosla a chinneadh bunaithe ar luachanna deimhnithe iarbhír nó luachanna arna mbunú trí thomhais dhíreacha astaíochtaí.
Leasú 160
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – tábla

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Bith-GNL

Príomhtháirgí / Dramhaíl / Cumasc amhábhair

0.05

Tagairt do Threoir (AE) 2018/2001

GNL ar thimthriall Otto (inneall débhreosla meánluais)

2,755

MEPC245 (66),

Rialachán (AE) 2015/757

0.00005

0.00018

3.1

GNL ar thimthriall Otto (inneall débhreosla íseal-luais)

1.7

GNL ar thimthriall Díosail (débhreoslaí)

0.2

LBSI

N/I

Leasú

Bith-GNL

Príomhtháirgí / Dramhaíl / Cumasc amhábhair

0.05

Tagairt do Threoir (AE) 2018/2001

GNL ar thimthriall Otto (inneall débhreosla meánluais)

2,755

MEPC245 (66),

Rialachán (AE) 2015/757

0

0.00011

3.1

GNL ar thimthriall Otto (inneall débhreosla íseal-luais)

1.7

GNL ar thimthriall Díosail (débhreoslaí)

0.2

LBSI

N/I

Leasú 161
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – mír 8
I gColún 4 tá na luachanna astaíochta Co2eq arna léiriú in [gCO2eq/MJ]. I gcás breoslaí iontaise, ní úsáidfear ach na luachanna réamhshocraithe atá ar an tábla. Maidir le gach breosla eile, (mura léirítear iad go sainráite), déanfar luachanna a ríomh trí úsáid a bhaint as an modheolaíocht nó as na luachanna réamhshocraithe de réir Threoir (AE) 2018/2001 arna n-asbhaint ó na hastaíochtaí dócháin agus ocsaídiú iomlán an bhreosla á chur san áireamh33.
I gColún 4 tá na luachanna astaíochta Co2eq arna léiriú in [gCO2eq/MJ]. I gcás breoslaí iontaise, déanfar na luachanna réamhshocraithe sa tábla a úsáid mura féidir luachanna iarbhír a sholáthar trí bhíthin tomhais dhíreacha astaíochtaí. Maidir le gach breosla eile, (mura léirítear iad go sainráite), déanfar luachanna a ríomh trí úsáid a bhaint as an modheolaíocht nó as na luachanna réamhshocraithe de réir Threoir (AE) 2018/2001 arna n-asbhaint ó na hastaíochtaí dócháin agus ocsaídiú iomlán an bhreosla á chur san áireamh33.
__________________
__________________
33 Déantar tagairt don téarma eu ‘astaíochtaí ón mbreosla i mbun úsáide’ i dTreoir (AE) 2018/2001, Iarscríbhinn V.C.1.(a).
33 Déantar tagairt don téarma eu ‘astaíochtaí ón mbreosla i mbun úsáide’ i dTreoir (AE) 2018/2001, Iarscríbhinn V.C.1.(a).
Leasú 162
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – tábla – ró 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Aon fhoinse cumhachta astaíochtaí nialasacha eile

Aon teicneolaíocht a bhaineann laghduithe astaíochtaí amach atá coibhéiseach le nó níos suntasaí ná sin a bhainfí amach trí sholáthar cumhachta ar tír a úsáid.

Leasú 163
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn V

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

IARSCRÍBHINN V

FOIRMLÍ CHUN AN IARMHÉID COMHLÍONTACHTA AGUS AN PIONÓS a leagtar síos in Airteagal 20(1) A RÍOMH

Foirmle chun iarmhéid comhlíontachta na loinge a ríomh

Chun iarmhéid comhlíontachta loinge a ríomh beidh feidhm ag an bhfoirmle seo a leanas:

Iarmhéid comhlíontachta [gCO2eq/MJ] =

(GHGIEsprioc - GHGIEiarbhír) x.[ 20221019-P9_TA(2022)0367_GA-p0000010.png]

I gcás:

20221019-P9_TA(2022)0367_GA-p0000011.png

Coibhéis CO2 ina graim

GHGIEsprioc

An teorainn le déine gás ceaptha teasa an fhuinnimh a úsáidtear ar bord loinge de réir Airteagal 4(2) den Rialachán seo

GHGIEiarbhír

Meándéine bhliantúil gás ceaptha teasa an fhuinnimh a úsáidtear ar bord loinge arna ríomh le haghaidh na tréimhse tuairiscithe ábhartha

Foirmle chun an pionós a leagtar síos in Airteagal 20(1) a ríomh

Ríomhfar méid an phionóis a leagtar síos in Airteagal 20(1) mar a leanas:

Pionós =

(Iarmhéid comhlíontachta / GHGIEiarbhír) x fachtóir coinbhéartachta ó MJ go tonaí VLSFO (41.0 MJ / kg) x EUR 2400

Leasú

IARSCRÍBHINN V

FOIRMLÍ CHUN AN IARMHÉID COMHLÍONTACHTA AGUS AN PIONÓS FEABHAIS a leagtar síos in Airteagal 20(1) A RÍOMH

(a)   Foirmle chun iarmhéid comhlíontachta na loinge a ríomh

a)  Iarmhéid comhlíontachta maidir le déine astaíochtaí gás ceaptha teasa na loinge, maidir le hAirteagal 4.2

Chun iarmhéid comhlíontachta loinge a ríomh beidh feidhm ag an bhfoirmle seo a leanas:

Iarmhéid comhlíontachta [gCO2eq/MJ] =

(GHGIEsprioc - GHGIEiarbhír) x.[ 20221019-P9_TA(2022)0367_GA-p0000012.png]

I gcás:

20221019-P9_TA(2022)0367_GA-p0000013.png

Coibhéis CO2 ina graim

GHGIEsprioc

An teorainn le déine gás ceaptha teasa an fhuinnimh a úsáidtear ar bord loinge de réir Airteagal 4(2) den Rialachán seo

GHGIEiarbhír

Meándéine bhliantúil gás ceaptha teasa an fhuinnimh a úsáidtear ar bord loinge arna ríomh le haghaidh na tréimhse tuairiscithe ábhartha

(b)  Iarmhéid Comhlíontachta i leith chuóta RFNBO maidir le hAirteagal 4a(3)

CB_RFNBO [% RFNBO] =

(% RFNBOcuóta - % RFNBOiarbhír)

I gcás:

 

CB_RFNBO

Iarmhéid Comhlíontachta i leith RFNBOcuóta, maidir le hAirteagal 4a(3)

% RFNBOcuóta

RFNBOcuóta den mheánfhuinneamh bliantúil a úsáidtear ar bord loinge de réir Airteagal 4a(3) den Rialachán seo

% RFNBOiarbhír

Céatadán den mheánfhuinneamh bliantúil a úsáidtear ar bord arna thuairisciú ag long a chomhlíontar go hiarbhír le RFNBOnna i gcomhréir le hAirteagal 9(1)(b)

(b)   Foirmle chun an pionós a leagtar síos in Airteagal 20(1) a ríomh

a)  Pionóis feabhais i leith iarmhéid comhlíontachta le haghaidh dhéine astaíochtaí gás ceaptha teasa na loinge, maidir le hAirteagal 4.2

Ríomhfar méid an phionóis a leagtar síos in Airteagal 20(1) mar a leanas:

Pionós =

(Iarmhéid comhlíontachta / GHGIEiarbhír) x fachtóir coinbhéartachta ó MJ go tonaí VLSFO (41.0 MJ / kg) x EUR 2400

b)  Pionós Feabhais i leith chuóta RFNBO maidir le hAirteagal 4a(3)

Ríomhfar méid an phionóis feabhais a leagtar síos in Airteagal 20(1a) mar a leanas:

Pionós Feabhais (RFNBO) =

abs(CB_RFNBO) x Pd x 3

I gcás:

 

Pionós Feabhais

in EUR

abs(CB_RFNBO)

luach absalóideach an iarmhéid comhlíontachta le haghaidh RFNBO

Pd

Difríocht phraghais idir RFNBOnna agus breosla iontaise atá comhoiriúnach le suiteáil long

Leasú 164
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn V a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

IARSCRÍBHINN Va

RÍOMH NA MAISE COIGEARTAITHE BREOSLA AGUS AN FHUINNIMH BREISE

Ar an gcéad dul síos, déantar cur síos san Iarscríbhinn seo ar conas mais choigeartaithe bhreosla a ríomh ag baint úsáid as an bhfuinneamh breise de bharr saintréithe teicniúla loinge in aicme oighir IA nó IA Super nó in aicme oighir choibhéiseach1a agus an fuinneamh breise a úsáideann long in aicme oighir IC, IB, IA nó IA Super nó in aicme oighir choibhéiseach mar gheall ar bheith ag seoladh faoi dhálaí oighir. Ar an dara dul síos, déantar cur síos ann ar an gcaoi a ríomhtar an fuinneamh breise.

Mais choigeartaithe [Mj A]

Déanfar mais choigeartaithe bhreosla [Mi A] a ríomh ar bhonn an fhuinnimh breise a úsáidtear le haghaidh seoladh faoi dhálaí oighir agus an fhuinnimh breise a úsáidtear de bharr airíonna teicniúla loinge in aicme oighir IA nó IA Super nó in aicme oighir choibhéiseach. Féadfaidh an chuideachta a roghnú cén breosla i ar cheart an fuinneamh breise a leithdháileadh air. Ní mór an breosla a roghnaítear a bheith ar cheann de na breoslaí arna n-ídiú ag an long le linn na tréimhse tuairiscithe. Féadfaidh méid an fhuinnimh a fhreagraíonn do mhais ídithe an bhreosla i a bheith níos ísle ná méid an fhuinnimh breise.

Déanfar mais choigeartaithe [Mi A] an bhreosla i a ríomh mar a leanas

20221019-P9_TA(2022)0367_GA-p0000014.png

, (Ax.1)

i gcás inarb ionann Mi total agus mais iomlán an bhreosla i, Mi additional due to ice class an mhais bhreosla de bharr ídiú breise fuinnimh ag long in aicme oighir IA nó IA Super nó in aicme oighir choibhéiseach agus Mi additional due to ice conditions mais an bhreosla de bharr ídiú breise fuinnimh mar gheall ar sheoladh faoi dhálaí oighir.

Déantar mais an bhreosla i a sheasann don ídiú fuinnimh breise de bharr saintréithe teicniúla loinge in aicme oighir IA nó IA Super nó in aicme choibhéiseach oighir a ríomh le

20221019-P9_TA(2022)0367_GA-p0000015.png

, (Ax.2)

i gcás inarb ionann an t-idiú breise fuinnimh de bharr aicme oighir agus an t-ídiú breise fuinnimh i ngeall ar shaintréithe teicniúla loinge in aicme oighir IA nó IA Super nó i gcás inarb ionann aicme oighir agus LCVi agus luach calrach níos ísle de bhreosla i.

Ar an gcaoi chéanna, déantar mais an bhreosla mar gheall ar ídiú fuinnimh breise faoi dhálaí oighir a ríomh ag úsáid

20221019-P9_TA(2022)0367_GA-p0000016.png

, (Ax.3)

i gcás inarb ionann Eadditional due to ice conditions agus an t-ídiú breisie fuinnimh de bharr seoladh faoi dhálaí oighir.

Fuinneamh breise de bharr aicme oighir agus de bharr seoladh faoi dhálaí oighir

Ríomhfar an tomhaltas breise fuinnimh mar gheall ar shaintréithe teicniúla loinge in aicme oighir IA nó IA Super nó in aicme oighir choibhéiseach mar a leanas

20221019-P9_TA(2022)0367_GA-p0000017.png

, (Ax.4)

i gcás ina gciallaíonn Evoyages total iomlán an fhuinnimh a ídítear le linn na muiraistear go léir agus Eadditional due to ice conditions ídiú breise fuinnimh mar gheall ar bheith ag seoladh faoi dhálaí oighir.

Déanfar an fuinneamh iomlán arna ídiú do gach muiraistear a ríomh ag úsáid

20221019-P9_TA(2022)0367_GA-p0000018.png

, (Ax.5)

i gcás ina seasann Mi, voyages, total iomlán na maise breosla i a ídítear do gach muiraistear laistigh de raon feidhme an rialacháin, LCVi an luach calrach íochtarach de bhreosla i agus E elect, voyages, total méid an leictreachais a sheachadtar ar an long agus a ídítear le haghaidh gach turas.

Déantar mais bhreosla i Mi, voyages, total arna thomhailt do gach muiraistear laistigh de raon feidhme an Rialacháin seo a ríomh le

20221019-P9_TA(2022)0367_GA-p0000019.png

, (Ax.6)

i gcás ina sonraítear le Mi, voyages between MS mais chomhiomlán an bhreosla a ídítear le linn gach muiraistear idir calafoirt atá faoi dhlínse Ballstáit, Mi, voyages from MS mais chomhiomlán an bhreosla a ídítear le linn gach muiraistear a d’imigh ó chalafoirt atá faoi dhlínse Ballstáit agus Mi, voyages to MS, aistir chuig na Ballstáit maidir le mais chomhiomlán an bhreosla a ídítear le linn muiraistear chuig calafoirt atá faoi dhlínse Ballstáit. An méid ídithe den leictreachas arna sheachadadh ar an long E elect, is féidir voyages total a ríomh ar an mbealach céanna.

Déantar an t-ídiú breise fuinnimh de bharr seoladh faoi dhálaí oighir e a ríomh mar a leanas

20221019-P9_TA(2022)0367_GA-p0000020.png

, (Ax.7)

i gcás ina gciallaíonn Evoyages open water an fuinneamh a ídítear le linn muiraistear in uisce oscailte agus Evoyages, ice conditions, adjusted an fuinneamh coigeartaithe arna ídiú faoi dhálaí oighir.

Déantar an fuinneamh a ídítear le haghaidh muiraistir lena n-áirítear seoladh go heisiach in uisce oscailte e a ríomh mar a leanas

20221019-P9_TA(2022)0367_GA-p0000021.png

(Ax.8)

i gcás ina seasann Evoyages, ice conditions don fhuinneamh a ídítear le seoladh faoi dhálaí oighir, a ríomhtar mar a leanas

20221019-P9_TA(2022)0367_GA-p0000022.png

(Ax.9)

i gcás ina gciallaíonn Mi, voyages, ice conditions mais an bhreosla a ídítear chun seoladh faoi dhálaí oighir agus E elect, voyages, total méid an leictreachais a sheachadtar ar an long agus a ídítear agus í ag seoladh faoi dhálaí oighir.

Déantar mais an bhreosla i a ídítear de bharr seoladh faoi dhálaí oighir a shainiú mar a leanas

20221019-P9_TA(2022)0367_GA-p0000023.png

, (Ax.10)

i gcás ina sonraítear le Mi, voyages between MS, ice cond. mais chomhiomlán an bhreosla a ídíonn long a aicmítear mar long oighir agus í ag seoladh faoi dhálaí oighir idir calafoirt faoi dhlínse Ballstáit, Mi, voyages from MS mais chomhiomlán an bhreosla a ídíonn longa a aicmítear mar longa oighir agus iad ag seoladh faoi dhálaí oighir le linn gach muiraistear a d’imigh ó chalafoirt atá faoi dhlínse Ballstáit agus Mi, voyages to MS mais chomhiomlán an bhreosla a ídíonn long a aicmítear mar long oighir agus í ag seoladh faoi dhálaí oighir le linn muiraistir chuig calafoirt faoi dhlínse Ballstáit. Is féidir an méid ídithe den leictreachas a sheachadtar ar an long E ice conditions a ríomh ar an mbealach céanna.

Déanfar an fuinneamh coigeartaithe a ídítear faoi dhálaí oighir a ríomh tríd an ní seo a leanas a úsáid

1)

20221019-P9_TA(2022)0367_GA-p0000024.png

(Ax.1

leis an achar a thaistealaítear le linn seoladh faoi dhálaí oighir Dice conditions agus ídiú fuinnimh in aghaidh an fhaid a thaistealaítear in uisce oscailte20221019-P9_TA(2022)0367_GA-p0000025.png.

Déanfar an t-achar a thaistealaítear nuair a bhítear ag seoladh faoi dhálaí oighir Dice conditions a ríomh mar a leanas

, (Ax.12)

i gcás ina sonraítear le D voyages between MS, ice cond. an t-achar comhiomlán arna sheoladh faoi dhálaí oighir idir calafoirt faoi dhlínse Ballstáit, D voyages from MS achar comhiomlán le linn seoladh faoi dhálaí oighir le linn gach muiraistear a d’imigh ó chalafoirt atá faoi dhlínse Ballstáit agus D voyages to MS achar comhiomlán le linn seoladh faoi dhálaí oighir le linn muiraistir chuig calafoirt faoi dhlínse Ballstáit.

Sainítear é sin mar a leanas:

20221019-P9_TA(2022)0367_GA-p0000026.png

, (Ax.13)

i gcás ina sonraítear le E voyages, ice conditions an t-ídiú fuinnimh le linn seoladh faoi dhálaí oighir agus D total an t-achar iomlán bliantúil a thaistealaítear.

Is mar a leanas a ríomhfar an t-achar iomlán bliantúil a thaistealaítear

20221019-P9_TA(2022)0367_GA-p0000027.png

, (Ax.14)

i gcás ina sonraítear le D voyages between MS an t-achar comhiomlán a thaistealaítear faoi dhlínse Ballstáit, D voyages from MS an t-achar comhiomlán a thaistealaítear le linn gach muiraistear a d’imigh ó chalafoirt atá faoi dhlínse Ballstáit agus D voyages to MS achar comhiomlán a thaistealaítear le linn muiraistir chuig calafoirt faoi dhlínse Ballstáit.

______________

1a Le haghaidh tuilleadh faisnéise maidir le comhfhreagras idir aicmí oighir, féach Moladh HELCOM 25/7 ag http://www.helcom.fi.

(1) Tarchuireadh an ní ar ais chuig an gcoiste freagrach le haghaidh idirbheartaíocht idirinstitiúideach de bhun Riail 59(4), an ceathrú fomhír (A9-0233/2022).

An nuashonrú is déanaí: 21 Feabhra 2023Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais