Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2022/2866(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0470/2022

Esitatud tekstid :

B9-0470/2022

Arutelud :

Hääletused :

PV 20/10/2022 - 8.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2022)0371

Vastuvõetud tekstid
PDF 142kWORD 53k
Neljapäev, 20. oktoober 2022 - Strasbourg
Õigusriik Maltal viis aastat pärast Daphne Caruana Galizia mõrvamist
P9_TA(2022)0371B9-0470/2022

Euroopa Parlamendi 20. oktoobri 2022. aasta resolutsioon õigusriigi kohta Maltal viis aastat pärast Daphne Caruana Galizia mõrvamist (2022/2866(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikleid 2, 4, 5, 6, 7, 9 ja 10,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 20,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi „põhiõiguste harta“) artikleid 6, 7, 8, 10, 11, 12 ja 47,

–  võttes arvesse oma 15. novembri 2017. aasta(1), 28. märtsi 2019. aasta(2), 16. detsembri 2019. aasta(3) ja 29. aprilli 2021. aasta(4) resolutsioone õigusriigi kohta Maltal,

–  võttes arvesse demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste järelevalverühma korraldatud kuulamisi, arvamuste vahetusi ja delegatsioonide visiite alates selle rühma loomisest kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis 15. novembril 2017. aastal,

–  võttes arvesse demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste järelevalverühma esimehe ja Malta peaministri kirjavahetust,

–  võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 26. juuni 2019. aasta resolutsiooni 2293 (2019) Daphne Caruana Galizia mõrvamise ja õigusriigi kohta Maltal ja mujal ning kogu tõe väljaselgitamise tagamise kohta,

–  võttes arvesse raportit Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee resolutsiooni 2293 (2019) järelmeetmete kohta, mille parlamentaarse assamblee õigusküsimuste ja inimõiguste komitee kinnitas 8. detsembril 2020,

–  võttes arvesse Veneetsia komisjoni 8. oktoobri 2020. aasta arvamust nr 993/2020 kümne õigusakti ja seaduseelnõu kohta, millega rakendatakse arvamuses CDL‑AD(2020)006 käsitletud seadusandlikke ettepanekuid,

–  võttes arvesse Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku aruannet pärast tema 11.–16. oktoobri 2021. aasta visiiti Maltale,

–  võttes arvesse Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku 23. septembri 2022. aasta kirja Malta peaministrile ja Malta peaministri 4. oktoobri 2022. aasta vastust,

–  võttes arvesse komisjoni 2022. aasta aruannet õigusriigi olukorra kohta (COM(2022)0500),

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni (LIBE) aruannet pärast selle komisjoni õigusriigi delegatsiooni 23.–25. mai 2022. aasta lähetust Maltale Vallettasse,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A.  arvestades, et liit rajaneb ELi lepingu artiklis 2 sätestatud ühistel väärtustel, milleks on inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine – ELi liikmesriikide ühistel väärtustel, mille peavad liiduga ühinemisel omaks võtma ka kandidaatriigid, sest need moodustavad osa Kopenhaageni kriteeriumidest, ja mida ei saa pärast ühinemist eirata ega ümber mõtestada; arvestades, et demokraatia, õigusriik ja põhiõigused on üksteist vastastikku tugevdavad väärtused, mille õõnestamine võib tekitada süsteemse ohu liidule ning selle kodanike õigustele ja vabadustele;

B.  arvestades, et õigusriik ning demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste ning ELi aluslepingutes ja rahvusvahelistes inimõigusi käsitlevates aktides sätestatud väärtuste ja põhimõtete järgimine on liidu ja selle liikmesriikide kohustus, mida tuleb täita;

C.  arvestades, et põhiõiguste harta on ELi esmase õiguse osa; arvestades, et väljendusvabadus ning meediavabadus ja meedia mitmekesisus on sätestatud põhiõiguste harta artiklis 11 ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklis 10;

D.  arvestades, et kohtusüsteemi sõltumatus on sätestatud ELi lepingu artikli 19 lõikes 1, põhiõiguste harta artiklis 47 ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklis 6 ning see on võimude lahususe demokraatliku põhimõtte oluline eeldus;

E.  arvestades, et ajakirjanike ja eelkõige, kuid mitte ainult uurivate ajakirjanike vastu esitatakse nii ELis kui ka kolmandates riikides üha rohkem üldsuse osalemise vastaseid strateegilisi hagisid, mille ainus eesmärk on takistada nende tööd, vältida avalikku kontrolli ja ära hoida ametiasutuste vastutusele võtmist; arvestades, et see mõjub meediavabadusele pärssivalt;

F.  arvestades, et liikmesriigid peaksid ergutama varajase hoiatamise ja kiirreageerimismehhanismide loomist, et tagada ajakirjanike ja teiste meediaosaliste viivitamatu juurdepääs kaitsemeetmetele, kui neid ähvardatakse; arvestades, et sellised mehhanismid peaksid alluma kodanikuühiskonna sisulisele järelevalvele ning tagama anonüümseks jääda soovivate rikkumisest teatajate ja allikate kaitse;

G.  arvestades, et karistamatuse vältimiseks on liikmesriigid kohustatud tegema kõik vajaliku ajakirjanike ja teiste meediaosaliste vastu suunatud kuritegude toimepanijate vastutuselevõtmiseks; arvestades, et uurimistes ja süüdistuste esitamisel tuleks arvesse võtta kõiki nende kuritegudega seotud tegelikke ja potentsiaalseid rolle, nagu kavandajad, takkakihutajad, toimepanijad ja kaasosalised, ning igast rollist tulenevat kriminaalvastutust;

H.  arvestades, et korruptsioonijuhtumeid uurinud Malta ajakirjanik ja blogipidaja Daphne Caruana Galizia mõrvati 16. oktoobril 2017. aastal autopommiga; arvestades, et teda oli ahistatud ja ta oli saanud arvukalt ähvardusi telefonikõnede, kirjade ja tekstsõnumite teel ning tema maja oli tabanud süütamisrünnak; arvestades, et end palgamõrvariks tunnistanud mees kinnitas 16. märtsil 2021 kohtus, et kaks aastat enne Daphne Caruana Galizia mõrva oli olemas veel üks, varasem plaan tema mõrvamiseks ründevintpüssiga AK‑47; arvestades, et ülejäänud kaks palgamõrvas süüdistatud meest tunnistasid nende üle peetud kohtuprotsessi esimesel päeval 14. oktoobril 2022 end süüdi ja mõisteti 40 aastaks vangi;

I.  arvestades, et Malta ametivõimude juhitud ja Europoli abiga toimunud mõrvauurimiste tulemusel on tuvastatud, kohtukutse saanud ja kohtu alla antud mitu kahtlusalust ja üks võimalik mõrva kavandaja, Dubais asuva ettevõtte 17 Black Ltd. omanik ja Malta suurima elektriga varustaja, äriühingu ElectroGas Malta Ltd. endine juhatuseliige, kes vahistati 20. novembril 2019. aastal ilmselt Maltalt põgenemise katsel; arvestades, et uurimisse oli kaasatud ka Ameerika Ühendriikide föderaalne uurimisbüroo (FBI);

J.  arvestades, et Araabia Ühendemiraate kasutati väidetavalt selleks, et varjata korruptsiooniga seotud tehinguid, mille paljastamisega Daphne Caruana Galizia enne oma mõrva tegeles;

K.  arvestades, et Dubais asuv äriühing 17 Black Ltd. kanti loetellu kui äriühing, millelt pidid raha saama Panamas asuvad äriühingud, mis kuulusid Malta endise peaministri endisele kantseleiülemale ja endisele turismiministrile, varem energeetikaministrile; arvestades, et jätkuvalt tuleb päevavalgele 17 Black Ltd. seoseid arvukate Malta riiklike projektidega;

L.  arvestades, et Malta endise peaministri kantseleiülem ja endine turismiminister, kes varem oli energeetikaminister, samuti nende perekonnad on märkimisväärses korruptsioonis osalemise tõttu USA välisministeeriumi poolt arvele võetud ning seega on neil keelatud Ameerika Ühendriikidesse siseneda;

M.  arvestades, et Daphne Caruana Galizia paljastuse kohaselt vahendas Pilatus Bank Malta ja Aserbaidžaani riikliku taustaga isikutega seotud kahtlasi tehinguid; arvestades, et Malta politseivolinik teatas 2020. aasta augustis avalikult, et peatselt esitatakse süüdistused Pilatus Banki kuritegelikus tegevuses osalejate vastu; arvestades, et 26 kuud hiljem on süüdistus esitatud ainult ühe isiku vastu ja uurimine näib olevat seiskunud; arvestades, et asjaga seotud isikutel lubati vabalt riigist väljuda ja riiki siseneda, kuigi nende kohta olid avaldatud vahistamismäärused; arvestades, et Malta hasartmänguameti endisel järelevalveametnikul lubati koos endise peaministriga Maltalt puhkusereisile sõita, kuigi tema suhtes kehtis Euroopa vahistamismäärus, seejärel aga peeti ta Itaaliasse saabumisel kinni;

N.  arvestades, et Mossack‑Fonseca õigusbürooga seotud ja nüüdseks tegevuse lõpetanud ettevõtte Nexia BT kahele partnerile, kelle kohta Daphne Caruana Galizia ja Panama dokumendid paljastasid, et nad kavandasid rahapesu struktuure korruptsiooni hõlbustamiseks, on esitatud ainult mõned süüdistused ning ElectroGasi skandaal on süüdistustest välja jäetud;

O.  arvestades, et ElectroGas Malta Ltd. ja Malta valitsuse vahel sõlmitud veeldatud maagaasi varustuskindluse lepingut, millele kirjutas alla endine turismiminister, kes oli sel ajal, 2015. aastal, energeetikaminister, hoiti aastaid salajas ning Daphne Caruana Galizia sihtasutus ja üks meediaväljaanne paljastasid selle alles 2022. aasta septembris; arvestades, et praegust peaprokuröri on kritiseeritud selle eest, et ta oma endises ametis, peaprokuröri asetäitjana, hõlbustas lepingu sõlmimist ilma valitsuse või parlamendi edasise heakskiiduta; arvestades, et enne oma mõrvamist uuris Daphne Caruana Galizia suurt hulka äriühingu ElectroGas Malta Ltd. sisedokumente, mida oli seni varjatud;

P.  arvestades, et üks väidetav kaasosaline ja mõned kohtumenetluses kasutatud salvestised on viidanud, et Malta endise peaministri kantseleiülem oli mõrva kavandamise ja rahastamisega seotud; arvestades, et 20. märtsil 2021 ta vahistati ning talle ja mitmele äripartnerile esitati süüdistus rahapesus, pettuses, korruptsioonis ja võltsimises seoses eraldi juhtumiga, mida Daphne Caruana Galizia uuris;

Q.  arvestades, et 2019. aasta lõpus algatati Daphne Caruana Galizia mõrva avalik sõltumatu uurimine, mis jõudis lõpule 29. juulil 2021; arvestades, et avaliku uurimise nõukogu avaldas aruande koos järelduste ja soovitustega õigusriigi tugevdamise, ajakirjandusvabaduse austamise, väljendusvabaduse ja ajakirjanike kaitse, põhiseadusliku tasandi õigusreformi ja meediavabadust käsitlevate seadusandlike ettepanekute kohta; arvestades, et uurimisnõukogu leidis ühtlasi, et „kuigi puuduvad tõendid selle kohta, et riik kui selline oleks Caruana Galizia mõrvas mingit rolli mänginud, […] peaks riik mõrva eest vastutust kandma, kuna oli loonud karistamatuse õhkkonna, mis lähtus Castille’i(5) administratsiooni kõrgeimalt tasandilt ja mille kombitsad ulatusid teistesse üksustesse, näiteks reguleerivatesse asutustesse ja politseisse, mis tõi kaasa õigusriigi kokkuvarisemise“;

R.  arvestades, et Malta valitsus on teinud nende soovituste järgimiseks mitu reformiettepanekut, sealhulgas seaduseelnõu meediavabaduse tugevdamiseks ja ettepaneku üldsuse osalemise vastaste strateegiliste hagide vastase seaduse kohta; arvestades, et Maltal jätkub 2020. aastal algatatud kohtusüsteemireformide elluviimine;

S.  arvestades, et viimase meedia mitmekesisuse seire käigus hinnati üldist ohtu meedia mitmekesisusele Maltal keskmiseks, kuid ohtu toimetusautonoomiale ja poliitilisele sõltumatusele peeti suureks;

T.  arvestades, et ametiasutused on esitanud Malta uudistekanali The Shift News vastu 40 eraldi apellatsioonkaebust seoses teabevabaduse kohaste päringutega, mis puudutavad avaliku sektori kulutusi sõltumatule meediale;

U.  arvestades, et Malta ametivõimude algatatud kohtureformi mainiti 2021. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus;

V.  arvestades, et rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmeid hindav eksperdikomitee (Moneyval) on tunnistanud Malta märkimisväärset edu rahapesuvastase töökonna standardite järgimisel, pidanud riiki nõuetele vastavaks ja eemaldanud selle 12 kuu möödumisel nn hallist nimekirjast;

W.  arvestades, et parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste järelevalverühm väljendas aruandes sama komisjoni õigusriigi töörühma 23.–25. mai 2022. aasta Malta‑visiidi kohta muret muu hulgas Daphne Caruana Galizia mõrva järelmeetmete ja avaliku uurimise soovituste rakendamise aegluse pärast, tunnistades samas, et kohtumenetlus on veel pooleli;

1.  avaldab austust viie aasta eest mõrvatud Daphne Caruana Galiziale ja tema olulisele tööle korruptsiooni, organiseeritud kuritegevuse, maksupettuse ja rahapesu paljastamisel ning sellise ebaseadusliku tegevusega seotud isikute vastutusele võtmisel; mõistab teravalt hukka ajakirjanike tegevuse kriminaliseerimise, nende ründamise ja tapmise, sealhulgas Ján Kuciaki ja tema kihlatu Martina Kušnírová mõrvamise 21. veebruaril 2018, Viktoria Marinova mõrva 6. oktoobril 2018, Kreeka ajakirjaniku George Karaivazi mõrva 9. aprillil 2021 ja Madalmaade ajakirjaniku Peter R. de Vriesi mõrva 15. juulil 2021, ning rõhutab nende olulist rolli tõe paljastamisel, demokraatia kaitsmisel ja karistamatuse kultuuri lõpetamisel; avaldab austust kõigile viimastel aastatel Euroopas tapetud ajakirjanikele; rõhutab taas sõltumatu meedia ja aktiivse kodanikuühiskonna tähtsust, kuna need on õigusemõistmise, demokraatia ja õigusriigi tugisambad; märgib, et ajakirjanike mõrvamine ei puuduta ainult üht liikmesriiki, vaid ka Euroopa Liitu tervikuna; on kindlalt veendunud, et demokraatliku õigusriigi kaitsmine on riikide ja parteide piire ületav ühine kohustus;

2.  tunnustab Daphne Caruana Galizia mõrva käsitlevas kohtumenetluses tehtud edusamme, avaldades samas sügavat kahetsust, et see on siiani, pärast seda kui veel kaks palgamõrvarit end süüdi tunnistas, viinud mõrva toimepanemisega seoses vaid kolme süüdimõistmiseni; kordab seetõttu oma nõudmist viia lõpule mõrva peamiste motiivide uurimine ja lõpetada kriminaalkohtumenetlus võimalikult kiiresti, tuues mis tahes tasandil mõrvaga seotud isikud kohtu ette; kordab oma nõudmist kaasata Europol täielikult ja pidevalt mõrvauurimise ja sellega seotud uurimiste kõigisse aspektidesse;

3.  võtab teadmiseks, et Malta praegune peaminister vabandas avalikult riigivõimu puuduste pärast, mis võisid Daphne Caruana Galizia mõrvale kaasa aidata;

4.  peab murettekitavaks, et aasta pärast avaliku uurimise aruande avaldamist on selle soovituste rakendamise protsess puudulik; märgib, et Malta valitsus on osa soovituste järgimiseks esitanud rea reforme, sealhulgas seadusandlikke ettepanekuid; märgib, et Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik rõhutas, et Malta ametivõimud peavad tagama, et avaliku uurimise aruande alusel algatatud seadusandlik töö vastab rahvusvahelistele standarditele ning on avalikuks kontrolliks ja osalemiseks täielikult avatud; kutsub Malta valitsust üles viivitamata rakendama kõiki avaliku uurimise aruandes esitatud soovitusi;

5.  väljendab heameelt Malta rahapesu andmebüroo jõupingutuste üle ja rõhutab, et on oluline, et kõrgetasemeliste finants- ja majanduskuritegude, eelkõige korruptsiooni ja rahapesu eest karistataks rangelt; peab siiski šokeerivaks, et süüdistuste esitamisel korruptsiooni ja rahapesu eest, mida Daphne Caruana Galizia enne oma mõrva uuris ja millega olid seotud kõrgeima poliitilise tasandi kahtlusalused, ei ole edusamme tehtud; on mures ka Malta õiguskaitse ja õigusemõistmise institutsioonilise läbikukkumise pärast ning nõuab tungivalt, et vastutavad ametiasutused tooksid kohtu ette kõik isikud, kes on seotud ühe või mitme praegu uuritava või teatatud juhtumiga; on väga mures hiljutiste paljastuste pärast, et kõrgete poliitiliste ametnikega seotud isikute vastu väljastatud Euroopa vahistamismäärused on korduvalt tulemusetuks jäänud; kutsub Malta ametivõime üles tegelema kõrgemal tasandil aset leidnud korruptsioonijuhtumite uurimise kestuse probleemiga, sealhulgas lõplike kohtuotsuste saavutamisel tulemuslikumalt tegutsema; rõhutab institutsioonilise sõltumatuse tähtsust õigusriigi nõuetekohaseks toimimiseks; kutsub Malta ametivõime üles tegema edusamme juhtumite uurimisel, kus toonased ametiisikud on väidetavalt üritanud tõendeid varjata ning uurimist ja kohtumenetlust takistada;

6.  tunneb muret selle pärast, et Pilatus Banki ametnike vastu algatatud uurimis- ja kohtumenetlustes ei ole edu saavutatud ning et Malta ametiasutused on püüdnud neid menetlusi pidurdada; võtab teadmiseks rahvusvahelise investeerimisvaidluste lahendamise keskuse 14. septembri 2022. aasta ajutised meetmed(6), mis lükkavad Malta ametiasutuste uurimised edasi; kutsub Malta ametivõime üles eraldama lisavahendeid, et uurida viivituse põhjusi ja tagada, et õigusemõistmine edasi liiguks; kutsub asjaomaseid Euroopa asutusi üles Pilatus Banki juhtumi edenemist tähelepanelikult jälgima; tunneb samuti muret edusammude puudumise pärast kahe Nexia BT partneri suhtes ning kutsub komisjoni ja Moneyvali üles juhtumit jälgima; väljendab lisaks muret väidetava rahapesu ja korruptsiooni pärast seoses ElectroGasi tehinguga ning kutsub komisjoni üles kasutama kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid, et hinnata, kas kohaldatavat Euroopa õigust on järgitud;

7.  tunneb heameelt üldise kuritegevuse uurimiseks ja selle eest süüdistuste esitamiseks kättesaadavaks tehtud lisajõudude üle, kohtunike ametissenimetamise menetluse uuendamise ning peaprokuröri ametikoha ja rolli reformi üle; kutsub Malta parlamenti üles jõudma kokkuleppele peakohtuniku ametisse nimetamise depolitiseerimises, kaasates nimetamisprotsessi kohtusüsteemi ning võttes arvesse kohtunike ametisse nimetamise Euroopa standardeid ja Veneetsia komisjoni arvamust;

8.  peab kahetsusväärseks Malta kohtusüsteemi tõhususe vähenemist ja nõuab lahenduste leidmist menetluste kestuse lühendamiseks;

9.  märgib, kui oluline on Araabia Ühendemiraatide valduses olev teave korruptsiooniga seotud äriühingute tehingute kohta ning seoses käimasolevate uurimistega; märgib, et Araabia Ühendemiraadid on kantud rahapesuvastase töökonna halli nimekirja; kohustub jälgima Araabia Ühendemiraatide ja Malta jätkuvat koostööd, et tagada süüdistuste esitamiseks vajaliku teabe nõuetekohane taotlemine ja edastamine, ning märgib, et see koostöö peaks mõjutama Araabia Ühendemiraatide positsiooni rahapesuvastastes reguleerivates asutustes; kutsub uuesti komisjoni ja Malta ametiasutusi üles kasutama kõiki nende käsutuses olevaid vahendeid, et tagada koostöö ja nõuetekohane õigusabi kõigis uurimistes; kutsub Araabia Ühendemiraate üles tegema uurimise hõlbustamiseks kiiresti koostööd Malta ametivõimudega ja ELiga üldiselt;

10.  väljendab heameelt selle üle, et Malta valitsus on hiljuti edastanud kohtuasju Euroopa Prokuratuurile; on siiski veendunud, et juhtumite koguarv on võrreldes teiste liikmesriikidega ikka suhteliselt väike ning et Malta süsteem kuritegude avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks on endiselt läbipaistmatu;

11.  väljendab tõsist muret teadete pärast, et Malta ametiasutused ei tee käimasolevates uurimistes Euroopa Prokuratuuriga koostööd; võtab eelkõige teadmiseks väited käimasoleva uurimise kohta, mis puudutab ELi rahastatavat projekti, millega on seotud väidetav Daphne Caruana Galizia mõrva kavandaja ja Dubais asuva ettevõtte 17 Black Ltd. omanik;

12.  väljendab muret karistamatuse pärast, mida on võimaldatud endise peaministri administratsiooni võtmeisikutele, sealhulgas endisele peaministrile endale, tema kantseleiülemale ja endisele turismiministrile, kes varem oli energeetikaminister;

13.  võtab teadmiseks Malta valitsuse esitatud ettepanekud meediavabaduse parandamiseks; nõuab tungivalt, et Malta ametivõimud tagaksid kavandatud reformide vastavuse Euroopa ja rahvusvahelistele ajakirjanike kaitse standarditele, eelkõige seoses nii avalikkuses kui ka veebis toimuva ajakirjanike ähvardamise ja ahistamise ennetamise ja selle eest karistamisega, ning viiksid need reformid kiiresti ellu; nõuab tungivalt, et Malta ametivõimud kehtestaksid ka lisameetmed ja muud kaitsemeetmed, et parandada Malta kriitilise ja sõltumatu ajakirjanduse keskkonda ning suurendada poliitikute ja ametnike vastutust;

14.  on mures selle pärast, et meediavabadus ja pluralism on endiselt takistatud, näiteks seoses juurdepääsuga valitsusele esitatavatele teabenõuetele ning meediaväljaannete võimaliku diskrimineeriva rahastamisega; peab kahetsusväärseks, et valitsusasutused on esitanud rea kaebusi andmekaitsevoliniku 40 positiivse otsuse vastu, millega toetati The Shift Newsi teabevabaduse kohaseid päringuid, ning usub, et kaebused võivad olla meediaosalistele ja kodanikele heidutavaks märguandeks; kutsub Malta valitsust üles need kaebused viivitamata tagasi võtma;

15.  väljendab muret teadete pärast, mis näitavad, et kuigi meediaekspertide komiteesse, kellele tehti ülesandeks anda nõu meediasektori muudatuste kohta, kaasati mõned meedia esindajad, ei korraldanud Malta valitsus avalikku konsultatsiooni; kutsub Malta ametivõime üles tagama laiapõhjalise avaliku konsultatsiooni korraldamise meediasektori teemal, nagu lubas Malta peaminister 13. oktoobril 2022 pärast rahvusvahelise kodanikuühiskonna, Malta meediakogukonna ja Euroopa Nõukogu mõjutuspüüdlusi, ja eelkõige üldsuse osalemise vastaste strateegiliste hagide kasutamise piiramise teemal; kutsub Malta parlamenti üles võtma esmajärjekorras vastu asjakohased õigusaktid, sealhulgas põhiseaduse muudatused;

16.  taunib asjaolu, et ajakirjanikud ja Daphne Caruana Galizia pereliikmed on praegu endiselt üldsuse osalemise vastaste strateegiliste hagide sihtmärgiks, ning kordab oma tungivat üleskutset, et hagide algatajad, nende seas endised valitsusametnikud, neist loobuksid;

17.  väljendab heameelt praeguste ettepanekute üle kehtestada reegel, et laimamise kohtutariife ei maksta kostjast ajakirjaniku vastuse esmasel esitamisel, ning anda Malta kohtutele võimalus hinnata laimukaebusi „ilmselgelt põhjendamatuks“ ja seega need tagasi lükata; palub Malta ametivõimudel rakendada komisjoni soovitust ja jõustada tulemuslik ajakirjanike kaitse poliitika; väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle võtta vastu direktiiv avalikus elus osalevate inimeste kaitsmise kohta üldsuse osalemise vastaste strateegiliste hagide eest (COM(2022)0177);

18.  kutsub Malta valitsust üles jätkama probleemide lahendamist, mis on seotud meediavabadusega ja avalik-õigusliku meedia sõltumatusega poliitilisest sekkumisest, kaasa arvatud raamistik riikliku reklaami läbipaistvuse tagamiseks, ja vaenukõne üha laialdasema kasutamisega sotsiaalmeedias;

19.  väljendab heameelt selle üle, et Malta muutis 2021. aastal oma 2013. aasta rikkumisest teataja kaitse seadust, ning selle üle, et riik on võtnud kohustuse luua 2024. aasta lõpuks andmebaas rikkumisest teatamise kohta teabe kogumiseks;

20.  väljendab muret selle pärast, et ei ole leitud lahendust uue ombudsmani ametisse nimetamiseks ning et haldusjuurdluste volinikuks ei ole määratud ühtegi naist; kutsub Malta ametivõime üles looma parlamendiliikmete ametisse nimetamiseks ummikseisuvastase mehhanismi ning kiitma esmajärjekorras heaks inimõiguste ja võrdõiguslikkuse komisjoni loomise kooskõlas Pariisi põhimõtete ja ELi võrdõiguslikkuse õigustikuga ja töötama selle komisjoni moodustamise nimel;

21.  kordab oma üleskutset, et Malta ametivõimud täielikult rakendaksid kõik Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee, Veneetsia komisjoni, riikide korruptsioonivastase ühenduse ja Moneyvali soovitused; kutsub Malta ametivõime üles küsima Veneetsia komisjoni arvamust selle soovituste järgimise kohta;

22.  rõhutab, et Malta investoritele kodakondsuse andmise kava põhjustab endiselt tõsist muret; tuletab meelde oma seisukohta, et ELi kodakondsus ei ole müügiks, ning nõuab kava viivitamatut keelustamist Maltal ja kogu ELis; kiidab heaks komisjoni tegevuse, mille eesmärk on anda rikkumisjuhtum Euroopa Liidu Kohtusse, ja ootab kohtu lõplikku otsust;

23.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Nõukogule, Araabia Ühendemiraatide valitsusele ja parlamendile ning Malta Vabariigi presidendile.

(1) ELT C 356, 4.10.2018, lk 29.
(2) ELT C 108, 26.3.2021, lk 107.
(3) ELT C 255, 29.6.2021, lk 22.
(4) ELT C 506, 15.12.2021, lk 64.
(5) Vallettas Auberge de Castille’is asub alates 1972. aasta märtsist Malta peaministri kantselei.
(6) https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/21/36

Viimane päevakajastamine: 21. veebruar 2023Õigusteave - Privaatsuspoliitika