Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/0223(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0234/2022

Внесени текстове :

A9-0234/2022

Разисквания :

PV 17/10/2022 - 14
CRE 17/10/2022 - 14
PV 10/07/2023 - 15
CRE 10/07/2023 - 15

Гласувания :

PV 19/10/2022 - 7.5
CRE 19/10/2022 - 7.5
Обяснение на вота
PV 11/07/2023 - 8.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2022)0368
P9_TA(2023)0261

Приети текстове
PDF 519kWORD 175k
Сряда, 19 октомври 2022 г. - Страсбург
Разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива ***I
P9_TA(2022)0368A9-0234/2022

Изменения, приети от Европейския парламент на 19 октомври 2022 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива и за отмяна на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (COM(2021)0559 – C9-0331/2021 – 2021/0223(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура – първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  С Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета43 е определена рамка за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива. В съобщението на Комисията относно прилагането на тази директива44 се посочва неравномерното развитие на инфраструктурата за зареждане с електроенергия и презареждане с гориво в рамките на Съюза и липсата на оперативна съвместимост и удобство за ползване. Отбелязва се, че липсата на ясна обща методика за определяне на цели и приемане на мерки съгласно националните рамки за политиката, изисквани от Директива 2014/94/ЕС, е довела до ситуация, при която равнището на амбиция при определянето на цели и политиките за подкрепа се различава значително в отделните държави членки.
(1)  С Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета43 е определена рамка за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива. В съобщението на Комисията относно прилагането на тази директива44 се посочва неравномерното развитие на инфраструктурата за зареждане с електроенергия и презареждане с гориво в рамките на Съюза и липсата на оперативна съвместимост и удобство за ползване. Отбелязва се, че липсата на ясна обща методика за определяне на цели и приемане на мерки съгласно националните рамки за политиката, изисквани от Директива 2014/94/ЕС, е довела до ситуация, при която равнището на амбиция при определянето на цели и политиките за подкрепа се различава значително в отделните държави членки. Това от своя страна доведе до невъзможност за изграждане на всеобхватна и цялостна мрежа от инфраструктура за алтернативни горива в целия Съюз.
__________________
__________________
43 Директива 2014/94/EC на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (ОВ L 307, 28.10.2014 г., стр. 1).
43 Директива 2014/94/EC на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива (ОВ L 307, 28.10.2014 г., стр. 1).
44 COM(2020)0789.
44 COM(2020)0789.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  С Регламент (ЕС) 2019/631 на Европейския парламент и на Съвета46 и Регламент (ЕС) 2019/1242 на Европейския парламент и на Съвета47 вече са определени стандарти за емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства, както и от някои тежкотоварни превозни средства. Тези инструменти следва да ускорят навлизането по-специално на превозни средства с нулеви емисии, като по този начин ще създадат търсене на инфраструктура за зареждане с електроенергия и презареждане с гориво.
(3)  С Регламент (ЕС) 2019/631 на Европейския парламент и на Съвета46 и Регламент (ЕС) 2019/1242 на Европейския парламент и на Съвета47 вече са определени стандарти за емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства, както и от някои тежкотоварни превозни средства. Преразглеждането на тези инструменти следва да бъде в синхрон с преразглеждането на действащия регламент, за да се гарантира съгласувана рамка за използването и внедряването на алтернативни горива в автомобилния транспорт, както и за да се ускори навлизането по-специално на превозни средства с нулеви емисии и на алтернативни горива, като по този начин ще създадат търсене на инфраструктура за зареждане с електроенергия и презареждане с гориво.
__________________
__________________
46 Регламент (ЕС) 2019/631 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за определяне на стандарти за емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 443/2009 и (ЕС) № 510/2011 (ОВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 13).
46 Регламент (ЕС) 2019/631 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за определяне на стандарти за емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 443/2009 и (ЕС) № 510/2011 (ОВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 13).
47 Регламент (ЕС) 2019/1242 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за определяне на стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства и за изменение на регламенти (ЕО) № 595/2009 и (ЕС) 2018/956 на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 96/53/ЕО на Съвета (ОВ L 198, 25.7.2019 г., стр. 202).
47 Регламент (ЕС) 2019/1242 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за определяне на стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства и за изменение на регламенти (ЕО) № 595/2009 и (ЕС) 2018/956 на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 96/53/ЕО на Съвета (ОВ L 198, 25.7.2019 г., стр. 202).
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  С инициативите ReFuelEU Aviation48 и FuelEU Maritime49 следва да се засилят производството и навлизането на устойчиви алтернативни горива във въздушния и в морския транспорт. Въпреки че изискванията за използването на горива, що се отнася до устойчивите авиационни, горива могат да разчитат до голяма степен на съществуващата инфраструктура за презареждане с гориво, са необходими инвестиции за електрозахранването на спрелите въздухоплавателни средства. Инициативата FuelEU Maritime определя изисквания, по-специално за бреговото електрозахранване, които могат да бъдат изпълнени само ако пристанищата по трансевропейската транспортна мрежа разполагат в достатъчна степен с внедрени електрозахранващи уредби, намиращи се на брега. Тези инициативи обаче не съдържат разпоредби относно необходимата инфраструктура за горива, която е предпоставка за постигането на целите.
(4)  С инициативите ReFuelEU Aviation48 и FuelEU Maritime49 следва да се засилят производството и навлизането на устойчиви алтернативни горива във въздушния и в морския транспорт. Въпреки че изискванията за използването на горива, що се отнася до устойчивите авиационни, горива могат да разчитат до голяма степен на съществуващата инфраструктура за презареждане с гориво, са необходими инвестиции за електрозахранването на спрелите въздухоплавателни средства. Освен това държавите членки и Комисията следва да направят оценка на настоящото състояние и бъдещото развитие на пазара на водород за въздухоплаването, както и осигурят извършването на проучване относно осъществимостта на разполагането на съответната инфраструктура за зареждане на въздухоплавателни средства, включително където е приложимо, план за разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива на летищата, по-специално за зареждане на въздухоплавателните средства с водород и с електроенергия. Инициативата FuelEU Maritime определя изисквания, по-специално за бреговото електрозахранване, които могат да бъдат изпълнени само ако пристанищата по трансевропейската транспортна мрежа разполагат в достатъчна степен с внедрени електрозахранващи уредби, намиращи се на брега. Тези инициативи обаче не съдържат разпоредби относно необходимата инфраструктура за горива, която е предпоставка за постигането на целите.
__________________
__________________
48 COM(2021)0561.
48 COM(2021)0561.
49 COM(2021)0562.
49 COM(2021)0562.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Поради това всички видове транспорт следва да бъдат обхванати от един инструмент, в който следва да бъдат взети предвид различни алтернативни горива. Използването на технологии за задвижване с нулеви емисии е на различни етапи на развитие при различните видове транспорт. По-специално в сектора на автомобилния транспорт се наблюдава бързо навлизане на електрически превозни средства, задвижвани с акумулаторни батерии, и на хибридни електрически превозни средства с възможност за включване към електрическата мрежа. На разположение на пазарите са и пътни превозни средства с водородни горивни елементи. Освен това по-малките плавателни съдове, задвижвани с водород или с акумулатори, и влаковете с водородни горивни елементи понастоящем се внедряват в различни проекти и в първоначални търговски сделки, като през следващите години се очаква цялостна търговска реализация. От друга страна, секторите на въздухоплаването и водния транспорт продължават да зависят от течните и газовите горива, тъй като се очаква решенията за задвижване с нулеви и ниски емисии да навлязат на пазара едва около 2030 г., а дори още по-късно за сектора на въздухоплаването, и пълната пазарна реализация отнема време. Използването на изкопаеми газови или течни горива е възможно само ако следва недвусмислен път на декарбонизация, което е в съответствие с дългосрочната цел за неутралност по отношение на климата в Съюза и изисква все по-голямо смесване или замяна с възобновяеми горива, като например биометан, биогорива от ново поколение или възобновяеми и нисковъглеродни синтетични газоови и течни горива.
(5)  Поради това всички видове транспорт следва да бъдат обхванати от един инструмент, в който следва да бъдат взети предвид различни алтернативни горива. Използването на технологии за задвижване с нулеви емисии е на различни етапи на развитие при различните видове транспорт и в различните държави членки и региони. По-специално в сектора на автомобилния транспорт се наблюдава бързо навлизане на електрически превозни средства, задвижвани с акумулаторни батерии, и на хибридни електрически превозни средства с възможност за включване към електрическата мрежа, поради което за тези утвърдени технологии са необходими по-амбициозни цели. На разположение на пазарите са и пътни превозни средства с водородни горивни елементи, макар и в по-малка степен. Освен това по-малките плавателни съдове, задвижвани с водород или с акумулатори, и влаковете с водородни горивни елементи понастоящем се внедряват в различни проекти и в първоначални търговски сделки, като през следващите години се очаква цялостна търговска реализация. От друга страна, секторите на въздухоплаването и водния транспорт продължават да зависят от течните и газовите горива, тъй като се очаква решенията за задвижване с нулеви и ниски емисии да навлязат на пазара едва около 2030 г., а дори още по-късно за сектора на въздухоплаването, и пълната пазарна реализация отнема време. Съюзът следва да увеличи усилията си за поетапно извеждане от употреба на изкопаемите газови или течни горива и за насърчаване на алтернативи от възобновяеми източници, а използването на изкопаеми горива следва да е възможно само ако следва недвусмислен път на декарбонизация, което е в съответствие с дългосрочната цел за неутралност по отношение на климата в Съюза и изисква все по-голямо смесване или замяна с възобновяеми горива, като например биометан, биогорива от ново поколение или възобновяеми и нисковъглеродни синтетични газови и течни горива.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Тези биогорива и синтетичните горива, заместващи дизеловото гориво, бензина и горивото за реактивни двигатели, могат да бъдат произведени от различни суровини и да бъдат смесвани с изкопаеми горива при много високи съотношения на смесване. Те подлежат на техническа употреба с малки адаптации при съвременните технологии за превозни средства. Възобновяемият метанол може да се използва в корабоплаването по вътрешните водни пътища и в морския транспорт на къси разстояния. Синтетичните и парафиновите горива имат потенциал да намалят използването на източници на изкопаеми горива при снабдяването на транспорта с енергия. Всички тези горива могат да бъдат разпространявани, съхранявани и използвани с наличната инфраструктура или, при необходимост, с инфраструктура от същия тип.
(6)  За да се увеличи максимално потенциалът за намаляване на емисиите на парникови газове, тези биогорива, включително биогаз, и синтетичните горива, заместващи дизеловото гориво, бензина и горивото за реактивни двигатели, могат да бъдат произведени от различни суровини и да бъдат смесвани с изкопаеми горива при много високи съотношения на смесване. Това е особено важно за намаляването на емисиите на парникови газове в секторите на въздухоплаването и на морския транспорт, при които електрификацията ще бъде по-бавна. Тези горива подлежат на техническа употреба с малки адаптации при съвременните технологии за превозни средства. Възобновяемият метанол може да се използва в корабоплаването по вътрешните водни пътища и в морския транспорт на къси разстояния. Синтетичните и парафиновите горива имат потенциал да намалят използването на източници на изкопаеми горива при снабдяването на транспорта с енергия. Всички тези горива могат да бъдат разпространявани, съхранявани и използвани с наличната инфраструктура или, при необходимост, с инфраструктура от същия тип.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)
(6a)  Важно е да се спазват общите принципи на технологична неутралност и за поставяне на енергийната ефективност на първо място сред тези технологии, които са необходими за постигане на неутралност по отношение на климата, тъй като някои от технологиите, които ще бъдат необходими в обозримо бъдеще, все още изискват инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, като същевременно се запазва конкуренцията на пазара между различните алтернативни технологии, като се вземат надлежно предвид различните отправни позиции на държавите членки.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  ВПГ вероятно ще продължи да играе роля в морския транспорт, където понастоящем не съществува икономически жизнеспособна технология за задвижване с нулеви емисии. В съобщението относно стратегията за интелигентна и устойчива мобилност се посочва, че корабите с нулеви емисии, плаващи по море, ще бъдат готови за пазара до 2030 г. Преобразуването на флота следва да се извършва постепенно поради дългия срок за експлоатация на корабите. За разлика от морския транспорт при транспорта по вътрешните водни пътища, където плавателните съдове обикновено са по-малки, а разстоянията по-къси, технологиите за задвижване с нулеви емисии, като например водород и електроенергия, следва да навлязат на пазарите по-бързо. Очаква се ВПГ да престане да играе съществена роля в този сектор. Трябва да се засили декарбонизацията при транспортните горива като ВПГ, например чрез смесване/заместване с втечнен биометан или възобновяеми и нисковъглеродни синтетични газови горива на основата на електроенергия (газ на основата на електроенергия, е-газ). Тези декарбонизирани горива могат да се използват в същата инфраструктура като газообразните изкопаеми горива, като по този начин се дава възможност за постепенно преминаване към декарбонизирани горива.
(7)  Продължаващото използване на втечнен природен газ (ВПГ) не е съвместимо с целта на Съюза за неутралност по отношение на климата. Поради това ВПГ в морския транспорт следва постепенно да бъде изведен от употреба във възможно най-кратък срок и да бъде заменен с по-устойчиви алтернативи. В краткосрочен план обаче ВПГ вероятно ще играе преходна роля в морския транспорт, където понастоящем не съществува икономически жизнеспособна технология за задвижване с нулеви емисии. В съобщението относно стратегията за интелигентна и устойчива мобилност се посочва, че корабите с нулеви емисии, плаващи по море, ще бъдат готови за пазара до 2030 г. и че такива проекти вече са в ход. Следва да се насърчава по-нататъшно развитие в това отношение, съпътствано от надлежно наблюдение и докладване. Преобразуването на флота следва да се извършва постепенно поради дългия срок за експлоатация на корабите. Предвид преходната роля на ВПГ, наличността на инфраструктура за зареждане с ВПГ на пристанищата следва да зависи от търсенето, по-специално що се отнася до нови публични инвестиции. За разлика от морския транспорт при транспорта по вътрешните водни пътища, където плавателните съдове обикновено са по-малки, а разстоянията по-къси, технологиите за задвижване с нулеви емисии, като например водород и електроенергия, започват да достигат етапа на технологична зрялост и следва да навлязат на пазарите по-бързо, като могат да играят важна роля в морския транспорт за създаване на по-мащабни решения за задвижване с нулеви емисии. Очаква се ВПГ да престане да играе съществена роля в този сектор. Трябва да се засили декарбонизацията при транспортните горива като ВПГ, например чрез смесване/заместване с втечнен биометан или възобновяеми и нисковъглеродни синтетични газови горива на основата на електроенергия (газ на основата на електроенергия, е-газ). Тези декарбонизирани горива могат да се използват в същата инфраструктура като газообразните изкопаеми горива, като по този начин се дава възможност за постепенно преминаване към декарбонизирани горива.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Разгръщането на публично достъпна инфраструктура за зареждане с електроенергия за лекотоварни електрически превозни средства в рамките на Съюза е неравномерно. По-нататъшно неравномерно разпространение би застрашило навлизането на тези превозни средства, като ще ограничи свързаността в Съюза. Продължаващите различия в амбициите и подходите в политиката на национално равнище няма да създадат дългосрочната сигурност, необходима за значителни пазарни инвестиции. Поради това задължителните минимални цели за държавите членки на национално равнище следва да предоставят насоки за политиката и да допълнят националните рамки на политиката. Този подход следва да комбинира целите относно националния автомобилен парк и целите относно отстоянието по трансевропейската транспортна мрежа. Целите относно националния автомобилен парк, следва да гарантират, че навлизането на превозни средства във всяка държава членка е съчетано с разгръщането на достатъчна публично достъпна инфраструктура за зареждане. Целите относно отстоянието по трансевропейската транспортна мрежа следва да гарантират пълно покритие с електрически зарядни точки на основните пътни мрежи на Съюза и по този начин да осигурят лесно и безпроблемно пътуване в целия Съюз.
(9)  Разгръщането на публично достъпна инфраструктура за зареждане с електроенергия за лекотоварни електрически превозни средства в рамките на Съюза и в рамките на отделните региони е неравномерно. По-нататъшно неравномерно разпространение би застрашило навлизането на тези превозни средства, като ще ограничи свързаността в Съюза. Продължаващите различия в амбициите и подходите в политиката на национално равнище ще възпрепятстват така необходимия устойчив преход на сектора на транспорта и няма да допринесат за създаването на дългосрочната сигурност, необходима за значителни пазарни инвестиции. Поради това задължителните минимални цели за държавите членки на национално равнище следва да предоставят насоки за политиката и да допълнят националните рамки на политиката. Този подход следва да комбинира целите относно националния автомобилен парк и целите относно отстоянието по трансевропейската транспортна мрежа. Целите относно националния автомобилен парк следва да гарантират, че навлизането на превозни средства във всяка държава членка е съчетано с разгръщането на достатъчна публично достъпна инфраструктура за зареждане, по-специално в географските зони, където е по-малко вероятно собствениците на лекотоварни превозни средства да притежават собствени места за паркиране. Необходимо е също така да се обърне специално внимание и да се увеличат темповете на разгръщане на национално равнище по отношение на центровете със сравнително по-висока гъстота на населението и по-голям пазарен дял на електрическите превозни средства. След като бъде достигнат определен дял на електрическите превозни средства в дадена държава членка, пазарът следва да се саморегулира. Целите относно отстоянието по трансевропейската транспортна мрежа следва да гарантират пълно покритие с електрически зарядни точки на основните пътни мрежи на Съюза и по този начин да осигурят лесно и безпроблемно пътуване в целия Съюз, включително в рамките на и към най-отдалечените региони на ЕС, освен ако свързаните с това разходи не са несъразмерни спрямо ползите, като в този случай държавите членки могат да правят изключения или да обмислят възможността за разработване на инфраструктура извън мрежата. Разработването на такава инфраструктурна мрежа би спомогнало за достъпността и свързаността на всички региони в Съюза, в това число най-отдалечените региони и други отдалечени или селски райони, като се засилва социалното, икономическото и териториалното сближаване между тях.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Целите относно националния автомобилен парк следва да се определят въз основа на общия брой регистрирани електрически превозни средства в съответната държава членка при спазване на обща методика, която отчита технологичното развитие, като например увеличения пробег на електрическите превозни средства или нарастващото навлизане на пазара на зарядни точки за бързо зареждане, които поотделно могат да зареждат с електроенергия по-голям брой превозни средства в сравнение с нормалните зарядни точки. Методиката трябва да взема предвид и различните модели на зареждане на електрически превозни средства, задвижвани с акумулаторни батерии, и на хибридни електрически превозни средства с възможност за включване към електрическата мрежа. Методиката, определяща целите относно националния автомобилен парк въз основа на общата максимална изходна мощност на публично достъпната инфраструктура за зареждане с електроенергия, следва да позволява гъвкавост за прилагането на различни технологии за зареждане с електроенергия в държавите членки.
(10)  Целите относно националния автомобилен парк следва да се определят въз основа на дела на регистрираните електрически превозни средства в общия автомобилен парк на съответната държава членка при спазване на обща методика, която отчита технологичното развитие, като например увеличения пробег на електрическите превозни средства или нарастващото навлизане на пазара на зарядни точки за бързо зареждане, които поотделно могат да зареждат с електроенергия по-голям брой превозни средства в сравнение с нормалните зарядни точки. Методиката трябва да взема предвид и различните модели на зареждане на електрически превозни средства, задвижвани с акумулаторни батерии, и на хибридни електрически превозни средства с възможност за включване към електрическата мрежа, както и броя на населението и пазарния дял на електрическите превозни средства. Методиката, определяща целите относно националния автомобилен парк въз основа на общата максимална изходна мощност на публично достъпната инфраструктура за зареждане с електроенергия, следва да позволява гъвкавост за прилагането на различни технологии за зареждане с електроенергия в държавите членки. Освен това Комисията следва да извърши оценка по въпроса как превозните средства с вградени слънчеви панели могат да повлияят на разгръщането на публично достъпна инфраструктура за зареждане и ако е целесъобразно, на всяка последваща корекция на целите за разгръщане на инфраструктура за зареждане, предвидени в настоящия регламент.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Прилагането в държавите членки следва да гарантира, че са инсталирани достатъчно на брой публично достъпни зарядни точки, по-специално в станциите на обществения транспорт, като например пристанищни пътнически терминали, летища или железопътни гари. Следва също така да се разгърне достатъчен брой публично достъпни зарядни точки за бързо зареждане, предназначени за лекотоварни превозни средства, за да се увеличи удобството за потребителите, по-специално в рамките на трансевропейската транспортна мрежа, за да се гарантира пълна трансгранична свързаност и да се даде възможност на електрическите превозни средства да се движат в целия Съюз.
(11)  Прилагането в държавите членки следва да гарантира, че са инсталирани достатъчно на брой публично достъпни стационарни, извънмрежови или подвижни зарядни точки по такъв начин, че да се поддържат териториалният баланс и възможността за мултимодално пътуване, да се избягват регионалните различия и да се гарантира, че няма изоставени райони. Разполагането е особено важно в жилищните райони без места за паркиране извън уличното платно и там, където превозните средства обикновено се паркират за продължителни периоди от време, включително на паркинги за таксита, и в станциите на обществения транспорт, като например пристанищни пътнически терминали, летища или железопътни гари. Следва също така да се разгърне достатъчен брой публично достъпни зарядни точки за бързо зареждане, предназначени за лекотоварни превозни средства, за да се увеличи удобството за потребителите, по-специално в рамките на трансевропейската транспортна мрежа, за да се гарантира пълна трансгранична свързаност и да се даде възможност на електрическите превозни средства да се движат в целия Съюз.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)
(11a)  Разгръщането на публично достъпна инфраструктура за зареждане с електроенергия следва да бъде резултат преди всичко от частни пазарни инвестиции. До създаването на конкурентен пазар обаче държавите членки следва да подкрепят разгръщането на инфраструктура в случаите, когато пазарните условия изискват публична подкрепа, при условие че тя е в пълно съответствие с правилата за държавна помощ. Когато е целесъобразно, държавите членки следва също така да вземат предвид, че в някои части от тяхната територия, обикновено извън основните градски центрове, търсенето на подходящ брой зарядни точки може да се променя през годината, както е в много туристически дестинации. В такива случаи възможността за разгръщане на временна мобилна инфраструктура за зареждане извън електроенергийната мрежа ще осигури допълнителна гъвкавост и по-лесно задоволяване на сезонното търсене, без да се налага изграждането на постоянна инфраструктура.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)
(11б)  Комисията следва да преразгледа, ако е необходимо, целите, определени в настоящия регламент относно инфраструктурата за зареждане с електроенергия, предназначена съответно за леки и тежкотоварни превозни средства, за да осигури тяхната съвместимост с новите изисквания, определени в регламентите на Съюза относно стандартите за емисиите на CO2 съответно за леки и тежкотоварни превозни средства.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 11 в (ново)
(11в)  Комисията следва да преразгледа въпроса за необходимостта от включване на изисквания за инфраструктура за зареждане, която да обслужва велосипеди с електрическо захранване и превозни средства от категория L, например електрически велосипеди и електрически мотопеди, и по-специално възможността за оборудване на инфраструктурата за зареждане с битови контакти, които да позволяват лесното зареждане на такива превозни средства, доколкото те представляват вид транспорт, който може да допринесе за допълнително намаляване на емисиите на CO2 и на замърсяването на въздуха.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Тежкотоварните електрически превозни средства се нуждаят от изцяло различна инфраструктура за зареждане с електроенергия в сравнение с лекотоварните превозни средства. Понастоящем в Съюза почти липсва публично достъпна инфраструктура за тежкотоварни електрически превозни средства. Комбинираният подход към целите относно отстоянието по трансевропейската транспортна мрежа, целите за инфраструктура за нощно зареждане и целите, свързани с градските възли, следва да гарантира, че в целия Съюз е установено достатъчно покритие на публично достъпна инфраструктура за електрически тежкотоварни превозни средства в подкрепа на очакваното навлизане на пазара на тежкотоварни превозни средства, задвижвани с акумулаторни батерии.
(13)  Тежкотоварните електрически превозни средства се нуждаят от изцяло различна инфраструктура за зареждане с електроенергия в сравнение с лекотоварните превозни средства. Понастоящем в Съюза почти липсва публично достъпна инфраструктура за тежкотоварни електрически превозни средства, поради което е необходимо да се ускори нейното разгръщане. Комбинираният подход към целите относно отстоянието по трансевропейската транспортна мрежа, целите за инфраструктура за нощно зареждане и целите, свързани с градските възли, следва да гарантира, че в целия Съюз е установено достатъчно покритие на публично достъпна инфраструктура за електрически тежкотоварни превозни средства в проактивна подкрепа на развитието на пазарния дял на тежкотоварни превозни средства, задвижвани с акумулаторни батерии.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)
(13a)  Следователно е необходима първоначална публична инвестиция в инфраструктура за електрически тежкотоварни автомобили, а всякакво по-нататъшно развитие на инфраструктурата, извън предвиденото в настоящия регламент, следва да зависи от данните за развитието на пазарния дял и съответните данни за трафика на равнището на Съюза, на национално и на регионално равнище.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)
(14a)  Понастоящем се разработват нови стандарти за инфраструктурата за зареждане на тежкотоварни превозни средства. Технически е възможно да се гарантира осъвременяването на физическите връзки и протоколите за обмен на съобщения, така че отделните зарядни станции и зарядни точки да могат да бъдат модернизирани по нов стандарт на по-късен етап. Поради това Комисията следва да разгледа възможността за увеличаване на индивидуалната мощност на зарядните станции в зарядните центрове веднага щом новите общи технически спецификации станат налични.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  Публично достъпните зарядни точки или точки за презареждане с гориво включват например частно притежавани зарядни точки или точки за презареждане с гориво, които са обществено достъпни и се намират в публични или частни имоти, като например обществени паркинги или паркинги на супермаркети. Зарядна точка или точка за презареждане с гориво, разположена в обществено достъпен частен имот, следва да се счита за публично достъпна и в случаите, когато достъпът е ограничен до определена обща група ползватели, например клиенти. Зарядните точки или точките за презареждане с гориво за схемите за споделено ползване на автомобили следва да се считат за публично достъпни само ако достъпът до тях е изрично разрешен за ползватели от трети страни. Зарядните точки или точките за презареждане с гориво, разположени в частни имоти, достъпът до които е ограничен до определен кръг лица, като например паркинги в административни сгради, до които имат достъп само служители или упълномощени лица, не следва да се считат за публично достъпни зарядни точки или точки за презареждане с гориво.
(17)  Публично достъпните зарядни точки или точки за презареждане с гориво включват например частно притежавани зарядни точки или точки за презареждане с гориво, които са обществено достъпни и се намират в публични или частни имоти, като например обществени паркинги или паркинги на супермаркети. На такива места, където паркингите разполагат с повече от 30 паркоместа, държавите членки следва да гарантират разполагането на достатъчен брой публично достъпни зарядни точки или точки за презареждане с гориво. Зарядна точка или точка за презареждане с гориво, разположена в обществено достъпен частен имот, следва да се счита за публично достъпна и в случаите, когато достъпът е ограничен до определена обща група ползватели, например клиенти. Зарядните точки или точките за презареждане с гориво за схемите за споделено ползване на автомобили следва да се считат за публично достъпни само ако достъпът до тях е изрично разрешен за ползватели от трети страни. Зарядните точки или точките за презареждане с гориво, разположени в частни имоти, достъпът до които е ограничен до определен кръг лица, като например паркинги в административни сгради, до които имат достъп само служители или упълномощени лица, не следва да се считат за публично достъпни зарядни точки или точки за презареждане с гориво.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)
(17a)  За да се избегнат нежелани последици от настоящия регламент, изразяващи се в обезсърчаване на намерението за разгръщане на инфраструктура за зареждане за затворени автомобилни паркове, като например на обществения транспорт, към определените в настоящия регламент цели могат да бъдат причислени публично достъпните зарядни станции, предназначени отчасти за автомобилния парк на обществения транспорт. Зарядните точки за схемите за споделено ползване на автомобили следва да се считат за публично достъпни само ако достъпът до тях е изрично разрешен за ползватели, които са трети страни.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 17 б (ново)
(17б)  С цел да се повиши удобството на ползвателите, държавите членки следва да насърчават операторите на публично достъпни зарядни точки или точки за презареждане с гориво да следят за това началото, краят и продължителността на работното време да удовлетворяват напълно нуждите на крайните ползватели.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  Интелигентните измервателни системи, определени в Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета52, дават възможност за предоставяне на данни в реално време, което е необходимо, за да се гарантира стабилността на електроенергийната мрежа и да се насърчи рационалното използване на услугите за зареждане. Като предоставят измерване на консумацията на енергия в реално време и точна и прозрачна информация относно разходите, и в комбинация с интелигентните зарядни точки, измервателните системи насърчават зареждането с електроенергия в часовете на ниско общо потребление и ниски цени на електроенергията. Използването на интелигентни измервателни системи в комбинация с интелигентни зарядни точки може да оптимизира зареждането, което е от полза за електроенергийната система и за крайния потребител. Държавите членки следва да насърчат използването на интелигентни измервателни системи за зареждане на електрически превозни средства на публично достъпни зарядни станции, когато това е технически осъществимо и икономически обосновано, и да гарантират, че тези системи отговарят на изискванията, определени в член 20 от Директива (ЕС) 2019/944.
(20)  Интелигентните измервателни системи, определени в Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета52, дават възможност за предоставяне на данни в реално време, което е необходимо, за да се гарантира стабилността на електроенергийната мрежа и да се насърчи рационалното използване на услугите за зареждане. Като предоставят измерване на консумацията на енергия в реално време и точна и прозрачна информация относно разходите, и в комбинация с интелигентните зарядни точки, измервателните системи насърчават зареждането с електроенергия в часовете на ниско общо потребление и ниски цени на електроенергията. Използването на интелигентни измервателни системи в комбинация с интелигентни зарядни точки може да оптимизира зареждането, което е от полза за електроенергийната система и за крайния потребител. Държавите членки следва да насърчат използването на интелигентни измервателни системи за зареждане на електрически превозни средства на публично достъпни зарядни станции, когато това е технически осъществимо, и да гарантират, че тези системи отговарят на изискванията, определени в член 20 от Директива (ЕС) 2019/944.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 21
(21)  Нарастването на броя на електрическите превозни средства в автомобилния, железопътния, морския и други видове транспорт ще изисква операциите по зареждане да бъдат оптимизирани и управлявани по начин, който не води до претоварване и позволява напълно да се извлече полза от разполагаемостта на електроенергия от възобновяеми източници и ниските цени на електроенергията в системата. Интелигентното зареждане с електроенергия по-специално може допълнително да улесни интегрирането на електрическите превозни средства в електроенергийната система, тъй като то дава възможност за оптимизация на потреблението чрез агрегиране и въз основа на цените. Интегрирането на системата може да бъде допълнително улеснено чрез двупосочно зареждане (подаване от превозните средства към електрическата мрежа). Поради това интелигентното зареждане следва да получи подкрепа от гледна точка на всички нормални зарядни точки, в които превозните средства обикновено биват паркирани за по-дълго време.
(21)  Нарастването на броя на електрическите превозни средства в автомобилния, железопътния, морския и други видове транспорт ще изисква операциите по зареждане да бъдат оптимизирани и управлявани по начин, който не води до претоварване и позволява напълно да се извлече полза от разполагаемостта на електроенергия от възобновяеми източници и ниските цени на електроенергията в системата. Точките за интелигентно зареждане с електроенергия, както и по-специално точките за зареждане извън електроенергийната мрежа, могат да улеснят интегрирането на електрическите превозни средства в електроенергийната система и да намалят въздействието на електрическите превозни средства върху електроразпределителната мрежа, тъй като дават възможност за оптимизация на потреблението чрез агрегиране и въз основа на цените. Интегрирането на системата може да бъде допълнително улеснено чрез двупосочно зареждане (подаване от превозните средства към електрическата мрежа). Поради това интелигентното зареждане следва да се поддържа от всички зарядни точки.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)
(21a)   Двупосочното зареждане както в частна, така и в публично достъпна инфраструктура може да насърчи хората да купуват електрически превозни средства, тъй като тогава те ще могат да бъдат използвани както за мобилност, така и за съхранение на енергия. Ето защо следва да се предотвратяват законодателни пречки като двойно данъчно облагане, така че да се развие допълнително икономическата обосновка в полза на двупосочното зареждане, и следва да се осигури наличие на достатъчен брой частни и публично достъпни зарядни станции за интелигентно двупосочно зареждане.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 21 б (ново)
(21б)  За да гарантира, че бързата трансформация към електромобилност ще се осъществи по устойчив начин, Съюзът следва да поеме водеща роля в световен мащаб, що се отнася до устойчивите продукти, технологии, услуги и иновации, и по-специално по отношение на една кръгова, социално справедлива, екологично отговорна и устойчива верига за създаване на стойност в сектора на батериите, включително сигурност на работните места и устойчивост в прехода към сектор на автомобилния, морския и въздушния транспорт с нулеви и ниски емисии.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  Развитието на инфраструктурата за електрически превозни средства, взаимодействието на тази инфраструктура с електроенергийната система и правата и отговорностите, възложени на различните участници на пазара на електрическа мобилност, трябва да бъдат в съответствие с принципите, установени съгласно Директива (ЕС) 2019/944. В този смисъл операторите на разпределителни системи следва да си сътрудничат на недискриминационен принцип с всяко лице, което създава или експлоатира публично достъпни зарядни точки, а държавите членки следва да гарантират, че подаването на електроенергия за дадена зарядна точка може да бъде предмет на договор с доставчик, различен от субекта, подаващ електроенергия на домакинството или в помещенията, в които се намира зарядната точка. Достъпът на доставчиците на електроенергия в Съюза до зарядните точки следва да не засяга дерогациите по член 66 от Директива (ЕС) 2019/944.
(22)  Развитието на инфраструктурата в рамките на и извън електроенергийната мрежа за електрически превозни средства, взаимодействието на тази инфраструктура с електроенергийната система и правата и отговорностите, възложени на различните участници на пазара на електрическа мобилност, трябва да бъдат в съответствие с принципите, установени съгласно Директива (ЕС) 2019/944. В този смисъл операторите на разпределителни системи следва да си сътрудничат на недискриминационен принцип с всяко лице, което създава или експлоатира публично достъпни зарядни точки, а държавите членки следва да гарантират, че подаването на електроенергия за дадена зарядна точка може да бъде предмет на договор с доставчик, различен от субекта, подаващ електроенергия на домакинството или в помещенията, в които се намира зарядната точка. Достъпът на доставчиците на електроенергия в Съюза до зарядните точки следва да не засяга дерогациите по член 66 от Директива (ЕС) 2019/944.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)  Създаването и експлоатацията на зарядни точки за електрически превозни средства следва да се развие като конкурентен пазар с открит достъп за всички страни, заинтересовани от разгръщането или експлоатацията на зарядната инфраструктура. С оглед на ограничените алтернативни местоположения по магистралите съществуващите концесии за магистрали, като например за конвенционални станции за презареждане с гориво или зони за почивка, будят особена загриженост, тъй като те могат да продължат за много дълъг период от време и понякога изобщо нямат определена крайна дата. Държавите членки следва да се стремят, доколкото е възможно и в съответствие с Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета53, да възлагат на конкурентна основа нови концесии, специално за станции за зареждане с електроенергия във или в близост до съществуващи зони за почивка по магистралите, за да се ограничат разходите за разгръщане и да се даде възможност за навлизане на нови участници на пазара.
(23)  Създаването и експлоатацията на зарядни точки за електрически превозни средства следва да се развие като конкурентен пазар с открит достъп за всички страни, заинтересовани от разгръщането или експлоатацията на зарядната инфраструктура. Поради това държавите членки следва да предотвратят появата на доминиращи оператори на инфраструктура за зареждане по време на фазата на разработване на инфраструктурата. Регионалните и местните органи подкрепят тази цел, като определят райони за конкуриращи се оператори. С оглед на ограничените алтернативни местоположения за операторите на зарядни станции по магистралите, съществуващите там концесионни зони, като например конвенционални станции за презареждане с гориво или зони за почивка, будят особена загриженост, тъй като те могат да имат много дълъг срок на действие, а понякога изобщо нямат определена крайна дата. Държавите членки следва да се стремят, доколкото е възможно и в съответствие с Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета53, да възлагат на конкурентна основа нови концесии, специално за станции за зареждане с електроенергия в съществуващите зони за почивка по магистралите или в непосредствена близост до тях, за да се предотврати навлизането в зелени пространства, да се ограничат разходите за разгръщане и да се даде възможност за навлизане на нови участници на пазара. Възможността за създаване на зарядни точки на конкурентни оператори в зоната за почивка по магистралите също може да бъде разгледана.
__________________
__________________
53 Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1).
53 Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1).
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)
(23a)  Държавите членки разполагат с широк спектър от източници на финансиране за подпомагане на разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива, по-специално Механизма за възстановяване и устойчивост, създаден с Регламент (ЕС) 2021/2411a, Инструмента за техническа подкрепа на Комисията, създаден с Регламент (ЕС) 2021/240, Механизма за свързване на Европа, създаден с Регламент (ЕС) 2021/1153, и партньорства и мисии на програмата „Хоризонт Европа“, по-специално предложената мисия за неутрални по отношение на климата и интелигентни градове, която има за цел да направи 100 града неутрални по отношение на климата до 2030 г. Освен това Европейският фонд за регионално развитие и Кохезионният фонд, създадени с Регламент (ЕС) 2021/1058, са на разположение за подкрепа на инвестициите в научни изследвания, иновации и внедряване, по-специално в по-слабо развитите държави членки и региони, а програмата InvestEU, чрез своя компонент „Устойчива инфраструктура“, може да увеличи в целия Европейски съюз инвестициите, съобразени с бъдещето, да спомогне за мобилизирането на частни инвестиции и да предоставя консултантски услуги на организаторите на проекти и на операторите, работещи в областта на устойчивата инфраструктура и мобилните активи. През последните години групата на ЕИБ също увеличи подкрепата си за ускоряване на по-новите технологии, като електромобилност и цифровизация, в рамките на Механизма за по-чист транспорт и се очаква ЕИБ да продължи да предоставя редица финансови структури, за да помогне за ускоряване на разгръщането. Държавите членки следва да се възползват от тези възможности за финансиране, по-специално в подкрепа на решенията за обществен транспорт и активна мобилност, както и за финансиране на мерки, разработени с цел да подпомагат гражданите, живеещи в енергийна и свързана с мобилността бедност.
__________________
1a Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост (ОВ L 57, 18.2.2021 г., стр. 17).
Регламент (ЕС) 2021/240 на Европейския парламент и на Съвета от 10 февруари 2021 г. за създаване на Инструмент за техническа подкрепа (ОВ L 57, 18.2.2021 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) 2021/1153 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2021 г. за създаване на Механизма за свързване на Европа и за отмяна на Регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 (ОВ L 249, 14.7.2021 г., стр. 38).
Регламент (ЕС) 2021/1058 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд (ОВ L 231, 30.6.2021 г., стр. 60).
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  Прозрачността на цените е от решаващо значение, за да се гарантират безпроблемно и лесно зареждане с електроенергия и презареждане с гориво. Ползвателите на превозни средства, използващи алтернативни горива, следва да получават точна ценова информация преди началото на услугата по зареждане с електроенергия или презареждане с гориво. Цената следва да се съобщава по ясно структуриран начин, за да се даде възможност на крайните ползватели да установят различните елементи, от които тя се формира.
(24)  Прозрачността и достъпността на цените са от решаващо значение, за да се гарантират безпроблемно и лесно зареждане с електроенергия и презареждане с гориво. Ползвателите на превозни средства, използващи алтернативни горива, следва да получават точна ценова информация преди началото на услугата по зареждане с електроенергия или презареждане с гориво. Цената следва да се обявява по ясно структуриран начин, като се изписва, когато е приложимо, цената на kWh или на kg, за да се даде възможност на крайните ползватели да установят и да предвидят общите разходи за зареждането с електроенергия или презареждането с гориво.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 24 a (ново)
(24 a)  Навлизането на електрическите превозни средства с акумулаторни батерии и на превозните средства, задвижвани с водород, ще доведе до съществена промяна в моделите на зареждане, поради което информацията за наличието на зарядни точки и станции за презареждане с гориво е от съществено значение за безпроблемното пътуване в рамките на ЕС. За да бъде постигната оптимална ефективност както при подготовката на пътуванията, така и при зареждането с електроенергия или презареждането с гориво, на водачите следва да се предоставя изчерпателна информация за наличието на конкретни зарядни точки и точки за презареждане с гориво и за предполагаемото време за изчакване. Поради това държавите членки следва да подтикват операторите да предлагат информационни системи на крайните ползватели. Те следва да бъдат точни, лесни за използване и пригодени за работа на официалния език/официалните езици на държавата членка и на английски език.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)  Появяват се нови услуги, по-специално в подкрепа на използването на електрически превозни средства. Субектите, които предлагат такива услуги, като например доставчиците на услуги за мобилност, следва да могат да работят при справедливи пазарни условия. По-конкретно операторите на зарядни точки не следва да предоставят ненужно преференциално третиране на някого от тези доставчици на услуги, например чрез необосновано диференциране на цените, което може да възпрепятства конкуренцията и в крайна сметка да доведе до по-високи цени за потребителите. Комисията следва да наблюдава развитието на пазара за зареждане с електроенергия. При преразглеждането на регламента Комисията ще предприема действия, когато това се налага от развитието на пазара, като например ограничения на услугите за крайните ползватели или стопански практики, които могат да ограничат конкуренцията.
(25)  Появяват се нови услуги, по-специално в подкрепа на използването на електрически превозни средства. Субектите, които предлагат такива услуги, като например доставчиците на услуги за мобилност, следва да могат да работят при справедливи пазарни условия. По-конкретно операторите на зарядни точки не следва да предоставят ненужно преференциално третиране на някого от тези доставчици на услуги, например чрез необосновано диференциране на цените, което може да възпрепятства конкуренцията и в крайна сметка да доведе до по-високи цени за потребителите. Националните регулаторни органи и Комисията следва да наблюдават развитието на пазара за зареждане с електроенергия. Най-късно при преразглеждането на регламента Комисията предприема действия, когато това се налага от развитието на пазара, като например ограничения на услугите за крайните ползватели или стопански практики, които могат да ограничат конкуренцията.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 26
(26)  Степента на пазарно навлизане на моторните превозни средства, задвижвани с водород, понастоящем е много малка. Изграждането на достатъчна инфраструктура за зареждане с водород обаче е от съществено значение, за да се даде възможност за широкомащабно навлизане на моторни превозни средства, задвижвани с водород, както е предвидено в стратегията на Комисията за използването на водорода за неутрална по отношение на климата Европа54. Понастоящем точки за презареждане с водород са разположени в едва няколко държави членки и в по-голямата си част те не са подходящи за тежкотоварни превозни средства, което не позволява движението на превозни средства, задвижвани с водород, в целия Съюз. Задължителните цели за разполагане на публично достъпни точки за презареждане с водород следва да гарантират, че по основната трансевропейска транспортна мрежа е разположена достатъчно гъста мрежа от точки за презареждане с водород, така че да бъде възможно безпроблемно пътуване на лекотоварни и тежкотоварни превозни средства, задвижвани с водород, в целия Съюз.
(26)  Степента на пазарно навлизане на моторните превозни средства, задвижвани с водород, понастоящем е много малка. Изграждането на достатъчна инфраструктура за зареждане с водород обаче е от съществено значение, за да се даде възможност за широкомащабно навлизане на моторни превозни средства, задвижвани с водород, както е предвидено в стратегията на Комисията за използването на водорода за неутрална по отношение на климата Европа54. Понастоящем точки за презареждане с водород са разположени в едва няколко държави членки и в по-голямата си част те не са подходящи за тежкотоварни превозни средства, което не позволява движението на превозни средства, задвижвани с водород, в целия Съюз. Задължителните цели за разполагане на публично достъпни точки за презареждане с водород следва да гарантират, че по основната трансевропейска транспортна мрежа е разположена достатъчно гъста мрежа от точки за презареждане с водород, така че да бъде възможно безпроблемно придвижване на лекотоварни и тежкотоварни превозни средства, задвижвани с водород, и на колективния пътнически транспорт на дълги разстояния в целия Съюз.
__________________
__________________
54 COM(2020)0301.
54 COM(2020)0301.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 27
(27)  Превозните средства, задвижвани с водород, следва да могат да презареждат гориво във или около местоназначението си, което обикновено се намира в градска зона. За да се гарантира, че е възможно публично достъпно презареждане с гориво най-малко в основните градски зони, във всички градски възли, определени в Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета , следва да се осигурят такива станции за презареждане55. В рамките на градските възли публичните органи следва да обмислят разполагането на станциите в мултимодалните товарни центрове, тъй като те са не само типичното местоназначение за тежкотоварните превозни средства, но биха могли да обслужват с водород и други видове транспорт, като например железопътния транспорт и транспорта по вътрешни водни пътища.
(27)  Превозните средства, задвижвани с водород, следва да могат да презареждат гориво във или около местоназначението си, което обикновено се намира в градска зона. За да се гарантира, че е възможно публично достъпно презареждане с гориво най-малко в основните градски зони, във всички градски възли, определени в Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета , следва да се осигурят такива станции за презареждане55. В рамките на градските възли публичните органи следва да обмислят разполагането на станциите в мултимодалните товарни центрове, тъй като те са не само типичното местоназначение за тежкотоварните превозни средства, но биха могли да обслужват с водород и други видове транспорт, като например железопътния транспорт, транспорта по вътрешни водни пътища и колективния пътнически транспорт на дълги разстояния.
__________________
__________________
55 Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1).
55 Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1).
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 28
(28)  На този ранен етап от разгръщането на пазара все още съществува известна неопределеност по отношение на вида превозни средства, които ще навлязат на пазара, и по отношение на видовете технологии, които ще бъдат широко използвани. Както се посочва в съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегия за водорода за неутрална по отношение на климата Европа“56, сегментът на тежкотоварните превозни средства е определен като най-вероятният сегмент, който най-рано ще премине към масово използване на превозни средства, задвижвани с водород. Поради това инфраструктурата за презареждане с водород следва предварително да се съсредоточи върху този сегмент, като същевременно позволи на лекотоварните превозни средства да зареждат гориво в публично достъпни станции за презареждане с водород. За да се гарантира оперативна съвместимост, всички публично достъпни водородни станции следва да предоставят водород в газообразно състояние под налягане от поне 700 at. При изграждането на инфраструктура следва да се вземе предвид и появата на нови технологии, като например течния водород, които позволяват да бъдат обхванати повече тежкотоварни превозни средства и са предпочитаният технологичен избор на някои производители на превозни средства. За тази цел минимален брой станции за презареждане с водород следва да предлагат и течен водород в допълнение към водорода в газообразно състояние под налягане от 700 at.
(28)  На този ранен етап от разгръщането на пазара все още съществува неопределеност по отношение на вида превозни средства, които ще навлязат на пазара, и по отношение на видовете технологии, които ще бъдат широко използвани. Както се посочва в съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегия за водорода за неутрална по отношение на климата Европа“56, сегментът на тежкотоварните превозни средства е определен като най-вероятният сегмент, който най-рано ще премине към масово използване на превозни средства, задвижвани с водород. Поради това инфраструктурата за презареждане с водород следва предварително да се съсредоточи върху този сегмент, като същевременно позволи на лекотоварните превозни средства да зареждат гориво в публично достъпни станции за презареждане с водород. За да се гарантира оперативна съвместимост, всички публично достъпни водородни станции следва да предоставят водород в газообразно състояние под налягане от поне 700 at. При изграждането на инфраструктура следва да се вземе предвид и появата на нови технологии, като например течния водород, които позволяват да бъдат обхванати повече тежкотоварни превозни средства и са предпочитаният технологичен избор на някои производители на превозни средства. За тази цел минимален брой станции за презареждане с водород следва да предлагат и течен водород в допълнение към водорода в газообразно състояние под налягане от 700 at.
__________________
__________________
56 COM(2020)0301.
56 COM(2020)0301.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 28 a (ново)
(28a)  Важно е да се подкрепи ефективното разгръщане в държавите членки на предвидената инфраструктура за зареждане с водород. Това ще изисква координация между всички заинтересовани лица, включително от страна на европейските, националните и регионалните институции, профсъюзите и промишлеността. С цел улесняване и привличане на частно финансиране, така че да се постигнат съответните цели, определени в настоящия регламент, следва да се използват и инициативи като съвместното предприятие „Чист водород“, създадено с Регламент (ЕС) 2021/2085 на Съвета.
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 30
(30)  Ползвателите на превозни средства, използващи алтернативно гориво, следва да могат лесно и удобно да плащат във всички публично достъпни зарядни точки и точки за презареждане с гориво, без да е необходимо да сключват договор с оператора на зарядната точка или точката за презареждане или с доставчик на услуги за мобилност. Поради това за зареждане ad hoc с електроенергия или презареждане с гориво всички публично достъпни зарядни точки и точки за презареждане следва да приемат платежните инструменти, които са широко използвани в Съюза, и по-специално електронни плащания чрез терминалите и устройствата, използвани за платежни услуги. Дори когато в зарядната точка или в точката за презареждане се предлагат плащания по договор, този метод на плащане ad hoc следва винаги да бъде на разположение на потребителите.
(30)  Ползвателите на превозни средства, използващи алтернативно гориво, следва да могат лесно и удобно да плащат във всички публично достъпни зарядни точки и точки за презареждане с гориво, без да е необходимо да сключват договор с оператора на зарядната точка или точката за презареждане или с доставчик на услуги за мобилност. Поради това за зареждане ad hoc с електроенергия или презареждане с гориво всички публично достъпни зарядни точки и точки за презареждане следва да приемат плащания с електронни карти или устройства с безконтактни функционални възможности, които като минимум могат да разчитат платежни карти, а по възможност и допълнителни платежни инструменти, които са широко използвани в Съюза. Дори когато в зарядната точка или в точката за презареждане се предлагат плащания по договор, този метод на плащане ad hoc следва винаги да бъде на разположение на потребителите. За да се осигурят удобни за потребителите и безпроблемни плащания в зарядните точки и точките за презареждане с гориво, Комисията следва да бъде насърчена да измени Директива (ЕС) 2015/2366 с цел да се гарантира възможността за безконтактно плащане с карта в зарядните точки и в точките за презареждане с гориво.
Изменение 35
Предложение за регламент
Съображение 30 a (ново)
(30a)  За да се гарантира, че инфраструктурата за зареждане с електроенергия се използва ефективно и подобрява надеждността на електромобилността и доверието на потребителите в нея, от съществено значение е да се гарантира, че използването на публично достъпни зарядни станции е на разположение на всички ползватели, независимо от марката на автомобила, и че това ползване е удобно и недискриминационно.
Изменение 36
Предложение за регламент
Съображение 31
(31)  Транспортната инфраструктура следва да създава условия за безпрепятствена мобилност и достъпност за всички потребители, включително за хората с увреждания и възрастните хора. По принцип местоположението на всички станции за зареждане с електроенергия и презареждане с гориво, както и самите станции за зареждане с електроенергия и презареждане с гориво следва да бъдат проектирани по такъв начин, че да могат да се използват от възможно най-голяма част от хората, по-конкретно от възрастни хора, лица с намалена подвижност и лица с увреждания. Това следва да включва например осигуряване на достатъчно пространство около паркинга, гарантиране, че зарядната станция не е монтирана на бордюр, че бутоните или екранът на зарядната станция се намират на подходяща височина и теглото на кабелите за зареждане с електроенергия и маркучите за презареждането с гориво е такова, че хората, които са с ограничена сила, могат лесно да боравят с тях. Освен това следва да бъде достъпен и потребителският интерфейс на съответните станции за зареждане. В този смисъл за инфраструктурата за зареждане с електроенергия и презареждане с гориво следва да се прилагат изискванията за достъпност в приложения I и III към Директива (ЕС) 2019/88257.
(31)  Транспортната инфраструктура следва да създава условия за безпрепятствена мобилност и достъпност за всички потребители, включително за хората с увреждания и възрастните хора. Местоположението на всички станции за зареждане с електроенергия и презареждане с гориво, както и самите станции за зареждане с електроенергия и презареждане с гориво следва да бъдат проектирани по такъв начин, че да могат да бъдат достъпни и лесни за използване от всички хора, по-конкретно от възрастни хора, лица с намалена подвижност и лица с увреждания. Това следва да включва например осигуряване на достатъчно пространство около паркинга, гарантиране, че зарядната станция не е монтирана на бордюр, че бутоните или екранът на зарядната станция се намират на подходяща височина и теглото на кабелите за зареждане с електроенергия и маркучите за презареждането с гориво е такова, че хората, които са с ограничена сила, могат лесно да боравят с тях. Освен това следва да бъде достъпен и потребителският интерфейс на съответните станции за зареждане. В този смисъл за инфраструктурата за зареждане с електроенергия и презареждане с гориво следва да се прилагат изискванията за достъпност в приложения I и III към Директива (ЕС) 2019/88257.
__________________
__________________
57 Директива (ЕС) 2019/882 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за изискванията за достъпност на продукти и услуги (OB L 151, 7.6.2019 г., стр. 70).
57 Директива (ЕС) 2019/882 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за изискванията за достъпност на продукти и услуги (OB L 151, 7.6.2019 г., стр. 70).
Изменение 37
Предложение за регламент
Съображение 32
(32)  Съоръженията за брегово електрозахранване могат да служат за снабдяване на морския транспорт и на транспорта по вътрешните водни пътища с чиста енергия и да допринасят за намаляване на въздействието на корабите, плаващи по море, и плавателните съдове по вътрешните водни пътища върху околната среда. В рамките на инициативата FuelEU Maritime операторите на контейнеровози и пътнически кораби трябва да спазват разпоредбите за намаляване на емисиите при престоя на котвена стоянка. Задължителните цели за разгръщане следва да гарантират, че секторът разполага с достатъчно брегово електрозахранване в морските пристанища от основната и от широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа, за да се спазят тези изисквания. Прилагането на целите за всички морски пристанища от трансевропейската транспортна мрежа следва да гарантира еднакви условия на конкуренция между пристанищата.
(32)  Съоръженията за брегово електрозахранване – както стационарните, така и мобилните, могат да служат за снабдяване на морския транспорт и на транспорта по вътрешните водни пътища с чиста енергия и да допринасят за намаляване на въздействието на корабите, плаващи по море, и плавателните съдове по вътрешните водни пътища върху околната среда. Ползите за общественото здраве и за климата от използването на брегово електрозахранване в сравнение с други варианти са значителни, що се отнася до качеството на въздуха в градските райони около пристанищата. В рамките на инициативата FuelEU Maritime операторите на контейнеровози и пътнически кораби трябва да спазват разпоредбите за намаляване на емисиите при престоя на котвена стоянка. Задължителните цели за разгръщане следва да гарантират, че секторът разполага с достатъчно брегово електрозахранване в морските пристанища от основната и от широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа, за да се спазят тези изисквания. Тъй като съществуват различни рамки за управление, които регулират морските пристанища в Съюза, за да бъдат постигнати тези цели, държавите членки могат да вземат решение инфраструктурата да бъде разположена в съответните пристанищни терминали с най-голям брой акостирания за всеки отделен вид кораби. Прилагането на целите за всички морски пристанища от трансевропейската транспортна мрежа следва да гарантира еднакви условия на конкуренция между пристанищата. Предвид разходите и сложността, свързани с разгръщането на брегово електрозахранване в морските пристанища, от ключово значение е да се отдава приоритет на инвестициите в рамките на пристанищата и когато е уместно, между терминалите, където те са най-целесъобразни от гледна точка на използването, икономическата жизнеспособност, намаляването на емисиите на парникови газове и замърсяването на въздуха и капацитета на мрежата.
Изменение 38
Предложение за регламент
Съображение 32 а (ново)
(32a)  Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да осигурят нужното преобразуване на мрежовата честота, резервни мощности и достатъчно разширена по отношение на свързаността и капацитета електропреносна мрежа, за да се обезпечи подаването на достатъчно електроенергия от брега за удовлетворяване на нуждите, породени от бреговото електрозахранване в пристанищата, както се изисква в настоящия регламент. За да се осигури непрекъснатост, държавите членки следва да модернизират и поддържат мрежата, така че тя да е в състояние да посрещне сегашното и нарастващото в бъдеще потребление на услуги за брегово електрозахранване в пристанищата. В случай че е невъзможно да се подаде достатъчно електроенергия от брега поради недостатъчен капацитет на локалната мрежа, свързана с пристанището, причината следва да бъде отстранена от държавата членка и това да не се счита за неизпълнение на изискванията на настоящия регламент от страна на пристанището, нито от страна на корабния собственик или оператор, при условие че недостатъчният капацитет на локалната мрежа е надлежно удостоверен от управителя на мрежата.
Изменение 39
Предложение за регламент
Съображение 32 б (ново)
(32б)  Разработването и внедряването на алтернативни горива за морския сектор изисква координиран подход за постигане на съответствие между предлагането и търсенето и за избягване на блокирането на активи. Поради това съответните публични и частни участници следва да бъдат включени в разгръщането на алтернативни горива и особено на електроенергия от брега, включително, но не само, съответните органи на местно, регионално и национално равнище, пристанищните власти, операторите на терминали, операторите на мрежи, операторите на електрозахранващи съоръжения, намиращи се на брега, корабособствениците и другите заинтересовани участници на морския пазар.
Изменение 40
Предложение за регламент
Съображение 32 в (ново)
(32в)  За да се гарантира съгласувана нормативна уредба за използването и внедряването на алтернативни горива, настоящият регламент следва да се съгласува с Регламент XXXX-XXX [FuelEU — сектор „Морско пространство“] и с Директива 2003/96/ЕО [Директива за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията]. Това съгласуване следва да гарантира, че разпоредбите относно бреговото електрозахранване в пристанищата са придружени от правила, с които се урежда използването на брегово електрозахранване от страна на корабите, както и от правила, с които използването му се стимулира чрез освобождаване от данъци.
Изменение 41
Предложение за регламент
Съображение 32 г (ново)
(32г)  Отдаването на приоритет на определени сегменти в рамките на корабоплаването за осигуряването и използването на брегово електрозахранване с цел намаляване на емисиите при престоя на котвена стоянка следва да не освобождава други сегменти от задължението да допринасят за постигането на целите в областта на климата и целите за нулево замърсяване. Следователно, като част от преразглеждането на настоящия регламент, Комисията следва да извърши оценка по въпроса дали да разшири обхвата на разпоредбите, свързани с минималното равнище на брегово електрозахранване в морските пристанища от основната и широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа, така че да включва и по-малките кораби и други видове кораби. Комисията следва по-специално да отчете дали са налице съответните данни, какъв е потенциалът за намаляване на емисиите на парникови газове и замърсяването на въздуха, какво е технологичното развитие и доколко ефективно е разширяването на обхвата по отношение на ползите за климата и здравето, какъв е мащабът на административната тежест, както и какви са финансовите и социалните последици от това. Освен това Комисията следва да извърши оценка по въпроса дали да разшири обхвата на разпоредбите, за да се осигури възможност за използването на инфраструктура, която да захранва с електроенергия от брега плавателните съдове на котва в рамките на пристанищната зона;
Изменение 42
Предложение за регламент
Съображение 32 д (ново)
(32д)  Важно е да се избегне блокирането на активи и да се гарантира, че публичните и частните инвестиции, които се правят днес, са ориентирани към бъдещето и допринасят за постигането на неутралност по отношение на климата, както е посочено в Европейския зелен пакт. Разгръщането на брегово електрозахранване в морските пристанища трябва да се разглежда заедно с наличните и предвидените за въвеждане в бъдеще еквивалентни на бреговото електрозахранване алтернативни технологии с нулеви емисии на парникови газове и нулеви замърсители, по-специално технологиите, които осигуряват намаляване на емисиите и на замърсителите както при престоя на котвена стоянка, така и по време на корабоплаването.
Изменение 43
Предложение за регламент
Съображение 34
(34)  За тези цели следва да се вземат предвид видът на обслужваните плавателни съдове и съответно обемът на техния трафик. Морските пристанища с малък обем на трафика на определени категории кораби следва да бъдат освободени от задължителните изисквания за съответните категории кораби въз основа на минимално равнище на обема на трафик, за да се избегне инсталирането на капацитет, който няма да бъде оползотворен. По същия начин задължителните цели не следва да са насочени към максимално потребление, а към достатъчно голям обем, за да се избегне неоползотворяване на капацитета и да се вземат предвид експлоатационните характеристики на пристанището. Морският транспорт е важна връзка за сближаването и икономическото развитие на островите в Съюза. Мощностите за производство на енергия на тези острови може да не са достатъчни, за да задоволят електрическите товари с цел осигуряване на брегово електрозахранване. В такъв случай островите следва да бъдат освободени от това изискване, освен ако и докато не бъде осъществено електрическо свързване с континента или има достатъчни мощности от местно производство от екологично чисти енергийни източници.
(34)  За тези цели следва да се вземат предвид видът на обслужваните плавателни съдове и съответно обемът на техния трафик. Морските пристанища с малък обем на трафика на определени категории кораби следва да бъдат освободени от задължителните изисквания за съответните категории кораби въз основа на минимално равнище на обема на трафик, за да се избегне инсталирането на капацитет, който няма да бъде оползотворен. По същия начин задължителните цели не следва да са насочени към максимално потребление, а към достатъчно голям обем, за да се избегне неоползотворяване на капацитета и да се вземат предвид експлоатационните характеристики на пристанището. Морският транспорт е важна връзка за сближаването и икономическото развитие на островите в Съюза, както и на най-отдалечените региони, където морският транспорт служи за целите на туристическите дейности. Техните мощности за производство на енергия може да не са винаги достатъчни, за да задоволят търсенето на електроенергия, необходимо за осигуряване на брегово електрозахранване. В такъв случай тези територии следва да бъдат освободени от това изискване, освен ако и докато не бъде осъществена електроснабдителна връзка с континента или докато няма достатъчни мощности от местно производство от екологично чисти енергийни източници.
Изменение 44
Предложение за регламент
Съображение 35
(35)  До 2025 г. следва да бъде изградена основната мрежа от точки за презареждане с ВПГ в морските пристанища. Точките за презареждане с ВПГ включват терминали за ВПГ, резервоари, подвижни контейнери, бункеровъчни плавателни съдове и шлепове.
(35)  До 2025 г. следва да бъде изградена основната мрежа от точки за презареждане с ВПГ, водород и амоняк в морските пристанища. Поради преходната роля на това гориво разгръщането на инфраструктура за ВПГ следва да се ръководи от пазарното търсене, за да се избегне блокирането на активи и недостатъчно оползотворяване на капацитета. Точките за презареждане с ВПГ включват терминали за ВПГ, резервоари, подвижни контейнери, бункеровъчни плавателни съдове и шлепове.
Изменение 45
Предложение за регламент
Съображение 36
(36)  Електрозахранването на спрелите въздухоплавателни средства на летищата следва да замени потреблението на течно гориво с по-чист източник на енергия чрез бордови (използване на спомагателен силов агрегат) или наземни съоръжения за електрозахранване. Това следва да намали емисиите на замърсители и шум, да подобри качеството на въздуха и да намали въздействието върху изменението на климата. Поради това за всички транспортно-търговски дейности следва да може да се използва външно електрозахранване, докато въздухоплавателните средства са на контактна или на перонна местостоянка на летищата от трансевропейската транспортна мрежа.
(36)  Електрозахранването на спрелите въздухоплавателни средства на летищата следва да замени потреблението на течно гориво с по-чист източник на енергия чрез бордови (използване на спомагателен силов агрегат) или наземни съоръжения за електрозахранване. Поради това за всички транспортно-търговски дейности, попадащи в обхвата на настоящия регламент, следва да се използва външно електрозахранване, докато въздухоплавателните средства са на контактна или на перонна местостоянка на летищата. Освен това, за да могат търговските пътнически въздухоплавателни средства да изключат напълно двигателите си, докато са на местостоянка, в летищата от основната трансевропейска транспортна мрежа следва да се вземат предвид системите за предварително кондициониране на въздуха (PCA). Това ще намали емисиите на замърсители и шум, да подобри качеството на въздуха и да намали въздействието върху изменението на климата. Поради това за всички транспортно-търговски дейности следва да може да се използва външно електрозахранване и системи за предварително кондициониране на въздуха, докато въздухоплавателните средства са на контактна или на перонна местостоянка на летищата от трансевропейската транспортна мрежа.
Изменение 46
Предложение за регламент
Съображение 37
(37)  В съответствие с член 3 от Директива 2014/94/ЕС държавите членки установяват национални рамки за политиката, в които са очертани техните планове и краткосрочни цели, за да се гарантира тяхното постигане. Както в оценката на националните рамки за политиката, така и в оценката на Директива 2014/94/ЕС беше подчертана необходимостта от по-амбициозни цели и по-добре координиран подход във всички държави членки с оглед на очакваното ускорено навлизане на превозни средства, използващи алтернативни горива, по-специално на електрически превозни средства. Освен това в отговор на амбициозните цели на Европейския зелен пакт ще са необходими алтернативи на изкопаемите горива във всички видове транспорт. Съществуващите национални рамки за политиката следва да бъдат преразгледани, така че в тях да бъде ясно описан начинът, по който държавите членки ще посрещат много по-голямата нужда от публично достъпна инфраструктура за зареждане с електроенергия и презареждане с гориво, заявена в задължителните цели. Преразгледаните рамки следва да обхващат в еднаква степен всички видове транспорт, включително тези, за които не съществуват задължителни цели по отношение на разгръщането.
(37)  В съответствие с член 3 от Директива 2014/94/ЕС държавите членки установяват национални рамки за политиката, в които са очертани техните планове и краткосрочни цели, за да се гарантира тяхното постигане. Както в оценката на националните рамки за политиката, така и в оценката на Директива 2014/94/ЕС беше подчертана необходимостта от по-амбициозни цели и по-добре координиран подход във всички държави членки с оглед на очакваното ускорено навлизане на превозни средства, използващи алтернативни горива, по-специално на електрически превозни средства. Освен това, в отговор на амбициозните цели на Европейския зелен пакт и целите на Съюза в областта на климата, изкопаемите горива следва постепенно да бъдат изведени от употреба и ще бъдат необходими устойчиви алтернативи във всички видове транспорт. Съществуващите национални рамки за политиката следва да бъдат преразгледани, така че в тях да бъде ясно описан начинът, по който държавите членки ще посрещат много по-голямата нужда от публично достъпна инфраструктура за зареждане с електроенергия и презареждане с гориво, заявена в задължителните цели. Националните рамки за политиката следва да се основават на териториален анализ, като се установят различните нужди и като се вземат предвид, когато е приложимо, съществуващите регионални и местни планове за разполагане на инфраструктура за зареждане с електроенергия и презареждане с гориво. За да се осигури пълната достъпност на тази инфраструктура, следва да се обърне внимание на селските райони. Освен това преразгледаните рамки следва да обхващат в еднаква степен всички видове транспорт, включително тези, за които не съществуват задължителни цели по отношение на разгръщането.
Изменение 47
Предложение за регламент
Съображение 38
(38)  Преразгледаните национални рамки за политиката следва да включват подкрепящи действия за развитието на пазара по отношение на алтернативните горива, включително разгръщане на необходимата инфраструктура, която трябва да бъде изградена в тясно сътрудничество с регионалните и местните органи и със съответния отрасъл, като същевременно се отчитат нуждите на малките и средните предприятия. Освен това в преразгледаните рамки следва да бъдат описани цялостната национална рамка за планиране, издаване на разрешителни и възлагане на поръчки за такава инфраструктура, както и установените пречки и действията за тяхното премахване, така че да може да се постигне по-бързо разгръщане на инфраструктурата.
(38)  Преразгледаните национални рамки за политиката следва да бъдат приведени в съответствие с целите на Съюза в областта на климата и да включват подробни пазарни дялове и дялове от трафика, особено за транзитния трафик, наблюдение на данните и чести оценки, позволяващи прогнози за пазара, както и подкрепящи действия за развитието на пазара по отношение на алтернативните горива, включително разгръщане на необходимата инфраструктура, която трябва да бъде изградена в тясно сътрудничество с регионалните и местните органи и със съответния отрасъл, като същевременно се отчитат необходимостта от осигуряване на социално справедлив преход и нуждите на малките и средните предприятия. Освен това в преразгледаните рамки следва да бъдат описани цялостната национална рамка за планиране, издаване на разрешителни и възлагане на поръчки за такава инфраструктура, както и установените пречки и действията за тяхното премахване, така че да може да се постигне по-бързо разгръщане на инфраструктурата. Преразгледаните национални рамки за политиката следва да отчитат в най-голяма степен принципа за поставяне на енергийната ефективност на първо място. Държавите членки следва да вземат предвид наскоро публикуваните препоръка и насоки относно прилагането на принципа, в които се обяснява как решенията в областта на планирането, политиката и инвестициите могат да намалят потреблението на енергия в редица ключови сектори, включително транспорта.
Изменение 48
Предложение за регламент
Съображение 39
(39)  Комисията следва да улесни разработването и прилагането на националните рамки за политиката на държавите членки посредством обмен на информация и добри практики между държавите членки.
(39)  Комисията следва да улесни разработването и прилагането на националните рамки за политиката на държавите членки посредством обмен на информация и добри практики между държавите членки и регионалните и местните органи.
Изменение 49
Предложение за регламент
Съображение 40
(40)  За да се насърчат алтернативните горива и да се развие съответната инфраструктура, националните рамки за политиката следва да съдържат подробни стратегии за насърчаване на алтернативните горива в сектори, които е трудно да бъдат декарбонизирани, като например въздухоплаването, морският транспорт, транспортът по вътрешните водни пътища, както и железопътният транспорт в тези сегменти от мрежата, които не могат да бъдат електрифицирани. По-специално държавите членки следва да разработят ясни стратегии за декарбонизация на транспорта по вътрешните водни пътища по трансевропейската транспортна мрежа в тясно сътрудничество със съответните държави членки. Следва също така да бъдат разработени дългосрочни стратегии за декарбонизация за пристанищата и летищата от трансевропейската транспортна мрежа, по-специално с акцент върху разгръщането на инфраструктура за плавателни съдове и въздухоплавателни средства с ниски и нулеви емисии, както и за железопътни линии, които няма да бъдат електрифицирани. Въз основа на тези стратегии Комисията следва да преразгледа настоящия регламент с оглед определянето на допълнителни задължителни цели за тези сектори.
(40)  За да се насърчат алтернативните горива и да се развие съответната инфраструктура, националните рамки за политиката следва да съдържат подробни стратегии за насърчаване на алтернативните горива в сектори, които е трудно да бъдат декарбонизирани, като например въздухоплаване, морски транспорт и транспорт по вътрешните водни пътища, както и железопътен транспорт в тези сегменти от мрежата, които не могат да бъдат електрифицирани. По-специално държавите членки следва да разработят ясни стратегии за декарбонизация на транспорта по вътрешните водни пътища по трансевропейската транспортна мрежа в тясно сътрудничество със съответните държави членки. Следва също така да бъдат разработени дългосрочни стратегии за декарбонизация за пристанищата и летищата от трансевропейската транспортна мрежа, по-специално с акцент върху разгръщането на инфраструктура за плавателни съдове и въздухоплавателни средства с ниски и нулеви емисии, както и за железопътни линии, които няма да бъдат електрифицирани. Въз основа на тези стратегии и предвид националните данни за пазарния дял и дела от трафика, както и прогнозите за пазара, Комисията следва да преразгледа настоящия регламент с оглед определянето на допълнителни задължителни цели за тези сектори.
Изменение 50
Предложение за регламент
Съображение 40 a (ново)
(40a)  Въпреки че само около 56% от съществуващата европейска железопътна мрежа е електрифицирана, задвижваните с електричество влакове представляват над 80% от общия брой изминати влак-километри. Днес обаче все още са в експлоатация около 6 000 дизелови влака. Тъй като използват изкопаеми горива, те отделят парникови газове и замърсяват въздуха. Следователно е необходимо и неотложно по-нататъшното разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива в железопътния сектор с цел да се гарантира извеждането от употреба на задвижваните с изкопаеми горива влакове и по този начин да се гарантира, че всички транспортни сектори изпълняват ролята си в прехода към неутрална по отношение на климата икономика. Следователно е целесъобразно да се заложат конкретни цели, които да бъдат предложени в настоящия регламент. В железопътния сектор са на разположение различни технологии, позволяващи да се преустанови използването на дизелови влакове, в това число пряка електрификация, задвижвани от акумулаторни батерии влакове и приложения на водорода, когато директната електрификация на даден участък не е възможна от съображения за икономическата ефективност на услугата. Развитието на тези технологии предполага в държавите членки да бъде разположена подходяща инфраструктура за зареждане с електричество и презареждане с гориво. Преди да започнат внедряването ѝ, държавите членки следва внимателно да преценят най-добрите места за подобна инфраструктура и по-специално да обмислят разполагането ѝ в мултимодални центрове и градски възли. При вземането на решения относно планирането и инвестициите следва изцяло да се взема предвид принципът за поставяне на енергийната ефективност на първо място.
Изменение 51
Предложение за регламент
Съображение 41
(41)  Държавите членки следва да използват широк набор от регулаторни и нерегулаторни стимули и мерки за постигане на задължителните цели и да прилагат своите национални рамки за политиката в тясно сътрудничество с участниците от частния сектор, които следва да играят ключова роля в подпомагането на развитието на инфраструктура за алтернативни горива.
(41)  Държавите членки следва да използват широк набор от пазарни и регулаторни стимули и мерки за постигане на задължителните цели и да прилагат своите национални рамки за политиката в тясно сътрудничество с регионалните и местните органи, както и с участниците от частния сектор, които следва да играят ключова роля в подпомагането и финансирането на развитието на инфраструктура за алтернативни горива.
Изменение 52
Предложение за регламент
Съображение 41 б (ново)
(41б)  Държавите членки следва да въведат схеми за стимулиране и да предприемат всички необходими мерки, когато се стремят да насърчават устойчиви видове транспорт. Особено внимание следва да се обърне на ролята на общинските или регионалните органи, които могат да улеснят навлизането на превозни средства, използващи алтернативни горива, чрез специални данъчни стимули, обществени поръчки или местни правила за движение по пътищата.
Изменение 53
Предложение за регламент
Съображение 42
(42)  Съгласно Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за екологично чисти автобуси с нулеви емисии са запазени минимални национални дялове от обществените поръчки, като екологично чисти автобуси са тези, които използват алтернативни горива, както е определено в член 2, точка 3 от настоящия регламент. Тъй като, за да бъдат постигнати тези цели, все повече органи и оператори от сферата на обществения транспорт преминават към екологично чисти автобуси с нулеви емисии, държавите членки следва да включат целенасоченото насърчаване и развитие на необходимата автобусна инфраструктура като ключов елемент в своите национални рамки за политиката. Държавите членки следва да създадат и поддържат подходящи инструменти за насърчаване на разгръщането на инфраструктура за зареждане с електроенергия и презареждане с гориво и за служебни автомобилни паркове, по-специално за екологично чисти автобуси и автобуси с нулеви емисии на местно равнище.
(42)  Съгласно Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за екологично чисти автобуси с нулеви емисии са запазени минимални национални дялове от обществените поръчки, като екологично чисти автобуси са тези, които използват алтернативни горива, както е определено в член 2, точка 3 от настоящия регламент. Тъй като, за да бъдат постигнати тези цели, все повече органи и оператори от сферата на обществения транспорт преминават към екологично чисти автобуси с нулеви емисии, държавите членки следва да включат целенасоченото насърчаване и развитие на необходимата автобусна инфраструктура като ключов елемент в своите национални рамки за политиката. Държавите членки следва да създадат и поддържат подходящи инструменти за насърчаване на разгръщането на инфраструктура за зареждане с електроенергия и презареждане с гориво и за служебни автомобилни паркове, по-специално за градски и междуградски автобуси с нулеви емисии, както и за споделено ползване на автомобили по пътищата, като следва да могат да причисляват това разгръщане към постигането на целите, определени в настоящия регламент.
__________________
__________________
58 Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (ОВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 5).
58 Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (ОВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 5).
Изменение 54
Предложение за регламент
Съображение 43
(43)  Поради нарастващото многообразие на видовете горива за моторни превозни средства, свързано с увеличаващата се пътна мобилност на гражданите в целия Съюз, е необходимо на ползвателите на превозни средства да се предоставя ясна и лесна за разбиране информация за наличните горива на станциите за презареждане и за съвместимостта на техните превозни средства с различните горива или зарядни точки на пазара в Съюза. Държавите членки следва да могат да решат да приложат тези информационни мерки и за превозните средства, пуснати на пазара преди 18 ноември 2016 г.
(43)  Поради нарастващото многообразие на видовете горива за моторни превозни средства, свързано с увеличаващата се пътна мобилност на гражданите в целия Съюз, е необходимо на ползвателите на превозни средства да се предоставя ясна и лесна за разбиране информация за наличните горива на станциите за презареждане и за съвместимостта на техните превозни средства с различните горива или зарядни точки на пазара в Съюза. Държавите членки следва да могат да решат да приложат тези информационни мерки и за превозните средства, пуснати по-рано на пазара.
Изменение 55
Предложение за регламент
Съображение 44
(44)  Ясната и лесно съпоставима информация относно цените на различните горива би могла да изиграе важна роля за това ползвателите да могат да направят по-точна преценка за относителните разходи за отделните горива, налични на пазара. Ето защо сравнението на единичните цени на някои алтернативни и конвенционални горива, изразено като „цена на горивото за 100 km“, следва да бъде посочвано с информационна цел във всички станции за презареждане със съответното гориво.
(44)  Ясната и лесно съпоставима информация относно цените на различните горива би могла да изиграе важна роля за това ползвателите да могат да направят по-точна преценка за относителните разходи за отделните горива, налични на пазара. Ето защо сравнението на единичните цени на някои алтернативни и конвенционални горива, изразено като „цена на горивото за 100 km“, следва да бъде посочвано с информационна цел във всички станции за презареждане със съответното гориво. Потребителите следва да бъдат ясно осведомени, че сравняването на цените се отнася до средните цени на горивата в държавата членка, които могат да се различават от действителните цени, начислявани на съответната бензиностанция. Освен това за ad hoc зареждане с електроенергия и за презареждане с водород следва да се посочи и цената, начислявана на съответната станция, съответно за kWh и за kg.
Изменение 56
Предложение за регламент
Съображение 46
(46)  Данните следва да играят основна роля за адекватното функциониране на инфраструктурата за зареждане с електроенергия и презареждане с гориво. Форматът, честотата и качеството на предоставяните данни и на достъпа до тях обуславят общото качество на екосистема на инфраструктура за алтернативни горива, която отговаря на нуждите на ползвателите. Освен това тези данни следва да бъдат достъпни по съгласуван начин във всички държави членки. Ето защо данните следва да се предоставят в съответствие с изискванията, определени в Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на националните звена за достъп.
(46)  Данните следва да играят основна роля за адекватното функциониране на инфраструктурата за зареждане с електроенергия и презареждане с гориво. Форматът, честотата и качеството на предоставяните данни и на достъпа до тях обуславят общото качество на екосистема на инфраструктура за алтернативни горива, която отговаря на нуждите на ползвателите. Освен това тези данни следва да бъдат достъпни по съгласуван начин във всички държави членки. Ето защо данните следва да се предоставят под формата на общодостъпни данни в съответствие с изискванията, определени в Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета59, по отношение на националните звена за достъп. За услугите, позволяващи безпроблемно пътуване в рамките на Съюза, следва също да се създаде система за целия Съюз, въвеждаща стандартизирана информация от националните системи. Освен това Комисията следва да създаде общо европейско звено за достъп на равнището на Съюза, което да функционира като портал за данни, чрез който крайните ползватели и доставчиците на услуги за мобилност да имат лесен достъп до съответните данни, запазени в националните звена за достъп. Когато е възможно, то следва да бъде съгласувано и оперативно съвместимо със съществуващите информационни и резервационни системи, разработени от държавите членки. Европейското звено за достъп може да направи по-лесно сравнението на цените между публично достъпните оператори за зареждане с електроенергия и презареждане с гориво на вътрешния пазар и да предостави на ползвателите информация за достъпността и наличността, времето за изчакване и оставащия капацитет за алтернативни горива на точките за зареждане с електроенергия и презареждане с гориво. Това би могло да спомогне за предотвратяване на смущения в трафика и да допринесе за пътната безопасност. Тази информация следва да бъде предоставена чрез публичен, актуален, лесен за ползване, достъпен и многоезичен интерфейс на равнище ЕС.
__________________
__________________
59 Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт (ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 1).
59 Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт (ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 1).
Изменение 57
Предложение за регламент
Съображение 52
(52)  При прилагането на настоящия регламент Комисията следва да се консултира със съответните експертни групи, по-специално с Форума за устойчив транспорт и с Европейския форум за устойчиво корабоплаване. Такава консултация с експерти е особено важна, когато Комисията възнамерява да приема делегирани актове или актове за изпълнение съгласно настоящия регламент.
(52)  При прилагането на настоящия регламент Комисията следва да се консултира с широк кръг организации и заинтересовани страни, включително, но не само, с потребителски групи, общини, градове и региони, както и със съответните експертни групи, по-специално с Форума за устойчив транспорт и с Европейския форум за устойчиво корабоплаване. Такава консултация с експерти е особено важна, когато Комисията възнамерява да приема делегирани актове или актове за изпълнение съгласно настоящия регламент.
Изменение 58
Предложение за регламент
Съображение 53
(53)  Инфраструктурата за алтернативни горива е бързо развиваща се област. Липсата на обща техническа спецификация представлява пречка за създаването на единен пазар на инфраструктура за алтернативни горива. Поради това на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за определяне на технически спецификации за области, в които няма, а са необходими общи технически спецификации. По-специално това следва да включва комуникацията между електрическото превозно средство и зарядната точка, комуникацията между зарядната точка и системата за управление на софтуера за зареждане (сървъра за данни и функционална логика); комуникацията, свързана с услугата за повсеместно зареждане (е-роуминг) на електрически превозни средства, и комуникацията с електроенергийната мрежа. Необходимо е също така да се определят подходящата рамка за управление и ролите на различните участници в екосистемата за комуникация „превозно средство към мрежа“. Освен това трябва да бъдат взети под внимание и нововъзникващите технологични разработки, като например електрическите пътни системи. Що се отнася до предоставянето на данни, е необходимо да се предвидят допълнителни видове данни и технически спецификации, свързани с формата, честотата и качеството на предоставяните данни и на достъпа до тях.
(53)  Инфраструктурата за алтернативни горива е бързо развиваща се област. Липсата на обща техническа спецификация представлява пречка за създаването на единен пазар на инфраструктура за алтернативни горива. Поради това на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС за определяне на технически спецификации за области, в които няма, а са необходими общи технически спецификации. По-специално това следва да включва комуникацията между електрическото превозно средство и зарядната точка, комуникацията между зарядната точка и системата за управление на софтуера за зареждане (сървъра за данни и функционална логика); комуникацията, свързана с услугата за повсеместно зареждане (е-роуминг) на електрически превозни средства, и комуникацията с електроенергийната мрежа, като същевременно се гарантира високо ниво на киберсигурност и защита на данните на потребителите. Необходимо е също така бързо да се определят подходящата рамка за управление и ролите на различните участници в екосистемата за комуникация „превозно средство към мрежа“, като същевременно се вземат предвид и подкрепят нововъзникващите технологични разработки с висок потенциал за намаляване на емисиите на парникови газове, като например електрическите пътни системи („ERS“), особено решенията за индуктивно зареждане и зареждане по надземна контактна мрежа. Що се отнася до предоставянето на данни, е необходимо да се предвидят допълнителни видове данни и технически спецификации, свързани с формата, честотата и качеството на предоставяните данни и на достъпа до тях. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат осъществени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, работещи по подготовката на делегираните актове.
Изменение 59
Предложение за регламент
Съображение 54 а (ново)
(54а)   Предвид факта, че настоящият регламент ще доведе до допълнителни разходи за привеждане в съответствие за засегнатите сектори, е необходимо да бъдат предприети компенсаторни действия с цел да се предотврати увеличаване на общата регулаторна тежест. Следователно Комисията следва да бъде задължена да представи преди влизането в сила на настоящия регламент предложения за компенсиране на въведената с него регулаторна тежест чрез преразглеждането или премахването на разпоредби в други регламенти на ЕС, които пораждат ненужни разходи за привеждане в съответствие в засегнатите сектори.
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
1.  С настоящия регламент се определят задължителни национални цели за разгръщането на достатъчна инфраструктура за алтернативни горива за пътни превозни средства, плавателни съдове и спрели въздухоплавателни средства в Съюза. С него се установяват общи технически спецификации и изисквания относно информацията за ползвателите, предоставянето на данни и изискванията за плащане за инфраструктурата за алтернативни горива.
1.  С настоящия регламент се определят минимални национални цели за разгръщането на достатъчна инфраструктура за алтернативни горива за пътни превозни средства, плавателни съдове, влакове и спрели въздухоплавателни средства в Съюза. С него се установяват общи технически спецификации и изисквания относно информацията за ползвателите, предоставянето на данни и изискванията за плащане за инфраструктурата за алтернативни горива.
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3
3.  С настоящия регламент се създава механизъм за докладване с цел стимулиране на сътрудничеството и се гарантира надеждно проследяване на напредъка. Механизмът включва структуриран, прозрачен, цикличен процес между Комисията и държавите членки за целите на финализирането на националните рамки за политиката и последващото им прилагане и съответните действия на Комисията.
3.  С настоящия регламент се създава механизъм за докладване с цел стимулиране на сътрудничеството и се гарантира надеждно проследяване на напредъка. Механизмът включва структуриран, прозрачен, цикличен и основан на многостепенно управление процес между Комисията и държавите членки, както и регионалните и местните органи за целите на финализирането на националните рамки за политиката, който взема под внимание съществуващите местни и регионални стратегии за разгръщането на инфраструктурата за алтернативни горива и последващото им прилагане и съответните действия на Комисията.
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
(2а)  „по протежение на трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T)“, когато става въпрос за станциите за зареждане с електроенергия и за презареждане с водород, означава станции, разположени по трансевропейската транспортна мрежа или на пътно разстояние до 1,5 km от най-близкия изход от път, който е част от TEN-T;
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква а – уводна част
a)  „алтернативни горива за превозни средства с нулеви емисии“:
a)  „алтернативни горива за превозни средства, плавателни съдове и въздухоплавателни средства с нулеви емисии“:
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква б – тире 1
–  газообразни и твърди горива от биомаса и биогорива, както са определени в член 2, точки 27 и 33 от Директива (ЕС) 2018/2001,
–  газообразни и твърди горива от биомаса, включително биогаз, и биогорива, както са определени в член 2, точки 27, 28 и 33 от Директива (ЕС) 2018/2001,
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква в – уводна част
в)  „алтернативни изкопаеми горива“ за преходен етап:
в)  „алтернативни изкопаеми горива“ за ограничен преходен етап:
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9 a (нова)
(9a)   „гражданска енергийна общност“ означава общност съгласно определението в член 2, параграф 11 от Директива (ЕС) 2019/944;
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 17
(17)  „електрическа пътна система“ означава физическа инсталация по пътя, която позволява пренос на електроенергия към електрическо превозно средство, докато превозното средство е в движение;
(17)  „електрическа пътна система“ означава физическа инсталация по пътя, която позволява пренос на електроенергия към електрическо превозно средство с цел да му осигури необходимата енергия за задвижване или за динамично зареждане;
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 17 a (нова)
(17a)  „динамично зареждане“ означава зареждане на акумулаторната батерия на електрическо превозно средство, докато превозното средство е в движение;
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 19 a (нова)
(19a)  „енергийната ефективност на първо място“ означава поставяне на енергийната ефективност на първо място съгласно определението в член 2, точка 18 от Регламент (ЕС) 2018/1999;
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 19 б (нова)
(19б)  „технологична неутралност“ означава „технологична неутралност“ съгласно определеното в съображение 25 от Директива (ЕС) 2018/1972;
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 35 a (нова)
(35a)  „платежна карта“ означава платежна услуга, която работи на основата на физическа и цифрова дебитна или кредитна карта и включва платежни карти, интегрирани в смартфон приложение;
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 35 б (нова)
(35б)  „платежна услуга“ означава „платежна услуга“ съгласно определението в член 4, точка 3 от Директива(ЕС) 2015/2366;
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 37 a (нова)
(37a)  „система за предварително кондициониране на въздуха“ означава стационарна или подвижна система на летищата, осигуряваща външно захранване с кондициониран въздух за охлаждане, вентилация или отопляване на пътническата кабина на спрели въздухоплавателни средства;
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 38
(38)  „публично достъпна инфраструктура за алтернативни горива означава инфраструктура за алтернативни горива, разположена на обществено достъпна площадка или в обществено достъпно помещение, независимо дали инфраструктурата за алтернативни горива се намира в имот, публична или частна собственост, дали се прилагат ограничения или условия по отношение на достъпа до площадката или помещението и независимо от приложимите условия за използване на инфраструктурата за алтернативни горива;
(38)  „публично достъпна инфраструктура за алтернативни горива означава инфраструктура за алтернативни горива, разположена на обществено достъпна площадка или в обществено достъпно помещение, с достъп включително за хората с намалена подвижност, независимо дали инфраструктурата за алтернативни горива се намира в имот, публична или частна собственост, дали се прилагат ограничения или условия по отношение на достъпа до площадката или помещението и независимо от приложимите условия за използване на инфраструктурата за алтернативни горива;
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 40
(40)  „зареждане с електроенергия ad hoc“ означава услуга за зареждане с електроенергия, закупувана от краен ползвател, без да е необходимо този краен ползвател да се регистрира, да сключва писмено споразумение или да влиза в по-дълготрайни търговски отношения с оператора на съответната зарядна точка извън обхвата на самото закупуване на услугата;
(40)  „зареждане с електроенергия ad hoc“ означава услуга за зареждане с електроенергия, закупувана от краен ползвател, без да е необходимо този краен ползвател да се регистрира, да сключва писмено споразумение или да влиза в по-дълготрайни търговски отношения с оператора на съответната зарядна точка или да се регистрира или да влиза по електронен път в онлайн посреднически услуги, извън обхвата на самото закупуване на услугата;
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 41
(41)  „зарядна точка“ означава стационарен или подвижен интерфейс, който позволява пренос на електроенергия към електрическо превозно средство и въпреки че може да разполага с един или няколко съединителя за да осигурява възможност за различни типове съединител, е в състояние да зарежда само по едно електрическо превозно средство в даден момент и не включва устройства с мощност по-малка или равна на 3,7 kW, чието основно предназначение не е зареждането на електрически превозни средства.
(41)  „зарядна точка“ означава стационарен или подвижен интерфейс в рамките на или извън електроенергийната мрежа, който позволява пренос на електроенергия към електрическо превозно средство и който, въпреки че може да разполага с един или няколко съединителя, за да осигурява възможност за различни типове съединител, е в състояние да зарежда само по едно електрическо превозно средство в даден момент и не включва устройства с мощност по-малка или равна на 3,7 kW, чието основно предназначение не е зареждането на електрически превозни средства;
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 49
(49)  „точка за презареждане с гориво“ означава съоръжение за презареждане с гориво, предназначено за снабдяване с течно или газообразно алтернативно гориво чрез стационарна или подвижна инсталация, което е в състояние да презарежда с гориво само по едно превозно средство в даден момент;
(49)  „точка за презареждане с гориво“ означава съоръжение за презареждане с гориво, предназначено за снабдяване с течно или газообразно алтернативно гориво чрез стационарна или подвижна инсталация, което е в състояние да презарежда с гориво само по едно превозно средство или едно плавателно средство в даден момент;
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 54 a (нова)
(54а)   „общност за възобновяема енергия“ означава общност съгласно определението в член 2, точка 16 от Директива (ЕС) 2018/2001;
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 56
(56)  „безопасно и сигурно паркиране“ означава зона за паркиране и почивка, както е посочено в член 17, точка 1, буква б), предназначена за нощно паркиране на тежкотоварни превозни средства ;
(56)  „безопасно и сигурно паркиране“ означава зона за паркиране и почивка, както е посочено в член 17, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1315/2013, предназначена за нощно паркиране на тежкотоварни превозни средства и сертифицирана в съответствие с разпоредбите на член 8а от Регламент (ЕО) № 561/2006;
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 57
(57)  „кораб на котвена стоянка“ означава кораб на котвена стоянка съгласно определението в член 3, буква н) от Регламент (ЕС) № 2015/757;
(57)  „кораб на котвена стоянка“ означава кораб, който е стабилно акостирал на кея в пристанище, попадащо в юрисдикцията на държава членка, докато товари, разтоварва и/или качва/оставя пътници или нощува, включително времето, прекарано извън извършването на товарни или пътнически операции;
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 58
(58)  „брегово електрозахранване“ означава подаване на електроенергия от брега, посредством стандартизиран интерфейс, на морски кораби или плавателни съдове по вътрешните водни пътища на пристан;
(58)  „брегово електрозахранване“ означава подаване на електроенергия от брега, посредством стандартизирана стационарна, плаваща или подвижна инсталация, на морски кораби или плавателни съдове по вътрешните водни пътища на котвена стоянка;
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 66 a (нова)
(66a)  „мултимодален център“ означава инфраструктура за услуги за мобилност, например гари и терминали за железопътен, автомобилен, въздушен и морски транспорт и транспорт по вътрешните водни пътища, която позволява извършването на „мултимодален транспорт“ съгласно определението в член 3, буква н) от Регламент (ЕС) № 1315/2013;
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 66 б (нова)
(66б)  „превозни средства от категория L“ означава дву-, три- и четириколесни моторни превозни средства, чиито категории са описани в Регламент (ЕС) № 168/2013 и в приложение I, включително велосипедите с двигател, дву- и триколесните мотопеди, дву- и триколесните мотоциклети, мотоциклетите с кош, леките и тежките четириколесни превозни средства за движение по пътищата, както и леките и тежките четириколесни превозни средства с повишена маневреност.
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – тире 2
–  на тяхната територия се разполагат публично достъпни зарядни станции за лекотоварни превозни средства, които осигуряват достатъчна изходна мощност за тези превозни средства.
–  на тяхната територия се разполагат публично достъпни зарядни станции за лекотоварни превозни средства, които осигуряват достатъчна изходна мощност за тези превозни средства, така че да се поддържа териториалният баланс и възможността за мултимодални пътувания;
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – тире 2 а (ново)
—  достатъчен брой публично достъпни зарядни станции за лекотоварни превозни средства се разполагат по обществените пътища в жилищни райони, където превозните средства обичайно престояват на паркинг за продължителни периоди от време;
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – тире 2 б (ново)
—  осигурен е достатъчен брой публично достъпни зарядни станции за лекотоварни превозни средства за интелигентно и двупосочно зареждане;
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – тире 2 в (ново)
—  връзката към мрежата и капацитетът на мрежата са осигурени.
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2 – буква а
a)  за всяко регистрирано на тяхна територия електрическо лекотоварно превозно средство, задвижвано с акумулаторна батерия, е осигурена обща изходна мощност от най-малко 1 kW чрез публично достъпни зарядни станции; както и
a)  за всяко регистрирано на тяхна територия електрическо лекотоварно превозно средство, задвижвано с акумулаторна батерия, е осигурена обща изходна мощност от най-малко 3 kW чрез публично достъпни зарядни станции, ако делът на общия прогнозен парк от лекотоварни превозни средства, представляван от задвижваните с акумулаторна батерия електрически лекотоварни превозни средства в тази държава членка, е по-малък от 1%;
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2 – буква аа (нова)
aa)  за всяко задвижвано с акумулаторна батерия електрическо лекотоварно превозно средство, регистрирано на тяхна територия, се осигурява обща изходна мощност от 2,5 kW чрез публично достъпни зарядни станции, ако делът на задвижваните с акумулаторна батерия електрически лекотоварни превозни средства спрямо общия прогнозен парк от лекотоварни превозни средства в съответната държава членка е 1% или повече от 1%, но под 2,5%;
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2 – буква aб (нова)
аб)  за всяко задвижвано с акумулаторна батерия електрическо лекотоварно превозно средство, регистрирано на тяхна територия, се осигурява обща изходна мощност от най-малко 2 kW чрез публично достъпни зарядни станции, ако делът на задвижваните с акумулаторна батерия електрически лекотоварни превозни средства спрямо общия прогнозен парк от лекотоварни превозни средства в съответната държава членка е 2,5% или повече от 2,5%, но под 5%;
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2 – буква aв (нова)
aв)  за всяко задвижвано с акумулаторна батерия електрическо лекотоварно превозно средство, регистрирано на тяхна територия, се осигурява обща изходна мощност от поне 1,5 kW чрез публично достъпни зарядни станции, ако делът на задвижваните с акумулаторна батерия електрически лекотоварни превозни средства спрямо общия прогнозен парк от леки превозни средства в съответната държава членка е 5% или повече от 5%, но под 7,5%; както и
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2 – буква aг (нова)
aг)  за всяко задвижвано с акумулаторна батерия електрическо лекотоварно превозно средство, регистрирано на тяхна територия, се осигурява обща изходна мощност от най-малко 1 kW чрез публично достъпни зарядни станции, ако делът на задвижваните с акумулаторна батерия електрически лекотоварни превозни средства от общия прогнозен парк от лекотоварни превозни средства в съответната държава членка е 7,5% или повече;
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2 – буква б
б)  за всяко регистрирано на тяхна територия хибридно лекотоварно превозно средство с възможност за включване към електрическата мрежа е осигурена обща изходна мощност от най-малко 0,66 kW чрез публично достъпни зарядни станции.
б)  за всяко регистрирано на тяхна територия хибридно лекотоварно превозно средство с възможност за включване към електрическата мрежа е осигурена обща изходна мощност от най-малко 2 kW чрез публично достъпни зарядни станции, ако делът на електрическите превозни средства от общия прогнозен автомобилен парк в съответната държава членка е по-малък от 1%;
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2 – буква бa (нова)
ба)  за всяко хибридно лекотоварно превозно средство с възможност за включване към електрическата мрежа, регистрирано на тяхна територия, се осигурява обща изходна мощност от най-малко 1,65 kW чрез публично достъпни зарядни станции, ако делът на електрическите превозни средства спрямо общия прогнозен автомобилен парк в съответната държава членка е 1% или повече от 1%, но под 2,5%;
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2 – буква бб (нова)
бб)  за всяко хибридно лекотоварно превозно средство с възможност за включване към електрическата мрежа, регистрирано на тяхна територия, се осигурява обща изходна мощност от най-малко 1,33 kW чрез публично достъпни зарядни станции, ако делът на електрическите превозни средства спрямо общия прогнозен автомобилен парк в съответната държава членка е 2,5% или повече от 2,5%, но под 5%;
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2 – буква бв (нова)
бв)  за всяко хибридно лекотоварно превозно средство с възможност за включване към електрическата мрежа, регистрирано на тяхна територия, се осигурява обща изходна мощност от най-малко 1 kW чрез публично достъпни зарядни станции, ако делът на електрическите превозни средства спрямо общия прогнозен автомобилен парк в съответната държава членка е 5% или повече от 5%, но под 7,5%; както и
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2 – буква б г (нова)
бг)  за всяко регистрирано на тяхна територия хибридно лекотоварно превозно средство с възможност за включване към електрическата мрежа е осигурена обща изходна мощност от най-малко 0,66 kW чрез публично достъпни зарядни станции, ако делът на електрическите превозни средства от общия прогнозен автомобилен парк в съответната държава членка е 7,5% или повече.
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 а (нов)
1а.  Без да се засяга параграф 1, втора алинея, буква а), държавите членки гарантират въвеждането на цели за минимална изходна мощност за инфраструктурата за зареждане с електроенергия на национално равнище, която е достатъчна за:
–  3% от общия прогнозен парк от леки превозни средства до 31 декември 2027 г.;
–  5% от общия прогнозен парк от лекотоварни превозни средства до 31 декември 2030 г.;
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а – уводна част
a)  по протежение на основната трансевропейска транспортна мрежа във всяка посока на движение на максимално отстояние 60 km един от друг се разполагат предназначени за лекотоварни превозни средства публично достъпни зарядни центрове, отговарящи на следните изисквания:
a)  по протежение на основната и широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа във всяка посока на движение на максимално отстояние 60 km един от друг се разполагат предназначени за лекотоварни превозни средства публично достъпни зарядни центрове, отговарящи на следните изисквания:
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а – подточка i
i)  до 31 декември 2025 г. всеки заряден център осигурява изходна мощност най-малко 300 kW и включва поне една зарядна станция с индивидуална мощност от най-малко 150 kW;
i)  до 31 декември 2025 г. всеки заряден център осигурява изходна мощност най-малко 600 kW и включва поне една зарядна станция с индивидуална мощност от най-малко 300 kW;
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а – подточка ii
ii)  до 31 декември 2030 г. всеки заряден център осигурява изходна мощност от най-малко 600 kW и включва поне две зарядни станции с индивидуална мощност най-малко 150 kW;
ii)  до 31 декември 2030 г. всеки заряден център осигурява изходна мощност най-малко 900 kW и включва поне две зарядни станции с индивидуална мощност най-малко 350 kW;
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б
б)  по протежение на основната трансевропейска транспортна мрежа във всяка посока на движение на максимално отстояние 60 km един от друг се разполагат публично достъпни зарядни центрове, предназначени за лекотоварни превозни средства, отговарящи на следните изисквания:
заличава се
i)  до 31 декември 2030 г. всеки заряден център осигурява изходна мощност от най-малко 300 kW и включва поне една зарядна станция с индивидуална мощност най-малко 150 kW;
ii)  до 31 декември 2035 г. всеки заряден център осигурява изходна мощност най-малко 600 kW и включва поне две зарядни станции с индивидуална мощност от най-малко 150 kW.
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2a (нов)
2а.  В случай на бързо навлизане на електрически превозни средства на пазара през който и да било значим отчетен период държавите членки следва съответно да съкратят сроковете, посочени в параграф 2, както и съответно да повишат целите за зарядните центрове.
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2б (нов)
2б.  Ако разходите са несъразмерни спрямо ползите, включително ползите за околната среда, държавите членки могат да решат да не прилагат параграфи 1 и 2 от настоящия член за:
a)  най-отдалечените региони на Съюза, както е посочено в член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз; или
б)  острови, които не са свързани с континенталните енергийни мрежи, попадащи в обхвата на определението за малки свързани системи или изолирани системи съгласно Директива (ЕС) 2019/944.
В такива случаи държавите членки обосновават решението си пред Комисията и предоставят на разположение цялата значима информация в националните си рамки на политиката.
Изменение 105
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2в (нов)
2в.  След мотивирано искане от страна на държава членка Комисията може да разреши освобождаване от изискването, установено в параграф 2, за пътища от трансевропейската транспортна мрежа с общ средногодишен дневен трафик, възлизащ на по-малко от 2000 лекотоварни превозни средства, при условие че инфраструктурата не може да бъде обоснована от гледна точка на социално-икономическите разходи и ползи. При получаването на такова разрешение държавата членка има правото да разположи на такива пътища единичен публично достъпен заряден център, който обслужва и двете посоки на движение, при спазване на изискванията, посочени в параграф 2, по отношение на разстоянието, общата мощност на центъра, броя на точките и мощността на отделните точки, приложими за една посока на движение, при условие че зарядният център е лесно достъпен и от двете посоки на движение. Комисията разрешава такива изключения в случаите, когато това е надлежно обосновано, след оценка на внесеното от държавата членка мотивирано искане.
Изменение 106
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2г (нов)
2г.  След мотивирано искане от страна на държава членка Комисията може да разреши освобождаване от изискването за максимално отстояние, установено в параграф 2 от настоящия член, за пътища от трансевропейската транспортна мрежа с общ средногодишен дневен трафик, възлизащ на по-малко от 1500 лекотоварни превозни средства, при условие че инфраструктурата не може да бъде обоснована от гледна точка на социално-икономическите разходи и ползи. В случаите, когато е предоставена такава дерогация, държавите членки могат да разрешат по-голямо максимално отстояние между точките за зареждане – до 100 km. Комисията разрешава такива изключения в случаите, когато това е надлежно обосновано, след оценка на внесеното от държавата членка мотивирано искане.
Изменение 107
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2д (нов)
2д.  В гъсто населените райони и регионите, в които няма места за паркиране извън уличното платно или има голям брой регистрирани лекотоварни електрически превозни средства, държавите членки осигуряват съответното увеличаване на броя на публично достъпните зарядни станции, за да се осигури необходимата инфраструктура и да се подкрепи развитието на пазара.
Изменение 108
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3
3.  Съседните държави членки гарантират, че за трансграничните участъци от основната и широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа не са надвишени максималните отстояния, посочени в букви а) и б).
3.  Съседните държави членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че за трансграничните участъци от основната и широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа не са надвишени максималните отстояния, посочени в букви а) и б).
Изменение 109
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 а (нов)
3а.  Комисията предприема необходимите мерки, за да осигури сътрудничеството с трети държави, по-специално с държавите кандидатки и с онези трети държави, в които се намират транзитните коридори, свързващи държави членки.
Изменение 110
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a – подточка i
i)  до 31 декември 2025 г. всеки заряден център осигурява изходна мощност най-малко 1400 kW и включва поне една зарядна станция с индивидуална мощност от най-малко 350 kW;
i)  до 31 декември 2025 г. всеки заряден център осигурява изходна мощност най-малко 2000 kW и включва поне две зарядни станции с индивидуална мощност най-малко 800 kW;
Изменение 111
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a – подточка ii
ii)  до 31 декември 2030 г. всеки заряден център осигурява изходна мощност най-малко 3500 kW и включва поне две зарядни станции с индивидуална мощност най-малко 350 kW;
ii)  до 31 декември 2030 г. всеки заряден център осигурява изходна мощност най-малко 5000 kW и включва поне четири зарядни станции с индивидуална мощност най-малко 800 kW;
Изменение 112
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б – подточка i
i)  до 31 декември 2030 г. всеки заряден център осигурява изходна мощност най-малко 1400 kW и включва поне една зарядна станция с индивидуална мощност най-малко 350 kW;
i)  до 31 декември 2030 г. всеки заряден център осигурява изходна мощност най-малко 2000 kW и включва поне една зарядна станция с индивидуална мощност най-малко 800 kW;
Изменение 113
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б – подточка ii
ii)  до 31 декември 2035 г. всеки заряден център осигурява изходна мощност най-малко 3500 kW и включва поне две зарядни станции с индивидуална мощност най-малко 350 kW;
ii)  до 31 декември 2035 г. всеки заряден център осигурява изходна мощност най-малко 5000 kW и включва поне две зарядни станции с индивидуална мощност най-малко 800 kW;
Изменение 114
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б а (нова)
ба)  след мотивирано искане от страна на държава членка Комисията може да разреши освобождаване от изискването, установено в параграф 1, за пътища от трансевропейската транспортна мрежа с общ средногодишен дневен трафик, възлизащ на по-малко от 800 тежкотоварни превозни средства, при условие че инфраструктурата не може да бъде обоснована от гледна точка на социално-икономическите разходи и ползи. При получаването на такова разрешение държавата членка има правото да разположи на такива пътища единичен публично достъпен заряден център, който обслужва и двете посоки на движение, при спазване на изискванията, посочени в параграф 1, по отношение на разстоянието, общата мощност на центъра, броя на точките и мощността на отделните точки, приложими за една посока на движение, при условие че зарядният център е лесно достъпен и от двете посоки на движение. Комисията разрешава такива изключения в случаите, когато това е надлежно обосновано, след оценка на внесеното от държавата членка мотивирано искане;
Изменение 115
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква бб (нова)
бб)  след мотивирано искане от страна на държава членка Комисията може да разреши освобождаване от изискването за максимално отстояние, установено в параграф 1 от настоящия член, за пътища от трансевропейската транспортна мрежа с общ средногодишен дневен трафик, възлизащ на по-малко от 600 тежкотоварни превозни средства, при условие че инфраструктурата не може да бъде обоснована от гледна точка на социално-икономическите разходи и ползи. В случаите, когато е предоставена такава дерогация, държавите членки могат да разрешат по-голямо максимално отстояние между точките за зареждане – до 100 km. Комисията разрешава такива изключения в случаите, когато това е надлежно обосновано, след оценка на внесеното от държавата членка мотивирано искане;
Изменение 116
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в
в)  до 31 декември 2030 г. във всяка безопасна и сигурна зона за паркиране е инсталирана поне една зарядна станция за тежкотоварни превозни средства с изходна мощност най-малко 100 kW;
в)  до 31 декември 2027 г. във всяка безопасна и сигурна зона за паркиране са инсталирани поне две зарядни станции за тежкотоварни превозни средства с изходна мощност най-малко 100 kW и с възможност за интелигентно и двупосочно зареждане;
Изменение 117
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква ва (нова)
вa)  до 31 декември 2030 г. във всяка безопасна и сигурна зона за паркиране са инсталирани поне четири зарядни станции за тежкотоварни превозни средства с изходна мощност най-малко 100 kW и с възможност за интелигентно и двупосочно зареждане;
Изменение 118
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г
г)  до 31 декември 2025 г. във всеки градски възел са разположени публично достъпни зарядни точки за тежкотоварни превозни средства с обща мощност от най-малко 600 kW, осигурена от зарядни станции с индивидуална мощност най-малко 150 kW;
г)  до 31 декември 2025 г. във всеки градски възел са разположени публично достъпни зарядни точки за тежкотоварни превозни средства с обща мощност от най-малко 1400 kW, осигурена от зарядни станции с индивидуална мощност най-малко 350 kW;
Изменение 119
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в
д)  до 31 декември 2030 г. във всеки градски възел са разположени публично достъпни зарядни точки за тежкотоварни превозни средства с обща мощност от най-малко 1200 kW, осигурена от зарядни станции с индивидуална мощност най-малко 150 kW.
д)  до 31 декември 2030 г. във всеки градски възел са разположени публично достъпни зарядни точки за тежкотоварни превозни средства с обща мощност от най-малко 3500 kW, осигурена от зарядни станции с индивидуална мощност най-малко 350 kW;
Изменение 120
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 а (нов)
1а.  Изискванията, посочени в параграф 1, букви в), ва), г) и д), се прилагат в допълнение към изискванията, посочени в параграф 1, букви а) и б).
Изменение 121
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 б (нов)
1б.  Комисията преценява дали да увеличи индивидуалната изходна мощност, посочена в параграф 1, букви а), б), г) и д), след като общите технически спецификации са налице и са допълнени в съответствие с приложение II като част от прегледа на настоящия регламент съгласно член 22.
Изменение 122
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 в (нов)
1в.  Държавите членки гарантират, че са осигурени необходимата свързаност с електропреносната мрежа и капацитет на мрежата. Поради това държавите членки следва, в координация със съответните заинтересовани страни, да извършат анализ преди 2025 г., за да направят оценка на необходимите подобрения в електропреносните мрежи и да планират тяхното осъществяване.
Изменение 123
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2
2.  Съседните държави членки гарантират, че за трансграничните участъци от основната и широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа не са надвишени максималните отстояния, посочени в букви а) и б).
2.  Съседните държави членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че за трансграничните участъци от основната и широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа не са надвишени максималните отстояния, посочени в букви а) и б).
Изменение 124
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 а (нов)
2а.  Комисията предприема необходимите мерки, за да осигури сътрудничеството с трети държави, по-специално с държавите кандидатки и с онези трети държави, в които се намират транзитните коридори, свързващи държави членки.
Изменение 125
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 б (нов)
2б.  Ако разходите са несъразмерни спрямо ползите, включително ползите за околната среда, дадена държава членка има право да не прилага параграфи 1 и 2 от настоящия член за:
a)  най-отдалечените региони на Съюза, както е посочено в член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз; или
б)  острови, които не са свързани с континенталните енергийни мрежи, попадащи в обхвата на определението за малки свързани системи или изолирани системи съгласно Директива (ЕС) 2019/944.
В такива случаи държавите членки обосновават решението си пред Комисията и предоставят на разположение цялата значима информация в националните си рамки за политиката.
Изменение 126
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква а – уводна част
a)  операторите на зарядни точки в публично достъпни зарядни станции с изходна мощност под 50 kW, внедрени от датата, посочена в член 24, приемат електронни плащания чрез терминали и устройства, използвани за платежни услуги, включващи поне едно от следните:
За целта операторите на зарядни точки в публично достъпни зарядни станции, внедрени от [дата на влизане в сила на настоящия регламент], приемат електронни плащания чрез терминали и устройства, използвани за платежни услуги, включващи поне четци на платежни карти или устройства с безконтактни функционални възможности, които като минимум могат да разчитат платежни карти. Освен това, ако е възможно, могат да се използват устройства, използващи интернет връзка, с които например може да бъде генериран код за бърза реакция за всеки конкретен случай, който да се използва за извършване на разплащателната операция.
Изменение 127
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква а – точка i
i)  четци на платежни карти;
заличава се
Изменение 128
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква а – точка ii
ii)  устройства с безконтактни функционални възможности, които като минимум могат да разчитат платежни карти;
заличава се
Изменение 129
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква а – точка iii
iii)  устройства, използващи интернет връзка, с която например може да бъде генериран код QR за случая, който да се използва за извършване на разплащателната операция;
заличава се
Изменение 130
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква б
б)  операторите на зарядни точки в публично достъпни зарядни станции с изходна мощност по-голяма или равна на50 kW, вече разположени към датата, посочена в член 24, приемат електронни плащания чрез терминали и устройства, използвани за платежни услуги, включващи поне едно от следните:
заличава се
i)  четци на платежни карти;
ii)  устройства с безконтактни функционални възможности, които като минимум могат да разчитат платежни карти.
Изменение 131
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 2
От 1 януари 2027 г. нататък операторите на зарядни точки гарантират, че всички управлявани от тях публично достъпни зарядни станции с изходна мощност по-голяма или равна на 50 kW отговарят на изискването по буква б).
От 1 януари 2027 г. нататък операторите на зарядни точки гарантират, че всички управлявани от тях публично достъпни зарядни станции отговарят на изискванията, предвидени в настоящия параграф.
Изменение 132
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 3
Изискванията, определени в букви а) и б), не се прилагат за публично достъпни зарядни точки, за които не се изисква заплащане за услугата за зареждане.
Изискванията, определени в настоящия параграф, не се прилагат за публично достъпни зарядни точки, за които не се изисква заплащане за услугата за зареждане.
Изменение 133
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3
3.  Когато операторите на зарядни точки предлагат автоматично удостоверяване на автентичността в управлявана от тях публично достъпна зарядна точка, те гарантират, че крайните ползватели винаги имат правото да не използват автоматичното удостоверяване на автентичността и могат или да заредят на принципа ad hoc превозното си средство, както е предвидено в параграф 3, или да използват друго предлагано във въпросната зарядна точка решение за зареждане по договор. Операторите на зарядни точки посочват на видно място тази възможност и я предлагат по удобен за крайния ползвател начин във всяка управлявана от тях публично достъпна зарядна точка и когато се извършва автоматично удостоверяване на автентичността.
3.  Когато операторите на зарядни точки предлагат автоматично удостоверяване на автентичността в управлявана от тях публично достъпна зарядна точка, те гарантират, че крайните ползватели винаги имат правото да не използват автоматичното удостоверяване на автентичността и могат или да заредят на принципа ad hoc превозното си средство, както е предвидено в параграф 3, или да използват друго предлагано във въпросната зарядна точка решение за зареждане по договор. Операторите на зарядни точки посочват на видно място тази възможност и я предлагат по удобен за крайния ползвател начин и гарантират, че във всяка управлявана от тях публично достъпна зарядна точка, в която се извършва автоматично удостоверяване на автентичността, е наличен е-роуминг.
Изменение 134
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4
4.  Цените, начислявани от операторите на публично достъпни зарядни точки, трябва да бъдат логични, лесно и ясно съпоставими, прозрачни и недискриминационни. Операторите на публично достъпни зарядни точки не разглеждат по различен начин цените, начислявани на крайните ползватели, и цените, начислявани на доставчиците на услуги за мобилност, както и цените, начислявани на различните доставчици на услуги за мобилност. Когато е уместно, равнището на цените може да бъде различаващо се само по пропорционален начин въз основа на обективна обосновка.
4.  Операторите на публично достъпни зарядни точки гарантират, че всеки доставчик на услуги за мобилност има достъп до управляваните от него зарядни станции по недискриминационен начин. Цените, начислявани от операторите на публично достъпни зарядни точки, трябва да бъдат логични и приемливи, лесно и ясно съпоставими, прозрачни и недискриминационни. Операторите на публично достъпни зарядни точки не разглеждат по различен начин цените, начислявани на крайните ползватели, и цените, начислявани на доставчиците на услуги за мобилност, както и цените, начислявани на различните доставчици на услуги за мобилност. Когато е уместно, разлика в ценовите равнища може да може да се прави само пропорционално, въз основа на обективна обосновка или съгласно договорни условия.
Изменение 135
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 а (нов)
4а.  Държавите членки предприемат съответните мерки за предотвратяване на нелоялни практики, насочени срещу потребителите, включително във връзка с установените цени за използване на публично достъпни зарядни точки, например неоснователно драстично повишаване на цените, като крайната цел е защита на конкуренцията на пазара и правата на потребителите. Въвеждането на такива мерки се основава на редовно наблюдение на ценообразуването и практиките на производителите на превозни средства и операторите на зарядни точки. Държавите членки уведомяват Комисията за приемането на такива мерки от съответния регулаторен орган.
Изменение 136
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – уводна част
5.  Операторите на зарядни точки посочват на видно място във всички управлявани от тях публично достъпни зарядни станции цената ad hoc и всичките нейни компоненти, за да бъдат информирани крайните ползватели преди започването на зарядна сесия. На видно място се обявяват най-малко следните ценови компоненти, ако е приложимо за зарядната станция:
5.  Операторите на зарядни точки посочват на видно място във всички управлявани от тях публично достъпни зарядни станции цената ad hoc за kWh и всичките нейни компоненти, за да може тази информация да бъде известна на крайните ползватели преди започването на зарядна сесия.
Изменение 137
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – тире 1
–  цена на сесия,
заличава се
Изменение 138
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – тире 2
–  цена на минута,
заличава се
Изменение 139
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – тире 3
–  цена на kWh.
заличава се
Изменение 140
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6
6.  Цените, начислявани от доставчиците на услуги за мобилност на крайните ползватели, трябва да са логични, прозрачни и недискриминационни. Доставчиците на услуги за мобилност предоставят на крайните ползватели цялата приложима ценова информация преди началото на зарядната сесия и конкретно за предстоящата зарядна сесия чрез свободно достъпни, широко използвани електронни средства, при ясно разграничаване на ценовите компоненти, начислявани от оператора на зарядната точка, приложимите цени на услугата е-роуминг и другите такси или начисления, прилагани от доставчика на услуги за мобилност. Таксите трябва да са логични, прозрачни и недискриминационни. Не се начисляват допълнителни такси за трансгранична услуга е-роуминг.
6.  Цените, начислявани от доставчиците на услуги за мобилност на крайните ползватели, трябва да са логични и приемливи, прозрачни и недискриминационни. Доставчиците на услуги за мобилност предоставят на крайните ползватели цялата приложима ценова информация преди началото на зарядната сесия и конкретно за предстоящата зарядна сесия чрез свободно достъпни, широко използвани електронни средства, като ясно показват цената на kWh, начислявана от оператора на зарядната точка, приложимите цени на услугата е-роуминг и другите такси или начисления, прилагани от доставчика на услуги за мобилност. Таксите трябва да са логични и приемливи, прозрачни и недискриминационни. Не се начисляват допълнителни такси за трансгранична услуга е-роуминг.
Изменение 141
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6 а (нов)
6а.  Операторите на интелигентни или двупосочни зарядни точки предоставят информацията, която получават от операторите на преносни системи, доставчиците на електроенергия или чрез собственото си производство на електроенергия, относно дела на електроенергията от възобновяеми източници в преносната система и свързаните с нея емисии на парникови газове. Тази информация се предоставя редовно в реално време, придружена от прогнози, когато са налични, и в съответните случаи се прилагат условията на договора с доставчика на електроенергия.
Изменение 142
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7
7.  От датата, посочена в член 24, операторите на зарядни точки гарантират, че всички управлявани от тях публично достъпни зарядни точки са цифрово свързани.
7.  От [дата на влизане в сила на настоящия регламент] операторите на зарядни точки гарантират, че всички управлявани от тях новопостроени или обновени публично достъпни зарядни точки са цифрово свързани, включват функционална възможност за е-роуминг и тяхното местоположение и състояние са лесно видими онлайн.
Изменение 143
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 8
8.  От датата, посочена в член 24, операторите на зарядни точки гарантират, че всички управлявани от тях публично достъпни зарядни точки разполагат с функция за интелигентно зареждане.
8.  От ... [дата на влизане в сила на настоящия регламент], операторите на зарядни точки гарантират, че всички управлявани от тях новопостроени или обновени публично достъпни зарядни точки разполагат с функция за интелигентно зареждане.
Изменение 144
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 8a (нов)
8а.  Операторите на публично достъпни зарядни точки гарантират, че:
a)  зарядните станции са в добро работно състояние по време на техния търговски жизнен цикъл и че функционалните възможности, посочени в параграфи от 2 до 5, са винаги на разположение на крайните ползватели, като веднага след откриване на неизправност се извършват редовни дейности по поддръжка и ремонт;
б)  всички управлявани от тях публично достъпни зарядни точки са в съответствие с разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза.
Изменение 145
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 9
9.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че в зоните за паркиране и почивка по пътната трансевропейска транспортна мрежа, където е инсталирана инфраструктура за алтернативни горива, се използват подходящи указателни знаци, за да се даде възможност за лесно установяване на точното местоположение на инфраструктурата за алтернативни горива.
9.  От [дата на влизане в сила на настоящия регламент] държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че в зоните за паркиране и почивка по пътната трансевропейска транспортна мрежа, където е инсталирана инфраструктура за алтернативни горива, се използват подходящи указателни знаци, за да се даде възможност за лесно установяване на точното местоположение на инфраструктурата за алтернативни горива. Указателни знаци се разполагат и на подходящо отстояние по пътната трансевропейска транспортна мрежа, водеща до зоните за паркиране и почивка, където е инсталирана такава инфраструктура за алтернативни горива.
Изменение 146
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 9 a (нов)
9a.  Държавите членки насърчават операторите да предприемат необходимите мерки за предлагане на стандартизирани и напълно оперативно съвместими информационни системи, предоставящи информация за наличието на зарядни точки. Тези системи следва да са точни, лесни за използване и пригодени за работа на официалния език/официалните езици на държавата членка и на английски език.
Изменение 147
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 11 а (нов)
11а.  Операторите на публично достъпни зарядни точки гарантират, че в зарядните станции е изложена на видно място необходимата информация за връзка с местните служби за спешно реагиране.
Изменение 148
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 11 б (нов)
11б.  В зарядните станции, които са необслужвани, държавите членки съдействат за инсталирането на системи за наблюдение с камери и бутон за спешно повикване за незабавна връзка с местните служби за спешно реагиране.
Изменение 149
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1
Държавите членки гарантират, че до 31 декември 2030 г. на тяхната територия е внедрен минималният брой публично достъпни станции за презареждане с водород.
Държавите членки гарантират, че до 31 декември 2027 г. на тяхната територия е внедрен минималният брой публично достъпни станции за презареждане с водород.
Изменение 150
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 2
За целта държавите членки гарантират, че до 31 декември 2030 г. по основната и широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа на отстояние от най-много 150 km една от друга са разположени публично достъпни станции за презареждане с водород с минимален дебит 2 t/ден, които са оборудвани като минимум с колонка с налягане 700 бара. Течният водород се предоставя в публично достъпни станции за презареждане с гориво, разположени на максимално отстояние 450 km една от друга.
За целта държавите членки гарантират, че до 31 декември 2027 г. по основната и широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа на отстояние от най-много 100 km една от друга са разположени публично достъпни станции за презареждане с водород с минимален дебит 2 t/ден, които са оборудвани като минимум с колонка с налягане 700 бара. Течният водород се предоставя в публично достъпни станции за презареждане с гориво, разположени на максимално отстояние 400 km една от друга.
Изменение 151
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 3
Държавите членки гарантират, че до 31 декември 2030 г. във всеки градски възел ще бъде разположена най-малко една публично достъпна станция за презареждане с водород. Ще бъде направен анализ на най-доброто местоположение на тези станции за зареждане, в който ще се разглежда по-специално разполагането им в мултимодални центрове, където биха могли да бъдат снабдявани и други видове транспорт.
Държавите членки гарантират, че до 31 декември 2027 г. във всеки градски възел ще бъде разположена най-малко една публично достъпна станция за презареждане с водород. Ще бъде направен анализ на най-доброто местоположение на тези станции за зареждане, в който ще се разглежда по-специално разполагането им в мултимодални центрове, където биха могли да бъдат снабдявани и други видове транспорт.
Изменение 152
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 а (нов)
1а.  До 31 декември 2024 г. държавите членки публикуват подробен списък на мултимодалните транспортни центрове, промишлените клъстери и пристанищата, които са подходящи за разполагането на станции за зареждане с водород.
Изменение 153
Предложение за регламент
Член 6 — параграф 2
2.  Съседните държави членки гарантират, че за трансграничните участъци от основната и широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа не е надвишено максималното отстояние, посочено в параграф 1, втора алинея.
2.  Съседните държави членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че за трансграничните участъци от основната и широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа не е надвишено максималното отстояние, посочено в параграф 1, втора алинея.
Изменение 154
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 а (нов)
3а.  Ако разходите са несъразмерни спрямо ползите, включително ползите за околната среда, държавите членки имат право да не прилагат параграф 1 от настоящия член за: a) най-отдалечените региони на Съюза, както е посочено в член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз; или б) острови, които не са свързани с енергийните мрежи на континента и попадат в обхвата на определението за малки свързани системи или изолирани системи съгласно Директива (ЕС) 2019/944. В такива случаи държавите членки обосновават решенията си пред Комисията и предоставят цялата имаща отношение информация в националните си рамки за политиката.
Изменение 155
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3 б (нов)
3б.  Комисията предприема необходимите мерки, за да осигури сътрудничество с трети държави, по-специално с държавите кандидатки и с онези трети държави, в които се намират транзитните коридори, свързващи държави членки.
Изменение 156
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част
От датата, посочена в член 24, всички оператори на управлявани от тях публично достъпни станции за презареждане с водород предоставят възможност на крайните ползватели за презареждане на принципа ad hoc, като използват широко разпространен в Съюза платежен инструмент. За целта операторите на станции за презареждане с водород гарантират, че всички управлявани от тях станции за презареждане с водород приемат електронни плащания чрез терминали и устройства, използвани за платежни услуги, включващи поне едно от следните:
От ... [дата на влизане в сила на настоящия регламент] всички оператори на управлявани от тях публично достъпни станции за презареждане с водород предоставят възможност на крайните ползватели за презареждане на принципа ad hoc, като използват широко разпространен в Съюза платежен инструмент. За целта операторите на станции за презареждане с водород гарантират, че всички управлявани от тях станции за презареждане с водород приемат електронни плащания чрез терминали и устройства, използвани за платежни услуги, включващи поне четци на платежни карти или безконтактни устройства, които могат да разчитат платежни карти.
Изменение 157
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква а
a)  четци на платежни карти;
заличава се
Изменение 158
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква б
б)  устройства с безконтактни функционални възможности, които като минимум могат да разчитат платежни карти.
заличава се
Изменение 159
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 а (нов)
1а.  Държавите членки насърчават операторите да предоставят стандартизирани и напълно оперативно съвместими информационни системи, предоставящи информация за наличието на точки за зареждане с гориво. Тези системи следва да са точни, лесни за използване и пригодени за работа на официалния език/официалните езици на държавата членка и на английски език.
Изменение 160
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3
3.  Операторите на точки за презареждане с водород предоставят информация за цените преди началото на сесията за зареждане в станциите за презареждане с гориво, управлявани от тях.
3.  Операторите на точки за презареждане с водород предоставят информация за цените преди началото на сесията за зареждане в станциите за презареждане с гориво, управлявани от тях. Те посочват на видно място във всички управлявани от тях публично достъпни зарядни станции цената ad hoc и всичките нейни компоненти, за да бъдат информирани крайните ползватели преди започването на сесия за зареждане с гориво. На видно място се обявява цената за kg.
Изменение 161
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4
4.  Операторите на публично достъпни точки за презареждане с гориво могат да предоставят на клиентите услуги за презареждане с водород на договорна основа, включително от името и за сметка на други доставчици на услуги за мобилност. Доставчиците на услуги за мобилност начисляват на крайните ползватели цени, които са логични, прозрачни и недискриминационни. Доставчиците на услуги за мобилност предоставят на крайните ползватели цялата приложима ценова информация преди началото на зарядната сесия и конкретно за предстоящата зарядна сесия чрез свободно достъпни, широко използвани електронни средства, при ясно разграничаване на ценовите компоненти, начислявани от оператора на точката за презареждане с водород, приложимите цени на услугата е-роуминг и другите такси или начисления, прилагани от доставчика на услуги за мобилност.
4.  Операторите на публично достъпни точки за презареждане с гориво могат да предоставят на клиентите услуги за презареждане с водород на договорна основа, включително от името и за сметка на други доставчици на услуги за мобилност. Доставчиците на услуги за мобилност начисляват на крайните ползватели цени, които са логични, прозрачни и недискриминационни. Доставчиците на услуги за мобилност предоставят на крайните ползватели цялата приложима ценова информация преди началото на сесия за зареждане с гориво и конкретно за предстоящата сесия за зареждане с гориво чрез свободно достъпни, широко използвани електронни средства, при ясно разграничаване на ценовите компоненти, начислявани от оператора на точката за презареждане с водород, приложимите цени на услугата е-роуминг и другите такси или начисления, прилагани от доставчика на услуги за мобилност.
Изменение 162
Предложение за регламент
Член 9 – алинея 1 – уводна част
1.  Държавите членки гарантират, че в морските пристанища е осигурено минималното брегово електрозахранване за плаващи по море контейнеровози и пътнически кораби. За тази цел държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че до 1 януари 2030 г.:
1.  Държавите членки гарантират, че в морските пристанища от основната и от широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа е осигурено минималното необходимо брегово електрозахранване за плаващи по море контейнеровози и пътнически кораби. За тази цел и в пълно съответствие с член 5, параграфи 1 и 2 от Регламент XXXX-XXX [FuelEU — сектор „Морско пространство“] държавите членки, в сътрудничество с управляващия орган или компетентния орган, предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че до 1 януари 2030 г:
Изменение 163
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 а (нов)
1а.  Държавите членки гарантират, че са предоставени на разположение необходимите мрежова инфраструктура и капацитет, резервни мощности и преобразуване на мрежовата честота, за да бъдат изпълнени изискванията, посочени в параграф 1, букви а), б) и в).
Изменение 164
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – уводна част
2.  При определянето на броя на акостиранията в пристанищата не се вземат предвид следните акостирания:
2.  При определянето на броя на акостиранията и в пълно съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент XXXX-XXX [FuelEU — сектор „Морско пространство“] не се вземат предвид следните случаи:
Изменение 165
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква aа (нова)
aa)  акостирания с очакван престой на котвена стоянка по-малко от два часа, при които отплаването в рамките на този срок е било възпрепятствано поради събития, които не са могли да бъдат предвидени при влизането в пристанището и които очевидно са били извън контрола или отговорността на оператора;
Изменение 166
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква в а ( нова)
вa)  няколко кратки акостирания за товарене и разтоварване на различни котвени стоянки в едно и също пристанище, които не надхвърлят времевите ограничения, посочени в буква а);
Изменение 167
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3
3.  Когато морското пристанище от основната и широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа се намира на остров, който не е пряко свързан към електроенергийната мрежа, параграф 1 не се прилага, докато присъединяването на бъде завършено или има достатъчни мощности за местно производство от екологично чисти енергийни източници.
3.  Когато морското пристанище от основната и широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа се намира на остров или в даден най-отдалечен регион на Съюза по смисъла на член 349 от ДФЕС, който не е пряко свързан към електроенергийната мрежа, параграф 1 не се прилага, докато присъединяването не бъде завършено или има достатъчни мощности за местно производство от екологично чисти енергийни източници.
Изменение 168
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 а (нов)
3а.  Без да се засяга параграф 3, параграф 1 не се прилага за територията на Сеута и Мелила, докато не бъде завършена пряка връзка с електроенергийната мрежа на континенталната част или с тази на съседна държава, или докато има достатъчен капацитет за местно производство от чисти източници на енергия.
Изменение 169
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква б а (нова)
ба)  налице са достатъчен мрежов капацитет и мрежово свързване, както и резервни мощности и преобразуване на мрежовата честота към пристанищата.
Изменение 170
Предложение за регламент
Член 11 – заглавие
Цели относно снабдяването с ВПГ в морските пристанища
Цели относно снабдяването с ВНГ, амоняк и водород в морските пристанища
Изменение 171
Предложение за регламент
Член 11– параграф 1
1.  Държавите членки осигуряват инсталирането до 1 януари 2025 г. на подходящ брой точки за презареждане с ВПГ във вътрешните пристанища по основната трансевропейска транспортна мрежа по параграф 2, които да позволят движението на морски кораби, по цялата централна трансевропейска транспортна мрежа. Държавите членки си сътрудничат при необходимост със съседните държави членки, за да осигурят адекватно покритие на основната трансевропейска транспортна мрежа.
1.  Държавите членки осигуряват инсталирането до 1 януари 2025 г. на подходящ брой точки за презареждане с ВПГ, амоняк и водород във вътрешните пристанища по основната трансевропейска транспортна мрежа по параграф 2, за да се задоволи пазарното търсене на такива горива в краткосрочен и дългосрочен план и да се предостави възможност за движението на морски кораби по цялата централна трансевропейска транспортна мрежа. Държавите членки си сътрудничат при необходимост със съседните държави членки, за да осигурят адекватно покритие на основната трансевропейска транспортна мрежа.
Изменение 172
Предложение за регламент
Член 11 — параграф 2
2.  Държавите членки посочват в своите национални рамки за политиката основните морски пристанища по трансевропейската транспортна мрежа, където ще се предоставя достъп до точки за презареждане с ВПГ по параграф 1, като отчитат също така реалните потребности и развитието на пазара.
2.  Държавите членки посочват в своите национални рамки за политиката основните морски пристанища по трансевропейската транспортна мрежа, където се предоставя достъп до точки за презареждане по параграф 1, като отчитат също така развитието на пристанищата, съществуващите точки за доставка на ВПГ, реалните потребности и развитието на пазара, както и техните задължения във връзка с целта на Съюза за неутралност по отношение на климата.
Изменение 173
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – уводна част
1.  Държавите членки гарантират, че управляващите органи на всички летища от основната и широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа осигуряват доставките на електроенергия за спрели въздухоплавателни средства:
1.  Държавите членки гарантират, че управляващите органи и доставчиците на наземно обслужване на всички летища от основната и широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа осигуряват доставките на електроенергия за спрели въздухоплавателни средства:
Изменение 174
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
Параграф 1, букви а) и б) обаче следва да не се прилага за местостоянките за кратковременен престой, за обезледяване на въздухоплавателни средства, местостоянките във военни зони и местостоянките за общото въздушно движение (под 5,7 тона максимална излетна маса).
Изменение 175
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 а (нов)
2а.  Чрез дерогация от параграф 1, букви а) и б), когато летището от основната или широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа се намира на остров, който не е пряко свързан с електроенергийната мрежа, или в най-отдалечен регион, посоченият параграф не се прилага, докато свързването не бъде завършено или не са налице достатъчни мощности за местно производство от екологично чисти източници на енергия, както и ако разходите са несъразмерни по отношение на ползите, включително за околната среда.
Изменение 176
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2б (нов)
2б.  Държавите членки гарантират, че управляващите органи на летищата или доставчиците на наземно обслужване на летищата от основната трансевропейска транспортна мрежа осигуряват системи за предварително кондициониран въздух.
Изменение 177
Предложение за регламент
Член 12 а (нов)
Член 12а
Цели по отношение на инфраструктурата за железопътните линии
1.  Държавите членки гарантират осигуряването на необходимата инфраструктура, която да позволява на железопътните линии в целия Съюз да постигнат целите за електрификация, определени в Регламент (ЕС) № 1315/2013 [Регламента за TEN T].
2.  Когато не е възможна пряка електрификация на железопътните линии, включително поради съображения, свързани с рентабилността на обслужването, държавите членки гарантират, че са инсталирани подходящ брой станции за зареждане на влакове, задвижвани с акумулаторни батерии, както и станции за зареждане с водород за железопътния транспорт. За целта държавите членки гарантират, че по протежение на основната и широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа във всяка посока на движение в участъците, за които в Регламент (ЕС) № 1315/2013 [Регламент за TEN T] не е предвидена електрификация, са разположени станции за зареждане на влакове, задвижвани с акумулаторни батерии, и станции за зареждане с гориво на влакове, задвижвани с водород.
3.  Държавите членки гарантират, че при вземането на решения за разгръщането на необходимата инфраструктура с цел да се постигне съответствие с изискванията на параграф 2, принципът за поставяне на енергийната ефективност на първо място се взема изцяло предвид.
4.  Преди разполагането на такива станции държавите членки извършват анализ на най-подходящото местоположение за тях. При това държавите членки разглеждат възможностите за разполагане на станции най-вече в градски възли и мултимодални центрове, в които могат да бъдат интегрирани и други видове транспорт.
Изменение 178
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 1
До 1 януари 2024 г. всяка държава членка изготвя и изпраща на Комисията проект на национална рамка на политиката за развитието на пазара на алтернативни горива в транспортния сектор и за разгръщането на съответната инфраструктура.
До 1 януари 2024 г. всяка държава членка изготвя, в координация с националните, регионалните и местните органи, и изпраща на Комисията проект на национална рамка за политиката за развитието на пазара на алтернативни горива в транспортния сектор и за разгръщането на съответната инфраструктура.
Изменение 179
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – буква а
a)  оценка на актуалното състояние и на бъдещото развитие на пазара на алтернативни горива в транспортния сектор, както и на развитието на инфраструктура за алтернативни горива, като се отчитат интермодалният достъп до инфраструктура за алтернативни горива и, когато е приложимо, нейната трансгранична непрекъснатост;
a)  оценка на актуалното състояние и на бъдещото развитие на пазара на алтернативни горива в транспортния сектор, както и на развитието на инфраструктура за алтернативни горива, като се отчитат интермодалният достъп до инфраструктура за алтернативни горива и когато е приложимо, нейната трансгранична непрекъснатост и мобилността и достъпността между островите и най-отдалечените региони, както и между тях и континента;
Изменение 180
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – буква аа (нова)
aa)  оценка на начина, по който мерките се прилагат в пълно съответствие с принципа за поставяне на енергийната ефективност на първо място; държавите членки предоставят отчет за прилагането на принципа за поставяне на енергийната ефективност на първо място при вземането на решения относно планирането и инвестициите, свързани с разгръщането на инфраструктура от зарядни станции и станции за презареждане с алтернативни горива;
Изменение 181
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – буква aб (нова)
аб)  оценка на актуалното състояние и на бъдещото развитие на мрежовите връзки и капацитет, включително всички необходими подобрения и мерки за издръжливост, както и на нужното финансиране;
Изменение 182
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – буква aв (нова)
aв)  оценка на перспективите за промени в количеството електроенергия, която е на разположение на транспортния сектор, както и на нейните източници;
Изменение 183
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – буква б
б)  национални краткосрочни и дългосрочни цели съгласно членове 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 и 12, за които в настоящия регламент са определени задължителни национални цели;
б)  национални краткосрочни и дългосрочни цели съгласно членове3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 и 12а, за които в настоящия регламент са определени задължителни национални цели;
Изменение 184
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – буква в
в)  национални краткосрочни и дългосрочни цели за разгръщането на посочената в букви л), м), н), о) и п) от настоящия параграф инфраструктура за алтернативни горива, за които в настоящия регламент не са определени задължителни цели;
в)  национални краткосрочни и дългосрочни цели за разгръщането на посочената в букви л), ла), м), н), о), п), па) и пб) от настоящия параграф инфраструктура за алтернативни горива, за които в настоящия регламент не са определени задължителни цели;
Изменение 185
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – буква д
д)  мерки за насърчаване на разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива за затворени автомобилни паркове, по-специално на станции за зареждане с електроенергия и за презареждане с водород за публични транспортни услуги и на електрически зарядни станции за споделено ползване на автомобили;
д)  мерки за насърчаване на разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива за затворени автомобилни паркове, по-специално на станции за зареждане с електроенергия и за презареждане с водород за публични транспортни услуги и на електрически зарядни станции за споделено ползване на автомобили, както и за таксита;
Изменение 186
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – буква жa (нова)
жа)  национални цели и мерки за насърчаване на инфраструктурата за алтернативни горива по протежение на пътните мрежи, които не са включени в основната и широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа, по-конкретно по отношение на публично достъпните зарядни точки. По-специално държавите членки гарантират, че пътните мрежи от висок и среден клас за леки и тежкотоварни автомобили са обхванати от инфраструктурата за зареждане по подходящ начин;
Изменение 187
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – буква з
з)  мерки за насърчаване на достатъчен брой публично достъпни зарядни точки с голяма мощност;
з)  мерки за насърчаване на достатъчен брой публично достъпни зарядни точки с голяма мощност, разполагащи с достатъчна изходна мощност, за да се повиши удобството за потребителите и да се гарантира безпроблемното движение на електрически превозни средства на нейна територия и когато е приложимо, отвъд границите;
Изменение 188
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – буква i а (нова)
иа)  мерки за гарантиране на достъп до инфраструктура за зареждане с електроенергия и презареждане с гориво за всички територии, като се обърне специално внимание на селските райони, с цел да се осигурят достъпът до тях и териториалното сближаване; държавите членки следва да разгледат и да прилагат целенасочени политики и мерки за тези територии;
Изменение 189
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – буква й
й)  мерки, които да гарантират, че публично достъпните зарядни точки и точките за презареждане с гориво са достъпни за възрастни хора, лица с намалена подвижност и с увреждания, което трябва да е в съответствие с изискванията за достъпност от приложения I и III към Директива (ЕС) 2019/882;
й)  мерки, които да гарантират, че всички публично достъпни зарядни точки и точки за презареждане с гориво са достъпни за възрастни хора, лица с намалена подвижност и с увреждания, което трябва да е в съответствие с изискванията за достъпност от приложения I и III към Директива (ЕС) 2019/882;
Изменение 190
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 - буква й а (нова)
йa)  мерки, насочени към конкретните нужди на най-отдалечените региони, когато е приложимо;
Изменение 191
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – буква к
к)  мерки за премахване на евентуални пречки по отношение на планирането, издаването на разрешителни и възлагането на поръчки за инфраструктура за алтернативни горива;
к)  мерки за премахване на евентуални пречки по отношение на планирането, издаването на разрешителни и възлагането на поръчки за инфраструктура за алтернативни горива и за ограничаване на забавянето между първоначалното прилагане и реалното внедряване до не повече от 6 месеца, като се зачитат консултациите със заинтересованите лица и процедурите за оценка на въздействието върху околната среда. Процедурата за издаване на разрешение следва да е изцяло цифровизирана;
Изменение 192
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – буква ка (нова)
ка)  мерки, имащи за цел да се гарантира, че гъстотата на публично достъпната инфраструктура за алтернативни горива, налична на национално равнище, е съобразена с гъстотата на населението и броя на регистрациите на превозни средства, задвижвани с алтернативни горива, на местно равнище на основата на ниво 3 по NUTS в съответствие с най-актуалната класификация по NUTS;
Изменение 193
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – буква к б (нова)
кб)  мерки за насърчаване на използването на велосипеди с помощно електрическо задвижване, както и на превозни средства от категория L, например електрически велосипеди и електрически мотопеди;
Изменение 194
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – буква к в (нова)
кв)   мерки за подкрепа на общностите за възобновяема енергия, гражданските енергийни общности и нетърговските оператори при разгръщането на зарядни точки, особено в слабо населените райони;
Изменение 195
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – буква л
л)  план за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива на летищата, различна от инфраструктурата за електрозахранване на спрели въздухоплавателни средства, по-специално инфраструктура за презареждане с водород и електроенергия на въздухоплавателни средства;
л)  оценка за настоящото състояние и бъдещото развитие на пазара за въздухоплаване с водородно и електрическо задвижване, както и проучване относно възможностите за разполагане на съответната инфраструктура, включително, когато е целесъобразно, план за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива на летищата, по-специално инфраструктура за презареждане с водород и електроенергия на въздухоплавателни средства;
Изменение 196
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – буква л а (нова)
ла)  план за разгръщане, включително цели и необходимото финансиране за системите за предварително кондициониран въздух на летищата от основната трансевропейска транспортна мрежа, както и проучване относно възможностите за разгръщане на съответната фиксирана или мобилна инфраструктура;
Изменение 197
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – буква п
п)  план за разгръщане, включващ цели, основни етапи и нужното финансиране за влакове, задвижвани с водород или акумулаторни батерии, в сегменти от мрежата, които няма да бъдат електрифицирани.
п)  план за разгръщане, включващ цели, основни етапи и нужното финансиране за влакове, задвижвани с водород или акумулаторни батерии, в сегменти от мрежата, които не могат да бъдат електрифицирани, когато е целесъобразно;
Изменение 198
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – точка па (нова)
па)  цялостен инвестиционен план, въз основа на социално-икономически и екологичен анализ и анализ на разходите и ползите, в които се очертават необходимите инвестиции за постигането на целите, определени в националната рамка за политиката, и които също така включват инфраструктурата извън трансевропейската транспортна мрежа;
Изменение 199
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 – буква пб (нова)
пб)  карта на бъдещите подходящи местоположения за развитие на обекти за всякакъв вид инфраструктура за алтернативни горива, включително информация за достатъчен мрежов капацитет, основаваща се на търсенето, която се оповестява публично.
Изменение 200
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 a (нов)
1а.  Без да се засяга параграф 1 и преди изтичането на определения в него срок, държавите членки се приканват да представят предварителни национални рамки за политиката, за да се гарантира гладкото и бързо развитие и разгръщане на инфраструктурата. Когато дадена държава членка реши да представи предварителна национална рамка за политиката, Комисията оценява тази национална рамка за политиката и отправя препоръки не по-късно от шест месеца след представянето на предварителната рамка.
Изменение 201
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2
2.  Държавите членки гарантират, че в националните рамки за политиката са отчетени нуждите на различните видове транспорт, съществуващи на тяхна територия, включително на тези, за които са налични ограничени алтернативи на изкопаемите горива.
2.  Държавите членки гарантират, че в националните рамки за политиката са отчетени нуждите на различните региони и видове транспорт, съществуващи на тяхна територия, включително на тези, за които са налични ограничени алтернативи на изкопаемите горива, и че инфраструктурата за презареждане с гориво и зареждане с електроенергия насърчава прехода по отношение на използвания вид транспорт и улеснява мултимодалния транспорт.
Изменение 202
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 a (нов)
2а.  Държавите членки оценяват кумулативния принос на разпоредбите, определени в параграф 1, за постигане на целта на Съюза в областта на климата за 2030 г. и целта за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г., както е определено в Регламент (ЕС) 2021/1119.
Изменение 203
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 б (нов)
2б.  Държавите членки осигуряват повишаване на квалификацията и преквалификация на работниците, които боравят с алтернативните горива, въведени съгласно настоящия регламент, както и подходящи инвестиции в здравословни и безопасни условия на труд, за да се осигури социално справедлив преход.
Изменение 204
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3
3.  Държавите членки гарантират, че в националните рамки за политиката са отчетени, по целесъобразност, интересите на регионалните и местните органи, по-специално по отношение на инфраструктурата за зареждане с електроенергия и презареждане с гориво за обществения транспорт, както и интересите на съответните заинтересовани страни.
3.  Държавите членки гарантират, че в националните рамки за политиката са отчетени интересите на регионалните и местните органи, по-специално по отношение на инфраструктурата за зареждане с електроенергия и презареждане с гориво за обществения транспорт, както и интересите на всички съответни заинтересовани страни. За да се улесни разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива, държавите членки провеждат редовни консултации с регионалните и местните органи и ги подтикват към изготвяне на подходящи политически рамки, които могат да включват план за действие, като се посочват зоните за разполагане на инфраструктурата, възможностите за бързо зареждане, съответните финансови рамки и конкретни действия за различните участници.
Изменение 205
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 a (нов)
3а.  Като част от своята национална рамка за политиката, държавите членки извършват оценка и докладват по въпроса как разпоредбите, заложени в членове 5 и 7, се прилагат от операторите на точки за зареждане с електроенергия и точки за презареждане с гориво. Въз основа на резултатите от оценката държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че операторите на точки за зареждане с електроенергия и точки за презареждане с гориво спазват членове 5 и 7.
Изменение 206
Предложение за регламент
Член 13 - параграф 3 б (нов)
3б.  Всяка държава членка, за предпочитане без да създава допълнителна длъжност, назначава национален координатор за инфраструктурата за алтернативни горива, който осъществява надзор върху координация на национално равнище (междуведомствена) и прилагането на националната рамка на политиката. Националният координатор си сътрудничи с Комисията, отговорния координатор за трансевропейската транспортна мрежа и ако е необходимо, с други национални координатори, и подпомага регионалните и местните органи, например чрез предоставяне на експертен опит, инструментална техника, насоки, основани на стандартите на ЕС, а също и съвети относно регионалната координация на съответните местни планове за мобилност.
Изменение 207
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4
4.  При необходимост държавите членки си сътрудничат, посредством консултации или съвместни рамки за политиката, за да гарантират, че мерките, необходими за постигането на целите на настоящия регламент, са съгласувани и координирани. По-специално държавите членки си сътрудничат по стратегиите за използване на алтернативни горива и разгръщане на съответната инфраструктура във водния транспорт. Комисията подпомага държавите членки в процеса на сътрудничество.
4.  При необходимост държавите членки си сътрудничат, посредством консултации или съвместни рамки за политиката, за да гарантират, че мерките, необходими за постигането на целите на настоящия регламент, са съгласувани и координирани. По-специално държавите членки си сътрудничат по стратегиите за използване на алтернативни горива и разгръщане на съответната инфраструктура във водния транспорт. Комисията подпомага държавите членки в процеса на сътрудничество. Провеждат се консултации с европейските координатори за основните коридори на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) в съответствие с член 45 от Регламент (ЕС) № 1315/2013.
Изменение 208
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 a (нов)
4а.  Когато е необходимо, държавите членки си сътрудничат с трети държави, по-специално с държавите кандидатки и с онези трети държави, в които се намират транзитните коридори, свързващи държави членки. Комисията подпомага държавите членки в процеса на това сътрудничество.
Изменение 209
Предложение за регламент
Член 13 — параграф 5
5.  Мерките за подкрепа на инфраструктурата за алтернативни горива са в съответствие с приложимите правила за държавна помощ от ДФЕС.
5.  Мерките за подкрепа на инфраструктурата за алтернативни горива се привеждат в съответствие с целите в областта на климата, за да се избегне създаването на блокирани активи, и са в съответствие с приложимите правила за държавна помощ от ДФЕС.
Изменение 210
Предложение за регламент
Член 13 — параграф 6
6.  Всяка държава членка предоставя на разположение на обществеността своя проект за национална рамка за политиката и гарантира, че обществеността разполага със своевременни и ефективни възможности за участие в изготвянето на проекта за национална рамка за политиката.
6.  Всяка държава членка предоставя на разположение на обществеността своя проект за национална рамка за политиката, включително цялостен инвестиционен план, и гарантира, че обществеността разполага със своевременни и ефективни възможности за участие в изготвянето на проекта за национална рамка за политиката.
Изменение 211
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 7 – уводна част
7.  Комисията оценява проектите на националните рамки за политиката и може да отправя препоръки към дадена държава членка не по-късно от шест месеца след представянето на проектите за национални рамки за политиката, посочени в параграф 1. В тези препоръки може да се посочва по-специално:
7.  Комисията оценява проектите на национални рамки за политиката. При разглеждането на рамката за политиката Комисията може да изиска становището на отговорния европейски координатор на трансевропейската транспортна мрежа, за да се осигури съгласуваност и напредък на всеки коридор, и може да отправя препоръки към дадена държава членка не по-късно от шест месеца след представянето на проектите за национални рамки за политиката, посочени в параграф 1. Тези препоръки се оповестяват публично в лесно четима и разбираема форма и в тях може да се посочва по-специално:
Изменение 212
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 7 – буква a
a)  равнището на амбиция на краткосрочните и дългосрочните цели с оглед на изпълнението на задълженията, посочени в членове 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 и 12;
a)  равнището на амбиция на краткосрочните и дългосрочните цели с оглед на изпълнението на задълженията, посочени в членове 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 и 12a;
Изменение 213
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 7 – буква б а (нова)
бa)  дали политиките и мерките са равномерно разпределени от географска гледна точка между всички региони в държавата членка.
Изменение 214
Предложение за регламент
Член 13 — параграф 9
9.  До 1 януари 2025 г. всяка държава членка уведомява Комисията относно своята окончателна национална рамка за политиката.
9.  До 1 януари 2025 г. всяка държава членка уведомява Комисията относно своята окончателна национална рамка за политиката. Тази рамка е публично достъпна в лесно четима и разбираема форма.
Изменение 215
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1
1.  Всяка държава членка представя на Комисията първия самостоятелен доклад относно напредъка по изпълнението на националната си рамка за политиката до 1 януари 2027 г. и на всеки две години след това.
1.  Всяка държава членка представя на Комисията първия самостоятелен доклад относно напредъка по изпълнението на националната си рамка за политиката до 1 януари 2026 г. и всяка година след това. Този доклад е публично достъпен в лесно четима и разбираема форма и е изложен в Европейската обсерватория за алтернативни горива.
Изменение 216
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3
3.  Най-късно до 30 юни 2024 г. и периодично на всеки три години след това регулаторният орган на държавите членки оценява как чрез разполагането и експлоатацията на зарядни точки би могло да стане възможно електрическите превозни средства допълнително да допринесат за гъвкавостта на енергийната система, включително тяхното участие в балансиращия пазар, както и по отношение на по-нататъшното усвояване на електроенергия от възобновяеми източници. При тази оценка се вземат предвид всички видове зарядни точки, независимо дали са публични или частни, и се дават препоръки по отношение на типа, съпътстващата технология и географското разпределение, за да се улеснят възможностите на ползвателите да интегрират своите електрически превозни средства в системата. Оценката се оповестява. Въз основа на резултатите от оценката, ако е необходимо, държавите членки предприемат подходящи мерки за разполагането на допълнителни зарядни точки и ги включват в доклада си за напредъка, посочен в параграф 1. Оценката и мерките се вземат предвид от операторите на системи в плановете за развитие на мрежата, посочени в член 32, параграф 3 и член 51 от Директива (ЕС) 2019/944.
3.  Най-късно до 30 юни 2024 г. и периодично всяка година след това регулаторният орган на държавите членки оценява как чрез разполагането и експлоатацията на зарядни точки би могло да стане възможно електрическите превозни средства допълнително да допринесат за гъвкавостта на енергийната система, включително тяхното участие в балансиращия пазар, както и по отношение на по-нататъшното усвояване на електроенергия от възобновяеми източници. При тази оценка се вземат предвид всички видове зарядни точки за интелигентно зареждане, за двупосочно зареждане и за всички изходни мощности, както публични, така и частни, и се дават препоръки по отношение на типа, съпътстващата технология и географското разпределение, за да се улеснят възможностите на ползвателите да интегрират своите електрически превозни средства в системата. В нея се отчитат становищата на всички заинтересовани страни, включително операторите на точки за зареждане, операторите на преносни и разпределителни системи, организациите на потребителите и доставчиците на решения, и тя се оповестява публично. Въз основа на резултатите от оценката, ако е необходимо, държавите членки предприемат подходящи мерки за разполагането на допълнителни зарядни точки и ги включват в доклада си за напредъка, посочен в параграф 1. Държавите членки предприемат също така необходимите мерки, за да осигурят съгласуваност между планирането на инфраструктурата за зареждане и съответното планиране на мрежата. Оценката и мерките се вземат предвид от операторите на системи в плановете за развитие на мрежата, посочени в член 32, параграф 3 и член 51 от Директива (ЕС) 2019/944.
Изменение 217
Предложение за регламент
Член 14 — параграф 4
4.  Въз основа на данните, предоставени от операторите на преносни системи и операторите на разпределителни системи, регулаторният орган на държавите членки оценява най-късно до 1 30 юни 2024 г. и периодично на всеки три години след това потенциалния принос на двупосочното зареждане за навлизането на електроенергия от възобновяеми източници в електроенергийната система. Тази оценка се оповестява публично. Въз основа на резултатите от оценката държавите членки предприемат, ако е необходимо, подходящи мерки за коригиране на разполагаемостта и географското разпределение на двупосочни зарядни точки както в обществени, така и в частни зони, и включват тези мерки в докладите за напредъка по параграф 1.
4.  Въз основа на данните, предоставени от операторите на преносни системи и операторите на разпределителни системи, регулаторният орган на държавите членки оценява най-късно до 30 юни 2024 г. и периодично всяка година след това потенциалния принос на двупосочното зареждане за намаляване на върховите натоварвания и за навлизането на електроенергия от възобновяеми източници в електроенергийната система. Тази оценка се оповестява публично. Въз основа на резултатите от оценката държавите членки предприемат подходящи мерки за коригиране на разполагаемостта и географското разпределение на двупосочни зарядни точки както в обществени, така и в частни зони, и включват тези мерки в докладите за напредъка по параграф 1.
Изменение 218
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5
5.  Комисията приема насоки и образци относно съдържанието, структурата и формата на националните рамки за политиката и съдържанието на националните доклади за напредъка, които се предоставят от държавите членки в съответствие с член 13, параграф 1 и шест месеца след датата, посочена в член 24. Комисията може да приема насоки и образци за улесняване на ефективното прилагане в целия Съюз на всички други разпоредби на настоящия регламент.
5.  Комисията предоставя техническа и консултантска помощ на засегнатите национални органи и приема насоки и образци относно съдържанието, структурата и формата на националните рамки за политиката и съдържанието на националните доклади за напредъка, които се предоставят от държавите членки в съответствие с член 13, параграф 1 и шест месеца след датата, посочена в член 24. Комисията може да приема насоки и образци за улесняване на ефективното прилагане в целия Съюз на всички други разпоредби на настоящия регламент.
Изменение 219
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2
2.  Комисията оценява докладите за напредъка, представени от държавите членки съгласно член 14, параграф 1, и по целесъобразност издава препоръки на държавите членки, за да се гарантира постигането на целите и задълженията, определени в настоящия регламент. Следвайки тези препоръки, държавите членки изготвят актуализиран доклад за напредъка в рамките на шест месеца след препоръките на Комисията.
2.  Комисията оценява докладите за напредъка, представени от държавите членки съгласно член 14, параграф 1. Комисията гарантира, че докладите за напредъка са оповестени публично в лесно четима и разбираема форма и са изложени в Европейската обсерватория за алтернативни горива. Комисията, по целесъобразност, издава препоръки на държавите членки, за да се гарантира постигането на целите и задълженията, определени в настоящия регламент. Следвайки тези препоръки, държавите членки изготвят актуализиран доклад за напредъка в рамките на шест месеца след препоръките на Комисията.
Изменение 220
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 а (нов)
2а.  В срок от шест месеца от получаването на препоръките съответната държава членка уведомява Комисията за начина, по който възнамерява да изпълни препоръките.
Изменение 221
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 б (нов)
2б.  След представянето на нотификацията, посочена в параграф 2а, съответната държава членка посочва в своя последващ доклад за напредъка, представен в годината, следваща годината, в която са били издадени препоръките, как е изпълнила препоръките. Ако съответната държава членка реши да не изпълни препоръките или съществена част от тях, тя представя на Комисията своите основания за това свое решение.
Изменение 222
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – уводна част
3.  Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за своята оценка на докладите за напредъка съгласно член 14, параграф 1 една година след представянето на националните доклади за напредъка от държавите членки. Тази оценка съдържа оценка на:
3.  Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за своята оценка на докладите за напредъка съгласно член14, параграф1 шест месеца след представянето на националните доклади за напредъка от държавите членки. Тази оценка съдържа оценка на:
Изменение 223
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4 – буква г
г)  инфраструктурата за електрозахранване на спрели въздухоплавателни средства в летища от основната и широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа;
г)  инфраструктурата за електрозахранване на спрели въздухоплавателни средства в летища от основната и широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа, както и зарядните точки за захранването на въздухоплавателни средства с електрическо и водородно задвижване, когато е приложимо;
Изменение 224
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4 – буква д
д)  броя на точките за презареждане с ВПГ в морски пристанища и пристанища по вътрешните водни пътища от основната и широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа;
д)  броя на точките за презареждане с ВПГ, водород и амоняк в морски пристанища и пристанища по вътрешните водни пътища от основната и широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа;
Изменение 225
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4 – буква й a (нова)
йa)  броя на публично достъпните зарядни точки, които са отчасти предназначени за затворени автомобилни паркове, включително на обществения транспорт и за споделено ползване на автомобили;
Изменение 226
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4 – буква й б (нова)
йб)  инфраструктурата за алтернативни горива в най-отдалечените региони и на островите.
Изменение 227
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4 a (нов)
4а.   До 1 януари 2030 г. и на всеки три години до 2050 г. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултатите от оценката на функционирането на настоящия регламент, с акцент върху въздействието на настоящия регламент върху функционирането на единния пазар, конкурентоспособността на засегнатите сектори и мащаба на изместването на въглеродни емисии.
Изменение 228
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4 б (нов)
4б.   До 1 януари 2030 г. и на всеки пет години до 2050 г. Комисията докладва пред Европейския парламент и Съвета резултатите от цялостна оценка на съвкупното макроикономическо въздействие на регламентите от пакета „Подготвени за цел 55“1a, като обръща особено внимание на въздействието върху конкурентоспособността, създаването на работни места, тарифите за товарен транспорт и покупателната способност на домакинствата в Съюза и мащаба на изместването на въглеродните емисии.
_________________
1a Съобщение на Комисията (COM(2021)0550), 14 юли 2021 г.
Изменение 229
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4 в (нов)
4в.   Комисията разглежда евентуалната необходимост от изменения на настоящия регламент с цел нормативно опростяване. Комисията и компетентните органи в държавите членки непрекъснато се адаптират към най-добрите практики в областта на административните процедури и предприемат всички мерки за опростяване на прилагането на настоящия регламент, като ограничават до минимум административната тежест.
Изменение 230
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2
2.  Когато от доклада, посочен в параграф 1 от настоящия член, или от друга информация, с която Комисията разполага, е видно, че съществува риск дадена държава членка да не постигне националните си цели, посочени в член 3, параграф 1, Комисията може да направи констатация в този смисъл и да поиска от съответната държава членка да предприеме коригиращи мерки за постигане на националните цели. В срок от три месеца след получаване на констатациите на Комисията съответната държава членка уведомява Комисията за коригиращите мерки, които планира да приложи за постигане на целите, определени в член 3, параграф 1. Коригиращите мерки включват допълнителни действия, които държавата членка трябва да предприеме за постигане на целите, определени в член 3, параграф 1, и ясен график за действията, които дават възможност за оценка на годишния напредък за постигането на тези цели. Когато Комисията установи, че коригиращите мерки са задоволителни, съответната държава членка актуализира своя последен доклад за напредъка, както е посочено в член 14, заедно с тези коригиращи мерки и го представя на Комисията.
2.  Когато от доклада, посочен в параграф1 от настоящия член, или от друга информация, с която Комисията разполага, е видно, че съществува риск дадена държава членка да не постигне националните си цели, посочени в член3, параграф1, Комисията прави констатация в този смисъл и изисква от съответната държава членка да предприеме коригиращи мерки за постигане на националните цели. В срок от три месеца след получаване на констатациите на Комисията съответната държава членка уведомява Комисията за коригиращите мерки, които планира да приложи за постигане на целите, определени в член 3, параграф 1. Коригиращите мерки включват допълнителни действия, които държавата членка трябва да предприеме за постигане на целите, определени в член 3, параграф 1, и ясен график за действията, които дават възможност за оценка на годишния напредък за постигането на тези цели. Когато Комисията установи, че коригиращите мерки са задоволителни, съответната държава членка актуализира своя последен доклад за напредъка, както е посочено в член 14, заедно с тези коригиращи мерки и го представя на Комисията. Когато Комисията установи, че коригиращите мерки не са задоволителни, тя разглежда възможността за предприемане на необходимите мерки по отношение на съответната държава членка. Мерките са пропорционални, целесъобразни и в съответствие с Договорите.
Изменение 231
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 а (нов)
2а.  Комисията надлежно информира Европейския парламент и Съвета за всички мерки, предприети в съответствие с параграф 2, и оповестява публично тези решения в съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001.
Изменение 232
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1
1.  Предоставя се относима, последователна и ясна информация относно превозните средства, които могат редовно да бъдат зареждани с отделните горива, пуснати на пазара, или да бъдат зареждани от зарядни точки. Тази информация се предоставя в ръководствата за моторните превозни средства, в точките за презареждане с гориво и зарядните точки, в моторните превозни средства и при дистрибуторите на моторни превозни средства на територията на държавите членки. Това изискване се прилага за всички моторни превозни средства и за ръководствата за моторни превозни средства, пуснати на пазара след 18 ноември 2016 г.
1.  Предоставя се относима, последователна и ясна информация относно превозните средства, които могат редовно да бъдат зареждани с отделните горива, пуснати на пазара, или да бъдат зареждани от зарядни точки. За целта държавите членки гарантират, че цялата информация за моторните превозни средства, свързана с горивата или зареждането с електроенергия, предвидена в настоящия регламент и в другото приложимо законодателство на Съюза, се предоставя в ръководствата за моторните превозни средства, в точките за презареждане с гориво и зарядните точки, в моторните превозни средства и при дистрибуторите на моторни превозни средства на територията на държавите членки. Това изискване се прилага за всички моторни превозни средства и за ръководствата за моторни превозни средства, пуснати на пазара.
За тази цел, ако е целесъобразно, Комисията преразглежда Директива 1999/94/ЕО не по-късно от една година след датата, посочена в член 24 от настоящия регламент.
Изменение 233
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – уводна част
2.  Разпознаването на съвместимостта на превозните средства и инфраструктурата, както и разпознаването на горивата и съвместимостта на превозните средства, посочени в параграф 1, трябва да са в съответствие с техническите спецификации, посочени в точки 9.1 и 9.2 от приложение II. В случай че тези стандарти са представени графично, включително със схема за цветно кодиране, графичното представяне трябва да е опростено и лесно за разбиране и да се поставя по ясно видим начин:
2.  Разпознаването на съвместимостта на превозните средства и инфраструктурата, както и разпознаването на горивата и съвместимостта на превозните средства, посочени в параграф 1, трябва да са в съответствие с техническите спецификации, посочени в точки 9.1 и 9.2 от приложение II. Държавите членки гарантират, че ако тези стандарти са представени графично, включително със схема за цветно кодиране, графичното представяне трябва да е опростено и лесно за разбиране и да се поставя по ясно видим начин:
Изменение 234
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква а
a)  на съответните колонки и техните накрайници във всички точки за зареждане, считано от датата на пускане на горивата на пазара; или
a)  на съответните колонки и техните накрайници във всички точки за зареждане, считано от датата на пускане на горивата на пазара; както и
Изменение 235
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква б
б)  в непосредствена близост до капачките на резервоарите на моторните превозни средства, за които е препоръчано да се използва това гориво и които са съвместими с него, както и в ръководствата за моторните превозни средства, когато тези моторни превозни средства са пуснати на пазара след 18 ноември 2016 г.
б)  в непосредствена близост до капачките на резервоарите на моторните превозни средства, за които е препоръчано да се използва това гориво и които са съвместими с него, както и в ръководствата за моторните превозни средства, когато тези моторни превозни средства са пуснати на пазара.
Изменение 236
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3
3.  Когато цените на горивата са посочени в станция за гориво, където е необходимо, и по-специално за природния газ и водорода, с информационна цел се посочват за сравнение съответните цени за единица, като се следва общата методика за сравняване на цените на алтернативните горива за единица, посочена в точка 9.3 от приложение II.
3.  Когато цените на горивата са посочени в станция за гориво, където е необходимо, и по-специално за природния газ и водорода, държавите членки гарантират, че с информационна цел са посочени за сравнение съответните цени за единица, като се следва общата методика за сравняване на цените на алтернативните горива за единица, посочена в точка 9.3 от приложение II. За ad hoc зареждане с електроенергия и за презареждане с водород се посочва съответно и цената за kWh и за kg.
Изменение 237
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – уводна част
2.  Операторите на публично достъпни зарядни точки и точки за презареждане с гориво или, в съответствие с договореностите между тях, собствениците на тези точки, гарантират наличността на статични и динамични данни относно инфраструктурата за алтернативни горива, управлявана от тях, и осигуряват безплатен достъп до тези данни чрез националните звена за достъп. Предоставят се следните видове данни:
2.  Операторите на публично достъпни зарядни точки и точки за презареждане с гориво или, в съответствие с договореностите между тях, собствениците на тези точки, гарантират наличността на статични и динамични данни относно инфраструктурата за алтернативни горива, управлявана от тях, и осигуряват безплатен достъп до тези данни чрез националните звена за достъп. Същевременно те гарантират и възможно най-високото ниво на киберсигурност, защита и сигурност на данните, особено в процесите на удостоверяване, фактуриране и плащане. Когато е приложимо, горепосочените оператори спазват разпоредбите на Директивата относно мерки за високо общо ниво на киберсигурност в Съюза (Директива МИС 2). Предоставят се следните видове данни:
Изменение 238
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – буква а – подточка i
i)  географско местоположение на зарядната точка или на точката за презареждане с гориво,
i)  географско местоположение на зарядната точка или точката за презареждане с гориво и ако е възможно, информация относно съоръженията за почивка и възможностите за набавяне на храна, намиращи се наблизо,
Изменение 239
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – буква а – подточка i a (нова)
iа)  съоръжения, осигуряващи защита от дъжд или други силно неблагоприятни метеорологични условия,
Изменение 240
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – буква a – подточка i б (нова)
iб)  осветление по време на нощно зареждане,
Изменение 241
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – буква б – подточка ii
ii)  вид съединител,
ii)  вид и наличност на съединителя,
Изменение 242
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – буква б – подточка iv
iv)  мощност (kW),
iv)  обща мощност (kW) и максимална индивидуална мощност,
Изменение 243
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – буква б – подточка iv а (нова)
ivа)  достъпност за тежкотоварни превозни средства, включително ограничения по отношение на височината, дължината и ширината на мястото, където се намират зарядните точки и точките за презареждане с гориво.
Изменение 244
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – буква в – подточка ii
ii)  разполагаемост (използва се/не се използва)
ii)  разполагаемост (използва се/не се използва), процент на разполагаемост за съответен период от време (ден/часове),
Изменение 245
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – буква в – точка iii а (нова)
iiiа)  когато е наличен, делът на електроенергията от възобновяеми източници и съдържанието на емисии на парникови газове в електроенергията, доставяна в зарядните точки,
Изменение 246
Предложение за регламент
Член 18 – точка 2 – буква в – точка iii б (нова)
iiiб)  с възможност за двупосочно зареждане (да/не),
Изменение 247
Предложение за регламент
Член 18 – точка 2 – буква в – точка iii в (нова)
iiiв)  възможност за интелигентно зареждане,
Изменение 248
Предложение за регламент
Член 18 – точка 2 – буква в – точка iii г (нова)
iiiг)  приемани методи на плащане,
Изменение 249
Предложение за регламент
Член 18 – точка 2 – буква в – точка iii д (нова)
iiiд)  ако е приложимо, ценово и времево ограничение за паркиране.
Изменение 250
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – буква в а ( нова)
вa)  налични на екрана езици.
Изменение 251
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
Операторите на публично достъпни зарядни точки и точки за презареждане с гориво или, в съответствие с договореностите между тях, собствениците на тези точки, макар и съгласно съответното право на Съюза, не са задължени да разкриват статични или динамични данни, ако това води до разкриване на поверителни данни на дружеството, с което могат да бъдат засегнати интересите му.
Изменение 252
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3
3.  Държавите членки гарантират достъпността на данните с открит и недискриминационен достъп до тях за всички заинтересовани страни чрез националните си звена за достъп в изпълнение на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета67 .
3.  Държавите членки, при спазване на съответното право на Съюза, гарантират достъпността на данните, без да се включват поверителни данни на дружествата, които могат да засегнат интересите им, с открит и недискриминационен достъп до тях за всички заинтересовани страни чрез националните си звена за достъп в изпълнение на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета67.
__________________
__________________
67 Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт (ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 1).
67 Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт (ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 1).
Изменение 253
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 а (нов)
3а.  До 31 декември 2026 г. Комисията създава обща европейска точка за достъп до данни за алтернативните горива. При това Комисията осигурява пълно съответствие с разпоредбите на Директива XX-XXX [Директива за ИТС] и Регламент XX-XXX относно мултимодалните услуги за цифрова мобилност. Общата европейска точка за достъп се основава изцяло на националните точки за достъп, като осъществява връзката между тях. Тя предоставя достъп до всички данни, с които разполагат националните точки за достъп, като се следи за това те да бъдат на разположение за всеобщо ползване на недискриминационна основа от крайните ползватели, другите участници на пазара и доставчиците на услуги, при спазване на изискванията за защита на данните. Комисията гарантира, че общата европейска точка за достъп е предоставена на разположение на обществеността и леснодостъпна, например чрез създаването на специален уеб портал. Комисията гарантира, че данните, съдържащи се в общата европейска точка за достъп, относно разполагаемостта и достъпността, включително времето за чакане и оставащия капацитет за алтернативни горива, на точките за презареждане и зарядните точки, са предоставени на разположение чрез публично достъпен, актуален, лесен за ползване и многоезичен интерфейс на равнището на ЕС.
Изменение 254
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 б (нов)
3б.  Държавите членки гарантират, че техните национални точки за достъп позволяват автоматизиран и унифициран обмен на данни с общата европейска точка за достъп и операторите на публично достъпни зарядни точки и точки за презареждане с гориво, в съответствие с процедурите и техническите изисквания, които трябва да бъдат установени в съответствие с параграф 4.
Изменение 255
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4 – уводна част
4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 17, за:
4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20, за:
Изменение 256
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4 – буква в
в)  установяване на подробни процедури, позволяващи предоставянето и обмена на данни, изисквани съгласно параграф 2.
в)  установяване на подробни процедури и технически изисквания, позволяващи унифицирани на европейско равнище предоставяне и обмен на данни, изисквани съгласно параграфи 2, 3а и 3б.
Изменение 257
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3 а (нов)
3а.  Публично достъпните точки за презареждане с амоняк, разположени или обновени от [дата на влизане в сила на настоящия регламент], отговарят на техническите спецификации, определени в точки 7.1 и 7.2 от приложение II.
Изменение 258
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 7 – уводна част
7.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 17, за:
7.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 20, за:
Изменение 259
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 7 – буква б
б)  изменение на приложение II чрез актуализация на позоваванията на стандартите, посочени в техническите спецификации, установени в същото приложение.
б)  изменение на приложение II чрез актуализация на позоваванията на стандартите, посочени в техническите спецификации, установени в същото приложение, най-късно шест месеца след тяхното техническо приемане.
Изменение 260
Предложение за регламент
Член 21 а (нов)
Член 21а
Компенсаторно регулаторно намаление
Най-късно една година след влизането в сила на настоящия регламент и в съответствие със своето съобщение относно прилагането на принципа за отмяна на предишни тежести при въвеждане на нови1a, Комисията представя предложения за компенсиране на въведените с настоящия регламент регулаторни тежести чрез преразглеждането или премахването на разпоредби в друго законодателство на Съюза, които пораждат ненужни разходи за привеждане в съответствие в засегнатите сектори.
_________________
1a Съобщение за пресата на ЕК относно работните методи на Комисията с председател Урсула фон дер Лайен, 4 декември 2019 г.
Изменение 261
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1
До 31 декември 2026 г. Комисията извършва преглед на настоящия регламент и по целесъобразност представя предложение за неговото изменение.
Комисията наблюдава напредъка при прилагането на регламента. До 31 декември 2026 г. Комисията извършва преглед на настоящия регламент, като обръща особено внимание на целесъобразността на целите и изискванията по отношение на инфраструктурата, определени в настоящия регламент. Ако констатира, че една или повече разпоредби вече не са целесъобразни или са се появили нови технологии, Комисията представя предложение за изменението на настоящия регламент. Като част от този преглед Комисията взема предвид по-специално следното:
—  намаляване на прага на бруто тонажа, определен в член 9 от настоящия регламент, на 400, както и разширяване на обхвата на тези разпоредби, така че те да са приложими и за всички останали видове кораби, попадащи в обхвата на Регламент XXXX-XXX „FuelEU – сектор „Морско пространство“;
—  въвеждане в настоящия регламент на подходящи цели за инфраструктурата, необходима за захранване на въздухоплавателни средства с електрическо и водородно задвижване;
—  технологичния напредък в областта на електрическите пътни системи, като например безконтактно индуктивно зареждане или технологията на надземните контактни мрежи, и доколко разгръщането на такава инфраструктура може да окаже въздействие върху разгръщането на публично достъпна инфраструктура за зареждане и ако е целесъобразно, дали е необходима последваща корекция на целите за разгръщане на инфраструктурата за зареждане, посочени в настоящия регламент. Като част от тази оценка Комисията специално разглежда възможността държавите членки да считат електрическите пътни системи за част от действията си за постигане на целите за общата изходна мощност на лекотоварните превозни средства, определени в член 3, и на тежкотоварните превозни средства, определени в член 4.
Изменение 262
Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква а – уводна част
a)  прогнози за навлизането на превозни средства за 31 декември 2025 г., 2030 г. и 2035 г. за:
a)  прогнози за навлизането на превозни средства за 31 декември 2025 г., 2027 г., 2030 г., 2032 г. и 2035 г. за:
Изменение 263
Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 1 – буква б – уводна част
б)  цели за 31 декември 2025 г., 2030 г. и 2035 г. за:
б)  цели за 31 декември 2025 г., 2027 г., 2030 г., 2032 г. и 2035 г. за:
Изменение 264
Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – точка 1 – буква б – тире 7
–  точките за зареждане с ВПГ в морските пристанища от основната и от широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа, включително местоположение (пристанище) и капацитет по пристанища;
–  точките за зареждане с ВПГ, водород и амоняк в морските пристанища от основната и от широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа, включително местоположение (пристанище) и капацитет по пристанища;
Изменение 265
Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – точка 1 – буква б – тире 8
–  бреговото електрозахранване в морските пристанища от основната и от широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа, включително точното местоположение (пристанище) и мощност на всяка уредба в рамките на пристанището;
–  бреговото електрозахранване в морските пристанища от основната и от широкообхватната трансевропейска транспортна мрежа, включително точното местоположение (пристанище), капацитет на мрежата и мощност на всяка уредба в рамките на пристанището;
Изменение 266
Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – точка 1 – буква б – тире 11 а (ново)
—   инфраструктурата за зареждане с електроенергия на превозни средства от категория L: броя зарядни станции и изходната мощност.
Изменение 267
Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – точка 1 – буква б – тире 11 б (ново)
–  Посочената в тирета 1 – 4 информация относно зарядните точки се обособява за нормалния, интелигентния и двупосочния капацитет за зареждане.
Изменение 268
Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – точка 2
2.  степента на използване: за категориите по точка 1, буква б) — докладване за използването на съответната инфраструктура;
2.  степента на използване: за категориите по точка 1, буква б) — докладване за използването на съответната инфраструктура и очаквано търсене за тази инфраструктура в бъдеще;
Изменение 269
Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 3 – тире 1
–  степента на постигане на целите за разгръщане на инфраструктурата, посочена в точка 1, буква б), за всички видове транспорт, по-специално що се отнася до станции за зареждане с електроенергия, електрическата пътна система (ако е приложимо), станциите за презареждане с водород, бреговото електрозахранване в морските пристанища и пристанищата по вътрешните водни пътища, бункероването с ВПГ в морските пристанища от основната трансевропейска транспортна мрежа, инфраструктурата за други алтернативни горива в пристанищата, електрозахранването за спрели въздухоплавателни средства, както и до точки за презареждане с водород и електрическите зарядни точки за влакове;
–  степента на постигане на целите за разгръщане на инфраструктурата, посочена в точка 1, буква б), за всички видове транспорт, по-специално що се отнася до станции за зареждане с електроенергия, електрическата пътна система (ако е приложимо), станциите за презареждане с водород, бреговото електрозахранване в морските пристанища и пристанищата по вътрешните водни пътища, бункероването с ВПГ, водород и амоняк в морските пристанища от основната трансевропейска транспортна мрежа, инфраструктурата за други алтернативни горива в пристанищата, електрозахранването за спрели въздухоплавателни средства, както и до точки за презареждане с водород и електрическите зарядни точки за влакове;
Изменение 270
Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 3 – тире 3
–  разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива в градските възли;
–  разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива в градските възли и мултимодалните транспортни центрове;
Изменение 271
Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – точка 3 – тире 3 а (ново)
—  мерки за гарантиране на разширяването на публично достъпните точки за зареждане с електроенергия и за презареждане с гориво, както и наличните видове транспорт, задвижвани с алтернативни горива, по-специално обществения транспорт, така че да бъдат финансово и физически достъпни за уязвимите потребители и за тези, които са изложени на риск от енергийна бедност или са в положение на такава бедност;
Изменение 272
Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 7 a (нова)
7а.   обяснение на начина, по който принципът за поставяне на енергийната ефективност на първо място е взет под внимание в най-голяма степен при прогнозите за навлизането на превозните средства, определянето на цели, оценката на степента на използване, разработването и прилагането на мерки на политиката, подкрепящи рамката за националната политика, и свързаните с тях публични инвестиции.
Изменение 273
Предложение за регламент
Приложение III – точка 3 – тире 4 а (ново)
–  брой зарядни точки за двупосочно зареждане за всяка от категориите по точка 2.
Изменение 274
Предложение за регламент
Приложение II – част 9 – точка 9.3 а (нова)
9.3a.  Техническа спецификация за станции за зареждане с електроенергия и съоръжения за презареждане с водород в железопътния транспорт.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А9-0234/2022).

Последно осъвременяване: 13 март 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност