Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2021/0223(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0234/2022

Pateikti tekstai :

A9-0234/2022

Debatai :

PV 17/10/2022 - 14
CRE 17/10/2022 - 14
PV 10/07/2023 - 15
CRE 10/07/2023 - 15

Balsavimas :

PV 19/10/2022 - 7.5
CRE 19/10/2022 - 7.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 11/07/2023 - 8.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2022)0368
P9_TA(2023)0261

Priimti tekstai
PDF 434kWORD 116k
Trečiadienis, 2022 m. spalio 19 d. - Strasbūras
Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimas ***I
P9_TA(2022)0368A9-0234/2022

2022 m. spalio 19 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo, kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/94/ES (COM(2021)0559 – C9-0331/2021 – 2021/0223(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
(1)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/94/ES43 nustatyta alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo sistema. Komisijos komunikate dėl tos direktyvos44 taikymo atkreiptas dėmesys į netolygią įkrovimo ir degalų pildymo infrastruktūros plėtrą visoje Sąjungoje, taip pat į tai, kad trūksta sąveikumo bei patogumo naudotojams. Jame pažymėta, kad, nesant aiškios bendros tikslų nustatymo ir priemonių pagal nacionalines politikos programas, kurių reikalaujama Direktyva 2014/94/ES, tvirtinimo metodikos, susidarė padėtis, kai tikslų nustatymo ir rėmimo politikos mastas valstybėse narėse labai skiriasi;
(1)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/94/ES43 nustatyta alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo sistema. Komisijos komunikate dėl tos direktyvos44 taikymo atkreiptas dėmesys į netolygią įkrovimo ir degalų pildymo infrastruktūros plėtrą visoje Sąjungoje, taip pat į tai, kad trūksta sąveikumo bei patogumo naudotojams. Jame pažymėta, kad, nesant aiškios bendros tikslų nustatymo ir priemonių pagal nacionalines politikos programas, kurių reikalaujama Direktyva 2014/94/ES, tvirtinimo metodikos, susidarė padėtis, kai tikslų nustatymo ir rėmimo politikos mastas valstybėse narėse labai skiriasi; Dėl to atitinkamai nepavyko sukurti visapusiško ir išbaigto alternatyviųjų degalų infrastruktūros tinklo visoje Sąjungoje;
__________________
__________________
43 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo (OL L 307, 2014 10 28, p. 1).
43 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo (OL L 307, 2014 10 28, p. 1).
44 COM(2020)0789.
44 COM(2020)0789.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/63146 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/124247 jau nustatytos naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių, taip pat tam tikrų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 normos. Tos priemonės turėtų paspartinti didesnį visų pirma netaršių transporto priemonių naudojimo mastą ir taip paskatinti įkrovimo ir degalų pildymo infrastruktūros paklausą;
(3)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/63146 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/124247 jau nustatytos naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių, taip pat tam tikrų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 normos. Šių priemonių peržiūra turėtų būti suderinta su dabartinio reglamento peržiūra, kad būtų užtikrinta nuosekli alternatyviųjų degalų naudojimo ir diegimo kelių transporte sistema ir tam, kad paspartinti didesnį visų pirma netaršių transporto priemonių bei alternatyviųjų degalų naudojimo mastą ir taip paskatinti įkrovimo ir degalų pildymo infrastruktūros paklausą;
__________________
__________________
46 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/631, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 normos ir kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 443/2009 ir (ES) Nr. 510/2011 (OL L 111, 2019 4 25, p. 13).
46 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/631, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 normos ir kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 443/2009 ir (ES) Nr. 510/2011 (OL L 111, 2019 4 25, p. 13).
47 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1242, kuriuo nustatomi naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai ir iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 595/2009 ir (ES) 2018/956 bei Tarybos direktyva 96/53/EB (OL L 198, 2019 7 25, p. 202).
47 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1242, kuriuo nustatomi naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai ir iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 595/2009 ir (ES) 2018/956 bei Tarybos direktyva 96/53/EB (OL L 198, 2019 7 25, p. 202).
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  iniciatyvomis „ReFuelEU Aviation“48 ir „FuelEU maritime“49 turėtų būti skatinama tvarių alternatyviųjų degalų gamyba ir naudojimas aviacijos ir jūrų transporto sektoriuose. Tvarių aviacinių degalų naudojimo reikalavimų laikymasis dažniausiai gali būti užtikrintas naudojant esamą degalų pildymo infrastruktūrą, o siekiant užtikrinti elektros tiekimą oro uoste stovintiems orlaiviams, prireiks investicijų. Iniciatyva „FuelEU maritime“ nustatyti reikalavimai visų pirma susiję su elektros tiekimu nuo kranto, ir jie gali būti įvykdyti tik tuo atveju, jei TEN-T tinklo uostuose bus užtikrintas tinkamas elektros tiekimo nuo kranto lygis. Tačiau tose iniciatyvose nėra jokių nuostatų dėl reikiamos degalų infrastruktūros, o ji yra būtina sąlyga, kad būtų galima pasiekti tikslus;
(4)  iniciatyvomis „ReFuelEU Aviation“48 ir „FuelEU maritime“49 turėtų būti skatinama tvarių alternatyviųjų degalų gamyba ir naudojimas aviacijos ir jūrų transporto sektoriuose. Tvarių aviacinių degalų naudojimo reikalavimų laikymasis dažniausiai gali būti užtikrintas naudojant esamą degalų pildymo infrastruktūrą, o siekiant užtikrinti elektros tiekimą oro uoste stovintiems orlaiviams, prireiks investicijų. Be to, valstybės narės ir Komisija turėtų įvertinti dabartinę vandenilio rinkos, skirtos aviacijai, būklę ir būsimą plėtrą bei parengti atitinkamos elektros tiekimo orlaiviams infrastruktūros diegimo galimybių studiją, įskaitant prireikus alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo oro uostuose planą, visų pirma apimantį orlaiviams skirtus vandenilio degalų pildymo ir įkrovimo sprendimus. Iniciatyva „FuelEU maritime“ nustatyti reikalavimai visų pirma susiję su elektros tiekimu nuo kranto, ir jie gali būti įvykdyti tik tuo atveju, jei TEN-T tinklo uostuose bus užtikrintas tinkamas elektros tiekimo nuo kranto lygis. Tačiau tose iniciatyvose nėra jokių nuostatų dėl reikiamos degalų infrastruktūros, o ji yra būtina sąlyga, kad būtų galima pasiekti tikslus;
__________________
__________________
48 COM(2021)0561.
48 COM(2021)0561.
49 COM(2021)0562.
49 COM(2021)0562.
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5)  todėl visų rūšių transportas turėtų būti įtrauktas į vieną priemonę, ir joje turėtų būti atsižvelgta į alternatyviųjų degalų įvairovę. Netaršių galios pavarų technologijų naudojimo įvairių rūšių transporto sektoriuose parengtumo etapai skiriasi. Kelių transporto sektoriuje visų pirma sparčiai įsitvirtina elektrinės transporto priemonės su baterijomis ir laidu įkraunamos hibridinės transporto priemonės. Rinkose yra ir kelių transporto priemonių su vandenilio kuro elementais. Be to, šiuo metu, įgyvendinant įvairius projektus ir vykdant pirmuosius komercinius reisus, pradedami naudoti mažesni vandeniliniai laivai bei elektriniai laivai su baterijomis ir traukiniai su vandenilio kuro elementais, ir tikimasi, kad per artimiausius kelerius metus jie bus pradėti naudoti visokeriopoms komercinėms reikmėms. Kita vertus, aviacijos ir vandens transporto sektoriai ir toliau priklauso nuo skystojo ir dujinio kuro, nes manoma, kad netaršių ir mažataršių galios pavarų sprendimų rinkoje atsiras tik apie 2030 m., o aviacijos sektoriuje – dar vėliau, ir visiška komercializacija užtruks. Iškastinį dujinį arba skystąjį kurą galima naudoti tik tuo atveju, jeigu jis aiškiai įtrauktas į aiškų priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo planą, atitinkantį ilgalaikį tikslą Sąjungoje pasiekti poveikio klimatui neutralumą, reikalaujant į iškastinį kurą įmaišyti vis daugiau degalų iš atsinaujinančiųjų išteklių, pvz., biometano, pažangiųjų biodegalų arba atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies dioksido pėdsako sintetinių dujinių ir skystųjų degalų, jį arba pakeisti tokiais degalais;
(5)  todėl visų rūšių transportas turėtų būti įtrauktas į vieną priemonę, ir joje turėtų būti atsižvelgta į alternatyviųjų degalų įvairovę. Netaršių galios pavarų technologijų naudojimo įvairių rūšių transporto sektoriuose parengtumo etapai skirtingose valstybėse narėse ir regionuose skiriasi. Kelių transporto sektoriuje visų pirma sparčiai įsitvirtina elektrinės transporto priemonės su baterijomis ir laidu įkraunamos hibridinės transporto priemonės, todėl reikia nustatyti aukštesnius šios brandžios technologijos tikslus. Rinkose yra ir kelių transporto priemonių su vandenilio kuro elementais, nors jų esama mažiau. Be to, šiuo metu, įgyvendinant įvairius projektus ir vykdant pirmuosius komercinius reisus, pradedami naudoti mažesni vandeniliniai laivai bei elektriniai laivai su baterijomis ir traukiniai su vandenilio kuro elementais, ir tikimasi, kad per artimiausius kelerius metus jie bus pradėti naudoti visokeriopoms komercinėms reikmėms. Kita vertus, aviacijos ir vandens transporto sektoriai ir toliau priklauso nuo skystojo ir dujinio kuro, nes manoma, kad netaršių ir mažataršių galios pavarų sprendimų rinkoje atsiras tik apie 2030 m., o aviacijos sektoriuje – dar vėliau, ir visiška komercializacija užtruks. Sąjunga turėtų dėti daugiau pastangų palaipsniui atsisakyti iškastinio dujinio arba skystojo kuro ir skatinti atsinaujinančiųjų išteklių alternatyvas, o iškastinį kurą turėtų būti galima naudoti tik tuo atveju, jeigu jis aiškiai įtrauktas į aiškų priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo planą, atitinkantį ilgalaikį tikslą Sąjungoje pasiekti poveikio klimatui neutralumą, reikalaujant į iškastinį kurą įmaišyti vis daugiau degalų iš atsinaujinančiųjų išteklių, pvz., biometano, pažangiųjų biodegalų arba atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies dioksido pėdsako sintetinių dujinių ir skystųjų degalų, jį arba pakeisti tokiais degalais;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
(6)  tokie biodegalai ir sintetiniai degalai, pakeičiantys dyzeliną, benziną ir reaktyvinius degalus, gali būti gaminami iš įvairių žaliavų ir į iškastinį kurą įmaišomi pasiekiant labai didelį įmaišymo santykį. Techniškai jie gali būti naudojami taikant dabartinę transporto priemonių technologiją, atlikus nedidelius pakeitimus. Metanolis iš atsinaujinančiųjų išteklių taip pat gali būti naudojamas vidaus vandenų laivybai ir trumpųjų nuotolių jūrų laivybai. Naudojant sintetinius ir parafininius degalus galima sumažinti iškastinio kuro šaltinių naudojimą tiekiant energiją transportui. Visus šiuos degalus galima platinti, laikyti ir naudoti naudojant esamą infrastruktūrą arba, jeigu reikia, tos pačios rūšies infrastruktūrą;
(6)  siekiant kuo labiau padidinti išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo potencialą, tokie biodegalai (įskaitant biodujas) ir sintetiniai degalai, pakeičiantys dyzeliną, benziną ir reaktyvinius degalus, gali būti gaminami iš įvairių žaliavų ir į iškastinį kurą įmaišomi pasiekiant labai didelį įmaišymo santykį. Tai ypač svarbu mažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį aviacijos ir jūrų transporto sektoriuose, kurių elektrifikavimas vyks lėčiau. Techniškai tokie degalai gali būti naudojami taikant dabartinę transporto priemonių technologiją, atlikus nedidelius pakeitimus. Metanolis iš atsinaujinančiųjų išteklių taip pat gali būti naudojamas vidaus vandenų laivybai ir trumpųjų nuotolių jūrų laivybai. Naudojant sintetinius ir parafininius degalus galima sumažinti iškastinio kuro šaltinių naudojimą tiekiant energiją transportui. Visus šiuos degalus galima platinti, laikyti ir naudoti naudojant esamą infrastruktūrą arba, jeigu reikia, tos pačios rūšies infrastruktūrą;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(6a)  svarbu laikytis bendrųjų technologinio neutralumo ir energijos vartojimo efektyvumo principų, visų pirma plėtojant technologijas, kurios būtinos siekiant neutralizuoti poveikį klimatui, nes kai kurioms technologijoms, kurių reikės artimiausioje ateityje, vis dar reikalingos investicijos į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, kartu išlaikant įvairių alternatyvių technologijų konkurenciją rinkoje, tinkamai atsižvelgiant į įperkamumą ir skirtingą valstybių narių pradinę padėtį;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
(7)  tikėtina, kad suskystintos gamtinės dujos išliks svarbios jūrų transporto sektoriuje, nes šiuo metu nėra ekonomiškai perspektyvios netaršios galios pavaros technologijos. Darnaus ir išmanaus judumo strategijos komunikate nurodoma, kad netaršūs jūrų laivai rinkose pasirodys iki 2030 m. Dėl ilgo laivų eksploatavimo laikotarpio laivynas turėtų būti pertvarkomas laipsniškai. Priešingai nei jūrų transporto, vidaus vandenų laivų – jie paprastai būna mažesni ir plaukioja trumpesniais atstumais – netaršios galios pavaros technologijos, pvz., vandenilio ir elektros, turėtų greičiau atsirasti rinkose. Manoma, kad suskystintos gamtinės dujos nebebus svarbios šiame sektoriuje. Transporto degalai, pvz., suskystintos gamtinės dujos, turi būti gaminami naudojant vis mažiau iškastinio kuro – to turėtų būti siekiama, pavyzdžiui, į jį įmaišant suskystinto biometano (suskystintų gamtinių biodujų) arba atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies dioksido pėdsako sintetinių dujinių degalų (elektrosintetinių dujų) arba jį apskritai pakeičiant tokiais degalais. Tokiems degalams, kuriems gaminti nereikia iškastinio kuro, gali būti naudojama ta pati infrastruktūra kaip ir iškastiniam dujiniam kurui, taip suteikiant galimybę laipsniškai pereiti prie degalų, kuriems gaminti nereikia iškastinio kuro;
(7)  tvarus suskystintų gamtinių dujų (SGD) naudojimas nesuderinamas su Sąjungos poveikio klimatui neutralumo tikslu. Todėl SGD jūrų transporto sektoriuje turėtų būti kuo greičiau atsisakyta ir jos turėtų būti pakeistos tvaresnėmis alternatyvomis. Tačiau tikėtina, kad pereinamuoju laikotarpiu suskystintos gamtinės dujos išliks svarbios jūrų transporto sektoriuje, nes šiuo metu nėra ekonomiškai perspektyvios netaršios galios pavaros technologijos. Darnaus ir išmanaus judumo strategijos komunikate nurodoma, kad netaršūs jūrų laivai rinkose pasirodys iki 2030 m., o tokie projektai jau įgyvendinami. Turėtų būti skatinami tolesni pokyčiai šioje srityje, jie turėtų būti tinkamai stebimi ir apie juos turėtų būti pranešama. Dėl ilgo laivų eksploatavimo laikotarpio laivynas turėtų būti pertvarkomas laipsniškai. Atsižvelgiant į tai, kad SGD naudojamos pereinamuoju laikotarpiu, galimybė naudotis SGD bunkeriavimo infrastruktūra uostuose turėtų būti diegiama atsižvelgiant į paklausą, visų pirma kalbant apie naujas viešąsias investicijas. Priešingai nei jūrų transporto, vidaus vandenų laivų – jie paprastai būna mažesni ir plaukioja trumpesniais atstumais – netaršios galios pavaros technologijos, pvz., vandenilio ir elektros, tampa brandžiomis technologijomis ir turėtų greičiau atsirasti rinkose bei galėtų atlikti svarbų vaidmenį jūrų transportui kuriant netaršius varymo sprendimus. Manoma, kad suskystintos gamtinės dujos nebebus svarbios šiame sektoriuje. Transporto degalai, pvz., suskystintos gamtinės dujos, turi būti gaminami naudojant vis mažiau iškastinio kuro – to turėtų būti siekiama, pavyzdžiui, į jį įmaišant suskystinto biometano (suskystintų gamtinių biodujų) arba atsinaujinančiųjų išteklių ir mažo anglies dioksido pėdsako sintetinių dujinių degalų (elektrosintetinių dujų) arba jį apskritai pakeičiant tokiais degalais. Tokiems degalams, kuriems gaminti nereikia iškastinio kuro, gali būti naudojama ta pati infrastruktūra kaip ir iškastiniam dujiniam kurui, taip suteikiant galimybę laipsniškai pereiti prie degalų, kuriems gaminti nereikia iškastinio kuro;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
(9)  viešoji elektrinių lengvųjų transporto priemonių įkrovimo infrastruktūra Sąjungoje diegiama netolygiai. Išliekant netolygiam pasiskirstymui, kiltų pavojus tokių transporto priemonių naudojimo mastui ir būtų ribojamas susisiekimas visoje Sąjungoje. Nacionaliniu lygmeniu nuolat skiriantis politikos užmojams ir požiūriui, nebūtų ilgalaikio tikrumo, būtino esminėms rinkos investicijoms. Todėl privalomi būtiniausi tikslai, valstybėms narėms taikomi nacionaliniu lygmeniu, turėtų suteikti politikos gairių ir papildyti nacionalines politikos programas. Laikantis tokio požiūrio, pagal nacionalinį transporto priemonių parką nustatomi tikslai turėtų būti derinami su atstumu grindžiamais tikslais, taikomais transeuropiniame transporto tinkle (TEN-T). Tikslus nustatant pagal nacionalinį transporto priemonių parką turėtų būti užtikrinta, kad transporto priemonių naudojimo mastas kiekvienoje valstybėje narėje ir pakankamos viešosios įkrovimo infrastruktūros diegimas derėtų tarpusavyje. Atstumu grindžiamais tikslais, taikomais TEN-T tinkle, turėtų būti užtikrinta, kad įkrovimo infrastruktūra aprėptų visą Sąjungos pagrindinių kelių tinklą, taip užtikrinant lengvą ir sklandų keliavimą po visą Sąjungą;
(9)  viešoji elektrinių lengvųjų transporto priemonių įkrovimo infrastruktūra Sąjungoje ir jos regionuose diegiama netolygiai. Išliekant netolygiam pasiskirstymui, kiltų pavojus tokių transporto priemonių naudojimo mastui ir būtų ribojamas susisiekimas visoje Sąjungoje. Nacionaliniu lygmeniu nuolat skiriantis politikos užmojams ir požiūriui, bus trukdoma labai reikalingai tvariai transporto sektoriaus pertvarkai ir nebus padedama kurti ilgalaikio tikrumo, būtino esminėms rinkos investicijoms. Todėl privalomi būtiniausi tikslai, valstybėms narėms taikomi nacionaliniu lygmeniu, turėtų suteikti politikos gairių ir papildyti nacionalines politikos programas. Laikantis tokio požiūrio, pagal nacionalinį transporto priemonių parką nustatomi tikslai turėtų būti derinami su atstumu grindžiamais tikslais, taikomais transeuropiniame transporto tinkle (TEN-T). Nacionaliniais transporto priemonių parku grindžiamais tikslais turėtų būti užtikrinta, kad transporto priemonių naudojimo mastas kiekvienoje valstybėje narėje ir pakankamos viešosios įkrovimo infrastruktūros diegimas derėtų tarpusavyje, ypač geografinėse vietovėse, kuriose lengvųjų transporto priemonių savininkai yra mažiau linkę turėti privačias automobilių stovėjimo aikšteles. Taip pat reikia skirti ypatingą dėmesį centrams, kuriuose gyventojų tankis yra santykinai didesnis, o elektra varomų transporto priemonių rinkos dalis didesnė, ir didinti diegimo nacionaliniu lygmeniu rodiklius. Kai tam tikra elektra varomų transporto priemonių naudojimo dalis konkrečioje valstybėje narėje bus pasiekta, rinka turėtų būti reguliuotis pati. Atstumu grindžiamais tikslais, taikomais TEN-T tinkle, turėtų būti užtikrinta, kad įkrovimo prieigų infrastruktūra aprėptų visą Sąjungos pagrindinių kelių tinklą, taip užtikrinant lengvą ir sklandų keliavimą po visą Sąjungą, įskaitant atokiausiuose Sąjungos regionuose ir salose, išskyrus atvejus, kai susijusios išlaidos yra neproporcingos naudai; tokiu atveju valstybės narės gali taikyti išimtis arba svarstyti galimybę plėtoti nuo tinklo nepriklausančią infrastruktūrą. Plėtojant tokį infrastruktūros tinklą būtų pagerintas visų Sąjungos regionų, įskaitant atokiausius regionus ir kitas atokias ar kaimo vietoves, susisiekimas ir jungtys ir taip būtų sustiprinta jų socialinė, ekonominė ir teritorinė sanglauda;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
(10)  nacionaliniai transporto priemonių parku grindžiami tikslai turėtų būti nustatomi remiantis bendru registruotų elektrinių transporto priemonių skaičiumi toje valstybėje narėje, taikant bendrą metodiką, kuria atsižvelgiama į technologinę plėtrą, pvz., padidėjusį elektrinių transporto priemonių nuvažiuojamą atstumą arba vis didesnę greitojo įkrovimo prieigų (jomis galima įkrauti daugiau transporto priemonių nei įprastomis įkrovimo prieigomis) skverbtį rinkoje. Metodikoje taip pat turi būti atsižvelgiama į skirtingus elektrinių transporto priemonių su baterijomis ir laidu įkraunamų hibridinių transporto priemonių- įkrovimo modelius. Metodika, kurioje nacionaliniu transporto priemonių parku grindžiami tikslai nustatomi pagal viešosios įkrovimo infrastruktūros bendrą didžiausią atiduodamąją galią, turėtų būti sudaromos sąlygos valstybėse narėse lanksčiai diegti įvairias įkrovimo technologijas;
(10)  nacionaliniai transporto priemonių parku grindžiami tikslai turėtų būti nustatomi remiantis viso transporto priemonių parko procentine dalimi, kurią sudaro registruotos elektrinės transporto priemonės toje valstybėje narėje, taikant bendrą metodiką, kuria atsižvelgiama į technologinę plėtrą, pvz., padidėjusį elektrinių transporto priemonių nuvažiuojamą atstumą arba vis didesnę greitojo įkrovimo prieigų (jomis galima įkrauti daugiau transporto priemonių nei įprastomis įkrovimo prieigomis) skverbtį rinkoje. Metodikoje taip pat turi būti atsižvelgiama į skirtingus elektrinių transporto priemonių su baterijomis ir laidu įkraunamų hibridinių transporto priemonių įkrovimo modelius, taip pat į gyventojų skaičių ir elektrinių transporto priemonių rinkos dalį. Metodika, kurioje nacionaliniu transporto priemonių parku grindžiami tikslai nustatomi pagal viešosios įkrovimo infrastruktūros bendrą didžiausią atiduodamąją galią, turėtų būti sudaromos sąlygos valstybėse narėse lanksčiai diegti įvairias įkrovimo technologijas; Be to, Komisija turėtų įvertinti, kokį poveikį transporto priemonės su integruotomis saulės baterijų plokštėmis gali daryti viešosios įkrovimo infrastruktūros diegimui ir, jei reikia, bet kokiam susijusiam šiame reglamente nustatytų įkrovimo infrastruktūros diegimo tikslų koregavimui;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11)  įgyvendinimu valstybėse narėse turėtų būti užtikrinta, kad būtų įrengta pakankamai viešųjų įkrovimo prieigų, visų pirma viešojo transporto stotyse, pavyzdžiui, uostų keleivių terminaluose, oro uostuose ar geležinkelio stotyse. Siekiant padidinti patogumą vartotojams, taip pat turėtų būti įrengta pakankamai viešųjų greitojo įkrovimo prieigų, skirtų lengvosioms transporto priemonėms, visų pirma TEN-T tinkle, kad būtų visiškai užtikrintas tarpvalstybinis susisiekimas ir elektrinėmis transporto priemonėmis būtų galima važinėti po visą Sąjungą;
(11)  įgyvendinimu valstybėse narėse turėtų būti užtikrinta, kad būtų įrengta pakankamai viešųjų stacionariųjų, prie tinklo prijungtų arba mobilių įkrovimo prieigų taip, kad būtų užtikrinta teritorinė pusiausvyra ir kelionės daugiarūšiu transportu, išvengta regioninių skirtumų ir užtikrinta, kad nė viena teritorija nebūtų palikta nuošalyje. diegimas yra ypač svarbus gyvenamuosiuose rajonuose, kuriuose trūksta automobilių stovėjimo už gatvės ribų ir kuriuose transporto priemonės paprastai statomos ilgą laiką, įskaitant taksi stovėjimo aikšteles ir viešojo transporto stotyse, pavyzdžiui, uostų keleivių terminaluose, oro uostuose ar geležinkelio stotyse. Siekiant padidinti patogumą vartotojams, taip pat turėtų būti įrengta pakankamai viešųjų greitojo įkrovimo prieigų, skirtų lengvosioms transporto priemonėms, visų pirma TEN-T tinkle, kad būtų visiškai užtikrintas tarpvalstybinis susisiekimas ir elektrinėmis transporto priemonėmis būtų galima važinėti po visą Sąjungą;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(11a)  viešai prieinamos įkrovimo infrastruktūros diegimas visų pirma turėtų būti grindžiamas privačiomis rinkos investicijomis. Tačiau valstybės narės, kol nebus sukurta konkurencinga rinka, turėtų remti infrastruktūros diegimą tais atvejais, kai dėl rinkos sąlygų reikalinga valstybės parama, jei tokia parama visiškai atitinka valstybės pagalbos taisykles. Kai tinkama, įgyvendindamos šią nuostatą valstybės narės tai pat turėtų atsižvelgti į tai, kad tam tikrose jų teritorijos dalyse, tinkamo įkrovimo stotelių skaičiaus poreikis gali kisti ištisus metus, kaip ir daugelyje turistinių vietų. Tokiais atvejais galimybė įdiegti laikiną mobiliojo ryšio įkrovimo nuo tinklo infrastruktūrą galėtų suteikti daugiau lankstumo ir padėti patenkinti sezoninę paklausą nereikalaujant įrengti stacionariosios infrastruktūros.
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(11b)  prireikus Komisija turėtų peržiūrėti šiame reglamente nustatytus atitinkamai lengvosioms ir sunkiosioms transporto priemonėms skirtos elektros įkrovimo infrastruktūros tikslus, siekdama užtikrinti jų suderinamumą su Sąjungos reglamentuose dėl atitinkamai lengvųjų transporto priemonių ir sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio normų nustatytais reikalavimais.
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
11 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(11c)  Komisija turėtų peržiūrėti poreikį įtraukti reikalavimus dėl įkrovimo infrastruktūros, kad ji galėtų aptarnauti elektrinius dviračius ir L kategorijos transporto priemones, pvz., elektrinius dviračius ir elektrinius motorolerius bei visų pirma galimybę įkrovimo infrastruktūroje įrengti buitinį kištukinį lizdą, kuris leistų lengvai įkrauti tokias transporto priemones, nes jos yra transporto rūšis, galinti padėti dar labiau sumažinti išmetamo CO2 kiekį ir oro taršą.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
(13)  elektrinėms sunkiosioms transporto priemonėms reikia visai kitokios įkrovimo infrastruktūros nei lengvosioms transporto priemonėms. Tačiau dabar viešosios elektrinių sunkiųjų transporto priemonių įkrovimo infrastruktūros Sąjungoje beveik nėra. Laikantis bendro požiūrio į atstumu TEN-T tinkle grindžiamus tikslus, naktinio įkrovimo infrastruktūros tikslus ir su miestų transporto mazgais susijusius tikslus turėtų būti užtikrinta, kad viešoji elektrinių sunkiųjų transporto priemonių įkrovimo infrastruktūros aprėptis visoje Sąjungoje būtų pakankama, siekiant remti numatomą elektrinių sunkiųjų transporto priemonių su baterijomis paplitimą rinkoje;
(13)  elektrinėms sunkiosioms transporto priemonėms reikia visai kitokios įkrovimo infrastruktūros nei lengvosioms transporto priemonėms. Tačiau dabar viešosios elektrinių sunkiųjų transporto priemonių įkrovimo infrastruktūros Sąjungoje beveik nėra, todėl reikia paspartinti infrastruktūros diegimą. Laikantis bendro požiūrio į atstumu TEN-T tinkle grindžiamus tikslus, naktinio įkrovimo infrastruktūros tikslus ir su miestų transporto mazgais susijusius tikslus turėtų būti užtikrinta, kad viešoji elektrinių sunkiųjų transporto priemonių įkrovimo infrastruktūros aprėptis visoje Sąjungoje būtų pakankama, siekiant aktyviai remti elektrinių sunkiųjų transporto priemonių su baterijomis rinkos dalies didinimą;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(13a)  todėl reikia pradinių viešųjų investicijų į elektrinių sunkiųjų transporto priemonių infrastruktūrą ir bet kokia tolesnė infrastruktūros plėtra, neapsiribojanti numatyta šiame reglamente, turėtų priklausyti nuo jų užimamos rinkos dalies visoje Sąjungoje, nacionaliniu ir regioniniu mastu ir atitinkamų eismo duomenų;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(14a)  šiuo metu rengiami nauji sunkiųjų transporto priemonių įkrovimo infrastruktūros standartai. Techniškai įmanoma užtikrinti galimybes tobulinti fizines jungtis ir ryšių mainų protokolus, kad vėliau atskiras įkrovimo stoteles ir įkrovimo prieigas būtų galima patobulinti, kad jos atitiktų naują standartą. Todėl Komisija turėtų apsvarstyti galimybę padidinti įkrovimo stotelių individualią atiduodamąją galią įkrovimo parkuose, kai tik bus parengtos naujos bendros techninės specifikacijos;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
(17)  viešosios įkrovimo prieigos arba degalų pildymo punktai taip pat apima visiems prieinamas privačias įkrovimo prieigas arba degalų pildymo punktus, esančius viešojoje ar privačioje teritorijoje, pavyzdžiui, viešosiose stovėjimo aikštelėse arba prekybos centrų stovėjimo aikštelėse. Įkrovimo prieiga arba degalų pildymo punktas, esantys privačioje teritorijoje, kuri yra atvira plačiajai visuomenei, turėtų būti laikomi viešaisiais ir tais atvejais, kai jais gali naudotis tik tam tikrai bendrai grupei priklausantys naudotojai, pavyzdžiui, klientai. Dalijimosi automobiliais sistemoms priklausančios įkrovimo prieigos arba degalų pildymo punktai viešaisiais turėtų būti laikomi tik tuo atveju, jeigu jais aiškiai leidžiama naudotis naudotojams, kurie yra tretieji asmenys. Įkrovimo prieigos arba degalų pildymo punktai, esantys privačioje teritorijoje, kuri yra atvira tik ribotam ir apibrėžtam asmenų ratui, pvz., biurų pastatų stovėjimo aikštelėse, į kurias patekti gali tik darbuotojai arba įgalioti asmenys, neturėtų būti laikomi viešosiomis įkrovimo prieigomis arba degalų pildymo punktais;
(17)  viešosios įkrovimo prieigos arba degalų pildymo punktai taip pat apima visiems prieinamas privačias įkrovimo prieigas arba degalų pildymo punktus, esančius viešojoje ar privačioje teritorijoje, pavyzdžiui, viešosiose stovėjimo aikštelėse arba prekybos centrų stovėjimo aikštelėse. Tokiose vietose, kuriose stovėjimo aikštelėse yra daugiau kaip 30 stovėjimo vietų, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų įrengta pakankamai viešųjų įkrovimo arba degalų pildymo punktų. Įkrovimo prieiga arba degalų pildymo punktas, esantys privačioje teritorijoje, kuri yra atvira plačiajai visuomenei, turėtų būti laikomi viešaisiais ir tais atvejais, kai jais gali naudotis tik tam tikrai bendrai grupei priklausantys naudotojai, pavyzdžiui, klientai. Dalijimosi automobiliais sistemoms priklausančios įkrovimo prieigos arba degalų pildymo punktai viešaisiais turėtų būti laikomi tik tuo atveju, jeigu jais aiškiai leidžiama naudotis naudotojams, kurie yra tretieji asmenys. Įkrovimo prieigos arba degalų pildymo punktai, esantys privačioje teritorijoje, kuri yra atvira tik ribotam ir apibrėžtam asmenų ratui, pvz., biurų pastatų stovėjimo aikštelėse, į kurias patekti gali tik darbuotojai arba įgalioti asmenys, neturėtų būti laikomi viešosiomis įkrovimo prieigomis arba degalų pildymo punktais;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(17a)  Siekiant išvengti bet kokių nenumatytų šio reglamento pasekmių, kuriomis atgrasoma nuo priklausomo transporto priemonių parkų įkrovimo infrastruktūros, pvz., viešojo transporto, diegimo, viešosios įkrovimo stotelės, iš dalies skirtos viešojo transporto parkams, gali būti įskaičiuojamos į atitinkamus šiame reglamente nustatytus tikslus. Dalijimosi automobiliais sistemoms priklausančios įkrovimo prieigos viešosiomis turėtų būti laikomos tik tuo atveju, jeigu jomis aiškiai leidžiama naudotis naudotojams, kurie yra tretieji asmenys.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(17b)  Siekdamos padidinti patogumą vartotojams, valstybės narės turėtų skatinti viešųjų įkrovimo punktų arba degalų pildymo punktų operatorius užtikrinti, kad jų paslaugų teikimo laikas ir darbo laikas visiškai atitiktų galutinių naudotojų poreikius.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
(20)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2019/94452 apibrėžtomis pažangiosiomis matavimo sistemomis suteikiama galimybė tikruoju laiku gauti duomenis, kurių reikia siekiant užtikrinti tinklo stabilumą ir skatinti racionalų naudojimąsi įkrovimo paslaugomis. Išmaniojo įkrovimo prieigas derinant su tikralaikiu energijos matavimu ir tikslia bei skaidria informacija apie kainas, skatinamas įkrovimas tuo metu, kai bendra elektros energijos paklausa maža, o kainos žemos. Naudojant pažangiąsias matavimo sistemas kartu su išmaniojo įkrovimo prieigomis, galima optimizuoti įkrovimą, ir tai naudinga tiek elektros energijos sistemai, tiek galutiniam naudotojui. Valstybės narės turėtų skatinti naudoti pažangiąją matavimo sistemą įkraunant elektrines transporto priemones viešosiose įkrovimo stotelėse, kai tai techniškai įmanoma ir ekonomiškai pagrįsta, ir užtikrinti, kad šios sistemos atitiktų Direktyvos (ES) 2019/444 20 straipsnyje nustatytus reikalavimus;
(20)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2019/94452 apibrėžtomis pažangiosiomis matavimo sistemomis suteikiama galimybė tikruoju laiku gauti duomenis, kurių reikia siekiant užtikrinti tinklo stabilumą ir skatinti racionalų naudojimąsi įkrovimo paslaugomis. Išmaniojo įkrovimo prieigas derinant su tikralaikiu energijos matavimu ir tikslia bei skaidria informacija apie kainas, skatinamas įkrovimas tuo metu, kai bendra elektros energijos paklausa maža, o kainos žemos. Naudojant pažangiąsias matavimo sistemas kartu su išmaniojo įkrovimo prieigomis, galima optimizuoti įkrovimą, ir tai naudinga tiek elektros energijos sistemai, tiek galutiniam naudotojui. Valstybės narės turėtų skatinti naudoti pažangiąją matavimo sistemą įkraunant elektrines transporto priemones viešosiose įkrovimo stotelėse, kai tai techniškai įmanoma, ir užtikrinti, kad šios sistemos atitiktų Direktyvos (ES) 2019/944 20 straipsnyje nustatytus reikalavimus;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
(21)  didėjant elektrinių transporto priemonių skaičiui kelių, geležinkelių, jūrų ir kitų rūšių transporto sektoriuose, įkrovimo operacijas reikės optimizuoti ir valdyti taip, kad nesusidarytų grūsčių ir kad būtų išnaudotos visos galimybės naudoti elektrą iš atsinaujinančiųjų išteklių bei mažomis sistemoje taikomomis elektros kainomis. Išmanusis įkrovimas visų pirma gali dar labiau palengvinti elektrinių transporto priemonių integravimą į elektros energijos sistemą, nes sudaromos sąlygos taikyti reguliavimą apkrova per telkėjus ir kaina grindžiamą reguliavimą apkrova. Sistemos integraciją gali dar labiau palengvinti abikryptis įkrovimas (transporto priemonių energetinė integracija į elektros tinklą). Todėl visose įprastose įkrovimo prieigose, prie kurių transporto priemonės paprastai stovi ilgesnį laikotarpį, turėtų būti palaikomas išmanusis įkrovimas;
(21)  didėjant elektrinių transporto priemonių skaičiui kelių, geležinkelių, jūrų ir kitų rūšių transporto sektoriuose, įkrovimo operacijas reikės optimizuoti ir valdyti taip, kad nesusidarytų grūsčių ir kad būtų išnaudotos visos galimybės naudoti elektrą iš atsinaujinančiųjų išteklių bei mažomis sistemoje taikomomis elektros kainomis. Išmaniojo įkrovimo punktai, kaip ir tinklui nepriklausančios įkrovimo prieigos, visų pirma, gali palengvinti elektrinių transporto priemonių integravimą į elektros energijos sistemą ir sumažinti elektrinių transporto priemonių poveikį elektros energijos skirstymo tinklui, nes sudaromos sąlygos taikyti reguliavimą apkrova per telkėjus ir kaina grindžiamą reguliavimą apkrova. Sistemos integraciją gali dar labiau palengvinti abikryptis įkrovimas (transporto priemonių energetinė integracija į elektros tinklą). Todėl visose įkrovimo prieigose turėtų būti palaikomas išmanusis įkrovimas;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(21a)   abikryptis įkrovimas tiek privačioje, tiek viešai prieinamoje infrastruktūroje gali paskatinti žmones įsigyti elektra varomas transporto priemones, nes tada juos galima naudoti ir judumui, ir energijos kaupimui. Todėl, siekiant toliau plėtoti abikrypčio įkrovimo verslą, reikėtų užkirsti kelią teisinėms kliūtims, pavyzdžiui, dvigubam apmokestinimui, ir užtikrinti pakankamą skaičių privačių ir viešai prieinamų įkrovimo stotelių, skirtų pažangiam abikrypčiam įkrovimui;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
21 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(21b)  siekiant užtikrinti, kad spartus perėjimas prie elektromobilumo vyktų tvariai, Sąjunga turėtų prisiimti pasaulio lyderės vaidmenį tvarių gaminių, technologijų, paslaugų ir inovacijų srityse, ypač kiek tai susiję su žiedine, socialiai teisinga, aplinkos požiūriu atsakinga ir tvaria baterijų vertės grandine, įskaitant darbo vietų saugumą ir tvarumą pereinant prie nulinės taršos ir mažataršių kelių, jūrų ir oro transporto sektorių;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis
(22)  plėtojant elektrinių transporto priemonių infrastruktūrą, užtikrinant tos infrastruktūros sąveiką su elektros energijos sistema, taip pat užtikrinant įvairių elektromobilumo rinkos dalyvių teises ir pareigas, turi būti laikomasi Direktyva (ES) 2019/944 nustatytų principų. Pagal juos skirstymo sistemos operatoriai turėtų nediskriminacinėmis sąlygomis bendradarbiauti su visais asmenimis, įrengiančiais arba eksploatuojančiais viešąsias įkrovimo prieigas, o valstybės narės turėtų užtikrinti, kad elektros tiekimo įkrovimo prieigai sutartis galėtų būti sudaryta su kitu tiekėju, kuris nėra elektrą namų ūkiui arba patalpoms, kur ta prieiga yra, tiekiantis subjektas. Sąjungos elektros energijos tiekėjų galimybe naudotis įkrovimo prieigomis neturėtų būti daromas poveikis nukrypti leidžiančioms nuostatoms pagal Direktyvos (ES) 2019/944 66 straipsnį;
(22)  plėtojant elektrinių transporto priemonių tinklo ir tinklui nepriklausančią infrastruktūrą, užtikrinant tos infrastruktūros sąveiką su elektros energijos sistema, taip pat užtikrinant įvairių elektromobilumo rinkos dalyvių teises ir pareigas, turi būti laikomasi Direktyva (ES) 2019/944 nustatytų principų. Pagal juos skirstymo sistemos operatoriai turėtų nediskriminacinėmis sąlygomis bendradarbiauti su visais asmenimis, įrengiančiais arba eksploatuojančiais viešąsias įkrovimo prieigas, o valstybės narės turėtų užtikrinti, kad elektros tiekimo įkrovimo prieigai sutartis galėtų būti sudaryta su kitu tiekėju, kuris nėra elektrą namų ūkiui arba patalpoms, kur ta prieiga yra, tiekiantis subjektas. Sąjungos elektros energijos tiekėjų galimybe naudotis įkrovimo prieigomis neturėtų būti daromas poveikis nukrypti leidžiančioms nuostatoms pagal Direktyvos (ES) 2019/944 66 straipsnį;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis
(23)  elektrinių transporto priemonių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo rinka turėtų būti plėtojama kaip konkurencinga rinka, atvira visiems įkrovimo infrastruktūros diegimu ar eksploatavimu suinteresuotiems subjektams. Kalbant apie ribotas alternatyvias vietas greitkeliuose, susirūpinimą visų pirma kelia esamos greitkelių koncesijos sutartys, pvz., susijusios su įprastinėmis degalinėmis arba poilsio aikštelėmis, nes šios sutartys gali tęstis labai ilgai, o kartais konkreti galutinė data net nenustatyta. Valstybės narės turėtų, kiek įmanoma, siekti, laikydamosi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2014/2353, konkurso tvarka skirti naujas specialias koncesijos sutartis dėl įkrovimo stotelių, įrengtų esamose greitkelių poilsio aikštelėse arba greta jų, kad būtų sumažintos diegimo sąnaudos ir rastųsi naujų rinkos dalyvių;
(23)  elektrinių transporto priemonių įkrovimo prieigų įrengimo ir eksploatavimo rinka turėtų būti plėtojama kaip konkurencinga rinka, atvira visiems įkrovimo infrastruktūros diegimu ar eksploatavimu suinteresuotiems subjektams. Todėl valstybės narės turėtų užkirsti kelią dominuojančių įkrovimo infrastruktūros operatorių atsiradimui infrastruktūros diegimo etape. Regionų ir vietos valdžios institucijos turi padėti įgyvendinti šį tikslą paskirdamos zonas konkuruojantiems operatoriams. Kalbant apie ribotas alternatyvias vietas įkrovimo operatoriams greitkeliuose, susirūpinimą visų pirma kelia esamos greitkelių koncesijos sutartys, pvz., susijusios su įprastinėmis degalinėmis arba poilsio aikštelėmis, nes šios sutartys gali tęstis labai ilgai, o kartais konkreti galutinė data net nenustatyta. Valstybės narės turėtų, kiek įmanoma, siekti, laikydamosi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/23/ES, konkurso tvarka skirti naujas specialias koncesijos sutartis dėl įkrovimo stotelių, įrengtų esamose greitkelių poilsio aikštelėse arba greta jų, kad būtų išvengta kėsinimosi į žaliąsias erdves, sumažintos diegimo sąnaudos ir rastųsi naujų rinkos dalyvių; Taip pat galima apsvarstyti galimybę įrengti konkuruojančių operatorių įkrovimo prieigų greitkelių poilsio zonoje;
__________________
__________________
53 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių skyrimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1).
53 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių skyrimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1).
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(23a)  yra daug įvairių finansavimo šaltinių, kuriuos valstybės narės gali naudoti alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimui remti, visų pirma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, nustatyta Reglamentu (ES) 2021/2411a, Komisijos techninės paramos priemonė, nustatyta Reglamentu (ES) 2021/2401b, Europos infrastruktūros tinklų priemonė, nustatyta Reglamentu (ES) 2021/11531c ir programos „Europos horizontas“ partnerystės ir misijos, visų pirma siūloma misija „Neutralaus poveikio klimatui ir pažangieji miestai“, kuria ketinama iki 2030 m. 100 miestų pasiekti poveikio klimatui neutralumą. Be to, Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo, nustatytų Reglamentu (ES) 2021/10581d, lėšomis gali būti remiamos investicijos į mokslinius tyrimus, į inovacijas ir jų diegimą, visų pirma mažiau išsivysčiusiose valstybėse narėse ir regionuose, o pagal programos „Invest EU“ tvarios infrastruktūros politikos liniją gali būti remiamos perspektyvios investicijos visoje Europos Sąjungoje, padedama telkti privačias investicijas ir teikiamos konsultavimo paslaugos projektų iniciatoriams ir operatoriams, dirbantiems tvariosios infrastruktūros ir mobiliojo turto srityse. EIB grupė pastaraisiais metais taip pat padidino savo paramą spartesniam perėjimui prie naujesnių technologijų, kaip antai elektromobilumo ir skaitmenizacijos, pagal Švaresnio transporto priemonę, ir tikimasi, kad EIB toliau padės spartinti jų diegimą įvairiomis finansavimo sistemomis. Valstybės narės turėtų išnaudoti šias finansavimo galimybes, visų pirma remiant viešojo transporto ir aktyvaus mobilumo sprendimus ir finansuojant priemones, kuriomis siekiama padėti įveikti gyventojų energijos ir mobilumo nepriteklių;
__________________
1a 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (OL L 57, 2021 2 18, p. 17).
1b 2021 m. vasario 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/240, kuriuo nustatoma techninės paramos priemonė (OL L 57, 2021 2 18, p. 1).
1c 2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1153, kuriuo nustatoma Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 (OL L 249, 2021 7 14, p. 38).
1d 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1058 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo (OL L 231, 2021 6 30, p. 60).
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
(24)  kainų skaidrumas yra labai svarbus siekiant užtikrinti sklandų ir nesudėtingą įkrovimą ir degalų pildymą. Prieš alternatyviaisiais degalais varomų transporto priemonių naudotojams pradedant naudotis įkrovimo ar degalų pildymo paslauga, turėtų būti pateikta tiksli informacija apie kainą. Kaina turėtų būti nurodoma laikantis aiškios struktūros, kad galutiniai naudotojai galėtų matyti atskirus kainos komponentus;
(24)  kainų skaidrumas ir prieinamumas yra labai svarbūs siekiant užtikrinti sklandų ir nesudėtingą įkrovimą ir degalų pildymą. Prieš alternatyviaisiais degalais varomų transporto priemonių naudotojams pradedant naudotis įkrovimo ar degalų pildymo paslauga, turėtų būti pateikta tiksli informacija apie kainą. Kaina turėtų būti nurodoma laikantis aiškios struktūros, kai taikoma, rodant išlaidas už kWh arba kilogramą, kad galutiniai naudotojai galėtų matyti ir numanyti bendras įkrovimo arba degalų pildymo operacijos sąnaudas.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(24a)  pradėjus naudoti baterijomis varomas elektrines ir vandeniliu varomas transporto priemones, iš esmės pasikeis įkrovimo modeliai, todėl informacija apie elektros įkrovimo prieigų ir degalų pildymo stočių prieinamumą yra būtina sklandžiam keliavimui ES. Siekiant optimizuoti tiek kelionės planavimo, tiek įkrovimo ar degalų pildymo veiksmingumą, vairuotojams turėtų būti suteikta išsami informacija apie galimybę naudotis konkrečiais įkrovimo ir degalų pildymo punktais bei numatomą laukimo laiką. Todėl valstybės narės turėtų skatinti operatorius siūlyti galutiniams naudotojams informacines sistemas. Tokios sistemos turėtų būti tikslios, patogios naudoti ir naudojamos oficialiąja (-iosiomis) valstybės narės kalba (-omis) ir anglų kalba.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
(25)  atsiranda naujų paslaugų, visų pirma padedančių naudotis elektrinėmis transporto priemonėmis. Tokias paslaugas teikiantys subjektai, kaip antai judumo paslaugų teikėjai, turėtų galėti veikti sąžiningomis rinkos sąlygomis. Visų pirma įkrovimo prieigų operatoriai neturėtų nepagrįstai taikyti palankesnių sąlygų nė vienam iš tų paslaugų teikėjų, pavyzdžiui, nepagrįstai diferencijuodami kainas, kai tai gali trukdyti konkurencijai ir galiausiai lemti didesnes kainas vartotojams. Komisija turėtų stebėti įkrovimo rinkos plėtrą. Peržiūrėdama reglamentą, Komisija imsis veiksmų, jeigu to prireiktų dėl rinkos pokyčių, pavyzdžiui, dėl galutiniams naudotojams teikiamų paslaugų apribojimų arba dėl verslo praktikos, kuri gali riboti konkurenciją;
(25)  atsiranda naujų paslaugų, visų pirma padedančių naudotis elektrinėmis transporto priemonėmis. Tokias paslaugas teikiantys subjektai, kaip antai judumo paslaugų teikėjai, turėtų galėti veikti sąžiningomis rinkos sąlygomis. Visų pirma įkrovimo prieigų operatoriai neturėtų nepagrįstai taikyti palankesnių sąlygų nė vienam iš tų paslaugų teikėjų, pavyzdžiui, nepagrįstai diferencijuodami kainas, kai tai gali trukdyti konkurencijai ir galiausiai lemti didesnes kainas vartotojams. Nacionalinės reguliavimo institucijos ir Komisija turėtų stebėti įkrovimo rinkos plėtrą. Ne vėliau kaip tada, kai persvarstys reglamentą, Komisija imsis veiksmų, jeigu to prireiktų dėl rinkos pokyčių, pavyzdžiui, dėl galutiniams naudotojams teikiamų paslaugų apribojimų arba dėl verslo praktikos, kuri gali riboti konkurenciją;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis
(26)  vandenilinių transporto priemonių rinkoje kol kas yra labai mažai. Tačiau būtina suformuoti pakankamą vandenilio degalų pildymo infrastruktūrą, kad vandenilinių transporto priemonių parką būtų galima labai išplėsti, kaip numatyta Komisijos Neutralaus poveikio klimatui Europos vandenilio strategijoje54. Dabar vandenilio degalų pildymo punktai įrengti tik keliose valstybėse narėse ir iš esmės netinka sunkiosioms transporto priemonėms, todėl vandenilinėmis transporto priemonėmis važinėti po Sąjungą neįmanoma. Privalomais viešųjų vandenilio degalų pildymo punktų diegimo tikslais turėtų būti užtikrinta, kad TEN-T pagrindiniame tinkle būtų įdiegtas pakankamai tankus vandenilio degalų pildymo punktų tinklas, kad vandenilinės lengvosios ir sunkiosios transporto priemonės galėtų sklandžiai judėti visoje Sąjungoje;
(26)  vandenilinių transporto priemonių rinkoje kol kas yra labai mažai. Tačiau būtina suformuoti pakankamą vandenilio degalų pildymo infrastruktūrą, kad vandenilinių transporto priemonių parką būtų galima labai išplėsti, kaip numatyta Komisijos Neutralaus poveikio klimatui Europos vandenilio strategijoje54. Dabar vandenilio degalų pildymo punktai įrengti tik keliose valstybėse narėse ir iš esmės netinka sunkiosioms transporto priemonėms, todėl vandenilinėmis transporto priemonėmis važinėti po Sąjungą neįmanoma. Privalomais viešųjų vandenilio degalų pildymo punktų diegimo tikslais turėtų būti užtikrinta, kad TEN-T pagrindiniame tinkle būtų įdiegtas pakankamai tankus vandenilio degalų pildymo punktų tinklas, kad vandenilinės lengvosios, sunkiosios ir tolimojo kolektyvinio keleivių vežimo transporto priemonės galėtų sklandžiai judėti visoje Sąjungoje;
__________________
__________________
54 COM(2020)0301.
54 COM(2020)0301.
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis
(27)  vandenilines transporto priemones degalų turėtų būti galima papildyti paskirties vietoje arba netoli jos, o tokios paskirties vietos paprastai būna miesto teritorijoje. Siekiant užtikrinti, kad bent pagrindinėse miesto teritorijose viešosiose paskirties vietose būtų galima pasipildyti vandenilio degalų, tokių degalų pildymo stotelės turėtų būti įrengtos visuose miestų transporto mazguose, apibrėžtuose Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1315/201355. Valdžios institucijos turėtų apsvarstyti galimybę miestų transporto mazgų stoteles įrengti daugiarūšio krovinių vežimo centruose, nes jie ne tik yra įprasta sunkiųjų transporto priemonių paskirties vieta, bet ir galėtų tiekti vandenilio degalus kitų rūšių, pvz., geležinkelių ir vidaus vandenų, transportui;
(27)  vandenilines transporto priemones degalais turėtų būti galima pildyti paskirties vietoje arba netoli jos, o tokios paskirties vietos paprastai būna miesto teritorijoje. Siekiant užtikrinti, kad bent pagrindinėse miesto teritorijose viešosiose paskirties vietose būtų galima pasipildyti vandenilio degalų, tokių degalų pildymo stotelės turėtų būti įrengtos visuose miestų transporto mazguose, apibrėžtuose Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1315/201355. Valdžios institucijos turėtų apsvarstyti galimybę miestų transporto mazgų stoteles įrengti daugiarūšio krovinių vežimo centruose, nes jie ne tik yra įprasta sunkiųjų transporto priemonių paskirties vieta, bet ir galėtų tiekti vandenilio degalus kitų rūšių, pvz., geležinkelių, vidaus vandenų ir tolimojo kolektyvinio keleivių vežimo, transportui;
__________________
__________________
55 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES (OL L 348, 2013 12 20, p. 1).
55 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES (OL L 348, 2013 12 20, p. 1).
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis
(28)  pradiniame diegimo rinkoje etape vis dar ne iki galo aišku, kokių transporto priemonių rasis rinkoje, taip pat kokios technologijų bus plačiai taikomos. Kaip nurodyta Komisijos komunikate „Neutralaus poveikio klimatui Europos vandenilio strategija“56, būtent sunkiųjų transporto priemonių segmente labiausiai tikėtinas ankstyvas masinis vandenilinių transporto priemonių naudojimas. Todėl vandenilio degalų pildymo infrastruktūra pirmiausia turėtų būti diegiama tame segmente, kartu užtikrinant, kad pasipildyti degalų viešosiose vandenilio degalų pildymo stotelės galėtų ir lengvosios transporto priemonės. Siekiant užtikrinti sąveikumą, visose viešosiose vandenilio degalų pildymo stotelėse turėtų būti tiekiamas bent dujinis vandenilis, kurio slėgis 700 barų. Plėtojant infrastruktūrą taip pat turėtų būti atsižvelgiama į atsirandančias naujas technologijas, pvz., skystojo vandenilio, kurios tinka įvairesnėms sunkiosioms transporto priemonėms ir kurioms tam tikri transporto priemonių gamintojai teikia pirmenybę. Tuo tikslu tam tikras būtinasis skaičius vandenilio degalų pildymo stotelių, be dujinio vandenilio, kurio slėgis 700 barų, turėtų tiekti ir skystąjį vandenilį;
(28)  pradiniame diegimo rinkoje etape vis dar neaišku, kokių transporto priemonių rasis rinkoje, taip pat kokios technologijų bus plačiai taikomos. Kaip nurodyta Komisijos komunikate „Neutralaus poveikio klimatui Europos vandenilio strategija“56, būtent sunkiųjų transporto priemonių segmente labiausiai tikėtinas ankstyvas masinis vandenilinių transporto priemonių naudojimas. Todėl vandenilio degalų pildymo infrastruktūra pirmiausia turėtų būti diegiama tame segmente, kartu užtikrinant, kad pasipildyti degalų viešosiose vandenilio degalų pildymo stotelės galėtų ir lengvosios transporto priemonės. Siekiant užtikrinti sąveikumą, visose viešosiose vandenilio degalų pildymo stotelėse turėtų būti tiekiamas bent dujinis vandenilis, kurio slėgis 700 barų. Plėtojant infrastruktūrą taip pat turėtų būti atsižvelgiama į atsirandančias naujas technologijas, pvz., skystojo vandenilio, kurios tinka įvairesnėms sunkiosioms transporto priemonėms ir kurioms tam tikri transporto priemonių gamintojai teikia pirmenybę. Tuo tikslu tam tikras būtinasis skaičius vandenilio degalų pildymo stotelių, be dujinio vandenilio, kurio slėgis 700 barų, turėtų tiekti ir skystąjį vandenilį;
__________________
__________________
56 COM(2020)0301.
56 COM(2020)0301.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(28a)  svarbu remti veiksmingą numatytos vandenilio degalų pildymo infrastruktūros diegimą valstybėse narėse. Tam reikės visų suinteresuotųjų subjektų, įskaitant Europos, nacionalines ir regionines institucijas, profesines sąjungas ir pramonę, veiksmų koordinavimo. Iniciatyvos, pavyzdžiui, Švariojo vandenilio bendroji įmonė, įsteigta Tarybos reglamentu (ES) 2021/2085, taip pat turėtų būti naudojamos siekiant sudaryti palankesnes sąlygas privačiam finansavimui ir jį pritraukti, kad būtų pasiekti atitinkami šiame reglamente nustatyti tikslai;
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis
(30)  alternatyviaisiais degalais varomų transporto priemonių naudotojai turėtų turėti galimybę visose viešosiose įkrovimo prieigose ir degalų pildymo punktuose lengvai ir patogiai sumokėti, neprivalėdami sudaryti sutarties su įkrovimo prieigos ar degalų pildymo punkto operatoriumi arba judumo paslaugų teikėju. Todėl, kad būtų galimas ad hoc įkrovimas arba degalų pildymas, visose viešosiose įkrovimo prieigose ir degalų pildymo punktuose turėtų būti priimamos Sąjungoje plačiai taikomos mokėjimo priemonės, visų pirma elektroniniai mokėjimai per terminalus ir mokėjimo paslaugoms teikti naudojamus prietaisus. Vartotojai visada turėtų turėti galimybę atlikti tokį ad hoc mokėjimą, net jeigu įkrovimo prieigoje arba degalų pildymo punkte yra galimas mokėjimas pagal sutartį;
(30)  alternatyviaisiais degalais varomų transporto priemonių naudotojai turėtų turėti galimybę visose viešosiose įkrovimo prieigose ir degalų pildymo punktuose lengvai ir patogiai sumokėti, neprivalėdami sudaryti sutarties su įkrovimo prieigos ar degalų pildymo punkto operatoriumi arba judumo paslaugų teikėju. Todėl, kad būtų galimas ad hoc įkrovimas arba degalų pildymas, visose viešosiose įkrovimo prieigose ir degalų pildymo punktuose turėtų būti priimami mokėjimai elektroninėmis kortelėmis arba bekontaktės funkcijos prietaisais, kurie bent jau gali nuskaityti mokėjimo korteles, ir, jei įmanoma, taip pat papildomos, Sąjungoje plačiai taikomos mokėjimo priemonės. Vartotojai visada turėtų turėti galimybę atlikti tokį ad hoc mokėjimą, net jeigu įkrovimo prieigoje arba degalų pildymo punkte yra galimas mokėjimas pagal sutartį; Siekiant užtikrinti vartotojams patogius ir sklandžius mokėjimus įkrovimo ir degalų pildymo stotelėse, Komisija turėtų būti raginama iš dalies pakeisti Direktyvą (ES) 2015/2366, kad įkrovimo ir degalų pildymo stotelėse būtų galima atlikti bekontakčius mokėjimus kortele.
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(30a)  siekiant užtikrinti, kad įkrovimo infrastruktūra būtų naudojama veiksmingai, didinamas patikimumas ir vartotojų pasitikėjimas elektromobilumu, labai svarbu užtikrinti, kad viešai prieinamos įkrovimo stotelės būtų prieinamos visiems naudotojams, neatsižvelgiant į automobilio prekės ženklą, naudotojui patogiu ir nediskriminaciniu būdu.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis
(31)  transporto infrastruktūroje turėtų būti užtikrintas sklandus judumas ir prieinamumas visiems naudotojams, įskaitant neįgaliuosius ir vyresnio amžiaus asmenis. Iš esmės visų įkrovimo ir degalų pildymo stotelių vieta ir pačios įkrovimo ir degalų pildymo stotelės turėtų būti suplanuotos taip, kad jomis galėtų naudotis kuo didesnė visuomenės dalis, taip pat vyresnio amžiaus asmenys, riboto judumo asmenys ir neįgalieji. Tuo tikslu, pavyzdžiui, turėtų būti numatytas pakankamas plotas stovėjimo aikštelėje, įkrovimo stotelės neturėtų būti įrengiamos ant paaukštinto paviršiaus, įkrovimo stotelės mygtukai ar ekranas turėtų būti tinkamame aukštyje, o įkrovimo laido ir degalų pildymo žarnos svoris toks, kad nelabai stiprūs asmenys galėtų lengvai jais naudotis. Be to, turėtų būti prieinama susijusių įkrovimo stotelių naudotojo sąsaja. Todėl įkrovimo ir degalų pildymo infrastruktūrai turėtų būti taikomi Direktyvos (ES) 2019/88257 I ir III prieduose nustatyti prieinamumo reikalavimai;
(31)  transporto infrastruktūroje turėtų būti užtikrintas sklandus judumas ir prieinamumas visiems naudotojams, įskaitant neįgaliuosius ir vyresnio amžiaus asmenis. Iš esmės visų įkrovimo ir degalų pildymo stotelių vieta ir pačios įkrovimo ir degalų pildymo stotelės turėtų būti suplanuotos taip, kad jos būtų prieinamos ir patogios naudoti visuomenei, taip pat vyresnio amžiaus asmenims, riboto judumo asmenims ir neįgaliesiems. Tuo tikslu, pavyzdžiui, turėtų būti numatytas pakankamas plotas stovėjimo aikštelėje, įkrovimo stotelės neturėtų būti įrengiamos ant paaukštinto paviršiaus, įkrovimo stotelės mygtukai ar ekranas turėtų būti tinkamame aukštyje, o įkrovimo laido ir degalų pildymo žarnos svoris toks, kad nelabai stiprūs asmenys galėtų lengvai jais naudotis. Be to, turėtų būti prieinama susijusių įkrovimo stotelių naudotojo sąsaja. Todėl įkrovimo ir degalų pildymo infrastruktūrai turėtų būti taikomi Direktyvos (ES) 2019/88257 I ir III prieduose nustatyti prieinamumo reikalavimai;
__________________
__________________
57 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/882 dėl gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų (OL L 151, 2019 6 7, p. 70).
57 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/882 dėl gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų (OL L 151, 2019 6 7, p. 70).
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis
(32)  elektros tiekimo nuo kranto įrenginiai gali būti naudojami jūrų ir vidaus vandenų transportui aprūpinti švaria energija ir padėti mažinti jūrų laivų ir vidaus vandenų laivų poveikį aplinkai. Pagal iniciatyvą „FuelEU maritime“ veiklos vykdytojai, eksploatuojantys konteinervežius ir keleivinius laivus, turi laikytis nuostatų, kuriomis siekiama sumažinti prisišvartavus išmetamų teršalų kiekį. Privalomais diegimo tikslais turėtų būti užtikrinta, kad šiame sektoriuje TEN-T pagrindinio tinklo ir visuotinio tinklo jūrų uostuose būtų užtikrintas pakankamas elektros tiekimas nuo kranto, atitinkantis tuos reikalavimus. Šiuos tikslus taikant visiems TEN-T tinklo jūrų uostams, uostams turėtų būti užtikrintos vienodos sąlygos;
(32)  stacionarūs arba mobilūs elektros tiekimo nuo kranto įrenginiai gali būti naudojami jūrų ir vidaus vandenų transportui aprūpinti švaria energija ir padėti mažinti jūrų laivų ir vidaus vandenų laivų poveikį aplinkai. Nuo kranto tiekiamos elektros energijos naudojimo nauda visuomenės sveikatai ir klimatui, palyginti su kitomis galimybėmis, yra akivaizdi oro kokybės požiūriu aplink uostus supančiose miestų teritorijose. Pagal iniciatyvą „FuelEU maritime“ veiklos vykdytojai, eksploatuojantys konteinervežius ir keleivinius laivus, turi laikytis nuostatų, kuriomis siekiama sumažinti prisišvartavus išmetamų teršalų kiekį. Privalomais diegimo tikslais turėtų būti užtikrinta, kad šiame sektoriuje TEN-T pagrindinio tinklo ir visuotinio tinklo jūrų uostuose būtų užtikrintas pakankamas elektros tiekimas nuo kranto, atitinkantis tuos reikalavimus. Kadangi esama įvairių valdymo sistemų, reglamentuojančių jūrų uostus Sąjungoje, valstybės narės gali nuspręsti, kad infrastruktūra būtų įdiegta atitinkamuose terminaluose, kuriuose kiekvieno atskiro tipo laivai įplaukia daugiausia į uostus tam, kad būtų pasiekti tie tikslai. Šiuos tikslus taikant visiems TEN-T tinklo jūrų uostams, uostams turėtų būti užtikrintos vienodos sąlygos; Atsižvelgiant į išlaidas ir sudėtingumą, susijusius su iš kranto tiekiamos elektros energijos diegimu jūrų uostuose, labai svarbu teikti pirmenybę investicijoms uostuose ir, kai tinkama, tarp terminalų, kur jie turi didžiausią prasmę naudojimo, ekonominio gyvybingumo, išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir oro taršos mažinimo bei tinklo pajėgumų požiūriu.
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(32a)  valstybės narės turėtų imtis visų būtinų veiksmų, kad užtikrintų pakankamą dažnio konversiją, elektros energijos rezervą, o elektros tinklas būtų pakankamai išplėstas, atsižvelgiant į junglumą ir pajėgumą, būtų užtikrintas pakankamas elektros energijos tiekimas iš kranto, būtų patenkinti elektros energijos poreikiai, atsirandantys uostuose tiekiant iš kranto tiekiamą elektros energiją, kaip reikalaujama šiame reglamente. Siekdamos užtikrinti tęstinumą, valstybės narės turėtų atnaujinti ir prižiūrėti tinklą, kad juo būtų galima patenkinti esamą ir ateityje išaugusią elektros energijos tiekimo iš kranto paslaugų paklausą uostuose. jei dėl silpno vietos tinklo, jungiančio prie uosto, pajėgumo neįmanoma tiekti pakankamos elektros energijos sausumoje, tai valstybė narė turėtų pataisyti ir tai neturėtų būti laikoma nei uosto, nei laivo savininko ar operatoriaus nesugebėjimu laikytis šio reglamento reikalavimų, jei tinklo valdytojas tinkamai patvirtina nepakankamą vietinio tinklo pajėgumą.
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
32 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(32b)  siekiant suderinti pasiūlą ir paklausą bei išvengti perteklinio turto, jūrų sektoriuje reikia koordinuotai kurti bei diegti alternatyvių degalų sprendimus. todėl visi atitinkami viešieji ir privatieji subjektai turėtų dalyvauti diegiant alternatyviuosius degalus, visų pirma iš kranto tiekiamą elektros energiją, įskaitant atitinkamas vietos, regioninio ir nacionalinio lygmens valdžios institucijas, uostų direkcijas, terminalų operatorius, tinklų operatorius, elektros energijos tiekimo sausumoje operatorius, laivų savininkus ir kitus atitinkamus jūrų rinkos dalyvius, bet jais neapsiribojant.
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
32 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(32c)  siekiant užtikrinti nuoseklią alternatyviųjų degalų naudojimo ir diegimo teisinę sistemą, šis reglamentas turėtų būti suderintas su Reglamentu XXXX-XXX (iniciatyva „FuelEU Maritime“) ir Direktyva 2003/96/EB (Energijos apmokestinimo direktyva). Šiuo suderinimu turėtų būti užtikrinta, kad nuostatos dėl energijos tiekimo nuo kranto uostuose būtų papildyta taisyklėmis, įpareigojančiomis laivus naudoti elektrą, tiekiamą nuo kranto ir taisyklėmis, skatinančiomis ją naudoti, atleidžiant nuo mokesčių;
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
32 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(32d)  tai, kad pirmenybė teikiama tam tikriems laivybos segmentams siekiant tiekti ir naudoti iš kranto tiekiamą elektros energiją prisišvartavus išmetamam teršalų kiekiui mažinti, neturėtų atleisti kitų segmentų nuo indėlio į klimato ir nulinės taršos tikslus. Todėl, atlikdama šio reglamento peržiūrą Komisija turėtų įvertinti, ar nuostatos, susijusios su minimaliu elektros tiekimu iš kranto TEN-T pagrindiniuose ir visuotiniuose jūrų uostuose, būtų taikomos ir mažesniems laivams bei papildomiems laivų tipams. Komisija visų pirma turėtų apsvarstyti atitinkamų duomenų prieinamumą, galimą išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir oro taršos mažinimą, technologinę plėtrą ir taikymo srities išplėtimo veiksmingumą, kiek tai susiję su nauda klimatui ir sveikatai, administracinės naštos mastą ir jos finansines bei socialines pasekmes. Be to, Komisija turėtų įvertinti galimybę išplėsti nuostatas, kad būtų galima naudoti infrastruktūrą, kurią naudojant iš kranto tiekiama elektros energija būtų tiekiama inkaravimo vietoje esantiems laivams;
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
32 e konstatuojamoji dalis (nauja)
(32e)  svarbu išvengti perteklinio turto ir užtikrinti, kad šiandien daromos viešosios ir privačiosios investicijos būtų atsparios ateičiai ir prisidėtų prie neutralizuoto poveikio klimatui užtikrinimo, kaip nustatyta Europos žaliajame kurse. Reikia pasirūpinti, kad diegiant nuo kranto tiekiamos energijos infrastruktūrą jūrų uostuose dabar ir ateityje kartu būtų diegiamos lygiavertės alternatyvios nulinį grynąjį išmetamą ŠESD kiekį (ir nulinį teršalų kiekį) skatinančios nuo kranto tiekiamos energijos technologijos, visų pirma tokios technologijos, kuriomis būtų mažinamas teršalų išmetimas tiek prisišvartavus, tiek laivybos metu;
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis
(34)  nustatant šiuos tikslus reikėtų atsižvelgti į laivų, kuriems tiekiamos paslaugos, tipus ir atitinkamą jų eismo intensyvumą. Jūrų uostams, kuriuose tam tikrų kategorijų laivų eismas nedidelis, turėtų būti netaikomi privalomi reikalavimai, susiję su atitinkamomis laivų kategorijomis, atsižvelgiant į minimalų eismo intensyvumą, kad nebūtų įrengti pajėgumai, kurie vėliau bus nepakankamai panaudojami. Lygiai taip pat nereikėtų siekti, kad privalomi tikslai atitiktų didžiausią paklausą, veikiau jie turėtų atitikti pakankamai didelę paklausą, kad būtų išvengta nepakankamo pajėgumų panaudojimo ir atsižvelgta į uosto veiklos charakteristikas. Jūrų transportas yra svarbi jungtis Sąjungos salų sanglaudai ir ekonominei plėtrai užtikrinti. Energijos gamybos pajėgumai šiose salose ne visada gali būti pakankami, kad būtų galima patenkinti galios poreikį, kurio reikia elektros tiekimui nuo kranto užtikrinti. Tokiu atveju šis reikalavimas neturėtų būti taikomas saloms tol, kol nebus baigta tiesti su žemynine dalimi jungianti elektros linija arba nebus pakankamai pajėgumų vietoje gaminti elektros energiją iš švarios energijos šaltinių;
(34)  nustatant šiuos tikslus reikėtų atsižvelgti į laivų, kuriems tiekiamos paslaugos, tipus ir atitinkamą jų eismo intensyvumą. Jūrų uostams, kuriuose tam tikrų kategorijų laivų eismas nedidelis, turėtų būti netaikomi privalomi reikalavimai, susiję su atitinkamomis laivų kategorijomis, atsižvelgiant į minimalų eismo intensyvumą, kad nebūtų įrengti pajėgumai, kurie vėliau bus nepakankamai panaudojami. Lygiai taip pat nereikėtų siekti, kad privalomi tikslai atitiktų didžiausią paklausą, veikiau jie turėtų atitikti pakankamai didelę paklausą, kad būtų išvengta nepakankamo pajėgumų panaudojimo ir atsižvelgta į uosto veiklos charakteristikas. Jūrų transportas yra svarbi jungtis Sąjungos salų ir atokiausių regionų, o taip pat atokiausių regionų, kuriuose jūrų transportas naudojamas turizmo veiklos tikslais, sanglaudai ir ekonominei plėtrai užtikrinti. Energijos gamybos pajėgumai šiose salose ir regionuose ne visada gali būti pakankami, kad būtų galima patenkinti galios poreikį, kurio reikia elektros tiekimui nuo kranto užtikrinti. Tokiu atveju šis reikalavimas neturėtų būti taikomas toms teritorijoms tol, kol nebus baigta tiesti su žemynine dalimi jungianti elektros linija arba nebus pakankamai pajėgumų vietoje gaminti elektros energiją iš švarios energijos šaltinių;
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis
(35)  iki 2025 m. turėtų būti suformuotas pagrindinis suskystintų gamtinių dujų pildymo punktų jūrų uostuose tinklas. Suskystintų gamtinių dujų pildymo punktai apima suskystintų gamtinių dujų terminalus, rezervuarus, mobiliuosius konteinerius, bunkerinius laivus ir baržas;
(35)  iki 2025 m. turėtų būti suformuotas pagrindinis suskystintų gamtinių dujų, vandenilio ir amoniako pildymo punktų jūrų uostuose tinklas. Suskystintų gamtinių dujų infrastruktūros diegimą, dėl pereinamojo laikotarpio degalų vaidmens, turėtų lemti rinkos paklausa, kad būtų išvengta perteklinio turto ir nepakankamai naudojamų pajėgumų. Suskystintų gamtinių dujų pildymo punktai apima suskystintų gamtinių dujų terminalus, rezervuarus, mobiliuosius konteinerius, bunkerinius laivus ir baržas;
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis
(36)  tiekiant elektrą oro uoste stovintiems orlaiviams, skystieji degalai būtų pakeičiami reikalinga energija iš švaresnio šaltinio, gaunama orlaivyje (naudojant pagalbinę jėgainę) arba iš antžeminės jėgainės. Dėl to turėtų sumažėti išmetamų teršalų kiekis ir skleidžiamas triukšmas, pagerėti oro kokybė ir sumažėti poveikis klimato kaitai. Todėl vykdant visus komercinius skrydžius turėtų būti galima TEN-T tinklo oro uostuose naudotis išoriniu elektros tiekimu stovint prie vartų arba nutolusiose stovėjimo aikštelėse;
(36)  tiekiant elektrą oro uoste stovintiems orlaiviams, skystieji degalai būtų pakeičiami reikalinga energija iš švaresnio šaltinio, gaunama orlaivyje (naudojant pagalbinę jėgainę) arba iš antžeminės jėgainės. Todėl vykdant visus komercinius skrydžius, apimtus šiuo reglamentu, turėtų būti oro uostuose naudojamasi išoriniu elektros tiekimu stovint prie vartų arba nutolusiose stovėjimo aikštelėse. Be to, siekiant, kad komerciniai keleiviniai orlaiviai stovėdami visiškai išjungtų variklius, reikėtų atsižvelgti į išankstinio oro kondicionavimo (angl. PCA) sistemas pagrindiniuose TEN-T oro uostuose. Dėl to sumažėtų išmetamų teršalų kiekis ir skleidžiamas triukšmas, pagerėtų oro kokybė ir sumažėtų poveikis klimato kaitai. Todėl vykdant visus komercinius skrydžius turėtų būti galima TEN-T tinklo oro uostuose naudotis išoriniu elektros tiekimu bei išankstinio oro kondicionavimo sistemomis stovint prie vartų arba nutolusiose stovėjimo aikštelėse;
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis
(37)  pagal Direktyvos 2014/94/ES 3 straipsnį valstybės narės parengė nacionalines politikos sistemas, kuriose nustatyti jų tikslai ir planai siekiant užtikrinti, kad tie tikslai būtų pasiekti. Tiek nacionalinės politikos sistemos vertinimas, tiek Direktyvos 2014/94/ES vertinimas išryškino, kad valstybėse narėse reikia platesnio užmojo ir geriau koordinuoto požiūrio, atsižvelgiant į tikėtiną greitesnį alternatyviaisiais degalais varomų transporto priemonių, visų pirma elektrinių transporto priemonių, naudojimo masto didėjimą. Be to, siekiant įgyvendinti Europos žaliojo kurso užmojus, reikės visų rūšių transporto naudojamo iškastinio kuro alternatyvų. Esamos nacionalinės politikos sistemos turėtų būti peržiūrėtos, kad būtų aiškiai nurodyta, kaip valstybės narės ketina patenkinti daug didesnį viešosios įkrovimo ir degalų pildymo infrastruktūros poreikį, nustatytą privalomais tikslais. Peržiūrėtos sistemos turėtų vienodai apimti visas transporto rūšis, įskaitant tas, kurioms nenustatyti privalomi diegimo tikslai;
(37)  pagal Direktyvos 2014/94/ES 3 straipsnį valstybės narės parengė nacionalines politikos sistemas, kuriose nustatyti jų tikslai ir planai siekiant užtikrinti, kad tie tikslai būtų pasiekti. Tiek nacionalinės politikos sistemos vertinimas, tiek Direktyvos 2014/94/ES vertinimas išryškino, kad valstybėse narėse reikia platesnio užmojo ir geriau koordinuoto požiūrio, atsižvelgiant į tikėtiną greitesnį alternatyviaisiais degalais varomų transporto priemonių, visų pirma elektrinių transporto priemonių, naudojimo masto didėjimą. Be to, siekiant įgyvendinti Europos žaliojo kurso užmojus ir Sąjungos poveikio klimatui tikslą, turėtų būti palaipsniui atsisakyta iškastinio kuro ir reikės tvarių visų rūšių transporto naudojamo kuro alternatyvų. Esamos nacionalinės politikos sistemos turėtų būti peržiūrėtos, kad būtų aiškiai nurodyta, kaip valstybės narės ketina patenkinti daug didesnį viešosios įkrovimo ir degalų pildymo infrastruktūros poreikį, nustatytą privalomais tikslais. Nacionalinės politikos sistemos turėtų būti grindžiamos teritorijos analize, nustatant skirtingus poreikius ir atsižvelgiant, jei reikalinga, į esamus regioninius ir vietos planus dėl įkrovimo ir degalų pildymo stočių infrastruktūros. Dėmesys turėtų būti skiriamas kaimo vietovėms, kad būtų užtikrintas visiškas tokios infrastruktūros prieinamumas. Be to, peržiūrėtos sistemos turėtų vienodai apimti visas transporto rūšis, įskaitant tas, kurioms nenustatyti privalomi diegimo tikslai;
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis
(38)  glaudžiai bendradarbiaujant su regioninėmis bei vietos valdžios institucijomis ir susijusiais pramonės subjektais, taip pat atsižvelgiant į mažųjų ir vidutinių įmonių poreikius, nacionalinės politikos sistemos turėtų apimti veiksmus alternatyviųjų degalų rinkos plėtrai remti, įskaitant būtinos infrastruktūros įdiegimą. Be to, peržiūrėtose sistemose turėtų būti aprašyta bendra nacionalinė tokios infrastruktūros planavimo, leidimų išdavimo ir viešųjų pirkimų sistema, įskaitant nustatytas kliūtis ir veiksmus joms pašalinti, kad būtų galima greičiau įdiegti infrastruktūrą;
(38)  glaudžiai bendradarbiaujant su regioninėmis bei vietos valdžios institucijomis ir susijusiais pramonės subjektais, taip pat atsižvelgiant į socialiai teisingos pertvarkos poreikį bei į mažųjų ir vidutinių įmonių poreikius, persvarstytos nacionalinės politikos sistemos turėtų būti suderintos su Sąjungos klimato tikslais ir apimti išsamias rinkos ir eismo, ypač tranzitinio eismo, dalis, dažną duomenų stebėseną ir vertinimą, numatant rinkos prognozes ir veiksmus alternatyviųjų degalų rinkos plėtrai remti, įskaitant būtinos infrastruktūros įdiegimą. Be to, peržiūrėtose sistemose turėtų būti aprašyta bendra nacionalinė tokios infrastruktūros planavimo, leidimų išdavimo ir viešųjų pirkimų sistema, įskaitant nustatytas kliūtis ir veiksmus joms pašalinti, kad būtų galima greičiau įdiegti infrastruktūrą; Peržiūrėtose nacionalinėse politikos sistemose turėtų būti kuo labiau atsižvelgiama į principą „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“. Valstybės narės turėtų atsižvelgti į neseniai paskelbtą rekomendaciją ir gaires dėl šio principo įgyvendinimo, kuriose paaiškinta, kaip planavimo, politikos ir investavimo sprendimais galima sumažinti energijos vartojimą įvairiuose pagrindiniuose sektoriuose, įskaitant transportą;
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis
(39)  Komisija turėtų sudaryti palankesnes sąlygas valstybėms narėms rengti ir įgyvendinti peržiūrėtas nacionalines politikos sistemas, valstybėms narėms keičiantis informacija bei geriausios praktikos pavyzdžiais;
(39)  Komisija turėtų sudaryti palankesnes sąlygas valstybėms narėms rengti ir įgyvendinti peržiūrėtas nacionalines politikos sistemas, valstybėms narėms bei regionų ir vietos valdžios institucijoms keičiantis informacija bei geriausios praktikos pavyzdžiais;
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis
(40)  siekiant skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą ir plėtoti atitinkamą infrastruktūrą, nacionalinės politikos sistemos turėtų apimti išsamias alternatyviųjų degalų propagavimo strategijas sektoriuose, kuriuose sunku mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, pavyzdžiui, aviacijos, jūrų transporto, vidaus vandenų transporto ir geležinkelių transporto tinklų segmentuose, kurie negali būti elektrifikuojami. Visų pirma valstybės narės, glaudžiai bendradarbiaudamos su suinteresuotosiomis valstybėmis narėmis, turėtų parengti aiškias vidaus vandenų transporto priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo TEN-T tinkle strategijas. Taip pat turėtų būti parengtos ilgalaikės TEN-T tinklo uostams ir TEN-T tinklo oro uostams skirtos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo strategijos, visų pirma daug dėmesio skiriant mažataršių ir netaršių laivų ir orlaivių infrastruktūros diegimui, taip pat geležinkelio linijoms, kurios nebus elektrifikuotos. Remdamasi tomis strategijomis, Komisija turėtų peržiūrėti šį reglamentą, kad tiems sektoriams būtų nustatyta daugiau privalomų tikslų;
(40)  siekiant skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą ir plėtoti atitinkamą infrastruktūrą, nacionalinės politikos sistemos turėtų apimti išsamias alternatyviųjų degalų propagavimo strategijas sektoriuose, kuriuose sunku mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, pavyzdžiui, aviacijos, jūrų transporto, vidaus vandenų transporto ir geležinkelių transporto tinklų segmentuose, kurie negali būti elektrifikuojami. Visų pirma valstybės narės, glaudžiai bendradarbiaudamos su suinteresuotosiomis valstybėmis narėmis, turėtų parengti aiškias vidaus vandenų transporto priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo TEN-T tinkle strategijas. Taip pat turėtų būti parengtos ilgalaikės TEN-T tinklo uostams ir TEN-T tinklo oro uostams skirtos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo strategijos, visų pirma daug dėmesio skiriant mažataršių ir netaršių laivų ir orlaivių infrastruktūros diegimui, taip pat geležinkelio linijoms, kurios nebus elektrifikuotos. Remdamasi tomis strategijomis ir atsižvelgdama į nacionalinės rinkos ir eismo dalies duomenis bei rinkos prognozes, Komisija turėtų peržiūrėti šį reglamentą, kad tiems sektoriams būtų nustatyta daugiau privalomų tikslų;
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(40a)  nors elektrifikuota tik apie 56 proc. esamo Europos geležinkelių tinklo, elektra varomi traukiniai sudaro daugiau kaip 80 proc. visų nuvažiuotų traukiniais kilometrų. Tačiau apskaičiuota, kad šiuo metu eksploatuojama apie 6 000 dyzelinių traukinių. Kadangi jie yra priklausomi nuo iškastinio kuro, išmeta šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir teršia orą. Todėl tolesnis alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimas geležinkelių sektoriuje, siekiant užtikrinti perėjimą nuo iškastiniu kuru varomų traukinių, yra būtinas ir neatidėliotinas siekiant užtikrinti, kad visi transporto sektoriai atliktų savo vaidmenį pereinant prie klimato požiūriu neutralios ekonomikos. Todėl tikslinga, kad šiame reglamente būtų nustatyti konkretūs tikslai. Geležinkelių sektoriui yra prieinamos įvairios technologijos, kuriomis siekiama atsisakyti dyzelinių traukinių, įskaitant tiesioginę elektrifikaciją, baterijomis varomus traukinius ir vandenilio naudojimą, kai dėl paslaugos ekonominio efektyvumo neįmanoma tiesiogiai elektrifikuoti segmento. Plėtojant šias technologijas valstybėse narėse turi būti įdiegta tinkama įkrovimo ir degalų pildymo infrastruktūra. Prieš jas diegdamos valstybės narės turėtų atidžiai įvertinti geriausias tokios infrastruktūros vietas ir visų pirma apsvarstyti galimybę jas įdiegti daugiarūšio transporto mazguose bei miestų transporto mazguose. Į principą „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“ turėtų būti visapusiškai atsižvelgiama priimant planavimo ir investavimo sprendimus;
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis
(41)  valstybės narės, glaudžiai bendradarbiaudamos su privačiojo sektoriaus subjektais, kurie turėtų atlikti svarbų vaidmenį remiant alternatyviųjų degalų infrastruktūros plėtrą, turėtų imtis įvairių reguliavimo ir ne reguliavimo paskatų ir priemonių, kad būtų pasiekti privalomi tikslai ir įgyvendintos jų nacionalinės politikos sistemos;
(41)  valstybės narės, glaudžiai bendradarbiaudamos su regioninėmis ir vietos valdžios institucijomis bei privačiojo sektoriaus subjektais, kurie turėtų atlikti svarbų vaidmenį remiant ir finansuojant alternatyviųjų degalų infrastruktūros plėtrą, turėtų imtis įvairių rinka paremtų ir reguliavimo paskatų bei priemonių, kad būtų pasiekti privalomi tikslai ir įgyvendintos jų nacionalinės politikos sistemos;
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
41 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(41b)  valstybės narės, siekdamos skatinti tvarių rūšių transportą, turėtų įvesti paskatų sistemas ir imtis visų būtinų priemonių. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas savivaldybių ar regionų valdžios institucijų vaidmeniui, nes jos gali palengvinti alternatyviuosius degalus naudojančių transporto priemonių plėtrą taikydamos specialias mokesčių paskatas, vykdydamos viešuosius pirkimus arba nustatydamos vietos eismo taisykles;
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis
(42)  pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/33/EB58 būtinoji nacionalinė viešųjų pirkimų dalis rezervuota žaliesiems ir netaršiems autobusams, kai žaliajame autobuse naudojami alternatyvieji degalai, kaip apibrėžta šio reglamento 2 straipsnio 3 punkte. Kadangi vis daugiau viešojo transporto institucijų ir vežėjų pereina prie žaliųjų ir netaršių autobusų, kad pasiektų tuos tikslus, valstybės narės į savo nacionalines politikos sistemas turėtų įtraukti kryptingą būtinos autobusų infrastruktūros propagavimą ir plėtojimą. Valstybės narės turėtų nustatyti ir išlaikyti tinkamas priemones, kuriomis būtų skatinamas įkrovimo ir degalų pildymo infrastruktūros diegimas, taip pat ir skirtos priklausomiems transporto priemonių parkams ir visų pirma žaliesiems ir netaršiems autobusams vietos lygmeniu;
(42)  pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/33/EB58 būtinoji nacionalinė viešųjų pirkimų dalis rezervuota žaliesiems ir netaršiems autobusams, kai žaliajame autobuse naudojami alternatyvieji degalai, kaip apibrėžta šio reglamento 2 straipsnio 3 punkte. Kadangi vis daugiau viešojo transporto institucijų ir vežėjų pereina prie žaliųjų ir netaršių autobusų, kad pasiektų tuos tikslus, valstybės narės į savo nacionalines politikos sistemas turėtų įtraukti kryptingą būtinos autobusų infrastruktūros propagavimą ir plėtojimą. Valstybės narės turėtų nustatyti ir išlaikyti tinkamas priemones, kuriomis būtų skatinamas įkrovimo ir degalų pildymo infrastruktūros diegimas, taip pat ir skirtos priklausomiems transporto priemonių parkams ir visų pirma netaršiems autobusams, tolimojo susisiekimo autobusams ir dalijimosi automobiliais keliuose, ir turėtų turėti galimybę tokį diegimą įskaičiuoti į šiame reglamente nustatytus tikslus;
__________________
__________________
58 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias kelių transporto priemones ir taip remti mažataršį judumą (OL L 120, 2009 5 15, p. 5).
58 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias kelių transporto priemones ir taip remti mažataršį judumą (OL L 120, 2009 5 15, p. 5).
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis
(43)  didėjant motorinių transporto priemonių degalų rūšių įvairovei ir kartu nuolat augant piliečių judėjimo keliais intensyvumui visoje Sąjungoje, transporto priemonių naudotojams būtina teikti aiškią ir lengvai suprantamą informaciją apie degalus, kurių galima įsipilti degalų pildymo punktuose, ir apie įvairių Sąjungos rinkoje siūlomų degalų arba įkrovimo prieigų suderinamumą su jų transporto priemonėmis. Valstybės narės turėtų turėti galimybę nuspręsti įgyvendinti tokias informavimo priemones atsižvelgdamos ir į transporto priemones, pateiktas rinkai iki 2016 m. lapkričio 18 d.;
(43)  didėjant motorinių transporto priemonių degalų rūšių įvairovei ir kartu nuolat augant piliečių judėjimo keliais intensyvumui visoje Sąjungoje, transporto priemonių naudotojams būtina teikti aiškią ir lengvai suprantamą informaciją apie degalus, kurių galima įsipilti degalų pildymo punktuose, ir apie įvairių Sąjungos rinkoje siūlomų degalų arba įkrovimo prieigų suderinamumą su jų transporto priemonėmis. Valstybės narės turėtų turėti galimybę nuspręsti įgyvendinti tokias informavimo priemones atsižvelgdamos ir į transporto priemones, pateiktas rinkai anksčiau.
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis
(44)  paprasta ir lengvai palyginama informacija apie skirtingų rūšių degalų kainas galėtų būti svarbi transporto priemonių naudotojams, kad jie galėtų geriau įvertinti santykinę konkrečių rinkoje esančių degalų kainą. Todėl informacijos tikslais visose atitinkamose degalinėse turėtų būti pateiktas tam tikrų alternatyviųjų degalų ir įprastinių degalų vieneto kainų palyginimas, kai lyginama degalų, reikalingų 100 km nuvažiuoti, kaina;
(44)  paprasta ir lengvai palyginama informacija apie skirtingų rūšių degalų kainas galėtų būti svarbi transporto priemonių naudotojams, kad jie galėtų geriau įvertinti santykinę konkrečių rinkoje esančių degalų kainą. Todėl informacijos tikslais visose atitinkamose degalinėse turėtų būti pateiktas tam tikrų alternatyviųjų degalų ir įprastinių degalų vieneto kainų palyginimas, kai lyginama degalų, reikalingų 100 km nuvažiuoti, kaina. Vartotojams turėtų būti aišku, kad šis kainų palyginimas yra susijęs su vidutinėmis kuro kainomis valstybėje narėje, kurios gali skirtis nuo faktinių kainų atitinkamoje degalinėje. Be to, už elektros energijos ad hoc įkrovimą ir vandenilio degalų pildymą kaina [atitinkamoje stotyje taip pat turėtų būti nurodyta atitinkamai už kWh ir už kilogramą;
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis
(46)  duomenims turėtų tekti svarbus vaidmuo užtikrinant tinkamą įkrovimo ir degalų pildymo infrastruktūros veikimą. Šių duomenų teikimo forma, dažnumas ir kokybė ir jų prieinamumas turėtų lemti bendrą alternatyviųjų degalų infrastruktūros ekosistemos, atitinkančios naudotojų poreikius, kokybę. Be to, tie duomenys turėtų būti nuosekliai prieinami visose valstybėse narėse. Todėl duomenys turėtų būti teikiami laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2010/40/ES59 nustatytų nacionaliniams prieigos punktams taikomų reikalavimų;
(46)  duomenims turėtų tekti svarbus vaidmuo užtikrinant tinkamą įkrovimo ir degalų pildymo infrastruktūros veikimą. Šių duomenų teikimo forma, dažnumas ir kokybė ir jų prieinamumas turėtų lemti bendrą alternatyviųjų degalų infrastruktūros ekosistemos, atitinkančios naudotojų poreikius, kokybę. Be to, tie duomenys turėtų būti nuosekliai prieinami visose valstybėse narėse. Todėl duomenys turėtų būti teikiami atviru formatu, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2010/40/ES59 nustatytų nacionaliniams prieigos punktams taikomų reikalavimų; Dėl paslaugų, teikiančių galimybę sklandžiai keliauti visoje Sąjungoje, taip pat turėtų būti sukurta bendra Sąjungos sistema, į kurią būtų įkelta standartizuota informacija iš nacionalinių sistemų; Todėl Komisija turėtų Sąjungos lygmeniu įsteigti bendrą Europos prieigos punktą, kuris veiktų kaip duomenų vartai galutiniams naudotojams ir judumo paslaugų teikėjams, kad jie galėtų lengvai susipažinti su atitinkamais nacionaliniuose prieigos punktuose saugomais duomenimis. Kai įmanoma, jis turėtų būti suderinamas ir sąveikus su esamomis valstybių narių sukurtomis informacinėmis bei rezervavimo sistemomis. Europos prieigos punktas galėtų padėti vartotojams geriau palyginti viešųjų įkrovimo ir degalų pildymo operatorių kainas vidaus rinkoje ir suteikti naudotojams informacijos apie degalų pildymo punktų ir įkrovimo prieigų prieinamumą bei prieinamumą, laukimo laiką ir likusius alternatyviųjų degalų pajėgumus. Tai padėtų išvengti eismo trikdžių ir būtų naudinga kelių eismo saugai. Ši informacija turėtų būti prieinama per viešą, atnaujintą, patogią naudoti, prieinamą ir daugiakalbę sąsają ES lygmeniu.
__________________
__________________
59 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities intelektinių transporto sistemų diegimo sistemos (OL L 207, 2010 8 6, p. 1).
59 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities intelektinių transporto sistemų diegimo sistemos (OL L 207, 2010 8 6, p. 1).
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis
(52)  taikydama šį reglamentą Komisija turėtų konsultuotis su atitinkamomis ekspertų grupėmis, visų pirma su Darniojo transporto forumu ir Europos tvarios laivybos forumu. Tokios konsultacijos su ekspertais ypač svarbios, kai Komisija ketina priimti deleguotuosius arba įgyvendinimo aktus pagal šį reglamentą;
(52)  taikydama šį reglamentą Komisija turėtų konsultuotis su įvairiomis organizacijomis ir suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant vartotojų grupes, savivaldybes, miestus ir regionus, bet jais neapsiribojant, taip pat su atitinkamomis ekspertų grupėmis, visų pirma su Darniojo transporto forumu ir Europos tvarios laivybos forumu. Tokios konsultacijos su ekspertais ypač svarbios, kai Komisija ketina priimti deleguotuosius arba įgyvendinimo aktus pagal šį reglamentą;
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis
(53)  alternatyviųjų degalų infrastruktūra yra sparčiai besiplėtojanti sritis. Bendrąją alternatyviųjų degalų infrastruktūros rinką trukdo bendrų techninių specifikacijų stoka Todėl pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų nustatytos techninės specifikacijos tose srityse, kuriose bendrų techninių specifikacijų dar nėra, bet jos būtinos. Visų pirma tai turėtų apimti elektrinės transporto priemonės ir įkrovimo prieigos ryšį, įkrovimo prieigos ir įkrovimo programinės įrangos valdymo sistemos (galinės sistemos) ryšį; ryšį, susijusį su elektrinių transporto priemonių tarptinklinio ryšio paslauga, ir ryšį su elektros tinklu. Taip pat būtina apibrėžti tinkamą valdymo sistemą ir įvairių subjektų, dalyvaujančių ryšio tarp transporto priemonės ir elektros tinklo ekosistemoje, vaidmenis. Be to, reikia atsižvelgti į besiformuojančias technologines naujoves, pavyzdžiui, elektrifikuotojo kelio sistemas. Kalbant apie duomenų teikimą, būtina nustatyti papildomų rūšių duomenis ir technines specifikacijas, susijusias su šių duomenų pateikimo ir prieinamumo forma, dažnumu ir kokybe;
(53)  alternatyviųjų degalų infrastruktūra yra sparčiai besiplėtojanti sritis. Bendrąją alternatyviųjų degalų infrastruktūros rinką trukdo bendrų techninių specifikacijų stoka Todėl pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų nustatytos techninės specifikacijos tose srityse, kuriose bendrų techninių specifikacijų dar nėra, bet jos būtinos. Visų pirma tai turėtų apimti elektrinės transporto priemonės ir įkrovimo prieigos ryšį, įkrovimo prieigos ir įkrovimo programinės įrangos valdymo sistemos (galinės sistemos) ryšį; ryšį, susijusį su elektrinių transporto priemonių tarptinklinio ryšio paslauga, ir ryšį su elektros tinklu, kartu užtikrinant aukšto lygio kibernetinį saugumą ir reikiamą naudotojų duomenų apsaugą. Taip pat būtina skubiai apibrėžti tinkamą valdymo sistemą ir įvairių subjektų, dalyvaujančių transporto priemonių tarpusavio ryšio ekosistemoje, vaidmenis, kartu atsižvelgiant į naujus technologinius pokyčius, turinčius didelį išmetamo ŠESD kiekio mažinimo potencialą, pavyzdžiui, elektrinių kelių sistemas (EDR), visų pirma indukcinius ir orinio kontaktinio tinklo šablonus, ir juos remiant. Kalbant apie duomenų teikimą, būtina nustatyti papildomų rūšių duomenis ir technines specifikacijas, susijusias su šių duomenų pateikimo ir prieinamumo forma, dažnumu ir kokybe; Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
54 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(54a)   atsižvelgiant į tai, kad taikant šį reglamentą paveiktuose sektoriuose atsiras papildomų reikalavimų laikymosi išlaidų, reikia imtis kompensuojamųjų veiksmų, kad nepadidėtų bendra reglamentavimo našta. Todėl Komisija turėtų būti įpareigota iki šio reglamento įsigaliojimo pateikti pasiūlymus, kuriais būtų kompensuojama šiuo reglamentu nustatyta reguliavimo našta, peržiūrint arba panaikinant kitų ES reglamentų nuostatas, dėl kurių atitinkamuose sektoriuose patiriamos nereikalingos reikalavimų laikymosi išlaidos;
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis
1.  Šiuo reglamentu nustatomi privalomi nacionaliniai tikslai, kad Sąjungoje būtų įdiegta pakankama alternatyviųjų degalų infrastruktūra, skirta kelių transporto priemonėms, laivams ir oro uoste stovintiems orlaiviams. Juo nustatomos alternatyviųjų degalų infrastruktūros naudotojų informavimo, duomenų teikimo ir mokėjimo reikalavimų bendros techninės specifikacijos ir reikalavimai.
1.  Šiuo reglamentu nustatomi minimalūs nacionaliniai tikslai, kad Sąjungoje būtų įdiegta pakankama alternatyviųjų degalų infrastruktūra, skirta kelių transporto priemonėms, laivams, traukiniams ir oro uoste stovintiems orlaiviams. Juo nustatomos alternatyviųjų degalų infrastruktūros naudotojų informavimo, duomenų teikimo ir mokėjimo reikalavimų bendros techninės specifikacijos ir reikalavimai.
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis
3.  Šiuo reglamentu nustatomas ataskaitų teikimo mechanizmas bendradarbiavimui skatinti ir užtikrinamas patikimas pažangos stebėjimas. Mechanizmą sudaro struktūrizuotas, skaidrus, kartotinis Komisijos ir valstybių narių tarpusavio procesas, kad būtų užbaigtos rengti ir vėliau įgyvendintos nacionalinės politikos sistemos ir kad Komisija imtųsi atitinkamų veiksmų.
3.  Šiuo reglamentu nustatomas ataskaitų teikimo mechanizmas bendradarbiavimui skatinti ir užtikrinamas patikimas pažangos stebėjimas. Mechanizmą sudaro struktūrizuotas, skaidrus, kartotinis daugiapakopiu valdymu pagrįstas Komisijos, valstybių narių ir regionų bei vietos institucijų tarpusavio procesas, kad, atsižvelgiant į esamas vietos ir regionines alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo strategijas, būtų užbaigtos rengti ir vėliau įgyvendintos nacionalinės politikos sistemos ir kad Komisija imtųsi atitinkamų veiksmų.
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)
2a)  TEN-T tinklo dalis – naudojamos elektros įkrovimo stotelės ir vandenilio pildymo stotelės, kurios yra TEN-T tinkle arba ne toliau kaip 1,5 km atstumu nuo artimiausio TEN-T kelio išvažiavimo;
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunkčio įžanginė dalis
a)  netaršioms transporto priemonėms skirti alternatyvieji degalai:
a)  netaršioms transporto priemonėms, laivams ir orlaiviams skirti alternatyvieji degalai:
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunkčio 1 įtrauka
–  biomasės kuras ir biodegalai, apibrėžti Direktyvos (ES) 2018/2001 2 straipsnio 27 ir 33 punktuose,
–  biomasės kuras, įskaitant biodujas, ir biodegalai, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2018/2001 2 straipsnio 27, 28 ir 33 punktuose,
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 3 punkto c papunkčio įžanginė dalis
c)  pereinamuoju etapu – alternatyvusis iškastinis kuras:
c)  ribotu pereinamuoju etapu – alternatyvusis iškastinis kuras:
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies  9 a dalis (nauja)
9a)   piliečių energetikos bendruomenė – bendruomenė, apibrėžta Direktyvos (ES) 2019/944 2 straipsnio 11 punkte;
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 17 punktas
17)  elektrifikuotojo kelio sistema – kelyje įrengti fiziniai įrenginiai, kuriais elektra gali būti perduodama važiuojančiai elektrinei transporto priemonei;
17)  elektrifikuotojo kelio sistema – kelyje įrengti fiziniai įrenginiai, kuriais elektra gali būti perduodama elektrinei transporto priemonei ir skirta suteikti varymui arba dinaminiam įkrovimui reikalingą energiją;
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 17 a punktas (naujas)
17a)  dinaminis įkrovimas – elektrinės transporto priemonės baterijos įkrovimas transporto priemonei važiuojant;
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 19 a punktas (naujas)
19a)  principas „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“ – principas „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“, apibrėžtas Reglamento (ES) 2018/1999 2 straipsnio 18 punkte;
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 19 b punktas (naujas)
19b)  technologinis neutralumas – technologinis neutralumas, kaip nustatyta Direktyvos (ES) 2018/1972 25 konstatuojamojoje dalyje;
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 35 a punktas (naujas)
35a)  mokėjimo kortelė – mokėjimo paslauga, veikianti fizinės ir skaitmeninės debeto arba kredito kortelės pagrindu ir apimanti mokėjimo korteles, įdiegtas į išmaniojo telefono taikomąją programą.
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 35 b punktas (naujas)
35b)  mokėjimo paslauga – mokėjimo paslauga, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2015/2366 4 straipsnio 3 punkte;
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 37 a punktas (naujas)
37a)  išankstinio oro kondicionavimo sistema – oro uostuose naudojama stacionarioji arba mobilioji sistema, kurią taikant užtikrinamas kondicionuoti būtino oro tiekimas iš išorės, kad būtų galima atvėsinti, išvėdinti ar apšildyti stovinčio orlaivio salonus;
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 38 punktas
38)  viešoji alternatyviųjų degalų infrastruktūra – alternatyviųjų degalų infrastruktūra visuomenei prieinamoje vietoje arba patalpose, neatsižvelgiant į tai, ar alternatyviųjų degalų infrastruktūra yra viešoje, ar privačioje teritorijoje, ar taikomi prieigos prie vietos arba patalpų apribojimai arba sąlygos, ir neatsižvelgiant į taikomas alternatyviųjų degalų infrastruktūros naudojimo sąlygas;
38)  viešoji alternatyviųjų degalų infrastruktūra – alternatyviųjų degalų infrastruktūra visuomenei, įskaitant riboto judumo asmenis, prieinamoje vietoje arba patalpose, neatsižvelgiant į tai, ar alternatyviųjų degalų infrastruktūra yra viešoje, ar privačioje teritorijoje, ar taikomi prieigos prie vietos arba patalpų apribojimai arba sąlygos, ir neatsižvelgiant į taikomas alternatyviųjų degalų infrastruktūros naudojimo sąlygas;
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 40 punktas
40)  ad hoc įkrovimas – įkrovimo paslauga, kurią įsigyti norinčiam galutiniam naudotojui nereikia užsiregistruoti, sudaryti rašytinio susitarimo arba užmegzti ilgesnių komercinių santykių su tos įkrovimo prieigos operatoriumi, neapsiribojančių vien paslaugos pirkimu;
40)  ad hoc įkrovimas – įkrovimo paslauga, kurią įsigyti norinčiam galutiniam naudotojui nereikia užsiregistruoti, sudaryti rašytinio susitarimo arba užmegzti ilgesnių komercinių santykių su tos įkrovimo prieigos operatoriumi, arba elektroniniu būdu prisijungti prie internetinių tarpininkavimo paslaugų arba prie jų, neapsiribojančių vien paslaugos pirkimu;
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 41 punktas
41)  įkrovimo prieiga – stacionarioji arba mobilioji sąsaja, per kurią gali būti perduodama elektra elektrinei transporto priemonei ir, nors ji gali turėti vieną ar kelias skirtingų tipų jungtis, vienu metu galima įkrauti tik vieną elektrinę transporto priemonę ir kuri neapima įtaisų, kurių galia yra ne didesnė kaip 3,7 kW ir kurių pagrindinė paskirtis nėra elektrinių transporto priemonių įkrovimas;
41)  įkrovimo prieiga – prie elektros tinklo prijungta arba neprijungta stacionarioji arba mobilioji sąsaja, per kurią gali būti perduodama elektra elektrinei transporto priemonei ir, nors ji gali turėti vieną ar kelias skirtingų tipų jungtis, vienu metu galima įkrauti tik vieną elektrinę transporto priemonę ir kuri neapima įtaisų, kurių galia yra ne didesnė kaip 3,7 kW ir kurių pagrindinė paskirtis nėra elektrinių transporto priemonių įkrovimas;
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 49 punktas
49)  degalų pildymo punktas – bet kokiems skystiesiems arba dujiniams alternatyviesiems degalams tiekti skirta degalų pildymo infrastruktūra, kurią sudaro stacionarusis arba mobilusis įrenginys, kuriuo vienu metu galima papildyti tik vieną transporto priemonę;
49)  degalų pildymo punktas – bet kokiems skystiesiems arba dujiniams alternatyviesiems degalams tiekti skirta degalų pildymo infrastruktūra, kurią sudaro stacionarusis arba mobilusis įrenginys, kuriuo vienu metu galima papildyti tik vieną transporto priemonę arba vieną laivą;
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 54 a punktas (naujas)
54a)   atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrija – bendrija, apibrėžta Direktyvos (ES) 2018/2001 2 straipsnio 16 punkte;
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 56 punktas
56)  saugi stovėjimo aikštelė – 17 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta stovėjimo ir poilsio aikštelė, skirta sunkiosioms transporto priemonėms stovėti naktį;
56)  saugi stovėjimo aikštelė – stovėjimo ir poilsio aikštelė, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 17 straipsnio 1 dalies b punkte, skirta sunkiosioms transporto priemonėms stovėti naktį ir sertifikuota pagal Reglamento (EB) Nr. 561/2006 8a straipsnio nuostatas;
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 57 punktas
57)  prisišvartavęs laivas – laivas, prišvartuotas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2015/757 3 straipsnio n punkte;
57)  prisišvartavęs laivas – laivas, saugiai prišvartuotas valstybės narės jurisdikcijai priklausančio uosto krantinėje, kol yra pakraunamas, iškraunamas, įlaipinami ar išlaipinami keleiviai arba jis yra aptarnaujamas, įskaitant laiką, kai krovos ar keleivių vežimo darbai nevyksta;
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 58 punktas
58)  elektros tiekimas nuo kranto – prisišvartavusių jūrų laivų arba vidaus vandenų laivų aprūpinimas elektros energija nuo kranto, naudojant standartizuotą sąsają;
58)  elektros tiekimas nuo kranto – prisišvartavusių jūrų laivų arba vidaus vandenų laivų aprūpinimas elektros energija nuo kranto naudojant standartizuotus stacionarius, plūduriuojančius arba mobilius įrenginius;
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 66 a punktas (naujas)
66a)  daugiarūšio transporto mazgas – judumo paslaugų infrastruktūros objektai, pvz., geležinkelių, kelių, oro, jūrų ir vidaus vandenų susisiekimo stotys ir terminalai, kuriais naudojantis galima vykdyti Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 3 straipsnio n punkte apibrėžtą daugiarūšio vežimo veiklą;
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 66 b punktas (naujas)
66b)  L kategorijos transporto priemonės – variklinės dviratės, triratės ir keturratės transporto priemonės, kurių kategorijos nurodytos Reglamente (ES) Nr. 168/2013 ir I priede, įskaitant motorinius dviračius, dviračius ir triračius mopedus, dviračius ir triračius motociklus, motociklus su priekabomis, lengvuosius ir sunkiuosius kelių kvadraciklus, lengvuosius ir sunkiuosius kvadramobilius.
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos 2 įtrauka
–  jų teritorijoje būtų įrengtos viešosios lengvųjų transporto priemonių įkrovimo stotelės, toms transporto priemonėms užtikrinančios pakankamą atiduodamąją galią.
–  jų teritorijoje teritoriniu požiūriu subalansuotu ir daugiarūšį transportą užtikrinančiu būdu būtų įrengiamos viešosios lengvųjų transporto priemonių įkrovimo stotelės, toms transporto priemonėms užtikrinančios pakankamą atiduodamąją galią.
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos 2 a įtrauka (nauja)
–  gyvenamųjų rajonų, kur transporto priemonės paprastai statomos ilgesniam laikui, viešuosiuose keliuose būtų įrengtas pakankamas skaičius lengvosioms transporto priemonėms skirtų viešai prieinamų įkrovimo stotelių.
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos 1 b įtrauka (nauja)
–  būtų pakankamas lengvųjų transporto priemonių viešai prieinamų įkrovimo stotelių, kuriose būtų galimas išmanusis ir abikryptis įkrovimas, skaičius;
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos 2 c įtrauka (nauja)
–  būtų garantuotas prisijungimas prie elektros tinklo ir elektros tinklo pajėgumas.
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas
a)  kiekvienai jų teritorijoje registruotai elektrinei lengvajai transporto priemonei su baterijomis tenkanti bendra viešųjų įkrovimo stotelių atiduodamoji galia turi būti bent 1 kW ir
a)  kiekvienai jų teritorijoje registruotai elektrinei lengvajai transporto priemonei su baterijomis tenkanti bendra viešųjų įkrovimo stotelių atiduodamoji galia turi būti bent 3 kW, jei bendro numatomo lengvųjų transporto priemonių parko dalis, kurią sudaro baterinės elektrinės lengvosios transporto priemonės, toje valstybėje narėje yra mažesnė nei 1 proc.;
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a a punktas (naujas)
aa)  kiekvienai jų teritorijoje registruotai elektrinei lengvajai transporto priemonei su baterijomis tenkanti bendra viešai prieinamų įkrovimo stotelių atiduodamoji galia turi būti 2,5 kW, jei elektrinių lengvųjų transporto priemonių su baterijomis dalis, palyginti su visu toje valstybėje narėje prognozuojamu lengvųjų transporto priemonių parku, yra 1 proc. arba didesnė nei 1 proc., bet mažesnė nei 2,5 proc.;
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a b punktas (naujas)
ab)  kiekvienai jų teritorijoje registruotai elektrinei lengvajai transporto priemonei su baterijomis tenkanti bendra viešai prieinamų įkrovimo stotelių atiduodamoji galia turi būti bent 2 kW, jei bendro numatomo lengvųjų transporto priemonių parko dalis, kurią sudaro baterinės elektrinės lengvosios transporto priemonės, toje valstybėje narėje yra 2,5 proc. arba daugiau kaip 2,5 proc., bet mažiau kaip 5 proc.;
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a c punktas (naujas)
ac)  kiekvienai jų teritorijoje registruotai elektrinei lengvajai transporto priemonei su baterijomis tenkanti bendra viešai prieinamų įkrovimo stotelių atiduodamoji galia turi būti bent 1,5 kW, jei bendro numatomo lengvųjų transporto priemonių parko dalis, kurią sudaro baterinės elektrinės lengvosios transporto priemonės, toje valstybėje narėje yra 5 proc. arba daugiau kaip 5 proc., bet mažiau kaip 7,5 proc.; ir
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a d punktas (naujas)
ad)  kiekvienai jų teritorijoje registruotai elektrinei lengvajai transporto priemonei su baterijomis tenkanti bendra viešai prieinamų įkrovimo stotelių atiduodamoji galia turi būti bent 1 kW, jei bendro numatomo lengvųjų transporto priemonių parko dalis, kurią sudaro baterinės elektrinės lengvosios transporto priemonės, toje valstybėje narėje yra 7,5 proc. ar daugiau;
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas
b)  kiekvienai jų teritorijoje registruotai laidu įkraunamai hibridinei lengvajai transporto priemonei tenkanti bendra viešųjų įkrovimo stotelių atiduodamoji galia turi būti bent 0,66 kW.
b)  kiekvienai jų teritorijoje registruotai laidu įkraunamai hibridinei lengvajai transporto priemonei tenkanti bendra viešųjų įkrovimo stotelių atiduodamoji galia turi būti bent 2 kW, jei bendro numatomo transporto priemonių parko dalis, kurią sudaro elektrinės transporto priemonės, toje valstybėje narėje yra mažiau kaip 1 proc.;
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b a punktas (naujas)
ba)  kiekvienai jų teritorijoje registruotai laidu įkraunamai hibridinei lengvajai transporto priemonei tenkanti bendra viešai prieinamų įkrovimo stotelių atiduodamoji galia turi būti bent 1,65 kW, jei bendro numatomo transporto priemonių parko dalis, kurią sudaro elektrinės transporto priemonės, toje valstybėje narėje yra 1 proc. arba daugiau kaip 1 proc., bet mažiau kaip 2,5 proc.;
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b b punktas (naujas)
bb)  kiekvienai jų teritorijoje registruotai laidu įkraunamai hibridinei lengvajai transporto priemonei tenkanti bendra viešai prieinamų įkrovimo stotelių atiduodamoji galia turi būti bent 1,33 kW, jei bendro numatomo transporto priemonių parko dalis, kurią sudaro elektrinės transporto priemonės, toje valstybėje narėje yra 2,5 proc. arba daugiau kaip 2,5 proc., bet mažiau kaip 5 proc.;
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b c punktas (naujas)
bc)  kiekvienai jų teritorijoje registruotai laidu įkraunamai hibridinei lengvajai transporto priemonei tenkanti bendra viešai prieinamų įkrovimo stotelių atiduodamoji galia turi būti bent 1 kW, jei bendro numatomo transporto priemonių parko dalis, kurią sudaro elektrinės transporto priemonės, toje valstybėje narėje yra 5 proc. arba daugiau kaip 5 proc., bet mažiau kaip 7,5 proc.; ir
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b d punktas (naujas)
bd)  kiekvienai jų teritorijoje registruotai laidu įkraunamai hibridinei lengvajai transporto priemonei tenkanti bendra viešai prieinamų įkrovimo stotelių atiduodamoji galia turi būti bent 0,66 kW, jei bendro numatomo transporto priemonių parko dalis toje valstybėje narėje, kurią sudaro elektrinės transporto priemonės, yra 7,5 proc. arba daugiau.
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Nedarant poveikio 1 dalies antros pastraipos a punkto nuostatoms, valstybės narės užtikrina, kad nacionaliniu lygmeniu būtų įdiegta tikslinė minimali įkrovimo infrastruktūros atiduodamoji galia, kurios pakaktų:
–  3 proc. bendro numatomo lengvųjų transporto priemonių parko, ne vėliau kaip 2027 m. gruodžio 31 d.;
–  5 proc. bendro numatomo lengvųjų transporto priemonių parko, ne vėliau kaip 2030 m. gruodžio 31 d.;
Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis
a)  TEN-T pagrindiniame tinkle kiekviena kelio kryptimi ne rečiau kaip kas 60 km būtų įrengtas viešasis lengvųjų transporto priemonių įkrovimo parkas, atitinkantis šiuos reikalavimus:
a)  TEN-T pagrindiniame tinkle ir visuotiniame tinkle kiekviena kelio kryptimi ne rečiau kaip kas 60 km būtų įrengtas viešasis lengvųjų transporto priemonių įkrovimo parkas, atitinkantis šiuos reikalavimus:
Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis
i)  iki 2025 m. gruodžio 31 d. užtikrinama, kad kiekvieno įkrovimo parko atiduodamoji galia būtų bent 300 kW ir jame būtų bent viena įkrovimo stotelė, kurios individuali atiduodamoji galia yra bent 150 kW;
i)  iki 2025 m. gruodžio 31 d. užtikrinama, kad kiekvieno įkrovimo parko atiduodamoji galia būtų bent 600 kW ir jame būtų bent viena įkrovimo stotelė, kurios individuali atiduodamoji galia yra bent 300 kW;
Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis
ii)  iki 2030 m. gruodžio 31 d. užtikrinama, kad kiekvieno įkrovimo parko atiduodamoji galia būtų bent 600 kW ir jame būtų bent dvi įkrovimo stotelės, kurių kiekvienos individuali atiduodamoji galia yra bent 150 kW;
ii)  iki 2030 m. gruodžio 31 d. užtikrinama, kad kiekvieno įkrovimo parko atiduodamoji galia būtų bent 900 kW ir jame būtų bent dvi įkrovimo stotelės, kurių kiekvienos individuali atiduodamoji galia yra bent 350 kW;
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  TEN-T visuotiniame tinkle kiekviena kelio kryptimi ne rečiau kaip kas 60 km būtų įrengtas viešasis lengvųjų transporto priemonių įkrovimo parkas, atitinkantis šiuos reikalavimus:
Išbraukta.
i)  iki 2030 m. gruodžio 31 d. užtikrinama, kad kiekvieno įkrovimo parko atiduodamoji galia būtų bent 300 kW ir jame būtų bent viena įkrovimo stotelė, kurios individuali atiduodamoji galia yra bent 150 kW;
ii)  iki 2035 m. gruodžio 31 d. užtikrinama, kad kiekvieno įkrovimo parko atiduodamoji galia būtų bent 600 kW ir jame būtų bent dvi įkrovimo stotelės, kurių kiekvienos individuali atiduodamoji galia yra bent 150 kW.
Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Jei bet kuriuo susijusiu ataskaitiniu laikotarpiu elektra varomų transporto priemonių įsisavinimas rinkoje vyktų sparčiai, valstybės narės turėtų atitinkamai sutrumpinti 2 dalyje nustatytus terminus bei atitinkamai išsikelti aukštesnius tikslus, siejamus su įkrovimo parkais.
Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.  Jei išlaidos yra neproporcingos naudai, įskaitant naudą aplinkai, valstybės narės gali nuspręsti netaikyti šio straipsnio 1 ir 2 dalių:
a)  atokiausiems Sąjungos regionams, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnyje;
b)  saloms, kurios nėra prijungtos prie žemyninės dalies energetikos tinklų ir kurioms taikoma mažų sujungtų sistemų arba atskirų sistemų apibrėžtis pagal Direktyvą (ES) 2019/944.
Tokiais atvejais ta valstybė narė pagrindžia savo sprendimus Komisijai ir pateikia visą susijusią informaciją savo nacionalinėse politikos sistemose.
Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 c dalis (nauja)
2c.  Gavusi pagrįstą valstybės narės prašymą, Komisija gali leisti netaikyti 2 dalyje nustatyto reikalavimo TEN-T keliams, kurių bendras metinis vidutinis dienos eismas yra mažesnis nei 2000 lengvųjų transporto priemonių, jei infrastruktūros negalima pagrįsti socialiniu ir ekonominiu sąnaudų ir naudos vertinimo aspektu. Suteikus leidimą, valstybė narė tokiuose keliuose gali įrengti vieną viešai prieinamą įkrovimo parką, kuris aptarnauja abi eismo kryptis ir atitinka 2 dalyje nustatytus reikalavimus, susijusius su atstumu, bendra parko atiduodamąja galia, prieigų skaičiumi ir atskirų prieigų atiduodamąja galia, taikomais vienai eismo krypčiai, jei įkrovimo parkas yra lengvai pasiekiamas abiem eismo kryptimis. Komisija tinkamai pagrįstais atvejais suteikia tokias išimtis, įvertinusi valstybės narės pateiktą pagrįstą prašymą.
Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 d dalis (nauja)
2d.  Gavusi pagrįstą valstybės narės prašymą, Komisija gali leisti netaikyti šio straipsnio 2 dalyje nustatyto maksimalaus atstumo reikalavimo TEN-T keliams, kurių bendras metinis vidutinis dienos eismas yra mažesnis nei 1500 lengvųjų transporto priemonių, jei infrastruktūros negalima pagrįsti socialiniu ir ekonominiu sąnaudų ir naudos vertinimo aspektu. Kai tokia leidžianti nukrypti nuostata suteikiama, valstybės narės gali leisti didesnį maksimalų iki 100 km atstumą tarp įkrovimo prieigų. Komisija tinkamai pagrįstais atvejais suteikia tokias išimtis, įvertinusi valstybės narės pateiktą pagrįstą prašymą.
Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 e dalis (nauja)
2e.  Tankiai apgyvendintose vietovėse ir regionuose, kuriuose trūksta ne gatvėse esančių parkavimo aikštelių arba kuriuose registruotų lengvųjų elektra varomų transporto priemonių skaičius yra didelis, valstybės narės užtikrina, kad būtų atitinkamai padidintas viešai prieinamų įkrovimo stotelių skaičius tam, kad būtų sukurta būtina infrastruktūra ir remiama rinkos plėtra.
Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis
3.  Kaimyninės valstybės narės užtikrina, kad TEN-T pagrindinio tinklo ir TEN-T visuotinio tinklo tarpvalstybinėse atkarpose nebūtų viršijami a ir b punktuose nurodyti didžiausi atstumai.
3.  Kaimyninės valstybės narės imasi būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad TEN-T pagrindinio tinklo ir TEN-T visuotinio tinklo tarpvalstybinėse atkarpose nebūtų viršijami a ir b punktuose nurodyti didžiausi atstumai.
Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Komisija imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, ypač su šalimis kandidatėmis ir su tomis trečiosiomis šalimis, kuriose yra valstybes nares jungiantys tranzito koridoriai.
Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis
i)  iki 2025 m. gruodžio 31 d. užtikrinama, kad kiekvieno įkrovimo parko atiduodamoji galia būtų bent 300 kW ir jame būtų bent viena įkrovimo stotelė, kurios individuali atiduodamoji galia yra bent 150 kW;
i)  iki 2025 m. gruodžio 31 d. užtikrinama, kad kiekvieno įkrovimo parko atiduodamoji galia būtų bent 2000 kW ir jame būtų bent dvi įkrovimo stotelės, kurių kiekvienos individuali atiduodamoji galia yra bent 800 kW;
Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis
ii)  iki 2030 m. gruodžio 31 d. užtikrinama, kad kiekvieno įkrovimo parko atiduodamoji galia būtų bent 600 kW ir jame būtų bent dvi įkrovimo stotelės, kurių kiekvienos individuali atiduodamoji galia yra bent 150 kW;
ii)  iki 2030 m. gruodžio 31 d. užtikrinama, kad kiekvieno įkrovimo parko atiduodamoji galia būtų bent 5000 kW ir jame būtų bent keturios įkrovimo stotelės, kurių kiekvienos individuali atiduodamoji galia yra bent 800 kW;
Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis
i)  iki 2030 m. gruodžio 31 d. užtikrinama, kad kiekvieno įkrovimo parko atiduodamoji galia būtų bent 300 kW ir jame būtų bent viena įkrovimo stotelė, kurios individuali atiduodamoji galia yra bent 150 kW;
i)  iki 2030 m. gruodžio 31 d. užtikrinama, kad kiekvieno įkrovimo parko atiduodamoji galia būtų bent 2000 kW ir jame būtų bent viena įkrovimo stotelė, kurios individuali atiduodamoji galia yra bent 800 kW;
Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis
ii)  iki 2035 m. gruodžio 1 d. užtikrinama, kad kiekvieno įkrovimo parko atiduodamoji galia būtų bent 3500 kW ir jame būtų bent dvi įkrovimo stotelės, kurių kiekvienos individuali atiduodamoji galia yra bent 350 kW;
ii)  iki 2035 m. gruodžio 31 d. užtikrinama, kad kiekvieno įkrovimo parko atiduodamoji galia būtų bent 5000 kW ir jame būtų bent dvi įkrovimo stotelės, kurių kiekvienos individuali atiduodamoji galia yra bent 800 kW;
Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba)  gavusi pagrįstą valstybės narės prašymą, Komisija gali leisti netaikyti 1 dalyje nustatyto reikalavimo TEN-T keliams, kurių bendras metinis vidutinis dienos eismas yra mažesnis nei 800 sunkiasvorių transporto priemonių, jei infrastruktūros negalima pagrįsti socialiniu ir ekonominiu sąnaudų ir naudos vertinimo aspektu. Suteikus leidimą, valstybė narė tokiuose keliuose gali įrengti vieną viešai prieinamą įkrovimo parką, kuris aptarnauja abi eismo kryptis ir atitinka 1 dalyje nustatytus reikalavimus, susijusius su atstumu, bendra parko atiduodamąja galia, prieigų skaičiumi ir atskirų prieigų atiduodamąja galia, taikomais vienai eismo krypčiai, jei įkrovimo parkas yra lengvai pasiekiamas abiem eismo kryptimis. Komisija tinkamai pagrįstais atvejais suteikia tokias išimtis, įvertinusi valstybės narės pateiktą pagrįstą prašymą.
Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)
bb)  Gavusi pagrįstą valstybės narės prašymą, Komisija gali leisti netaikyti šio straipsnio 1 dalyje nustatyto maksimalaus atstumo reikalavimo TEN-T keliams, kurių bendras metinis vidutinis dienos eismas yra mažesnis nei 600 sunkiasvorių transporto priemonių, jei infrastruktūros negalima pagrįsti socialiniu ir ekonominiu sąnaudų ir naudos vertinimo aspektu. Kai tokia leidžianti nukrypti nuostata suteikiama, valstybės narės gali leisti didesnį maksimalų iki 100 km atstumą tarp įkrovimo prieigų. Komisija tinkamai pagrįstais atvejais suteikia tokias išimtis, įvertinusi valstybės narės pateiktą pagrįstą prašymą.
Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  iki 2030 m. gruodžio 31 d. užtikrinama, kad kiekvienoje saugioje stovėjimo aikštelėje būtų įrengta bent viena sunkiųjų transporto priemonių įkrovimo stotelė, kurios atiduodamoji galia yra bent 100 kW;
c)  iki 2027 m. gruodžio 31 d. užtikrinama, kad kiekvienoje saugioje stovėjimo aikštelėje būtų įrengtos bent dvi sunkiųjų transporto priemonių įkrovimo stotelės, kurių atiduodamoji galia yra bent 100 kW ir kuriose yra galimas išmanusis ir abikryptis įkrovimas;
Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
ca)  iki 2030 m. gruodžio 31 d. užtikrinama, kad kiekvienoje saugioje stovėjimo aikštelėje būtų įrengtos bent keturios sunkiosioms transporto priemonėms skirtos įkrovimo stotelės, kurių atiduodamoji galia yra bent 100 kW ir kuriose galimas išmanusis ir abikryptis įkrovimas;
Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas
d)  iki 2025 m. gruodžio 31 d. užtikrinama, kad kiekviename miestų transporto mazge būtų įrengtos sunkiųjų transporto priemonių viešosios įkrovimo prieigos, kurių bendra atiduodamoji galia yra bent 600 kW, o atskirų įkrovimo stotelių individuali atiduodamoji galia – bent 150 kW;
d)  iki 2025 m. gruodžio 31 d. užtikrinama, kad kiekviename miestų transporto mazge būtų įrengtos sunkiųjų transporto priemonių viešosios įkrovimo prieigos, kurių bendra atiduodamoji galia yra bent 1 400 kW, o atskirų įkrovimo stotelių individuali atiduodamoji galia – bent 350 kW;
Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punktas
e)  iki 2030 m. gruodžio 31 d. užtikrinama, kad kiekviename miestų transporto mazge būtų įrengtos sunkiųjų transporto priemonių viešosios įkrovimo prieigos, kurių bendra atiduodamoji galia yra bent 1 200 kW, o atskirų įkrovimo stotelių individuali atiduodamoji galia – bent 150 kW.
e)  iki 2030 m. gruodžio 31 d. užtikrinama, kad kiekviename miestų transporto mazge būtų įrengtos sunkiųjų transporto priemonių viešosios įkrovimo prieigos, kurių bendra atiduodamoji galia yra bent 3 500 kW, o atskirų įkrovimo stotelių individuali atiduodamoji galia – bent 350 kW.
Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  1 dalies c, ca, d ir e punktuose nurodyti reikalavimai taikomi papildomai kartu su 1 dalies a ir b punktuose nustatytais reikalavimais.
Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 b dalis (nauja)
1b.  Atlikdama šio reglamento peržiūrą pagal 22 straipsnį, Komisija apsvarsto, ar padidinti 1 dalies a, b, d ir e punktuose nurodytą individualią atiduodamąją galią, kai tik bendrosios techninės specifikacijos bus parengtos ir papildytos pagal II priedą.
Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 c pastraipa (nauja)
1c.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų garantuotas prisijungimas prie elektros tinklo ir reikiamas elektros tinklo pajėgumas. Todėl valstybės narės, koordinuodamos veiksmus su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, iki 2025 m. turėtų atlikti analizę, kad įvertintų ir suplanuotų būtiną elektros tinklų sustiprinimą.
Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis
2.  Kaimyninės valstybės narės užtikrina, kad TEN-T pagrindinio tinklo ir TEN-T visuotinio tinklo tarpvalstybinėse atkarpose nebūtų viršijami a ir b punktuose nurodyti didžiausi atstumai.
2.  Kaimyninės valstybės narės imasi būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad TEN-T pagrindinio tinklo ir TEN-T visuotinio tinklo tarpvalstybinėse atkarpose nebūtų viršijami a ir b punktuose nurodyti didžiausi atstumai.
Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Komisija imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, ypač su šalimis kandidatėmis ir su tomis trečiosiomis šalimis, kuriose yra valstybes nares jungiantys tranzito koridoriai.
Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.  jei išlaidos yra neproporcingos naudai, įskaitant naudą aplinkai, valstybė narė gali nuspręsti netaikyti šio straipsnio 1 ir 2 dalių:
a)  atokiausiems Sąjungos regionams, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnyje; arba
b)  saloms, kurios nėra prijungtos prie žemyninės dalies energetikos tinklų ir kurioms taikoma mažų sujungtų sistemų arba atskirų sistemų apibrėžtis pagal Direktyvą (ES) 2019/944.
Tokiais atvejais valstybės narės pagrindžia savo sprendimus Komisijai ir pateikia visą susijusią informaciją savo nacionalinėse politikos sistemose.
Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punkto įžanginė dalis
a)   įkrovimo prieigų operatoriai viešosiose mažesnės kaip 50 kW galios įkrovimo stotelėse, įrengtose nuo 24 straipsnyje nurodytos datos, priima elektroninius mokėjimus terminalais ir prietaisais, naudojamais mokėjimo paslaugoms teikti, įskaitant bent vieną iš šių įtaisų:
Tuo tikslu įkrovimo prieigų operatoriai viešosiose įkrovimo stotelėse, įrengtose nuo [šio reglamento įsigaliojimo data], priima elektroninius mokėjimus terminalais ir prietaisais, naudojamais mokėjimo paslaugoms teikti, įskaitant bent mokėjimo kortelių skaitytuvus arba bekontaktes funkcijas turinčius prietaisus, kurie bent jau gali nuskaityti mokėjimo korteles. Be to, jei įmanoma, galima naudoti prie interneto prijungtus prietaisus, kuriais, pavyzdžiui, gali būti sugeneruotas ir mokėjimo operacijai naudojamas konkretus greitojo atsako kodas;
Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punkto i papunktis
i)  mokėjimo kortelių skaitytuvus;
Išbraukta.
Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punkto i i papunktis
ii)  bekontaktę funkciją turinčius prietaisus, galinčius nuskaityti bent mokėjimo korteles;
Išbraukta.
Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punkto iii papunktis
iii)  prie interneto prijungtus prietaisus, kuriais, pavyzdžiui, gali būti sugeneruotas ir mokėjimo operacijai naudojamas konkretus greitojo atsako kodas;
Išbraukta.
Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas
b)  įkrovimo prieigų operatoriai viešosiose ne mažesnės kaip 50 kW galios įkrovimo stotelėse, įrengtose nuo 24 straipsnyje nurodytos datos, priima elektroninius mokėjimus terminalais ir prietaisais, naudojamais mokėjimo paslaugoms teikti, įskaitant bent vieną iš šių įtaisų:
Išbraukta.
i)  mokėjimo kortelių skaitytuvus;
ii)  bekontaktę funkciją turinčius prietaisus, galinčius nuskaityti bent mokėjimo korteles.
Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Nuo 2027 m. sausio 1 d. įkrovimo prieigų operatoriai užtikrina, kad visos jų eksploatuojamos viešosios įkrovimo stotelės, kurių atiduodamoji galia yra ne mažesnė kaip 50 kW, atitiktų b punkte nustatytą reikalavimą.
Nuo 2027 m. sausio 1 d. įkrovimo prieigų operatoriai užtikrina, kad visos jų eksploatuojamos viešosios įkrovimo stotelės atitiktų šioje dalyje nustatytus reikalavimus.
Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa
Reikalavimai, nustatyti a ir b punktuose, netaikomi viešosioms įkrovimo prieigoms, už kurių teikiamą įkrovimo paslaugą nereikia mokėti.
Reikalavimai, nustatyti šioje dalyje, netaikomi viešosioms įkrovimo prieigoms, už kurių teikiamą įkrovimo paslaugą nereikia mokėti.
Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis
3.  Įkrovimo prieigų operatoriai, savo eksploatuojamoje viešojoje įkrovimo prieigoje siūlantys automatinį tapatumo nustatymą, užtikrina, kad galutiniai naudotojai visada turėtų teisę juo nesinaudoti ir galėtų arba ad hoc įkrauti savo transporto priemonę, kaip nustatyta 3 dalyje, arba rinktis kitą sutartimi grindžiamą įkrovimo sprendimą, galimą naudojantis ta įkrovimo prieiga. Įkrovimo prieigų operatoriai skaidriai nurodo tą galimybę ir patogiu būdu siūlo ją galutiniam naudotojui kiekvienoje savo eksploatuojamoje viešojoje įkrovimo prieigoje, kurioje naudojamas automatinis tapatumo nustatymas.
3.  Įkrovimo prieigų operatoriai, savo eksploatuojamoje viešojoje įkrovimo prieigoje siūlantys automatinį tapatumo nustatymą, užtikrina, kad galutiniai naudotojai visada turėtų teisę juo nesinaudoti ir galėtų arba ad hoc įkrauti savo transporto priemonę, kaip nustatyta 3 dalyje, arba rinktis kitą sutartimi grindžiamą įkrovimo sprendimą, galimą naudojantis ta įkrovimo prieiga. Įkrovimo prieigų operatoriai skaidriai nurodo tą galimybę ir patogiu būdu siūlo ją galutiniam naudotojui kiekvienoje savo eksploatuojamoje viešojoje įkrovimo prieigoje, kurioje naudojamas automatinis tapatumo nustatymas, ir užtikrina e. tarptinklinio ryšio paslaugų teikimą.
Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis
4.  Viešųjų įkrovimo prieigų operatorių nustatomos kainos turi būti pagrįstos, lengvai ir aiškiai palyginamos, skaidrios ir nediskriminacinės. Viešųjų įkrovimo prieigų operatorių nustatomos kainos galutiniams naudotojams ir kainos judumo paslaugų teikėjams negali skirtis, taip pat negali skirtis skirtingiems judumo paslaugų teikėjams nustatomos kainos. Tam tikrais atvejais kainų lygis gali būti diferencijuojamas tik proporcingai, remiantis objektyviu pagrindimu.
4.  Viešai prieinamų įkrovimo prieigų operatoriai užtikrina, kad bet kuris judumo paslaugų teikėjas galėtų nediskriminuojamai naudotis jų eksploatuojamomis įkrovimo stotelėmis. Viešųjų įkrovimo prieigų operatorių nustatomos kainos turi būti pagrįstos ir prieinamos, lengvai ir aiškiai palyginamos, skaidrios ir nediskriminacinės. Viešųjų įkrovimo prieigų operatorių nustatomos kainos galutiniams naudotojams ir kainos judumo paslaugų teikėjams negali skirtis, taip pat negali skirtis skirtingiems judumo paslaugų teikėjams nustatomos kainos. Tam tikrais atvejais kainų lygis gali būti diferencijuojamas tik proporcingai, remiantis objektyviu pagrindimu arba sutarties sąlygomis.
Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Valstybės narės imasi tinkamų priemonių, kad užkirstų kelią į vartotojus nukreiptai nesąžiningai praktikai, be kita ko, susijusiai su viešai prieinamų įkrovimo prieigų naudojimo kainomis, pavyzdžiui, dirbtinio kainų išpūtimo, siekdamos bendro tikslo – apsaugoti konkurenciją rinkoje ir vartotojų teises. Tokių priemonių priėmimas grindžiamas nuolatine transporto priemonių gamintojų ir įkrovimo prieigų operatorių kainodaros bei praktikos stebėsena. Valstybės narės informuoja Komisiją apie tai, kad atitinkama reguliavimo institucija priėmė tokias priemones.
Pakeitimas 136
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis
5.  Įkrovimo prieigų operatoriai visose savo eksploatuojamose viešosiose įkrovimo stotelėse aiškiai nurodo ad hoc kainą ir visas jos dedamąsias, kad galutiniams naudotojams tai būtų žinoma prieš pradedant įkrovimo seansą. Turi būti aiškiai parodytos bent šios kainos dedamosios, jeigu jos taikomos konkrečioje įkrovimo stotelėje:
5.  Įkrovimo prieigų operatoriai visose savo eksploatuojamose viešosiose įkrovimo stotelėse aiškiai nurodo ad hoc kainą už kWh ir visas jos dedamąsias, kad galutiniams naudotojams ši informacija būtų žinoma prieš pradedant įkrovimo seansą.
Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalies 1 įtrauka
–  seanso kaina,
Išbraukta.
Pakeitimas 138
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalies 2 įtrauka
–  minutės kaina,
Išbraukta.
Pakeitimas 139
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalies 3 įtrauka
–  kaina už kWh.
Išbraukta.
Pakeitimas 140
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalis
6.  Judumo paslaugų teikėjų nustatomos kainos galutiniams naudotojams turi būti pagrįstos, skaidrios ir nediskriminacinės. Judumo paslaugų teikėjai visą informaciją apie taikomas kainas galutiniams naudotojams pateikia prieš šiems pradedant įkrovimo seansą ir konkrečiai apie jų pageidaujamą įkrovimo seansą, tam naudodami laisvai prieinamas, plačiai naudojamas elektronines priemones, aiškiai atskirdami įkrovimo prieigos operatoriaus nustatytos kainos dedamąsias, taikytiną e. tarptinklinio ryšio kainą ir kitus judumo paslaugų teikėjo taikomus mokesčius ar rinkliavas. Mokesčiai turi būti pagrįsti, skaidrūs ir nediskriminaciniai. Už tarpvalstybinį e. tarptinklinio ryšio paslaugų teikimą netaikomi jokie papildomi mokesčiai.
6.  Judumo paslaugų teikėjų nustatomos kainos galutiniams naudotojams turi būti pagrįstos ir prieinamos, skaidrios ir nediskriminacinės. Judumo paslaugų teikėjai visą informaciją apie taikomas kainas galutiniams naudotojams pateikia prieš šiems pradedant įkrovimo seansą ir konkrečiai apie jų pageidaujamą įkrovimo seansą, tam naudodami laisvai prieinamas, plačiai naudojamas elektronines priemones, aiškiai pateikdami įkrovimo prieigos operatoriaus nustatytą kainą už kWh, taikytiną e. tarptinklinio ryšio kainą ir kitus judumo paslaugų teikėjo taikomus mokesčius ar rinkliavas. Mokesčiai turi būti pagrįsti ir pakeliami, skaidrūs ir nediskriminaciniai. Už tarpvalstybinį e. tarptinklinio ryšio paslaugų teikimą netaikomi jokie papildomi mokesčiai.
Pakeitimas 141
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 a dalis (nauja)
6a.  Išmaniųjų ir abikrypčių įkrovimo prieigų operatoriai pateikia iš perdavimo sistemos operatorių, elektros tiekėjų ar savo elektros gamybos veiklos gautą informaciją apie elektros energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių dalį perdavimo sistemoje ir susijusį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Ta informacija teikiama reguliariais realiojo laiko intervalais kartu su prognozėmis, jei tokios yra, ir, kai taikytina, taikomos sutarties su elektros energijos tiekėju sąlygos.
Pakeitimas 142
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalis
7.  Nuo 24 straipsnyje nurodytos datos įkrovimo prieigų operatoriai užtikrina, kad visos jų eksploatuojamos viešosios įkrovimo prieigos būtų skaitmeniniais ryšiais susietos įkrovimo prieigos.
7.  Nuo [šio reglamento įsigaliojimo diena] įkrovimo prieigų operatoriai užtikrina, kad visos naujai įrengtos ar atnaujintos jų eksploatuojamos viešosios įkrovimo prieigos būtų susietos skaitmeniniais ryšiais, jose būtų e. tarptinklinio ryšio funkcija, o jų vieta ir būklė būtų lengvai matoma internete.
Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 8 dalis
8.  Nuo 24 straipsnyje nurodytos datos įkrovimo prieigų operatoriai užtikrina, kad visose jų eksploatuojamose viešosiose įprastos galios įkrovimo prieigose būtų galimas išmanusis įkrovimas.
8.  Nuo [šio reglamento įsigaliojimo diena] įkrovimo prieigų operatoriai užtikrina, kad visose naujai įrengtose arba atnaujintose jų eksploatuojamose viešosiose įkrovimo prieigose būtų galimas išmanusis įkrovimas.
Pakeitimas 144
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 8 a dalis (nauja)
8a.  Viešai prieinamų įkrovimo prieigų operatoriai užtikrina, kad:
a)  įkrovimo stotelės yra tinkamos būklės per visą jų komercinio naudojimo laikotarpį, o 2–5 dalyse nustatytos funkcijos visada prieinamos galutiniams naudotojams, reguliariai atliekant techninės priežiūros ir remonto darbus, kai tik nustatomas bet koks gedimas;
b)  visos jų eksploatuojamos viešai prieinamos įkrovimo prieigos atitinka 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/1148 dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti nuostatas.
Pakeitimas 145
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 9 dalis
9.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad TEN-T kelių tinklo stovėjimo ir poilsio aikštelėse, kuriose įrengta alternatyviųjų degalų infrastruktūra, būtų įrengti tinkami ženklai, kad būtų galima lengvai rasti tikslią alternatyviųjų degalų infrastruktūros vietą.
9.  Nuo [šio reglamento įsigaliojimo diena] valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad TEN-T kelių tinklo stovėjimo ir poilsio aikštelėse, kuriose įrengta alternatyviųjų degalų infrastruktūra, būtų įrengti tinkami ženklai, kad būtų galima lengvai rasti tikslią alternatyviųjų degalų infrastruktūros vietą. Nurodomieji ženklai taip pat turi būti įrengti TEN-T kelių tinkle tinkamu atstumu iki stovėjimo ir poilsio aikštelių, kuriose įrengta tokia alternatyviųjų degalų infrastruktūra.
Pakeitimas 146
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 9 a dalis (nauja)
9a.  Valstybės narės skatina operatorius imtis būtinų priemonių ir siūlyti standartizuotas ir visiškai sąveikias informacines sistemas, kuriomis būtų teikiama informacija apie įrengtas įkrovimo prieigas. Tokios sistemos turi būti tikslios, patogios naudoti ir veiktų valstybės narės oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) ir anglų kalba.
Pakeitimas 147
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 11 a dalis (nauja)
11a.  Viešai prieinamų įkrovimo prieigų operatoriai užtikrina, kad įkrovimo stotelėse būtų aiškiai rodoma būtina vietos skubios pagalbos tarnybų kontaktinė informacija.
Pakeitimas 148
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 11 b dalis (nauja)
11b.  Be priežiūros esančiose įkrovimo stotelėse valstybės narės sudaro palankesnes sąlygas įrengti stebėjimo kamerų sistemas ir skubios pagalbos iškvietimo mygtuką, kad būtų galima nedelsiant susisiekti su vietos skubios pagalbos tarnybomis.
Pakeitimas 149
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijoje iki 2030 m. gruodžio 31 d. būtų įrengtas būtinasis viešųjų vandenilio degalų pildymo stotelių skaičius.
Valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijoje iki 2027 m. gruodžio 31 d. būtų įrengtas būtinasis viešųjų vandenilio degalų pildymo stotelių skaičius.
Pakeitimas 150
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Tuo tikslu valstybės narės užtikrina, kad iki 2030 m. gruodžio 31 d. TEN-T pagrindiniame ir TEN-T visuotiniame tinkle ne rečiau kaip kas 150 km būtų įrengta viešoji vandenilio degalų pildymo stotelė, kurios pajėgumas yra bent 2 t per parą ir kurioje įrengtas bent 700 barų dozatorius. Skystasis vandenilis turi būti tiekiamas viešosiose degalų pildymo stotelėse, kurias vieną nuo kitos skiria ne daugiau kaip 450 km.
Tuo tikslu valstybės narės užtikrina, kad iki 2027 m. gruodžio 31 d. TEN-T pagrindiniame ir TEN-T visuotiniame tinkle ne rečiau kaip kas 100 km būtų įrengta viešoji vandenilio degalų pildymo stotelė, kurios pajėgumas yra bent 2 t per parą ir kurioje įrengtas bent 700 barų dozatorius. Skystasis vandenilis turi būti tiekiamas viešosiose degalų pildymo stotelėse, kurias vieną nuo kitos skiria ne daugiau kaip 400 km.
Pakeitimas 151
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa
Valstybės narės užtikrina, kad iki 2030 m. gruodžio 31 d. kiekviename miestų transporto mazge būtų įrengta bent viena viešoji vandenilio degalų pildymo stotelė. Turi būti išanalizuota, kurioje vietoje geriausia įrengti tokias degalų pildymo stoteles, visų pirma apsvarstant galimybę jas įrengti daugiarūšio transporto mazguose, kur paslaugos galėtų būti teikiamos ir kitų rūšių transportui.
Valstybės narės užtikrina, kad iki 2027 m. gruodžio 31 d. kiekviename miestų transporto mazge būtų įrengta bent viena viešoji vandenilio degalų pildymo stotelė. Turi būti išanalizuota, kurioje vietoje geriausia įrengti tokias degalų pildymo stoteles, visų pirma apsvarstant galimybę jas įrengti daugiarūšio transporto mazguose, kur paslaugos galėtų būti teikiamos ir kitų rūšių transportui.
Pakeitimas 152
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Valstybės narės ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. paskelbia detalų daugiarūšio transporto mazgų, pramonės klasterių ir uostų, tinkamų vandenilio pildymo punktų diegimui, sąrašą.
Pakeitimas 153
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis
2.  Kaimyninės valstybės narės užtikrina, kad TEN-T pagrindinio tinklo ir TEN-T visuotinio tinklo tarpvalstybinėse atkarpose nebūtų viršijami 1 dalies antroje pastraipoje nurodyti didžiausi atstumai.
2.  Kaimyninės valstybės narės turi imtis būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad TEN-T pagrindinio tinklo ir TEN-T visuotinio tinklo tarpvalstybinėse atkarpose nebūtų viršijami 1 dalies antroje pastraipoje nurodyti didžiausi atstumai.
Pakeitimas 154
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Jei išlaidos yra neproporcingos naudai, įskaitant naudą aplinkai, valstybės narės gali nuspręsti netaikyti šio straipsnio 1 dalies: a) atokiausiems Sąjungos regionams, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnyje; b) saloms, kurios nėra prijungtos prie žemyninės dalies energetikos tinklų ir kurioms taikoma mažų sujungtų sistemų arba atskirų sistemų apibrėžtis pagal Direktyvą 2019/944. Tokiais atvejais valstybės narės pagrindžia savo sprendimus Komisijai ir pateikia visą susijusią informaciją nacionalinėse politikos sistemose.
Pakeitimas 155
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 b dalis (nauja)
3b.  Komisija imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, ypač su šalimis kandidatėmis ir su tomis trečiosiomis šalimis, kuriose yra valstybes nares jungiantys tranzito koridoriai.
Pakeitimas 156
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis
Nuo 24 straipsnyje nurodytos datos visi viešųjų vandenilio degalų pildymo stotelių operatoriai savo eksploatuojamose stotelėse galutiniams naudotojams suteikia galimybę ad hoc pasipildyti degalų naudojantis Sąjungoje plačiai taikoma mokėjimo priemone. Tuo tikslu vandenilio degalų pildymo stotelių operatoriai užtikrina, kad visose jų eksploatuojamose vandenilio degalų pildymo stotelėse būtų priimami elektroniniai mokėjimai terminalais ir prietaisais, naudojamais mokėjimo paslaugoms teikti, įskaitant bent vieną iš šių įtaisų:
Nuo [šio reglamento įsigaliojimo data] visi viešųjų vandenilio degalų pildymo stotelių operatoriai savo eksploatuojamose stotelėse galutiniams naudotojams suteikia galimybę ad hoc pasipildyti degalų naudojantis Sąjungoje plačiai taikoma mokėjimo priemone. Tuo tikslu vandenilio degalų pildymo stotelių operatoriai užtikrina, kad visose jų eksploatuojamose vandenilio degalų pildymo stotelėse būtų priimami elektroniniai mokėjimai terminalais ir prietaisais, naudojamais mokėjimo paslaugoms teikti, įskaitant bent mokėjimo kortelių skaitytuvus ar bekontakčio mokėjimo įtaisus, kurie gali nuskaityti mokėjimo korteles.
Pakeitimas 157
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas
a)  mokėjimo kortelių skaitytuvus;
Išbraukta.
Pakeitimas 158
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas
b)  bekontaktę funkciją turinčius prietaisus, galinčius nuskaityti bent mokėjimo korteles.
Išbraukta.
Pakeitimas 159
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Valstybės narės skatina operatorius siūlyti standartizuotas ir visiškai sąveikias informacines sistemas, kuriomis būtų teikiama informacija apie įrengtus degalų pildymo punktus. Tokios sistemos turi būti tikslios, patogios naudoti ir veiktų valstybės narės oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) ir anglų kalba.
Pakeitimas 160
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis
3.  Vandenilio degalų pildymo punktų operatoriai informaciją apie kainas savo eksploatuojamose degalų pildymo stotelėse pateikia prieš prasidedant degalų pildymo seansui.
3.  Vandenilio degalų pildymo punktų operatoriai informaciją apie kainas savo eksploatuojamose degalų pildymo stotelėse pateikia prieš prasidedant degalų pildymo seansui. Jie visose savo eksploatuojamose viešai prieinamose pildymo stotelėse aiškiai nurodo ad hoc kainą ir visas jos dedamąsias, kad galutiniams naudotojams tai būtų žinoma prieš pradedant degalų pildymo seansą. Turi būti aiškiai parodyta kaina už kg.
Pakeitimas 161
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis
4.  Viešųjų degalų pildymo stotelių operatoriai gali klientams teikti vandenilio degalų pildymo paslaugas pagal sutartį, taip pat ir kitų judumo paslaugų teikėjų vardu bei jų pavedimu. Judumo paslaugų teikėjai galutiniams naudotojams nustato pagrįstas, skaidrias ir nediskriminacines kainas. Judumo paslaugų teikėjai visą informaciją apie taikomas kainas galutiniams naudotojams pateikia prieš šiems pradedant pildymo seansą ir konkrečiai apie jų pageidaujamą pildymo seansą, tam naudodami laisvai prieinamas, plačiai naudojamas elektronines priemones, aiškiai atskirdami vandenilio degalų pildymo punkto operatoriaus nustatytos kainos dedamąsias, taikytiną e. tarptinklinio ryšio kainą ir kitus judumo paslaugų teikėjo taikomus mokesčius ar rinkliavas.
4.  Viešųjų degalų pildymo stotelių operatoriai gali klientams teikti vandenilio degalų pildymo paslaugas pagal sutartį, taip pat ir kitų judumo paslaugų teikėjų vardu bei jų pavedimu. Judumo paslaugų teikėjai galutiniams naudotojams nustato pagrįstas, skaidrias ir nediskriminacines kainas. Judumo paslaugų teikėjai visą informaciją apie taikomas kainas galutiniams naudotojams pateikia prieš šiems pradedant degalų pildymo seansą ir konkrečiai apie jų pageidaujamą degalų pildymo seansą, tam naudodami laisvai prieinamas, plačiai naudojamas elektronines priemones, aiškiai atskirdami vandenilio degalų pildymo punkto operatoriaus nustatytos kainos dedamąsias, taikytiną e. tarptinklinio ryšio kainą ir kitus judumo paslaugų teikėjo taikomus mokesčius ar rinkliavas.
Pakeitimas 162
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Valstybės narės užtikrina, kad jūrų uostuose jūrų konteinervežiams ir keleiviniams laivams būtų užtikrintas būtinasis elektros tiekimas nuo kranto. Tuo tikslu valstybės narės imasi būtinų priemonių iki 2030 m. sausio 1 d. užtikrinti, kad:
1.  Valstybės narės užtikrina, kad TEN-T pagrindinio tinklo ir visuotinio tinklo jūrų uostuose jūrų konteinervežiams ir keleiviniams laivams būtų užtikrintas būtinasis elektros tiekimas nuo kranto. Tuo tikslu ir visapusiškai laikydamosi Reglamento XXXX-XXX [„FuelEU Maritime“] 5 straipsnio 1 ir 2 dalių, valstybės narės, bendradarbiaudamos su valdymo įstaiga arba kompetentinga institucija, imasi būtinų priemonių iki 2030 m. sausio 1 d. užtikrinti, kad:
Pakeitimas 163
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalies a, b ir c punktuose nustatytiems reikalavimams patenkinti būtų užtikrinta pakankama tinklo infrastruktūra ir pajėgumai, galios rezervas ir dažnio keitimas.
Pakeitimas 164
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Nustatant į uostą atplaukiančių laivų skaičių neįtraukiami šie įplaukimo į uostą atvejai:
2.  Nustatant  į uostą įplaukiančių laivų skaičių ir visiškai laikantis Reglamento XXXX-XXX [„FuelEU Maritime“] 5 straipsnio 3 dalies neįtraukiami šie įplaukimo į uostą atvejai:
Pakeitimas 165
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)
aa)  į uostą įplaukiantys laivai, kurie planavo prisišvartuoti mažiau nei dviem valandoms ir negalėjo išplaukti per tą laiką dėl įvykių, kurių nebuvo galima numatyti įplaukiant į uostą ir kurie akivaizdžiai nepriklausė nuo veiklos vykdytojo valios ar atsakomybės;
Pakeitimas 166
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
ca)  keli neilgos trukmės įplaukimo į uostą atvejai kroviniams to paties uosto skirtingose prieplaukose pakrauti ir iškrauti, neviršijant a punkte nurodyto termino;
Pakeitimas 167
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis
3.  Jeigu TEN-T pagrindinio tinklo ir TEN-T visuotinio tinklo jūrų uostas yra saloje, kuri nėra tiesiogiai prijungta prie elektros energijos tinklo, 1 dalis netaikoma tol, kol nebus baigta tiesti tokia jungiamoji linija arba kol nebus pakankamai pajėgumų vietoje gaminti elektros energiją iš švarios energijos šaltinių.
3.  Jeigu TEN-T pagrindinio tinklo ir TEN-T visuotinio tinklo jūrų uostas yra saloje arba SESV 349 straipsnyje nurodytame atokiausiame regione, kurie nėra tiesiogiai prijungti prie elektros energijos tinklo, 1 dalis netaikoma tol, kol nebus baigta tiesti tokia jungiamoji linija arba kol nebus pakankamai pajėgumų vietoje gaminti elektros energiją iš švarios energijos šaltinių.
Pakeitimas 168
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Nedarant poveikio 3 daliai, 1 dalis netaikoma Seutos ir Meliljos teritorijoms tol, kol nebus baigta tiesioginė jungtis su žemyninės dalies arba su kaimyninės šalies elektros energijos tinklu arba kol nebus pakankamai pajėgumų vietoje gaminti elektros energiją iš švarios energijos šaltinių.
Pakeitimas 169
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba)  uostuose būtų pakankama tinklo galia ir jungtis, galios rezervas ir dažnio keitimo galimybė.
Pakeitimas 170
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio pavadinimas
Su suskystintų gamtinių dujų tiekimu jūrų uostuose susiję tikslai
Su suskystintų gamtinių dujų, amoniako ir vandenilio tiekimu jūrų uostuose susiję tikslai
Pakeitimas 171
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės užtikrina, kad iki 2025 m. sausio 1 d. TEN-T pagrindinio tinklo jūrų uostuose, nurodytuose 2 dalyje, būtų įrengtas tinkamas suskystintų gamtinių dujų pildymo punktų skaičius, kad jūrų laivai galėtų judėti TEN-T pagrindiniame tinkle. Kai tai būtina siekiant užtikrinti pakankamą TEN-T pagrindinio tinklo aprėptį, valstybės narės bendradarbiauja su kaimyninėmis valstybėmis narėmis.
1.  Valstybės narės užtikrina, kad iki 2025 m. sausio 1 d. TEN-T pagrindinio tinklo jūrų uostuose, nurodytuose 2 dalyje, būtų įrengtas tinkamas suskystintų gamtinių dujų, amoniako ir vandenilio pildymo punktų skaičius, kad trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu būtų patenkinta tokių degalų rinkos paklausa ir kad jūrų laivai galėtų judėti TEN-T pagrindiniame tinkle. Kai tai būtina siekiant užtikrinti pakankamą TEN-T pagrindinio tinklo aprėptį, valstybės narės bendradarbiauja su kaimyninėmis valstybėmis narėmis.
Pakeitimas 172
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybės narės savo nacionalinėse politikos sistemose nustato, kuriuose TEN-T pagrindinio tinklo jūrų uostuose turi būti užtikrinta galimybė naudotis suskystintų gamtinių dujų pildymo punktais, kaip nurodyta 1 dalyje, taip pat atsižvelgdamos į realius rinkos poreikius ir raidą.
2.  Valstybės narės savo nacionalinėse politikos sistemose nustato, kuriuose TEN-T pagrindinio tinklo jūrų uostuose turi būti užtikrinta galimybė naudotis suskystintų gamtinių dujų pildymo punktais, kaip nurodyta 1 dalyje, taip pat atsižvelgdamos į uostų plėtrą, esamus suskystintų gamtinių dujų pildymo punktus, realius rinkos poreikius ir raidą bei savo įsipareigojimus įgyvendinant Sąjungos poveikio klimatui neutralumo tikslą.
Pakeitimas 173
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Valstybės narės užtikrina, kad visų TEN-T pagrindinio ir visuotinio tinklų oro uostų valdymo organai elektros tiekimą oro uoste stovintiems orlaiviams užtikrintų iki:
1.  Valstybės narės užtikrina, kad visų TEN-T pagrindinio ir visuotinio tinklų oro uostų valdymo organai ir antžeminių paslaugų teikėjai elektros tiekimą oro uoste stovintiems orlaiviams užtikrintų iki:
Pakeitimas 174
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Tačiau 1 dalies a ir b punktai netaikomi trumpalaikio stovėjimo vietoms, ledo šalinimo nuo orlaivių vietoms, stovėjimo karinėse teritorijose vietoms ir bendrosios aviacijos (lengvesnių negu 5,7 tonų MTOW) orlaivių stovėjimo vietoms.
Pakeitimas 175
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Nukrypstant nuo 1 dalies a ir b punktų, jeigu TEN-T pagrindinio tinklo ir TEN-T visuotinio tinklo oro uostas yra saloje, kuri nėra tiesiogiai prijungta prie elektros energijos tinklo, arba yra atokiausiame regione, ta dalis netaikoma tol, kol nebus baigta tiesti tokia jungiamoji linija arba kol nebus pakankamai pajėgumų vietoje gaminti elektros energiją iš švarios energijos šaltinių, arba jei išlaidos bus neproporcingos naudai, įskaitant naudą aplinkai.
Pakeitimas 176
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.  Valstybės narės užtikrina, kad TEN-T pagrindinio tinklo oro uostų valdymo organai arba antžeminių paslaugų teikėjai sudarytų sąlygas naudoti išankstinio oro kondicionavimo sistemas.
Pakeitimas 177
Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)
12a straipsnis
Geležinkelio linijoms taikomi infrastruktūros tikslai
1.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų sukurta pakankama infrastruktūra, kurios reikia, kad visoje Sąjungoje būtų pasiekti Reglamente (ES) Nr. 1315/2013 [TEN T reglamentas] nustatyti elektrifikavimo tikslai.
2.  Jei tiesioginis geležinkelio linijų elektrifikavimas neįmanomas, be kita ko, dėl paslaugos išlaidų efektyvumo priežasčių, valstybės narės užtikrina, kad būtų įrengtas tinkamas skaičius baterijomis varomų traukinių įkrovimo stotelių ir traukinių vandenilio degalinių. Tuo tikslu valstybės narės užtikrina, kad TEN-T pagrindiniame tinkle ir visuotiniame tinkle baterijomis varomų traukinių įkrovimo stotelės ir vandenilinių traukinių pildymo stotelės būtų įrengtos abiejų eismo krypčių atkarpose, kuriose elektrifikavimas nenumatytas Reglamente (ES) Nr. 1315 2013 [TEN T reglamentas].
3.  Valstybės narės užtikrina, kad, priimant sprendimus dėl būtinos infrastruktūros diegimo siekiant laikytis 2 dalies, būtų visapusiškai atsižvelgiama į principą „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“.
4.  Prieš diegiant valstybės narės atlieka tokių degalinių geriausios vietos analizę. Tai darydamos valstybės narės visų pirma atsižvelgia į degalinių diegimą miestų transporto mazguose ir daugiarūšio transporto mazguose, kuriuose būtų galima integruoti ir kitas transporto rūšis.
Pakeitimas 178
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Iki 2024 m. sausio 1 d. kiekviena valstybė narė parengia ir Komisijai atsiunčia nacionalinės transporto sektoriuje naudojamų alternatyviųjų degalų rinkos plėtojimo ir atitinkamos infrastruktūros diegimo politikos sistemos projektą.
Iki 2024 m. sausio 1 d. kiekviena valstybė narė, koordinuodama veiksmus su nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos valdžios institucijomis, parengia ir Komisijai atsiunčia nacionalinės transporto sektoriuje naudojamų alternatyviųjų degalų rinkos plėtojimo ir atitinkamos infrastruktūros diegimo politikos sistemos projektą.
Pakeitimas 179
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas
a)  transporto sektoriuje naudojamų alternatyviųjų degalų, rinkos dabartinės padėties ir būsimos raidos vertinimas, taip pat alternatyviųjų degalų infrastruktūros plėtros vertinimas atsižvelgiant į galimybę naudotis alternatyviųjų degalų infrastruktūra vykdant įvairiarūšį vežimą ir, kai aktualu, į tarpvalstybinį tęstinumą;
a)  transporto sektoriuje naudojamų alternatyviųjų degalų, rinkos dabartinės padėties ir būsimos raidos vertinimas, taip pat alternatyviųjų degalų infrastruktūros plėtros vertinimas atsižvelgiant į galimybę naudotis alternatyviųjų degalų infrastruktūra vykdant įvairiarūšį vežimą ir, kai aktualu, į tarpvalstybinį tęstinumą ir judumą bei susisiekimo galimybes tarp salų ir atokiausių regionų, taip pat tarp jų ir žemyninės dalies;
Pakeitimas 180
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a a punktas (naujas)
aa)  vertinimas, kaip priemonės įgyvendinamos visapusiškai laikantis principo „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“. Valstybės narės pateikia ataskaitą, kaip principas „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“ buvo taikomas priimant planavimo ir investavimo sprendimus, susijusius su įkrovimo ir alternatyviųjų degalų pildymo infrastruktūros diegimu;
Pakeitimas 181
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a b punktas (naujas)
ab)  dabartinės būklės ir būsimos tinklo jungčių ir pajėgumų plėtros įvertinimas, įskaitant visas būtinas tobulinimo bei atsparumo didinimo priemones ir reikalingą finansavimą;
Pakeitimas 182
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a c punktas (naujas)
ac)  elektros energijos kiekio ir jos šaltinių, kuriais gali naudotis transporto sektorius, pokyčių perspektyvų įvertinimas;
Pakeitimas 183
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas
b)  nacionaliniai tikslai ir uždaviniai pagal 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 ir 12 straipsnius, kuriems šiame reglamente nustatyti privalomi nacionaliniai planiniai rodikliai;
b)  nacionaliniai tikslai ir uždaviniai pagal 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ir 12a straipsnius, kuriems šiame reglamente nustatyti privalomi nacionaliniai planiniai rodikliai;
Pakeitimas 184
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos c punktas
c)  su šios dalies l, m, n, o ir p punktais susiję alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo nacionaliniai tikslai ir uždaviniai, kuriems šiame reglamente nenustatyta privalomų planinių rodiklių;
c)  su šios dalies l, la m, n, o, p, pa ir pb punktais susiję alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo nacionaliniai tikslai ir uždaviniai, kuriems šiame reglamente nenustatyta privalomų planinių rodiklių;
Pakeitimas 185
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos e punktas
e)  priemonės, kuriomis skatinama alternatyviųjų degalų infrastruktūrą diegti priklausomuose transporto priemonių parkuose, visų pirma įkrovimo ir vandenilio degalų pildymo stoteles, skirtus viešojo transporto paslaugoms, ir įkrovimo stoteles, skirtas dalijimosi automobiliu paslaugoms;
e)  priemonės, kuriomis skatinama alternatyviųjų degalų infrastruktūrą diegti priklausomuose transporto priemonių parkuose, visų pirma įkrovimo ir vandenilio degalų pildymo stoteles, skirtus viešojo transporto paslaugoms, ir įkrovimo stoteles, skirtas dalijimosi automobiliu paslaugoms ir taksi;
Pakeitimas 186
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos g a punktas (naujas)
ga)  nacionaliniai tikslai ir priemonės, kuriomis kelių tinkluose skatinama alternatyviųjų degalų infrastruktūra, kuri nėra įtraukta į TEN-T pagrindinį tinklą ir visuotinį tinklą, visų pirma kiek tai susiję su viešai prieinamomis įkrovimo prieigomis. Visų pirma, valstybės narės užtikrina, kad aukšto ir vidutinio lygio kelių tinkluose tiek lengvosioms, tiek sunkiosioms transporto priemonėms būtų užtikrinta tinkama įkrovimo infrastruktūros aprėptis;
Pakeitimas 187
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos h punktas
h)  priemonės, kuriomis skatinama užtikrinti pakankamą viešųjų didelės galios įkrovimo prieigų skaičių;
h)  priemonės, kuriomis skatinama užtikrinti pakankamą skaičių viešųjų didelės galios įkrovimo prieigų, kurių atiduodamoji galia būtų pakankama, kad vartotojams būtų patogiau ir būtų užtikrintas sklandus elektrinių transporto priemonių judėjimas valstybės teritorijoje ir, kai taikytina, tarpvalstybiniu mastu;
Pakeitimas 188
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos i a punktas (naujas)
ia)  priemonės, kuriomis užtikrinamas įkrovimo ir degalų pildymo infrastruktūros prieinamumas visose teritorijose, ypatingą dėmesį skiriant kaimo vietovėms, kad būtų užtikrintas jų prieinamumas ir teritorinė sanglauda; valstybės narės turėtų apsvarstyti ir įgyvendinti šioms teritorijoms skirtą tikslinę politiką ir priemones;
Pakeitimas 189
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos j punktas
j)  priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad viešosios įkrovimo prieigos ir degalų pildymo punktai būtų prieinami vyresnio amžiaus asmenims, riboto judumo asmenims ir neįgaliesiems, ir kurios turi derėti su Direktyvos 2019/882 I ir III prieduose nustatytais prieinamumo reikalavimais;
j)  priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad visos viešosios įkrovimo prieigos ir degalų pildymo punktai būtų prieinami vyresnio amžiaus asmenims, riboto judumo asmenims ir neįgaliesiems, ir kurios turi derėti su Direktyvos 2019/882 I ir III prieduose nustatytais prieinamumo reikalavimais;
Pakeitimas 190
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos j a punktas (naujas)
ja)  priemonės, skirtos konkretiems atokiausių regionų poreikiams tenkinti, jei taikoma;
Pakeitimas 191
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos k punktas
k)  priemonės, kuriomis šalinamos galimos kliūtys, susijusios su alternatyviųjų degalų infrastruktūros planavimu, leidimų išdavimu ir viešaisiais pirkimais;
k)  priemonės, kuriomis šalinamos galimos kliūtys, susijusios su alternatyviųjų degalų infrastruktūros planavimu, leidimų išdavimu ir viešaisiais pirkimais, ir ribojamas laikotarpis nuo pradinės paraiškos iki realaus įdiegimo, kad jis truktų ne ilgiau kaip 6 mėnesius, deramai laikantis konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais ir poveikio aplinkai vertinimo procedūrų; leidimo išdavimo procedūra turi būti visiškai skaitmenizuota;
Pakeitimas 192
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos k a punktas (naujas)
ka)  priemonės, kuriomis užtikrinama, kad viešosios alternatyviųjų degalų infrastruktūros tankis nacionaliniu mastu būtų nustatomas atsižvelgiant į gyventojų tankį ir alternatyviaisiais degalais varomų transporto priemonių registracijų skaičių NUTS 3 lygio vietos teritorijoje pagal naujausią NUTS klasifikatorių;
Pakeitimas 193
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos k b punktas (naujas)
kb)  priemonės, kuriomis siekiama skatinti naudoti dviračius su elektros pavara, taip pat L kategorijos transporto priemones, tokias kaip elektriniai dviračiai ir elektriniai motoroleriai;
Pakeitimas 194
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos k c punktas (naujas)
kc)   priemonės, kuriomis siekiama remti atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendrijas, piliečių energetikos bendrijas ir nekomercinės veiklos vykdytojus, kad jie galėtų įrengti įkrovimo prieigas, ypač retai gyvenamose teritorijose;
Pakeitimas 195
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos l punktas
l)  alternatyviųjų degalų infrastruktūros, išskyrus elektros tiekimą oro uoste stovintiems orlaiviams, diegimo oro uostuose planas, visų pirma apimantis orlaiviams skirtus vandenilio degalų pildymo ir įkrovimo sprendimus;
l)  dabartinės vandenilio ir elektra varomų orlaivių rinkos padėties ir būsimų tendencijų įvertinimas, taip pat atitinkamos infrastruktūros įrengimo galimybių studija, įskaitant, kai tikslinga, alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo oro uostuose planą, visų pirma apimantį orlaiviams skirtus vandenilio degalų pildymo ir įkrovimo sprendimus;
Pakeitimas 196
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos l a punktas (naujas)
la)  diegimo planas, įskaitant tikslus ir finansavimą, kurio reikia išankstinio oro kondicionavimo sistemoms TEN-T pagrindinio tinklo oro uostuose įrengti, taip pat atitinkamos stacionariosios arba mobiliosios infrastruktūros diegimo galimybių studija;
Pakeitimas 197
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos p punktas
p)  diegimo planas, skirtas vandeniliu varomiems traukiniams arba elektriniams traukiniams su baterijomis tinklo segmentuose, kurie nebus elektrifikuoti, apimantis tikslus, pagrindinius etapus ir reikiamą finansavimą.
p)  kai tinkama, diegimo planas, skirtas vandeniliu varomiems traukiniams arba elektriniams traukiniams su baterijomis tinklo segmentuose, kurie negali būti elektrifikuoti, apimantis tikslus, pagrindinius etapus ir reikiamą finansavimą.
Pakeitimas 198
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos p a punktas (naujas)
pa)  išsamus investicijų planas, pagrįstas socialine ir ekonomine, aplinkosaugine, sąnaudų ir naudos analize, kuriame nustatomos investicijos, būtinos nacionalinėje politikos sistemoje nustatytiems tikslams pasiekti ir kuris taip pat apima infrastruktūrą už TEN-T tinklo ribų;
Pakeitimas 199
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos p b punktas (naujas)
pb)  viešai skelbiamas visų būsimų alternatyviųjų degalų infrastruktūros plėtrai tinkamų vietų žemėlapis, įskaitant informaciją apie pakankamą tinklo pajėgumą, pagrįstą paklausa;
Pakeitimas 200
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Nedarant poveikio 1 dalies nuostatų taikymui, kol nesuėjo 1 dalyje nustatytas terminas, valstybės narės raginamos pateikti preliminarias nacionalines politikos sistemas, kad būtų užtikrintas sklandus ir greitas infrastruktūros kūrimas ir diegimas. Kai valstybė narė nusprendžia pateikti preliminarią nacionalinę politikos sistemą, Komisija įvertina preliminarią nacionalinę politikos sistemą ir ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo preliminarios nacionalinės politikos sistemos pateikimo paskelbia rekomendacijas.
Pakeitimas 201
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinėse politikos sistemose būtų atsižvelgta į jų teritorijoje naudojamo įvairių rūšių transporto poreikius, įskaitant tų rūšių transportą, kuriam yra nedaug iškastinio kuro alternatyvų.
2.  Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinėse politikos sistemose būtų atsižvelgta į jų teritorijos įvairių regionų ir naudojamo įvairių rūšių transporto poreikius, įskaitant tų rūšių transportą, kuriam yra nedaug iškastinio kuro alternatyvų, ir kad įkrovimo ir degalų pildymo infrastruktūra skatintų perėjimą prie kitų transporto rūšių ir palengvintų daugiarūšį vežimą.
Pakeitimas 202
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Valstybės narės įvertina bendrą 1 dalyje išdėstytų nuostatų indėlį siekiant Sąjungos 2030 m. klimato srities tikslo ir tikslo ne vėliau kaip 2050 m. užtikrinti poveikio klimatui neutralumą, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2021/1119.
Pakeitimas 203
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.  Valstybės narės užtikrina darbuotojų, prižiūrinčių pagal šį reglamentą įdiegtus alternatyviuosius degalus, kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą ir tinkamas investicijas į darbuotojų sveikatą ir saugą, kad būtų užtikrinta socialiniu požiūriu teisinga pertvarka.
Pakeitimas 204
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis
3.  Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinėse politikos sistemose prireikus būtų tinkamai atsižvelgiama į regioninių ir vietos valdžios institucijų interesus, visų pirma, kai tai susiję su viešojo transporto įkrovimo ir degalų pildymo infrastruktūra, taip pat į atitinkamų suinteresuotųjų subjektų interesus.
3.  Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinėse politikos sistemose būtų tinkamai atsižvelgiama į regioninių ir vietos valdžios institucijų interesus, visų pirma, kai tai susiję su viešojo transporto įkrovimo ir degalų pildymo infrastruktūra, taip pat į visų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų interesus. Valstybės narės, siekdamos sudaryti palankesnes sąlygas alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimui, reguliariai konsultuojasi su regioninėmis ir vietos valdžios institucijomis ir skatina jas parengti tinkamas politikos sistemas, į kurias gali būti įtrauktas veiksmų planas, kuriame būtų nurodytos infrastruktūros diegimo vietos, greito įkrovimo galimybės, atitinkamos finansinės programos ir konkretūs įvairių susijusių subjektų veiksmai.
Pakeitimas 205
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Valstybės narės savo nacionalinėje politikos sistemoje įvertina ir praneša, kaip įkrovimo prieigų ir degalų pildymo punktų operatoriai įgyvendino 5 ir 7 straipsnių nuostatas. Remdamosi šio vertinimo rezultatais, valstybės narės imasi tinkamų priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad įkrovimo prieigų ir degalų pildymo punktų operatoriai laikytųsi 5 ir 7 straipsnių.
Pakeitimas 206
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 b dalis (nauja)
3b.  Kiekviena valstybė narė, pageidautina, nesukurdama papildomų pareigų, paskiria nacionalinį alternatyviųjų degalų infrastruktūros koordinatorių, kuris prižiūri nacionalinį koordinavimą (tarpžinybiškumą) ir nacionalinės politikos sistemos įgyvendinimą. Nacionalinis koordinatorius bendradarbiauja su Komisija, atsakingu TEN-T koordinatoriumi ir prireikus kitais nacionaliniais koordinatoriais, padeda regioninės ir vietos valdžios institucijoms, pvz., teikdamas ekspertines žinias, priemones ir ES standartais pagrįstas gaires, taip pat pataria dėl regioninio atitinkamų vietos judumo planų koordinavimo.
Pakeitimas 207
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis
4.  Valstybės narės prireikus bendradarbiauja konsultuodamosi arba rengdamos bendras politikos sistemas, siekdamos užtikrinti, kad šio reglamento tikslams pasiekti būtinos priemonės būtų nuoseklios ir suderintos. Visų pirma valstybės narės bendradarbiauja alternatyviųjų degalų naudojimo ir atitinkamos infrastruktūros diegimo vandens transporto sektoriuje strategijų klausimais. Valstybėms narėms bendradarbiauti padeda Komisija.
4.  Valstybės narės prireikus bendradarbiauja konsultuodamosi arba rengdamos bendras politikos sistemas, siekdamos užtikrinti, kad šio reglamento tikslams pasiekti būtinos priemonės būtų nuoseklios ir suderintos. Visų pirma valstybės narės bendradarbiauja alternatyviųjų degalų naudojimo ir atitinkamos infrastruktūros diegimo vandens transporto sektoriuje strategijų klausimais. Valstybėms narėms bendradarbiauti padeda Komisija. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 45 straipsnį konsultuojamasi su transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) pagrindinio tinklo koridorių Europos koordinatoriais.
Pakeitimas 208
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Valstybės narės prireikus bendradarbiauja su trečiosiomis šalimis, ypač su šalimis kandidatėmis ir su tomis trečiosiomis šalimis, kuriose yra valstybes nares jungiantys tranzito koridoriai. Valstybėms narėms bendradarbiauti padeda Komisija.
Pakeitimas 209
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalis
5.  Alternatyviųjų degalų infrastruktūrai skirtos paramos priemonės įgyvendinamos laikantis SESV nustatytų atitinkamų valstybės pagalbos taisyklių.
5.  Alternatyviųjų degalų infrastruktūrai skirtos paramos priemonės suderinamos su klimato srities tikslais, kad būtų išvengta neišnaudojamo turto, ir įgyvendinamos laikantis SESV nustatytų atitinkamų valstybės pagalbos taisyklių.
Pakeitimas 210
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalis
6.  Kiekviena valstybė narė viešai skelbia savo nacionalinės politikos sistemos projektą ir visuomenei iš anksto užtikrina veiksmingas galimybes dalyvauti rengiant nacionalinės politikos sistemos projektą.
6.  Kiekviena valstybė narė viešai skelbia savo nacionalinės politikos sistemos projektą, įskaitant išsamų investicijų planą, ir visuomenei iš anksto užtikrina veiksmingas galimybes dalyvauti rengiant nacionalinės politikos sistemos projektą.
Pakeitimas 211
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis
7.  Komisija įvertina nacionalinių politikos sistemų projektus ir ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo nacionalinių politikos sistemų projektų pateikimo, kaip nurodyta 1 dalyje, gali pateikti rekomendacijas valstybei narei. Tose rekomendacijose gali būti visų pirma aptariama:
7.  Komisija įvertina nacionalinių politikos sistemų projektus. Komisija, nagrinėdama politikos sistemą, gali paprašyti atsakingo Europos TEN-T koordinatoriaus nuomonės, kad būtų užtikrintas kiekvieno koridoriaus nuoseklumas ir pažanga, ir ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo nacionalinių politikos sistemų projektų pateikimo, kaip nurodyta 1 dalyje, gali pateikti rekomendacijas valstybei narei. Tos rekomendacijos viešai skelbiamos lengvai įskaitoma ir suprantama forma ir jose visų pirma gali būti nurodyta:
Pakeitimas 212
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 7 dalies a punktas
a)  tikslų ir uždavinių užmojo mastas siekiant įvykdyti 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 ir 12 straipsniuose nustatytus įpareigojimus;
a)  tikslų ir uždavinių užmojo mastas siekiant įvykdyti 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ir 12a straipsniuose nustatytus įpareigojimus;
Pakeitimas 213
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 7 dalies b a punktas (naujas)
ba)  ar politikos kryptys ir priemonės yra geografiškai paskirstytos po visus valstybės narės regionus.
Pakeitimas 214
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 9 dalis
9.  Iki 2025 m. sausio 1 d. kiekviena valstybė narė praneša Komisijai apie savo galutinę nacionalinę politikos sistemą.
9.  Iki 2025 m. sausio 1 d. kiekviena valstybė narė praneša Komisijai apie savo galutinę nacionalinę politikos sistemą. Ta sistema viešai skelbiama lengvai įskaitoma ir suprantama forma.
Pakeitimas 215
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis
1.  Kiekviena valstybė narė pirmą kartą iki 2027 m. sausio 1 d., o po to kas dvejus metus Komisijai pateikia atskirąją nacionalinės politikos sistemos įgyvendinimo pažangos ataskaitą.
1.  Kiekviena valstybė narė pirmą kartą iki 2026 m. sausio 1 d., o po to kasmet Komisijai pateikia atskirąją nacionalinės politikos sistemos įgyvendinimo pažangos ataskaitą. Ataskaita viešai skelbiama lengvai įskaitoma ir suprantama forma ir pateikiama Europos alternatyviųjų degalų stebėjimo centrui.
Pakeitimas 216
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis
3.  Valstybių narių reguliavimo institucijos ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d., o po to periodiškai kas trejus metus įvertina, kaip, įrengus įkrovimo prieigas ir jas eksploatuojant jas, galėjo didėti elektrinių transporto priemonių indėlis į energetikos sistemos lankstumą, įskaitant jų dalyvavimą balansavimo rinkoje, ir į elektros energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių naudojimo masto didinimą. Atliekant tą vertinimą atsižvelgiama į visų rūšių įkrovimo prieigas – tiek viešąsias, tiek privačiąsias – ir pateikiamos rekomendacijos dėl rūšies, pagalbinių technologijų ir geografinio paskirstymo, kad naudotojams būtų lengviau savo elektrines transporto priemones integruoti į sistemą. Vertinimas skelbiamas viešai. Remdamosi vertinimo rezultatais, valstybės narės prireikus imasi tinkamų priemonių, kad būtų diegiamos papildomos įkrovimo prieigos, ir įtraukia jas į 1 dalyje nurodytą pažangos ataskaitą. Į vertinimą ir priemones atsižvelgia sistemos operatoriai, rengdami Direktyvos (ES) 2019/944 32 straipsnio 3 dalyje ir 51 straipsnyje nurodytus tinklo plėtros planus.
3.  Valstybių narių reguliavimo institucijos ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d., o po to periodiškai kasmet įvertina, kaip, įrengus įkrovimo prieigas ir jas eksploatuojant jas, galėjo didėti elektrinių transporto priemonių indėlis į energetikos sistemos lankstumą, įskaitant jų dalyvavimą balansavimo rinkoje, ir į elektros energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių naudojimo masto didinimą. Atliekant tą vertinimą atsižvelgiama į visų rūšių pažangiąsias, abikryptes ir visų atiduodamosios galios lygių įkrovimo prieigas – tiek viešąsias, tiek privačiąsias – ir pateikiamos rekomendacijos dėl rūšies, pagalbinių technologijų ir geografinio paskirstymo, kad naudotojams būtų lengviau savo elektrines transporto priemones integruoti į sistemą. Vertinant atsižvelgiama į visų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų indėlį, įskaitant įkrovimo prieigų operatorius, perdavimo ir skirstymo sistemų operatorius, vartotojų organizacijas ir sprendimų teikėjus, ir vertinimas skelbiamas viešai. Remdamosi vertinimo rezultatais, valstybės narės prireikus imasi tinkamų priemonių, kad būtų diegiamos papildomos įkrovimo prieigos, ir įtraukia jas į 1 dalyje nurodytą pažangos ataskaitą. Valstybės narės taip pat imasi tinkamų priemonių, kad užtikrintų įkrovimo infrastruktūros ir atitinkamo tinklo planavimo nuoseklumą. Į vertinimą ir priemones atsižvelgia sistemos operatoriai, rengdami Direktyvos (ES) 2019/944 32 straipsnio 3 dalyje ir 51 straipsnyje nurodytus tinklo plėtros planus.
Pakeitimas 217
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis
4.  Remdamosi perdavimo sistemos operatorių ir skirstymo sistemos operatorių indėliu, valstybių narių reguliavimo institucijos ne vėliau kaip iki 2024 m. birželio 30 d., o vėliau periodiškai kas trejus metus įvertina potencialų abikrypčio įkrovimo indėlį į elektros energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių naudojimo elektros energijos sistemoje masto didėjimą. Tas vertinimas skelbiamas viešai. Remdamosi vertinimo rezultatais valstybės narės prireikus imasi tinkamų priemonių, kuriomis pakoreguoja abikrypčio įkrovimo prieigų prieinamumą ir geografinį pasiskirstymą tiek viešosiose, tiek privačiosiose erdvėse, ir įtraukia jas į 1 dalyje nurodytą pažangos ataskaitą.
4.  Remdamosi perdavimo sistemos operatorių ir skirstymo sistemos operatorių indėliu, valstybių narių reguliavimo institucijos ne vėliau kaip iki 2024 m. birželio 30 d., o vėliau periodiškai kasmet įvertina potencialų abikrypčio įkrovimo indėlį į piko mažinimą ir elektros energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių naudojimo elektros energijos sistemoje masto didėjimą. Tas vertinimas skelbiamas viešai. Remdamosi vertinimo rezultatais valstybės narės imasi tinkamų priemonių, kuriomis pakoreguoja abikrypčio įkrovimo prieigų prieinamumą ir geografinį pasiskirstymą tiek viešosiose, tiek privačiosiose erdvėse, ir įtraukia jas į 1 dalyje nurodytą pažangos ataskaitą.
Pakeitimas 218
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis
5.  Per šešis mėnesius nuo 24 straipsnyje nurodytos datos Komisija patvirtina gaires ir šablonus, susijusius su nacionalinių politikos sistemų, kurias valstybės narės turi pateikti pagal 13 straipsnio 1 dalį, turiniu, struktūra bei forma ir nacionalinių pažangos ataskaitų turiniu. Komisija gali patvirtinti gaires ir šablonus, siekdama palengvinti veiksmingą kitų šio reglamento nuostatų taikymą visoje Sąjungoje.
5.  Per šešis mėnesius nuo 24 straipsnyje nurodytos datos Komisija pasirūpina, kad atitinkamoms nacionalinės valdžios institucijoms būtų teikiama techninė ir konsultacinė pagalba, ir patvirtina gaires ir šablonus, susijusius su nacionalinių politikos sistemų, kurias valstybės narės turi pateikti pagal 13 straipsnio 1 dalį, turiniu, struktūra bei forma ir nacionalinių pažangos ataskaitų turiniu. Komisija gali patvirtinti gaires ir šablonus, siekdama palengvinti veiksmingą kitų šio reglamento nuostatų taikymą visoje Sąjungoje.
Pakeitimas 219
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija įvertina valstybių narių pagal 14 straipsnio 1 dalį pateiktas pažangos ataskaitas ir prireikus teikia rekomendacijas valstybėms narėms, kad būtų pasiekti šiame reglamente nustatyti uždaviniai ir įvykdyti įpareigojimas. Atsižvelgdamos į šias rekomendacijas valstybės narės per šešis mėnesius nuo Komisijos rekomendacijų pateikimo paskelbia atnaujintą savo pažangos ataskaitą.
2.  Komisija įvertina valstybių narių pagal 14 straipsnio 1 dalį pateiktas pažangos ataskaitas. Komisija užtikrina, kad tos pažangos ataskaitos būtų viešai skelbiamos lengvai įskaitoma ir suprantama forma ir pateikiamos Europos alternatyviųjų degalų stebėjimo centrui. Komisija prireikus teikia rekomendacijas valstybėms narėms, kad būtų pasiekti šiame reglamente nustatyti uždaviniai ir įvykdyti įpareigojimai. Atsižvelgdamos į šias rekomendacijas valstybės narės per šešis mėnesius nuo Komisijos rekomendacijų pateikimo paskelbia atnaujintą savo pažangos ataskaitą.
Pakeitimas 220
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Atitinkama valstybė narė per šešis mėnesius nuo rekomendacijų gavimo praneša Komisijai, kaip ji ketina įgyvendinti rekomendacijas.
Pakeitimas 221
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.  Pateikusi 2a dalyje nurodytą pranešimą, atitinkama valstybė narė tolesnių veiksmų pažangos ataskaitoje, pateikiamoje metais, einančiais po metų, kuriais buvo pateiktos rekomendacijos, nurodo, kaip ji įgyvendino rekomendacijas. Jeigu atitinkama valstybė narė nusprendžia neįgyvendinti rekomendacijų ar esminės jų dalies, ji pateikia Komisijai tokio sprendimo argumentus.
Pakeitimas 222
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
3.  Praėjus vieniems metams nuo valstybių narių nacionalinių pažangos ataskaitų pateikimo, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pagal 14 straipsnio 1 dalį pateiktų pažangos ataskaitų vertinimo ataskaitą. Joje įvertinama:
3.  Praėjus šešiems mėnesiams nuo valstybių narių nacionalinių pažangos ataskaitų pateikimo, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pagal 14 straipsnio 1 dalį pateiktų pažangos ataskaitų vertinimo ataskaitą. Joje įvertinama:
Pakeitimas 223
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalies d punktas
d)  elektros tiekimo oro uoste stovintiems orlaiviams infrastruktūra TEN-T pagrindinio tinklo ir TEN-T visuotinio tinklo oro uostuose;
d)  elektros tiekimo oro uoste stovintiems orlaiviams infrastruktūra TEN-T pagrindinio tinklo ir TEN-T visuotinio tinklo oro uostuose, taip pat, kai taikytina, įkrovimo prieigomis elektra ir vandeniliu varomiems orlaiviams;
Pakeitimas 224
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalies e punktas
e)  suskystintų gamtinių dujų pildymo punktų skaičiumi TEN-T pagrindinio tinklo ir TEN-T visuotinio tinklo jūrų ir vidaus vandenų uostuose;
e)  suskystintų gamtinių dujų, vandenilio ir amoniako pildymo punktų skaičiumi TEN-T pagrindinio tinklo ir TEN-T visuotinio tinklo jūrų ir vidaus vandenų uostuose;
Pakeitimas 225
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalies j a punktas (naujas)
ja)  viešųjų įkrovimo prieigų, iš dalies skirtų priklausomiems transporto priemonių parkams, įskaitant viešąjį transportą ir dalijimąsi automobiliais, skaičiumi;
Pakeitimas 226
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalies j b punktas (naujas)
jb)  alternatyviųjų degalų infrastruktūra atokiausiuose regionuose ir salose.
Pakeitimas 227
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.   Komisija ne vėliau kaip 2030 m. sausio 1 d. ir kas trejus metus iki 2050 m. teikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento veiksmingumo vertinimo rezultatus, pabrėždama šio reglamento poveikį bendrosios rinkos veikimui, atitinkamų sektorių konkurencingumui ir anglies dioksido nutekėjimo mastui.
Pakeitimas 228
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 b dalis (nauja)
4b.   Komisija ne vėliau kaip 2030 m. sausio 1 d. ir kas penkerius metus iki 2050 m. teikia Europos Parlamentui ir Tarybai išsamaus reglamentų, sudarančių Pasirengimo įgyvendinti 55 % tikslą priemonių rinkinį1a, bendro makroekonominio poveikio vertinimo rezultatus, pabrėždama poveikį Sąjungos konkurencingumui, darbo vietų kūrimui, krovinių vežimo tarifams, namų ūkių perkamajai galiai ir anglies dioksido nutekėjimo mastui.
_________________
1a 2021 m. liepos 14 d. Komisijos komunikatas (COM(2021)0550).
Pakeitimas 229
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 c pastraipa (nauja)
4c.   Siekdama reguliavimo supaprastinimo Komisija apsvarsto galimus šio reglamento dalinius pakeitimus. Komisija ir valstybių narių kompetentingos institucijos nuolat prisitaiko prie geriausios praktikos administracinių procedūrų ir imasi visų priemonių, kad supaprastintų šio reglamento vykdymo užtikrinimą ir išlaikytų kuo mažesnę administracinę naštą.
Pakeitimas 230
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis
2.  Jeigu iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų teiktinų duomenų arba iš bet kurios Komisijos turimos informacijos matyti, kad kyla pavojus, jog valstybė narė nepasieks savo nacionalinių tinklų, nurodytų 3 straipsnio 1 dalyje, Komisija gali pateikti atitinkamą išvadą ir pareikalauti, kad ta valstybė narė imtųsi taisomųjų priemonių nacionaliniams tikslams pasiekti. Per tris mėnesius nuo Komisijos išvados gavimo atitinkama valstybė narė Komisijai praneša apie taisomąsias priemones, kurias ji planuoja įgyvendinti, kad pasiektų 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus tikslus. Taisomosios priemonės apima papildomus veiksmus, kurių valstybė narė turi imtis, kad būtų pasiekti 3 straipsnio 1 dalyje nustatyti tikslai, ir aiškų veiksmų tvarkaraštį, pagal kurį būtų galima įvertinti metinę pažangą, padarytą siekiant tų tikslų. Komisijai nustačius, kad taisomosios priemonės yra patenkinamos, atitinkama valstybė narė atnaujina savo naujausią pažangos ataskaitą, kaip nurodyta 14 straipsnyje, įtraukdama į ją šias taisomąsias priemones, ir pateikia ją Komisijai.
2.  Jeigu iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų teiktinų duomenų arba iš bet kurios Komisijos turimos informacijos matyti, kad kyla pavojus, jog valstybė narė nepasieks savo nacionalinių tikslų, nurodytų 3 straipsnio 1 dalyje, Komisija pateikia atitinkamą išvadą ir pareikalauja, kad ta valstybė narė imtųsi taisomųjų priemonių nacionaliniams tikslams pasiekti. Per tris mėnesius nuo Komisijos išvados gavimo atitinkama valstybė narė Komisijai praneša apie taisomąsias priemones, kurias ji planuoja įgyvendinti, kad pasiektų 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus tikslus. Taisomosios priemonės apima papildomus veiksmus, kurių valstybė narė turi imtis, kad būtų pasiekti 3 straipsnio 1 dalyje nustatyti tikslai, ir aiškų veiksmų tvarkaraštį, pagal kurį būtų galima įvertinti metinę pažangą, padarytą siekiant tų tikslų. Komisijai nustačius, kad taisomosios priemonės yra patenkinamos, atitinkama valstybė narė atnaujina savo naujausią pažangos ataskaitą, kaip nurodyta 14 straipsnyje, įtraukdama į ją šias taisomąsias priemones, ir pateikia ją Komisijai. Jei Komisija nustato, kad taisomosios priemonės yra nepatenkinamos, ji apsvarsto galimybę imtis būtinų priemonių tos valstybės narės atžvilgiu. Šios priemonės turi būti proporcingos, tinkamos ir atitikti Sutartis.
Pakeitimas 231
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Komisija tinkamai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie visas priemones, kurių imtasi pagal 2 dalį, ir viešai paskelbia šiuos sprendimus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001.
Pakeitimas 232
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis
1.  Turi būti teikiama aktuali, nuosekli ir aiški informacija apie motorines transporto priemones, kurias galima nuolat pasipildyti konkrečių rinkai tiekiamų degalų arba įkrauti įkrovimo prieigose. Ta informacija turi būti pateikta motorinių transporto priemonių naudotojo vadovuose, degalų pildymo punktuose ir įkrovimo prieigose, ant motorinių transporto priemonių ir motorinių transporto priemonių prekybos vietose jų teritorijoje. Šis reikalavimas taikomas visoms motorinėms transporto priemonėms, pateikiamoms rinkai po 2016 m. lapkričio 18 d., ir tų motorinių transporto priemonių naudotojo vadovams.
1.  Turi būti teikiama aktuali, nuosekli ir aiški informacija apie motorines transporto priemones, kurias galima nuolat pasipildyti konkrečių rinkai tiekiamų degalų arba įkrauti įkrovimo prieigose. Tuo tikslu valstybės narės užtikrina, kad visa informacija apie variklines transporto priemones, susijusi su šiame reglamente ir kituose taikytinuose Sąjungos teisės aktuose numatytais degalais ar e. įkrovimu, būtų pateikta motorinių transporto priemonių naudotojo vadovuose, degalų pildymo punktuose ir įkrovimo prieigose, ant motorinių transporto priemonių ir motorinių transporto priemonių prekybos vietose jų teritorijoje. Šis reikalavimas taikomas visoms motorinėms transporto priemonėms, pateikiamoms rinkai, ir tų motorinių transporto priemonių naudotojo vadovams.
Šiuo tikslu Komisija ne vėliau kaip po metų nuo šio reglamento 24 straipsnyje nurodytos datos atitinkamai peržiūri Direktyvą 1999/94/EB.
Pakeitimas 233
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  1 dalyje nurodytas transporto priemonių ir infrastruktūros suderinamumo identifikavimas, taip pat degalų ir transporto priemonių suderinamumo identifikavimas turi atitikti II priedo 9.1 ir 9.2 punktuose nurodytas technines specifikacijas. Tais atvejais, kai tokiuose standartuose pateikiama nuoroda į grafinę išraišką, įskaitant spalvų kodavimo schemą, ta grafinė išraiška turi būti paprasta bei lengvai suprantama ir pateikiama aiškiai matoma forma:
2.  1 dalyje nurodytas transporto priemonių ir infrastruktūros suderinamumo identifikavimas, taip pat degalų ir transporto priemonių suderinamumo identifikavimas turi atitikti II priedo 9.1 ir 9.2 punktuose nurodytas technines specifikacijas. Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai tokiuose standartuose pateikiama nuoroda į grafinę išraišką, įskaitant spalvų kodavimo schemą, ta grafinė išraiška būtų paprasta bei lengvai suprantama ir pateikiama aiškiai matoma forma:
Pakeitimas 234
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  ant atitinkamų siurblių ir jų antgalių visuose degalų pildymo punktuose nuo tos dienos, kurią degalai pateikiami rinkai; arba
a)  ant atitinkamų siurblių ir jų antgalių visuose degalų pildymo punktuose nuo tos dienos, kurią degalai pateikiami rinkai; ir
Pakeitimas 235
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  ant motorinių transporto priemonių, kurioms rekomenduojami ir kurioms tinkami tie degalai, visų degalų bakų dangtelių arba šalia jų ir motorinių transporto priemonių naudotojo vadovuose, kai tokios motorinės transporto priemonės pateikiamos rinkai po 2016 m. lapkričio 18 d.
b)  ant motorinių transporto priemonių, kurioms rekomenduojami ir kurioms tinkami tie degalai, visų degalų bakų dangtelių arba šalia jų ir motorinių transporto priemonių naudotojo vadovuose, kai tokios motorinės transporto priemonės pateikiamos rinkai.
Pakeitimas 236
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis
3.  Kai degalinėje rodomos degalų kainos, informacijos tikslais pagal II priedo 9.3 punkte nurodytą bendrą alternatyviųjų degalų vieneto kainų palyginimo metodiką prireikus pateikiamas atitinkamų vieneto kainų, visų pirma elektros ir vandenilio, palyginimas.
3.  Kai degalinėje rodomos degalų kainos, valstybės narės užtikrina, kad informacijos tikslais pagal II priedo 9.3 punkte nurodytą bendrą alternatyviųjų degalų vieneto kainų palyginimo metodiką prireikus būtų pateikiamas atitinkamų vieneto kainų, visų pirma elektros ir vandenilio, palyginimas. Elektros energijos ad hoc įkrovimo ir vandenilio degalų pildymo kaina nurodoma atitinkamai už kWh ir už kilogramą.
Pakeitimas 237
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Viešųjų įkrovimo prieigų ir degalų pildymo punktų operatoriai arba, pagal tarpusavio susitarimą, tų prieigų ir punktų savininkai užtikrina, kad būtų turimi statiniai ir dinaminiai duomenys apie jų valdomą alternatyviųjų degalų infrastruktūrą, ir sudaro sąlygas naudotis nemokama prieiga prie tų duomenų per nacionalinius prieigos punktus. Pateikiami šių rūšių duomenys:
2.  Viešųjų įkrovimo prieigų ir degalų pildymo punktų operatoriai arba, pagal tarpusavio susitarimą, tų prieigų ir punktų savininkai užtikrina, kad būtų turimi statiniai ir dinaminiai duomenys apie jų valdomą alternatyviųjų degalų infrastruktūrą, ir sudaro sąlygas naudotis nemokama prieiga prie tų duomenų per nacionalinius prieigos punktus. Operatoriai taip pat užtikrina aukščiausio lygio kibernetinį saugumą, duomenų apsaugą ir saugumą, visų pirma per tapatumo nustatymo, sąskaitų išrašymo ir mokėjimo procesus. Kai taikytina, operatoriai laikosi Direktyvos dėl priemonių aukštam bendram kibernetinio saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti (TIS 2 direktyvos) nuostatų. Pateikiami šių rūšių duomenys:
Pakeitimas 238
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis
i)  įkrovimo prieigos arba degalų pildymo punkto geografinė padėtis,
i)  įkrovimo prieigos arba degalų pildymo punkto geografinė padėtis ir, jei įmanoma, informacija apie poilsio infrastruktūros objektus ir maisto tiekimą prie jų,
Pakeitimas 239
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies a punkto i a papunktis (naujas)
ia)  infrastruktūros objektai, apsaugantys nuo lietaus ar kitų atšiaurių oro sąlygų,
Pakeitimas 240
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies a punkto i b papunktis (naujas)
ib)  apšvietimas naktinio įkrovimo metu,
Pakeitimas 241
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis
ii)  jungties tipas,
ii)  jungties tipas ir prieinamumas,
Pakeitimas 242
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies b punkto iv papunktis
iv)  atiduodamoji galia (kW),
iv)  atiduodamoji galia (kW), nurodant bendrą ir didžiausią individualią atiduodamąją galia,
Pakeitimas 243
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies b punkto iv a papunktis (naujas)
iva)  galimybė įkrovimo prieigas ir degalų pildymo punktus pasiekti sunkiosiomis transporto priemonėmis, įskaitant jų aukščio, ilgio ir pločio apribojimus.
Pakeitimas 244
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis
ii)  prieinamumas (naudojama / nenaudojama),
ii)  prieinamumas (naudojama / nenaudojama), prieinamumo lygis atitinkamu laikotarpiu (dienos / valandos),
Pakeitimas 245
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies c punkto iii a papunktis (naujas)
iiia)  kai tinkama, įkrovimo prieigose tiekiamos elektros energijos dalis, kurią sudaro elektros energija iš atsinaujinančiųjų išteklių, ir su tiekiama elektros energija susijusių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis,
Pakeitimas 246
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies c punkto iii b papunktis (naujas)
iiib)  ar galimas abikryptis įkrovimas (taip / ne),
Pakeitimas 247
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies c punkto iii c papunktis (naujas)
iiic)  išmaniojo įkrovimo galimybė,
Pakeitimas 248
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies c punkto iii d papunktis (naujas)
iiid)  priimami mokėjimo būdai,
Pakeitimas 249
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies c punkto iii e papunktis (naujas)
iiie)  jei taikoma, naudojimosi stovėjimo aikštele kaina ir terminas,
Pakeitimas 250
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
ca)  kalbos, kuriomis informacija pateikiama ekrane,
Pakeitimas 251
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Viešųjų įkrovimo prieigų ir degalų pildymo punktų operatoriai (arba pagal tarpusavio susitarimą jų savininkai), nors ir laikydamiesi atitinkamos Sąjungos teisės, neprivalo atskleisti statinių ar dinaminių duomenų, dėl kurių būtų atskleisti konfidencialūs įmonės duomenys ir galbūt nukentėtų įmonės interesai.
Pakeitimas 252
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis
3.  Valstybės narės užtikrina atvirą ir nediskriminacinę prieigą prie duomenų visiems suinteresuotiesiems subjektams per savo nacionalinį prieigos punktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/40/ES67.
3.  Valstybės narės, laikydamosi atitinkamos Sąjungos teisės, užtikrina atvirą ir nediskriminacinę prieigą prie duomenų, išskyrus konfidencialius įmonės duomenis, dėl kurių galėtų nukentėti įmonės interesai, visiems suinteresuotiesiems subjektams per savo nacionalinį prieigos punktą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/40/ES67.
__________________
__________________
67 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities intelektinių transporto sistemų diegimo sistemos (OL L 207, 2010 8 6, p. 1).
67 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities intelektinių transporto sistemų diegimo sistemos (OL L 207, 2010 8 6, p. 1).
Pakeitimas 253
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Ne vėliau kaip 2026 m. gruodžio 31 d. Komisija įsteigia bendrą Europos alternatyviųjų degalų duomenų prieigos punktą. Taip Komisija užtikrina, kad būtų visapusiškai laikomasi Direktyvos XX-XXX [ITS direktyva] ir Reglamento XX-XXX dėl skaitmeninių daugiarūšio judumo paslaugų nuostatų. Bendras Europos prieigos punktas kuriamas tik nacionalinių prieigos punktų pagrindu, juos sujungiant vieną su kitu. Jis suteikia prieigą prie visų nacionaliniams prieigos punktams pateiktų duomenų, užtikrindamas, kad jie nediskriminacinėmis sąlygomis būtų viešai prieinami galutiniams naudotojams, kitiems rinkos dalyviams ir paslaugų teikėjams savo reikmėms, laikantis duomenų apsaugos reikalavimų. Komisija užtikrina, kad visuomenė galėtų naudotis bendru Europos prieigos punktu ir kad jis būtų lengvai prieinamas, pavyzdžiui, sukuriant specialų interneto portalą. Komisija užtikrina, kad bendrame Europos prieigos punkte esantys duomenys apie degalų pildymo punktų ir įkrovimo prieigų pasiekiamumą ir prieinamumą, įskaitant laukimo laiką ir likusias alternatyviųjų degalų atsargas, būtų prieinami per viešą, atnaujintą, patogią naudoti ir daugiakalbę ES lygmens sąsają.
Pakeitimas 254
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 b dalis (nauja)
3b.  Valstybės narės užtikrina, kad jų nacionaliniai prieigos punktai sudarytų sąlygas automatiniam ir vienodam keitimuisi duomenimis su bendru Europos prieigos punktu ir viešųjų įkrovimo punktų bei degalų pildymo punktų operatoriais, laikantis procedūrų ir techninių reikalavimų, kurie turi būti nustatyti pagal 4 dalį.
Pakeitimas 255
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis
4.  Komisijai pagal 17 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais:
4.  Komisijai pagal 20 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais:
Pakeitimas 256
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 dalies c punktas
c)  nustatomos išsamios procedūros, kuriomis sudaromos sąlygos teikti pagal 2 dalį reikalaujamus duomenis ir jais keistis.
c)  nustatomos išsamios procedūros ir techniniai reikalavimai, kuriais sudaromos sąlygos vienodai visoje Europoje teikti pagal 2, 3a ir 3b dalis reikalaujamus duomenis ir jais keistis.
Pakeitimas 257
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Viešieji amoniako degalų pildymo punktai, įrengti arba atnaujinti nuo [šio reglamento įsigaliojimo data], turi atitikti II priedo 7.1 ir 7.2 punktuose išdėstytas technines specifikacijas.
Pakeitimas 258
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis
7.  Komisijai pagal 17 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais:
7.  Komisijai pagal 20 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais:
Pakeitimas 259
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 7 dalies b punktas
b)  iš dalies keičiamas II priedas atnaujinant tame priede pateiktose techninėse specifikacijose nurodytų standartų nuorodas.
b)  iš dalies keičiamas II priedas atnaujinant tame priede pateiktose techninėse specifikacijose nurodytų standartų nuorodas ne vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams po jų techninio priėmimo.
Pakeitimas 260
Pasiūlymas dėl reglamento
21 a straipsnis (naujas)
21a straipsnis
Kompensuojamasis reglamentavimo naštos mažinimas
Ne vėliau kaip per vienus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo ir vadovaudamasi savo komunikatu dėl principo „kiek plius, tiek minus“ taikymo1a Komisija pateikia pasiūlymus, kuriais kompensuojama šiuo reglamentu nustatyta reglamentavimo našta, persvarstydama arba panaikindama kitų ES reglamentų nuostatas, dėl kurių atitinkamuose sektoriuose patiriamos nereikalingos reikalavimų laikymosi išlaidos.
_________________
1a Europos Komisijos pranešimas spaudai apie U. von der Leyen vadovaujamos Komisijos darbo metodus, 2019 m. gruodžio 4 d.
Pakeitimas 261
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis
Iki 2026 m. gruodžio 31 d. Komisija peržiūri šį reglamentą ir prireikus pateikia pasiūlymą iš dalies pakeisti.
Komisija stebi reglamento įgyvendinimo pažangą. Iki 2026 m. gruodžio 31 d. Komisija peržiūri šį reglamentą, ypatingą dėmesį atkreipdama į šiame reglamente nustatytų tikslinių rodiklių ir infrastruktūros reikalavimų tinkamumą. Jeigu Komisija nustato, kad viena ar daugiau nuostatų jau nėra tinkamos arba atsirado naujų technologijų, Komisija pateikia pasiūlymą iš dalies pakeisti šį reglamentą. Atlikdama šią peržiūrą, Komisija visų pirma apsvarsto galimybę:
–  sumažinti iki 400 bendrojo tonažo ribą, nustatytą šio reglamento 9 straipsnyje, taip pat šių nuostatų taikymą išplėsti visiems likusiems laivų tipams, patenkantiems į Reglamento XXXX-XXX „FuelEU Maritime“ taikymo sritį;
–  į šį reglamentą įtraukti atitinkamus elektra ir vandeniliu varomiems orlaiviams reikalingos infrastruktūros tikslinius rodiklius;
–  įvertinti elektrifikuotojo kelio sistemų technologinę pažangą, pvz., bekontaktį indukcinį įkrovimą arba orinių kontaktinių linijų technologiją, ir tai, ar tokios infrastruktūros diegimas gali daryti poveikį viešosios įkrovimo infrastruktūros diegimui, ir prireikus atitinkamai pakoreguoti šiame reglamente nustatytus įkrovimo infrastruktūros diegimo tikslus. Komisija, atlikdama šį vertinimą, konkrečiai apsvarsto galimybę leisti valstybėms narėms elektrifikuotojo kelio sistemas įtraukti į bendros atiduodamosios galios tikslus, nustatytus lengvosioms komercinėms transporto priemonėms 3 straipsnyje ir sunkiasvorėms komercinėms transporto priemonėms 4 straipsnyje.
Pakeitimas 262
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos 1 punkto a papunkčio įžanginė dalis
a)  transporto priemonių naudojimo masto 2025, 2030 ir 2035 m. gruodžio 31 d. projekcijos:
a)  transporto priemonių naudojimo masto 2025, 2027, 2030, 2032 ir 2035 m. gruodžio 31 d. projekcijos:
Pakeitimas 263
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos 1 punkto b papunkčio įžanginė dalis
b)  2025, 2030 ir 2035 m. gruodžio 31 d. tikslai:
b)  2025, 2027, 2030, 2032 ir 2035 m. gruodžio 31 d. tikslai:
Pakeitimas 264
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos 1 punkto b papunkčio 7 įtrauka
–  suskystintų gamtinių dujų pildymo punktai TEN-T pagrindinio tinklo ir TEN-T visuotinio tinklo jūrų uostuose, įskaitant vietą (uostą) ir pajėgumus kiekviename uoste;
–  suskystintų gamtinių dujų, vandenilio ir amoniako pildymo punktai TEN-T pagrindinio tinklo ir TEN-T visuotinio tinklo jūrų uostuose, įskaitant vietą (uostą) ir pajėgumus kiekviename uoste;
Pakeitimas 265
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos 1 punkto b papunkčio 8 įtrauka
–  elektros tiekimas nuo kranto TEN-T pagrindinio tinklo ir TEN-T visuotinio tinklo jūrų uostuose, įskaitant tikslią vietą (uostą) ir kiekvieno uoste esančio įrenginio pajėgumą;
–  elektros tiekimas nuo kranto TEN-T pagrindinio tinklo ir TEN-T visuotinio tinklo jūrų uostuose, įskaitant tikslią vietą (uostą), tinklo pajėgumą ir kiekvieno uoste esančio įrenginio pajėgumą;
Pakeitimas 266
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos 1 punkto b papunkčio 11 a įtrauka (nauja)
–   elektrinių L kategorijos transporto priemonių įkrovimo infrastruktūra: įkrovimo stotelių skaičius ir atiduodamoji galia;
Pakeitimas 267
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos 1 punkto b papunkčio 11 b įtrauka (nauja)
–  1–4 įtraukose nurodyta informacija apie įkrovimo stoteles išskaidoma pagal įprasto, išmaniojo ir abikrypčio įkrovimo pajėgumus.
Pakeitimas 268
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos 2 punktas
2.  naudojimo mastas: kai nurodomos 1 punkto b papunktyje nurodytos kategorijos, ataskaitose turi būti pateikta informacija apie tos infrastruktūros naudojimą;
2.  naudojimo mastas: kai nurodomos 1 punkto b papunktyje nurodytos kategorijos, ataskaitose turi būti pateikta informacija apie tos infrastruktūros naudojimą ir numatomą jos paklausą ateityje;
Pakeitimas 269
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos 3 punkto 1 įtrauka
–  1 dalies b punkte nurodytų visų rūšių transportui skirtos infrastruktūros (visų pirma, elektrinių transporto priemonių įkrovimo stotelių, elektrifikuotojo kelio sistemos (jei aktualu), vandenilio degalų pildymo stotelių, elektros tiekimo nuo kranto jūrų ir vidaus vandenų uostuose, suskystintų gamtinių dujų bunkeriavimo TEN-T pagrindinio tinklo jūrų uostuose, kitos alternatyviųjų degalų infrastruktūros uostuose, elektros tiekimo oro uoste stovintiems orlaiviams, taip pat vandenilio degalų pildymo punktų ir įkrovimo prieigų, skirtų traukiniams) diegimo tikslų įgyvendinimo lygis;
–  1 dalies b punkte nurodytų visų rūšių transportui skirtos infrastruktūros (visų pirma, elektrinių transporto priemonių įkrovimo stotelių, elektrifikuotojo kelio sistemos (jei aktualu), vandenilio degalų pildymo stotelių, elektros tiekimo nuo kranto jūrų ir vidaus vandenų uostuose, suskystintų gamtinių dujų, vandenilio ir amoniako bunkeriavimo TEN-T pagrindinio tinklo jūrų uostuose, kitos alternatyviųjų degalų infrastruktūros uostuose, elektros tiekimo oro uoste stovintiems orlaiviams, taip pat vandenilio degalų pildymo punktų ir įkrovimo prieigų, skirtų traukiniams) diegimo tikslų įgyvendinimo lygis;
Pakeitimas 270
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos 3 punkto 3 įtrauka
–  alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimas miestų transporto mazguose;
–  alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimas miestų transporto mazguose ir daugiarūšio transporto mazguose;
Pakeitimas 271
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos 3 punkto 3 a įtrauka (nauja)
–  priemonės, kuriomis užtikrinama, kad plėtojamų viešųjų įkrovimo prieigų ir degalų pildymo punktų, taip pat galimo alternatyviaisiais degalais varomo transporto, visų pirma viešojo transporto, paslaugos būtų įperkamos ir prieinamos pažeidžiamiems vartotojams ir tiems, kurie patiria arba kuriems gresia patirti energijos nepriteklių;
Pakeitimas 272
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos 7 a punktas (naujas)
7a.   paaiškinimas, kaip į principą „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“ maksimaliai atsižvelgta rengiant transporto priemonių naudojimo masto prognozes, nustatant tikslus, įvertinant naudojimo lygius, rengiant ir įgyvendinant politikos priemones, kuriomis remiama nacionalinė politikos sistema ir susijusios viešosios investicijos.
Pakeitimas 273
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 punkto 4 a įtrauka (nauja)
–  kiekvienos iš 2 punkte nurodytų kategorijų abikrypčio įkrovimo prieigų skaičius.
Pakeitimas 274
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 9 dalies 9.3 a punktas (naujas)
9.3 a)  Geležinkelių transporto elektros įkrovimo stotelių ir vandenilio pildymo įrenginių techninės specifikacijos.

(1)Klausimas buvo grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A9-0234/2022.

Atnaujinta: 2023 m. vasario 21 d.Teisinė informacija - Privatumo politika